keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 10/15.01.2013 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 10/15.01.2013
pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2013 - 653/10.01.2013 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_Referat.pdf

Anexă la Referat nr._____/________

Pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

1. La art. 1, alin.1) după lit. n) se introduce litera (n1), care va avea următorul cuprins:

- lit. n1) În caz de pericol iminent de cădere a zăpezii sau gheţii (ţurţurilor) de pe clădirile pe care le deţin sub orice formă legală, să ia măsuri de îndepărtare a acestora, precum şi de marcare/asigurare corespunzătoare a perimetrului expus.

2. La art. 2 alin. (1), după lit. k) se introduce litera (k1), cu următorul

cuprins: - lit. k1) În caz de pericol iminent de cădere a zăpezii sau gheţii

(ţurţurilor) de pe imobilele în care locuiesc sub orice formă legală sau pe care le folosesc în alte scopuri, să ia măsuri de îndepărtare a acestora, precum şi marcarea/asigurarea corespunzătoare a perimetrului expus.

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMIŞOARA

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI Şef. Serv. ADRIAN PUŞCAŞ

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la HCL nr._____/________

Pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

1. La art. 1, alin.1) după lit. n) se introduce litera (n1), care va avea următorul cuprins:

- lit. n1) În caz de pericol iminent de cădere a zăpezii sau gheţii (ţurţurilor) de pe clădirile pe care le deţin sub orice formă legală, să ia măsuri de îndepărtare a acestora, precum şi de marcare/asigurare corespunzătoare a perimetrului expus.

2. La art. 2 alin. (1), după lit. k) se introduce litera (k1), cu următorul

cuprins: - lit. k1) În caz de pericol iminent de cădere a zăpezii sau gheţii

(ţurţurilor) de pe imobilele în care locuiesc sub orice formă legală sau pe care le folosesc în alte scopuri, să ia măsuri de îndepărtare a acestora, precum şi marcarea/asigurarea corespunzătoare a perimetrului expus.

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMIŞOARA

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI Şef. Serv. ADRIAN PUŞCAŞ

Atasament: Referat.pdf

Nr. SC 2

fost Timi

asoc îmbu împr

îndep locui

sesiz cădir împr zăpe

pentr majo

Loca publ pentr

sensu clădi

C

Str. A Te

93/ 09.01.20 2013 - ____

pentru cons

Prin Hotă reglementa

işoara. Actul ad

ia�iilor de p unătă�irii rejmuirilor, c

Printre o părtarea zăp iesc sau pe

La nivelu zări ale cetă ri, locuin�e rejmuirea � ezii.

De aseme ru îndepărta oritate a cazu

Cu toate al al Mun. T ice, agen�il ru îndepărtar

Astfel că ul reglemen irile unde ex

CONSILIUL

Număr Avram Imb el./Fax: +40-

013 ____/______

u completa tatarea şi sa

ărârea Consi ată problem

dministrativ proprietari/l aspectului

căilor de acc obliga�iile pezii �i a g care le folos ul Municipiu �enilor în c e, anexe go i semnaliza

enea Direc� area �ur�u urilor ace�ti e acestea fen Timi�oara n lor economic rea �ur�uri ă, în această ntării contr xistă pericol

L LOCAL A DIRECŢIA operator de

broane, nr. 5 -256-246112

Web : www

______2013

area Anexe ancţionarea

iliului Local matica const

men�ionat ocatari obl edilitar

ces , precum prevăzute d he�ii de pe

sesc în alte s ului Timi�o cursul anilor ospodăre�ti area perime

�ia Poli�iei urilor �i a ză ia nu sau con nomenul nu a nr. 371/ 2007 ci, asocia�ii ilor �i a zăp situa�ie ap

raven�ionale iminent de c

ROMÂNIA AL MUNIC A POLIŢIE

date cu cara 54, 300129 T 2; E-mail : c w.polcomtim

R E F

ei la Hotărâr a contravenţ

l al Municipi tatării şi s

instituie î liga�ia de a al cădirilo �i străzilor

de actul a e trotuarele copuri. oara, Direc r 2010 -2012

luând în etrelor und

i Locale Tim ăpezii de p nformat som a putut fi înd 7 nu preved ilor de propr

pezii de pe cl preciem că e a obliga� cădere.

A CIPIULUI T EI LOCALE acter persona Timişoara; contact@po m.ro

F E R A T

rea Consiliu ţiilor pe ter

iului Timişo ancţionării

în sarcina a lua măsuri or, locuin� r drumurilor administrativ din dreptul

c�ia Poli�ie 2 cu privire

acest sens de exista per

mi�oara a s e clădirile u

ma�iilor prim deajuns con de obliga�ii rietari/locata lădirile unde se impune d

�iei de înde

TIMIŞOARA E al: 5082 C.I.F. 27872

olitialoctm.r

ului Local n itoriul Mun

oara nr. 371, contravenţi

institu�iilo pentru asig

�elor, cur� r �i zonelor v se enume clădirilor, in

ei Locale T e la cădere s măsuri de ricol iminen

somat propr unde exista

mite. ntrolat/ stopa i respectiv s ari sau celel e există peri de urgenţă ad epărtare a �

A

2311 ro

A P R PRI NICOLA

nr. 371/30.10 nicipiului Ti

adoptată în ilor pe ter

or publice, a gurarea într �ilor, anex aferente ace

eră �i obli ncintelor a

Timi�oara ea zăpezii � e protec�ie nt de cădere

rietarii clădi pericol de c

at întrucât H anc�iuni în lalte persoan icol iminent doptarea uno

�ur�urilor

R O B A T IMAR AE ROBU

0.2007 privi imişoara.

data de 30.1 ritoriul Mun

agen�ilor ec re�inerii cur xelor gospo estora. ga�ia de a a imobilelo

a primit nu i a �ur�uri

a cetă�en e a �ur�uri

irilor de a lu cădere însă

Hotărârea Co n sarcina inst ne fizice � de cădere.

or prevederi �i a zăpezi

ind

10.2007 a nicipiului

conomici, ră�eniei, odăre�ti,

a asigura or în care

umeroase ilor de pe nilor prin ilor �i a

a măsuri în marea

onsiliului titu�iilor i juridice

legale în ii de pe

IL SE 4 făt
Ze

Cod FP 53-01, ver.1

Având în vedere aceste aspecte, şi ţinând seama de prevederile art. 2 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora „ prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului”, propunem completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, conform Anexei prezentului referat.

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU

AVIZAT JURIDIC

Întocmit

SERVICIUL PROTEC�IA MEDIULUI Şef Serv. PU�CA� ADRIAN CONSILIER JURIDIC MARIN BLAJIN