keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 45/01.03.2011 privind Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Timişoara

01.03.2011

Hotararea Consiliului Local 45/01.03.2011
privind Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2011 - 2792/10.02.2011 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizul Comisiei Locale de Ordine Publică întrunită la data de 09.02.2011;
Având în vedere prevederile art. 30 lit. g) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/22.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin.(9), din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Timişoara are caracter de uz intern în evidenţa Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane nr. 54, 300136 Timişoara; Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

Nr. 2224/09.02.2011

SC 2011 - 2792/10.02.2011 A P R O B A T

PRIMAR DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Timişoara Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, înfiinţată în temeiul Legii Poliţiei Locale

nr. 155/2010, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.

441/20.12.2010 - privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate

juridică – Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a statului de

funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare, în scopul exercitării atribuţiilor

privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi

publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;

b) circulaţia pe drumurile publice;

c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

d) protecţia mediului;

e) activitatea comercială;

f) evidenţa persoanelor;

g) alte domenii stabilite prin lege,

îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea

legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei

Cod FP 53 – 01, ver.1

Cod FP 53 – 01, ver.1

publice locale, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate,

stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Dintre domeniile enumerate mai sus, ordinea publică este componenta securităţii

naţionale şi reprezintă starea de legalitate de echilibru şi pace socială, iar siguranţa publică

reprezintă sistemul de linişte şi încredere pe care îl conferă serviciul poliţienesc.

În scopul exercitării de către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a competenţelor şi

atribuţiilor conferite de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice, în temeiul art. 30 lit. g)

din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, propunem aprobarea Planului de Ordine şi

Siguranţă Publică, conform Anexei.

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU ÎNTOCMIT Cj. MARIN BLAJIN

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI

Atasament: Anexa.pdf

de ord ine şi si al municipi = guranță

CUPRINS CAPITOLUL I Analiza situației operative A. i iii iti AIE ORASE OO NEAPOLE EA TARIA VIRALA LII ALL ATOLL ESTATE EEE ESSEN AEON B. e e ia aia aaa atatea en RE RA EA RAE AER RE SER RE EEE E C. EVENIMENTE SOCIAL-ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE D. MANIFESTĂRI TRADIȚIONALE PERIODICE. ioni ont contat oana content anna ee E. STAREA INFRACŢIONALĂ ŞI CONTRAVENȚIONALĂ anii net casante CAPITOLUL II Obiectivele şi zonele de siguranță publică A. Obiectivele rover ratei retea rect rasete Antet ETICE TATAEE SERGE E EA A B. Dispozitivul de ordine şi siguranță publică al Direcţiei Poliția Locală Timişoara.................... C. Dispozitivul de supraveghere şi patrulare Auto — sc citit cinei einen cati cana ate CAPITOLUL III Misiuni şi acţiuni specifice componentelor sistemului integrat de ordine publică A. Misiuni Specifice Poliţiei Locale re eee reiesit cette ea et eat EEG AER E GASEA GALA B. Misiuni executate În COMUN. citi cdti et 1 EA AD GALA DGA RD EEG RA GEAR GE E a en a Capitolul IV Forțe puse la dispoziție şi dotarea logistică a acestora Modul de executare al instruirii şi controlului forţelor care asigură siguranța publică.................. Capitolul V Colaborarea şi cooperarea cu alte forțe Modul de acţiune în situaţii de urgenţă... rinita ieri ra GA AR DATOR DRE AER en Capitolul VII Dispoziţii finale 3 3 „3 „4 ..6 „7 „7 10 10 10 11 15 19 19 19 19 21 21 22 23 23 23 25 25 u

Anexa la HCL din PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Planul de ordine şi siguranţă publică este documentul de planificare prin care, în baza analizei situației operative existente, organizează anual activitatea de ordine şi siguranță publică pe teritoriul municipiului Timişoara şi se întocmeşte sub coordonarea şi autoritatea Directorului Executiv al Direcţiei Poliţia Locală, cu participarea tuturor componentelor cu atribuții în asigurarea ordinii și liniştii publice şi siguranța cetăţenilor. Ordinea Publică este componenta securității naţionale, reprezentată de starea de legalitate, de echilibru şi de pace socială, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor de drept şi de conduită civică, care permite exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi funcţionarea structurilor specifice statului de drept şi se caracterizează prin credibilitatea instituțiilor, sănătatea şi morala publică, starea de normalitate în organizarea şi desfăşurarea vieţii politice, sociale şi economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase şi de altă natură, general acceptate de societate. Siguranţa Publică reprezintă sistemul de linişte şi încredere pe care îl conferă serviciul polițienesc (instituțiile statului), pentru aplicarea măsurilor de menținerea ordinii şi liniştii publice, a gradului de siguranță al persoanelor, colectivităților şi bunurilor, precum şi pentru realizarea parteneriatului societate civilă — poliție în scopul soluționării problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăților şi intereselor lepale ale cetățenilor. 11

CAPITOLULI Analiza situației operative A. Teritoriul Situat la 571 km de capitala țării — Bucureşti, Municipiul Timişoara este cel mai mare oraş din partea de vest a României, atestat documentar de peste 730 de ani şi amplasat în Câmpia Timişului, câmpie străbătută de râurile Bega şi Timiş, a căror prezență a influențat în timp dezvoltarea localităţii. Actuala reşedinţă a județului Timiş cu o suprafață de 100,6 km“ a fost fondată de administraţia din Ungaria în 1266, fiind guvernată succesiv de Imperiul Austro- Ungar, Imperiul Otoman şi Imperiul Habsburgic până în 1918 când în urma înfăptuirii Marii Uniri, Timişoara intră sub administrație românească la 3 August 1919. Municipiul Timişoara este aşezat la intersecţia paralelelor de 45-47” latitudine nordică cu meridianul de 21-17 longitudine estică, aflându-se ca poziție matematică în emisfera nordică, la distanțe aproape egale de Polul Nord şi de Ecuator şi în emisfera estică în fusul orar al Europei Centrale. Poziţia peografică îi conferă oraşului elemente specifice de potențial natural şi antropic, accentuându-i personalitatea şi influenţează relaţiile sale cu celelalte oraşe din România şi cu principalii poli urbani ai Continentului European. Astfel, Timişoara se află la mai puțin de 700 km distanță de 13 capitale europene, iar prin interacțiunea cu acestea poate fi stimulată dezvoltarea sa socio- economică. Localizată în partea de sud a bazinului Panonic, într-o poziție de amplă convergenţă şi penetrație europeană, Timişoara este deservită în principal de două drumuri de importanță europeană —E70 (La Coruna — Lyon — Milano — Zagreb — Belgrad — Timişoara — Craiova — Bucureşti — Varna) şi E 671 (Timişoara — Arad — Oradea — Debrecen) şi de un aeroport internațional, al doilea ca mărime şi importanță pe plan naţional. Acesta sigură traficul de persoane şi mărfuri, având legături regulate spre New York, Londra, Chicago, Frankfurt, Diisseldorf, Viena, Verona, Treviso. Timişoara reprezintă un important nod feroviar, la convergenţa a 9 linii principale de cale ferată, dintre care se disting prin traficul derulat cele spre Bucureşti, Arad-Budapesta, Belgrad. Din punct de vedere administrativ, Municipiul Timişoara era format din 10 cartiere: e Cartierul Cetate - 480 Ha e Cartierul Fabric -1017 Ha e Cartierul Elisabetin - 668 Ha e Cartierul Iosefin, - 442 Ha e Cartierul Mehala - 493 Ha e Cartierul Fratelia -231 ha n

e Cartierul Freidorf - 156 Ha e Cartierul Ghiroda Nouă -67 Ha e Cartierul Plopi, - 72 Ha e Cartierul Ciarda Roşie - 102 Ha Însă acestora, succesiv s-au adăugat cartiere nou constituite cum ar fi Calea Aradului, Calea Lipovei (Sever Bocu), Circumvalațiunii, Ion Ionescu de la Brad, Mircea cel Bătrân, Bucovina, Ronaţ, Dâmbovița, Steaua, Lunei, Soarelui, Giroc, Blaşcovici, Kuncz, Calea Şagului, Stadion, Complex Universitar, Tipografilor. Pe raza municipiului Timişoara există o reţea stradală formată din 1200 străzi a căror lungime este echivalentă a 958 km cu 46 intersecţii sematorizate şi 50.000 m de marcaje, la un parc auto de peste 195.000 de autovehicule şi peste 70.000 posesori de permise de conducere. Reţeaua de drumuri este dispusă într-un sistem inelar —radial, fiind compusă din 5 inele de circulaţie cu 8 penetrații în municipiu. În afara traficului cotidian, zilnic circulă şi autovehicule aparținând transportului în comun cu un număr mediu de 50 de tramvaie, 38 de troleibuze, 49 de autobuze, 54 de autobuze metropolitane şi peste 2800 de taximetre. Municipiul Timişoara fiind renumit pentru spaţiile verzi şi zonele de agrement, preocuparea pentru menținerea acestora şi eventual extinderea lor a fost permanentă, în prezent existând un număr de 27 parcuri — Parcul Central — Parcul Catedralei — Parcul Justiţiei — Parcul Rozelor — Parcul Copiilor — Parcul Poporului — Parcul Doina — Parcul Botanic — Parcul Scuar — Parcul Alpinet — Parcul Stadion — Parcul Studenţesc — Parcul Soarelui - Parcul Clăbucet — Parcul Steaua — Parcul Bucovina — Parcul Cugir — Parcul Zurich — Parcul Adolescenţei — Parcul Civic — Parcul Pădurice — iar în ultima perioadă au fost înființate Parcul Stinţii Arhengheli Mihail şi Gavril din str. Măslinului , Parcul Bihor, Parcul Uzinei, Parcul Fraţii Constantin şi Parcul Arcidava. Din punct de vedere al repartizării în teritoriu, se observă concentrarea acestora în zona centrală a oraşului, canalul Bega constituind un ax. În afara acestor zone de agrement în nord-estul Timişoarei, au fost amenajate un Muzeu al Satului şi o Grădină Zoologică în apropiere de Pădurea Verde, un masiv fond forestier cu o suprafață de aproximativ 500 ha. B. POPULAȚIA Dacă judeţul Timiş, ocupă locul I ca suprafață între județele din România, Municipiul Timişoara ocupă după numărul de locuitori, locul IV după Bucureşti, Constanţa şi Iaşi, fiind una dintre cele mai importante concentrări urbane ale ţării cu 320.118 locuitori conform ultimului recensământ, Timişoara s-a manifestat în permanenţă ca important polarizator al forţei de muncă şi pentru alte regiuni ale ţării cu excedent demografic, îndeosebi pentru judeţele din nordul Moldovei, nor-vestul Transilvaniei şi Oltenia. 1

Tot prin prisma ultimului recensământ, locuitorii erau grupați în 29 de etnii şi 17 religii, structura principalelor naționalități, fiind următoarea: - Români- 86,00% - Maghiari -8,0% - Germani - 2,3% - Sârbi -2,01% - Rromi - 1,00% - Bulgari - 0,39% - Slovaci - 0,18% - Evrei - 0,12% - Ucraieni - 0,24% - Alte etnii - 0,27% co a 98 Romani 7 Procent Maghiari Germani Sarbi Rromi Bulgari Slovaci Evrei Ucrainieni Alte etnii Prin prisma religiei, ponderea este deținută de ortodoxism cu 70% după care în ordinea adepților se plasează romano-catolicii, greco-catolici, reformații, baptiştii, penticostalii şi adventiştii. Fondul locativ al municipiului cuprinde un număr de 27.837 clădiri de locuit de diverse tipuri, din care 15.039 sunt clădiri cu o locuinţă, 3.159 clădiri cu 2 sau mai multe locuinţe având regim de înălțime , P + 4 sau P + 10 totalizând 122.195 de apartamente. Municipiul Timişoara deţine o dezvoltată rețea de dotări în domeniul educaţiei şi învăţământului. Situaţia învăţământului timişorean este redată în tabelul de mai jos.

Nr.copii, Nr. cadre Forma de învăţământ Nr.unități elevi, Pat didactice studenţi Învăţământ preşcolar public 64 7.095 498 | Învățământ primar şi gimnazial public 47 35.186 2.401 Învățământ liceal public 34 17.472 1.339 Învăţământ postliceal 11 958 74 Învăţământ profesional ucenici 18 5.395 314 Şcoli de maiştri 6 267 2 Învățământ public superior 4 22.109 2.332 Învăţământ superior privat 3 7.483 319 În domeniul învăţământului superior prin cele 7 instituții din care 4 sunt publice şi 3 private, situează Timişoara printre cele mai importante centre universitare din fară, fiind caracterizată printr-o diversitate a disciplinelor de învățământ şi deținând un nr. de 29 de facultăţi. Universitățile publice sunt următoarele: Universitatea Politehnica, Universitatea de Vest, Universitatea de Medicină şi Farmacie şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, iar cele private sunt: Universitatea “Banatul”, Universitatea “Tibiscum”, şi Universitatea „ Mihai Eminescu”, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea Ioan Slavici. Sistemul de sănătate publică include 31 spitale, 55 policlinici, 19 de dispensare, 54 farmacii, 3.800 medici, 158 cabinete particulare de medicină generală şi specializate. C. EVENIMENTE SOCIAL-ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE Prin poziția sa geografică dar şi datorită rolului pe care îl deţine municipiul Timişoara în plan național dar şi internațional, creează premisele unor întâlniri cu catacter economic, politic, cultural. Cu aceste ocazii, personalități din țară şi străinătate frecventează oraşul cu ocazia unor conferințe, expoziţii, târguri, festivaluri. Conform Hotărârii Consiliului Local, în zona centrală sunt stabilite cele două locuri în care se autorizează desfăşurarea unor manifestări publice — spectacole, mitinguri, respectiv P-ţa Victoriei şi P-ţa Unirii, În fiecare an se concentrează un public numeros cu ocazia unor manifestări tradiționale precum sunt: Ziua Naţională a României, Ziua Eroilor, Ziua Revoluţiei Maghiare din 1848, Ziua Unității Germane, Marşul Învierii, Manifestările dedicate Revoluției din Decembrie 1989, manifestări cu ocazia sărbătorilor de iarnă — Târgul de iarnă. Zilnic şi în special la sfârşit de săptămână, în cele doua mari pieţe, respectiv Mehala şi Aurora, mii de persoane desfăşoară acte de comerţ cu bunuri, iar în pieţele agroalimentare, Timişoara 700, Iosefin, Doina, Badea Cârţan, Dacia, Piaţa verde, Piaţa Nouă, Girocului, Soarelui şi Piaţa Nicolae Bălcescu, atât producători agricoli n

cât şi comercianți, expun spre vânzare diferite produse agroalimentare şi nu numai. În plan sportiv, echipa FC Timişoara a atras la meciurile susținute pe teren propriu un număr record de spectatori, iar începând cu returul campionatului 2003-2004, partidele susţinute pe teren se desfăşoară în nocturnă. D. MANIFESTĂRI TRADIȚIONALE PERIODICE Ca urmare a mutațiilor intervenite în special în domeniul economic şi cultural, anual se organizează diferite manifestări devenite tradiţionale. Dintre acestea pot fi amintite: Festivalul Berii, Ruga Bănăţeană, Roadele Toamnei, Festivalul Vinului, Festivalul Inimilor, Studentfest, Sărbătoarea Saltimbancilor, Sărbătoarea Pomului de Mai, Mica Vienă, Bega Bulevard, Verde pentru biciclete, activităţi care cuprind spectacole de muzică uşoară şi populară şi desfacerea unei game vaste de băuturi alcoolice, produse agroalimentare şi artizanale. În acelaşi timp se desfăşoară expoziții şi concursuri, fie cu produse culinare, agroalimentare, artizanale sau chinologice însoţite de spectacole pentru tineret la: - Centrul Comercial Iulius Mall - Galeria - Kaufland - Selgros - Real - Casa Tineretului - Centrul de Afaceri - Auchan - Baumax E. STAREA INFRACŢIONALĂ ŞI CONTRAVENȚIONALĂ Situaţia operativă complexă înregistrată în municipiul Timişoara în anul 2010 se află într-o uşoară creştere față de anul 2009 (impunând o mai bună stăpânire a acesteia şi o eficiență sporită a activităţilor specifice). Conform Legii 371/2004, art.14, lit.c”, agenții de poliție comunitară au constatat 51 infracțiuni flagrante, conducând şi predând Secţiilor de Poliţie din cadrul Poliţiei municipiului Timişoara 81 persoane presupuşi făptuitori pentru continuarea cercetărilor, iar în cazurile unde s-a impus, au luat măsuri pentru conservarea şi paza locului faptei, până la sosirea autorităților abilitate. Ca urmare a celor 1128 de acţiuni organizate şi desfăşurate pe raza municipiului Timişoara, au fost depistaţi şi predaţi LP.J. Timiş - 4 persoane urmărite în temeiul legii, 42 de minori depistaţi şi predați Centrului de zi şi noapte pentru minorii fără adăpost de pe str. Ion Slavici nr.48, iar cazul celor 634 de persoane depistate că apelau în mod repetat la mila publicului, am luat măsura aplicării de sancţiuni contravenţionale față de 245 de persoane, iar 394 au fost îndrumate spre locul de domiciliu.

nr.persoane depistate wnfractiuni flagrante “m persoane prădate-sectii politie si parsoarie urmarite predate W persoane indrumate la domiciliu Contravenții constatate În anul 2010, au fost constatate şi aplicate 29.699 (+4513) de contravenţii, la cele mai importante acte normative: Legea 61/1991 (republicată) = 2727 HCL 371/2007 modificat cu HCL 206/2009 = 19872 HCL 321/2001 şi HCL 535/2007 — privind autorizarea şi desfăşurarea de comerţ stradal = 1828 OUG 78/2000 (actualizată) - privind regimul deşeurilor = 630 HCL 486/2006 privind parcarea autovehiculelor de mare tonaj pe raza municipiului Timişoara = 1183 Legea 24/2007 a protecţiei mediului şi a amenajării durabile a spațiilor verzi = 1996

Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicată fiind de 11.324.035 lei din care au fost încasate la bugetul Consiliului Local Timişoara suma de în valoare de 2.491.305 lei. Au fost ridicate în vederea confiscării bunuri şi mărfuri în valoare de 8967 lei. pm mm eram 15000 10000 2727 5000 1828 630 0 + T T T al 1 Legea 61/1991 HCL 371/2007 HCL 321/2001 şi HCL OUG 78/2000 modificat cu HCL 5/2007 (actualizată) 206/2009

____Obiectivele şi zonele de siguranță publică În conformitate cu Legea 155 din 12.07.2010, privind înființarea, organizarea şi funcționarea Poliţiei Locale, Hotărârea Guvernului 1332 din 29.12.2010 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcționare a Poliţiei Locale, Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 441 din 20.12.2010 privind înființarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică — Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare, Direcţia Poliţia Locală Timişoara se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii: - ordinea şi liniştea publică precum şi paza bunurilor - circulația pe drumurile publice - disciplina în construcții şi afişajul stradal - protecția mediului - activitatea comercială - evidența persoanelor - alte domenii stabilite prin lepe Dispozitivul de ordine şi siguranță publică constituit la nivelul municipiului Timişoara, cuprinde obiectivele asigurate cu pază, pe trei schimburi şi zonele date în competență Direcţiei Poliţia Locală Timişoara. A. Obiectivele Primăriei Primăria Municipiului Timişoara (sediu); Fundația Organizaţiilor Umanitare Timişoara Grădina Zoologica Centrul Comunitar de Asistenţă Sociala — Depozitul de alimente str. Plavoşin nr.2] . Însoțire transport valori Casieriile pentru încasarea chiriei pentru terenuri şi locuinţe din fondul locativ de stat. 1. Strada Oituz 2. Strada 16 Decembrie 1989 3. Complexul Comercial Mall Clubul Sportiv Bega Baza sportivă Tehnometal str. T. Vladimirescu 14 A . Direcţia Fiscală 0.Însoțire transport valori monetare &Uu = ou 10

B. Dispozitivul de ordine şi siguranță publică al Direcţiei Poliţia Locală Timişoara Menţinerea ordinii publice — reprezintă ansamblul măsurilor şi activităților desfăşurate cotidian de către poliție, pentru protejarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, funcționarea normală a instituțiilor statului, a normelor de conduită civică, a regulilor de convieţuire socială, a celorlalte valori supreme, precum şi a avutului public şi privat. Constituirea dispozitivelor de menținere a ordinii şi siguranţei publice şi derularea activităților specifice pentru menţinerea ordinii şi siguranței publice se realizează în funcție de evoluția situației operative, folosind în acest sens analizele tactice care vizează criminalitatea stradală şi contravenţională. Analiza tactică stabileşte zonele cu potențial criminogen ridicat, natura faptelor sau evenimentelor înregistrate, intervalul orar de producere, modurile de operare, suspecții şi oferă recomandări cu privire la modalitățile de acţiune. Teritoriul de competență al D.P.L.T, este împărţit în zone de siguranţă publică după cum urmează: ZONA A (Centrală) Sectorul 1. Piaţa Victoriei, Catedrala Mitropolitană, Teatrul Naţional MIHAI EMINESCU (ambele laturi), Str.Lenau, Piaţa Huniade, Parcul Catedralei, parcul Justiţiei, Bld. Regele Ferdinand. Sectorul 2. Piaţa Victoriei, B-dul Republicii, Str.Paris, Piaţa Regina Maria, calea ferată Timişoara Nord — Timişoara Est, Parcul Central, Str. Jiul, Faleza partea stânga Podul Traian. Sectorul 3. Str.Alba Iulia, Piaţa Libertăţii, Str.E. Ungureanu, Str. V.Alecsandri, Str.F.Mercy, Str. 9 mai, Str. Proclamaţia de la Timişoara, Str.Hector, P-ţa Mareşal Ferdinand Foch, Parcul Civic, Bld. LC.Brătianu, Str.Lucian Blaga, Str.Carol Telbisz (Bicsei) — P-ţa Sf.Gheorghe. Sectorul 4. P-ţa Carada, Bd.L.C.Brătianu, Bd.Mihai Eminescu, Bd.C.D.Loga, Str.20 Decembrie 1989, Str.Patriarh Miron Cristea, Str.G.Enescu, Str.Acad.Alexandru Berze, B-dul Michelangelo, podul Michelangelo — Parcul Rozelor, Canalul Bega. Sectorul 5. Bd.Revoluţiei 1989, Str. Traian Grozăvescu, Str.Cicio Pop, Str.V.Goldiş, P-ţa Eftimie Murgu, Str.Medicinei, Prefectura şi Consiliul Judeţean Timiş, Podul Decebal, Parcul Copiilor, Canalul Bega. Sectorul 6. Str.E de Savoya, P-ţa LC.Brătianu, Str.Oituz, P-ţa Mărăşti, Parcul Botanic, Str.Gen.E.Grigorescu, P-ţa Unirii, Str.Palanca, P-ţa Ţepeş Vodă, P-ţa Unirii, Str.G.Coşbuc, Str.Matei Corvin, Intrarea Doinei, Str.Aristide Demetriade. Sectorul 7. Str.GheLazăr, P-ţa Timişoara 700, Str.Mărăşeşti, Str.Sf.Ioan, Str.C.Brediceanu, P-ţa Mireca Eliade, Str.Col.Enescu, Str.Dr.Iosif Nemoianu, P-ţa Regina Maria Podul Traian. Sectorul 8. Splaiul T.Vladimirescu (faleza) — Parcul Episcopiei, B-dul Mihai Viteazul, P-ţa Plevnei, Str.Treboniu Laurean, P-ţa A.Mocioni, B-dul regele Carol 1, 11 u

B-dul General Ion Dragalina, Podul Ştefan cel Mare, Splaiul T.Vladimirescu, Canalul Bega, Str.Miron Costin, Str,Zugrav Nedelcu, Str.Ady Endre, Str.Emanoil Gojdu, Str.Ioan Ghica, B-dul 16 Decembrie. ZONA B. IOSEFIN Sectorul 1. B-dul Regele Carol - Gen.Ioan Dragalina, Str.lancu Văcărescu, B-dul Iuliu Maniu, B-dul 16 Decembrie, P-ţa Iosefin, Podul Muncii, Str.T.Vladimirescu, Canal Bega, Autogară Sectorul 2. Str.Ioszef Preyer — Str Platanilor, Str.Mangalia, Str.Budai Deleanu, Str.Prahova, Str.Banatul, Str. Vulturilor, Str.IonBara, Bd.Dâmboviţa. Sectorul 3. Str.Pop de Băseşti, Str.Bariţiu, Str.Gelu, Splaiul N.Titulescu, Combinatul Solventul, Str.Gării, Gara Timişoara Nord, Str.D.Bolintineanu, Str.Andrei Mureşanu, Str.A. Seller, Str.Jiu. ZONA C. CALEA ŞAGULUI Sectorul 1. Calea Sagului — Str. Vulturilor, Cimitirul Calea Sagului, Str.Transilvaniei, Str. Vulturilor, Str.Lacului, Bd.Dâmboviţa. Sectorul 2, Str,Ana Ipătescu, Str.Leonard, Str.G. Verdi, Str.Fructelor, Str.Grădinii, Str.Lacului, Str.Teatrului, Str.Johnay Weissmiiller, P-ţa Aurora, P-ța Flavia. Sectorul 3. Str.Ardealului, Str.Maramureş, Str.Baba Novac, Calea ferată, Complex ALFA, Str.Banatul, Bd.Dâmboviţa. Sectorul 4. Calea Sagului, Str.Ana Ipătescu, B-dul Liviu Rebreanu, Bd.C.Brâncoveanu, Str.Hebe, Str.Mureş, Str.Ranetti, Str.Hărniciei, Str.G.Muzicescu, Str.D.Kiriac, P-ţa Doina. ZONA D. BRÂNCOVEANU Sectorul 1 Bd.16 Decembrie, Str.Ciprian Porumbescu, Calea Şagului, Str.Eneas, Str.Rusu Şirianu, Cimitirul Rusu Şirianu, Str.Traian Vuia, Str.O.Bojinca, Bazarul Str.Brâncoveanu. ZONA E. NBĂLCESCU Sectorul 1 Str. Alexandru Odobescu, Str.Romulus, Str.Ghe.Doja, Parcul Doina, Str.Ghe.Doja, Bd.Mihai Viteazul, Str.Sorin Titel, Str.Ghirlandei, P-ța N.Bălcescu, Str.1 Decembrie 1918, P-ţa Crucii, P-ţa Bisericii, Str.Mitropolit Varlam. Sectorul 2 Bd.Victor Babeş, Str.Bela Bartok, Str.lon Vidu, Str.Cluj, Bd.Vasile Pârvan, Str.Maramureşului, Str.Arieş, Str.Cozia, P-ţa Axente Sever, Str.Diaconu Coresi, Str.Cosminului, Cimitirul Cosminului, Bd.Liviu Rebreanu, Calea Martirilor. ZONA F. STADION Sectorul 1 Str.Arieş, P-ţa Tineretului, Str.Craiova, Str.Bucegi, Aleea F.C.Ripensia, Stadion Dan Păltinişan, Bd.Dr.losif Bulbucea, Calea Buziaşului, Calea ferată industrială, Str.Aurel Păunescu. Sectorul 2. Bd.Eroilor de la Tisa, Sala Olimpia, Hotel Boavista, Centrul Camerei de Comerţ şi Industrie Timişoara, Aleea Studenților, Str.Socrates, B.R.D — Groupe 12

Societe Generale, Str.Mehadia, Str.Mioriţa, Str.Ofcea, Str.Daliei, Str.Johan Heinrich, Str.Pestalozzi, Str.Ştefan cel Mare. ZONA G. CALEA MARTIRILOR Sectorul 1 Str.Mareşal Averescu, Str.Drubeta, Bd.Liviu Rebreanu, Calea Martirilor, Str.Dr.loan Mureşan, Str.Salcâmilor, Str.Apelor, Intrarea Basmului, Str.Constantin Brăileanu, Str.martir Stanciu, Str.Adolescenţei, Str.Vlădeasa, P-ţa Aron Cartuş. Sectorul 2. Str.Mureş, Str.loachim Miloia, Str.Marginea, Str.Martir Dumitra Jugănaru, Str.Meziad, Str.Crivaia, Str.Azuga, Str.Ulpia Traiana, Str. Traian Vuia, Str. Victor Vlaicovici, Str.Arcidava, Str.Prutului, Str.Călătorilor, Str.Jean Monet. Sectorul 3. P-ţa Girocului, Str.Martir Ştefan Mariş, Str. Pepinierei, Str. Versului, Str.Martir Marius Ciopec, Str.Martir Angela Sava, Str.Mareşal C-tin Prezan, Str.lon Monoran, Str.Aida. Sectorul 4. Piaţa George Clemenceanu, Str.Gen.Ghe.Pomuţ, Str.Mihail Sadoveanu, Str.Pius Brânzeu, Str.Traviata, Str.Aida ZONA H. C.SSOARELUI Sectorul 1 Aleea Sănătăţii, Spitalul Judeţean - Magazia Billa, Parcul Soarelui, Str.Oglinzilor, Str.Sirius, Str.Uranus, Str.Arenei, Intrarea Vega, Aleea Cristalului. Sectorul 2 Str.Aştrilor, Str.Martir Vasile Bălmuş, Str.Orion, Aleea Azurului, Str.Martir Nagy Eugen, Aleea Vicar Dr. Iosif Bulbucea. ZONA TI. CALEA BUZIAŞULUI Sectorul 1 Str.Țarcu, Str.P,Cermeza, Calea Buziaşului, Cimitirul Buziaşului, Str.Chimiştilor, Str.Apateu, Str.Timişului, Str.Melodiei, Str.Nouă, Str.Sucului, Str.Torac, P-ţa Istria, Str.Soarelui. Sectorul 2 Str.Baba Dochia, Str.Ştefan cel Mare, Str.Şt.O.Iosif, Str. Cronicar Neculce, Str.Comăneşti, Strlepurelui, Str.Tigrului, Zona Ctîrlova, Str.Batori, Str.Căpriori, Str.Lunei, P-ţa Aurel Vlaicu. ZONA J. P-ŢA TRAIAN Sectorul 1 Podul Decebal, Canal Bega, B-dul 3 August 1919, Parcul Poporului, Str.I.L.Caragiale, P-ţa Romanilor, Str.D.Liuţa, Str.Abrud, Str.Zlatna, Str.Dacilor. Sectorul 2 P-ţa Traian, Str.Anton Pann, Str.lon Mihalache, Str.C.Negruzzi, P-ţa Petru Rareş, Str.E.Teodoroiu, Str.LCreangă, Str.Paul Iorgovici, Str.Timocului, Str.Iuliu Grozescu, Str.Barbu Delavrancea, Str.Titu Maiorescu. Sectorul 3 Str.Andrei Şaguna, Str.Moise Nicoară, Str.Dr.Ioan Bitolia, Str.Iosif Vulcan, Str. Chopin, P-ţa Sarmisegetuza, Splaiul Morarilor, Podul Mihai Viteazul, Canalul Bega. Sectorul 4 Calea Dorobanţilor, Str.Uzinei, Str.Mătăsarilor, Str.Laleleor, Str.Zimnicea, Str.Moldovei, Str.Romulus Ladea, Str.Micşunelelor, Cimitirul Mătăsarilor, Str.Palmierilor, Str.Crinului, Str.Turda, Str.Orăştie, Str.Ştrandului, Str.Mihail Ivanovici Gliuck. 13

ZONA K. ZONA TIPOGRAFILOR Sectorul 1 Str.Popa Sapcă, Str.C-tin Brâncuşi, Str.Vasile Lucaciu, Str.Bucureşti, Str.Zurobara, Str.Aurel Popovici, Str.Martir.M.Todorov, Str.Triton, Str.Tapia, Str. Al Golescu, Str.Eugen Bader, Str.Înfrățirii, Str.Drăgăşani, Str.Mihail Kogălniceanu, Bd.Take Ionescu, 1.P.J.Timiş Sectorul 2 Str.Nicu Filipescu, Str.D.Paciurea, Str.Vasile Branişte, Str.Nicolae Iorga, Str.Semenic, Str.Acad.D.Gusti, Str.Andrei Mocioni, - PM Timişoara, Canalul Bega, Podul Decebal. ZONA L. BADEA CÂRȚAN Sectorul 1 P-ţa Badea Cârţan, Bd.Simion Bărnuţiu, Splaiul Peneş Curcanul, Str.Samuil Micu, P-ţa Petru Maior, Splaiul Griviţa, Podul Mihai Viteazul, Calea Dorobanţilor, Str.Eugen Pop, Str.Ovidiu, Str.Viorelelor, Intr.Topologului, Str.Renaşterii, Str. Valea Behelei, Str.G.Bacovia, Intr.Kodaby Zoltan. Sectorul 2 Str.Telegrafului, Str.Samuel Micu, Str.Lugojului, Str.Tibiscum, P-ţa Virgil Economu, Str.Ghe.Adam, Str.Lorena, Str.Rândunelelor, Str.Alsacia, Str.Renaşterii, Str,Ziirich, Str.Samuel Micu, Str.Basel. Aleea Avram, Intrarea Gara Timişoara Est, Stadionul Electrica, Stadionul UMT ZONA M. CALEA LIPOVEI Sectorul 1 Str.Aristide Demetriade, Str.Albinelor, Str.Oraviţa, Sfinţii Apostolo Petru şi Pavel, Str.Stuparilor, Cimitirul Stuparilor, Str.Robert Koch, Str.Carol Danta, Str.loan Roată, Str.Holdelor, Str.C-tin cel Mare, Str.Martir Silviu Holohan, Str.Pomiculturii, Str.C-tin Rădulescu, Calea Sever Bocu-Cimitirul. Sectorul 2 Str.Nicolaus Copernic, Str.Albinelor, Calea ferată Timişoara-Lipova- Radna, Str.L.I. de la Brad, Str.Silistra, Str.Pusa, Str.Martir Conciar, Martir Alexandru Groma, P-ţa Sf.Apostoli Petru şi Pavel, Intrarea Sunetului, Str.Perlei. Sectorul 3 Str.Episcop Vasile Lăzărescu, Cimitirul Lipovei, Cimitirul Evreiesc, Str.Liniştei, Str.Lirei, Str.Leandrului, Str.Haga, Str.Grigore T.Popa, Str.Armoniei, Str.Centura, Str.Martir Ton Miron, Str.Răsăritului, Str.Amurgului, Calea Aradului. ZONA N. CALEA ARADULUI Sectorul 1 P-ţa Consiliului Europei MALL, BCR, CEC, ASIROM, Str.Miresei, Str.Călan, Str.Dej, Str.Orşova, Str.Carei, Str.Liege, P-ţa Verde, Str.Cugir, Str.Felix, Calea Aradului, Str.Centura, Str.Augustin Comon, Calea Torontalului. ZONA O. CIRCUMVALAȚIUNII Sectorul 1 Calea ferată Timişoara Nord — Timişoara Est, Str.lon Zuicu, Calea Al.I.Cuza, Str.Traian Novac, Str.Ionel Perha, Calea Circumvalaţiunii, Calea Torontalului, Str.Brânduşei, Str.Teiului, Str.Burebista, P-ţa Dacia, Str.Stelelor, Str.Dropiei, Str.Timiş, Str.Amforei, Str.Labirint, Bd.Cetăţii, Str.Ghe.Lazăr. Scetorul 2 Calea Circumvalaţiunii, Calea Bigdăneştilor, Str.Ghe.Lazăr, Str.Ghe.Cucu, Str.Dinu Lipatti, Intrarea Zenit, Str.Dr.Mendeleev, Str.Suceava, 14

Str.1.S.Bach, Aleea Cascadei, Str.Martir Remus Tăşdă, Str.Salciei, Str.Madrid, Bd.Cetăţii ZONA P. MEHALA Sectorul 1 Bd.Cetăţii, Calea Torontalului, Str.Cloşca, Str.Crişan, Str.Samuil Şagovici, Str.Martir Cernăianu, Str.Iancu Flondor, Str.Matei Basarab, Str.Soroca, Str.Învățătorului, Str.Maria Tănase, Str.C-tin Stere, Str.lon Nistor, Str.Bucovinei, Str.lancu Plavasiu, Str.Cernăuţi, Str.Munteniei, P-ţa Avram Iancu, Str.Basarabia, Str.Popovici Bănăţeanu, Cimitirul Evreiesc Viilor, Cimitirul Ortodox Viilor, Aleea Viilor, Str.Grigore Alexandrescu. Sectorul 2 Calea Bogdăneştilor, B-dul Cetăţii, Str.Horea, Str.Mircea cel Bătrân, Str.lancu Brezeanu, Martir P.Domăşneanu, Str.Deportării din Bărăgan, Str.Macilor, Str.Eroii de la Păuliș, Str.Turnu Roşu, Str.Moise Doboşan, Str.Bîrzava, Str.Ion Rațiu, Str.Grigore Alexandrescu ZONA R. BLAŞCOVICI Sectorul 1 Str.Circumvalaţiunii, Calea Bogdăneştilor, Str.Dunărea, Gara Timişoara Nord, Str.Nera, Stadionul CFR, B-dul B.P.Haşdeu, Str.Sabin Drăgoi, Str.Sibiu, Str.Doamna Chiajna, Str.Chişinău, Str.Făgăraş, P-ţa Sf.Niculae, Str.Topliţa. Sectorul 2 Str.Aprodu Movilă, Str. Fraţii Buzeşti, Str.Ţebea, Str.Ghioceilor, Str.Ţichindeal, Str.Banu Mărăcine, Str.Zalău, Str.Căpitan Dan, Str.Măslinului, Str.Lisabona, Aleea Ciobanului, Str.Cosmonauţilor, Str.Veronica Micle, Str.Zorile, Str.Alexandru Lăpuşneanu, Str.Bârzava. C. Dispozitivul de supraveghere şi patrulare Auto — Moto Dispozitivul de supraveghere şi patrulare auto-moto este format pe raza municipiului Timişoara din 12 trasee după cum urmează: Traseul nr.1 auto este destinat deplasării şefilor de servicii, şi şefti de schimb la controlul agenților de poliție locală în posturi fixe şi mobile, acordarea de sprijin, îndrumarea şi intervenția în cazuri deosebite. Traseul nr.2 auto marca cu nr. de înmatriculare Este destinat deplasării rapide a echipei de intervenţie pentru soluţionarea evenimentelor care au loc pe raza municipiului Timişoara la solicitarea agenților de poliție locală aflaţi în posturi fixe sau mobile, echipajul este compus din Schimbul| din Schimbul II şi din Schimbul III. Traseul nr.3 auto marca cu nr. de înmatriculare Execută patrularea pe Str. Avram Imbroane, cartier UMT, Muzeul Satului, Grădina Zoologică, Liceul Silvic, Calea Lugojului, Hotel Aleea Pădurea Verde, Ştrandul Tineretului, Calea Ghirodei, Str.Dunărea, Foişor, Cimbrului, Luncani, Cimitirul 15

Crişan, Str.Vălişoara, Uzina de Apă nr.2-4, Canal Bega, calea Dorobanţilor, P-ţa Sarmisegetuza; compuşi din agenţi de poliție locală. Traseul nr.4 auto marca cu nr. de înmatriculare Executa patrularea pe Str.Iosif Vulcan, Colonia Radio, Str.Rudolf Walther, Canalul Bega, Str.Jokai Mor, Str.Gen.Magheru, Str.Grădinarilor, Str.Repin, Cimitirul Plopi, Str.Albăstrelelor, Str.Parâng ; patrula auto compusă din agenţi de poliție locală Traseul nr.5 auto marca cu nr. de înmatriculare Execută patrularea pe străzile: Calea Buziaşului, P-ţa Ghe.Domăşneanu, Str.Grigore Antipa, Cimitirul Ciarda Roşie, Str.Pavel Stoica, Str.Matei Milo, Liceul Electrotimiş, Calea Urseni, Str.Mareşal C-tin Prezan, compusă din agenţii de poliție locală Traseul nr.6 auto marca cu nr. de înmatriculare Execută patrularea în cartierul Fratelia, Str.Calea Martirilor, Str.Gavril Mizicescu, Str.Aluniş, Str.Anton Pavlovici Cehov, Str.Herculane, Victor Hogo, Str.Ana Ipătescu, P-ţa Apărătorii Banatului (Calea Şagului) compusă din agenții de poliție locală Traseul nr.7 auto marca cu nr.de înmatriculare Execută patrularea pe Str. Ana Ipătescu, Str.Chişodei, Emile Zola, Str.Bujorilor, Str.Nicoreşti, Cimitirul Nicoreşti, Str.Eternităţii, Gara Timişoara Sud, Str.Izlaz, Str.Ceferiştilor, Calea Şagului patrula compusă din agenții de poliție locală Traseul nr.8 auto marca cu nr. de înmatriculare Execută patrularea pe Str.Ardealului, Splaiul Sofocle, podul Modoş, Str.Ioan Român, Constantin Silvestri, Calea ferata Timişoara-Jimbolia. compusă din agenții de poliție locală Traseul nr.9 auto marca cu nr .de înmatriculare Execută patrularea pe Str.Nicolae Andreescu, Str.Pavel Dan, Corneliu Baba, P-ţa Petăfi Sandor, Liceul Auto, Str.Ion Slavici, Str.Constantin Nottara, Str.Răscoala din 1907, Str.Anton Bacalbaşa, Str.Cosma Ionescu, Str.Ovidiu Cartuş, Calea Şagului. compusă din agenții de poliție locală Traseul nr.10 auto marca cu nr. de înmatriculare Execută patrularea pe Calea Bogdăneştilor, Dunărea, Războieni, T., Casian Munteanu, Gara Ronaț, Str. Cireşului, Banul Udrea, Lacului , Str.C .A .Rosetti, Radu de la Afumaţi, Str. Grigore Ureche, Str.Teodor Aman compusă din agenții de poliție locală 16 )

Traseul nr.11 auto marca cu nr. de înmatriculare Execută patrularea pe Str.Moise Doboşan, Gr.Alexandrescu, Str.Agricultorilor, Tibrului, Livezilor, vadul Crişului, Str.Ciocârliei, Intrarea Tazlău, Rudăria, Mesteacănului, Strlt.Ovidiu Balea, Str. Horea, Str.Cloşca, P-ţa Gr.Alexandrescu. compusă din agenţii de poliție locală Traseul nr.12 auto marca cu nr. de înmatriculare Execută patrularea pe Str.Armoniei, Str.Marginii, Aurora, Calea Sever Bocu, Str.Constructorilor, Str.Horia Creangă, Str, Cornel Trăilescu, Str.Octav Boicescu, Str.Marcel lancu, Str.GhMatei Cantacuzino, Str.lon Ionescu de la Brad, Str.Albinelor, Str.Martir Conciatu, Str. Avram Imbrone compusă din agenţii de poliție locală ZONE din municipiul Timişoara asigurate zilnic, patrule pedestre pe trei schimburi. 1. Piaţa Victoriei — 4 —2 agenți poliție locală pe schimb 2. Piaţa Unirii — 2 agenți poliție locală pe schimb 3. Piaţa Libertăţii - 2 agenți poliție locală pe schimb 4. Piaţa Traian - 2 agenți poliție locală pe schimb Itinerariul de patrulare nr. 4— patrulă pedestră - Schimbul I Ora Străzile pe care se va patrula - Locaţia - zona 0700-0815 | Parcul Central, Aleea Personalităților 0.15-0900 | Porcul Catedralei, Filarmonica, str. 20 Decembrie, Primăria Mun. Timişoara 0900-0930 | Parc Justiţiei 0930-1015 | Parcul Rozelor, malul Canalului Bega 105-100 | Porcul Alpinet 1100-1140 | Piaţa Plevnei, Parcul Ghorghe Doja 140-210 | Porcul Central, Aleea Personalităţilor 1210-1250 | Parcul Catedralei, Filarmonica, str. 20 Decembrie, Primăria Mun. Timişoara 1250-1320 | Parcul Justiţiei 3240-1400 | Parcul Rozelor, malul Canalului Bega 1440-1450 | Porcul Alpinet Schimbul II Ora Străzile pe care se va patrula — Locaţia — zona 1400-1515 | Porcul Central, Aleea Personalităţilor 15,15-16,00 | Parcul Catedralei, Filarmonica, str. 20 Decembrie, Primăria Mun. Timişoara 1600-1630 | Parc Justiţiei 1630-1715 | Parcul Rozelor, malul Canalului Bega 1715-1800 | Parcul Alpinet 1500-1840 | Piaţa Plevnei, Parcul Ghorghe Doja 1840-19.10 | Parcul Central, Aleea Personalităţilor 19,10-1950 | Parcul Catedralei, Filarmonica, str. 20 Decembrie, Primăria Mun. Timişoara 1502020 | Porcul Justiţiei 0202100 | Parcul Rozelor, malul Canalului Bega 202130 | Parcul Alpinet 17

Schimbul III Ora Parcul Central, Aleea Personalităţilor 2200-23.15 | Parcul Catedralei, Filarmonica, str. 20 Decembrie, Primăria Mun. Timişoara 2315-2400 | Parc Justiţiei 00050 | Porcul Rozelor, malul Canalului Bega 3050-0130 | Parcul Alpinet 0130-0220 | Piaţa Plevnei, Parcul Ghorghe Doja 0220-03,0 | Parcul Central, Aleea Personalităţilor %,10-0400 | Parcul Catedralei, Filarmonica, str. 20 Decembrie, Primăria Mun. Timişoara 0400-0430 | Parcul Justiţiei 0430-0510 | Parcul Rozelor, malul Canalului Bega 05,10-05,30 | Parcul Alpinet Zilnic, se acţionează între orele 07,00 - 24,00 pe mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Timişoara cu patrule mixte, formate din agenți de poliţie locală şi inspectori (controlori) din cadrul RATT. 18

Misiuni şi acţiuni specifice componentelor sistemului integrat de ordine publică A. Misiuni Specifice Poliției Locale Principiile care stau la baza desfăşurării activităților Poliţiei Locale sunt: principiul legalităţii, încrederii, previzibilității, proximității şi proporționalității, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilități, imparţialității şi nediscriminării. Direcţia Poliţia Locală Timişoara îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorității deliberative şi ale celei executive ale administrației publice locale, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale şi locale. B. Misiuni executate în comun În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Direcţia Poliţia Locală Timişoara, cooperează cu unităţile, respectiv structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei, Poliţiei de Frontieră şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizații neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice (Consiliile Consultative de Cartier) în condițiile legii. - agenţii de poliție locală participă împreună cu autoritățile competente prevăzute de lepe, potrivit competenţelor, la activități de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale pori catastrofe, precum şi la limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente. - participă împreună cu alte autorități competente la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi altor asemenea activități care se desfăşoară în spațiu public şi care implică aglomerări de persoane. - participă alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranță publică pentru prevenirea şi combaterea infracțiunilor stradale. - cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/ sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale. - acordă sprijin structurilor competente cu atribuţii în domeniul menținerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice în teritoriul de competență. - participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei, şi alte asemenea fenomene pe drumurile publice. 19

- participă împreună cu unităţile — structurile teritoriala ale Poliţiei Române la asigurarea măsurilor de circulaţie, ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstrații procesiuni, acţiuni de pichetare, comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi altor asemenea activități care se desfăşoară în spaţiu public şi care implică aglomerări de persoane. - sprijină unităţile, structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competență. - acordă sprijin unităţilor, structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței şi siguranței traficului. - cooperează cu unitățile şi structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului — utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. - participă la acţiunile de demolare, dezmembrare, dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi al libertății de acţiune a personalului care participă la aceste acţiuni specifice. - cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar de mediu şi protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora. - cooperează cu serviciile publice comunitare de evidența persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani care nu au acte de identitate. 20

Capitolul IV Forțe puse la dispoziție şi dotarea logistică a:acestora Statul de funcţii al Poliţiei Locale Timişoara cuprinde un număr de 333 de funcţii din care ocupate 311 — funcţii publice = 244, personal contractual = 67 - pentru Ordine Publică = 123 - pentru Pază Obiective (pers. contractual) = 61 - pentru Dispecerat Intervenţie Rapidă = 28 _ serviciul Protecţia Mediului = 6 - serviciul Inspecţie Comercială = 1 - serviciul Disciplina în construcții şi afişaj stradal = 6 - serviciul Financiar-Contabilitate şi Achiziţii Publice= 8 - serviciul Circulaţie Rutieră = 29 - serviciul Resurse Umane = 39 - biroul Juridic = 4 _ biroul Comunicare,Relații cu publicul şi Registratură= 5 - biroul Logistic Administrativ (pers. contractual) = 5 - secretar-dactilograf = 1 DOTAREA LOGISTICĂ A) Echiparea efectivelor pe timpul executării serviciului (misiunilor) va fi cu ținuta de serviciu conform normelor din dotare, adaptată anotimpului parcurs, cu însemnele exterioare stabilite prin lege. Uniforma agenţilor de poliție locală care fac parte din grupa de intervenție rapidă va fi inscripționată. B) Dotarea: efectivele vor avea asupra lor armamentul din dotare (pistol model Glock 19, calibrul 9 mm cu 12 cartuşe letale sau neletale, dispuse în 2 încărcătoare, unul în pistol iar celălalt în tocul pistolului), cătuşe şi baston tip tomfă, spray iritant lacrimogen, lanternă (pe timp de noapte), , dispozitiv electroşoc, staţie de emisie- recepție portabilă. Armamentul şi muniția şi spray — ul se păstrează la sediul Direcţiei Poliţiei Locale şi (vor fi ridicate la intrarea în serviciu sau misiuni şi predate la ieşirea sau terminarea misiunilor, pe bază de tichet. ) C) Asigurarea cu mijloace auto - moto: 4. 7autoturisme pentru patrulare — transport valori monetare; 5. 1 autoturism transport persoane; 6. 26 motoscutere pentru patrulare 21

Modul de executare al instruirii şi controlului forțelor care asigură siguranța publică Instruirea poliţiştilor care acţionează în patrulele de siguranță publică se realizează zilnic, înainte de intrarea în serviciu, prin rotație de către directorul executiv, directorul executiv adjunct, şefii de servicii Ordine Publică şi Pază Obiective, şefii de secții, şefi de schimburi pe baza unei tematici cu caracter aplicativ care se întocmeşte trimestrial. Instruirea se realizează pe schimburi înaintea plecării în teren, timp de 15-30 de minute, iar cei desemnați să execute instruirea urmând să execute: 7. verificarea prezenței poliţiştilor, dacă sunt apți fizic şi psihic pentru executarea serviciului; 8. dacă au aspectul fizic îngrijit, ținuta corespunzătoare, armamentul şi toate materialele din dotare asupra lor 9. prezentarea situaţiei operative din ultimele 24 de ore, a evenimentelor care au avut loc şi a acţiunilor în curs de desfăşurare pe raza municipiului Timişoara, precum şi forțele cu care se conlucrează: 10.prelucrarea aspectelor rezultate din activitatea desfăşurată de poliţiştii locali din ziua precedentă; 11.indicarea persoanelor, autoturismelor, bunurilor urmărite; 12.alte activități de ordin organizatoric. Funcţionarii publici desemnaţi să execute controlul vor urmări: e modul de întocmire şi completare a buletinului posturilor e prezența agenţilor de poliție locală în posturile fixe; patrule mobile sau patrule auto în limitele postului încredințat sau respectarea traseului de patrulare auto-moto e modul de respectare a consemnului general şi particular e modul de comportare faţă de cetăţenii cu care intră în contact, actele procedurale încheiate şi măsurile luate e cunoaşterea teritoriului postului, precum şi a populației din această zonă. e Ținuta, modul de întreţinere şi folosire a mijloacelor din dotare: armament, staţii radio-emisie, mijloace de autoapărare inclusiv autoturismele şi motoscuterele din dotare. e Sprijină şi îndrumă pe cei aflați în serviciu pentru executarea în bune condițiuni a sarcinilor specifice şi ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. Deficiențele constatate şi propunerile făcute cu ocazia controlului, vor fi menționate în registrul de control al agenților de poliție, care va fi prezentat zilnic conducerii, cu ocazia schimbării serviciului pentru a dispune măsuri. 22

Capitolul V Colaborarea şi cooperarea cu alte forţe La baza cooperării între structuri se află legile de organizare şi funcţionare ale acestora, hotărârile şi Ordonanțele de Guvern, dispoziţiile ordinele şi instrucțiunile MAL, cât şi protocoalele încheiate între aceste structuri. Cooperarea este activitatea prin care structurile din sistemul integrat de ordine publică, acționează în comun pentru stăpânirea fenomenului infracțional şi contravenţional, menținerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice. Cooperarea presupune: e Schimbul operativ de date privind situaţia operativă din zona de responsabilitate e Organizarea şi executarea de razii şi acţiuni punctuale, informarea reciprocă despre rezultatele acestora şi măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea muncii e Executarea de analize şi controale comune e Acordarea de sprijin reciproc în soluționarea unor situații ivite în timpul serviciului Agenţii de poliție locală vor coopera cu personalul unităților — structurilor Poliţiei Române, Jandarmeriei, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, apărare civilă şi alte forțe. Periodic, conform Protocolului de colaborare realizat în baza „ Programului pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale în sistem integrat” structurile incluse se vor întâlni pentru a analiza activităților desfăşurate, schimb de date în vederea dezvoltării unui parteneriat la nivelul județului Timiş pentru prevenirea şi combaterea faptelor infracţionale stradale cu impact direct asupra comunităţii, în vederea asigurării unui climat de siguranță publică. Modul de acțiune în situații de urgență (incendii de proporții, explozii, catastrofe și calamități naturale, în cazul acţiunilor de protecție civilă) În cazul în care polițistul local care acționează în dispozitivul de siguranță publică este sesizat despre comiterea unui accident rutier sau în cazul infracţiunilor contra vieții, sănătății şi integrității corporale a persoanei, indiferent dacă sunt săvârşite în stradă, pe câmp deschis sau în imobile, ori în situația calamităţilor naturale, incendiilor sau exploziilor va lua următoarele 23

MĂSURI: e Salvarea victimelor Înlăturarea urmărilor Conservarea urmelor Identificarea martorilor oculari Paza locului faptei până la sosirea echipei operative urgenţă în vederea înlăturării efectelor produse. Sprijină reprezentanții protecției civile şi Inspectoratul pentru situații de În cazul în care făptuitorul se află la locul faptei sau în împrejurimi, îl va identifica, va lua măsuri de imobilizare până la sosirea organelor abilitate, şi îi va asigura protecție pentru a nu suferi vătămări corporale din partea altor persoane. 24

Dispoziţii finale Reactualizarea planului de ordine şi siguranță publică se face anual, sau ori de câte ori este necesar, în funcție de evoluția situației operative. Premergător aprobării Planului de ordine şi siguranță publică, sub autoritatea Primarului, se va realiza o întâlnire cu factorii responsabili pentru a analiza prevederile documentului, pentru clarificarea şi realizarea acordului privind modul de acţiune. La prezentul plan se anexează: - harta municipiului şi elementele de dispozitiv ale tuturor forțelor de ordine şi siguranță publică; - situaţiile privind sectoarele de siguranță publică şi traseele de patrulare; - tabel cuprinzând funcţionarii publici cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare şi control a forțelor din sistemul de ordine şi siguranță publică. CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA Avizat Comisia Locală de Ordine Publică 1) Primar — Dr.ing. CIUHANDU GHEORGHE - preşedinte 2) jr.COIJOCARI IOAN 3) cms.şef. BOGOŞEL SABIN - Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara 4) jr. SPĂTARU DORU - $eful Poliţiei Locale Timişoara 5) - consilier local 6) - consilier local 7) - consilier local 25

TABEL NOMINAL cu personalul cu funcţii de conducere care au drept de control asupra dispozitivului aflat în serviciu cu NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA 1 Dr.ing. CIUHANDU GHEORGHE | Primar al Municipiului Timişoara 2 |Jr. SPĂTARU DORU Director Executiv Poliţia Locală 3 Jr. Ec. COTAN DOREL Director Executiv Adjunct Poliţia Locală 4 |Jr. BĂLANAVRAM Şef Serviciu Ordine Publică 5 Ing. ILIN ADRIAN Şef Serviciu Inspecţie Comercială 6 | Ing. PUSCAŞ ADRIAN Şef Serviciu Protecţia Mediului 7 | Jr. PANĂ COSMIN FLORIN Pt. Şef Secţie 1 Poliţie Locală & |Ing. BUZATU ADRIAN Şef Secţie 2 Poliție Locală 9 Jr. STAICU IUSTINIAN Şef Birou Dispecerat Intervenţie Rapidă 10 |Ing. ARDELEAN VALENTIN Pi. Şef Birou Blocări-Ridicări-Auto Abandonate 26