keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 146/14.03.2013 privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din municipiul Timişoara şi a animalelor de companie

14.03.2013

Hotararea Consiliului Local 146/14.03.2013
privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din municipiul Timişoara şi a animalelor de companie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013-7000/12.03.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.2 alin.2 din Ordonanţei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (d) şi alin. 6 litera (a) punctele 9 şi 14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: În vederea unei mai bune gestionări a problemelor legate de deţinerea şi creşterea animalelor cu şi fără stăpâni din municipiul Timişoara, a diminuării numărului de exemplare canine şi feline fără stăpâni de pe domeniul public şi privat, creării unui climat de siguranţă pentru cetăţeni, a unui mediu sănătos şi în spiritul prevenirii răspândirii unor boli transmisibile de la animal la om, se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea animalelor cu şi fără stăpân din municipiul Timişoara şi a animalelor de companie, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi operatorul serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi serviciului de ecarisaj din Municipiul Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Management al Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Operatorul serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi serviciului de ecarisaj din Municipiul Timişoara
- Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Situatie__persoane_agresate_de_caini___comunicata_de__Spitalul_de_Boli_Infectioase_Dr_Victor_Babes_Clinic_Judetean_de_Urgenta_Timisoara.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/6E88F2A17BD2A9DAC2257B2C00463112/Situatie__persoane_agresate_de_caini___comunicata_de__Spitalul_de_Boli_Infectioase_Dr_Victor_Babes_Clinic_Judetean_de_Urgenta_Timisoara.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Situatie__persoane_agresate_de_caini___comunicata_de__Spitalul_Clinic_Judetean_de_Urgenta_Timisoara.pdf

20/02 2013 10:27 FAZX 0256486956 SCIUT 0001 altul EAI can de Urgență ME = _FEI Tali ur. IL din | 2013 CATRE: PRIMARIA TIMISOARA DIRECTIA DE MEDIU Referitor la adresa dumneavoastra nr. 4630/18.02.2013 cu privire la numarul persoanelor care au fost agresate de caini pe raza municipilui Timisoara si care au solicitat ingrijiri medicale in Unitatea de Primire a Urgentelor din Spitalul Clinic de Urgenta Timisoara , va comunicam urmatoarele : Anul Numar persoane agresate de caini 2011 335 2012 443 n 2013 39 r Manager Dr. Ciprign Bogdan_ Bd. Iosif Bulbuca, Nr 10, 300736 Timişoara, Tel. +4 0356 433111, Fax +4 0256 486955, iudeteanQhosptm.ro, www.hosptm.ro, CF 4663448

Atasament: Anexa_3_la_Referatul_SC2013_7000_din_12_Martie_2013.pdf

ANEXA 3

Pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.

371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul

Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr.

206/26.05.2009

Capitolul IV – Reglementări privind deţinerea animalelor de companie pe raza municipiului

Timişoara, art. 21 alin. 1 se modifică, după cum urmează:

Capitolul IV - Reglementări privind deţinerea animalelor de companie pe raza municipiului

Timişoara va avea următorul conţinut:

„CAPITOLUL IV

REGLEMENTĂRI PRIVIND DEŢINEREA ANIMALELOR DE COMPANIE PE

RAZA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art.21: (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează contravenţional creşterea şi deţinerea de animale

de companie cu nerespectarea următoarelor condiţii:

a) Nerespectarea normelor sanitar – veterinare; b) Creşterea şi deţinerea animalelor de companie fără carnet de sănătate care să evidenţieze vaccinările şi deparazitările la zi, avizat de medicul veterinar curant;

c) Proprietarii gospodăriilor individuale pot deţine mai mult de doi câini şi două pisici cu condiţia plăţii unei taxe anuale stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru

animalele ce depăşesc numărul de mai sus.

d) Nerespectarea distanţei de minim 10 m a amplasamentului/punctului de legare/ţarcului câinelui faţă de geamurile imobilelor învecinate cât şi geamurile apartamentelor din curţile de

folosinţă comună.

e) Circulaţia liberă, atât ziua cât şi noaptea, a câinilor în curţile de folosinţă comună, fără acordul tuturor locatarilor;

f) Neasigurarea de către deţinătorii de animale de companie a curăţeniei şi igienei pe spaţiile comune din imobilele de locuit.

g) Deţinerea animalului de companie în apartamente fără acordul scris şi ştampilat al Asociaţiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului

locatarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate de

pe acelaşi etaj al apartamentului de deţinere al animalului de companie);

h) Neafişarea de către proprietari, deţinători de câini, la loc vizibil, la intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea „Atenţie

câine”;

i) Deţinerea de către asociaţiile de proprietari sau a unor locatari din cadrul asociaţiilor de proprietari a câinilor, pisicilor şi altor animale de companie pe spaţiile comune, în jurul

imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public;

j) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a mai mult de 3 câini de pază şi fără asigurarea unor boxe sau ţarcuri pentru

închiderea câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfăşurării activităţii şi a unei împrejmuiri

corespunzătoare a spaţiului de pază, pentru a preveni accesul liber al acestora pe domeniul

public pe timpul nopţii; deţinerea unui număr mai mare de 3 câini se va face doar cu acordul

expres al serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

k) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a câinilor de pază, fără a avea carnet de sănătate care să fie certificate vaccinările

şi deparazitările la zi, fără a fi identificate şi sterilizate;

l) Necurăţarea dejecţiilor fiziologice de pe domeniul public provenite de la animale, cu ocazia plimbării acestora, inclusiv în locurile de recreere special amenajate pentru câini

(canisite);

m) Plimbarea câinilor de companie pe domeniul public fără lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi fără lesă şi botniţă;

n) Neindividualizarea animalului de companie de către proprietarul sau deţinătorul acestuia, prin microcipare;

o) Neînregistrarea animalului de companie în Registrul animalelor de companie de către proprietarul sau deţinătorul acestuia;

p) Nesterilizarea de către deţinători sau proprietari, a câinilor şi pisicilor cu stăpâni, fără valoare chinologică/felină (fără rasă determinată sau metisaţi) din gospodăriile individuale,

instituţii de stat sau private de pe raza municipiului Timişoara;

q) Însuşirea unui număr mai mare de 3 pungi speciale pentru dejecţiile animalelor de companie, puse la dispoziţie de municipalitate în cutia aferentă coşurilor speciale pentru

reziduurile animalelor de companie;

r) Înstrăinarea animalele fără transcrierea proprietăţii, atestată în carnetul de sănătate şi transmisă compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;”

(2) Nerespectarea prevederilor:

a). Art. 21 literele a), b), c), d), e), g), h), k), l), m), n), o) se sancţionează cu amendă cuprinsă

între 800 şi 1.000 lei;

b). Art. 21 literele f), i) şi j) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.500 şi 2.000 lei”

c) Art. 21 litera p) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.000 lei

d) Art. 21 literle q) şi r) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 100 lei””

Atasament: Referatul_nr._SC2013_7000_12_Martie_2013.pdf

FP53-01, Ver.2.

ROMÂNIA SE APROBĂ,

JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU

DIRECŢIA DE MEDIU

SC2013- 7000/12.03.2013.

R E F E R A T

privind aprobarea cadrului reglementativ local privitor la gestionarea câinilor

cu şi fără stăpân din municipiul Timişoara şi asigurarea bunăstării şi protecţiei

animalelor

Managementul animalelor de companie la nivelul municipiului Timişoara şi în mod special

managementul populaţiei canine şi feline cu şi fără stăpân constituie o problemă de interes public

local, care necesită o reanalizare şi o abordare integrată printr-un regulament de gestiune

corepunzător, ajustat realităţilor existente în municipiul Timişoara, în complexitatea şi dinamica sa,

determinate de:

— Înmulţirea situaţiilor de abandon a unor cuiburi de câini şi pisici, a cărui provenienţă este certă –

gospodăriile populaţiei municipiului şi din comunităţile locale învecinate municipiului;

— Numărul mare de câini care ajung să vagabondeze ca urmare a atitudinii iresponsabile a unor

proprietari sau a abandonului exemplarelor mature ca urmare a lipsei mijloacelor financiare de

asigurare a hranei/adăpostului;

— Insuficienta informare a populaţiei şi numărul redus al programelor de responsabilizare a

cetăţenilor cu privire la obligaţiile care imcumbă fiecărui proprietar a unui exemplar canin sau felin,

inclusiv asupra necesităţii asigurării bunăstarii animalului prin asigurarea serviciilor veterinare,

inclusiv a celor de sterilizare;

În cursul lunilor Decembrie 2012 – Ianuarie 2013, asociaţiile pentru protecţia animelelor

care activează în municipiul Timişoara dar şi persoane fizice care formează un grup de presiune în

acelaşi interes, au propus executivului Primăriei Municipiului Timişoara adoptarea unor noi măsuri

privind gestionarea câinilor fără stăpâni din Municipiul Timişoara, printre care şi măsuri de

identificare a căinilor, sterilizare, reîntoarcerea în teritoriu, etc.

Faţă de aceste solicitări şi propuneri se impun a fi făcute următoarele precizări:

- Municipiul Timişoara are încheiat un Contract de delegarea gestiunii serviciilor publice de

management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul

Timişoara, prin concesiune către S.C. „DANYFLOR”S.R.L., fiind încheiat Contractul nr.SC2006-

15384/31.07.2006.

- Având în vedere dinamica populaţiei canine şi feline, Direcţia de Mediu a propus completarea

serviciilor furnizate de către S.C. „DANYFLOR” S.R.L, iar Comisia de negociere cu terţii, întrunită

în şedinţă în data de 17.11.2009 a analizat propunerile de tarife privitoare la operaţiunile de

sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomie a femelelor şi orhidectomia (castrarea) masculilor

din specia câine (Canis familiaris) şi la specia pisică (Felis sp.). Cu toate că propunerile au fost

justificate temeinic, din raţiuni legate de constrângerile bugetare, Comisia de negociere cu terţii nu a

luat în analiză şi propunerile pentru următoarele servicii:

1. Deparazitarea internă şi externă a animalelor capturate; 2. Vaccinarea animalelor de companie capturate; 3. Prinderea pisicilor fără stăpân sau libere;

FP53-01, Ver.2.

4. Prinderea şi ridicarea animalelor domestice de talie mare (cai, măgari, vaci, etc.) aflate liber pe domeniul public;

5. Prinderea şi ridicarea animalelor domestice de talie mică (capre, oi,etc.) aflate liber pe domeniul public;

6. Asigurarea hranei zilnice a pisicilor fără stăpân aflaţi în adăposturi. 7. Asigurarea hranei zilnice pentru animalele domestice ierbivore (rumegătoare şi

nerumegătoare) mari;

8. Asigurarea hranei zilnice pentru animalele domestice ierbivore rumegătoare şi nerumegătoare) mici;

9. Cazarea pisicilor fără stăpân; 10. Cazarea animalelor domestice de talie mare; 11. Cazarea animalelor domestice de talie mică; 12. Examinarea din punct de vedere clinic a animalelor din adăpost; 13. Mici tratamente aplicate animalelor din adăpost; 14. Tratamente medicamentoase sau mici tratamente chirurgicale aplicate animalelor din adăpost; 15. Socializarea câinilor;

În aceste condiţii, bugetul alocat S.C. „DANYFLOR” S.R.L. nu a suferit majorări, corespunzătoare

creşterii numărului de câini abandonaţi, iar activităţile de prindere, cazare a câinilor fără stăpâni,

asigurarea hranei zilnice a câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi şi întreţinerea sanitar – veterinară a

câinilor fără stăpân a fost dimensionată la acest buget.

Situaţia animalelor fără stăpâni – populaţie canină şi felină - ridică şi în prezent probleme,

determinate de diverşi factori sub diverse forma de manifestare, printre care enumerăm:

- abandonul câinilor şi pisicilor pe domeniul public, de către proprietari, care urmare a

refuzului de sterilizare/izolare a femelelor şi masculilor în perioadele de împerechere;

- abandonul animalelor de companie – câini şi pisici, determinate fie de bolile acute/cronice

ori incurabile, fie de imposibilitatea de asigurare a hranei şi serviciilor veterinare;

- apariţia unor grupuri de haite de câini, în special la periferia municipiului, cu comportament

specific animalelor care sunt mutate pe un amplasament nou, fapt care ridică suspiciune cu privire

la relocarea lor de pe teritoriile administrative ale altor localităţi şi abandonul lor pe teritoriul

municipiului Timişoara;

- utilizarea pentru paza şi protecţia proprietăţilor a unui număr mare de exemplare, în grupuri

mixte (femele şi masculi) fără sterilizarea corespunzătoare, respectiv fără asigurarea de viitori

proprietari pentru exemplarele nou-născute de câini;

De asemenea, din evidenţele puse la dispoziţie de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă

Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, pe raza

municipiului Timişoara, la nivelul anului 2012 au fost agresate un număr de 1.381 persoane, iar

până la 21.02.2013 s-au înregistrat deja un număr de 137 de agresiuni care au necesitat îngrijiri

medicale în Unităţile de Primire a Urgenţelor.

Considerăm că, o reconsiderare a problematicii privitoare la managementul animalelor de

companie se impune în mod stringent. Pentru a fundamenta o reglementare locală în acest domeniu,

Primăria Municipiului Timişoara a considerat necesară cunoaşterea părerii cetăţenilor cu privire la

această problemă şi a lansat un sondaj de opinie publică, prin intermediul serviciului Call Center.

Sondajul de opinie a fost aplicat unui eşantion care să asigure reprezentativitatea în raport cu

populaţia municipiului Timişoara. Au fost intervievaţi un număr de 1.034 cetăţeni, proprietari de

animale de companie precum şi cetăţeni care nu deţin animale. Această raţiune a fost justificată de

faptul că, utilizarea spaţiului public implică prezenţa atât a populaţiei deţinătoare/iubitoare de

animale de companie cât şi a populaţiei care nu agrează/acceptă într-o măsură mai mică animale de

companie pe domeniul public, fiecare dintre acestea putând să aducă aportul în formarea unei

imagini de ansamblu asupra problemei supuse sondajului de opinie.

FP53-01, Ver.2.

Rezultatele obţinute în urma realizării sondajului de opinie sunt prevăzute în Centralizatorul

datelor privind sondajul de opinie publică privind gestionarea animalelor cu şi fără stăpâni din

municipiul Timişoara, înregistrat cu nr. SC2012-31494/28.12.2013, prevăzut în Anexa 1 la prezentul

referat, care vizează în general patru mari categori de informaţii, şi anume:

Acceptanţa cetăţenilor care nu deţin animale de companie faţă de animalele din spaţiul public/spaţii

comune şi faţă de persoanele care deţin animale de companie;

opinia publică cu privire la o anumită conduită în relaţia om-animal şi asupra unor obligaţii: asigurarea serviciilor veterinare, a igienei şi bunăstării animalelor, identificării prin microcipare,

asupra activităţii reproductive şi a sterilizării;

opinia publică privitoare la formele de educaţie în spiritul protecţiei animalelor şi a mediului urban, a implicării în programe locale de protecţie a animalelor, etc.

evidenţierea rolului Primăriei Municipiului Timişoara în gestionarea problematicii animalelor fără stăpâni şi a modului de implicare a societăţii civile, inclusiv disponibilitatea de participare a

acesteia la proiecte/programe;

Obiectivele viitoarei reglementări la nivelul municipiului Timişoara trebuie să aducă obligaţii

pentru deţinătorii de animale de companie, cel puţin sub următoarele aspecte:

Crearea unui climat de siguranţă pentru cetăţeni, a unui mediu sănătos şi în spiritul prevenirii răspândirii unor boli transmisibile de la animal la om;

Identificarea, marcarea, vaccinarea şi sterilizarea tuturor câinilor cu şi fără stăpâni;

Monitorizarea strictă a tuturor câinilor cu stăpâni care nu au fost sterilizaţi în ceea ce priveşte circulaţia acestora şi în mod deosebit urmărirea strictă a reproducţiei (declaraţii de fătare,

urmărirea traseului puilor);

Aplicarea unui regulament strict cu privire la circulaţia, marcarea şi reproducţia animalelor cu stăpâni şi aplicarea unor măsuri coercitive în cazul nerespectării regulamentului;

Capturarea, transportul şi menţinerea în adăposturi a animalelor libere de pe domeniul public, cu prioritate a celor care prezintă pericol public prin agresivitate sau boli transmisibile;

Reteritorializarea câinilor fără stăpâni sterilizaţi, la solicitarea organizaţiilor pentru protecţia animalelor, cu acceptul locuitorilor din zonă;

Cazarea, hrănirea, îngrijirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea într-o evidenţă unică a câinilor;

Eutanasierea animalelor fără stăpân cu boli incurabile dovedite prin examene clinice ori alte examene de specialitate;

Organizarea unor campanii de adopţii eficiente, în parteneriat cu toare asociaţiile şi ONG- urile care au legătură cu domeniul protecţiei animalelor;

Educaţia şi responsabilizarea continuă a populaţiei municipiului Timişoara de toate vârstele, prin campanii de educaţie dedicate fiecărei grupe de vârstă, în ceea ce priveşte gestionarea

animalelor de companie şi a celor fără stăpân în mod special, prevenirea abandonului

câinilor;

Organizarea în parteneriat cu Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş a unor campanii de verificare şi control comune, precum şi organizarea unor acţiuni de

informare şi educare a populaţiei privind pericolele de răspândire a anumitor boli şi

vectori/dăunători, cunoaşterea aspectelor legate de protecţia animalelor şi obligaţiilor ce

incumbă persoanelor fizice şi juridice deţinătoare.

Menţinerea stării de sănătate a animalelor din judeţ şi implicit a locuitorilor ce vin în contact cu animale, cadavre, secreţii şi excreţii provenite de la acestea;

Achiziţia unei clinici mobile pentru sterilizarea câinilor cu şi fără stăpâni din Timişoara, cu dotările necesare, autorizarea funcţionării din punct de vedere sanitar-veterinar şi asigurarea

cu personal de specialitate – medici veterinari de liberă practică;

FP53-01, Ver.2.

Asigurarea mijloacelor tehnice pentru implementarea programului de gestionare a câinilor fără stăpâni: centru de sterilizare, instrumente pentru prinderea şi transportul câinilor,

medicamente şi ustensile de sterilizare, transportul câinilor în spaţiu de unde au fost ridicaţi;

Elaborarea unei campanii informativ-educative care să aibă drept scop prevenirea abandonului câinilor şi adoptarea celor fără stăpâni;

Organizarea unor activităţi şi manifestari chinologice – dresaj canin şi etologie canină – educaţia cetăţenilor privind cerinţele de educaţie etologică canină în mediul urban;

Promovarea unei imagini pozitive atât la nivel judeţean, naţional cât şi internaţional prin dispariţia haitelor de câini fără stăpân de pe teritoriul municipiului;

Prin Capitolul IV – Reglementări privind deţinerea animalelor de companie pe raza

municipiului Timişoara din cuprinsul Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Timişoara nr.371, adoptată în data de 30.10.2007, modificată şi completată pe parcursul anilor 2009-

2013, a fost reglementată problematica constatării şi sancţionării contravenţiilor pe teritoriul

Municipiului Timişoara.

În conformitate cu prevederile art.2 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al

contravenţiilor, potrivit căreia „prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau

judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care

acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite

contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului”, propunem completarea Capitolului

IV din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007, cu modificările şi completările

ulterioare, cu privire la stabilirea unor contravenţii în domeniul gestiunii câinilor cu şi fără stăpâni,

şi de stabilire a sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare, conform propunerilor formulate în

Anexa 3 la prezentului referat.

Având în vedere faptul că societatea civilă şi autorităţile publice au deopotrivă obligaţia morală de a

respecta toate creaturile vii şi legăturile existente între om şi animalele de companie, importante prin

contribuţia lor la calitatea vieţii şi luând în considerare riscurile inerente determinate de

suprapopularea cu animale pentru igiena, sănătatea şi securitatea omului şi a altor animale,

PROPUNEM spre analiza şi dezbaterea Comisiilor de specialitate şi a plenului Consiliului Local al

Municipiului Timişoara, Regulamentul local privind privitor la gestionarea animalelor cu şi fără

stăpân din municipiul Timişoara şi asigurarea bunăstării şi protecţiei animalelor, prevăzut în Anexa

2 care face parte integrantă din prezentul Referat.

VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Dan DIACONU Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI

ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU, CONSILIER,

Daniel – Marius CORAŞ Iudit BERE - SEMEREDI

ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Atasament: Anexa_1_la__Proiectul_de_hotarare.pdf

1

ROMÂNIA SE APROBĂ,

JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU

CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT

privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din

municipiul Timişoara şi a animalelor de companie

Capitolul I

Generalităţi

Art. 1: Prezentul Regulament stabileşte măsurile privind gestionarea câinilor cu şi fără stăpân şi

a animalelor de companie din municipiul Timişoara, în vederea asigurării bunăstării şi protecţiei

animalelor, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în:

—Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor – cu

modificările şi completările ulterioare;

—Ordonanţa de Urgenţă nr.155/21.11.2001 - privind aprobarea programului de gestionare a

câinilor fără stăpân – cu modificările şi completările ulterioare;

—Legea nr. 227/23.04.2002 - pentru aprobarea O.U.G. nr.155/21.11.2001 privind aprobarea

programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

—Ordonanţă de urgenţă nr.55/30.04.2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau

agresivi – cu modificările şi completările ulterioare;

—Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23

iunie 2003, ratificată de România prin Legea nr.60/24.03.2004;

—Ordonanţa nr.71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările aduse

prin Legea nr. 3/09.01.2003;

—Ordonanţa Guvernului nr. 42/29.01.2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi

pentru siguranţa alimentelor – cu modificările şi completările ulterioare;

—Legea nr.205/26.05.2004 - privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările aduse

de Legea nr. 9/11.01.2008;

—Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a

Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea

contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local nr.43/24.02.2009 privind aprobarea "Regulamentului privind

factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara";

—Ordinul nr. 523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

205/2004 privind protecţia animalelor;

Art.2: În cuprinsul prezentului Regulament, termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele

semnificaţii:

a) animal fără stăpân - orice animal care circulă liber, fără însoţitor, în locuri publice, nu are adăpost ori se găseşte în afara proprietăţii stăpânului sau a deţinătorului său şi care nu este sub

controlul ori supravegherea directă a niciunui proprietar sau deţinător;

b) deţinător de animale - proprietarul unui animal, precum şi orice persoană care deţine cu orice titlu valabil, precum şi persoana fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul;

2

c) câine cu potenţial periculos – câine aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:

- Categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul

Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metisii lor;

- Categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog

Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi

metişii lor.

d) câine agresiv - câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private şi orice caine care participă la lupte între câini sau care a fost

antrenat în acest scop;

e) sterilizare - suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacităţii de procreere (ovaro- histerectomie pentru femele, respectiv orhidectomie pentru masculi);

f) revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a deţinut anterior câinele;

g) abandonul - lăsarea unui animal, aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical;

h) eutanasierea - act medical de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a animalelor cu şi fără stăpân, care sunt bolnavi cronici şi incurabili;

i) Registrul animalelor de companie – sistem de înregistrare al animalelor de companie şi alte categorii de animale nespecificate în Registrul Agricol, în scopul de a identifica mai uşor

proprietarul, animalele vaccinate şi sterilizate, precum şi pentru elaborarea planurilor pentru

prevenirea apariţiei sau creşterii numărului animalelor fără stăpân, în conformitate cu Ordonanţa

de Urgenţă nr.155/21.11.2001

j) activitatea de ecarisare – activitate de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduse de origine animală în scopul incinerării, incluzând activităţile de transport, depozitare şi

manipulare a acestora, după caz.

k) unitate de ecarisare – unitate aparţinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de ecarisare în baza autorizării şi/sau aprobării, după caz,

potrivit prevederilor legale;

l) câine utilitar – acel câine care, în urma unei selecţii şi dresajului specific, obţine un atestat şi este utilizat în folosul comunităţii, cum ar fi spre exemplu: câini de poliţie, de căutare şi salvare,

însoţitori ai persoanelor cu diferite dizabilităţi şi pentru terapie asistată;

m) operatorul serviciului de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj – persoana juridică care a adjudecat prin procedurile de achiziţie publică

prestarea serviciilor de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii

de ecarisaj şi deţine un contract de delegare a acestor servicii publice;

Capitolul II

Serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii

de ecarisaj în municipiul Timişoara

Art.3: Serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii

de ecarisaj în municipiul Timişoara sunt organizate prin grija şi coordonarea administraţiei publice

locală, urmărind în principal:

a) estimarea populaţiei canine şi a ratei de înlocuire; b) individualizarea şi înregistrarea câinilor fără stăpâni din Timişoara; c) supravegherea habitatelor; d) controlul circulaţiei, înstrâinării/vânzării; e) capturarea animalelor fără stăpâni din spaţiul public; f) aplicarea măsurilor necesare în vederea reducerii numărului de câini fără deţinător, stoparea

înmulţirii nedorite şi necontrolate a câinilor de pe domeniul public sau privat, prevenirea

abandonului şi a pierderii câinilor;

3

g) eutanasia câinilor fără stăpân cu boli incurabile, constatate prin medici veterinari de liberă practică, conform legii în vigoare;

h) colectarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor organice de pe domeniul public; i) neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor organice colectate prin incinerare; j) programe de informare, educaţie şi responabilizare a cetăţenilor; Toate acţiunile desfăşurate de către serviciile publice de management al populaţiei canine,

animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara au ca scop împlinirea

acestui deziderat.

Art.4: Funcţionarea serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de

companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara se va face în condiţii de transparenţă,

prin asigurarea:

a) satisfacerii cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale; b) continuităţii serviciului public; c) ridicării permanente a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului prestat; d) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; e) menţinerii condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică. Art.5: Serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii

de ecarisaj în municipiul Timişoara se realizează cu respectarea normelor privind capturarea,

transportul, adăpostirea, tratarea, îngrijirea şi examinarea animalelor fără stăpân, potrivit

Contractului de delegare a gestiunii acestor servicii publice.

Art.6: Operatorul serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie

şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara acţionează în interesul comunităţii locale şi

răspunde faţă de modul în care organizează şi coordonează activitatea de gestionare a câinilor fără

stăpân în municipiul Timişoara.

Art.7: Beneficiarii serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie

şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara sunt cetăţenii municipiului Timişoara.

Art.8: Operatorul serviciului public de managament a populaţiei canine, animalelor de companie şi

activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara va îndeplini obligaţia de raportare lunară a

activităţilor desfăşurate în cadrul adăpostului la Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa

Alimentelor Timiş şi compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.9: La activitatea operatorului serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor

de companie şi a activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara, de capturare, adăpostire, vaccinare,

deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasie, pot participa reprezentanţi ai organizaţiilor pentru

protecţia animalelor, în cazul în care aceştia solicită acest lucru, în baza unui program orar

prestabilit.

Art.10: Sunt interzise orice activităţi ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfăşurări a

acţiunilor întreprinse de angajaţii operatorului serviciului public de management a populaţiei

canine, animalelor de companie şi a activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara.

Art.11: Ansamblul măsurilor de protecţie a animalelor fără stăpân, precum şi de prevenire a

apariţiei sau creşterii numărului animalelor din această categorie, va fi iniţiat, coordonat şi controlat

de reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara, prin Direcţia de Mediu şi Direcţia Poliţia

Locală Timişoara, în strânsă colaborare cu reprezentanţii Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru

Siguranţa Alimentelor Timiş, precum şi cu organizaţiile de protecţie a animalelor, asociaţiile

chinologice şi feline sau orice persoană fizică sau juridică care îşi manifestă dorinţa de a se implica,

pe baza unui program/proiect comun, care va fi conceput şi implementat în raport cu condiţiile

concrete existente.

Art.12. Se recomandă locuitorilor Municipiului Timişoara să dea dovadă de spirit civic şi să

sprijine eforturile municipalităţii în vederea asigurării măsurilor necesare pentru gestionarea

animalelor de companie, în scopul reducerii şi stopării înmulţirii nedorite şi necontrolate a câinilor

şi pisicilor cu şi fără stăpâni de pe domeniul public sau privat, prevenirii abandonului şi pierderii

câinilor şi monitorizării populaţiei canine feline şi animalelor de companie, în întreaga sa

dimanică.

4

Finanţarea serviciului public pentru managementul populaţiei canine, animalelor de

companie şi serviciului de ecarisaj Art.13: Finanţarea prestaţiilor serviciilor publice de către operatorul serviciilor publice pentru

managementul populaţiei canine, a animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din Municipiul

Timişoara, potrivit tarifelor cuprinse în Contractul pentru delegarea acestor servicii publice, se

asigură de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin alocarea fondurilor financiare către

operatorul serviciului, în limita bugetului local anual.

Sesizarea operatorului serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de

companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara

Art.14: Capturarea (prinderea) câinilor fără stăpân se realizează pe baza reclamaţiilor scrise sau

telefonice ale persoanelor fizice sau juridice, adresate:

Dispeceratului operatorului acestor servicii publice;

Primăriei Municipiului Timişoara, prin sesizări şi reclamaţii scrise înregistrate la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, prin corespondenţă electronică (inclusiv Serviciul de înregistrare

online a reclamaţiilor pe www.primariatm.ro), cât şi prin sesizări telefonice şi Serviciul Call Center

– 0256 969;

Art.15: Reclamaţia sau sesizarea trebuie să se refere la o situaţie concretă şi să conţină obligatoriu

datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, număr de telefon) dar şi date

explicite cu privire la evenimentul reclamat (situaţie existentă, adresă, elementele de identificare a

câinilor ce fac obiectul sesizării/reclamaţiei etc.);

Art.16: Operatorul serviciul de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi

activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara va da curs reclamaţiilor în ordinea stabilită prin

dispeceratul serviciului sau serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara,

funcţie de gravitatea situaţiei reclamate, dar şi de alte activităţi aflate în desfăşurare la acel moment.

Art.17: Operatorul serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de

companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara este obligat să acţioneze de urgenţă în

toate situaţiile în care se constată că prezenţa câinilor fără stăpân pe domeniul public impun o

intervenţie promptă, rapidă.

Art.18: Operatorii şi personalul angajat în cadrul societăţii comerciale care prestează serviciile

publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în

Municipiul Timişoara se pot autosesiza cu privire la apariţia unei situaţii care necesită intervenţia şi

pot acţiona în consecinţă, potrivit unui program de lucru zilnic/săptămânal, după caz;

Priorităţile de capturare pentru animalele fără deţinător sunt următoarele:

câinii agresivi;

femelele gestante;

femelele în perioada de reproducere;

animalele bolnave sau rănite; Art.19: Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public se efectuează

permanent, în tot cursul anului, conform programului de prestare al serviciului, prin utilizarea de

dotări speciale, echipamente de lucru şi dispozitive - crose speciale, plase, cuşti-capcană sau

lansatoare de seringi de uz veterinar cu produse imobilizante, cu respectarea normelor privind

capturarea şi transportul câinilor, prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art.20: Câinii fără stăpân vor fi capturaţi şi transportaţi în adăpostul special amenajat al

operatorului serviciulu public, cu autospecialele pentru transportul câinilor, în cuşti individuale,

astfel încât să se asigure câinilor siguranţă, securitate, protecţie impotriva intemperiilor şi aerisire

adecvată, unde li se vor asigura spaţii de cazare, funcţie de mărime, sex, vârstă, stare de sănătate,

comportament, etc., cu respectarea prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale.

5

Măsuri de gestionare a exemplarelor de câini fără stăpâni capturaţi pe domeniul public al

municipiului Timişoara

Art.21: Câinii capturaţi pe domeniul public se transportă în adăpostul autorizat, unde sunt evaluaţi

medical de către un medic veterinar de liberă practică, sub aspectul stării de sănătate, al

comportamentului, fiind supuşi identificării prin metoda microcipării şi înregistrării în evidenţele

adăpostului: Registrul de intrare în adăpost şi Fişa de evidenţă. Animalelor din adăpost li se asigură

spaţii de cazare, funcţie de mărime, sex, vârstă, stare de sănătate, comportament, etc, cu

respectarea prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale, respectând condiţiile sanitare –

veterinare şi pentru bunăstarea animalelor cerute pentru funcţionarea unui adăpost pentru câini.

Art.22: Evaluarea agresivităţii animalelor se realizează de către medicii veterinari de liberă

practică şi, în caz de nevoie a unor specialişti în etologie (canină/felină), care vor realiza

operaţiunile medicale de evaluare iniţială la intrarea în adăpost precum şi pe parcursul cazării în

adăpost.

Art.23: Câinii capturaţi, care sunt identificaţi prin microcipare, tatuaj sau crotaliere vor fi cazaţi

separat, demarându-se în cel mai scurt timp procedurile de identificare a stăpânului/deţinătorului

prin verificarea evidenţelor Registrului animalelor de companie, contactarea asociaţiilor

chinologice/feline, a Cărţii de Origine Române a A.Ch.R. pentru câinii de rasă, a organizaţiilor

pentru protecţia animalelor, după caz.

Fotografia acestor animale va fi postată în cel mai scurt timp posibil, înlăuntrul termenului

de 72 de ore, pe pagina web a adăpostului, împreună cu toate caracteristicile individuale ale

animalului şi informaţiile cu privire la posibilităţile de revendicare.

Măsuri de îngrijire a câinilor fără stăpâni din adăpost

Art.24: Animalele de companie şi câinii fără stăpâni sunt protejaţi de lege în egală măsură cu

animalele de companie şi câinii ce au deţinător.

Art.25. Câinii capturaţi se ţin în adăpost sub supravegherea personalului care asigură hrănirea,

controlul bolilor, curăţenia şi dezinfectarea adăpostului, cu respectarea legislaţiei specifice în

vigoare.

Art.26: Câinii din adăpost vor fi deparazitaţi şi vaccinaţi antirabic, hrăniţi, trataţi medical, cu

respectarea normelor medicale sanitar – veterinare în vigoare şi în limita sumelor alocate de la

bugetul local.

Art.27: Asociaţiile de protecţie a animalelor vor putea contribui la tratamentul veterinar al unor

exemplare de câini sau pisici aflaţi în adăpost, ale căror costuri de îngrijire exced prevederile

Contractului de delegarea al acestui serviciu public.

Art.28: Câinii din adăpost care nu au fost revendicaţi, vor fi sterilizaţi după o perioadă de minim

7 zile de la intrarea în adăpost, cu respectarea legislaţiei sanitar - veterinare şi de protecţie a

animalelor, fără a depăşi o perioadă de 15 zile şi în mod excepţional, determinat de starea de

sănătate a animalelor, de 45 de zile.

Art.29: Evidenţa câinilor din adăpost se va face prin înregistrări în registre speciale, vizate de

medicul veterinar care deserveşte adăpostul şi prestează serviciile de asistenţă sanitară-veterinară,

în care se vor menţiona: numărul de câini prinşi, data capturării, locaţia capturării, data şi ora cazării

în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicări, adoptaţi,

eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia,

numărul de identificare/tatuaj, numărul fişei de adopţie, data vaccinării antirabice, data sterilizării,

data predării cadavrelor în vederea incinerării şi persoanele care au instrumentat manoperele

respective, potrivit prevederilor legale;

Eutanasierea câinilor fără stăpâni

Art.30: Eutanasierea câinilor fără stăpân din adăpost este posibilă doar în cazul exemplarelor

diagnosticate cu boli incurabile diagnosticate de medicul veterinar de liberă practică, numai cu

respectarea prevederilor legale.

Art.31: Eutanasierea câinilor fără stăpân se efectuează conform prevederilor legale. Medicul

veterinar care posedă atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari este

6

singura persoană care poate efectua eutanasierea, are acces la barbiturice şi poate decide în privinţa

utilizării medicamentelor periculoase.

Art.32: Medicul veterinar de liberă practică va documenta înregistrările privind câinii eutanasiaţi,

cu menţionarea substanţei utilizate şi numele medicului veterinar de liberă practică care a realizat

eutanasia, elementele de indentificare ale animalului.

Art.33: Sacrificarea câinilor fără stăpâni din adăpost în alte condiţii decât cele prevăzute de

prezentul regulament şi de dispoziţiile legale aplicabile este strict interzisă.

Art.34: Cadavrele câinilor vor fi incinerate, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei,

grăsimi, carne, faină proteică şi alte produse.

Revendicarea, adopţia şi încredinţarea câinilor fără stăpân

Art.35: Exemplarele de câini din adăpost vor putea fi revendicate sau adoptate numai în baza

Declaraţiei-angajament, respectiv a Formularului de adopţie/revendicare completate şi semnate de

către solicitanţi, stabilite potrivit legii.

Prestatorul serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companie

şi serviciului de ecarisaj în Municipiul Timişoara are obligaţia ţinerii la zi a evidenţelor privind

revendicarea şi adopţia câinilor din adăpost.

Art.36: Solicitările de adopţie a animalelor de companie fără stăpâni de către persoanele fizice sau

juridice, care oferă garanţia unui bun tratament, potrivit Legii nr.205/2004 se vor rezolva în cel

mai scurt timp posibil, în mod gratuit.

Art.37: Revendicarea câinilor din adăpost se soluţionează cu prioritate, în cel mai scurt timp

posibil, dar nu mai mult de 72 de ore, fiind gratuită în situaţia înregistrării primei solicitări

înregistrate.

În cazul în care cererea de revendicare a unui câine este înregistrată pentru a două oară, ca

urmare a pierderii sau lăsarea în libertate pe domeniul public, persoana fizică sau juridică care

revendică animalul va achita contravaloarea cheltuielilor de capturare, transport, a serviciilor

medicale şi de întreţinere aferente perioadei de cazare a câinelui în adăpost.

Cuantumul valoric al acestor cheltuieli este stabilit potrivit tarifelor aprobate prin

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor

de companie şi serviciului de ecarisaj în Municipiul Timişoara.

Art.38: Încredinţarea spre adopţie a câinilor adulţi din adăpost/adăposturi se face numai după

sterilizare, vaccinare antirabică, deparazitare, identificare şi înregistrare în Registrul animalelor de

companie.

Art.39: Puii şi exemplarele tinere, sub vârsta de 6 luni, vor fi încredinţaţi spre adopţie numai după

vaccinare, deparazitare, identificare, înregistrare în Registrul animalelor de companie precum şi în

urma prezentării de către adoptator a unui angajament ferm, sub semnătură privată, de sterilizare a

câinelui adoptat de îndată ce acesta va ajunge la vârsta de 6 luni.

Art.40: Exemplarele de câinii care nu sunt revendicaţi sau adoptaţi pot fi plasaţi, la cererea

organizaţiilor pentru protecţia animalelor sau a unor persoane fizice, în îngrijire temporară, până la

adopţie. Acestea se obligă să se supună monitorizării periodice a activităţii lor.

Art.41: Persoana fizică sau juridică care adoptă un câine are obligaţia de a se îngriji de el ca un

bun proprietar, iar în cazul în care nu îl mai doreşte, are obligaţia să îl predea operatorului

serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi serviciului de

ecarisaj în Municipiul Timişoara.

Art.42: Câinii care îndeplinesc condiţiile de adopţie, nerevendicaţi în termen de două zile pot fi

adoptaţi de persoane fizice sau juridice de la sediul adăpostului sau cu ocazia Campaniilor de

adopţie organizate în Municipiul Timişoara de către autoritatea publică locală în colaboare cu

organizaţiile pentru protecţia animalelor şi alte părţi interesate.

Art.43: În situaţii de rele tratamente ale animalului de companie, acesta poate fi confiscat de la

deţinător, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7

Reîntoarcerea în teritoriu a câinilor sterilizaţi

Art.44: Câinii capturaţi de pe domeniul public, identificaţi, deparazitaţi intern şi extern, vaccinaţi

antirabic şi sterilizaţi pot fi reîntorşi în teritoriu la cererea expresă a organizaţiilor pentru protecţia

animalelor sau a colectivităţii/ grupurilor locale, prin grija operatorului serviciilor de management a

populaţiei canine, animalelor de companie şi a serviciilor de ecarisaj, cu respectarea

teritoriului/habitatului din care au fost capturaţi.

Câinii care vor fi supuşi reîntoarcerii în teritoriu vor fi în mod obligatoriu identificaţi şi prin

crotaliu.

Art.45: Prin excepţie, nu vor fi reîntorşi în teritoriu câinii care s-au dovedit a fi agresivi sau care au

fost reclamaţi cu antecedente de agresivitate şi evaluaţi ca atare de către medicul veterinar de liberă

practică sau specialistul în etologie canină, făcându-se menţiunile corespunzătoare în Fişa

animalului.

Art.46: Decizia nereturnării în teritoriu sub aspectul agresivităţii unui câine va fi luată de către

medicii veterinari de liberă practică sau specialiştii în etologie canină, după evaluarea

comportamentului animalului.

Art.47: Reprezentanţii organizaţiilor de protecţie a animalelor pot participa la şedinţele de

evaluare a gradului de agresivitate a câinilor, potrivit unui program stabilit de către operatorul

serviciului de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj.

Art.48: Reîntoarcerea în teritoriu se înscrie în Fişa animalului, care este introdusă şi actualizată în

cadrul bazei de date unice.

Art.49: Fişa animalului se păstrează şi se completează cu menţionarea tuturor operaţiunilor la care

este supus animalul, cu precizarea datei şi a persoanei autorizate care a efectuat completarea.

Câinii nereturnaţi şi nerevendicaţi vor rămâne în adăpost până la adopţie sau până la dispariţia pe

cale naturală.

Art.50: Câinii reîntorşi în teritoriu vor fi recapturaţi şi cazaţi în adăpostul de animale în situaţia în

care se înregistrează reclamaţii privind agresivitate.

Obligaţiile autorităţilor publice locale, medicului veterinar şi deţinătorului.

Registrul animalelor de companie din Municipiul Timişoara

Art.51: Registrul animalelor de companie din Municipiul Timişoara, aprobat prin Anexa 4 din

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.43/24.02.2009 privind aprobarea

"Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara", s-a deschis în

vederea gestionării la nivel local a unei baze de date unice privind animalele de companie din

Municipiul Timişoara în scopul de a identifica cât mai uşor proprietarul unui animal de companie,

animalele vaccinate şi sterilizate, precum şi pentru a elabora planurile pentru prevenirea apariţiei

sau creşterii numărului animalelor fără stăpân;

Art.52: În Registrul animalelor de companie din Municipiul Timişoara, compartimentul de

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va înregistra animalele de companie şi alte

categorii de animale nespecificate în Registrul Agricol.

Art.53: Registrul animalelor de companie este o evidenţă complexă, în format document şi în

format electronic, în care sunt înregistrate datele privitor la: proprietar (nume şi prenume), adresă,

date personale, specie, rasa, vârsta, sex, înscrierea într-o asociaţie, nr. identificare microcip.

Art.54: Registrul animalelor de companie va putea fi accesat şi de către cabinetele de medicină

veterinară, policlinici sau spitale veterinare şi organizaţiilor pentru protecţia animalelor.în scopul

înregistrării animalelor de companie cu şi fără stăpâni, pe platforma on-line dezvoltată de

municipalitate.

Accesul la Registrul animalelor de companie se va putea face la cerere scrisă a

reprezentanţilor cabinetelor de medicină veterinară, policlinicilor sau spitalelor veterinare şi

organizaţiilor pentru protecţia animalelor, pe bază de parolă.

Art.55: Câinii care fac parte din categoriile definite ca fiind periculoşi se vor supune şi

reglementărilor legale în vigoare, stabilite potrivit prevederilor O.U.G. nr. 55/30.04.2002 privind

8

regimul de deţinere a câinilor periculoşi, aprobată prin Legea nr. 60/2003 – cu modificările şi

completările ulterioare;

Art.56: Costurile deparazitării, tratării, vaccinării antirabice, sterilizării, identificării animalelor fără

stăpâni din adăposturi şi de pe domeniul public vor fi suportate de către bugetul local al

Municipiului Timişoara, până la eradicarea fenomenului câinilor fără stăpân, în limita bugetelor

locale aprobate pentru fiecare an bugetar.

Art.57: Costurile sterilizării şi identificării animalelor cu stăpâni vor fi suportate de proprietari.

Art.58: În mod alternativ, Municipiul Timişoara poate dispune alocarea de fonduri pentru

achiziţionarea şi funcţionarea unei clinici mobile pentru sterilizarea câinilor cu şi fără deţinător. În

acest caz, acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare vor fi

efectuate şi cu ajutorul clinicii mobile dotată cu instrumentarul, produsele farmaceutice de uz

veterinar şi consumabilele medicale veterinare necesare.

Funcţionarea clinicii mobile pentru sterilizarea animalelor de companie va respecta

exigenţele prevăzute de legislaţia sanitară-veterinară sub aspectul autorizării funcţionării şi va fi

deservită de către medici veterinari de liberă practică înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari.

Art.59: Sterilizarea este obligatorie pentru toti câinii şi felinele cu şi fără stăpâni de pe teritoriul

administrativ al municipiului Timişoara, cu excepţiile prevăzute la art.60.

Art.60: Nu vor fi supuşi sterilizării următoarele categorii de animale de companie (câini şi pisici):

femelele care se află în perioada de alăptare;

câinii revendicaţi, cu obligaţia depunerii unui angajament ferm, sub semnătură privată, de sterilizare a câinelui revendicat şi prezentarea unei dovezi în acest sens, în termen de 15 zile de

la data revendicării;

animalele a căror stare de sănătate nu permite efectuarea acestor operaţiuni chirurgicale, stare care este certificată şi documentată de medicul veterinar de liberă practică care a evaluat clinic

şi diagnosticat animalul;

câinii utilitari;

câinii/felinele de rasă cu certificat de origine eliberat de către Cărţile de Origine (pedigree) şi înregistraţi la asociaţiile chinologice/feline teritoriale sau câinii de rasă care prezintă un

document de apartenenţă la o rasă canină/felină.

câinii aparţinând raselor canine româneşti recunoscute de Federaţia Chinologică Internaţională: Ciobănesc Românesc Mioritic (Standard FCI nr.349), Ciobănesc Românesc Carpatin (Standard

FCI nr.350), Ciobănesc Românesc de Bucovina (Standard FCI nr.357) şi Ciobănesc Românesc

Corb, înregistraţi la asociaţiile chinologice teritoriale, naţionale/cluburi naţionale;

Câinii aparţinând raselor recunoscute de către Federaţia Chinologică Internaţională (F.C.I.)

şi care nu deţin certificate de origine (pedigree), vor fi exceptate de la obligaţia sterilizării cu

condiţia depunerii de documente justificative, eliberate de către Cartea de Origine Română, pe

baza documentelor eliberate de Asociaţia Chinologică Română.

Art.61: Centrele de sterilizare precum şi orice alte cabinete, clinici sau spitale veterinare de pe

teritoriul municipiului Timişoara, respectiv organizaţiile de protecţie a animalelor au următoarele

obligaţii:

de a înregistra pe platforma on-line existentă, în Registrul animalelor de companie, animalele sterilizate şi identificate, în condiţiile existenţei accesului la evidenţa informatizată, pe bază de

utilizator şi parolă;

de a transmite lunar către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în format electronic şi pe hârtie, situaţia animalelor sterilizate şi identificate pentru a

fi introdusă în baza de date unică;

de a transmite lunar către Primăria Municipiului Timişoara orice modificări intervenite ulterior privind situaţia animalelor înregistrate;

de a elibera deţinătorului o adeverinţă de atestare a sterilizării şi/sau identificării - o copie a adeverinţei de atestare a sterilizării urmând să rămână în arhiva medicului veterinar care a

9

realizat sterilizarea şi o copie urmând a fi transmisă compartimentului de specialitate din cadrul

Primăriei Municipiului Timişoara.

Adeverinţa de atestare a sterilizării şi/sau identificării animalului, întocmită în 3 exemplare, după modelul prevăzut în Anexa nr.1, vor fi tipărite prin grija Primăriei Municipiului Timişoara

şi vor fi puse la dispoziţie către cabinetele, clinicile, spitalele veterinare şi medicii veterinari de

liberă practică înregistraţi la Colegiul Medicilor Veterinari, pe bază de document de predare -

primire.

Art.62: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş va avea acces la datele

actualizate ale animalelor de companie înregistrate în Registrul Animalelor de companie.

Capitolul III

Deţinerea şi creşterea animalelor de companie în mediul urban

Art.63: Principii de bază privind deţinerea animalelor de companie:

deţinerea unui animal de companie se va face cu respectarea bunăstării animalului şi nu va cauza inutil durere, suferinţă fizică sau psihică animalului;

interdicţia de a abandona animale, indiferent de motivele invocate;

asigurarea condiţiilor de întreţinere a animalelor care să corespundă necesităţilor etologice specifice speciei;

obligativitatea individualizării şi înregistrării tuturor animalelor conform normelor în vigoare;

obligativitatea sterilizării animalelor de companie cu şi fără stăpân, fără o valoare chinologică/felină;

asigurarea securităţii şi a altor drepturi ale cetăţenilor;

recuperarea de la deţinător a daunelor pricinuite de animal sau a costurilor necesare cazării, îngrijirii şi tratării animalelor abandonate sau pierdute;

Art.64: Deţinătorii de animale de companie au obligaţia:

a) De a identifica animalul de companie prin microcipare (prin transponder), la un medic veterinar de liberă practică şi să înregistreze câinii deţinuţi în termen de 90 de zile de la data intrării în

vigoare a prezentului Regulament, prin hotărâre a consiliului local;

b) Să înregistreze în termen de 90 de zile animalele pe care le deţin în Registrul animalelor de companie, gestionat la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, prin depunerea Declaraţiei

prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul Regulament, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara nr.43/24.02.2009 privind aprobarea "Regulamentului privind factorii de

mediu din zona metropolitană Timişoara";

c) Să sterilizeze câinii şi pisicile fără rasă sau metisaţi (prin încrucişarea de două rase sau a unui câine/pisică de rasă cu unul fără rasă) pe care îi deţin, în termen de 6 luni de la data întrării în

vigoare a prezentului Regulament;

d) De a asigura animalelor hrană şi apă în cantitate suficientă, timpi de odihnă suficienţi, precum şi de a le asigura posibilitatea mişcării, în funcţie de cerinţele etologice specifice fiecărei specii în

parte;

e) De a avea faţă de ele un comportament uman, creând condiţii pentru asigurarea protecţiei şi bunăstării acestora şi de a preveni pierderea sau accidentarea;

f) Să adune resturile fiziologice rezultate de la animal din spaţii publice, părţi comune ale clădirilor, accese în incinte, vecinătăţi, etc.;

g) Să anunţe urgent serviciile sanitar-veterinare de stat despre fiecare caz de îmbolnăvire sau epizootie la animalele deţinute precum şi despre muşcăturile ori traumele provocate oamenilor

sau animalelor domestice;

h) Să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile stabilite prin reglementări legale speciale;

i) În cazul în care animalul a muşcat sau zgâriat o persoană şi nu se poate face dovada vaccinării anuale antirabice, animalul va fi ţinut sub observaţie 10 zile de către personal calificat prin

suportarea cheltuielilor aferente de către proprietar, la care se adaugă cheltuielile necesare

imunizării şi tratării persoanei muşcate;

10

j) Să notifice la Primăria Municipiului Timişoara, în termen de 15 zile înstrăinarea, pierderea sau decesul câinelui, în vederea menţionării în Registrul animalelor de companie;

Art.65: Deţinătorilor de animale le este interzis:

a) Să participe sau să organizeze lupte între animale sau să dreseze un animal în acest scop; b) Să aplice rele tratamente unui animal sau să abandoneze un animal, indiferent de motiv; c) Să vândă sau să înstrăineze animalele fără transcrierea proprietăţii, atestată în carnetul de

sănătate şi transmisă autorităţilor competente;

d) Vânzarea, procurarea, participarea la expoziţii, precum şi transportarea animalelor pe orice distanţă şi în orice scop fără a avea asupra sa carnetul de sănătate al animalului;

e) Să deţină un animal în locuri improprii; f) Să plimbe animalele în locurile unde accesul acestora este interzis – restricţie specificată prin

inscripţionări, afişări legale, informări cu privire la normele locale aplicabile;

g) Să utilizeze în mod necorespunzător spaţiile special amenajate pentru câini (canisite); h) Creşterea şi deţinerea animalelor de companie fără carnet de sănătate, care să evidenţieze

vaccinările şi deparazitările, la zi;

i) Neasigurarea de către deţinătorii de animale de companie a curăţeniei şi igienei pe spaţiile comune din imobilele de locuit;

j) Plimbarea pe domeniul public - alei, trotuare sau în alte locuri decât cele special amenajate – a câinilor şi altor animale de companie, fără ca proprietarii acestora să dispună de materiale

necesare pentru curăţirea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice. Prin materialele necesare

păstrării curăţeniei se înţelege fie ca proprietarul să aibă asupra sa mătură, făraş, pungă de unică

folosinţă, fie pungă şi mănuşi de unică folosinţă;

k) Să îşi însuşească un număr mai mare de pungi speciale pentru dejecţiile canine, puse la dispoziţie de municipalitate în cutia aferentă coşurilor speciale pentru reziduurile animalelor de

companie;

l) Plimbarea câinilor pe companie pe domeniul public fără lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi fără lesă şi botniţă;

m) nedeţinerea de către însoţitorii animalelor de companie, pe timpul plimbării acestora a actului de identitate al proprietarului şi a carnetului de sănătate al animalului de companie;

n) Comercializarea unui animal de companie unei persoane sub 18 ani, fără acordul expres al părinţilor sau a tutorelui legal;

Art.66: Restricţii privind deţinerea animalelor de companie:

a) Deţinerea de către proprietarii gospodăriilor individuale a unui număr mai mare de 4 animale de companie – doi câini şi 2 pisici - fără plata unei taxe anuale stabilite de Consiliul Local al

Municipiului Timişoara;

Fac excepţie de la prevederile punctului a) proprietarii de câini şi pisici de rasă, crescători şi

deţinători ai unei canise/felise, care realizează activităţi de creştere şi ameliorare a raselor

canine/feline, cu aprobarea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului

Timişoara, în baza documentelor justificative eliberate de către asociaţiile feline/canine

(asociaţii teritoriale, naţionale, grupuri de lucru şi asociaţii naţionale recunoscute de către

Asociaţia Chinologică Română).

b) Deţinerea animalului de companie în apartamente fără acordul scris şi ştampilat al Asociaţiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului expres al

proprietarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate

de pe acelaşi etaj apartamentului de deţinere al animalului de companie);

c) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a mai mult de 3 câini de pază şi fără asigurarea unor boxe sau ţarcuri pentru închiderea

câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfăşurării activităţii şi a unei împrejmuiri

corespunzătoare a spaţiului de pază, pentru a preveni accesul liber al acestora pe domeniul

public pe timpul nopţii; deţinerea unui număr mai mare de 3 câini se va face doar cu acordul

expres al serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

11

d) Nerespectarea distanţei de minim 10 m. a amplasamentului adăpostului câinelui atât faţă de apartamentele din curţile de folosinţă comună cât şi faţă de imobilele învecinate;

e) Circulaţia liberă, atât ziua cât şi noaptea, a câinilor în curţile de folosinţă comună; f) Neafişarea de către proprietari, deţinători de câini de companie, la loc vizibil, la intrarea într-un

imobil sau la uşa de acces în proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea „Câine

periculos” sau „Atenţie câine rău”, după caz;

g) Deţinerea de către asociaţiile de proprietari sau a unor locatari din cadrul asociaţiilor de proprietari a câinilor, pisicilor şi altor animale de companie pe spaţiile comune, în jurul

imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public;

h) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a câinilor de pază fără a avea carnet de sănătate care să fie certificate vaccinările şi

deparazitările la zi, fără a fi identificate şi sterilizate;

i) Deţinătorilor de câini şi pisici necastraţi/nesterilizaţi le este interzis să permită reproducerea animalelor pe care le deţin, cu animale fără deţinător.

j) Se interzice cu desăvârşire amplasarea de adăposturi pentru câini fără stăpân pe domeniul public al Municipiului Timişoara.

Art.67: Măsuri veterinare obligatorii:

a) Constituie măsură obligatorie pe teritoriul municipiului Timişoara, individualizarea tuturor animalelor prin microcipare (identificare prin intermediul unui transponder) aplicat câinilor şi

pisicilor în zona interscapulară, în cazul animalelor aparţinând proprietarilor şi deţinătorilor de

animale de companie precum şi în cadrul adăposturilor operatorilor serviciilor publice de

management a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul

Timişoara;

- crotalie vizuală, personalizată aplicată la nivelul urechii, prin crotalii aprobate de

organismele internaţionale de înregistrare a animalelor, evaluate, testate şi standardizate, pentru

câinii reteritorializaţi;

b) Înregistrarea tuturor animalelor de companie în Registrul animalelor de companie gestionat de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi să notifice înstrăinarea,

pierderea sau decesul animalului, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;

c) Deţinătorii de animale de companie sunt obligaţi să prezinte animalul la persoanele competente - medici veterinari de liberă practică, în vederea realizării schemei de vaccinare până la vârsta

de 3 luni, iar apoi anual în vederea vaccinării antirabice, a deparazitărilor periodice şi a

tratamentelor veterinare necesare asigurării stării de sănătate.

d) În cazul în care animalul a provocat traume oamenilor sau altor animale domestice, deţinătorul are obligaţia de a anunţa urgent şi de a prezenta animalul autorităţilor competente: Direcţia

Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, prin circumscripţiile sanitar-

veterinare şi Direcţia pentru Sănătate Publică Timiş.

e) Toate aceste operaţiuni vor fi înscrise în carnetul de sănătate, avizat de medicul veterinar. Carnetul de sănătate va fi ţinut de proprietar şi va însoţi animalul tot timpul.

f) Deţinătorii de câini fără certificat de origine (pedigree) au obligaţia sterilizării animalelor cu vârsta de peste 6 luni într-un interval de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Capitolul IV.

Răspunderea juridică Art.68: Se completează Capitolul IV – Capitolul IV – Reglementări privind deţinerea animalelor

de companie pe raza municipiului Timişoara din cuprinsul Anexei la Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara nr.371/30.10.2007 cu modificările şi completările ulterioare, cu

următoarele:

a) La art. 21, alin. 1 lit. (o) se introduce un nou punct (p), cu următorul conţinut: „p) Nesterilizarea de către deţinători sau proprietari, a câinilor şi pisicilor cu stăpâni, fără

valoare chinologică/felină (fără rasă determinată sau metisaţi) din gospodăriile individuale,

instituţii de stat sau private de pe raza municipiului Timişoara;

12

b) La art. 21, alin. 1 lit. (o) se introduce un nou punct (q), cu următorul conţinut: „q) Însuşirea unui număr mai mare de 3 pungi speciale pentru dejecţiile animalelor de

companie, puse la dispoziţie de municipalitate în cutia aferentă coşurilor speciale pentru

reziduurile animalelor de companie;”

c) La art. 21, alin. 1 lit. (o) se introduce un nou punct (r), cu următorul conţinut: „r) Înstrăinarea animalele fără transcrierea proprietăţii, atestată în carnetul de sănătate şi

transmisă compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;”

d) Art.21 alin.2 se completează cu două noi puncte c) şi d), cu următorul conţinut:

„c) Art. 21 litera p) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.000 lei

d) Art. 21 literele q) şi r) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 100 lei”

Art.69: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute în

prezentul Regulament se realizează de către:

agenţii constatatori din cadrul Direcţiei de Mediu şi ai Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;

alte persoane împuternicite prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara;

Dispoziţii finale:

Art.70: În vederea asigurării unui termen de conformare la cerinţele prezentului Regulament,

constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.21 alin.2 literele k) (teza finală privind

identificarea), n) şi o) se va aplica cu acordarea unui termen de conformare de 90 de zile de la data

intrării în vigoare a prezentului Regulament.

Art.71: Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.21 alin.1, literele k) (teza finală

privind sterilizarea) şi p) din H.C.L. nr.371/2007 cu modificările şi completările ulterioare, se va

aplica după o perioadă de conformare de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului

Regulament.

VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Dan DIACONU Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI

ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU, CONSILIER,

Daniel – Marius CORAŞ Iudit BERE - SEMEREDI

ŞEF SERVICIU JURIDIC,

13

ANEXA NR. 1

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – STERILIZARE

Nr.înreg. _______din ____.____.201___

Deţinător

Nume si prenume

B.I./C.I./Paşaport

Adresa de domiciliu

Adresa domiciliu animal (dacă adresa de domiciliu al

deţinătorului nu este aceeaşi cu

adresa la care este ţinut

animalul)

Animal

Specie

Rasă

Sex

Vârstă

Semnalmente

Observaţii

Data sterilizării

Nr. microcip

Nr. crotal/tatuaj

Medic

veterinar

Nume şi prenume

Adresa, număr de telefon

cabinet veterinar

Semnătura şi parafa

medicului veterinar

14

ANEXA NR. 2

DECLARAŢIE,

Subsemnatul (a) _____________________________________________cu domiciliul în

_____________________________________________________________________________

declar pe proprie răspundere în vederea înregistrării în Registrul animalelor de companie

- Următorul efectiv de animale :

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Date referitoare la proprietar ( Seria şi nr. de buletin, CNP, adresa unde este crescut

animalul )

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Date referitoare la animal (nr. de identidicare – nr. microcip, specia, rasa, vârsta,

menţiunea efectuării sterilizării şi dacă animalul este înscris într-o asociaţie )

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

DATA DEPUNERII, SEMNĂTURA,

15

ANEXA 3

FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

nr. ____/____.____.201___

Subsemnatul(a) ___________________________________________________ domiciliat(a) în

________________________,str.__________________________________________ nr._____,

bl._____,et.____,ap.____,sc.______, judeţul/sectorul___________________

telefon___________________, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ______ nr. ____________,

eliberat(ă) de ________________________________________ la data de ___.___.______ mă

angajez să adopt câinele cu numărul de tatuaj/identificare __________________________

adăpostit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:

1. Să respect normele de îngrijire şi hrănire a cainelui;

2. Să prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia

acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3. Să anunţ serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării

acestuia;

4. Să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau serviciului de

gestionare a câinilor fără stăpân;

5. Să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile

medicale şi de întreţinere aferente cazării cainelui.

Data___.___.201___

Semnătura adoptatorului, Semnătura reprezentantului,

___________________ Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

____________________

16

ANEXA 4

FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE

Subscrisă societate ______________________________, cu sediul în

_______________________, str._________________________________nr.______,

sectorul/judeţul ________________, telefon ______________________, înregistrată la Oficiul

Registrului Comerţului ________________ sub nr.____________________ reprezentată de

___________________________________ în calitate de ___________________________,

legitimat cu BI/CI seria ______nr.___________, eliberat(ă) de

_________________________________ la data de ____.____.______, se angajează să adopte

un număr de ___________________câini, identificaţi cu numerele de tatuaj/număr

identificare_____________________________________, adăpostiţi de serviciul de gestionare a

câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:

1. Să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;

2. Să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia

acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3. Să anunţ serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării

acestuia;

4. Să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau serviciului de

gestionare a câinilor fără stăpân;

5. Să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile

medicale şi de întreţinere aferente cazării cainelui.

Data___.___.201___

Semnătura reprezentantului, Semnătura reprezentantului,

societăţii Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

_________________________ ________________________

Atasament: hcl_146_anexa01.pdf

1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT

privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din municipiul Timişoara şi a animalelor de companie

Capitolul I Generalităţi Art. 1: Prezentul Regulament stabileşte măsurile privind gestionarea câinilor cu şi fără stăpân şi a animalelor de companie din municipiul Timişoara, în vederea asigurării bunăstării şi protecţiei animalelor, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în: —Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor – cu modificările şi completările ulterioare; —Ordonanţa de Urgenţă nr.155/21.11.2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân – cu modificările şi completările ulterioare; —Legea nr. 227/23.04.2002 - pentru aprobarea O.U.G. nr.155/21.11.2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; —Ordonanţă de urgenţă nr.55/30.04.2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi – cu modificările şi completările ulterioare; —Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003, ratificată de România prin Legea nr.60/24.03.2004; —Ordonanţa nr.71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr.3/09.01.2003; —Ordonanţa Guvernului nr. 42/29.01.2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor – cu modificările şi completările ulterioare; —Legea nr.205/26.05.2004 - privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările aduse de Legea nr.9/11.01.2008; —Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; —Hotărârea Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara cu modificările şi completările ulterioare; —Hotărârea Consiliului Local nr.43/24.02.2009 privind aprobarea "Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara"; —Ordinul nr. 523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor; Art.2: În cuprinsul prezentului Regulament, termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii: a) animal fără stăpân - orice animal care circulă liber, fără însoţitor, în locuri publice, nu are

adăpost ori se găseşte în afara proprietăţii stăpânului sau a deţinătorului său şi care nu este sub controlul ori supravegherea directă a niciunui proprietar sau deţinător;

b) deţinător de animale - proprietarul unui animal, precum şi orice persoană care deţine cu orice titlu valabil, precum şi persoana fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul;

2

c) câine cu potenţial periculos – câine aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează: - Categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metisii lor; - Categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

d) câine agresiv - câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private şi orice caine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop;

e) sterilizare - suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacităţii de procreere (ovaro- histerectomie pentru femele, respectiv orhidectomie pentru masculi);

f) revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a deţinut anterior câinele;

g) abandonul - lăsarea unui animal, aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical;

h) eutanasierea - act medical de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a animalelor cu şi fără stăpân, care sunt bolnavi cronici şi incurabili;

i) Registrul animalelor de companie – sistem de înregistrare al animalelor de companie şi alte categorii de animale nespecificate în Registrul Agricol, în scopul de a identifica mai uşor proprietarul, animalele vaccinate şi sterilizate, precum şi pentru elaborarea planurilor pentru prevenirea apariţiei sau creşterii numărului animalelor fără stăpân, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.155/21.11.2001

j) activitatea de ecarisare – activitate de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduse de origine animală în scopul incinerării, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz.

k) unitate de ecarisare – unitate aparţinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de ecarisare în baza autorizării şi/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale;

l) câine utilitar – acel câine care, în urma unei selecţii şi dresajului specific, obţine un atestat şi este utilizat în folosul comunităţii, cum ar fi spre exemplu: câini de poliţie, de căutare şi salvare, însoţitori ai persoanelor cu diferite dizabilităţi şi pentru terapie asistată;

m) operatorul serviciului de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj – persoana juridică care a adjudecat prin procedurile de achiziţie publică prestarea serviciilor de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj şi deţine un contract de delegare a acestor servicii publice;

Capitolul II Serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara Art.3: Serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara sunt organizate prin grija şi coordonarea administraţiei publice locală, urmărind în principal: a) estimarea populaţiei canine şi a ratei de înlocuire; b) individualizarea şi înregistrarea câinilor fără stăpâni din Timişoara; c) supravegherea habitatelor; d) controlul circulaţiei, înstrâinării/vânzării; e) capturarea animalelor fără stăpâni din spaţiul public; f) aplicarea măsurilor necesare în vederea reducerii numărului de câini fără deţinător, stoparea

înmulţirii nedorite şi necontrolate a câinilor de pe domeniul public sau privat, prevenirea abandonului şi a pierderii câinilor;

3

g) eutanasia câinilor fără stăpân cu boli incurabile, constatate prin medici veterinari de liberă practică, conform legii în vigoare;

h) colectarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor organice de pe domeniul public; i) neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor organice colectate prin incinerare; j) programe de informare, educaţie şi responabilizare a cetăţenilor; Toate acţiunile desfăşurate de către serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara au ca scop împlinirea acestui deziderat. Art.4: Funcţionarea serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara se va face în condiţii de transparenţă, prin asigurarea: a) satisfacerii cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale; b) continuităţii serviciului public; c) ridicării permanente a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului prestat; d) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; e) menţinerii condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică. Art.5: Serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara se realizează cu respectarea normelor privind capturarea, transportul, adăpostirea, tratarea, îngrijirea şi examinarea animalelor fără stăpân, potrivit Contractului de delegare a gestiunii acestor servicii publice. Art.6: Operatorul serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara acţionează în interesul comunităţii locale şi răspunde faţă de modul în care organizează şi coordonează activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara. Art.7: Beneficiarii serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara sunt cetăţenii municipiului Timişoara. Art.8: Operatorul serviciului public de managament a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara va îndeplini obligaţia de raportare lunară a activităţilor desfăşurate în cadrul adăpostului la Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş şi compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.9: La activitatea operatorului serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi a activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara, de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasie, pot participa reprezentanţi ai organizaţiilor pentru protecţia animalelor, în cazul în care aceştia solicită acest lucru, în baza unui program orar prestabilit. Art.10: Sunt interzise orice activităţi ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfăşurări a acţiunilor întreprinse de angajaţii operatorului serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi a activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara. Art.11: Ansamblul măsurilor de protecţie a animalelor fără stăpân, precum şi de prevenire a apariţiei sau creşterii numărului animalelor din această categorie, va fi iniţiat, coordonat şi controlat de reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara, prin Direcţia de Mediu şi Direcţia Poliţia Locală Timişoara, în strânsă colaborare cu reprezentanţii Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, precum şi cu organizaţiile de protecţie a animalelor, asociaţiile chinologice şi feline sau orice persoană fizică sau juridică care îşi manifestă dorinţa de a se implica, pe baza unui program/proiect comun, care va fi conceput şi implementat în raport cu condiţiile concrete existente. Art.12. Se recomandă locuitorilor Municipiului Timişoara să dea dovadă de spirit civic şi să sprijine eforturile municipalităţii în vederea asigurării măsurilor necesare pentru gestionarea animalelor de companie, în scopul reducerii şi stopării înmulţirii nedorite şi necontrolate a câinilor şi pisicilor cu şi fără stăpâni de pe domeniul public sau privat, prevenirii abandonului şi pierderii câinilor şi monitorizării populaţiei canine feline şi animalelor de companie, în întreaga sa dimanică.

4

Finanţarea serviciului public pentru managementul populaţiei canine, animalelor de companie şi serviciului de ecarisaj Art.13: Finanţarea prestaţiilor serviciilor publice de către operatorul serviciilor publice pentru managementul populaţiei canine, a animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din Municipiul Timişoara, potrivit tarifelor cuprinse în Contractul pentru delegarea acestor servicii publice, se asigură de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin alocarea fondurilor financiare către operatorul serviciului, în limita bugetului local anual. Sesizarea operatorului serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara

Art.14: Capturarea (prinderea) câinilor fără stăpân se realizează pe baza reclamaţiilor scrise sau telefonice ale persoanelor fizice sau juridice, adresate:  Dispeceratului operatorului acestor servicii publice;  Primăriei Municipiului Timişoara, prin sesizări şi reclamaţii scrise înregistrate la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, prin corespondenţă electronică (inclusiv Serviciul de înregistrare online a reclamaţiilor pe www.primariatm.ro), cât şi prin sesizări telefonice şi Serviciul Call Center – 0256 969; Art.15: Reclamaţia sau sesizarea trebuie să se refere la o situaţie concretă şi să conţină obligatoriu datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, număr de telefon) dar şi date explicite cu privire la evenimentul reclamat (situaţie existentă, adresă, elementele de identificare a câinilor ce fac obiectul sesizării/reclamaţiei etc.); Art.16: Operatorul serviciul de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara va da curs reclamaţiilor în ordinea stabilită prin dispeceratul serviciului sau serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, funcţie de gravitatea situaţiei reclamate, dar şi de alte activităţi aflate în desfăşurare la acel moment. Art.17: Operatorul serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara este obligat să acţioneze de urgenţă în toate situaţiile în care se constată că prezenţa câinilor fără stăpân pe domeniul public impun o intervenţie promptă, rapidă. Art.18: Operatorii şi personalul angajat în cadrul societăţii comerciale care prestează serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în Municipiul Timişoara se pot autosesiza cu privire la apariţia unei situaţii care necesită intervenţia şi pot acţiona în consecinţă, potrivit unui program de lucru zilnic/săptămânal, după caz;

Priorităţile de capturare pentru animalele fără deţinător sunt următoarele: − câinii agresivi; − femelele gestante; − femelele în perioada de reproducere; − animalele bolnave sau rănite;

Art.19: Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public se efectuează permanent, în tot cursul anului, conform programului de prestare al serviciului, prin utilizarea de dotări speciale, echipamente de lucru şi dispozitive - crose speciale, plase, cuşti-capcană sau lansatoare de seringi de uz veterinar cu produse imobilizante, cu respectarea normelor privind capturarea şi transportul câinilor, prevăzute de reglementările legale în vigoare. Art.20: Câinii fără stăpân vor fi capturaţi şi transportaţi în adăpostul special amenajat al operatorului serviciulu public, cu autospecialele pentru transportul câinilor, în cuşti individuale, astfel încât să se asigure câinilor siguranţă, securitate, protecţie impotriva intemperiilor şi aerisire adecvată, unde li se vor asigura spaţii de cazare, funcţie de mărime, sex, vârstă, stare de sănătate, comportament, etc., cu respectarea prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale.

5

Măsuri de gestionare a exemplarelor de câini fără stăpâni capturaţi pe domeniul public al municipiului Timişoara Art.21: Câinii capturaţi pe domeniul public se transportă în adăpostul autorizat, unde sunt evaluaţi medical de către un medic veterinar de liberă practică, sub aspectul stării de sănătate, al comportamentului, fiind supuşi identificării prin metoda microcipării şi înregistrării în evidenţele adăpostului: Registrul de intrare în adăpost şi Fişa de evidenţă. Animalelor din adăpost li se asigură spaţii de cazare, funcţie de mărime, sex, vârstă, stare de sănătate, comportament, etc, cu respectarea prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale, respectând condiţiile sanitare – veterinare şi pentru bunăstarea animalelor cerute pentru funcţionarea unui adăpost pentru câini. Art.22: Evaluarea agresivităţii animalelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică şi, în caz de nevoie a unor specialişti în etologie (canină/felină), care vor realiza operaţiunile medicale de evaluare iniţială la intrarea în adăpost precum şi pe parcursul cazării în adăpost. Art.23: Câinii capturaţi, care sunt identificaţi prin microcipare, tatuaj sau crotaliere vor fi cazaţi separat, demarându-se în cel mai scurt timp procedurile de identificare a stăpânului/deţinătorului prin verificarea evidenţelor Registrului animalelor de companie, contactarea asociaţiilor chinologice, a Cărţii de Origine Române a A.Ch.R. pentru câinii de rasă, a organizaţiilor pentru protecţia animalelor, după caz.

Fotografia acestor animale va fi postată în cel mai scurt timp posibil, înlăuntrul termenului de 72 de ore, pe pagina web a adăpostului, împreună cu toate caracteristicile individuale ale animalului şi informaţiile cu privire la posibilităţile de revendicare. Măsuri de îngrijire a câinilor fără stăpâni din adăpost Art.24: Animalele de companie şi câinii fără stăpâni sunt protejaţi de lege în egală măsură cu animalele de companie şi câinii ce au deţinător. Art.25. Câinii capturaţi se ţin în adăpost sub supravegherea personalului care asigură hrănirea, controlul bolilor, curăţenia şi dezinfectarea adăpostului, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare. Art.26: Câinii din adăpost vor fi deparazitaţi şi vaccinaţi antirabic, hrăniţi, trataţi medical, cu respectarea normelor medicale sanitar – veterinare în vigoare şi în limita sumelor alocate de la bugetul local. Art.27: Asociaţiile de protecţie a animalelor vor putea contribui la tratamentul veterinar al unor exemplare de câini sau pisici aflaţi în adăpost, ale căror costuri de îngrijire exced prevederile Contractului de delegarea al acestui serviciu public. Art.28: Câinii din adăpost care nu au fost revendicaţi, vor fi sterilizaţi după o perioadă de minim 7 zile de la intrarea în adăpost, cu respectarea legislaţiei sanitar - veterinare şi de protecţie a animalelor, fără a depăşi o perioadă de 15 zile şi în mod excepţional, determinat de starea de sănătate a animalelor, de 45 de zile. Art.29: Evidenţa câinilor din adăpost se va face prin înregistrări în registre speciale, vizate de medicul veterinar care deserveşte adăpostul şi prestează serviciile de asistenţă sanitară-veterinară, în care se vor menţiona: numărul de câini prinşi, data capturării, locaţia capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicări, adoptaţi, eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de identificare/tatuaj, numărul fişei de adopţie, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor în vederea incinerării şi persoanele care au instrumentat manoperele respective, potrivit prevederilor legale; Eutanasierea câinilor fără stăpâni Art.30: Eutanasierea câinilor fără stăpân din adăpost este posibilă doar în cazul exemplarelor diagnosticate cu boli incurabile diagnosticate de medicul veterinar de liberă practică, numai cu respectarea prevederilor legale. Art.31: Eutanasierea câinilor fără stăpân se efectuează conform prevederilor legale. Medicul veterinar care posedă atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari este

6

singura persoană care poate efectua eutanasierea, are acces la barbiturice şi poate decide în privinţa utilizării medicamentelor periculoase. Art.32: Medicul veterinar de liberă practică va documenta înregistrările privind câinii eutanasiaţi, cu menţionarea substanţei utilizate şi numele medicului veterinar de liberă practică care a realizat eutanasia, elementele de indentificare ale animalului. Art.33: Sacrificarea câinilor fără stăpâni din adăpost în alte condiţii decât cele prevăzute de prezentul regulament şi de dispoziţiile legale aplicabile este strict interzisă. Art.34: Cadavrele câinilor vor fi incinerate, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, faină proteică şi alte produse. Revendicarea, adopţia şi încredinţarea câinilor fără stăpân Art.35: Exemplarele de câini din adăpost vor putea fi revendicate sau adoptate numai în baza Declaraţiei-angajament, respectiv a Formularului de adopţie/revendicare completate şi semnate de către solicitanţi, stabilite potrivit legii.

Prestatorul serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi serviciului de ecarisaj în Municipiul Timişoara are obligaţia ţinerii la zi a evidenţelor privind revendicarea şi adopţia câinilor din adăpost. Art.36: Solicitările de adopţie a animalelor de companie fără stăpâni de către persoanele fizice sau juridice, care oferă garanţia unui bun tratament, potrivit Legii nr.205/2004 se vor rezolva în cel mai scurt timp posibil, în mod gratuit. Art.37: Revendicarea câinilor din adăpost se soluţionează cu prioritate, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 72 de ore, fiind gratuită în situaţia înregistrării primei solicitări înregistrate.

În cazul în care cererea de revendicare a unui câine este înregistrată pentru a două oară, ca urmare a pierderii sau lăsarea în libertate pe domeniul public, persoana fizică sau juridică care revendică animalul va achita contravaloarea cheltuielilor de capturare, transport, a serviciilor medicale şi de întreţinere aferente perioadei de cazare a câinelui în adăpost.

Cuantumul valoric al acestor cheltuieli este stabilit potrivit tarifelor aprobate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi serviciului de ecarisaj în Municipiul Timişoara. Art.38: Încredinţarea spre adopţie a câinilor adulţi din adăpost/adăposturi se face numai după sterilizare, vaccinare antirabică, deparazitare, identificare şi înregistrare în Registrul animalelor de companie. Art.39: Puii şi exemplarele tinere, sub vârsta de 6 luni, vor fi încredinţaţi spre adopţie numai după vaccinare, deparazitare, identificare, înregistrare în Registrul animalelor de companie precum şi în urma prezentării de către adoptator a unui angajament ferm, sub semnătură privată, de sterilizare a câinelui adoptat de îndată ce acesta va ajunge la vârsta de 6 luni. Art.40: Exemplarele de câinii care nu sunt revendicaţi sau adoptaţi pot fi plasaţi, la cererea organizaţiilor pentru protecţia animalelor sau a unor persoane fizice, în îngrijire temporară, până la adopţie. Acestea se obligă să se supună monitorizării periodice a activităţii lor. Art.41: Persoana fizică sau juridică care adoptă un câine are obligaţia de a se îngriji de el ca un bun proprietar, iar în cazul în care nu îl mai doreşte, are obligaţia să îl predea operatorului serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi serviciului de ecarisaj în Municipiul Timişoara. Art.42: Câinii care îndeplinesc condiţiile de adopţie, nerevendicaţi în termen de două zile pot fi adoptaţi de persoane fizice sau juridice de la sediul adăpostului sau cu ocazia Campaniilor de adopţie organizate în Municipiul Timişoara de către autoritatea publică locală în colaboare cu organizaţiile pentru protecţia animalelor şi alte părţi interesate. Art.43: În situaţii de rele tratamente ale animalului de companie, acesta poate fi confiscat de la deţinător, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7

Reîntoarcerea în teritoriu a câinilor sterilizaţi Art.44: Câinii capturaţi de pe domeniul public, identificaţi, vaccinaţi antirabic şi sterilizaţi pot fi reîntorşi în teritoriu la cererea expresă a organizaţiilor pentru protecţia animalelor sau a colectivităţii/ grupurilor locale, prin grija operatorului serviciilor de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi a serviciilor de ecarisaj, cu respectarea teritoriului/habitatului din care au fost capturaţi. Câinii care vor fi supuşi reîntoarcerii în teritoriu vor fi în mod obligatoriu identificaţi şi prin crotaliu. Câinii sterilizaţi nu se vor reîntoarce în teritoriu în zona centrală a municipiului Timişoara. Art.45: Prin excepţie, nu vor fi reîntorşi în teritoriu câinii care s-au dovedit a fi agresivi sau care au fost reclamaţi cu antecedente de agresivitate şi evaluaţi ca atare de către medicul veterinar de liberă practică sau specialistul în etologie canină, făcându-se menţiunile corespunzătoare în Fişa animalului. Art.46: Decizia nereturnării în teritoriu sub aspectul agresivităţii unui câine va fi luată de către medicii veterinari de liberă practică sau specialiştii în etologie canină, după evaluarea comportamentului animalului. Art.47: Reprezentanţii organizaţiilor de protecţie a animalelor pot participa la şedinţele de evaluare a gradului de agresivitate a câinilor, potrivit unui program stabilit de către operatorul serviciului de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj. Art.48: Reîntoarcerea în teritoriu se înscrie în Fişa animalului, care este introdusă şi actualizată în cadrul bazei de date unice. Art.49: Fişa animalului se păstrează şi se completează cu menţionarea tuturor operaţiunilor la care este supus animalul, cu precizarea datei şi a persoanei autorizate care a efectuat completarea. Câinii nereturnaţi şi nerevendicaţi vor rămâne în adăpost până la adopţie sau până la dispariţia pe cale naturală. Art.50: Câinii reîntorşi în teritoriu vor fi recapturaţi şi cazaţi în adăpostul de animale în situaţia în care se înregistrează reclamaţii privind agresivitate.

Obligaţiile autorităţilor publice locale, medicului veterinar şi deţinătorului. Registrul animalelor de companie din Municipiul Timişoara Art.51: Registrul animalelor de companie din Municipiul Timişoara, aprobat prin Anexa 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.43/24.02.2009 privind aprobarea "Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara", s-a deschis în vederea gestionării la nivel local a unei baze de date unice privind animalele de companie din Municipiul Timişoara în scopul de a identifica cât mai uşor proprietarul unui animal de companie, animalele vaccinate şi sterilizate, precum şi pentru a elabora planurile pentru prevenirea apariţiei sau creşterii numărului animalelor fără stăpân; Art.52: În Registrul animalelor de companie din Municipiul Timişoara, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va înregistra animalele de companie şi alte categorii de animale nespecificate în Registrul Agricol. Art.53: Registrul animalelor de companie este o evidenţă complexă, în format document şi în format electronic, în care sunt înregistrate datele privitor la: proprietar (nume şi prenume), adresă, date personale, specie, rasa, vârsta, sex, înscrierea într-o asociaţie, nr. identificare microcip. Art.54: Registrul animalelor de companie va putea fi accesat şi de către cabinetele de medicină veterinară, policlinici sau spitale veterinare şi organizaţiilor pentru protecţia animalelor.în scopul înregistrării animalelor de companie cu şi fără stăpâni, pe platforma on-line dezvoltată de municipalitate. Accesul la Registrul animalelor de companie se va putea face la cerere scrisă a reprezentanţilor cabinetelor de medicină veterinară, policlinicilor sau spitalelor veterinare şi organizaţiilor pentru protecţia animalelor, pe bază de parolă. Art.55: Câinii care fac parte din categoriile definite ca fiind periculoşi se vor supune şi reglementărilor legale în vigoare, stabilite potrivit prevederilor O.U.G. nr. 55/30.04.2002 privind

8

regimul de deţinere a câinilor periculoşi, aprobată prin Legea nr. 60/2003 – cu modificările şi completările ulterioare; Art.56: Costurile deparazitării, tratării, vaccinării antirabice, sterilizării, identificării animalelor fără stăpâni din adăposturi şi de pe domeniul public vor fi suportate de către bugetul local al Municipiului Timişoara, până la eradicarea fenomenului câinilor fără stăpân, în limita bugetelor locale aprobate pentru fiecare an bugetar. Art.57: Costurile sterilizării şi identificării animalelor cu stăpâni vor fi suportate de proprietari. Art.58: În mod alternativ, Municipiul Timişoara poate dispune alocarea de fonduri pentru achiziţionarea şi funcţionarea unei clinici mobile pentru sterilizarea câinilor cu şi fără deţinător. În acest caz, acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare vor fi efectuate şi cu ajutorul clinicii mobile dotată cu instrumentarul, produsele farmaceutice de uz veterinar şi consumabilele medicale veterinare necesare. Funcţionarea clinicii mobile pentru sterilizarea animalelor de companie va respecta exigenţele prevăzute de legislaţia sanitară-veterinară sub aspectul autorizării funcţionării şi va fi deservită de către medici veterinari de liberă practică înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari. Art.59: Sterilizarea este obligatorie pentru toti câinii cu şi fără stăpâni de pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, cu excepţiile prevăzute la art.60. Art.60: Nu vor fi supuşi sterilizării următoarele categorii de animale de companie (câini): − femelele care se află în perioada de alăptare; − câinii revendicaţi, cu obligaţia depunerii unui angajament ferm, sub semnătură privată, de

sterilizare a câinelui revendicat şi prezentare a unei dovezi în acest sens, în termen de 15 zile de la data revendicării;

− animalele a căror stare de sănătate nu permite efectuarea acestor operaţiuni chirurgicale, stare care este certificată şi documentată de medicul veterinar de liberă practică care a evaluat clinic şi diagnosticat animalul;

− câinii utilitari; − câinii de rasă cu certificat de origine eliberat de către Cărţile de Origine (pedigree) şi

înregistraţi la asociaţiile chinologice teritoriale sau câinii de rasă care prezintă un document de apartenenţă la o rasă canină.

− câinii aparţinând raselor canine româneşti recunoscute de Federaţia Chinologică Internaţională: Ciobănesc Românesc Mioritic (Standard FCI nr.349), Ciobănesc Românesc Carpatin (Standard FCI nr.350), Ciobănesc Românesc de Bucovina (Standard FCI nr.357) şi Ciobănesc Românesc Corb, înregistraţi la asociaţiile chinologice teritoriale, naţionale/cluburi naţionale;

Câinii aparţinând raselor recunoscute de către Federaţia Chinologică Internaţională (F.C.I.) şi care nu deţin certificate de origine (pedigree), vor fi exceptate de la obligaţia sterilizării cu condiţia depunerii de documente justificative, eliberate de către Cartea de Origine Română ori pe baza documentelor eliberate de Asociaţia Chinologică Română. Art.61: Centrele de sterilizare precum şi orice alte cabinete, clinici sau spitale veterinare de pe teritoriul municipiului Timişoara, respectiv organizaţiile de protecţie a animalelor au următoarele obligaţii: − de a înregistra pe platforma on-line existentă, în Registrul animalelor de companie, animalele

sterilizate şi identificate, în condiţiile existenţei accesului la evidenţa informatizată, pe bază de utilizator şi parolă;

− de a transmite lunar către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în format electronic şi pe hârtie, situaţia animalelor sterilizate şi identificate pentru a fi introdusă în baza de date unică;

− de a transmite lunar către Primăria Municipiului Timişoara orice modificări intervenite ulterior privind situaţia animalelor înregistrate;

− de a elibera deţinătorului o adeverinţă de atestare a sterilizării şi/sau identificării - o copie a adeverinţei de atestare a sterilizării urmând să rămână în arhiva medicului veterinar care a

9

realizat sterilizarea şi o copie urmând a fi transmisă compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

− Adeverinţa de atestare a sterilizării şi/sau identificării animalului, întocmită în 3 exemplare, după modelul prevăzut în Anexa nr.1, vor fi tipărite prin grija Primăriei Municipiului Timişoara şi vor fi puse la dispoziţie către cabinetele, clinicile, spitalele veterinare şi medicii veterinari de liberă practică înregistraţi la Colegiul Medicilor Veterinari, pe bază de document de predare - primire.

Art.62: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş va avea acces la datele actualizate ale animalelor de companie înregistrate în Registrul Animalelor de companie. Capitolul III Deţinerea şi creşterea animalelor de companie în mediul urban Art.63: Principii de bază privind deţinerea animalelor de companie: − deţinerea unui animal de companie se va face cu respectarea bunăstării animalului şi nu va

cauza inutil durere, suferinţă fizică sau psihică animalului; − interdicţia de a abandona animale, indiferent de motivele invocate; − asigurarea condiţiilor de întreţinere a animalelor care să corespundă necesităţilor etologice

specifice speciei; − obligativitatea individualizării şi înregistrării tuturor animalelor conform normelor în vigoare; − obligativitatea sterilizării animalelor de companie cu şi fără stăpân, fără o valoare chinologică; − asigurarea securităţii şi a altor drepturi ale cetăţenilor; − recuperarea de la deţinător a daunelor pricinuite de animal sau a costurilor necesare cazării,

îngrijirii şi tratării animalelor abandonate sau pierdute; Art.64: Deţinătorii de animale de companie au obligaţia: a) De a identifica animalul de companie prin microcipare (prin transponder), la un medic veterinar

de liberă practică şi să înregistreze câinii deţinuţi în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, prin hotărâre a consiliului local;

b) Să înregistreze în termen de 90 de zile animalele pe care le deţin în Registrul animalelor de companie, gestionat la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, prin depunerea Declaraţiei prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul Regulament, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.43/24.02.2009 privind aprobarea "Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara";

c) Să sterilizeze câinii fără rasă sau metisaţi (prin încrucişarea de două rase sau a unui câine de rasă cu unul fără rasă) pe care îi deţin, în termen de 6 luni de la data întrării în vigoare a prezentului Regulament;

d) De a asigura animalelor hrană şi apă în cantitate suficientă, timpi de odihnă suficienţi, precum şi de a le asigura posibilitatea mişcării, în funcţie de cerinţele etologice specifice fiecărei specii în parte;

e) De a avea faţă de ele un comportament uman, creând condiţii pentru asigurarea protecţiei şi bunăstării acestora şi de a preveni pierderea sau accidentarea;

f) Să adune resturile fiziologice rezultate de la animal din spaţii publice, părţi comune ale clădirilor, accese în incinte, vecinătăţi, etc.;

g) Să anunţe urgent serviciile sanitar-veterinare de stat despre fiecare caz de îmbolnăvire sau epizootie la animalele deţinute precum şi despre muşcăturile ori traumele provocate oamenilor sau animalelor domestice;

h) Să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile stabilite prin reglementări legale speciale;

i) În cazul în care animalul a muşcat sau zgâriat o persoană şi nu se poate face dovada vaccinării anuale antirabice, animalul va fi ţinut sub observaţie 10 zile de către personal calificat prin suportarea cheltuielilor aferente de către proprietar, la care se adaugă cheltuielile necesare imunizării şi tratării persoanei muşcate;

10

j) Să notifice la Primăria Municipiului Timişoara, în termen de 15 zile înstrăinarea, pierderea sau decesul câinelui, în vederea menţionării în Registrul animalelor de companie;

Art.65: Deţinătorilor de animale le este interzis: a) Să participe sau să organizeze lupte între animale sau să dreseze un animal în acest scop; b) Să aplice rele tratamente unui animal sau să abandoneze un animal, indiferent de motiv; c) Să vândă sau să înstrăineze animalele fără transcrierea proprietăţii, atestată în carnetul de

sănătate şi transmisă autorităţilor competente; d) Vânzarea, procurarea, participarea la expoziţii, precum şi transportarea animalelor pe orice

distanţă şi în orice scop fără a avea asupra sa carnetul de sănătate al animalului; e) Să deţină un animal în locuri improprii; f) Să plimbe animalele în locurile unde accesul acestora este interzis – restricţie specificată prin

inscripţionări, afişări legale, informări cu privire la normele locale aplicabile; g) Să utilizeze în mod necorespunzător spaţiile special amenajate pentru câini (canisite); h) Creşterea şi deţinerea animalelor de companie fără carnet de sănătate, care să evidenţieze

vaccinările şi deparazitările, la zi; i) Neasigurarea de către deţinătorii de animale de companie a curăţeniei şi igienei pe spaţiile

comune din imobilele de locuit; j) Plimbarea pe domeniul public - alei, trotuare sau în alte locuri decât cele special amenajate – a

câinilor şi altor animale de companie, fără ca proprietarii acestora să dispună de materiale necesare pentru curăţirea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice. Prin materialele necesare păstrării curăţeniei se înţelege fie ca proprietarul să aibă asupra sa mătură, făraş, pungă de unică folosinţă, fie pungă şi mănuşi de unică folosinţă;

k) Să îşi însuşească un număr mai mare de pungi speciale pentru dejecţiile canine, puse la dispoziţie de municipalitate în cutia aferentă coşurilor speciale pentru reziduurile animalelor de companie;

l) Plimbarea câinilor pe companie pe domeniul public fără lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi fără lesă şi botniţă;

m) nedeţinerea de către însoţitorii animalelor de companie, pe timpul plimbării acestora a actului de identitate al proprietarului şi a carnetului de sănătate al animalului de companie;

n) Comercializarea unui animal de companie unei persoane sub 18 ani, fără acordul expres al părinţilor sau a tutorelui legal;

Art.66: Restricţii privind deţinerea animalelor de companie: a) Deţinerea de către proprietarii gospodăriilor individuale a unui număr mai mare de 4 animale de

companie – doi câini şi 2 pisici - fără plata unei taxe anuale stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Fac excepţie de la prevederile punctului a) proprietarii de câini şi pisici de rasă, crescători şi deţinători ai unei canise/felise, care realizează activităţi de creştere şi ameliorare a raselor canine/feline, cu aprobarea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în baza documentelor justificative eliberate de către asociaţiile feline/canine (asociaţii teritoriale, naţionale, grupuri de lucru şi asociaţii naţionale recunoscute de către Asociaţia Chinologică Română).

b) Deţinerea animalului de companie în apartamente fără acordul scris şi ştampilat al Asociaţiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului expres al proprietarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate de pe acelaşi etaj apartamentului de deţinere al animalului de companie);

c) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a mai mult de 3 câini de pază şi fără asigurarea unor boxe sau ţarcuri pentru închiderea câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfăşurării activităţii şi a unei împrejmuiri corespunzătoare a spaţiului de pază, pentru a preveni accesul liber al acestora pe domeniul public pe timpul nopţii; deţinerea unui număr mai mare de 3 câini se va face doar cu acordul expres al serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

d) Circulaţia liberă, atât ziua cât şi noaptea, a câinilor în curţile de folosinţă comună;

11

e) Neafişarea de către proprietari, deţinători de câini de pază, la loc vizibil, la intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea „Câine periculos” sau „Atenţie câine rău”, după caz;

f) Deţinerea de către asociaţiile de proprietari sau a unor locatari din cadrul asociaţiilor de proprietari a câinilor, pisicilor şi altor animale de companie pe spaţiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public;

g) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a câinilor de pază fără a avea carnet de sănătate care să fie certificate vaccinările şi deparazitările la zi, fără a fi identificate şi sterilizate;

h) Deţinătorilor de câini necastraţi/nesterilizaţi le este interzis să permită reproducerea animalelor pe care le deţin, cu animale fără deţinător.

i) Se interzice cu desăvârşire amplasarea de adăposturi pentru câini fără stăpân pe domeniul public al Municipiului Timişoara.

Art.67: Măsuri veterinare obligatorii: a) Constituie măsură obligatorie pe teritoriul municipiului Timişoara, individualizarea tuturor

animalelor prin microcipare (identificare prin intermediul unui transponder) aplicat câinilor şi pisicilor în zona interscapulară, în cazul animalelor aparţinând proprietarilor şi deţinătorilor de animale de companie precum şi în cadrul adăposturilor operatorilor serviciilor publice de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara; - crotalie vizuală, personalizată aplicată la nivelul urechii, prin crotalii aprobate de

organismele internaţionale de înregistrare a animalelor, evaluate, testate şi standardizate, pentru câinii reteritorializaţi; b) Înregistrarea tuturor animalelor de companie în Registrul animalelor de companie gestionat de

serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi să notifice înstrăinarea, pierderea sau decesul animalului, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;

c) Deţinătorii de animale de companie sunt obligaţi să prezinte animalul la persoanele competente - medici veterinari de liberă practică, în vederea realizării schemei de vaccinare până la vârsta de 3 luni, iar apoi anual în vederea vaccinării antirabice, a deparazitărilor periodice şi a tratamentelor veterinare necesare asigurării stării de sănătate.

d) În cazul în care animalul a provocat traume oamenilor sau altor animale domestice, deţinătorul are obligaţia de a anunţa urgent şi de a prezenta animalul autorităţilor competente: Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, prin circumscripţiile sanitar- veterinare şi Direcţia pentru Sănătate Publică Timiş.

e) Toate aceste operaţiuni vor fi înscrise în carnetul de sănătate, avizat de medicul veterinar. Carnetul de sănătate va fi ţinut de proprietar şi va însoţi animalul tot timpul.

f) Deţinătorii de câini fără certificat de origine (pedigree) au obligaţia sterilizării animalelor cu vârsta de peste 6 luni într-un interval de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Capitolul IV. Răspunderea juridică Art.68: Se completează Capitolul IV – Capitolul IV – Reglementări privind deţinerea animalelor de companie pe raza municipiului Timişoara din cuprinsul Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.371/30.10.2007 cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele: a) La art. 21, alin. 1 lit. (o) se introduce un nou punct (p), cu următorul conţinut:

„p) Nesterilizarea de către deţinători sau proprietari, a câinilor cu stăpâni, fără valoare chinologică (fără rasă determinată sau metisaţi) din gospodăriile individuale, instituţii de stat sau private de pe raza municipiului Timişoara; b) La art. 21, alin. 1 lit. (o) se introduce un nou punct (q), cu următorul conţinut:

12

„q) Însuşirea unui număr mai mare de 3 pungi speciale pentru dejecţiile animalelor de companie, puse la dispoziţie de municipalitate în cutia aferentă coşurilor speciale pentru reziduurile animalelor de companie;”

c) La art. 21, alin. 1 lit. (o) se introduce un nou punct (r), cu următorul conţinut: „r) Înstrăinarea animalele fără transcrierea proprietăţii, atestată în carnetul de sănătate şi transmisă compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;”

d) Art.21 alin.2 se completează cu două noi puncte c) şi d), cu următorul conţinut: „c) Art. 21 litera p) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.000 lei d) Art. 21 literele q) şi r) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 100 lei”

Art.69: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute în prezentul Regulament se realizează de către: − agenţii constatatori din cadrul Direcţiei de Mediu şi ai Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara; − alte persoane împuternicite prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara;

Dispoziţii finale: Art.70: În vederea asigurării unui termen de conformare la cerinţele prezentului Regulament, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.21 alin.2 literele k) (teza finală privind identificarea), n) şi o) se va aplica cu acordarea unui termen de conformare de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament. Art.71: Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.21 alin.1, literele k) (teza finală privind sterilizarea) şi p) din H.C.L. nr.371/2007 cu modificările şi completările ulterioare, se va aplica după o perioadă de conformare de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament. VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, Dan DIACONU Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI ŞEF SERVICIU AVIZE MEDIU, CONSILIER, Daniel – Marius CORAŞ Iudit BERE - SEMEREDI ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ANEXA NR. 1

13

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – STERILIZARE

Nr.înreg. _______din ____.____.201___

Nume si prenume B.I./C.I./Paşaport Adresa de domiciliu

Deţinător Adresa domiciliu animal (dacă adresa de domiciliu al deţinătorului nu este aceeaşi cu adresa la care este ţinut animalul)

Specie Rasă Sex Vârstă

Semnalmente

Observaţii

Data sterilizării Nr. microcip

Animal

Nr. crotal/tatuaj Nume şi prenume

Adresa, număr de telefon cabinet veterinar

Medic veterinar

Semnătura şi parafa medicului veterinar

14

ANEXA NR. 2

DECLARAŢIE, Subsemnatul (a) _____________________________________________cu domiciliul în _____________________________________________________________________________ declar pe proprie răspundere în vederea înregistrării în Registrul animalelor de companie - Următorul efectiv de animale : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - Date referitoare la proprietar ( Seria şi nr. de buletin, CNP, adresa unde este crescut animalul ) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

- Date referitoare la animal (nr. de identidicare – nr. microcip, specia, rasa, vârsta, menţiunea efectuării sterilizării şi dacă animalul este înscris într-o asociaţie ) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ DATA DEPUNERII, SEMNĂTURA,

15

ANEXA 3

FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT nr. ____/____.____.201___

Subsemnatul(a) ___________________________________________________ domiciliat(a) în ________________________,str.__________________________________________ nr._____, bl._____,et.____,ap.____,sc.______, judeţul/sectorul___________________ telefon___________________, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ______ nr. ____________, eliberat(ă) de ________________________________________ la data de ___.___.______ mă angajez să adopt câinele cu numărul de tatuaj/identificare __________________________ adăpostit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. Să respect normele de îngrijire şi hrănire a cainelui; 2. Să prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. Să anunţ serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia; 4. Să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 5. Să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării cainelui.

Data___.___.201___ Semnătura adoptatorului, Semnătura reprezentantului, ___________________ Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

____________________

16

ANEXA 4

FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE

Subscrisă societate ______________________________, cu sediul în _______________________, str._________________________________nr.______, sectorul/judeţul ________________, telefon ______________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ________________ sub nr.____________________ reprezentată de ___________________________________ în calitate de ___________________________, legitimat cu BI/CI seria ______nr.___________, eliberat(ă) de _________________________________ la data de ____.____.______, se angajează să adopte un număr de ___________________câini, identificaţi cu numerele de tatuaj/număr identificare_____________________________________, adăpostiţi de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. Să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 2. Să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. Să anunţ serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia; 4. Să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 5. Să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării cainelui.

Data___.___.201___ Semnătura reprezentantului, Semnătura reprezentantului, societăţii Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân _________________________ ________________________

Atasament: Anexa_1_la_Referatul_nr_SC2013_7000_din_12_Martie_2013.pdf

ROMÂNIA Anexa nr.1

JUDEŢUL TIMIŞ la Referatul nr. SC2013-7000/12.03.2013

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU

SC2012-31494/28.12.2012.

Centralizarea datelor privind sondajul de opinie publică privind

gestionarea animalelor cu şi fără stăpâni din municipiul Timişoara

În perioada 29 Octombrie - 9 Decembrie 2012, s-a desfăşurat sondajul de opinie publică privind

gestionarea animalelor cu şi fără stăpâni din municipiul Timişoara, prin intermediul operatorilor

specializaţi din cadrul Serviciului Call Center.

În cadrul acestei activităţi, Direcţia de Mediu a colaborat cu Asociaţia “ECO VET” Timişoara, în

vederea verificării, validării, sistematizării şi prelucrării datelor şi informaţiilor în vederea redactării

Raportului sondajului de opinie.

Sondajul de opinie a fost aplicat unui eşantion care să asigure reprezentativitatea în raport cu

populaţia municipiului Timişoara. Au fost intervievaţi un număr de 1.034 cetăţeni, proprietari

de animale de companie precum şi cetăţeni care nu deţin animale. Această raţiune este

justificată de faptul că, utilizarea spaţiului public implică prezenţa ambelor categorii, fiecare dintre

acestea putând să aducă aportul în formarea unei imagini de ansamblu asupra problemei supuse

sondajului de opinie.

Rezultatele aşteptate în urma realizării sondajului de opinie publică vizează în general patru

mari categori de informaţii, şi anume:

- acceptanţa cetăţenilor care nu deţin animale de companie faţă de animale în spaţiul public/spaţii

comune şi faţă de persoanele care deţin animale de companie;

- opinia publică cu privire la o anumită conduită în relaţia om-animal şi asupra unor obligaţii:

asigurarea serviciilor veterinare, a igienei şi bunăstării animalelor, identificării prin microcipare,

asupra activităţii reproductive şi a sterilizării;

- opinia publică privitoare la formele de educaţie în spiritul protecţiei animalelor şi a mediului

urban, a implicării în programe locale de protecţie a animalelor, etc.

- evidenţierea rolului Primăriei Municipiului Timişoara în gestionarea problematicii animalelor fără

stăpâni şi a modului de implicare a societăţii civile, inclusiv disponibilitatea de participare a

acesteia la proiecte/programe;

Chestionarul de tip mixt, cu un număr de 15 întrebări formulate şi răspunsuri precodificate, a fost

elaborat prin intuirea reacţiilor populaţiei faţă de problematica supusă sondajului de opinie

acordând posibilitatea de formulare de către cetăţenii intervievaţi a unor opinii personale faţă de

subiect: elemente noi, păreri, obiecţii, explicaţii sau motivaţii.

În urma verificării, validării, sistematizării şi prelucrării datelor şi informaţiilor transmise prin

Serviciul Call Center, întrebările chestionarului relevă următoarele:

Întrebarea 1: Sunteţi proprietar de câini sau pisici

Alternative de răspuns: DA / NU

Dacă NU, se trece direct la întrebarea 9.

Dintr-un număr de 1.034 respondenţi, un număr de 375 dețin animale de companie (câini sau pisici) – 36,3%, iar 659 nu dețin animale de companie– 63,7%

Dacă DA, câte exemplare de câini şi/sau pisici aveţi (înscrieţi numărul) şi unde îi deţineţi? la casă privată sau în locuinţă în imobil/casă cu mai multe apartamente (bloc

cu locuinţe)

Din numărul de 375 de respondenţi care deţin un număr total de 731 animale de companie,

după cum urmează:

- 312 proprietari dețin 473 câini - 174 proprietari dețin 258 pisici 84 dintre proprietari dețin și câini și pisici (1-2 exemplare)

Proprietari de câini, în număr de 312, dețin un total de 473 exemplare: - 209 dintre aceștia dețin un singur exemplar (70,0%) - 30 cazuri cu 3 sau mai mulți câini (3 cazuri cu 3 câini locuiesc la bloc)

- 402 câini sunt deținuți şi crescuți la casă (85,0%) - 71 câini sunt deținuți şi crescuți în clădiri cu mai multe apartamente - locuințe colective tip la bloc (15,0%)

Proprietari de pisici, în număr de 174, dețin în total 261 exemplare: - 98 dintre aceștia dețin un singur exemplar (56,3%) - 20 de cazuri cu 3 sau mai multe pisici (2 cazuri la bloc)

- 209 pisici sunt deținuți şi crescuți la casă privată (80,0%) - 52 pisici sunt deținute şi crescute în clădiri cu mai multe apartamente - locuințe colective tip la bloc (20,0%)

Proporția între proprietari de animale de companie şi persoane fără animale de companie Nu deţin Proprietari animale de de animale companie - 659 de companie 63,7% -375 36,3%
Raport câini - pisici deținute de proprietari 258 Pisici (35%) deţinute de 174 proprietari 473 Câini (65%) deţinute de 312 proprietari

Întrebarea 2: Aţi înregistrat animalele de companie pe care le deţineţi la Registrul

Animalelor de companie din Municipiul Timişoara aflat la Direcţia de Mediu a Primăriei

Municipiului Timişoara?

Alternative de răspuns: DA / NU

Nu ştiam de existenţa acestuia

Referitor la înregistrarea și identificarea câinilor: 88 proprietari (28,2%) au înregistrat 153 câini (32,3%)

77 proprietari (24,7%) nu știau de existența registrului

Referitor la înregistrarea și identificarea pisicilor: 33 proprietari (19,0%) au înregistrat 65 pisici (24,9%)

31 proprietari (17,8%) nu știau de existența registrului

Aceste date sunt considerate nerelevante, evidenţele Registrului de Animale de companie

neavând înregistrate aceste exemplare. Considerăm că se realizează o confuzie între Registrul

Animalelor de companie din Municipiul Timişoara aflat la Direcţia de Mediu a Primăriei

Municipiului Timişoara şi registrele medicale veterinare sau ale Cărţilor de Origine aflate la

Asoiaţiile chinologice sau feline.

Întrebarea 3: Este animalul /Sunt animalele identificate prin microcip?

Alternative de răspuns:

DA / NU

Dacă NU, sunteţi de acord să identificaţi prin microcipare

câinele/pisica Dumneavoastră?

DA / NU

Din totalul de 375 proprietari de animale:

- 66 au identificat animalele prin microcip/transponder (17,6%)

- 309 nu au identificat cu microcip animalele (82,4%)

Raportul între animalele de companie identificate prin microcip şi cele neidentificate 66 animale de companie identificate prin microcip /transponder 17,6% 309 animale de companie neidentificate 82,4%

Întrebarea 4: Sunteţi de acord cu obligativitatea identificării de către proprietari, prin

microcipare, a tuturor câinilor şi pisicilor din municipiul Timişoara?

Alternative de răspuns: DA / NU

Alte comentarii

Din totalul de 375 proprietari de animale, 40,8% ar fi de acord să identifice animalele

Întrebarea 5: Aveţi un medic veterinar pentru câinele/pisica Dumneavoastră?

Care este frecvenţa cu care apelaţi la medicul veterinar?

Alternative de răspuns:

DA. Dacă DA, este medicul veterinar stabil sau prezentaţi

animelele la diferite cabinete veterinare? DA, este un medic veterinar de liberă practică stabil NU

NU, dar îl voi înregistra la un cabinet veterinar pentru evaluarea şi

monitorizarea stării de sănătate

O dată pe an / De ___ mai multe ori pe an / Ori de câte ori este

nevoie

343 (91,5%) dintre proprietari au un medic veterinar pentru animalele de companie,

319 apelând constant la același veterinar (85%). Nu s-au formulat răspunsuri privitor la frecvenţa consultări mediului veterinar.

Întrebarea 6: Care este sexul animalelor Dumneavoastră de companie?

Alternative de răspuns: Câini □♀ □♂ / Pisici □♀ □♂(indicaţi numărul corelat cu sexul animalului) Nu s-au formulat suficiente răspunsuri pentru o evaluare corectă.

Întrebarea 7: Câinele/Pisica Dumneavoastră este/sunt sterilizate?

Alternative de răspuns:

DA / NU

Dacă DA, Câte animale sterilizate aveţi? (indicaţi numărul corelat cu

sexul animalului)

Din 375 proprietari de animale, 141 (37,6%) dintre proprietari și-au sterilizat animalele.

Sunt de acord cu microciparea 40,8% Nuau răspuns 59,2%
Raportul între animalele de companie sterilizate şi cele nesterilizate 141 animale de companie sterilizate (37,6%) 234 animale de companie nesterilizate (62,4%)

Întrebarea 8: De câte ori a reprodus câinele/pisica Dumneavoastră în ultimii 2 ani? (indicaţi

numărul)

- 37 proprietari de câini au avut exemplare care au reprodus sigur

- 14 stăpâni de pisici au avut exemplare care au reprodus sigur

Ce s-a întâmplat cu căţeii/pisicuţele din cuiburile care s-au născut ?

Alternative de răspuns:

Am păstrat ___ exemplare

Le-am dat spre adopţie prietenilor

Le-am predat asociaţiilor de protecţia animalelor

Le-am abandonat

Răspunsurile formulate au fost:

- 30 au dat puii prietenilor sau i-au păstrat;

- 2 au predat puii la asociații; - 1 i-a abandonat;

Întrebarea 9: Cunoaşteţi legislaţia locală privind managementul populaţiei canine?

Alternative de răspuns: DA / NU

Nu mă interesează

Legislația locală privind managementul populației canine: - 29,1% dintre proprietarii de animale o cunosc

- 3,2% dintre proprietarii de animale nu sunt interesați de ea

- 22,3% dintre persoanele care nu dețin animale o cunosc - 8,5% dintre persoanele care nu dețin animale nu sunt interesate

Dintre cei 1.034 respondenți: - 6,6% nu sunt interesați - 68,7% nu o cunosc

- 24,7% cunosc legislația locală

Au predat Abandonat puii la fa sociații 2 Păstrat sau daţi prietenilor 30
Cunoaşterea legislaţiei locale privitoare la managementul populaţiei canine Nu sunt Cunosc nea reglementările 6,6% locale 24,7% Nu o cunosc 68,7%

Întrebarea 10: În vederea organizării viitoarelor programe/proiecte de educaţie şi

responsabilizare, adopţie, sterilizare a animalelor cu şi fără stăpâni, în care din aceste

programe aţi dori să vă implicaţi activ?

Alternative de răspuns:

Educaţie şi responsabilizare

Adopţie a animalelor fără stăpâni

Campanii de sterilizare

Niciuna

Răspunsurile persoanelor intervievate relevă disponibilitate de implicare din partea

cetățenilor, după cum urmează: - 14,5% educare și responsabilizare - 9,5% campanii de adopție - 7,1% programe de sterilizare

- 68,6% nu doresc să se implice

Întrebarea 11: Prezenţa câinilor fără stăpâni care circulă liber pe domeniul public

Alternative de răspuns:

Vă deranjează

Nu vă deranjează

Îmi este indiferent

- 74,8% dintre respondenți sunt deranjați de prezenţa câinilor fără stăpâni, care circulă liber pe domeniul public.

Disponibilitate de implicare din partea cetățenilor în programe sau proiecte Educație și responsabili- zare 145% Nu răspund 0,3% Campanii de adopție 9,5% Campanii de sterilizare 7,1% Nu doresc să se implice 68,6%
Gradul de acceptarea câinilor fără stăpâni, liberi pe domeniul public 25,2% nu sunt deranjați, sunt indiferenți sau nu răspund 74,8% sunt deranjaţi

Întrebarea 12: Aţi fost agresat de câinii fără stăpâni în spaţiul public în ultimii doi ani? (indicaţi)

Alternative de răspuns:

Niciodată

O dată muşcat / atacat De mai multe ori muşcat / atacat

Eu nu am fost, dar au fost agresaţi membrii de familie muşcaţi / atacaţi

Nu am fost, dar am auzit de existenţa unor incidente

Răspunsurile formulate de respondenţi au fost, după cum urmează:

- 5,0% au fost mușcați sau au membri ai familiei care au fost mușcați - 20,9% au fost atacați sau au membri ai familiei atacați - 14,2% au auzit de incidente de acest fel

- 58,2% nu au avut tangență cu astfel de evenimente/incidente

Întrebarea 13: Cine consideraţi că este vinovat pentru existenţa câinii liberi/fără stăpân pe

domeniul public?

Alternative de răspuns:

Proprietarii animalelor de companie

Primăria Municipiului Timişoara

Asociaţiile de protecţie a animalelor

Alţii (indicaţi) _______________

- 51,5% consideră vinovați proprietarii iresponsabili - 24,2% învinovățesc autoritățile locale - 7,5% consideră vinovate asociațiile pentru protecția animalelor - 6,8% iau în considerare alți factori (cei care abandonează animalele, cei care le hrănesc, lipsa legislației și a fondurilor, lipsa de educație, etc.)

Agresiunea câinilor fără stăpâni în spațiul public, 5% în ultimii doi ani mușcaţi sau membriai familiei mușcați 20,9% Atacaţi sau membri ai familiei atacați 59% Fără incidente 14% au auzit doar de astfel de incidente
Responsabili pentru existența câinilor liberi/fără stăpân pe domeniul public 10% Nu răspund 6,8% Alţi 7,5% factori Asociațiile pentru protecţia 51.5% animalelor Proprietarii iresponsabili 24,2% Autorităţile locale

Întrebarea 14: Reîntoarcerea câinilor fără stăpâni în teritoriu, după sterilizare, o consideraţi:

Alternative de răspuns:

O soluţie bună

Inacceptabilă

Nu ştiu

Nu mă interesează

Reîntoarcerea în teritoriu după sterilizare este considerată de către persoanele intervievate ca fiind:

- 57,9% inacceptabilă

- 22,8% o soluție bună

Întrebarea 15: Care din soluţiile de reducere a numărului de animale fără stăpâni din oraş

o consideraţi cea mai bună în acest moment?

Alternative de răspuns:

Campanii de adopţii

Închiderea în adăposturi

Sterilizarea

Eutanasia

Altele (indicaţi)________________________

Posibile soluții propuse de persoanele intervievate pentru reducerea numărului de animale fără stăpâni din municipiul Timişoara au fosrt, după cum urmează: - 29,9% închiderea în adăposturi

- 28,5% campanii de adopții - 22,2% sterilizarea

- 14,4% eutanasia

- 5% preferă o combinație de soluții

Reîntoarcerea în teritoriu după sterilizare este considerată Nu răspunde 19,3% Inacceptabilă 57,9%
Combinaţie de soluţii Eutanasierea 5 Închidereîn 144 adăposturi 29,9 Sterilizarea 22,2 Campanii de adopții 28,5