keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 86/23.04.2002 privind prevenirea epidemiilor şi combaterea insectelor şi rozătoarelor prin deratizare şi dezinsecţie

23.04.2002

Hotararea Consiliului Local 86/23.04.2002
privind prevenirea epidemiilor şi combaterea insectelor şi rozătoarelor prin deratizare şi dezinsecţie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002- 6075/12.04.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnului GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. SC2002 - 5078/26.03.2002 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor,Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială , ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 21/12.07.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 87/30.08.2001 privind serviciile publice de salubrizare a loclităţilor;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (r) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Instituţile publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum şi cetăţenii, au obligaţia să prevină epidemiile şi să combată insectele şi rozătoarele prin executarea lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Lucrările de deratizare şi dezinsecţie se execută numai după salubrizarea şi igienizarea prealabilă a spaţiilor interioare şi exterioare aferente clădirilor.
Aceste lucrări de deratizare şi dezinsecţie se vor executa numai cu operatori specializaţi ce deţin autorizaţiile legale şi sunt autorizaţi de Primăria Municipiului Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Inspectoratului de Protecţie a Mediului Timiş;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
GABRIELA OANEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI