keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 74/25.03.2003 pentru modificarea art. 15 din Anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 349/2002 -pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

25.03.2003

Hotararea Consiliului Local 74/25.03.2003
pentru modificarea art. 15 din Anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 349/2002 -pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 4507/17.03.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.149/2001 -pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara;
În baza prevederilor art. 174 lit. (l )din Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 -pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi (l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art. 15 din Anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 349/2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993, astfel:
" Art.15: Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, şi după caz, cu lipirea de colante autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, respectiv cu blocarea autovehiculelor şi suportarea contravalorii prestaţiei efectuate:
Amenda contravenţională este cuprinsă între:
3.000.000- 6.000.000 lei - persoane fizice;
5.000.000 - 10.000.000 lei - persoane juridice;
a) oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe trotuare, piste obligatorii pentru pietoni şi / sau biciclişti, zone verzi, scuaruri, insule de dirijare a circulaţiei, în alveole şi în staţiile mijloacelor de transport în comun;
b) oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităţi ale unor obiective sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător;
c) parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zone de protecţie a şanţurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor.
d) rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără avizul Comisiei de circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele agreate de Comisia de circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
e) circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor în zona:Piaţa Victoria, Piaţa Unirii, str. Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare (între Piaţa Traian şi Aurel Vlaicu).
f) executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate şi fără acordul Comisiei de Circulaţie a Municipiului Timişoara."

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.349/2002 rămân neschimbate.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI