keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 191/02.11.2012 Privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de Craciun pe raza municipiului Timisoara

02.11.2012

Hotararea Consiliului Local 191/02.11.2012
Privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de Craciun pe raza municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012- 26137/02.11.2012 aprobat de către Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite,şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală,juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Local al Municipiului Timişoara.
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Hotararea de Guvern nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii in unele zone publice;
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 139/ 2011 cap.V, pct7, art.49 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36. alin.(2) lit.b) şi alin. (4) lit. A) din Legea nr. 215/2001 privin administraţia publică locală, republicată şi modificată ;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul pentru organizarea Târgului de Craciun pe raza municipiului Timisoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoni, Directia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale .Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FP53 - 01 ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură SC2012- 26137/2.11.2012

APROBAT

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de Craciun

Primăria Municipiului Timişoara impreuna cu Casa de Cultura a Municipiului

Timisoara organizeaza in perioada 1 decembrie 2012-2 ianuarie 2013, editia a VIa a Târgului

de Crăciun.

Deoarece solicitarile privind participarea comerciantilor la acest eveniment este in

crestere in fiecare an, consideram oportuna adoptarea unei hotarari prin care sa se aduca

modificari privind imbunatatirea organizarii si desfasurarii activitatilor specifice Targului de

Craciun.

Precizam alaturat unele aspecte care au fost prevazute in noul Regulament:

1. S-a prevazut un capitol distinct cap 2 privind amplasamentul casutelor care

formeaza Targul de Craciun si produsele care vor fi comercializate. Din acest an, Targul de

Craciun va fi format din 73 de casute in conformitate cu locatiile stabilite in Anexa 1, 2 si 3.

Locaţiile casutelor care formeaza Targul de Craciun vor fi Piaţa Victoriei si strada Marasesti si

se regasesc in Anexele 1,2,si 3.

Suprafata casutelor din Targul de Craciun este de minim 6mp (având în vedere

dimensiunea standard de 3mx2m a casutelor specifice Targului de Craciun) dar nu mai mult de

20 mp.

2. S-au introdus prevederi conform carora comerciantii au obligaţia de a obţine si

avizul pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal în conformitate cu HCL 139/ 2011

cap.V, pct7, art.49 eliberat de Biroul Autorizare, Publicitate şi Comerţ din cadrul Primăriei

Municipiului Timişoara pe langa avizele necesare de la Direcţia de sănătate publică a jud.

Timiş şi Direcţia sanitar – veterinară a jud. Timiş (pentru agenţii care comercializează

produse agroalimentare).

FP53 - 01 ver.1

3. Au fost stabilite totodata, contraventii si sanctiuni pentru nerespectarea si

incalcarea prevederilor cuprinse in Regulament conform HCL 371/2007 privind constatarea şi

sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, modificată şi completată

prin HCL 206/2009.

Prin urmare, propunem aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de Craciun.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susţinerea proiectului de hotărâre de

consiliu.

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU

Responsabil Directia Patrimoniu Martin Staia Responsabil Biroul Autorizare, Biroul Relatii Publice, Invatamant, Cultura

Publicitate şi Comerţ Alina Pintilie

Ramona Mitrofan sef birou

Avizat juridic,

Atasament: REGULAMENT_TÂRG_DE_CR_CIUN1.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/4AF1A94199D36E92C2257AAA003E5960/REGULAMENT_TÂRG_DE_CR was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: plan.pdf

IESLEA

5

2

2 2

2

8

8

1 1

1

1

2

2 6

PO A

RTA

amplasament +căsuţă

doar amplasament

PO A

RTA

Sania

Atelierul lui Moş Crăciun 20

amplasament +căsuţă

NS Piața Mircea Eliade Str. Mărăşeşti

doar amplasament

10