keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 266/04.07.2017 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare

04.07.2017

Hotararea Consiliului Local 266/04.07.2017
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2017-15308/21.06.2017 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 438/02.08.2013 - pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 251/12.07.201 - privind revocarea alin. 2 al art. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se defineşte drept zonă de promenadă a Timişoarei, ansamblul de pieţe şi străzi din Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă revocarea art. 281 alin. 2 şi 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3: Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 5: Circulaţia bicicletelor rămâne interzisă în zona de promenadă, conform Deciziei Comisiei de Circulaţie nr. 23510/03.09.2015.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Audit;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. 3840/21.06.2017 SC2017-15308/21.06.2017

A P R O B A T PRIMAR

NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea

contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 206/26.05.2009

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007,

adoptată în data de 30.10.2007 a fost reglementată problematica constatării şi sancţionării contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.

Pentru a se asigura un climat de siguranță a persoanelor care frecventează zona pietonală a municipiului Timișoara, respectiv pentru a preveni producerea unor incidente ce pot avea urmări grave asupra integrității fizice a persoanelor care circulă în această zonă, primarul municipiului Timișoara a apreciat ca fiind necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru interzicerea folosirii monociclurilor, trotinetelor și a altor mijloace de deplasare similare.

Precizăm că în zona pietonală este restricționat accesul vehiculelor. De asemenea, în această zonă pătrund și circulă cu viteză persoane care utilizează

skateboard-uri, hoverboard-uri, segway, trotinete sau alte mijloace de deplasare de mici dimensiuni, care pun în pericol siguranța pietonilor care se deplasează în zona pietonală, în special a copiilor, ce pot fi cu ușurință vătămați prin coliziunea cu cei care se deplasează utilizând mijloacele menționate mai sus.

Referitor la accesul bicicliștilor în zona pietonală, la intrările în această zonă au fost montate indicatoare rutiere care interzic accesul oricăror vehicule în această zonă.

Prin urmare, pentru a preveni producerea unor evenimente care s-ar putea solda cu vătămarea integrității fizice a persoanelor care se deplasează în zona pietonală, precum și pentru respectarea principiului legalității, propunem următoarele modificări ale anexei la Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371, adoptată în data de 30.10.2007, după cum urmează:

-revocarea prevederilor art. 281 alin. 2 și 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371, adoptată în data de 30.10.2007;

Cod FP 53-01, ver.1

-introducerea unui nou articol, 282, care va avea următorul cuprins: „1)Se interzice folosirea pe străzile și în piețele destinate promenadei: Piața Victoriei,

Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe, Piața Unirii, Strada Alba-Iulia, Strada Vasile Alecsandri, Strada Mărășești, Strada Eugeniu de Savoya, Strada Gheorghe Lazăr (pe tronsonul cuprins între Strada Emanoil Ungureanu și Piața Unirii), Strada Florimund Mercy, Strada Enrico Caruso, Strada General Praporgescu a oricăror mijloace de locomoție, inclusiv a bicicletelor, tricicletelor, monocicletelor, trotinetelor, skateboard- urilor, hoverboard-urilor, segway-urilor etc. Nu se au în vedere în enumerarea deschisă de mai sus cărucioarele pentru persoane cu dizabilități și cărucioarele pentru copii.

2)Nerespectarea prevederilor alin. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravenţională, după cum urmează:

-400 lei, dacă persoana care folosește mijlocul de locomoție interzis are vârsta între 14 și 16 ani;

-600 lei, dacă persoana care folosește mijlocul de locomoție interzis are vârsta între 16 și 18 ani;

-800 lei, dacă persoana care folosește mijlocul de locomoție interzis are vârsta de peste 18 ani”.

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând seama de prevederile art. 2 alin. 2 din O.G.

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora „ prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului”, propunem modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/2009, conform Anexei prezentului referat. SERVICIUL JURIDIC DIRECTOR EXECUTIV CAIUS ȘULI Jr.Ec. DOREL COJAN DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DUMITRU DOMĂȘNEAN-URECHEATU ȘEF SERVICIUL CIRCULAȚIE RUTIERĂ IOAN VALENTIN ARDELEAN BIROUL JURIDIC

DAN MIRCEA TĂNASE

Atasament: Anexa_Referat.pdf

Anexă la Referat nr.3840/21.06.2017

Privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul

Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 206/26.05.2009

Se introduce art. 282, care va avea următorul cuprins:

„1)Se interzice folosirea pe străzile și în piețele destinate promenadei: Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe, Piața Unirii, Strada Alba-Iulia, Strada Vasile Alecsandri, Strada Mărășești, Strada Eugeniu de Savoya, Strada Gheorghe Lazăr (pe tronsonul cuprins între Strada Emanoil Ungureanu și Piața Unirii), Strada Florimund Mercy, Strada Enrico Caruso, Strada General Praporgescu a oricăror mijloace de locomoție, inclusiv a bicicletelor, tricicletelor, monocicletelor, trotinetelor, skateboard- urilor, hoverboard-urilor, segway-urilor etc. Nu se au în vedere în enumerarea deschisă de mai sus cărucioarele pentru persoane cu dizabilități și cărucioarele pentru copii.

2)Nerespectarea prevederilor alin. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravenţională, după cum urmează:

-400 lei, dacă persoana care folosește mijlocul de locomoție interzis are vârsta între 14 și 16 ani;

-600 lei, dacă persoana care folosește mijlocul de locomoție interzis are vârsta între 16 și 18 ani;

-800 lei, dacă persoana care folosește mijlocul de locomoție interzis are vârsta de peste 18 ani”

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Jr. Ec. DOREL COJAN DUMITRU DOMĂȘNEAN-URECHEATU ȘEF SERVICIU CIRCULAȚIE RUTIERĂ IOAN VALENTIN ARDELEAN BIROUL JURIDIC

DAN MIRCEA TĂNASE

Atasament: anexa_hcl266_cu_amendamente.pdf

Anexă cu amendamente la HCL nr.25830.1 0.2007 Privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009 Se introduce art. 28, care va avea următorul cuprins: 1) Se interzice folosirea pe străzile şi în pieţele destinate promenadei: Piaţa Victoriei, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sfântul Gheorghe, Piaţa Unirii, Strada Alba-lulia, Strada Vasile Alecsandri, Strada Mărăşeşti (pe tronsonul cuprins între strada Gheorghe Lazăr și strada Gheorghe Dima), Strada Eugeniu de Savoya, Strada Gheorghe Lazar (pe tronsonul cuprins între Strada Emanoil Ungureanu şi Piaţa Unirii), Strada Florimund Mercy, Strada Enrico Caruso, Strada General Praporgescu a oricăror mijloace de locomoție, inclusiv a tricicletelor, monocicletelor, trotinetelor, monocicletelor, skateboard-urilor, hoverboard-urilor, segway- urilor, rolelor, etc. Nu se au în vedere în enumerearea deschisă de mai sus cărucioarele pentru persoane cu dizabilități şi cărucioarele pentru copii. 2) Nerespectarea prevederilor alin. 1 constituie contravenție şi se sancţionează cu avertisment sau cu amendă contravențională, după cum urmează: - între 200-400 lei, dacă persoana care foloseşte mijlocul de locomoție interzis are vârsta între 14 şi 18 ani; deci persoanele până la 14 ani nu vor fi sancţionate. = între 400-800 lei, dacă persoana care foloseşte mijlocul de locomoţie interzis are vârsta de peste 18 ani.” DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMIŞOARA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Jr. Ec. DOREL SR N DUMITRU DOMĂŞ part ŞEF SERVICIU CIRCULAȚIE RUTIERĂ IOAN CR ARDELEAN BIROUL DIC MARIN JIN