keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 159/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

31.10.2016

Hotararea Consiliului Local 159/31.10.2016
privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016 - 24521/06.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 24521/31.10.2016;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.17 alin.2 şi alin.3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
Având în vedere prevederile Anexei la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
Având în vedere Procesul-Verbal al Dezbaterii publice din data de 26.10.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) punctul 9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se revocă următoarele articole din actele normative locale în vigoare menţionate:
- de la cap. VII Gestiunea deşeurilor, punctul 2 şi punctul 3, lit. a - h din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara;
- de la cap. V 2. Controlul prafului şi emisiilor din construcţii şi demolări punctul 2.2, alin.4 Evaluarea impactului asupra calităţii aerului din Hotărârea Consiliului Local nr.157/24.04.2012 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara (Anexa nr.5);
- de la secţiunea IV Administrarea domeniului public art.6, Secţiunea V Obligaţiile persoanelor juridice, fizice şi fizice autorizate care execută lucrări de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, lucrări edilitar-gospodăreşti art.7, de la Capitolul II Gestionarea deşeurilor urbane art.8, alin.4, art. 10, alin.1, lit. a, art.12,alin.1, 2, 3, art.13, alin.1, de la Secţiunea I Condiţii privind gestionarea anumitor tipuri de deşeuri art.15, alin. 1, lit.d, e, f, art.16, alin.1, lit.d din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Reglementare şi Politici Mediu Urban - Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art .4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN SC2016-24521/06.10.2016

REFERAT pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în municipiul

Timişoara În conformitate cu prevederile art. 17, alin.2, lit.b din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a atinge, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70 % din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr.856/2002, cu completările ulterioare.

Conform prevederilor art.36 alin.2 lit.b) şi alin.6 lit.a) punctul 9 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, consiliul local exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului, prin asigurarea potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii a cadrului necesar pentru protecţia şi refacerea mediului. Prevederi referitoare la modul de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în municipiul Timişoara sunt prevăzute în mai multe acte normative locale - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/2012 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara - fapt pentru care considerăm că se impune o reglementare unitară. În vederea reducerii cantităţilor de deşeuri din construcţii şi demolări abandonate pe domeniul public/privat, monitorizarea şi asigurarea unei gestionări corespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri, s-au impus persoanelor fizice şi juridice care solicită autorizaţie de construcţie sau demolare, obligativitatea întocmirii unui Plan de eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii, reabilitări si reparaţii, condiţie impusă în Certificatul de Urbanism, în vederea eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare.

În Planul de eliminare a deşeurilor beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor estimează cantităţile pentru fiecare tip de deşeu în parte. Pentru a urmări modul de gestionare a deşeurilor rezultate de investiţie se impune ca la finalizarea investiţiei beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor să întocmească un raport final care să conţină tipurile şi cantităţile reale rezultate din lucrare, precum şi documente justificative privind eliminarea acestor deşeuri.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/2012 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara s-a introdus fişa de identificare a caracteristicilor şantierului, prin care sunt solicitate mai multe date care se regăsesc în conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor, precum şi în actele normative locale. De asemenea, menţionăm faptul că unele puncte din fişă, precum şi încadrarea şantierului la categoria de risc pot fi completate doar după finalizarea lucrărilor de construcţii/demolare.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să aprobe Regulamentul privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în municipiul Timişoara, conform Anexei care

face parte integrantă din hotărâre, precum şi revocarea următoarelor articole din actele normative locale în vigoare menţionate:

- de la cap. VII Gestiunea deşeurilor, punctul 2 şi punctul 3, lit. a - h din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara;

- de la cap. V 2. Controlul prafului şi emisiilor din construcţii şi demolări punctul 2.2, alin.4 Evaluarea impactului asupra calităţii aerului din Hotărârea Consiliului Local nr.157/24.04.2012 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara (Anexa nr.5);

- de la secţiunea IV Administrarea domeniului public art.6, Secţiunea V Obligaţiile persoanelor juridice, fizice şi fizice autorizate care execută lucrări de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, lucrări edilitar-gospodăreşti art.7, de la Capitolul II Gestionarea deşeurilor urbane art.8, alin.4, art. 10, alin.1, lit. a, art.12,alin.1, 2, 3, art.13, alin.1, de la Secţiunea I Condiţii privind gestionarea anumitor tipuri de deşeuri art.15, alin. 1, lit.d, e, f, art.16, alin.1, lit.d din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN DANIEL CORAŞ

CONSILIER CLAUDIA DOBRE

SERVICIUL JURIDIC

ALIN STOICA

Red.C.D./Dact: C.D. cod FO53 – 01 ver. 3

Atasament: Referat_regulament_deseuri_dupa_dezbatere_publ.pdf

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU

SERVICIUL REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN

SC2016-24521/31.10.2016

REFERAT

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în

municipiul Timişoara

În data de 26.10.2016, a avut loc dezbaterea publică pe tema Regulamentului privind

gestionarea deșeurilor din construcţii şi demolări în municipiul Timişoara. Cu acest prilej, au fost

discutate modificările și completările la prezentul regulament, precum și modificările legislației în

vigoare survenite în ultima perioadă.

La dezbaterea publică au participat reprezentanți ai Direcției de Mediu din cadrul Primăriei

Municpiului Timișoara, reprezentanți ai operatorului de servicii publice de salubrizare S.C. RETIM

ECOLOGIC SERVICE S.A., o reprezentantă a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, precum și

un reprezentant al F.A.L.T.

Având în vedere modificarea legislației privind gestionarea deșeurilor din construcții și

demolări precum și modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,

republicată, se impun următoarele modificări în regulament:

- în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 2 din actul normativ mai sus menționat,

producătorilor de deșeuri și autorităților administrației publice locale le revine obligația să atingă până

la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru

deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte

surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării,

de minimum 50% din masa totală;

- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. 3. “Titularii pe numele cărora au fost emise

autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și

desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel

de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni

de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din

masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu

excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei

2014/955/UE.

De asemenea, deșeurile din construcții și desființări sunt deşeurile corespunzătoare codurilor

de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, exclusiv

deșeurile periculoase și materialele geologice naturale, în conformitate cu definiția categoriei

17.05.04.

Totodată, menționăm faptul că au fost însușite propunerile formulate de cei prezenți la

dezbatere.

Având în vedere cele expuse, propunem modificarea regulamentului supus dezbaterii,

conform celor menționate mai sus.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU

ADRIAN BERE-SEMEREDI

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI

POLITICI MEDIU URBAN

DANIEL CORAȘ

CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

Red.C.D./Dact: C.D. cod FO53 – 01 ver. 3

Atasament: Regulament_deseuri_dupa_dezbatere_publ.pdf

1

ANEXĂ LA HCL___________________

REGULAMENTUL PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR DIN

CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

CAPITOLUL I

SECŢIUNEA 1

DISPOZIŢII GENERALE

ART.1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind gestionarea

deşeurilor din construcţii şi demolări, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea

acestor tipuri de deşeuri în condiţii de siguranţă şi protecţie a mediului, creşterea gradului de

valorificare şi reciclare a acestora, precum şi reducerea cantităţii şi gradului de periculozitate

a deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii şi demolări.

(2) Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeurile rezultate din activităţile de

construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a construcţiilor civile, a

construcţiilor industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport, precum şi a

activităţilor de dragare şi decolmatare.

(3) Deşeurile care rezultă din lucrările de construcţii şi demolări sunt: betoane de

ciment armate sau nearmate, mixturi asfaltice, materiale ceramice sub formă de cărămidă,

blocuri ceramice, ţiglă , moloz, elemente din betoane uşoare, piatră spartă şi balast amestecate

sau nu cu pământ, lemn, sticlă, metale, mase plastice, etc.

Toate aceste materiale pot fi recuperate, reciclate şi refolosite prin tehnologii

specifice.

(4) În municipiul Timişoara colectarea, transportul, valorificarea şi depozitarea acestor

tipuri de deşeuri se realizează numai de către operatori economici autorizaţi.

(5) Prezentul regulament s-a întocmit cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare

privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări.

ART.2 Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum

urmează:

- colectare - strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a

deşeurilor în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

- colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat

separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a

acestora;

- deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau

obligaţia să îl arunce;

- deşeuri din construcții și demolări – deşeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri

care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, exclusiv

deșeurile periculoase și materialele geologice naturale, în conformitate cu definiția categoriei

17.05.04;

- deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce

se află în posesia acestora;

- deşeuri periculoase - orice deșeu marcat deșeu marcat cu un asterisc (*) în lista

deșeurilor va fi considerat deșeu periculos, în temeiul Directivei 2008/98/CE, cu excepția

cazului în care se aplică articolul 20 din această directivă.

- eliminare - orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în

cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau

de energie. Anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care

nu este exhaustivă;

2

- gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea

deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a

amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

- pregătirea pentru reutilizare - operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare

prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deşeuri sunt

pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de pretratare;

- prevenire - măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină

deşeu, care reduc:

a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de

viaţă a acestora;

b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; sau

c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor;

- producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri,

producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare

ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

- reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în

produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri.

Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi

conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de

umplere;

- reutilizare - orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au

devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute;

- tratare - operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă

valorificării sau eliminării;

- titularul activităţii de construcţii – persoană fizică sau juridică pe numele căreia a

fost emisă autorizaţia de construire/desfiinţare, care desfăşoară activităţi de construcţii

- valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile

servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit

scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în

întreprinderi ori în economie în general. Anexa nr. 3 la Legea nr.211/2011 privind regimul

deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabileşte o listă a

operaţiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă.

- depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol

sau în subteran;

- deşeu cu regim special - deşeu a cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare

se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative

asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător;

- deşeuri provenite din construcţii şi demolări – deşeuri din construcții și demolări

corespunzătoare codurilor de deșeuri prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei

2014/955/UE;

- deşeu municipal - deşeu menajer şi alt tip de deşeu care, prin natură sau compoziţie,

este similar cu deşeul menajer şi care este generat pe raza localităţii;

- operator economic autorizat – operatorul economic autorizat din punct de vedere al

protecţiei mediului care desfăşoară activităţi de colectare, transport, stocare, tratare,

valorificare, depozitare finală sau incinerare.

- precolectare - activitatea utilizatorului de strângere şi depozitare temporară a

deşeurilor municipale sau a deşeurilor solide asimilabile cu deşeurile municipale în recipiente,

containere ori puncte gospodăreşti, amplasate în spaţii special amenajate;

- preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deşeurilor la sursa de producere,

pe tipuri de materiale;

- sortare - activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor

reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi.

3

SECŢIUNEA 2

TIPURI DE DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI

ART.3 Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeurile rezultate din activităţi

precum construcţia de clădiri şi obiective de infrastructură, construcţia şi întreţinerea căilor

rutiere, demolarea totală sau parţială a clădirilor sau a obiectivelor de infrastructură, putând

include:

a) materiale rezultate din construcţii şi demolări clădiri - ciment, cărămizi, ţigle,

ceramică, roci, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, soluţii de

lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcţii cu termen de valabilitate expirat;

b) materiale rezultate din construcţia şi întreţinerea drumurilor - smoală, nisip, pietriş,

bitum, piatră construcţii, substanţe gudronate, substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici;

c) materiale excavate în timpul activităţilor de construire, dezafectare, dragare,

decontaminare etc. - sol, pietriş, argilă, nisip, roci, resturi vegetale.

ART.4 Deşeurile periculoase din deşeurile de construcţii şi demolări pot include:

a) materiale periculoase - azbest, gudroane şi vopsele, metale grele (crom, plumb,

mercur), lacuri, vopsele, adezivi, policlorură de vinil, solvenţi, compuşi bifenili policloruraţi,

diverse tipuri de răşini utilizate pentru conservare, ignifugare, impermeabilizare etc.;

b) materiale nepericuloase care au fost contaminate prin amestecare cu materiale

periculoase (ex. materiale de construcţii amestecate cu substanţe periculoase, materiale

amestecate rezultate în urma activităţii de demolare neselectivă, etc.);

c) soluri şi pietrişuri contaminate cu substanţe periculoase.

ART.5 Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deșeurile corespunzătoare codurilor

de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Tipurile de deșeuri din construcții și demolări sunt prevăzute în anexa 1 la prezentul

regulament.

CAPITOLUL II

SECŢIUNEA 3

GESTIONAREA DEŞEURILOR DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI

ART.6 (1)Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări cuprinde următoarele

etape: precolectarea, colectarea, transportul, tratarea, sortarea, reciclarea, valorificarea,

depozitarea finală sau neutralizarea în cazul deşeurilor periculoase din deşeurile din

construcţii şi demolări.

(2) Deţinătorul cu orice titlu legal al unei cantităţi de deşeuri din construcţii şi

demolări poartă întreaga responsabilitate privind efectele negative potenţiale.

(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau

desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să

atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare

și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care

utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de

deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția

materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei

2014/955/UE.

ART.7 Precolectarea deşeurilor din construcţii şi demolări (1) În faza de precolectare a deşeurilor, la sursa de producere, este obligatorie

depunerea separată a deşeurilor reciclabile de deşeurile nereciclabile în vederea reducerii

cantităţii de deşeuri destinate eliminării finale, valorificării şi reintroducerii în circuitul

4

economic a deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor ca sursă de materii secundare sau ca sursă de

energie.

(2) Producătorii de deşeuri – persoane fizice şi juridice – sunt obligaţi să asigure

sortarea deşeurilor din construcţii şi demolări, stabilite prin Decizia Comisiei 2014/955/UE,

pe tipuri de deşeuri, inclusiv a deşeurilor periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări.

Deşeurile reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, etc.) se vor

precolecta în recipiente separate şi vor fi predate operatorului economic autorizat sau

valorificate la unităţile de profil. Este interzisă amestecarea diverselor tipuri de deşeuri

rezultate din reparaţii, construcţii şi demolări.

(3) Producătorii şi deţinătorii (persoane fizice sau juridice) de deşeuri periculoase din

deşeurile din construcţii şi demolări au obligaţia de a preda aceste tipuri de deşeuri unor

societăţi specializate în tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri.

(4) Producătorii de deşeuri (casnici-gospodării individuale şi asociaţii de

proprietari/locatari, agenţi economici, instituţii publice şi alte persoane juridice – asociaţii,

organizaţii) organizează activitatea de precolectare , potrivit specificului locului de producere,

în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, utilizând sistemele stabilite de Consiliul Local

al municipiului Timişoara, prin prezentul regulament.

(5) În Municipiul Timişoara precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor din

construcţii, reabilitarea şi demolarea clădirilor, din reparaţii în locuinţe sau spaţii comerciale

se efectuează numai în recipiente standardizate, de tip containere sau bene tip container de

diverse capacităţi.

(6) Deşeurile din construcţii şi demolări pot fi refolosite, prin reutilizare directă sau

indirectă tot ca materiale de construcţie, sau valorificate prin reciclare/valorificare energetică.

(7) Deşeurile nereciclabile sau cele periculoase din deşeurile din construcţii şi

demolări pot fi valorificate energetic sau eliminate prin depozitare (depozite de deşeuri

nepericuloase sau alte soluții de eliminare, după caz) sau, în cazul anumitor deşeuri, prin

incinerare.

ART.8 Colectarea şi transportul deşeurilor din construcţii şi demolări

(1) Deşeurile din construcţii, reabilitarea şi demolarea clădirilor, din reparaţii în

locuinţe sau spaţii comerciale, şi anexelor gospodăreşti, sunt de asemenea deşeuri solide

(moloz, zidărie, pământ în amestec cu alte materiale sau din excavaţii, materiale din lemn,

metale etc) care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor urbane.

(2) Deşeurile din construcţii şi demolări se vor colecta de către operatori economici

autorizaţi, la solicitarea şi pe cheltuiala producătorilor/ deţinătorilor de deşeuri.

(3) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri care solicită colectarea, transportul şi

depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări de către operatori economici autorizaţi, au

obligaţia de a nu depozita aceste deşeuri în stradă, pe domeniul public, înainte de punerea la

dispoziţie a recipientelor standardizate, de tip containere, solicitate operatorului economic

autorizat.

(4) Persoanele fizice care intenţionează să se debaraseze de deşeurile rezultate din

reparaţii şi amenajări în locuinţe, în cantitate de sub 1 mc, au obligaţia de a sorta aceste

deşeuri, pe tipuri de deşeuri, în vederea transportării şi predării, gratuit, la unul din punctele

de colectare de pe raza municipiului Timişoara, special amenajate în următoarele locaţii:

- Al. Avram Imbroane nr. 70;

- Calea Torontalului nr.94;

- Calea Șagului nr. 147/G – adresă provizorie (vis-a-vis de CET Sud);

- Calea Moşniţei nr. 2.

Operatorul punctelor de colectare va elibera cetăţenilor un document care justifică

preluarea gratuită de către operator a cantităţile predate de către persoanele fizice la punctele

de colectare.

5

5) Tipurile de deşeuri rezultate din reparaţii şi amenajări în locuinţe în cantitate de sub

1 mc, care se preiau prin punctele de colectare sunt: resturi de materiale de construcţii, obiecte

sanitare,geamuri, uşi.

(6) Deşeurile rezultate din reparaţii şi amenajări în locuinţe în cantitate de sub 1 mc, se

preiau de la cetăţeni o singură dată pe lună, pe baza buletinului sau a cărţii de identitate şi se

înregistrează în registrul de intrări existent la punctul de colectare a operatorului economic

autorizat.

(7) Colectarea şi transportul deşeurilor din construcţii şi demolări se vor realiza

folosind autovehicule compatibile cu sistemul de precolectare, în funcţie de tipul, cantitatea şi

originea deşeurilor.

(8) Transportul deşeurilor din construcţii şi demolări trebuie făcut cu personal instruit

pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru

intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente. Este interzisă abandonarea deşeurilor pe

traseu.

(9) Transportul trebuie însoţit de toate documentele necesare, din care să rezulte

deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea

de deşeuri transportată, codificarea acestora, precum şi de existenţa unui contract încheiat

între transportator şi deţinătorul deşeurilor.

(10) Autovehiculele vor fi încărcate astfel încât să nu existe posibilitatea împrăştierii

deşeurilor pe căile publice. Operatorii, agenţii economici şi persoanele fizice, sunt obligaţi să

asigure acoperirea cu prelată sau cu plasă a deşeurilor din construcţii şi demolări transportate

cu benă deschisă. Încărcarea deşeurilor în autovehiculele care le transportă se face direct din

recipiente, fiind interzisă răsturnarea conţinutului recipientelor pe stradă, trotuare, sau zone

verzi în vederea reîncărcării manuale.

(11) Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe

domeniul public sau privat al municipiului Timişoara.

CAPITOLUL III

SECŢIUNEA 4

PLAN ELIMINARE DEŞEURI

ART.9 (1)Pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările

de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale, beneficiarii

lucrărilor, vor solicita avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei

municipiului Timişoara, în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire sau demolare, condiţie

care va fi impusă în Certificatul de Urbanism de către Direcţia de Urbanism.

Urmărirea punerii în aplicare şi respectării Planului de eliminarea a deşeurilor se vor

efectua de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

(2) A. Conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor rezultate din lucrările noi de

investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a

clădirilor civile, publice sau industriale este următorul:

a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;

b) locul generării deşeurilor (locaţia investiţiei);

c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deșeuri care

sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE);

d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – precolectare, colectare,

transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală;

e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de diverse

capacităţi; în cazul deşeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale

utilizate;

6

f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu

acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi

numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului

încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

h) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii;

i) data întocmirii planului și semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.

(3)Modelele de completare a Planurilor de eliminare a deşeurilor (2A, 2B, 2C, 2D)

sunt prezentate în anexa nr.2 la prezentul regulament.

(4) Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor au obligaţia de a respecta Planul de

eliminare a deşeurilor avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei

municipiului Timişoara.

(5) La finalizarea investiţiei, beneficiarii şi/ sau executanţii lucrărilor au obligaţia de a

întocmi un Raport final la Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei,

avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

(6)Raportul final se va prezenta compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei

municipiului Timişoara, în termen de 10 zile, de la finalizarea investiţiei.

(7) Conţinutul Raportului final este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

ART.10 (1) Deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar –

gospodăreşti, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual,

până la data de 15 februarie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei

Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le

desfăşoară pe teritoriul municipiului Timişoara.

(2) Planul de eliminare a deşeurilor de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii

edilitar-gospodăreşti va avea următorul conţinut:

a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;

b) locul generării deşeurilor (punct de lucru, etc.);

c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deșeuri care

sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE), estimate şi

exprimate în tone; în cazul lucrărilor curente pe baza datelor din anul precedent;

d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – precolectare, colectare,

transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală.

e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de diverse

capacităţi; în cazul deşeurilor periculoase generate din activităţi medicale se va specifica

capacitatea recipientelor speciale utilizate;

f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu

acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi

numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului

încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

h) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii;

i) data întocmirii planului și semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.

CAPITOLUL IV

OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORILOR DE DEŞEURI

ART.11 Persoanele juridice, fizice şi fizice autorizate care execută lucrări de

construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, lucrări edilitar-gospodăreşti au următoarele

obligaţii:

a) să nu depoziteze pământul rezultat din lucrările de construcţii pe un amplasament

fără aprobarea emisă de serviciile de specialitate;

7

b) să nu murdărească căile publice (străzi, trotuare, alei, curţi) ca urmare a activităţilor

de încărcare – descărcare a mijloacelor de transport;

c) să nu preparare mortarele sau betoanele direct pe sol;

d) să nu aştearnă pe traseul lucrărilor edilitar-gospodăreşti, care urmează a fi supuse

lucrărilor de refacere a zonelor verzi, de pământ care are în compoziţie resturi materiale de

orice fel, sau pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare – rezultat din

excavaţii, săpături;

e) să efectueze lucrări de salubrizare a domeniului public şi a amplasamentelor

organizărilor de şantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar – gospodăreşti

cât şi la finalizarea lor;

f) să ia măsuri de împiedicare a producerii şi răspândirii prafului în şi din incinta

organizărilor de şantier, pe traseul lucrărilor edilitar – gospodăreşti şi pe amplasamentele de

lucrări de demolare construcţii, prin realizarea stropirii, prin pulverizare cu apă, a

amplasamentului sau porţiunilor din clădire supuse demolării;

g) să amenajeze căi de acces din organizările de şantier până la căile şi drumurile

publice, înainte de începerea construcţiilor/lucrărilor edilitar – gospodăreşti pentru a preveni

murdărirea străzilor, trotuarelor, la ieşirea din zona construibilă;

h) să ia măsuri de asigurare a unei rampe de spălare sau de curăţare a roţilor

autovehiculelor /utilajelor de orice fel care părăsesc organizările de şantier şi neluarea

măsurilor necesare pentru a preveni murdărirea căilor publice;

i) să ia măsuri de asigurare a recipientelor de precolectare a deşeurilor menajere la

punctele de lucru, organizările de şantier, pe traseul lucrărilor edilitar – gospodăreşti, pentru

personalul propriu;

j) să asigure în incinta punctelor de lucru, organizărilor de şantier sau pe

amplasamentele lucrărilor de investiţii la reţelele publice ori alte lucrări, grupuri sanitare

(WC-uri ecologice) pentru personalul propriu;

Grupurile sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igienă şi

se vor goli şi dezinfecta zilnic de către operatorul de specialitate pentru a se evita răspândirea

mirosurilor neplăcute.

k) să împrejmuiască cu panouri speciale de protecţie organizările de şantier şi

amplasamentele pe care execută lucrări de construcţie sau intervenţie la dotările tehnico –

edilitare;

l) să nu depoziteze sau să nu abandoneze pe domeniul public al municipiului

Timişoara rulote, tonete, chioşcuri, construcţii metalice, construcţii provizorii, aparate de

orice fel ori utilaje defecte, caroserii de autovehicule degradate sau dezmembrate;

m) să nu depoziteze direct pe trotuar, sol, sau pe carosabilul străzilor materialele de

construcţie: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deşeuri

amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din

demolarea unor construcţii civile sau industriale. Fac excepţie de la aceste prevederi

materialele de construcţie ambalate sub orice formă, dacă nu afectează solul, cu condiţia

achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a domeniului public şi depozitarea lor în

mod ordonat.

Deşeurile şi materialele menţionate se depozitează numai în recipiente standardizate

(containere de diverse capacităţi, compatibile cu sistemul de colectare şi transport al

operatorului economic autorizat sau al constructorului).

n) să nu ocupe domeniul public cu materiale de construcţie (nisip, balast, piatră,

cărămizi, bolţari, ţigle, lemne, etc.) sau depozitarea pe domeniul public de paleţi / recipiente /

containere care conţin materiale de construcţii, schele, barăci, fără aprobarea serviciilor de

specialitate şi fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilită

conform legii;

o) să nu monteze schele, macarale sau alte utilaje pentru construcţii fără aprobare şi

fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilită conform legii

8

şi fără asigurarea schelelor cu plasă de protecţie sau fără respectarea condiţiilor pentru

asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în deplină siguranţă. În acest sens, schelele vor fi

asigurate cu tunel de trecere acolo unde nu este posibilă asigurarea circulaţiei pietonale prin

amenajarea unui trotuar provizoriu din plăci de beton prefabricate sau podină de lemn, sau se

va redirija circulaţia pietonală – cu aprobare prin Avizul Comisiei de Circulaţie a Primăriei

Municipiului Timişoara;

p) să nu amplaseze, să nu monteze şi să nu ocupe domeniului public cu construcţii

improvizate (scene, corturi şi alte construcţii) fără aprobare şi fără plata taxei zilnice pentru

ocuparea temporară a locurilor publice, stabilite conform legii şi fără respectarea condiţiilor

pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în deplină siguranţă;

r) să nu amestece deşeurile din construcţii şi demolări cu alte tipuri de deşeuri.

s) persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizațiile de

construcție/desființare au obligații anuale privind nivelul de pregătre pentru reutilizare,

reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere,

rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale:

- minimum 30% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în

anul 2017;

- minimum 45% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în

anul 2018;

- minimum 55% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în

anul 2019;

- minimum 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în

anul 2020.

Notă: Obligațiile anuale se calculează pe baza cantităților de deșeuri generate în anul

respectiv.

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

ART.12 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea

disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru

persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor

art. 7, alin.2 – 5, art.8, alin. 2 – 3, 7 - 11, art.9, alin.4, 6, art.10, alin.1.

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 – 1500 lei pentru

persoane fizice nerespectarea prevederilor art.8, alin.4.

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 – 1500 lei pentru

persoane fizice şi de la 1500- 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.

11, lit.a – r.

(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele

împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara.

(6) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii

procesului –verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul

amenzii pentru contravenţia săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul

constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(7) Împotriva procesului –verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a

sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării

acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită

contravenţia.

(8) Procesul – verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la

comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea

constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

9

(9) Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ART.13 Cadrul legislativ

1) Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări este reglementată de numeroase

documente legislative atât la nivel european cât şi la nivel naţional.

Cadrul legislativ naţional prin care este reglementată gestionarea deşeurilor din

construcţii şi demolări cuprinde următoarele acte:

- Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, actualizată;

- Hotărârea Guvernului nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, actualizată;

- Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

- Legea nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;

- Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;

- Ordonanţa nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată;

- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi

nepericuloase pe teritoriul României.

Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a

unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a

Consiliului.

2) La nivel local gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări, este reglementată

în următoarele acte normative:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/2007 privind

constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu

modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 453/2007, privind

aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a

indicatorilor de performanţă ai Serviciului de Salubrizare, modificată şi completată prin

H.C.L. nr. 299/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/2012 privind

completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 privind aprobarea

Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului

privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara.

ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU MEDIU URBAN

ADRIAN BERE-SEMEREDI DANIEL CORAŞ

CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

10

ANEXA NR.1

Tipurile de deşeuri din construcţii şi sunt prezentate în tabelul de mai jos.

17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 țigle și produse ceramice

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de

substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele

specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe

periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03* gudron de huilă și produse gudronate

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 03 Plumb

17 04 04 Zinc

17 04 05 Fier și oțel

17 04 06 Staniu

17 04 07 Amestecuri metalice

17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10* cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și

nămoluri de dragare

17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05* nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01* materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02 materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări

11

17 09 01* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri

cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu

cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu

conținut de substanțe periculoase

17 09 04 deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la

17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

12

ANEXA NR. 2

A. PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR PENTRU LUCRARE EXECUTATĂ ÎN

REGIE PROPRIE (MODEL)

a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri: (se va menţiona

numele beneficiarului investiţiei) ………………………………………………

b) Locul generării deşeurilor: (se va menţiona locaţia investiţiei)

……………………………………………………………………............................................

c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt

prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menţiona doar

deşeurile care rezulta din lucrare

17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 țigle și produse ceramice

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de

substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele

specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe

periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03* gudron de huilă și produse gudronate

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 03 Plumb

17 04 04 Zinc

17 04 05 Fier și oțel

17 04 06 Staniu

17 04 07 Amestecuri metalice

17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10* cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și

nămoluri de dragare

17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05* nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

13

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01* materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02 materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri

cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu

cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu

conținut de substanțe periculoase

17 09 04 deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la

17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate:

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc

se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se

vor valorifica la unităţile de profil;

- betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de

beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor precolecta in

containere de diverse capacităţi şi vor fi colectate si transportate de către operatorul economic

autorizat;

- pământul se precolectează în containere si va fi transportat de operatorul economic

autorizat sau se va folosi la umpluturi;

- materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat şi

se va menţiona denumirea acestuia;

- deşeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unităţi specializate in

tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri şi se va menţiona denumirea unităţii.

e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de

diverse capacităţi;

f) Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor: operatorul economic autorizat

şi alţi operatori economici autorizaţi (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deşeuri rezultate

din lucrare;

- pentru deşeurile periculoase şi materialele izolante/hidroizolante se vor menţiona

denumirea unităţii/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deşeuri.

g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deşeurilor

periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în depozitele de deşeuri).

h) Numele, prenumele, nr. telefon şi semnătura responsabilului cu gestionarea

deşeurilor. Responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie este beneficiarul

lucrării.

i) Data întocmirii planului.

14

B. PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR PENTRU LUCRARE EXECUTATĂ DE

CATRE SOCIETĂŢI DE CONSTRUCŢII (MODEL)

a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri: (se va menţiona

societatea care executa lucrarea …………………………………………………………….......

b) Locul generării deşeurilor: (se va menţiona locaţia investiţiei)

……………………………………………………………………...............................................

c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt

prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menţiona doar

deşeurile care rezultă din lucrare

17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 țigle și produse ceramice

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de

substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele

specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe

periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03* gudron de huilă și produse gudronate

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 03 Plumb

17 04 04 Zinc

17 04 05 Fier și oțel

17 04 06 Staniu

17 04 07 Amestecuri metalice

17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10* cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și

nămoluri de dragare

17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05* nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest

15

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01* materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02 materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri

cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu

cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu

conținut de substanțe periculoase

17 09 04 deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la

17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate:

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic

autorizat sau se vor valorifica la unităţile de profil;

- betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor precolecta in

containere de diverse capacităţi şi vor fi colectate si transportate de către operatorul

economic autorizat;

- pământul se precolectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

- materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat şi se va menţiona denumirea acestuia;

- deşeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unităţi specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri şi se va menţiona denumirea unităţii.

e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de

diverse capacităţi.

f) Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor: operatorul economic autorizat

şi alţi operatori economici autorizaţi (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deşeuri rezultate

din lucrare;

- pentru deşeurile periculoase şi materialele izolante/hidroizolante se vor menţiona

denumirea unităţii/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deşeuri.

g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deşeurilor

periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în depozitele de deşeuri).

h) Numele, prenumele, nr. telefon şi semnătura responsabilului cu gestionarea

deşeurilor. Responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie este o persoană din

cadrul societăţii de construcţii care va executa lucrarea.

i) Data întocmirii planului.

NOTĂ: În cazul în care lucrarea se efectuează de către o societate de construcţii se

prezintă copia contractului/avizului favorabil încheiat cu operatorul economic autorizat pentru

colectarea, transportul şi depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) deşeurilor rezultate din

investiţie, precum şi copia contractului încheiat între societatea de construcţii şi beneficiarul

lucrării, din care să rezulte obligativitatea societăţii de a elimina deşeurile din lucrare.

16

C. PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR (ÎN SITUAŢIA ÎN CARE

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI VA ÎNCHEIA CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI

CU O SOCIETATE DE CONSTRUCŢII, DOAR DUPĂ OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI

DE CONSTRUIRE/DEMOLARE) (MODEL)

a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri: (se va menţiona

numele beneficiarului investiţiei) ………………………………………………………….......

b) Locul generării deşeurilor: (se va menţiona locaţia investiţiei)

……………………………………………………………………...............................................

c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt

prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menţiona doar

deşeurile care rezultă din lucrare

17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 țigle și produse ceramice

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de

substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele

specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe

periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03* gudron de huilă și produse gudronate

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 03 Plumb

17 04 04 Zinc

17 04 05 Fier și oțel

17 04 06 Staniu

17 04 07 Amestecuri metalice

17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10* cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și

nămoluri de dragare

17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05* nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest

17

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01* materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02 materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri

cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu

cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu

conținut de substanțe periculoase

17 09 04 deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la

17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate:

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic

autorizat sau se vor valorifica la unităţile de profil;

- betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor precolecta in

containere de diverse capacităţi şi vor fi colectate si transportate de către operatorul

economic autorizat;

- pământul se precolectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

- materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat şi se va menţiona denumirea acestuia;

- deşeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unităţi specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri şi se va menţiona denumirea unităţii.

e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de

diverse capacităţi.

f) Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor: operatorul economic autorizat

şi alţi operatori economici autorizaţi (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deşeuri rezultate

din lucrare;

- pentru deşeurile periculoase şi materialele izolante/hidroizolante se vor menţiona

denumirea unităţii/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deşeuri.

g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deşeurilor

periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în depozitele de deşeuri).

h) Numele, prenumele, nr. telefon şi semnătura responsabilului cu gestionarea

deşeurilor. Până la desemnarea constructorului, responsabil cu gestionarea deşeurilor

rezultate din investiţie este beneficiarul investiţiei.

i) Data întocmirii planului.

Notă: În situaţia în care beneficiarul lucrării deleagă executantului investiţiei

responsabilitatea gestionării deşeurilor rezultate din investiţie, acesta din urmă este obligat să

respecte prevederile Planului de eliminare a deşeurilor întocmit de beneficiar şi să încheie

contract cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul şi

depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) deşeurilor rezultate din lucrare.

Beneficiarul investiţiei va menţiona cele expuse mai sus, în conţinutul Planului de

eliminare a deşeurilor rezultate din investiţie.

18

D. PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR REZULTATE DIN LUCRĂRI DE

REPARAŢII ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE A LOCUINŢELOR EFECTUATE DE

CĂTRE

PERSOANE FIZICE, DIN CARE REZULTĂ DEŞEURI ÎN CANTITATE DE SUB 1 MC

(MODEL)

a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri: (se va menţiona

numele beneficiarului investiţiei): ...............................................................................................

b) Locul generării deşeurilor (locaţia investiţiei):

……………………………….....................................................................................................

c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt

prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menţiona doar

deşeurile care rezultă din lucrare

17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 țigle și produse ceramice

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de

substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele

specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe

periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03* gudron de huilă și produse gudronate

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 03 Plumb

17 04 04 Zinc

17 04 05 Fier și oțel

17 04 06 Staniu

17 04 07 Amestecuri metalice

17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10* cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și

nămoluri de dragare

17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05* nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

19

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01* materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02 materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri

cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu

cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu

conținut de substanțe periculoase

17 09 04 deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la

17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate:

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc

se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se

vor valorifica la unităţile de profil.

- betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de

beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor precolecta in saci

care se vor depozita temporar in interiorul apartamentului până la transportul acestora la

punctul de colectare;

- materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat şi

se va menţiona denumirea acestuia.

- deşeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unităţi specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri şi se va menţiona denumirea unităţii.

e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor - saci de rafie,

recipienţi pentru materiale reciclabile.

f) Denumirea şi adresa transportatorului: transportul deşeurilor se va face cu

autoturismul proprietate personală - se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al

vehiculului de transport;

- pentru deşeurile periculoase şi materialele izolante/hidroizolante se vor menţiona denumirea

unităţii/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deşeuri.

g) Locul depozitării finale – punctul de colectare situat în municipiul Timişoara - se

va menţiona unul din cele 4 centre

 Calea Torontalului, nr. 94  Al. Avram Imbroane, nr.70  Calea Moşniţei, nr.2  Calea Șagului nr. 147/G – adresă provizorie - incinerator (în cazul deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în

depozitele de deşeuri)

h) Numele, prenumele, nr. telefon si semnătura responsabilului cu gestionarea

deşeurilor (beneficiarul lucrării)

i) Data întocmirii planului.

20

ANEXA NR. 3

RAPORT FINAL

la Planul de eliminare a deşeurilor avizat cu numărul______ din data de______**

1. Denumirea şi adresa/producătorului de deşeuri; 2. Locaţia investiţiei; 3. Responsabilul cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie; 4. Tipul şi cantitatea reală a deşeurilor rezultate din investiţie - se vor anexa

chitanţele/facturile de la operatorul economic autorizat care a preluat deşeurile

rezultate din investiţie, precum şi documentul justificativ în cazul excepţiei

Cod

deșeu Denumire

Cantitate

reală

(kg/tone)

Nr. chitanță/factură de la

operatorul economic autorizat

care a preluat deșeurile

17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 țigle și produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale

ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau

fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse

ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau

contaminate cu substanțe periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și

produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03* gudron de huilă și produse gudronate

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 03 Plumb

17 04 04 Zinc

17 04 05 Fier și oțel

17 04 06 Staniu

17 04 07 Amestecuri metalice

17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe

periculoase

17 04 10* cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe

periculoase

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri

contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe

periculoase

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17

05 03

17 05 05* nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe

periculoase

21

17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate

la 17 05 05

17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe

periculoase

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17

05 07

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu

conținut de azbest

17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut

de substanțe periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la

17 06 01 și 17 06 03

17 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01* materiale de construcții pe bază de ghips,

contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02 materiale de construcții pe bază de gips, altele

decât cele specificate la 17 08 01

17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de

mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de

PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB,

dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB,

elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB,

condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv

amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe

periculoase

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări,

altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02

și 17 09 03

Excepții Se va atașa un document separat prin care se

justifică contextul de încadrare ca și excepție

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

Notă: **se va înscrie numărul şi data avizului gestiune deşeuri eliberat

ÎNTOCMIT

(nume, prenume şi semnătură)