keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 368/15.07.2019 pentru aprobarea completarilor prevederilor Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 371 din data de 30.10.2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara

15.07.2019

Hotararea Consiliului Local 368/15.07.2019
pentru aprobarea completarilor prevederilor Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 371 din data de 30.10.2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 16036/27.06.2019- privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 16036/27.06.2019, al Directiei Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avind in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.06.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 16036/27.06.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor- actualizata;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) si d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba completarea prevederilor Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 371 din data de 30.10.2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, dupa cum urmeaza:
1.1. La Sectiunea I, art. 1, lit. b, se introduc literele b1 si b2 cu urmatorul continut:
"b1) sa asigure imprejmuirea numai cu plasa de protectie la cladirile a caror elemente de fatada sau acoperis prezinta riscul de desprindere. In cazul cladirilor din categoriile monumentelor istorice prevazute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, proprietarii vor obtine avizul Comisiei de Monumente. Deasemenea proprietarii cladirilor vor asigura intretinerea corespunzatoare a plaselor de protectie.
b2) in maximum 15 zile de la constatare, proprietarii imobilelor au obligatia conformarii masurilor dispuse prin Procesul verbal de constatare, in caz contrar, se vor aplica prevederile prezentului regulament "

1.2. La Sectiunea II, art. 2, lit. c, se introduc literele c1 si c2 cu urmatorul continut:
"c1 ) sa asigure imprejmuirea numai cu plasa de protectie la cladirile a caror elemente de fatada sau acoperis prezinta riscul de desprindere. In cazul cladirilor din categoriile monumentelor istorice prevazute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, proprietarii vor obtine avizul Comisiei de Monumente. Deasemenea proprietarii cladirilor vor asigura intretinerea corespunzatoare a plaselor de protectie.
c2 ) in maximum 15 zile de la constatare, proprietarii imobilelor au obligatia conformarii masurilor dispuse prin Procesul verbal de constatare, in caz contrar, se vor aplica prevederile prezentului regulament"

Art. 2: Toate celelalte prevederi ale Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 371/2007, cu modificari si completari ulterioare, raman neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Politiei Locale.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Politiei Locale;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directia de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI