keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 191/29.03.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Paşte în municipiul Timişoara

29.03.2013

Hotararea Consiliului Local 191/29.03.2013
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Paşte în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-7965/21.03.2013 aprobat de către Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite, şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Local al Municipiului Timişoara.
În baza Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii în unele zone publice;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 139/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36. alin.(2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul pentru organizarea Târgului de Paşte în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Autorizare Activităţi Comerciale, Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare , Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Casei de Cultura a Municipiului Timişoara
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ATTQPHQ0.pdf

amplasament +casuţă

Atasament: REGULAMENT_TÂRG_DE_PASTE.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/1B38B9EE9B1C2296C2257B3C00344ED1/REGULAMENT_TÂRG_DE_PASTE.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Referat.pdf

FP53 - 01 ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC2013 -7965-21.03.2013

APROBAT

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de Paşte

Primăria Municipiului Timişoara împreuna cu Casa de Cultură a Municipiului

Timişoara organizează în perioada 19 aprilie 2013 - 7 mai 2013, ediţia a VI-a a Târgului de

Paşte.

Deoarece solicitările privind participarea comercianţilor la acest eveniment este în

creştere în fiecare an, considerăm oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aducă

modificări privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării activităţilor specifice Târgului de

Paşte.

Precizăm alăturat unele aspecte care au fost prevăzute în Regulamentul de funcţionare

al Târgului de Paşte :

1. S-a prevazut un capitol distinct cap 2 privind amplasamentul casutelor care

formeaza Targul de Paşte şi produsele care vor fi comercializate. Din acest an, Târgul de Paşte

va fi format din 30 de căsuţe în conformitate cu locaţiile stabilite în Anexa 1. Locaţia căsuţelor

care formează Târgul de Paşte va fi strada Mărăşeşti şi se regăsesc în Anexele 1.

Suprafaţa căsutelor din Targul de Paşte este de minim 6mp având în vedere

dimensiunea standard de 3mx2m a căsuţelor specifice Targului de Paşte.

2. S-au introdus prevederi conform cărora comercianţii au obligaţia de a obţine si

avizul pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal în conformitate cu HCL 139/ 2011

cap.V, pct7, art.49 eliberat de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale din cadrul Primăriei

Municipiului Timişoara pe lângă avizele necesare de la Direcţia de Sănătate Publică a jud.

Timiş şi Direcţia Sanitar – Veterinară a jud. Timiş (pentru agenţii care comercializează

produse agroalimentare).

FP53 - 01 ver.1

3. Au fost stabilite totodată, contravenţii şi sancţiuni pentru nerespectarea şi

încălcarea prevederilor cuprinse în Regulament conform HCL 371/2007 privind constatarea şi

sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, modificată şi completată

prin HCL 206/2009.

Prin urmare, propunem aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de Paşte.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susţinerea proiectului de hotărâre de

consiliu.

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU

Alina Pintilie Martin Staia Director Director Direcţia Comunicare Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse

Ramona Mitrofan Responsabil Biroul Autorizare Activităţi Comerciale

Adriana Indries

Consilier

Avizat juridic,