keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 251/12.07.2011 privind revocarea alin. 2 al art. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

12.07.2011

Hotararea Consiliului Local 251/12.07.2011
privind revocarea alin. 2 al art. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 -14583/06.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată;
Având în vedere prevederile Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1:Se revocă alin. 2 al art. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.

Art.2: Toate celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 rămân neschimbate.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

                                                                                                                                                   Cod   FP 53 – 01, ver.1 

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane nr. 54, 300136 Timişoara; Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

 

Nr. ______/ 05.07. 2011 SC 2011 - ____/____2011 A P R O B A T

PRIMAR DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind revocarea alin. 2 al art. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.

Având în vedere dispoziţiile art. 1 pct. 1 din Legea nr. 153 din 2010, privind

modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, potrivit cărora art. 2 pct. 29 din legea

61/1991, articol care după republicare a devenit art. 3 pct. 26 s-a modificat astfel ,,

tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană

prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument

muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele

persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în

imediata vecinătate a acestora”, propunem revocarea alin. 2 al art.3 din Anexa la

Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea

contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, deoarece prevederile alin. 2

contravin dispoziţiilor legii nr. 61/1991 mai sus menţionate, întrucât stabileşte ore de

linişte pe teritoriul municipiului Timişoara între orele : 15-17 şi 22-06.

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU ŞEF BIROU STAICU IUSTINIAN

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI