keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 393/26.10.2010 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/ 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 464/18.12.2007 şi Hotârârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

26.10.2010

Hotararea Consiliului Local 393/26.10.2010
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/ 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 464/18.12.2007 şi Hotârârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2010 - 3648/04.10.2010 al Serviciului Public - Direcţia Poliţia Comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 371 /20.09.2004 - privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor- modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.464/18.12.2007 şi Hotârârea Consiliului Local nr.206 / 26.05.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) si d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.2 alin.1 lit. (u) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 464/18.12.2007 şi Hotârârea Consiliului Local nr.206/26.05.2009, care va avea următorul conţinut:
"u) să asigure salubrizarea şi împrejmuirea terenurilor virane pe care le deţin sub orice formă legală, atât cele din intravilanul municipiului cât şi cele situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră sau feroviară, precum şi amplasarea pe aceste terenuri la loc vizibil pe frontul stradal, a unui panou care să cuprindă sintagma : ,,proprietate privată".

Art.2: Se aprobă completarea art.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 464/18.12.2007 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009 cu alin.5, care va avea următorul conţinut:
" (5) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 alin.1 lit. u) , se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 1500 - 2.500";

Art.3: Perioada disponibilă pentru intrarea în legalitate şi respectarea obligaţiilor prevăzute la art.2 alin.1 lit.u) , este de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri

Art.4: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 464/18.12.2007 şi Hotârârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009, rămân neschimbate.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţia Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI