keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 26/31.01.2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 381/29.11.2011-privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

31.01.2012

Hotararea Consiliului Local 26/31.01.2012
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 381/29.11.2011-privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2012 - 15941/19.01.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009 pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 381/29.11.2011 - privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (b), (c) si (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 381/29.11.2011, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 381/29.11.2011 rămân neschimbate.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţia Locală , Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SORIN CHIRA

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL________/_____________ Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 381/29.11.2011

1. Se modifica art. 28¹ alin. 1, care va avea urmatorul continut:

(1) Stationarea autovehiculelor in zona adiacenta pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor, precum si in zonele cu stationare pe perioada limitata, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, se poate face fara depasirea intervalului de timp permis in aceste zone cu durata limitata a stationarii la 2 (doua) ore, in baza tichetelor de parcare care pot fi procurate atat de la sediul S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cat si de la centrele de distributie a presei sau alte puncte de distributie, in baza unor abonamente eliberate de S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., sau prin modalitatea alternativa de plata a stationarii prin intermediul telefoniei mobile care functioneaza pe raza Municipiului Timisoara. In aceasta zona este interzisa stationarea vehiculelor destinate transporturilor de marfuri. 2. Se modifica art. 28¹ alin. 2, care va avea urmatorul continut:

(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala si dupa caz cu lipire de colante autoadezive pe parbrizul autovehiculelor, precum si cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor cu plata contravalorii prestatiei efectuate, urmatoarele fapte: 3. Se modifica art. 28¹ alin. 2 lit. b, care va avea urmatorul continut: b) Ocuparea locurilor de parcare din zona adiacenta pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor cu depasirea timpului de stationare limitata, de catre autovehicule incarcate cu produse destinate comercializarii de marfuri in aceste locuri sau prin folosirea lor ca depozite de marfa. 4. Se modifica art. 28¹ alin. 2 lit. d, care va avea urmatorul continut:

d) Neafisarea tichetelor de parcare sau abonamentelor, la loc vizibil in interiorul autovehiculului - astfel incat sa permita controlul validitatii - in zona adiacenta pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor, respectiv in zonele cu stationare pe perioada limitata.

5. Se introduc la art. 28¹ alin. 2, lit. e si f, care vor avea urmatorul continut: e) Stationarea fara tichete de parcare sau abonamente valabile in aceste zone, cu tichete sau abonamente neconforme, cu tichete nevalidate corespunzator, respectiv neachitarea stationarii prin celelalte forme alternative de taxare a staţionării. f) Ocuparea locurilor de parcare din zona adiacenta pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor cu vehicule destinate transporturilor de marfuri. 6. Se modifica art. 28¹ alin. 3, care va avea urmatorul continut:

(3) Amenda contraventionala pentru nerespectarea prevederilor art. 28¹, alin.2, este cuprinsa intre 200 – 300 lei, atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice. 7. Se modifica art. 28¹ alin. 5 si 6, care vor avea urmatorul continut: (5) In cazul in care contravenientul este de fata, acesta va fi legitimat de catre agentul constatator care va intocmi, pe loc, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. (6) In cazul in care contravenientul nu este de fata, agentul constatator poate dispune ridicarea vehiculului. Ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului respectiv, in spatii special amenajate, se efectueaza de catre unitatile specializate si autorizate in conditiile legii, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 149/2001. 8. Se completeaza art. 28¹ cu aliniatul 11, care va avea urmatorul continut: (11) Se suspenda aplicarea tuturor dispozitiilor din art. 28¹, care privesc strazile cu stationare pe perioada limitata din zona centrala a Municipiului Timisoara, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 420/13.12.2011 (Anexa nr. 1), pana la finalizarea proiectului de reabilitare a spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara. Data de la care aceste dispozitii vor intra in vigoare, va fi stabilita pe baza unei hotarari a Consiliului Local.”

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR.

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 381/29.11.2011

Având în vedere sesizările cetăţenilor precum şi constatările efectuate în teren de către agenţii de Poliţie Locală, rezultă că pe raza municipiului Timişoara în apropierea pieţelor agro-alimentare şi zonele limitrofe, sunt staţionate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, autovehicule care ocupă în permanenţă locurile de parcare, trotuarele, aleile pietonale peluzele dintre carosabil şi trotuare, prin folosirea acestora ca depozite de marfuri (legume,fructe,etc.)

Datorită faptului că locurile de parcare în spaţiile special amenajate sunt insuficiente, nemarcate corespunzător, iar în unele cazuri, ocupate vremelnic sau permanent de către autovehicule (chiar în stare de nefuncţionare) pe care vânzătorii din pieţe le folosesc drept depozit pentru marfă sau ambalaje, aceasta a devenit cu adevărat o problema a cetăţenilor care se deplasează la pieţe pentru aprovizionarea cu produse agro-alimentare. Astfel, staţionarea autovehiculelor în perimetrul pieţelor agro-alimentare şi în zonele adiacente de către persoanele fizice şi juridice a devenit un adevărat fenomen, care împiedică desfăşurarea în condiţii optime atât a traficului rutier cât şi pietonal.

Faţă de această situaţie, nu există posibilitatea de a lua masurile necesare care se impun deşi există numeroase sesizări din partea cetaţenilor cu privire la acest aspect, deoarece reglementarea legală în acest sens - Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin H.C.L. Timişoara nr. 241/11.11.2003 completat prin H.C.L. Timişoara nr. 215/30.05.2006 - este depasită de realitatea aspectelor mai sus mentionate si va trebui adaptata noilor conditii existente in jurul pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor, respectiv pe străzile cu limitare la 2 (două) ore marcate si semnalizate corespunzator aprobate de catre Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. In zona pietelor agroalimentare,targurilor si oboarelor, stationarea autovehiculelor se va face fara depasirea intervalului de timp permis in zonele de stationare cu durata limitata la 2 (două) ore si in baza unor tichete speciale de stationare care pot fi procurate atat de la sediul S.C. A.D.P. S.A. cat si de la centrele de distributie a presei de pe raza municipiului Timisoara, precum şi alte mijloace.

Prin Hotărârea nr. 381/29.11.2011, Consiliului Local al Municipiului Timişoara a aprobat completarea Anexei la Hotarârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, modificata si completata prin Hotarârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009, prin introducerea dupa articolul 28 a unui nou articol, articolul 281.

Întrucât s-a constatat că nu toate faptele care constituie contravenţie sunt cuprinse în Hotarârea Consiliului Local nr. 381/29.11.2011 şi nu sunt sancţionate toate faptele care constituie contravenţie, se impune modificarea articolului 281 din acest act normativ. Ţinând cont de cele mai sus prezentate propunem modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 381/29.11.2011, după cum urmează: ,,1. Se modifica art. 28¹ alin. 1, care va avea urmatorul continut:

(1) Stationarea autovehiculelor in zona adiacenta pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor, precum si in zonele cu stationare pe perioada limitata, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, se poate face fara depasirea intervalului de timp permis in aceste zone cu durata limitata a stationarii la 2 (doua) ore, in baza tichetelor de parcare care pot fi procurate atat de la sediul S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cat si de la centrele de distributie a presei sau alte puncte de distributie, in baza unor abonamente eliberate de S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., sau prin modalitatea alternativa de plata a stationarii prin intermediul telefoniei mobile care functioneaza pe raza Municipiului Timisoara. In aceasta zona este interzisa stationarea vehiculelor destinate transporturilor de marfuri.

Cod FP 53-01, ver. 1

2. Se modifica art. 28¹ alin. 2, care va avea urmatorul continut:

(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala si dupa caz cu lipire de colante autoadezive pe parbrizul autovehiculelor, precum si cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor cu plata contravalorii prestatiei efectuate, urmatoarele fapte: 3. Se modifica art. 28¹ alin. 2 lit. b, care va avea urmatorul continut: b) Ocuparea locurilor de parcare din zona adiacenta pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor cu depasirea timpului de stationare limitata, de catre autovehicule incarcate cu produse destinate comercializarii de marfuri in aceste locuri sau prin folosirea lor ca depozite de marfa. 4. Se modifica art. 28¹ alin. 2 lit. d, care va avea urmatorul continut:

d) Neafisarea tichetelor de parcare sau abonamentelor, la loc vizibil in interiorul autovehiculului - astfel incat sa permita controlul validitatii - in zona adiacenta pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor, respectiv in zonele cu stationare pe perioada limitata. 5. Se introduc la art. 28¹ alin. 2, lit. e si f, care vor avea urmatorul continut:

e) Stationarea fara tichete de parcare sau abonamente valabile in aceste zone, cu tichete sau abonamente neconforme, cu tichete nevalidate corespunzator, respectiv neachitarea stationarii prin celelalte forme alternative de taxare a staţionării. f) Ocuparea locurilor de parcare din zona adiacenta pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor cu vehicule destinate transporturilor de marfuri. 6. Se modifica art. 28¹ alin. 3, care va avea urmatorul continut:

(3) Amenda contraventionala pentru nerespectarea prevederilor art. 28¹, alin.2, este cuprinsa intre 200 – 300 lei, atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice. 7. Se modifica art. 28¹ alin. 5 si 6, care vor avea urmatorul continut: (5) In cazul in care contravenientul este de fata, acesta va fi legitimat de catre agentul constatator care va intocmi, pe loc, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. (6) In cazul in care contravenientul nu este de fata, agentul constatator poate dispune ridicarea vehiculului. Ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului respectiv, in spatii special amenajate, se efectueaza de catre unitatile specializate si autorizate in conditiile legii, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 149/2001. 8. Se completeaza art. 28¹ cu aliniatul 11, care va avea urmatorul continut:

(11) Se suspenda aplicarea tuturor dispozitiilor din art. 28¹, care privesc strazile cu stationare pe perioada limitata din zona centrala a Municipiului Timisoara, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 420/13.12.2011 (Anexa nr. 1), pana la finalizarea proiectului de reabilitare a spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara. Data de la care aceste dispozitii vor intra in vigoare, va fi stabilita pe baza unei hotarari a Consiliului Local.”

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

Cod FP 53-01, ver. 1

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, ING. CRISTINA GAVRA Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,