keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 90/29.03.2011 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

29.03.2011

Hotararea Consiliului Local 90/29.03.2011
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011- 5344/17.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultura, ştiinţa, învăţământ, sănătate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Articolul 28 alin. 1 lit. f din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 se modifică şi va avea următorul conţinut:
"Circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor, cu excepţia bicicletelor, în zona: Piaţa Victoriei, Piaţa Unirii, Piaţa Traian, strada Alba Iulia, strada Ştefan cel Mare (între Piaţa Traian şi strada Aurel Vlaicu), fără avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locala şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţiei Locală;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind modificarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

Prin Hotărârea nr. 371/2007 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat constatarea şi

sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, iar prin Hotărârea nr. 206/2009 a aprobat modificarea şi completarea HCL nr. 371/2007.

Articolul 28 alin. 1 lit. f din Anexa la HCL nr. 371/2007 sancţionează contravenţional circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor în zona: Piaţa Victoriei, Piaţa Unirii, Piaţa Traian, strada Alba Iulia, strada Ştefan cel Mare (între Piaţa Traian şi strada Aurel Vlaicu), fără avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Luând în considere faptul că Municipiul Timişoara a început amenajarea de piste pentru biciclete, dezvoltarea unui sistem de transport cu bicicleta corelat cu dezvoltarea reţelei de piste/trasee, în contextul dezvoltării şi modernizării infrastructurii de transport;

Având în vedere faptul că Municipiul Timişoara are obligaţia de a îmbunătăţii calitatea mediului urban, precum şi aceea de a asigura un climat sănătos pentru locuitorii Municipiului Timişoara, prin reducerea noxelor chimice precum şi a zgomotului ambiental prin promovarea transportului ecologic şi reducerea traficului auto;

Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, prevede principiile şi elementele strategice în vederea asigurării unei dezvoltări durabile printre care şi reducerea poluării prin ,,utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activităţile care pot produce poluări semnificative”.

Ţinând cont de toate cele mai sus prezentate propunem modificarea art. 28 alin. 1 lit. f din Anexa la HCL nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, care va avea următorul conţinut: ,,Circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor, cu excepţia bicicletelor, în zona: Piaţa Victoriei, Piaţa Unirii, Piaţa Traian, strada Alba Iulia, strada Ştefan cel Mare (între Piaţa Traian şi strada Aurel Vlaicu), fără avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara”.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, SORIN GRINDEANU ING. CULIŢĂ CHIŞ

INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF, DIRECTOR D. COMUNICARE, ARH. CIPRIAN CĂDARIU VIOLETA MIHALACHE

ŞEF SERVICIU, CONSILIER, ING. ADRIAN COLOJOARĂ Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53-01, ver. 1