keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 242/29.05.2012 privind modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate aprobat prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 108/27.03.2012

29.05.2012

Hotararea Consiliului Local 242/29.05.2012
privind modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate aprobat prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 108/27.03.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012 - 11795/14.05.2012 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul nr. 972/2007;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
Având în vedere prevederile din Normele metodologice de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul nr. 353/2007;
În temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 108/27.03.2012 privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate aprobat prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 108/27.03.2012, după cum urmează:
a) - art. 34 alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
"(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 - 500 lei faptele săvărşite de către persoanele fizice pentru nerespectarea prevederilor art. 32 lit. k), şi l) din prezentul regulament";
b) - la art. 35 se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conţinut:
"f) refuzul de a purta la vedere ecusonul sau legitimaţia de serviciu stampilată de conducerea unităţii".
c) - art. 38 se modifică şi va avea următorul conţinut:
"La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă art. 31 alin. 1 lit. b), f) şi h) ; art. 33 şi art. 34 alin. (1) lit. a) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007".
Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 108/27.03.2012 raman neschimbate.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Politiei Locale Timisoara;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat..pdf

REFERAT privind modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane

prin curse regulate aprobat prin art. 2 din HCL nr. 108/27.03.2012

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 108/27.03.2012 a aprobat darea în administrare Regiei Autonome de Transport Timisoara a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritoriala a Municipiului Timisoara, Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, Lista privind amplasarea statiilor prin care se asigura vânzarea legitimatiilor/ abonamentelor de calatorie, stabilite de comun acord cu Regia Autonoma de Transport Timisoara, etc. Prin Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, aprobat prin art. 2 din HCL nr. 108/27.03.2012 s-au stabilit următoarele: - Principiile şi obiectivele efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate; - Licenţele, autorizaţiile şi alte documente necesare pentru efectuarea transportului public local prin curse regulate; - Îndatoririle operatorului de transport care efectuează servicii de transport public local prin curse regulate în ceea ce priveşte măsurile necesare să le adopte pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei; - Atribuţiile şi responasbilităţile conducătorilor auto; - Condiţiile în care se efectuează transportul public local de persoane prin curse regulate; - Răspunderi şi sancţiuni.

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 92/2007). Articolul 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 92/2007 stipulează: (1) Consiliile locale, consiliile judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public dacă acestea nu există. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili şi de a aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local, evoluţia acestora, precum şi de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe.

COD FP 53-01, VER. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR.

APROBAT PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Prin Ordinul 972/2007 s-a aprobat Regulamentul – cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, regulament care stabileşte cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local, cu excepţia transportului public pe căile navigabile interioare, a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a transportului cu metroul, definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi şi utilizatorii serviciilor.

Întrucât s-a constatat că au fost omise anumite fapte care constituie contravenţie din cuprinsul Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate aprobat prin art. 2 din HCL nr. 108/27.03.2012 şi nu sunt sancţionate aceste fapte care constituie contravenţie, se impune modificarea acestuia, astfel:

- art. 34 alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: ,, (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 – 500 lei faptele săvărşite de către persoanele fizice pentru nerespectarea prevederilor art. 32 lit. k) şi l) din prezentul regulament”.

- art. 35 se completează cu o nouă literă, lit. f), şi se modifică după cum urmează: ,,Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 – 500 lei faptele săvărşite de către conducătorii mijloacelor de transport, după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 21 pct.2 şi pct.8; b) nerespectarea prevederilor art. 24 pct.10; c) nerespectarea prevederilor art.29 lit. a) - j). d) fumatul, folosirea abuzivă a claxonului şi antrenarea de conflicte verbale cu alţi participanţi la trafic. e) refuzul de a se legitima la solicitarea personalului împuternicit de autorităţile administraţiei publice locale pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor f) refuzul de a purta la vedere ecusonul sau legitimaţia de serviciu stampilată de conducerea unităţii.

- art. 38 se modifică şi va avea următoarul conţinut: ,, La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă art. 31 alin. 1 lit. b, f şi h; art. 33 şi art. 34 alin. (1) lit. a) din Anexa la HCL nr. 371/2007”.

VICEPRIMAR, DIRECTOR,

SORIN GRINDEANU ING. CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER, JR. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,

COD FP 53-01, VER. 1