keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 441/20.12.2010 privind infiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare

20.12.2010

Hotararea Consiliului Local 441/20.12.2010
privind infiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.42320/08.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr.155 din 12.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin(2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Începând cu data de 01.01.2011 se desfiinţează Serviciul Public - Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara - entitate publică fără personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local Timişoara.

Art. 2: Începând cu data de 01.01.2011 se înfiinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin preluarea posturilor şi personalului poliţiei comunitare, precum şi ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ.
La nivelul 2 de execuţie, atribuţiile privind subordonarea Serviciului Ordine Publică, Serviciului Circulaţie Rutieră, Biroului Dispecerat şi Intervenţii Rapide, Serviciului Protecţia Mediului, Serviciului Inspecţie Comercială şi a Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal vor fi departajate şi împărţite pentru încă un director executiv.

Art. 3: Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

Art. 5: Direcţia Poliţiei Locale Timişoara va prelua, în condiţiile legii, patrimoniul Serviciului Public - Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Organigrama_Politia_Locala.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Anexa nr. 1 laH.C.L. nr. / 20.12. Zoo SERVICIUL _Resurse Umarie. e DIRECTOR EXECUTIV ai ELI SERVICIUL Ordine Publică î& Circulaţie Rutieră 1+29 : zl > E 8 «a 35 E li 355| BEI £st| Ess sa m E mn = ss EIB a 9 o E 1188] |. 144 1+17 Consiliul Local: EIN UL IUL ESSELTE ORGANIGRAMĂ Direcţia Poliției Locale Timişoara Direcţia Poliției Locale Timişoara DIRECTOR EXECUTIV IRI DIRECTOR EXECUTIV APROBAT Primar Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU | Total posturi 333 -funcții publice de conducete 17 . - fuficții publice de executie 247 - funcții coritractuale de conducere 2 > funcții contractuale de execuție :64 -Turicții contractuale de deservire 3 1 mn _ E) 3 3 s E E i [= Er Ss E DES 1 > PI FEE o BOS55 28 o E USE că MTS UTE N UE = EA IE CE mo o | E = al 3) £ 3 | = FR 8 = | VA Ss E | [= 1+8 1+7 1+7 1+60 1+8 1+6 DIRECTOR EXECUTIV FAR * Înființarea acestei funcții NU a fost susținută de către Primar şi conducerea instituției,

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Lorena nr. 35, 300310 Timişoara; Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

Nr. ............................/.........................  APROB PRIMAR Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu  

R E F E R A T   

privind înființarea şi organizarea instituției publice de  interes local cu personalitate  juridică ‐  Direcția Poliției Locale Timişoara 

      În  conformitate  cu prevederile  legii Poliției Locale  nr.  155 din  15.07.2010  „Poliția  Locală  se  înființează  în  scopul  exercitării  atribuțiilor  privind  apărarea  drepturilor  şi  libertăților  fundamentale  ale  persoanei,  a  proprietății  private  şi  publice,  prevenirea  şi  descoperirea  infracțiunilor în următoarele domenii:  

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;  b) circulația pe drumurile publice;  c) disciplina în construcții şi afişajul stradal;  d) protecția mediului;  e) activitatea comercială;  f) evidența persoanelor  g) alte domenii stabilite prin lege;”  Activitatea Poliției Locale se desfăşoară  în  interesul comunității  locale, exclusiv pe 

baza  şi executarea  legii  şi a actelor autorității deliberative  şi a celei executive, din cadrul  administrației publice locale, precum şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui  domeniu  de  activitate  stabilite  prin  acte  administrative  ale  autorităților  administrației  centrale şi locale.    La  nivelul  municipiului  Timişoara,  Poliția  Comunitară,  înființată  potrivit  Legii  371/2004 privind  înființarea, organizarea  şi  funcționarea poliției  comunitare precum  şi a  Hotărârii Consiliului Local al municipiului Timişoara nr. 85/15.03.2005, se va  reorganiza  ca structură de Poliție Locală cu personalitate juridică, potrivit legii.    Modul de organizare, structura funcțională, statul de funcții, numărul de posturi şi  categoriile de personal încadrat, normele de înzestrare şi consum de materiale ale Poliției  Locale  se  stabilesc  prin  regulamentul  de  organizare  şi  funcționare,  elaborat  pe  baza  Regulamentului – Cadru de Organizare şi Funcționare a Poliției Locale. 

Cod FP 52-02,ver.1

ta rin

Cod FP 52-02,ver.1

  Conform prevederilor art.4, alin.6 din Legea 155/2010, Poliția Locală se organizează  prin preluarea posturilor şi personalului Poliției Comunitare, precum şi ale structurilor  din aparatul de specialitate al primarului, responsabil cu controlul privind disciplina în  construcții, protecția mediului şi comerț.    Personalul  Poliției  Locale  este  compus  din  funcționari  publici  care  ocupă  funcții  publice specifice de polițist local, funcționari publici care ocupă funcții publice generale şi  personal contractual.    Astfel,   Direcția Poliției Locale Timişoara  ca  instituție publică de  interes  local  cu  personalitate  juridică va prelua 311 posturi din  cadrul Serviciul Public  ‐ Direcția Poliția  Comunitară  Timişoara  şi  21  de  posturi  din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului  cu  atribuții de control în domeniile: disciplina în construcții, protecția mediului şi comerț.    Funcționarii  publici  care  îşi  desfăşoară  activitatea  în  domeniul  disciplinei  în  construcții şi al afişajului stradal, al activității comerciale precum şi al protecției mediului,  vor  fi  transferați  în  interesul  serviciului  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului  municipiului  Timişoara,  în  cadrul  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara,  cu  menținerea  claselor şi a gradelor profesionale a funcției publice deținute.    În vederea preluării personalului Poliției Comunitare, precum şi a personalului din  structurile aparatului de  specialitate  ale Primarului Municipiului Timişoara,  responsabil  cu controlul privind disciplina în construcții, protecția mediului şi comerț, în conformitate  cu  prevederile  art.4,  alin.6  din  Legea  155/2010,  s‐a  solicitat  Agenției  Naționale  a  Funcționarilor Publici echivalarea funcțiilor specifice de polițist  local cu funcții publice  generale,  în  conformitate  cu prevederile art.7,  alin.4 din Legea  188/1999,  republicată,  cu  modificările şi completările ulterioare.    Având în vedere considerentele expuse, propunem: 

- Înființarea  şi organizarea ca  instituție publică de    interes  local cu personalitate  juridică – Direcția Poliției Locale Timişoara în subordinea Consiliului Local al  Municipiului Timişoara; 

- Aprobarea Organigramei, Statului de Funcții şi a Regulamentului de Organizare  şi Funcționare, conform anexelor 1‐3, parte integrantă a prezentului referat. 

Director Executiv Şef Serviciu Resurse Umane şi Formare profesională Jr. SPĂTARU DORU Jr. HADA IOAN

Avizat juridic MIRELA LASUSCHEVICI

Cod FP 52-02,ver.1

Atasament: Stat_de_functii_Politia_Locala.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Anexa nr 2la HCL ar HIT 7 O. 42. Doo STAT DE FUNCȚII Funcția publică/Post contr Lt Nivel ad , Nr.erl Denumirea funcţiei studii Ci Grad Ocupatie | Vacante IL DIRE A POLITIA COMUNITARA 1, Functii publice de conducere l Director Ss l 1 l 0 2 utiv adjunct Ss 3 l I 2 31 S 7 | 4 3 4 [Sef birou Ss 6 l 2 4 “Votal functii publice de conducere 17 & 9 B. Functii publice de executie 3 |Auditor 5 1 l superior 0 l O Auditor 5 1 I principal 0 ] 7 “omsilier Ss 2 superior 2 8 5 6 [ principal 6 0 | 9 5 7 asistent 7 n | 10 [constr 5 a l debutant 0 U Fl juridice 5 0 l superior n 0 12 juridic Ss 2 l principal I 13 Consilier juridic S 2 [ lent [ l 14 |Consilier juridice Ss l debutant 0 0 1% [Politist local 5 7 l superior 6 l 16 [Politist local S 2 l principal 2 0 17 [Politist local S 18 | asistent 18 0 18 [Politist locat 5 0 | debutant 0 a Relereni iv 6 un superior â o MW M 2 UI principal 2 0 21 |Refereat M H N" asistent tb U 2? |Relereni N 0 III debutant 0 23 |Poliust local MI 52 N superior E 23 |Poliust local M, 33 HI principal 33 23 |Politist local M 105 UI asistent 104 Il 26 _ [Politist local M a TII debutant 0 0 Votal funcţii publice de executie 247 240 7 [ Total funcții publice 264 248 16 | Cl. Functii personal contractual conducere Grad 27 |Sef serviciu 5 l U l 0 28 |Sel birou S 1 | l 0 l CI Functii personal contractual executie Treapta | Refurent M I IA l 0 | Administrator M 1 I 0 l GM 60 Z 60 0 Secretar - dactilogral” M I l 0 Arliivar M 1 I 0 CA Functii contractaule de deservire Muncitor calificat (mecanic) Gl I l 0 Ingrijitar GM 2 2 0 | ri atal personal confractuul 69 67 2 D.TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA 333 315 18 FOTAL GENERAL. 333 315 18 Număr total posturi 333 i 1. Funcţii pullice 204 - de conducere 17 | - de execuție 247 2, Personal contractua] 69 - de conducere 2 - de caecuție 64 — de desen ire 3

Atasament: ROF.pdf

1

CUPRINS

CAPITOLUL I.............................................................................................................................2 DISPOZIŢII GENERALE..............................................................................................................2 CAPITOLUL II ...........................................................................................................................5 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ............................................................................................5 CAPITOLUL III ...........................................................................................................................7 Atribuţiile conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara...................................................7

Atribuţiile directorului executiv ........................................................................................7 Atribuţiile directorului executiv adjunct 1 ......................................................................8 Atribuţiile directorului executiv adjunct 2 ......................................................................9

CAPITOLUL IV ....................................................................................................................... 10 Atribuţii comune ale şefilor de servicii, birouri şi compartimente................................ 10 CAPITOLUL V ........................................................................................................................ 11 Atribuţii specifice ale compartimentelor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara ............. 11

Compartiment Audit Public Intern ............................................................................... 11 Biroul Juridic ..................................................................................................................... 12 Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Registratură ............................................... 14

Compartiment registratură ........................................................................................ 16 Compartimentul Evidenţa Proceselor – Verbale ................................................... 17

Serviciul Resurse Umane................................................................................................. 18 Compartiment sănătate şi securitate în muncă, prevenire şi stingerea incendiilor ..................................................................................................................... 21 Compartimentul comunicaţii – informatizare......................................................... 22

Serviciul Ordine publică ................................................................................................. 23 Compartimentul evidenţa persoanelor................................................................... 25 Compartiment Reclamaţii şi Sesizări ........................................................................ 26 Birourile (secţiile) nr. 1 şi 2 de ordine publică .......................................................... 26

Serviciul Circulaţie Rutieră ............................................................................................. 29 Biroul Blocări – Ridicări, Auto Abandonate............................................................ 31

Biroul dispecerat şi intervenţie rapidă ......................................................................... 33 Compartimentul intervenţie rapidă ......................................................................... 34 Compartimentul Dispecerat:..................................................................................... 35

Serviciul Protecţiei Mediului ........................................................................................... 38 Serviciul Inspecţie Comercială ..................................................................................... 39 Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal ........................................................ 40 Serviciul Pază Obiective ................................................................................................ 41 Serviciul Financiar – Contabilitate, Achiziţii Publice................................................... 42

Compartimentul financiar – contabilitate .............................................................. 43 Compartiment Salarizare ........................................................................................... 44 Compartiment Achiziţii Publice................................................................................. 45

Biroul Logistic Administrativ............................................................................................ 46 CAPITOLUL VI ....................................................................................................................... 48 DOTAREA ŞI FINANŢAREA POLIŢIEI LOCALE ..................................................................... 48 CAPITOLUL VII ...................................................................................................................... 50 DISPOZIŢII FINALE ................................................................................................................. 50

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane nr. 54, 300129 Timişoara; Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro ANEXĂ la H.C.L. nr. ______ din __________

2

RR EE GG UU LL AA MM EE NN TT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE  Art.1 . (1) Direcţia Poliţiei Locale Timişoara se organizează şi funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin preluarea posturilor şi personalului Poliţiei Comunitare Timişoara, precum şi ale structurilor din aparatul de specialitate al Primarului, responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ. (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Locale Timişoara, sunt prevăzute de Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, HG nr. ___ privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizarea şi funcţionarea a poliţiei locale, precum şi de prevederile prezentului regulament. Art.2. (1) Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, denumită în continuare Direcţie, este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi sub directa coordonare a Primarului. (2) Poliţia Locală Timişoara se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; b) circulaţia pe drumurile publice; c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; d) protecţia mediului; e) activitatea comercială; f) evidenţa persoanelor; g) alte domenii stabilite prin lege.

Art.3. (1) Sediul Direcţiei Poliţiei Locale se află în Timişoara, str. Avram Imbroane nr. 54.

ta rin

3

(2) Direcţia poate organiza în Timişoara birouri (secţii) de ordine publică, în sedii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în vederea eficientizării activităţii şi a creşterii gradului de siguranţă şi de încredere a cetăţenilor. Art.4. Activitatea Poliţiei Locale se desfăşoară în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi ale Dispoziţiilor Primarului şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Art.5. Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării. Art.6. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia locală cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii. (2) În relaţiile cu acestea, Direcţia este reprezentată de Directorul executiv sau de Directori executivi adjuncţi (înlocuitori legal). Art.7. Şeful Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şef al întregului personal pe care-l conduce şi îl controlează. Art.8.. (1) Conducerea instituţiei asigură la nivelul structurii conduse desfăşurarea activităţii la nivelul standardelor certificate prin Sistemul de Management al calităţii. (2) Angajaţii Direcţiei, răspund de realizarea atribuţiilor în conformitate cu procedurile de lucru, parte componentă a Sistemului de Management al calităţii. Art.9. (1) Directorii Executivi Adjuncţi, Şefii de serviciu, birouri şi compartimente, răspund în faţa Şefului Poliţiei locale, de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii acestora, la timp şi în condiţii de calitate. (2) Personalul cu funcţie de conducere au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea acesteia. Art.10. Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal, Regulamentul de organizare şi Funcţionare se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu avizul ANFP. Art.11. (1) Antetul documentelor şi corespondenţa Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, va avea următorul conţinut: „România, Consiliul Local al municipiului Timişoara, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.” (2) Direcţia dispune de cod fiscal, conturi bancare deschise la Trezoreria Municipiului Timişoara şi unităţile bancare, ştampilă proprie de formă rotundă cu următorul conţinut: „România, Consiliul Local al municipiului Timişoara, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.”

4

(3) Poliţia Locală Timişoara este persoană juridică de drept public, dispune de patrimoniu şi buget propriu.

5

CAPITOLUL  II 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

Art.12. (1) Direcţia Poliţia Locală Timişoara, este condusă de un director executiv, ajutat de doi directori executivi adjuncţi. (2) Şeful Poliţiei Locale şi adjuncţii acestuia sunt numiţi în funcţii de conducere în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Art.13. (1) Structura organizatorică al Direcţiei, cuprinde servicii, birouri şi compartimente, constituite în conformitate cu organigrama anexată la prezentul Regulament (anexa nr.1). (2) Serviciul şi biroul – sunt compartimente funcţionale ale Direcţiei, prin care se realizează atribuţiile acesteia şi sunt conduse de un şef de serviciu, sau după caz, şef de birou iar în lipsa acestora de către un funcţionar public, desemnat în acest scop. (3) Personalul biroului, serviciului este subordonat, după caz şefului de birou sau şefului de serviciu, care organizează, îndrumă, coordonează, controlează şi răspund de activitatea acestora în condiţiile prezentului Regulament şi a dispoziţiilor legale. Art.14. (1) Personalul Poliţiei locale Timişoara, este compus din funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi personal contractual. (2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura Direcţiei se stabilesc prin fişele posturilor, elaborate în baza dispoziţiilor legale şi a prezentului Regulament. Art.15. Organizarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la nivelul structurii de conducere, coordonare şi suport logistic, face posibilă şi necesară colaborarea dintre compartimente pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului în ansamblul său. Art.16. (1) Activitatea desfăşurată de către structurile Direcţiei, în scopul realizării atribuţiilor, are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale, de coordonare, de control şi de colaborare), potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare serviciu, birou sau compartiment în parte. (2) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între directorul executiv şi structurile subordonate acestora, în scopul organizării, menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionare a sistemului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şefii serviciilor, birourilor, coordonatorilor compartimentelor şi personalul subordonat acestora. (3) În cadrul compartimentelor în care nu sunt prevăzute funcţii de conducere, se stabilesc relaţii de autoritate funcţională între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi coordonării în mod unitar a activităţii acestora, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse.

(4) Între structurile Direcţiei se stabilesc relaţii de colaborare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice în vederea integrării acestora în obiectivele instituţiei. (5) La nivelul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, activitatea de coordonare şi de control este atributul Directorului Executiv şi se realizează direct ori prin intermediul şefilor de serviciu şi de birou. Art.17. Serviciile, birourile şi compartimentele din structura Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, sunt următoarele: 1. Compartiment Audit Public Intern 2. Biroul Juridic 3. Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Registratură 4. Serviciul Resurse Umane 5. Serviciul Ordine Publică 6. Biroul (Secţia 1) Ordine Publică 7. Biroul (Secţia 2) Ordine Publică 8. Serviciul Circulaţie Rutieră 9. Biroul Blocări - Ridicări Auto Abandonate 10. Biroul Dispecerat şi Intervenţie Rapidă 11. Serviciul protecţia mediului 12. Serviciul Inspecţie Comercială 13. Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal 14. Serviciul Pază Obiective 15. Serviciul Financiar – Contabilitate şi Achiziţii Publice 16. Biroul Logistic Administrativ

Coordonate de către Directorul Executiv Adjunct 2

Coordonate de către Directorul Executiv Adjunct 1

Coordonate de către Directorul Executiv

6

7

CAPITOLUL III 

Atribuțiile conducerii Direcției Poliției Locale Timişoara 

Atribuțiile directorului executiv 

Art.18. Directorul Executiv îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:

a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale; b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal

corespunzător; c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a

prevederilor legale; d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din

subordine; e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă; f) studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea

amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei; g) analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de

performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică; h) asigură informarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Timişoara,

a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei locale;

i) reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

j) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

k) propune Primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii; l) asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a

reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale; m) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii; n) întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit

competenţei; o) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de

întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;

p) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;

8

q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

r) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;

s) analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice,la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

t) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;

u) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite; v) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a

incendiilor; w) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea

raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului Poliţiei locale.

x) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu

caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Atribuțiile directorului executiv adjunct 1  Art.19. Directorul Executiv Adjunct 1 – se subordonează Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii specifice:

a) coordonează activitatea Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Dispecerat şi Intervenţie Rapidă, Serviciul Pază Obiective, Serviciul Inspecţie Comercială, Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal, Serviciul Circulaţie Rutieră;

b) analizează activitatea şefilor de servicii ori de câte ori se impune şi stabileşte măsuri punctuale de eficientizare a activităţilor specifice;

c) analizează contribuţia efectivelor din serviciile subordonate la îndeplinirea indicatorilor de performanţă precum şi a obiectivelor stabilite.

d) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine;

e) organizează şi conduce tragerile cu armamentul din dotare cu întreg efectivul cu drept de port – armă;

f) organizează testările periodice pe linie profesională şi privind uzul de armă; g) participă din partea Direcţiei la şedinţele Comisiei de circulaţie din cadrul

Primăriei Timişoara; h) stabileşte reguli şi direcţionează prin măsuri funcţionarea eficienta a

serviciilor din subordine, direcţionând întreaga activitate conform principiilor pe baza cărora îşi îndeplinesc atribuţiile, structurile din subordine;

i) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, propunând măsuri de sancţionare în condiţiile legii.

j) rezoluţionează şi stabileşte sarcini în reclamaţiile şi sesizările adresate serviciilor din subordine.

k) în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia.

9

Atribuțiile directorului executiv adjunct 2 

Art.20. Directorul Executiv Adjunct 2 – se subordonează Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii specifice:

a) organizează, conduce şi coordonează activitatea serviciului pază şi ordine, serviciul financiar – contabilitate, achiziţii publice şi biroul logistic administrativ.

b) coordonează activitatea de aprovizionare, repartizare, întreţinere, utilizare şi păstrare a mijloacelor materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii Poliţiei Locale.

c) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniformă şi îndemne distinctive de ierarhizare, utilizarea şi repartizarea corespunzătoare a acestora;

d) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radio comunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine.

e) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care îşi desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare îndeplinirii obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei activităţii.

f) verifică şi asigură starea permanentă de funcţionare a aparaturii şi a amenajărilor din dotarea Direcţiei.

g) elaborează şi fundamentează proiectul de venituri şi cheltuieli ale instituţiei, pe care-l înaintează ordonatorului principal de credite:

h) asigură şi monitorizează procedurile pentru încasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, încheierea exerciţiului bugetar anual, contabilizarea şi raportarea la ordonatorul de credite.

i) repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi monitorizează execuţia bugetară în scopul realizării unei bune gestiuni financiare.

j) exercită controlul financiar preventiv asupra tuturor documentelor ce conţin operaţiuni care, potrivit legii, se supun obligatoriu acestui gen de control.

k) răspunde de organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului. l) răspunde de întreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de

încasare a veniturilor, de recuperarea pagubelor şi a creanţelor de orice fel în cadrul instituţiei.

m) organizează ţinerea corectă şi la zi a evidenţei contabile în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv şi a angajamentelor legale şi bugetare.

n) în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia.

10

CAPITOLUL IV 

 Atribuții comune ale şefilor de servicii, birouri şi compartimente  Şefii de servicii, de birouri şi compartimente, au următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi, în funcţie de specificul serviciului/biroului/ compartimentului , pe care îl conduc şi în funcţie de limitele de competenţe stabilite în fişa postului:

1. conduc, organizează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea structurii pe care o conduc;

2. răspund de realizarea calitativă şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate compartimentelor pe care le conduc;

3. participă la elaborarea sau realizarea unor lucrări de complexitate sau importanţă deosebită, dispune de superiorii ierarhici;

4. prezintă şi susţin la conducerea direcţiei, lucrările şi corespondenţa elaborate în cadrul compartimentului;

5. informează pe conducătorii compartimentelor respective asupra principalelor probleme pe care le au de rezolvat sau care s-au rezolvat în absenţa acestora;

6. stabilesc atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

7. evaluează performanţele profesionale individuale ale personalului din cadrul compartimentului;

8. elaborează şi revizuiesc fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;

9. Repartizează lucrări în mod echitabil şi în concordanţă cu importanţa postului, pentru personalul din subordine;

10. stabilesc măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi dispoziţiilor conducătorilor ierarhici, pentru domeniile de activitate de care răspund;

11. urmăresc şi iau măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate al compartimentului;

12. întocmesc planurile de acţiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru serviciile pe care le conduc şi le prezintă directorilor generali;

13. verifică, vizează şi/sau propun spre avizare lucrările din compartimentele pe care le conduc;

14. participă, în condiţiile legii, la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de activitate al Direcţiei;

15. urmăresc respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine;

16. stabilesc, în condiţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din subordine şi propun plata sau recuperarea acestora;

17. avizează şi urmăresc graficul concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare şi programelor de activitate ale structurilor conduse;

11

18. realizează fişa de pontaj lunar pentru personalul din subordine, pe care o prezintă serviciului resurse umane;

19. analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii compartimentului;

20. exercită alte atribuţii primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii.

CAPITOLUL V 

Atribuții specifice ale compartimentelor Direcției Poliției Locale Timişoara 

Art.21. Compartiment Audit Public Intern   Compartimentul Audit Public, este subordonat direct şi nemijlocit Directorului Executiv, desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, menită să dea asigurări şi consiliere conducerii, pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice; Auditul Public Intern evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. Compartimentul Audit Intern are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care-şi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI;

b) elaborează proiectul planului anual de audit public; c) efectuează activităţi de audit public intern cu privire la eficienţa

sistemului de control intern, la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public;

d) efectuează activităţi de audit public pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

e) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

f) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

g) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; h) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează

imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;

i) auditorii interni trebuie să respecte prevederile codului privind conduita etică a auditorului intern;

j) auditorii intern au obligaţia perfecţionării cunoştinţelor profesionale; k) elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii

de audit public intern;

12

l) desfăşoară misiuni de consiliere cu aprobarea directorului executiv, numai în condiţiile în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorului intern;

m) auditează, cel puţin o dată la trei ani şi fără a se limita la acestea, următoarele: - angajamentele bugetare şi legale - plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale; - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din

domeniul privat al statului; - concesionarea sau închirierea din domeniul public al statului; - constituirea veniturilor publice - alocarea creditelor bugetare - sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor,

de conducere şi control şi sistemele informatice; n) personalul de conducere şi de execuţie din structurile auditate au obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern.

Art.22. Biroul Juridic   Asigură îndeplinirea atribuţiilor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, privind elaborarea de acte normative din domeniul său de activitate, organizarea documentării juridice şi reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi altor organe de jurisdicţie, interesele instituţiei, avizează legalitatea actelor întocmite (contracte, decizii, hotărâri). Şeful biroului este subordonat nemijlocit Directorului executiv şi are următoarele atribuţii:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi

funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi

actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile

desfăşurate în sfera de competenţă; - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi

a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru

activitatea biroului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de

activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

Atribuţiile biroului juridic sunt: o reprezintă Direcţia Poliţiei Locale Timişoara pe baza delegaţiei date de

Directorul Executiv şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti, şi a altor organe de jurisdicţie, ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte;

13

o ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute privind probleme de interes general;

o redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţe, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care Direcţia este parte;

o elaborează şi prezintă conducerii Direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile Direcţiei;

o întocmeşte documentele necesare în relaţie cu organele de urmărire penală sau alte instituţii cu atribuţii de control;

o elaborează şi prezintă conducerii Direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor;

o ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;

o în baza unei delegaţii speciale date de Directorul Executiv, poate fixa pretenţiile, renunţarea la pretenţii şi poate da răspunsuri la interogatoriu;

o participă la formularea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme de buget;

o formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;

o primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi birouri, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

o exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;

o îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;

o face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Poliţia Locală Timişoara justifică un interes;

o asigură asistenţă juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Timişoara, precum şi personalului acesteia;

o avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Direcţiei, în calitate de ordonator secundar de credite;

o verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de specialitate din cadrul instituţiei;

o avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aducere atingere drepturilor Direcţiei Poliţiei Locale sau ale personalului său;

o avizează deciziile emise de Directorul Executiv; o avizează din punct de vedere al legalităţii, lucrările emise de servicii şi

birouri, atunci când actele normative sunt neclare şi necesită interpretare; o asigură consiliere juridică de specialitate şi întocmeşte puncte de vedere

referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicarea legilor, la solicitarea compartimentelor;

o participă, când este cazul în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile publice;

14

o participă la negocierea contractelor care urmează să fie încheiat de Direcţie;

o participă în comisiile constituite la nivelul instituţiei în vederea desfăşurării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;

o întocmeşte proiecte de acte normative (HCL, Decizii), care au legătură cu domeniul de activitate al Poliţiei Locale, colaborând în acest scop cu compartimentele de resort;

o asigură păstrarea colecţiei „Monitorul Oficial al României” şi completarea acestei colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative;

o promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei;

o înregistrează contestaţiile la procesele verbale depuse în termen sau tardiv (cu depăşirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de către contravenient, data poştei pe plic);

o întocmeşte întâmpinările şi completează pentru fiecare proces-verbal contestat un dosar, în colaborare cu serviciile funcţionale implicate, cu documente relevante în susţinerea cauzei în instanţă, solicitând referate de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfăşurare a litigiului între părţi;

o înaintează dosarul cu contestaţia în original la Judecătoria Timişoara, spre soluţionare;

o ţine evidenţa centralizată pe computer a tuturor fazelor până la soluţionarea definitivă a procesului verbal de contravenţie, respectiv încasarea sumelor băneşti;

o întocmeşte şi prezintă la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate situaţia contestaţiilor la proceselor verbale;

o în îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliţia, cu celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, alte structuri ale Sistemului de Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

o asigură îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, având obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;

o asigură informarea şefului Poliţiei Locale cu privire la sesizările şi reclamaţiile adresate personalului unităţii referitor la constatarea şi aplicarea contravenţiilor.

o îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Direcţiei;

Art.23.  Biroul Comunicare, Relații cu Publicul şi Registratură  Asigură transmiterea informaţiilor de interes public conform legii, transparenţa decizională, gestionează imaginea publică a instituţiei şi asigură relaţionarea conducerii Direcţiei cu societatea civilă, mass – media, comunitatea locală şi instituţiile statului de drept. Şeful biroului este subordonat nemijlocit Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate;

15

- conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile desfăşurate în sfera de competenţă;

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei;

- propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea biroului sau a instituţiei în general;

- semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

Atribuţiile biroului sunt: o întocmeşte zilnic revista presei pe care o prezintă factorilor interesaţi; o analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de

Poliţia Locală a municipiului Timişoara; o întocmeşte, realizează şi organizează programul de vizite, asigură

desfăşurarea acţiunilor de protocol la manifestările publice – inclusiv asigurarea recuzitei necesare (fanioane, diplome, felicitări, albume, mape de prezentare etc.)

o primeşte şi soluţionează cererile de comunicare a informaţiilor de interes public şi a sesizărilor în termenele prevăzute de OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi de Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în vederea formulării şi transmiterii răspunsului către petiţionar, în acest scop putând solicita informaţii de la celelalte compartimente;

o soluţionează lucrările repartizate direct de către Directorul executiv; o întocmeşte note interne, note de informare, sinteze, rapoarte şi alte

materiale în baza rezoluţiei Directorului executiv; o organizează şi participă la audienţele acordate de către Directorul

executiv/Directorul executiv adjunct sau persoana desemnată de către aceştia, notând în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor;

o asigură protocolul pentru invitaţii Directorului executiv şi ţine evidenţa folosirii fondului alocat pentru acesta;

o asigură accesul la informaţii şi în sistem electronic, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, celor care solicită şi vor să obţină informaţii de interes public;

o transmite şi prin e-mail sau înregistrate pe suport magnetic informaţiile de interes public care sunt solicitate în scris sau în format electronic;

o asigură publicarea buletinului informativ al instituţiei, care va cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu;

o asigură disponibilitatea în format scris (la afişier, sub forma de broşuri sau electronic – dischete, CD, pagina de internet) a informaţiilor comunicate din oficiu;

o asigură respectarea prevederilor legale privind aplicarea secretului de stat şi de serviciu;

16

o asigură prin intermediul purtătorului de cuvânt o relaţie bazată pe echidistanţă, transparenţă şi deschidere cu mass – media, în acest scop stabilind legături şi contacte cu reprezentanţii mass – mediei acreditaţi;

o acordă fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia;

o organizează periodic conferinţe de presă, informări şi evenimente cu potenţial mediatic, pe diverse teme între conducerea Direcţiei şi reprezentaţii mass – media;

o asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, interviuri sau briefinguri;

o monitorizează presa şi realizează un sumar al apariţiilor jurnalistice, cu referire la Poliţia Locală pe care-l prezintă conducerii Direcţiei;

o informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în termenul stabilit de lege;

o ţine evidenţa propunerilor şi sugestiilor din partea cetăţenilor, agenţilor economici, regiilor autonome şi a altor organe şi organizaţii care se referă la problemele aflate în competenţa Poliţiei Locale Timişoara;

Compartiment registratură  Organizează şi coordonează activitatea de primire, înregistrare, repartizare, evidenţă şi expediere a corespondenţei adresată Direcţiei, precum şi activitatea de soluţionare în termen a lucrărilor repartizate structurilor funcţionale din cadrul acesteia.

• Primeşte şi înregistrează petiţiile , cererile, sesizările, reclamaţiile şi le direcţionează pentru soluţionare serviciilor ori birourilor conform atribuţiilor acestora şi a ordinului rezolutiv;

• analizează şi soluţionează lucrările repartizate de la directorul executiv/directorul executiv adjunct;

• expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor care au fost soluţionate de compartimentul registratură;

• răspunde la solicitările exprimate direct de către cetăţeni, cât şi la solicitările telefonice ale acestora;

• îndrumă persoanele să solicite în scris informaţiile de interes public; • are delegaţia de a răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes

public, în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor şi de urgenţa solicitată. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile;

• motivează şi comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor refuzul comunicării informaţiilor solicitate;

• comunică imediat sau în cel mult 24 de ore informaţiile de interes public solicitate verbal;

17

• colaborează cu compartimentul comunicaţii şi informatizare, în vederea publicării pe internet cum ar fi atribuţiile biroului, programul de lucru cu publicul, şi programul de audienţă al conducerii instituţiei;

• primeşte, înregistrează corespondenţa adresată Direcţiei Poliţiei Locale şi o prezintă Directorului executiv pentru a dispune prin rezoluţie repartizarea spre competentă soluţionare, conform atribuţiile serviciului sau biroului, ţine evidenţa acestuia şi termenele de rezolvare;

• expediază corespondenţa adresată direcţiei, a autorităţilor şi instituţiilor publice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, mass – mediei, persoanelor fizice şi juridice;

• asigură primirea, expedierea şi transportul documentelor prin poşta civilă şi specială;

• răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de comunicare a răspunsului;

• urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului, expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia;

• trimite petiţiile greşit îndreptate, în termen de 5 zile de la înregistrare, către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie;

• clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului;

• întocmeşte raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor la nivelul instituţiei;

• organizează activitatea de evidenţă, întocmire, multiplicare, manipulare, transport, păstrare şi arhivare a documentelor potrivit actelor normative în vigoare;

• verifică aplicarea prevederilor, instrucţiunilor în vigoare cu privire la folosirea şi păstrarea mijloacelor de redactare şi multiplicare a documentelor;

Compartimentul Evidența Proceselor – Verbale 

Compartimentul Evidenţa Proceselor Verbale are următoarele atribuţii - urmăreşte şi înregistrează procesele-verbale de constatare a

contravenţiei în vederea executării unor măsuri procedurale în registrul tipizat special destinat;

- urmăreşte şi înregistrează plângerile în registrul tipizat, special destinat pentru această activitate;

- urmăreşte şi execută clasarea proceselor-verbale în cazul primirii chitanţelor de plată a amenzii în 48 de ore;

- execută comunicarea procesului-verbal contravenientului şi altor persoane interesate când nu au fost de faţă la data încheierii lui, ori au refuzat primirea;

- execută comunicarea actelor procedurale către persoanele interesate (înştiinţarea de plată, încheierea, etc);

- urmăreşte şi execută la timp trimiterea procesului-verbal sau încheierii în vederea executării sancţiunii amenzii;

18

- urmăreşte respectarea cu stricteţe a termenelor procedurale, întrucât depăşirea unora dintre ele are ca efect prescrierea aplicării sau executării sancţiunii, ceea ce anulează orice efect pozitiv al activităţii desfăşurate de poliţiştii locali care constată contravenţii;

- declanşează activitatea de urmărire şi evidenţă a lucrărilor din momentul primirii procesului-verbal care trebuie înregistrat imediat şi comunicat persoanelor interesate, conform alineatului precedent;

- verifică dacă în urma comunicării către contravenient a procesului- verbal într-o perioadă de aproximativ 20 de zile a apărut una din situaţiile următoare: 1. s-a depus plângere; 2. nu s-a depus plângerea; 3. contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile.

1. Dacă s-a primit plângerea: - menţionează în registrul de evidenţă a proceselor-verbale de constatare

a contravenţiilor; - înaintează plângerea de îndată organului competent să o soluţioneze; - înregistrează în registrul de evidenţă a plângerilor în cazul când Poliţia

Locală este competentă să o soluţioneze; 2. Dacă nu s-a primit plângerea în circa 20 de zile de la comunicarea

procesului-verbal, originalul acestuia va fi înaintat organului competent să execute amenda, făcându-se menţiune în registrul de evidenţă a proceselor- verbale.

3. Dacă contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile – procesul- verbal nu se mai trimite spre executare, făcând menţiunea corespunzătoare în registru, la rubrica „observaţii”, iar originalul procesului-verbal, chitanţele de plată şi celelalte lucrări privind aceeaşi cauză, se clasează.

- procedează în acelaşi mod şi cu procesele-verbale de constatare a contravenţiei la care contravenientul s-a angajat să plătească amenda în 48 ore şi a trimis la timp chitanţa de plată.

Art.24. Serviciul Resurse Umane  Asigură aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului

resurselor umane, referitoare la recrutare, selecţie, încadrare, evaluare, promovare, formare şi perfecţionare profesională, salarizarea personalului, încetarea raportului de serviciu / contractuale, sănătate şi securitate în muncă, informatizare.

Şeful Serviciului se subordonează nemijlocit Directorului executiv şi are următoarele atribuţii:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi

funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi

actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile

desfăşurate în sfera de competenţă;

19

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei;

- propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea biroului sau a instituţiei în general;

- semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

Serviciul Resurse Umane are următoarele atribuţii: o răspunde de selecţionarea şi recrutarea personalului pe nivele de

pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă;

o efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, sancţionarea, modificarea raportului de serviciu, încetarea activităţii, premierea, definitivarea în funcţie etc. pentru personalul Poliţiei Locale Timişoara;

o întocmeşte documentaţiile aferente concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice sau contractuale, solicitând avizele corespunzătoare de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, răspunzând de organizarea concursurilor, de constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, de desfăşurare în bune condiţii a concursurilor, verificând îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de lege;

o programează şi organizează testarea psihologică, examinarea medicală a candidaţilor, coordonând activitatea de elaborare a fişelor de aptitudini, urmărind acordarea avizelor medicale pentru participarea la concurs a candidaţilor;

o întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual nou încadrat precum şi toate actele necesare în vederea angajării;

o întocmeşte rapoartele de evaluare pentru funcţionarii publici, gestionând periodic activitatea desfăşurată, conform evaluărilor periodice realizate de compartimente sau de către directorul executiv al instituţiei;

o întocmeşte formalităţile specifice angajării – note de fundamentare, decizii de numire în funcţia publică sau încadrare, adrese către Oficiile Forţelor de Muncă, adrese de transfer etc.;

o stabileşte încadrarea salariaţilor în funcţie, drepturile salariale cuvenite, sporurile şi indemnizaţiile acordate, elaborând lunar schema de încadrare a personalului;

o elaborează Statul de funcţii, Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale şi proiectele de hotărâri de Consiliu Local referitoare la modificarea acestora;

o elaborează proiecte, programe, dări de seamă statistice, estimări pe termen scurt, mediu şi lung referitoare la strategia resurselor umane ale instituţiei;

o organizează programe de pregătire profesională pentru personalul instituţiei, propune şi întocmeşte documentaţiile necesare participării personalului la cursurile de perfecţionare;

20

o gestionează dosarele profesionale ale personalului direcţiei; o întocmeşte şi eliberează legitimaţii de serviciu, ecusoane, eliberează

adeverinţe privind calitatea de salariat, precum şi alte documente la cererea personalului;

o întocmeşte şi actualizează lunar baza de date a personalului, precum şi baza de date specifică funcţionarilor publici verificând periodic exactitatea datelor cuprinse în dosarele profesionale ale salariaţilor;

o întocmeşte, actualizează şi gestionează baza de date cu privire la cererea şi oferta de locuri de muncă din sector, în vederea recrutării de resurse umane pentru Poliţia Locală a Municipiului Timişoara şi a gestionării eficiente a forţei de muncă;

o realizează anchete şi analize referitoare la abaterile săvârşite de salariaţii Poliţiei Locale a Municipiului Timişoara, în colaborare cu compartimentele implicate, elaborând referatele şi deciziile de sancţionare;

o întocmeşte planul anual de ocupare a funcţiilor publice, precum şi raportările statistice privind activitatea de personal pe care le înaintează la ANFP;

o întocmeşte carnetele de muncă pentru salariaţii nou-angajaţi în aparatul propriu;

o păstrează şi ţine la zi carnetele de muncă ale salariaţilor din aparatul propriu, operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcţiei, clasei/treptei profesionale, modificările salariului etc.;

o gestionează contractele de muncă, angajamentele de serviciu, fişele de post, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;

o operează datele referitoare la personalul contractual în registrul de evidenţă a salariaţilor;

o ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar modificările sporurilor de vechime serviciului contabilitate-financiar;

o ţine evidenţa prezenţei la serviciu a tuturor salariaţilor aparatului propriu, întocmind pontajele lunare centralizatoare, pe care le transmit serviciului financiar-contabilitate;

o efectuează programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţine evidenţa efectuării acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a reprogramărilor, ţine evidenţa concediilor medicale, a concediilor fără salariu, concediilor pentru evenimente familiale deosebite, ţine evidenţa orelor suplimentare efectuate de salariaţi;

o prezintă propuneri privind încadrarea, încheierea şi desfacerea contractelor de muncă, pregătirea, aprecierea, promovarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind drepturile care se cuvin personalului;

o urmăreşte respectarea programului zilnic de muncă, verificând prezenţa la serviciu a salariaţilor, semnalând directorului executiv neregulile constatate şi propunând aplicarea sancţiunii corespunzătoare;

o analizează situaţia încadrărilor din servicii şi compartimente şi supune spre aprobare/avizare directorului executiv propunerile şefilor de servicii şi punctul de vedere al compartimentului cu privire la promovarea sau retrogradarea din funcţie a personalului;

o verifică, analizează şi prezintă propuneri privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care privesc activitatea de personal;

21

o urmăreşte îndeaproape, prezintă propuneri şi raportează la termenele ordonate situaţiile privind dinamica de personal, starea şi practica disciplinară în rândul efectivelor;

o stabileşte drepturile salariale ale personalului la angajare, la modificarea funcţiei sau a salariului conform legislaţiei în vigoare:

o întocmeşte anual „Planul anual de perfecţionare profesională”: o conduce nemijlocit procesul de formare şi perfecţionare profesională: o planifică, organizează şi conduce şedinţele de tragere cu armamentul

din dotarea personalului: o periodic efectuează testarea profesională a personalului o întocmeşte şi actualizează planurile de alarmare, cooperare, intervenţie şi

întrebuinţare a personalului; o întocmeşte documentele necesare pentru executarea exerciţiilor parţiale

de alarmare cu personalul unităţii în vederea ieşirii la alarmă în cel mai scurt timp, ţine evidenţa exerciţiilor desfăşurate, a rezultatelor obţinute şi executarea la timp a sarcinilor stabilite de către conducerea instituţiei;

o organizează şi desfăşoară activităţile de pregătire profesională şi fizică, tragerile cu armamentul din dotare, pe baza planificărilor aprobate de conducerea instituţiei, asigură desfăşurarea examenului anual la aceste categorii de pregătire;

 

Compartiment sănătate şi securitate în muncă, prevenire şi stingerea  incendiilor 

Răspunde de prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, identificarea, evaluarea, eliminarea şi diminuarea factorilor de risc, de accidentare – îmbolnăvire profesională specifice Poliţiei Locale şi are următoarele atribuţii:

- controlează şi urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor de către toţi angajaţii;

- acordă consultanţă compartimentelor din cadrul instituţiei cu privire la reglementările legislative în vigoare şi normele privitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor;

- asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de sănătate şi securitate în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă şi periodic);

- ţine şi completează fişele de instructaj individual; - identifică factorii de risc de accidente şi îmbolnăviri profesionale,

stabileşte nivelul de risc pentru fiecare loc de muncă din instituţie; - cercetează, înregistrează, declară şi ţine evidenţa accidentelor de

muncă şi a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor; - elaborează instrucţiuni de securitate a muncii proprii instituţiei; - elaborează, împreună cu conducerea instituţiei, lista cu dotarea

echipamentelor de protecţie şi de lucru a salariaţilor; - întocmeşte planul de intervenţie în vederea prevenirii şi stingerii

incendiilor pentru toate zonele de lucru;

22

- întocmeşte întreaga documentaţie cu privire la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de mediu;

- se preocupă de permanenta perfecţionare în domeniul de activitate; - îndeplineşte şi alte atribuţii delegate ierarhic.

Compartimentul comunicații – informatizare  Compartimentul asigură punerea în funcţiune şi exploatarea în parametrii corespunzători a echipamentelor de calcul, reţelele locale de calculatoare şi aplicaţiilor aflate în exploatare, precum şi a sistemului de comunicaţii, astfel încât să existe un flux permanent de informaţii atât la nivelul fiecărei locaţii cât şi între acestea. Atribuţiile compartimentului sunt:

o organizează şi răspunde de funcţionarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile de mijloace de comunicaţii şi informatică, precum şi transmiterea la timp a documentelor operative prin sistemul de comunicaţie;

o controlează şi asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei mijloacelor de comunicaţie şi informatică din instituţie;

o asigură înzestrarea unităţii cu tehnică de comunicaţii şi informatică, menţinerea lor în perfectă stare de funcţionare, controlează exploatarea, întreţinerea, depozitarea şi ţinerea evidenţei materialelor de comunicaţie şi informatică;

o execută inventarierea anuală a mijloacelor de comunicaţii şi informatică şi propune măsuri pentru efectuarea casărilor;

o organizează exploatarea corectă a mijloacelor de comunicaţie şi informatică şi a protecţiei lor împotriva bruiajului radio;

o organizează primirea şi transmiterea cu prioritate a semnalelor de alarmare şi înştiinţare a personalului prin sistemul de comunicaţii şi informatică;

o controlează la termenele şi în condiţiile stabilite prin instrucţiuni, ţinerea corectă a evidenţei existente pe teren, modul de depozitare şi conservare şi întreţinerea bunurilor materiale de resort, precum şi în depozit;

o cercetează cazurile de abateri care pun în pericol integritatea materialelor de comunicaţii şi informatică;

o dezvoltarea sistemelor informatice prin cerinţe de îmbunătăţire; o administrarea bazelor de date şi a reţelelor de calculatoare; o gestionează versiunile aplicaţiilor software instalate în sistem, atât aplicaţii

de bază cât şi specifice; o realizează, actualizează şi administrează site-ul Direcţiei; o realizează, modernizează şi ţine la zi pagina de internet a instituţiei; o oferă asistenţă tehnică de specialitate pentru compartimentele din

direcţie; o centralizează solicitările, analizează şi propune necesarul noilor elemente

informatice şi elaborează soluţiile optime de achiziţie;

23

o participă la recepţia calitativă a elementelor de tehnică de calcul achiziţionate pentru toate serviciile direcţiei;

o urmăreşte noutăţile informatice hardware şi software şi evoluţia acestora; o administrează reţeaua informatică a direcţiei; o asigură realizarea măsurilor prevăzute de Legea 161/2003 cu privire la

transparenţa în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice;

o acordă asistenţă la întocmirea şi derularea contractelor de revizie, reţea, achiziţii calculatoare şi periferice;

o instruieşte şi perfecţionează personalul direcţiei cu privire la utilizarea hardware şi software a staţiilor de lucru;

o asigură respectarea de către personalul autorizat a prevederilor protocoalelor încheiate cu deţinătorii legali ai bazelor de date (M.A.I.);

o coordonează realizarea reţelelor de calculatoare şi migrarea echipamentelor în cadrul instituţiei;

o colaborează cu serviciile corespondente din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Timişoara;

o organizează cursuri de instruire a personalului instituţiei ce utilizează echipamente de calcul, pe măsura introducerii acestora în activitatea compartimentelor direcţiei;

o propune strategia de informatizare a Poliţiei Locale Timişoara: o asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi

protecţia datelor cu caracter personal. o pune în funcţie echipamentele şi tehnica de calcul şi configurează

echipamentele instalate; o ia măsuri pentru asigurarea comunicaţiilor permanente în şi între toate

structurile Direcţiei; o implementează şi menţine protecţia sistemelor informatice la atacuri

specifice; o participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice,

elementelor de reţea sau comunicaţii IT;

Art. 25.  Serviciul Ordine publică   Şeful Serviciului se subordonează nemijlocit Directorului Executiv Adjunct şi

are următoarele atribuţii specifice: a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului

poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor;

b) întocmeşte planurile de pază ale obiectivelor din competenţă; c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din

subordine, a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;

d) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

24

e) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi tine evidenţa acestora;

f) analizează lunar activitatea personalului din subordine; g) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute

corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

h) participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara;

i) asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara;

j) asigură cunoaşterea şi respectarea întocmai de către funcţionarii publici din Poliţia locală, a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora;

k) participă alături de conducerea Poliţiei locale la încheierea protocoalelor standarde de cooperare, cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pe linia distribuirii de cărţi de alegător, şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani care nu au acte de identitate;

l) organizează şi coordonează activitatea de verificare a reclamaţiilor şi a sesizărilor adresate Direcţiei, referitoare la săvârşirea unor fapte de natură contravenţională;

Serviciul ordine publică are următoarele atribuţii: a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul

de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;

b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi

25

acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local.

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

n) acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

Compartimentul evidența persoanelor 

Compartimentul, are următoarele atribuţii: a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la

cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind

26

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Compartiment Reclamații şi Sesizări 

- Verificarea sesizărilor şi a reclamaţiilor adresate Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara de către Asociaţiile de Proprietari /Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe raza municipiului Timişoara sau instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică sau alte asemenea fapte de natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de autorităţile locale.

- Verificarea în teren a aspectelor sesizate, audierea persoanelor care deţin date sau informaţii legate de cele semnalate, întocmirea de adrese către alte instituţii publice sau compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi verificările efectuate în baza de date a SPCLEP Timişoara, pentru a se putea stabili cu exactitate situaţia de fapt şi identitatea persoanelor responsabile, în vederea luării măsurilor legale, constând în aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform prevederilor OG 2/2001 actualizată sau redirecţionarea sesizărilor către organele abilitate să soluţioneze astfel de reclamaţii.

- Executarea mandatelor de aducere emise de Judecătoria Timişoara sau Tribunalul Timiş, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală.

- Afişarea Proceselor Verbale de sancţionare contravenţională, care nu au fost comunicate persoanelor sancţionate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română, la domiciliul sau sediul contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara.

Art. 26.   Birourile (secțiile) nr. 1 şi 2 de ordine publică  

Asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, conform competenţei materiale şi teritoriale.

Şefii birourilor (secţiilor) 1 şi 2 de ordine publică: Se subordonează şefului serviciului ordine publică şi are următoarele atribuţii

specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului

poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice; b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine,

a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;

27

c) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

d) informează de îndată pe şeful serviciului ordine publică despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi tine evidenţa acestora;

e) analizează zilnic, săptămânal şi lunar activitatea personalului din subordine; f) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute

corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

g) participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara;

h) planifică itinerariile de deplasare a patrulelor şi misiunile acestora; i) evaluează periodic stadiul îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor încredinţate şi

măsurile ce se impun pentru eficientizarea activităţii; j) implementează în sistemul informatic propriu datele stabilite; k) instruieşte, la intrarea în serviciu, personalul cu sarcinile generale şi specifice; l) analizează, la ieşirea din serviciu a personalului, activitatea desfăşurată; m) apreciază prestaţia profesională a acestora; n) asigură planificarea şi repartizarea forţelor din subordine pe sarcini şi misiuni; o) informează directorul executiv adjunct, care îl coordonează, cu aspectele

de interes rezultate pe raza de competenţă şi măsurile întreprinse sau preconizate.

p) aprobă buletinul posturilor; q) elaborează consemnul particular al posturilor.

Birourile (secţiile) nr. 1 şi 2 de ordine publică au următoarele atribuţii:

a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;

b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a

28

celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

n) acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

În domeniul evidenţei persoanelor, are următoarele atribuţii:

a. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; b. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea

acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

c. c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,

29

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Art.27. Serviciul Circulație Rutieră  Şeful Serviciului se subordonează nemijlocit Directorului Executiv Adjunct şi

are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: a) stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, al Inspectoratului de Poliţie

al Judeţului Timiş, itinerariile de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţă;

b) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

c) asigură continuitate dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, al I.P.J. Timiş;

d) coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform solicitării, la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către administratorul drumului public;

e) propune şefului serviciului rutier, al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, în situaţii deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

f) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;

g) asigură instruirea, zilnică, a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă, şi, periodic, instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic;

h) ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care execută activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;

i) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi asigură punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

j) organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;

k) analizează, lunar, activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

l) ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancţiuni corespunzătoare;

m) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv şi directorului executiv adjunct.

30

(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:

a) să poarte, peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema „POLIŢIA LOCALĂ”;

b) să poarte caschetă cu coafă albă; c) să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic numai cu bastonul

reflectorizant.

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

31

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Timişoara;

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Art.28. Biroul Blocări – Ridicări,  Auto Abandonate  Biroul Blocări, Ridicări şi Auto Abandonate – este compartimentul de

specialitate care are atribuţii pe linia prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor, precum şi al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri, aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Timişoara. Şeful biroului este subordonat nemijlocit Şefului Serviciului Circulaţie Rutieră şi direct Directorului Adjunct şi are următoarele atribuţii:

- Monitorizează aplicarea prevederilor si dispoziţiilor legale de către personalul din subordine, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Timişoara;

- Informează de îndată conducerea Direcţiei Generale ale Poliţiei Locale Timişoara despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de asigurare şi menţinere a fluenţei şi siguranţei circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă;

- Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului blocat / ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau a autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

- Sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi a celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

- Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

- Stabileşte reguli cu privire la predarea/primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestuia în timpul serviciului, precum şi întreţinerea/asigurarea deplinei lor securităţi când nu se află asupra personalului;

- Analizează săptămânal şi lunar activitatea personalului din subordine; - Întreprinde măsuri ferme şi eficiente pentru ca întreg personalul să

execute sarcinile şi îndatoririle de serviciu, să aibă o conduită civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

32

- Evaluează performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine, conform normelor metodologice în vigoare;

- Verifică legalitatea documentelor de constatare(proceselor verbale de constatare a contravenţiilor) de către personalul din subordine;

- Verifică şi soluţionează, în limitele legii cererile, petiţiile, reclamaţiile ale persoanelor fizice/juridice privind săvârşirea unor acte sau fapte de natură contravenţională conform competenţelor stabilite prin lege;

- Coordonează întreaga activitate de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, pe linia prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor, în alte locuri decât cele special amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător, precum şi a prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Timişoara;

- Efectuează zilnic instructajul poliţiştilor locali care intră în serviciu şi analizează rezultatele obţinute de către aceştia la ieşirea din serviciu;

- Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

- Propune documente tipizate şi documente de uz intern pentru activitatea biroului/compartimentului pe care îl conduce sau a instituţiei în general;

- Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre ia la cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor şi îndatoririlor de serviciu sau în afara acestora chiar dacă nu vizează exact domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

Atribuţiile biroului sunt: o blocarea şi ridicarea autovehiculelor oprite, staţionate sau parcate ilegal

pe domeniul public pe raza municipiului Timişoara în conformitate cu prevederile HCL 149/01 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara;

o identificarea şi demararea procedurilor de ridicare şi depozitare a autovehiculului prevăzute de Legea nr.421/2002 cu modificările şi completările aduse de Legea nr.309/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale;

o aplicarea prevederilor HCL nr.371/2007 modificată prin HCL nr.206/2009 privind oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor pe raza municipiului Timişoara;

o întocmirea documentelor legale necesare în vederea emiterii de către Primar a Dispoziţiilor referitoare la prevederile Legii nr.421/2002, modificată, şi asigurarea arhivării acestora;

o înaintarea documentelor legale referitoare la activităţile prevăzute de Legea nr.421/2002 modificată şi înaintarea acestora către Direcţia Drumuri şi Transport din cadrul Primăriei Timişoara în vederea emiterii

33

dispoziţiilor de trecere în proprietatea Primăriei a autovehiculelor abandonate ridicate;

o ţine legătura permanent cu S.C.A.D.P SA, Direcţia Drumuri şi Transport din cadrul Primăriei Timişoara, Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş, în vederea identificării proprietarilor de autovehicule pentru dispunerea măsurilor impuse de lege;

o verificarea şi soluţionarea tuturor lucrărilor şi sesizărilor privind ridicarea, blocarea ori abandonarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Timişoara;

o ţine evidenţa prin dispecerat precum şi electronic a tuturor autovehiculelor blocate şi ridicate în conformitate cu prevederile legale;

o execută toate dispoziţiile primite prin dispeceratul Direcţiei referitoare la autovehiculele semnalate prin acesta în situaţiile prevăzute de lege;

o actualizează permanent situaţia autovehiculelor abandonate sau lăsate fără stăpân de pe raza municipiului Timişoara.

o întocmeşte sinteze şi raportări lunare comenzii direcţiei privind activitatea biroului;

o îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale dispuse de conducerea Direcţiei Poliţia Comunitară.

Art.29.  Biroul dispecerat şi intervenție rapidă  Şeful biroului dispecerat şi intervenţie rapidă este subordonat nemijlocit

Directorului executiv adjunct şi are următoarele atribuţii specifice în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

- organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii pe linie de dispecerat si interventie rapida;

- întocmeşte planurile de actiune din competenţă pe care le prezinta conducerii pentru aprobare;

- asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socialăşi integritatea corporală a persoanelor;

- conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

- informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de dispecerat si interventie rapida şi tine evidenţa acestora;

- analizează lunar activitatea personalului din subordine; - întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute

corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

- participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara;

34

- controlează modul în care se constată contravenţii şi aplică sancţiuni de către personalul din subordine, potrivit competenţei.

- asigură, prin personalul din subordine, protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

- coordonează personalul din subordine şi participă împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

- organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea privind situatiile de urgenta;

- întocmeşte sinteza lunară a activităţii biroului; - întocmeşte pontajul lunar al angajaţilor structurii conduse; - propune documente tipizate şi proceduri de regulament intern pentru

activitatea compartimentului sau instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de

activitatea compartimentului sau instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de

activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Compartimentul intervenție rapidă   Compartimentul Intervenţie Rapidă are următoarele atribuţii:

a) să constate contravenţiile date în competenţă şi să aplice sancţiunile potrivit legii;

b) să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

c) acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, cât şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice;

d) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;

e) acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;

f) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; g) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul,

iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

h) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării

35

măsurilor ce se impun; i) execută mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi

instanţele judecătoreşti; j) acordă sprijin operativ Poliţiştilor locali în cazul, legitimării şi luarea măsurilor

legale împotriva persoanelor care au comis fapte antisociale sau contravenţionale, întocmindu-se cu această ocazie proces verbal de constatare cu activităţile executate şi măsurile luate;

k) acordă sprijin operativ celorlalte forţe de ordine publică în gestionarea situaţiilor de urgenţă, ce necesită intervenţia operativă a forţelor de ordine publică, pentru identificarea şi prinderea infractorilor periculoşi, urmăriţilor şi al altor infractori sau suspecţi ce se sustrag urmăririi penale;

l) participă la şedinţele de pregătire fizică, de protecţie şi autoapărare; m) participă la măsurile de ordine cu ocazia manifestărilor cultural artistice,

sportive şi religioase; n) însoţirea şi asigurarea protecţiei coloanelor oficiale şi altor transporturi cu

regim special; o) însoţirea şi asigurarea protecţiei funcţionarilor publici şi al persoanelor cu

funcţii de Conducere în executarea de controale şi alte măsuri specifice; p) asigură protecţie cu bandă de avertizare a zonelor, locurilor, ori al imobilelor,

periculoase pentru cetăţeni; q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Compartimentul Dispecerat: 

Are ca principale atribuţii: - cunoaşterea permanentă a misiunilor care au fost executate sau sunt în

curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni, iar în afara orelor de program, dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate unităţii, prezentându-le imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal);

- menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;

- transmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiilor Directorului Executiv şi ale adjuncţilor acestuia, primeşte rapoartele operative de la serviciile operative şi urmăreşte soluţionarea lor;

- raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofe, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;

- asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate;

- cunoaşte şi actualizează zilnic situaţia cu răspândirea personalului, organizând şi planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii;

- coordonează activitatea echipei de intervenţie rapidă la evenimentele sesizate de poliţiştii locali aflaţi în teren.

36

- să permită accesul persoanelor autorizate să-şi desfăşoare activitatea în dispecerat;

- să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice;

- să verifice la intrarea în serviciu, legăturile cu celelalte dispecerate şi calitatea acestora;

- să solicite intervenţia echipei tehnice pentru remedierea unor defecte constatate în funcţionarea echipamentelor de securitate, comunicaţii şi informatică;

- să asigure comunicarea operativă cu celelalte compartimente ale Poliţiei Locale;

- să urmărească plecarea la timp în misiuni, realizarea dispozitivelor şi primirea rapoartelor;

- să monitorizeze solicitările de autovehicule; - să comunice operativ factorilor de decizie disfuncţiunile constatate prin

monitorizare; - să transmită la ordin elementelor din dispozitiv informaţii privind

schimbările intervenite în situaţia operativă din teren şi de pe itinerariile de deplasare;

- să transmită directorului executiv datele şi informaţiile obţinute cu privire la sesizarea de către elementele din dispozitiv a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi ordinea publică;

- să urmărească dacă elementele de dispozitiv respectă indicaţiile privind transmiterea codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare;

- să ţină legătura – radio sau telefonic – cu grupa de intervenţie; - să folosească tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins

incendiul din dispecerat conform normelor; - să se preocupe de perfecţionarea continuă a pregătirii personale

participând la şedinţele de pregătire organizate şi studiind cu răspundere materialele bibliografice necesare;

- înregistrarea persoanelor urmărite, a obiectelor şi a autoturismelor sustrase în temeiul legii;

- Înregistrarea autovehiculelor la care s-a dispus ridicarea sau blocarea acestora, conform legii;

- întocmirea sintezei zilnice privind autoturisme ridicate şi blocate; - monitorizarea activităţii Poliţiştilor locali care execută sarcini pe linie de

taxi, auto abandonate, RATT şi urbanism; - eliberarea numărului de somaţii şi înregistrarea datelor persoanelor fizice

sau juridice somate; - preluarea sesizărilor telefonice care se înregistrează în registrul unic de la

ofiţerul de serviciu; - monitorizarea timpului de pauză transmis de lucrătorii din teren; - identificarea de persoane în baza locală şi naţională de date,

înregistrarea acestora şi comunicarea celor interesaţi; - preluarea apelurilor prin staţia de emisie – recepţie de la poliţiştii locali şi

guarzi, cu ocazia primirii –predării postului;

Personalul de serviciu (ofiţerul de serviciu) are următoarele atribuţii:

37

o cunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea sistemului tehnic de alarmare;

o verifică zilnic la terminarea programului, încuierea şi sigilarea încăperilor în care este depozitată muniţia şi armamentul, ţine evidenţa cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei;

o veghează permanent ca în incinta unităţii să se menţină ordinea şi curăţenia şi să limiteze accesul persoanelor străine;

o asigură purtarea şi distribuirea, cu aprobarea Directorului Executiv (înlocuitorul legal), a armamentului cadrelor pe baza tichetelor instituite în acest scop;

o întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului Executiv al Poliţiei Comunitare (sau înlocuitorului legal);

o să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu nivel ridicat de risc;

o să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemului de detecţie a incendiilor;

o să primească, să verifice şi să transmită operativ directorului executiv datele şi informaţiile care au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor prin raport scris;

o să verifice punerea în aplicare şi respectarea procedurilor, normelor şi dispoziţiilor care reglementează activităţile specifice;

o să gestioneze dublurile tuturor cheilor din cadrul secţiilor şi să le elibereze, în afara orelor de program şi în zilele de sărbători legale doar cu aprobarea directorului executiv, a directorului executiv adjunct, a şefului de serviciu/birou, pentru încăperile aparţinând structurilor conduse de aceştia, şi fără aprobare echipelor tehnice sau de salvare, în cazul producerii unor avarii, incendii sau calamităţi;

o să solicite aprobarea directorului executiv (înlocuitorului legal) pentru distribuirea cheilor de la tablourile electrice şi să anunţe în toate birourile iminenta oprire a alimentării cu energie electrică;

o să urmărească încuierea tablourilor electrice; o să ia în primire serviciul cu toate sistemele în stare de funcţionare,

informându-se asupra evenimentelor petrecute în obiectiv; o să consemneze în registrele adecvate evenimentele petrecute în timpul

serviciului său; o să aducă imediat la cunoştinţă orice incident semnificativ petrecut în

zonele supravegheate, care este de natură a pune în pericol activitatea de bază a obiectivului sau zonele supravegheate;

o preia sesizările cetăţenilor atât telefonic cât şi la ghişeu; o întocmeşte procese verbale de contravenţii în baza colantelor

prezentate de contravenienţi şi încasează amenzile; o întocmirea de sinteze zilnice pe linia constatării de fapte contravenţionale şi aplicarea de sancţiuni;

o Preluarea sumelor încasate din amenzile date de poliţiştii locali în teren şi predarea acesteia la ieşirea din schimb, compartimentului „procese verbale”;

o îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Direcţiei.

38

Art. 30. Serviciul Protecției Mediului  Şeful Serviciului se subordonează nemijlocit Directorului Executiv Adjunct şi

are următoarele atribuţii specifice: a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului

poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea protecţiei mediului; b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a

prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului; c) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine în

conformitate cu tematica stabilită; d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din

subordine; e) stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea

compartimentului şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora; f) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv

arhivarea acestora; g) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate

evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;

h) analizează lunar activitatea personalului din subordine; i) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute

corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului general şi directorului general adjunct/directorului executiv şi directorului executiv adjunct.

În domeniul protecţiei mediului, Poliţia locală are următoarele atribuţii: a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare,

transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de

nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a

epizootiilor; d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al

municipiului Timişoara sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

39

i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 31. Serviciul Inspecție Comercială  .

Şeful serviciului se subordonează nemijlocit directorului executiv adjunct şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea activităţii comerciale;

b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilită;

d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;

e) stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

f) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

g) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;

h) analizează lunar activitatea personalului din subordine; i) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute

corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv şi directorului executiv adjunct.

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor

40

documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Art.32. Serviciul Disciplina în Construcții şi Afişaj Stradal  Şeful serviciului se subordonează nemijlocit directorului executiv şi

directorului executiv adjunct şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afişajul stradal;

b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilită;

d) asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

e) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

41

f) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;

g) analizează lunar activitatea personalului din subordine; h) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute

corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv şi directorului executiv adjunct.

În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are

următoarele atribuţii: a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii

executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

d) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Art.33. Serviciul Pază Obiective   Serviciul Pază obiective asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes

public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază.

Şeful serviciului Pază Obiective se subordonează directorului executiv şi directorului executiv adjunct şi are următoarele atribuţii:

a) organizează, planifică şi controlează activitatea personalului din subordine;

b) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea şi /sau administrarea Consiliului Local sau Primăriei Municipiului Timişoara sau altor servicii/instituţii publice de interes local stabilite de Consiliul Local.

c) Pe bază de convenţie poate asigura paza şi la operatori economici stabiliţi prin Hotărâre a Consiliului Local la propunerea primarului.

42

d) participă la încheierea contractelor de prestări servicii cu beneficiarii din zona de competenţă, întocmeşte planurile de pază, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică, menţine legătura permanentă cu beneficiarii, urmărind modul de desfăşurare a activităţilor specifice şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate.

e) urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile, pătrunderi în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, obligativitatea cu privire la menţinerea lor în stare de funcţionare şi răspunderea concretă în cazul nerealizării lor.

f) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită.

g) stabileşte reguli cu privire la predarea primire a armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi, când nu se află asupra personalului.

h) informează de îndată conducerea Direcţiei despre toate evenimentele deosebite înregistrare în activitatea de pază şi ţine evidenţa acestora.

i) analizează lunar activitatea personalului din subordine j) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute

corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare.

Serviciului Pază Obiective are următoarele atribuţii:

o asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi ordine publică;

o asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine;

o comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

o în cadrul obiectivelor stabilite de Consiliul Local Timişoara, asigură respectarea prevederilor legale şi în ceea ce priveşte ordinea publică;

o participarea la încheierea contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii din zona de competenţă;

o întocmirea planurilor de pază a obiectivelor, asigurând cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică;

o prevederea în planurile de pază a punctelor vulnerabile, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei etc.

Art. 34. Serviciul Financiar – Contabilitate, Achiziții Publice 

43

Serviciul Financiar Contabilitate organizează, coordonează şi controlează în condiţiile legii activitatea financiar contabilă a Direcţiei Poliţiei Locale, în scopul asigurării integrale şi la timp a fondurilor băneşti necesare desfăşurării în bune condiţii a întregii activităţi, precum şi al ţinerii corecte şi la zi a evidenţei contabile în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare.

Şeful serviciului se subordonează directorului executiv şi directorului executiv adjunct şi are următoarele atribuţii:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi

funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi

actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile

desfăşurate în sfera de competenţă; - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi

a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru

activitatea biroului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de

activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

Compartimentul financiar – contabilitate  

Are următoarele atribuţii: - intocmeste notele de fundamentare pentru elaborarea bugetului

instituţiei in baza proiectului planului de achizitii publice primite de la Compartimentul de Achiziţii Publice;

- intocmeste notele de fundamentare pentru salarii pe baza proiectului de cheltuieli de personal primit de la Serviciul Resurse Umane;

- intocmeste proiectul bugetului de cheltuieli al institutiei in baza notelor de fundamentare;

- intocmeste notele de fundamentare pentru rectificarea bugetara - evidentiaza datele privind cheltuielile aprobate si efective in

contabilitate in conturi in afara bilantului utilizand metoda de inregistrare in partida simpla ;

- inregistreaza datele in debitul si creditul conturilor de ordine si evidenta fara utilizarea de conturi corespondente ( 940 – credite bugetare, 950 – angajamente bugetare, 960 – angajamente legale);

- intocmeste ordonantarile de plata a cheltuielilor meteriale şi de capital; - intocmeste ordinele de plata si efectueaza viramentele catre beneficiari,

furnizori de bunuri, servicii si lucrari, pe baza documentelor justificative legale;

- primeste si verifica extrasele de cont din trezorerie - inregistreaza in contabilitate documentele de plati si incasari prin casierie

supuse controlului financiar-preventiv ;

44

- opereaza in programul informatic de contabilitate receptiile, bonurile de consum, bonurile de transfer, fisa mijloacelor fixe, privind materialele, obiectele de inventar, mijloacele fixe din gestiunea unitatii ;

- inregistreaza in contabilitate documentele justificative cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate, utilizand sistemul informatic de prelucrare a datelor ;

- inregistreaza in contabilitate operatiunile desfasurate prin trezorerie ; - inregistreaza in contabilitate notele contabile privind salarizarea in baza

statutului de plata ; - inregistreaza deconturile de materiale si cele privind deplasarile in

interesul serviciului ; - Intocmeste Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control

financiar–preventiv, in conformitate cu prevederile O.G. nr.119/1999 si Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.522/2003;

- intocmeste balantele de verificare, bilanţul şi anexele contabile la sfârşitul perioadei (lunar, trimestrial, semestrial, anual);

- intocmeste contul de executie bugetara si anexele aferente acesteia (trimestrial) ;

- intocmeste lunar declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat ( declaratiile 100, 102 ) ;

- intocmeste lunar situatiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal ; - intocmeste lunar situatii recapitulative privind salariile, drepturile

materiale si stimulentele, ce se transmit Trezoreriei municipiului Timisoara ; - centralizeaza trimestrial monitorizarile lunare privind salariile functionarilor

publici si personalului contractual ; - răspunde de organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului; - casieria ţine evidenţa operaţiunilor de casă - efectuează plăţile şi încasările prin casieria proprie, pe baza

documentelor justificative.

Compartiment Salarizare 

Este compartimentul de specialitate din cadrul serviciului destinat calculului salariilor si a contributiilor aferente catre bugetul statului avand urmatoarele atributii. - introduce in programul informatic datele din fisele de pontaj pentru calculul

salarului brut; - calculeaza drepturile si obligatiile de plata a angajatilor cu ocazia incetarii

relatiilor de serviciu; - intocmeste statele de plata pentru salarii, pentru drepturi materiale şi pentru

convenţii ; - calculeaza obligatiile de plata catre bugetul statului si bugetul de asigurari

sociale privind drepturile salariale; - furnizeaza date Serviciului Resurse Umane in vederea intocmirii diverselor

adeverinte; - intocmeste statele de plata pentru comisiile de concurs, pentru stimulente,

pentru prime şi premiul anual;

45

- intocmeste lunar propunerea,angajamentul bugetar si ordonantarea cu privire la plata drepturilor de natura salariala;

- intocmeste si transmite anual fisele fiscale pe suport magnetic ; - intocmeste si transmite lunar datele pe suport magnetic privind retinerile din

salarii pentru C.A.S. , pentru F.N.U.A.S.S. şi pentru ŞOMAJ; - intocmeste si salveaza pe suport magnetic datele cu privire la statele de

salarii si statele de drepturi materiale; - participa la inventarierea anuala;

Compartiment Achiziții Publice  Este un compartiment de specialitate din cadrul serviciului, destinat organizării şi desfăşurării activităţii de asigurare a bunurilor materiale specifice tuturor serviciilor, birourilor şi celorlalte structuri pe baza contractelor încheiate conform legislaţiei în vigoare şi are următoarele atribuţii:

o elaborează documentaţia( referate, note estimative,note justificative, propuneri,angajamente bugetare) pentru desfăşurarea procedurilor de achizitii publice, caietul de sarcini si specificatiile tehnice pentru toate categoriile de servicii lucrari.

o întocmeşte dosarele pentru achiziţii publice; o asigură încheierea contractelor de achiziţii publice; o testează preţurile practicate de piaţă aferente produselor, lucrărilor şi

serviciilor ce urmează a fi achiziţionate; o urmăreşte derularea şi achitarea contractului de achiziţie publică; o Centralizeaza referatele cu propuneri pt. bugetul de cheltuieli primite de

la toate compartimentele o elaborează proiectul programului anual de achizitii publice , precum si

estimarile pentru urmatorii trei ani; pe baza referatelor transmise de serviciile instituţiei pe care le supune spre aprobare .

o întocmeşte studii de prefezabilitate şi face propuneri pentru efectuarea studiilor de fezabilitate;

o îndeplineşte rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achiziţiile de bunuri şi servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare (publicitate, elaborarea documentaţiei şi avizarea acesteia la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului şi Ministerul Finanţelor, primirea şi înregistrarea ofertelor, organizarea comisiilor);

o întocmeşte şi vinde caietele de sarcini sau specificaţiile tehnice ale bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi achiziţionate;

o redactează hotărîrile de adjudecare şi comunică în scris factorilor implicaţi rezultatele licitaţiilor;

o face parte din comisia de licitaţie sau de alegere a ofertelor de preţ; o întocmeşte şi supune spre avizare conform legii contractele tehnico-

economice sau de asociere; o urmăreşte graficul de realizare a contractelor încheiate, participă la

efectuarea recepţiilor şi ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale;

o face parte din comisia de inventariere, participand efectiv la realizarea acesteia.

46

o colaboreaza cu serviciul contabilitate –financiar in vederea intocmirii ordonantarii si lichidarii cheltuielilor conform angajamentelor legale.

Art.35. Biroul Logistic Administrativ 

Asigură din punct de vedere logistic desfăşurarea în condiţii optime şi de normalitate activitatea Direcţiei, precum şi asigurarea integrităţii şi securităţii patrimoniului.

Şeful biroului se subordonează directorului executiv şi directorului executiv adjunct şi are următoarele atribuţii:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi

funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi

actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile

desfăşurate în sfera de competenţă; - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi

a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru

activitatea biroului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de

activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

Atribuţiile biroului sunt următoarele:

Administrarea patrimoniului - administrare, clădiri, spaţii, birouri. - derularea contractelor de prestări de servicii cu caracter administrativ, de

întreţinere, revizii şi reparaţii; - întocmeşte documentaţia necesară pentru realizarea reparaţiilor şi

investiţiile necesare pentru spaţiile cu destinaţii de clădiri administrative; - evaluează anual necesarul lucrărilor de investiţii şi reparaţii ce urmează a se

efectua la clădirile instituţiei; - asigurarea stării de curăţenie a Direcţiei; - asigurarea operativă (în regie proprie) a întreţinerii şi reparaţiilor de mică

complexitate; - participarea în comisiile de inventariere a patrimoniului Direcţiei; - organizarea gestiunilor (magaziilor) de bunuri materiale; - evidenţa, urmărirea, gestionarea şi păstrarea obiectelor de inventar şi a

mijloacelor fixe; - întocmirea documentaţiilor privind casarea obiectelor de inventar şi a

mijloacelor fixe; - întocmirea şi gestionarea documentelor specifice (note de intrare-recepţie,

fişe de magazie, avize de însoţire a mărfii, ordine de transfer, procese verbale de predare-primire, bonuri de mişcare, etc)

47

Parc auto, armament şi muniţie - evidenţa operativă a parcului auto; - centralizarea consumului de carburanţi, piese de schimb, accesorii etc; - întocmirea foilor de parcurs şi a FAZ-urilor, avizarea foilor de parcurs - gestionarea bonurilor valorice de carburant auto; - întocmirea solicitărilor de bonuri valorice de carburant auto; - întocmirea lunară a bonurilor de consum de carburant auto; - asigurarea garării zilnice a autovehiculelor; - asigurarea condiţiilor de securitate necesare autovehiculelor ce se află în

conservare; - respectarea normelor de securitate, sănătate a muncii şi PSI; - întocmirea de referate de necesitate în vederea achiziţionării de anvelope

auto, acumulatori auto, accesorii auto;derularea contractelor necesare bunei desfăşurări a activităţii proprii;

- recepţionarea lucrărilor pe linie de reparaţii şi service auto; - programarea reviziilor şi inspecţiilor tehnice periodice; - stabilirea zilnică a stării tehnice a autovehiculelor; - propuneri de disponibilizare, casare şi valorificare a autoturismelor; - asigurarea stării de curăţenie şi imagine a tuturor autovehiculelor; - întocmirea referatelor de necesitate pentru bunurile, lucrările şi serviciile

necesare activităţii administrative; - stabilirea periodică a consumurilor reale de carburant; - asigurarea procedurilor de înmatriculare / radiere a autovehiculelor; - controlează şi îndrumă activitatea de depozitare, conservare şi întreţinere a

tehnicii, exploatarea, evidenţa şi păstrarea în condiţii de deplină siguranţă a armamentului şi muniţiilor pe baza reglementărilor în vigoare;

- răspunde de asigurarea cu materiale de resortul Armament geniu - chimic; - ia măsuri ca muniţia distribuită pentru trageri să fie în bună stare de

funcţionare şi imediat după terminarea tragerilor organizează primirea tuburilor trase a muniţiilor rămase neconsumate conform procesului-verbal justificativ;

Arhiva Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara - preluarea dosarelor de la creatorii de documente; - selecţionarea periodică a arhivei generale; - evidenţierea tuturor documentelor intrate şi ieşite din arhivă; - punerea la dispoziţia salariaţilor a documentelor din arhiva generală; - reactualizarea periodică a nomenclatorului arhivistic al dosarelor şi a

ghidurilor de depozit; - predarea la Arhivele Naţionale a dosarelor cu termen de păstrare

„permanent”.

48

CAPITOLUL VI 

DOTAREA ŞI FINANȚAREA POLIȚIEI LOCALE    Art.36 (1) Personalul Poliţiei Locale este dotat cu uniformă, însemne distinctive, mijloace individuale de apărare, intervenţie şi imobilizare care se acordă gratuit din resursele financiare ale instituţiei. (2) În timpul serviciului, poliţiştii locali şi personalul contractual din Poliţia Locală cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, poartă uniformă şi exercită atribuţiile prevăzute în fişa postului, potrivit prevederilor legale. Art.37 (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţială prevăzut la art.18, alin. (1) şi (2) din Legea 155/2010, precum şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de pază şi care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr.333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi dotaţi cu arme letale de apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a art.69 si 70 din Legea nr.295/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dotarea individuală a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace de acţiune iritant-lacrimogenă, se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, al tabelelor de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora. Art.38. (1) Direcţia Poliţiei Locale Timişoara preia în condiţiile legii, patrimoniul serviciului public Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara.

(2) Drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate de Poliţia Comunitară, se preiau de către Poliţia Locală Timişoara în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului Cadru, în limita efectivului existent.

(3) În situaţia în care efectivele Direcţiei sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu pază de personalul Poliţiei Comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.

(4) Asigurarea tehnico – materială a instituţiei se realizează conform reglementărilor proprii, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara.

Art.39. (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, care funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei se stabilesc conform reglementărilor în vigoare şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la propunerea Primarului.

(3) Direcţia în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local al Municipiului Timişoara, poate obţine şi venituri proprii, în condiţiile prevăzute de lege. (4) Veniturile proprii se încasează, administrează, utilizează şi contabilizează de către Direcţie, potrivit prevederilor legale în materie.

49

(5) Direcţia Poliţiei Locale poate primi donaţii şi sponsorizări în condiţiile prevăzute de lege. Art.40. (1) Directorul Executiv al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara are calitatea de coordonator secundar de credite. (2) Ordonatorul secundar de credite cu avizul coordonatorului principal de credite întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de buget al Direcţiei. Art.41. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul secundar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea condiţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora.

50

CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE 

Art. 42. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute de prezentul regulament, personalul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara îşi exercită competenţa exclusiv pe raza municipiului Timişoara. Art. 43. Toate compartimentele şi personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale au obligaţia:

- să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Direcţiei Poliţiei Locale;

- să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de organele centrale sau locale cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Direcţiei Poliţiei Locale;

- să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează Direcţiei Poliţiei Locale prin audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii în vederea rezolvării acestora potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

- să nu divulge datele sau informaţiile la care a avut acces decât în condiţiile legii.

Art. 44. Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică şi instituţiile/autorităţile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual se pot asocia în condiţiile legii.

Art. 45. Atribuţiile stabilite prin prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin Fişa postului.

- Obligativitatea întocmirii fişelor de post revine conducătorilor ierarhici ai structurilor pe care aceştia le coordonează.

- Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate după caz, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

- În cazul modificării prezentului Regulament, fişele posturilor se vor actualiza corespunzător în termen de 30 de zile de las data modificării.

Art.46. Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Direcţiei Poliţiei Locale. Art.47. Conducătorii compartimentelor din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi însuşirea de către întregul personal din subordine, a prezentului Regulament. Art.48. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Art.49. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării sale prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi produce efecte faţă de toţi angajaţii din momentul încunoştinţării acestora.

51

Art.50. La data intrării în vigoare prezentului Regulament, se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

 • DISPOZIŢII GENERALE
 • STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
 • Atribuţiile conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
  • Atribuţiile directorului executiv
  • Atribuţiile directorului executiv adjunct 1
  • Atribuţiile directorului executiv adjunct 2
 • Atribuţii comune ale şefilor de servicii, birouri şi compartimente
 • Atribuţii specifice ale compartimentelor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
  • Art.21. Compartiment Audit Public Intern
  • Art.22. Biroul Juridic
  • Art.23. Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Registratură
   • Compartiment registratură
   • Compartimentul Evidenţa Proceselor – Verbale
  • Art.24. Serviciul Resurse Umane
   • Compartiment sănătate şi securitate în muncă, prevenire şi stingerea incendiilor
   • Compartimentul comunicaţii – informatizare
  • Art. 25. Serviciul Ordine publică
   • Compartimentul evidenţa persoanelor
   • Compartiment Reclamaţii şi Sesizări
   • Art. 26. Birourile (secţiile) nr. 1 şi 2 de ordine publică
  • Art.27. Serviciul Circulaţie Rutieră
   • Art.28. Biroul Blocări – Ridicări, Auto Abandonate
  • Art.29. Biroul dispecerat şi intervenţie rapidă
   • Compartimentul intervenţie rapidă
   • Compartimentul Dispecerat:
  • Art. 30. Serviciul Protecţiei Mediului
  • Art. 31. Serviciul Inspecţie Comercială
  • Art.32. Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal
  • Art.33. Serviciul Pază Obiective
  • Art. 34. Serviciul Financiar – Contabilitate, Achiziţii Publice
   • Compartimentul financiar – contabilitate
   • Compartiment Salarizare
   • Compartiment Achiziţii Publice
  • Art.35. Biroul Logistic Administrativ
 • DOTAREA ŞI FINANŢAREA POLIŢIEI LOCALE
 • DISPOZIŢII FINALE