keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 155/01.06.1999 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997 privind unele măsuri de protecţie a arborilor de pe raza Municipiului Timişoara

01.06.1999

Hotararea Consiliului Local 155/01.06.1999
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997 privind unele măsuri de protecţie a arborilor de pe raza Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099 - 6407/10.05.1999 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului. nr.127/1994 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii la normele pentru protecţia mediului înconjurător;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător;
Având în vedere prevederile Legii nr.81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi privată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit(g), (m), (p) şi (ţ) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 162/1997 ,
după cum urmează:
a) Se abrogă alin.2 al art.1 şi se înlocuieşte cu un nou alin., care are
următorul conţinut: "Persoanelor fizice sau juridice care nu efectuează
plantarea arborilor ornamentali pe amplasamentele indicate de Direcţia Tehnică
a Primăriei Municipiului Timişoara, li se va imputa contravaloarea arborilor
defrişaţi - stabilită în baza Metodologiei de calcul prevăzută în Anexa nr.1,
urmând ca plantarea arborilor să fie efectuată de o firmă autorizată, prin
grija Primăriei Municipiului Timişoara."
b) Se vor introduce următoarele articole noi:

"Art.2:În cazul în care defrişarea arborilor se efectuează în afara perioadei
optime de plantat, persoanele fizice sau juridice care au solicitat defrişarea
vor achita pentru fiecare arbore defrişat contravaloarea a minim 2 arbori
ornamentali - la Primăria Municipiului Timişoara, în contul 5002, urmând ca
plantarea arborilor să se efectueze în perioada optimă pentru plantat, de către
o societate comercială autorizată, prin grija Primăriei Municipiului Timişoara.


Art.3: Lucrările edilitar-gospodăreşti care afectează zonele verzi vor fi
avizate de Direcţia Tehnică a Primăriei Municipiului Timişoara numai după plata
anticipată a contravalorii refacerii zonei verzi.
În zonele neamenajate prin investiţii ale Consiliului Local, contravaloarea
refacerii zonei verzi se va stabili în urma unei analize la faţa locului, la
care vor participa inspectori de specialitate ai Primăriei şi beneficiarii
lucrărilor edilitar-gospodăreşti respective.

Art.4: Suprafeţele acoperite cu vegetaţie perenă, gazon, flori anuale, bienale,
trandafiri, arbuşti şi arbori- care urmează să fie distruse prin lucrări
edilitar-gospodăreşti vor fi măsurate şi inventariate, iar contravaloarea
refacerii acestora va fi evaluată în conformitate cu tarifele şi preţurile
pentru lucrările horticole aprobate de serviciile de specialitate ale Primăriei
Municipiului Timişoara.

Art.5: Zonele verzi distruse ca urmare a lucrărilor de intervenţie în caz de
avarie, care se execută în baza Permisului de Intervenţie instituit conform
Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 modificată şi completată, vor fi
inventariate, iar contravaloarea reamenajării spaţiului verde se achită de
către executantul lucrării, sau beneficiar, după caz.

Art.6: Sumele prevăzute pentru lucrările de investiţii ale Primăriei
Municipiului Timişoara care afectează şi zonele verzi nu se mai alocă
societăţilor comerciale, regiilor autonome executante sau antreprenorului
general (regie, societate comercială), ci se prevăd în bugetul Direcţiei
Tehnice a Primărieie Municipiului Timişoara cu destinaţia anterior stabilită.
Zonele verzi afectate vor fi refăcute în urma organizării unor licitaţii
urmărindu-se o încadrare peisagistică corespunzătoare.

Art.7:Sumele destinate reamenajării zonelor verzi se vor încasa în contul 5002
al Primăriei Municipiului Timişoara, deschis la Trezoreria Municipiului
Timişoara, urmând a fi folosite exclusiv în vederea refacerii zonelor verzi
prin gazonare, plantări de arbori şi arbuşti, protecţia zonelor verzi şi
activităţi ecologice, lucrările urmând a fi executate prin firme de
specialitate, autorizate de Primăria Municipiului Timişoara."
c) Articolele: 2, 3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local
nr.162/1997, se renumerotează în continuare, în mod corespunzător.


Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEANU
Contrasemneaza