keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 394/22.09.2015 privind obligativitatea întreţinerii clădirilor de pe raza Municipiului Timisoara

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 394/22.09.2015
privind obligativitatea întreţinerii clădirilor de pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.25047/22.09.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Proprietarii clădirilor care prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrala, afectează calitatea cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane sunt obligaţi să execute lucrări de zugrăveli şi vopsitorii exterioare şi lucrări de conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor, conform art. 11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Art. 2: Proprietarii clădirilor care prezintă pericol public sunt obligaţi să execute lucrările de intervenţie asupra imobilului, după obţinerea în prealabil a autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, potrivit art. 7, alin.16 al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Art. 3: Nerespectarea art.1 şi 2 din prezenta hotărâre se sancţionează cu amenda maximă prevăzută de art. 2, alin. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara se va înfiinţa o Comisie care va inventaria clădirile care reprezintă pericol public şi care nu sunt întreţinute.

Art. 5: Comisia va propune o metodologie de evaluare şi punctare a stării de degradare în vederea supraimpozitării conform Codului Fiscal.

Art. 6: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Direcţia Urbanism, Direcţia Poliţia Locală şi Direcţia Fiscală din cadul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Drecţiei Fiscale;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

S e r v i c i u l d e D e z v o l t a r e U r b a n a s i R e a b i l i t a r e s i C o n s e r v a r e C l a d i r i I s t o r i c e

B I R O U L R E A B I L I T A R E Ş I C O N S E R V A R E C L Ă D I R I I S T O R I C E

S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6

e ‐ m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

SC 2015‐_______________ /_______________ Se aprobă, Primar

Nicolae Robu

REFERAT

privind obligativitatea întreţinerii clădirilor de pe raza Municipiului Timişoara

Municipiul Timişoara are pe raza teritoriului său un număr ridicat de clădiri, care prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane.

În legislaţia de specialitate există soluţii pentru ca proprietarii de clădiri să poată să acţioneze în regim de urgenţă în cazul în care construcţiile reprezintă un pericol public. Astfel, în Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, este permisă executarea anumitor lucrări de intervenție fără autorizație de construire, cu condiția ca aceste lucrări să nu modifice structura de rezistență și/sau aspectul architectural al construcțiilor. De asemenea, având în vedere recentele modificări legislative privind supraimpozitarea clădirilor aflate în stare avansată de degradare adoptate de Codul Fiscal propunem înființarea prin Dispoziție a Primarului a unei comisii care va inventaria aceste clădiri și va propune o metodologie de evaluare și punctare a stării de degradare în vederea supraimpozitării. Arhitect Șef Secretar Arh Ciprian Silviu CĂDARIU Ioan COJOCARI Șef BRCCI Violeta MIHALACHE Consilier BRCCI Andreea STĂNILĂ

Șef Serviciu Juridic Caius ȘULI