keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 464/18.12.2007 privind completarea şi modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 464/18.12.2007
privind completarea şi modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2007 - 26866 / 30.11.2007 al Serviciului Public - Direcţia Poliţia Comunitară din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Local Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 371 /20.09.2004 - privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;
Având in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor- actualizata;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) si d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea art. 21 alin.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu următorul conţinut: "- art.21 literele h), l), m) si n) se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 300 lei si 500 lei."

Art.2: Se aproba modificarea art.26 alin.2 si art.35 alin.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007, care vor avea urmatorul continut:

Art.26 alin.2: "Contraventiile prevazute la art.26, se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele fizice si de la 2000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice;"

Art.35 alin.2: "Contraventiile prevazute la art.35, se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice;"

Art.3: Toate celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 raman neschimbate.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Politia Comunitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Politia Comunitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROB MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ Dr. Ing. CIUHANDU GHEORGHE Nr. 2586 din 29.11.2007 SC 2007-26866/30.11.2007

REFERAT Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 au fost stabilite contraventii pe teritoriul Municipiului Timisoara si stabilite sanctiuni pentru fiecare contraventie prevazuta. In art.21 la lit. h, l, m si n au fost prevazute contraventii cu privire la cresterea de animale de companie, contraventii pentru care, insa, din omisiune, nu au fost prevazute si sanctiuni. Prin urmare, propunem completarea art.21 alin.2 din Anexa la HCL nr. 371/2007 cu stabilirea de sanctiuni si pentru aceste contraventii astfel: „ – art.21 literele h), l), m) si n) se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 300 lei si 500 lei. „ De asemenea, propunem si modificarea art.26 alin.2 si art.35 alin.2, deoarece dintr-o eroare materiala in continutul acestora se face referire la alte articole decat cele corecte. Art.26 alin.2 va avea urmatorul continut: „Contraventiile prevazute la art.26, se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele fizice si de la 2000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice;” Art.35 alin.2 va avea urmatorul continut: „Contraventiile prevazute la art.35, se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice;”

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI

INTOCMIT

CONSILIER JURIDIC SEF BIROU BLAJIN MARIN Ing. BUZATU ADRIAN