keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 17/25.01.2011 privind asanarea zonelor cu cladiri aflate in paragina care au proprietari legali.

25.01.2011

Hotararea Consiliului Local 17/25.01.2011
privind asanarea zonelor cu cladiri aflate in paragina care au proprietari legali.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnilor consilieri Stoia Traian şi Toanca Radu înregistrată cu nr. SC2010 - 029655/10.12.2010;
Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 29655/05.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Toate cladirile parasite aflate in stare de paragină sau in curs de dezafectare din Timisoara, care au proprietari legali, aceştia din urmă - proprietarii - vor fi atenţionaţi ca în termen de 3 luni de la prezenta Hotărâre a Consiliului Local , să le dea un aspect decent sau să obţină autorizaţie de demolare pentru clădirile respective. În caz contrar, se vor aplica amenzile prevăzute de lege.

Art.2: Directia Patrimoniu si Directia Urbanism vor prezenta plenului din luna februarie un inventar al acestor imobile pe zone, urmand ca Hotărârea Consiliului Local sa produca efecte, in prima faza, in zonele I si II.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Nota_informare.pdf

ROMÂNIA IUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF SERVICIUL AUTORIZARE SI CONTROL CONSTRUCTII 3d. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030 e-mail:institullaarhitectuluisefEprimarialm.ra, internet:www.primarlatm.ro SC2010-29655; 29656; 29657; 29658; 29659/14.12.2010 IN ATENTIA CABINET PRIMAR NOTA DE INFORMARE privind Proiectul de Hotarare privind asanarea zonelor cu cladiri aflate in paragina care au proprietari legali initiat de consilierii: Stoia Traian, Enegartner Petru, Toanca Radu, Ciuhandu Ovidiu, Jumanca Rornanita si Ritivoiu Mihai Avand in vedere adresa inregistrata cu nr. SC2010-29655; 29656; 29657; 29658; 29659 / 10.12.2010 referitoare la: Proiectul de Hotarare privind asanarea zonelor cu cladiri aflate in paragina care au proprietari legali, va comunicam punctul de vedere al Institutiei Arhitectului Sef: La nivelul Municipiului Timisoara, Directia Urbanism, în prezent Institutia Arhitectului Sef a initiat o actiune de notificare a praprietarilor/Asociatiilor de Proprietari, avand în vedere ca imobilul este se afla în Zona de monument/ Zona sit de monumente istorice/ Zona protejata de monumente /: Zona de protectie a monumentelor de locuinte, s-a informat ca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 6 alin.1);" Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea Și punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, , proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate cu pre vederile prezentei legi ”. Precizam ca, in conformitate cu dispozitiile imperative ale art. 54 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice : (1) Desființarea neautorizată, distrugerea parţială sau totală, exproprierea fără avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, degradarea, precum şi profanarea monumentelor istorice constituie infracțiuni şi se sancţionează conform legii. (2) În toate cazurile prevăzute fa alin, (1) făptuitorul este obligat la recuperarea materialului degradat şi la reconstituirea monumentului sau a_părţilor de monument lezat, conform avizelor prevăzute de prezenta lege”. Avand in vedere gravitatea situatiei privind nerespectarea obligatiilor din partea proprietarilor cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, art, 6 alin.3):“ Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi “— se poate înitia un proiect de hotarare pentru stabilirea unor amenzi . În ceea ce priveste demolarea cladirilor in stadiu de ruina sau în curs de dezafectare din Timisoara , aceste operatiuni sunt posibile numai în baza unor Autorizatii de desfiintare, conform art. 1 din Legea nr. 50/1991 rep si act. privind autorizarea executarii lucrarilor de Paguta 1/2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ŞEF SERVICIUL AUTORIZARE SI CONTROL CONSTRUCTII Bd. Constantin Dlaconavici Loga, nr. 1, 300030 e-majl:institutiaarhitectuluisefOEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro constructii: "_Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desființare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcții - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată În condiţiile prezentei legi, În temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate și aprobate potrivit legii”. SEF: Arh. Ciprișt lviu Cădariu CONSILIER: Jr, Codreanu Crişțina Red./Dact. C.C. Dact. 2 exemplare Pagine 2

Atasament: Expunere_motive.pdf

d cra cir Cled dm Tm ȚAR "Ira mai agil ore, Su Gl îm sl ului old Tre un ca dis o În dodacdone, COM ki i HAS regie Coze DIN C Seat oR«S ului. one iul dx due Oa Cohon Si ctre AT ate ( GAMA TTE leg N lare din dnerse rap ve oua os [as che PROSE, shi când Ch VL hom os 9 ah C ol ls în SE A ovi AA d pe ss de Cota liu RE că d dica Q NI Ta dh 1 LE pei na ANN hu ha x e ve a a Uh „ţel di VU G Con N pe O A ke O due dna den de | Go O hu bi a, se Ag Fra c, one dun AA d vede, ani e Ho d het / 7 nani £ A VA Wnual Mp ase Ca Oa dos e ( dn-a E pla, Ole rent ohici căt Ș reuni Cot S Ah înc NT - PL | a

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ŞEF Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030 e-mail:institutiaarhitectuluisef&primariatim.ro, internet:www.primariaim.ro SC2010-29655; 29656; 29657; 29658; 29659/05.01.2011 SE APROBA IN ATENTIA PRIMAR CABINET PRIMAR Dr. Ing. Gh REFERAT privind Proiectul de Hotarare privind asanarea zonelor cu cladiri aflate au proprietari legali paragina care initiat de consilierii: Stoia Traian, Enegartner Petru, Toanca Radu, Ciuhandu Ovidiu, Jumanca Romanita si Ritivoiu Mihai Avand in vedere adresa inregistrata cu nr. SC2010-29655; 29656; 29657; 29658; 29659 / 10.12.2010 referitoare la: Proiectul de Hotarare privind asanarea zonelor cu cladiri aflate in paragina care au proprietari legali, va comunicam punctul de vedere al Institutiei Arhitectului Sef: Potrivit prevederilor art.44 din Constitutia Romaniei proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal indiferent de titular. In conformitate cu prevederile art. 1 din Legea 50/1991 demolarea unei constructii nu se poate face decat in baza unei autorizatii de desfiintare , astfel ” Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare emisa în conditiile prezentei legi , la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil-teren si /sau constructii — identificat prin numar cadastral , in cazul in care legea nu dispune altfel” Autoritatea administratiei publice locale poate proceda la demolarea pe cale administrativa doar a constructiilor realizate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale , asa cum rezulta din art. 33 din Legea 50/1991 si anume :alin.1 "Prin exceptie de la prevederile art. 32 , constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului cat si constructiile „lucrarile si amenajarile cu caracter provizoriu executate pe terenuri apartinand domemniului public si privat al judetelor , municipiilor si comunelor vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de autoritatea administratiei publice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla constructia , fara emiterea unei autorizatii de desfiintare, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului ” si alin 4, "Prin exceptie de la prevederile art. 32 „constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al judetelor , oraselor ori comunelor vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de autoritatea administratiei publice competente , fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului ” Prin urmare in toate celelalte situatii demolarea nu se poate face decat la solicitarea titularului unui drept real asupra imobilului prin obtinerea autorizatiei de desfiintare . Primariile pot dezafecta , potrivit prevederilor art. 7 alin. 17 din Legea 50/1991 constructiile , proprietate a unitatii-administrativ teritoriale , aflate in stare avansata de degradare si care pun in pericol siguranta publica , cu exceptia constructiilor monument istoric , pe baza de Pagina 1/2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF 8d. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030 e-maili:instituiiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro autorizatie de desfiintare emisa in conditiile alin (16) cu obligatia de a se intocmi documentatii specifice . Pentru dezafectarea constructiilor aflate in stare avansata de degradare si care pun in pericol siguranta publica din proprietatea privata a persoanelor fizice si /sau juridice , potrivit art. 17 alin (4) din Ordinul 839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , primarul are obligatia de a notifica proprietarului responsabilitatile care ii revin potrivit prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii , cu modificarile ulterioare , cu privire la urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si postutilizarea acestora , implicit cu privire la necesitatea ca proprietarul sa ia masurile de desfiintare in regim de urgenta în conditiile legii, Mentionam ca , Directia Urbanism, în prezent Institutia Arhitectului Sef a initiat o actiune de notificare a proprietarilor/Asociatiilor de Proprietari aflati in situatia de mai sus . Avand in vedere considerentele legale cele mai sus amintite , consideram ca propunerea facuta incalca prevederile cu privire la dreptul de proprietate , Legea 50/1991 si Ordinul 839/12.10.2009. ARHITEGA SEF: Arh. Ciprian Cădariu SEF SERVICIU AUTORIZARE SI CONTROL CONSTRUCTII: Ing. Kolozsi Terez [ CONŞILIER: Gabriell stelnicu AVI IDIC Red./Dact. G.P, Dact. 2 exemplare Pagina 2/2