keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 47/01.03.2011 privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

01.03.2011

Hotararea Consiliului Local 47/01.03.2011
privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2011 -771/13.01.2011 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizul Comisiei Locale de Ordine Publică întrunită la data de 09.02.2011;
Având în vedere prevederile art. 30 lit. c) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/22.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin.(3) lit. b) şi alin.(9), din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 463/18.12.2007 - privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru aprecierea activităţii Direcţiei Poliţia Comunitară din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

1

ANEXĂ LA H.C.L. Nr._______/______

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Nr. crt. Indicatorii

ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE – TOTAL - din care: - pe ordine şi linişte publică - pe comerţ ilicit - pe mediu şi salubrizare - pe mijloace de transport în comun - pe disciplină în construcţii - pe respectarea HCL 486/2006 - pe linie de circulaţie - pe maşini abandonate sau fără stăpân conform Legii 421/2002 - HCL 371/2007 - alte linii - din care: în colaborare cu: - inspectorii din Primărie - cu Poliţia Naţională - RETIM - RATT

1.

- alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcţii,Protecţia Copilului, etc) ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activităţile culturale sportive, religioase, probleme sociale, - TOTAL

- număr de efective participante PLANURI DE MĂSURI pt. activităţi speciale (delegaţii, electorale, etc) – TOTAL - număr efective folosite

2.

- număr de zile ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC - număr zile 3. - număr efective

4. INTERVENŢII RAPIDE, STĂRI CONFLICTUALE APLANATE 5. PATRULĂRI AUTO 6. PATRULĂRI PEDESTRE 7. PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE

8. CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂŢENI, ASOCIAŢII LOCATARI, PIEŢE, TÂRGURI, OBOARE, etc. 9. PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE CONSILIILOR CONSULTATIVE DE CARTIER 10. EXECUTĂRI MANDATE DE ADUCERE EMISE DE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI

PROCESE VERBALE – de îndeplinire a procedurii de afişare a proceselor verbale de contravenţie, refuzate a fi semnate. 11. INTERSECŢII, PARCURI, ŞCOLI etc, monitorizate de agenţi

12. INFRACŢIUNI CONSTATATE 13. INFRACTORI PRINŞI ŞI PREDAŢI POLIŢIEI NAŢIONALE 14. URMĂRIŢI PRINŞI ŞI PREDATI 15. MINORI DEPISTAŢI ŞI PREDAŢI LA CENTRE SPECIALE 16. CERŞETORI IDENTIFICAŢI ŞI SANCŢIONAŢI CONTRAVENŢIONAL 17. PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU 18. Nr. terenurilor identificarea ca fiind neîmprejmuite şi nesalubrizate

19. Nr. de rampe clandestine de deşeuri identificate şi sesizate Direcţiei de mediu pentru colectare şi transport

2

Nr. crt. Indicatorii 20. Nr. surselor de apă verificate şi sesizate administratorilor acestora în vederea igienizării 21. Nr. imobilelor verificate privind efectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare

22. Nr. de controale şi sesizarea autorităţilor şi instituţiilor publice competente a cazurilor de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică 23. Nr. de contracte de salubrizare încheiate de către persoane fizice şi juridice verificate

24. Nr. verificărilor privind ridicarea deşeurilor menajere de operatorul de servicii publice de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite

25. Nr. autovehiculelor de transport deşeuri controlate în trafic privind deţinerea documentelor legale de transport a deşeurilor 26. Nr. construcţii verificate fără autorizaţie de construire/demolare 27. Nr. construcţii verificate cu autorizaţie de construire expirată 28. Nr. construcţii verificate cu autorizaţie de construire/demolare

29. Nr. construcţii cu autorizaţie de construire, care nu respectă regimul de înălţime de pe panoul de identificare al investiţiei

30. Nr. verificări producători agricoli, societăţi comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate 31. Nr. verificări privind afişarea preţurilor 32. Nr. verificări privind actele de provenienţă a mărfii

33. Nr. verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu OG 99/2000 actualizată, republicată şi aprobată prin Legea 650/2002; 34. Nr. verificări la solicitarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanei

SOMAŢII APLICATE TOTAL: - Disciplina în construcţii si afişaj stradal - Protecţia mediului - Inspecţie comercială

35.

- Auto abandonate CONTRAVENŢII CONSTATATE – TOTAL - din care: - Legea 61/1991 - HCL 371/2007 - Legea 50/1991 - OUG 195/2002 - OUG 78/2000 - Legea 12/1990 republicată

36.

- alte acte PROCESE VERBALE DE CONTRAVENŢIE CONTESTATE VALOAREA AMENZII APLICATE PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ – TOTAL - - din care – PRIMĂRIA TIMIŞOARA - alte PRIMĂRII

37.

VALOAREA AMENZILOR ÎNCASATE LA BUGETUL CONSILIULUI LOCAL TIMIŞOARA 38. VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE 39. PERSOANE LEGITIMATE 40. PERSOANE AVERTIZATE 41. PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENŢĂ 42. PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII primite – rezolvate 43. MATERIALE PUBLICATE ÎN MASS - MEDIA

DIRECTOR EXECUTIV

Jr. DORU SPĂTARU

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane nr. 54, 300136 Timişoara; Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

Nr. 2050/ 13.01.2011 SC 2011-771/13.01.2011

APROBAT PRIMAR DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, precum si prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică – Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare, în scopul asigurării în condiţii optime a funcţionării direcţiei şi pentru asigurarea unui serviciu eficient în interesul comunităţii locale.

În vederea evaluării activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, in temeiul art. 30 lit. c) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 propunem aprobarea următorilor indicatori de performanţă;

Nr. cr. Indicatorii

ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE – TOTAL - din care: - pe ordine şi linişte publică - pe comerţ ilicit - pe mediu şi salubrizare - pe mijloace de transport în comun - pe disciplină în construcţii - pe respectarea HCL 486/2006 - pe linie de circulaţie - pe maşini abandonate sau fără stăpân conform Legii 421/2002 - HCL 371/2007 - alte linii - din care: în colaborare cu: - inspectorii din Primărie - cu Poliţia Naţională - RETIM - RATT

1.

- alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcţii,Protecţia Cod. FP 53-01,ver.1

ANAF

Cod. FP 53-01,ver.1

Nr. cr. Indicatorii

Copilului, etc) ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activităţile culturale sportive, religioase, probleme sociale, - TOTAL

- număr de efective participante PLANURI DE MĂSURI pt. activităţi speciale (delegaţii, electorale, etc) – TOTAL - număr efective folosite

2.

- număr de zile ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC - număr zile 3. - număr efective

4. INTERVENŢII RAPIDE, STĂRI CONFLICTUALE APLANATE 5. PATRULĂRI AUTO 6. PATRULĂRI PEDESTRE 7. PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE

8. CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂŢENI, ASOCIAŢII LOCATARI, PIEŢE, TÂRGURI, OBOARE, etc. 9. PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE CONSILIILOR CONSULTATIVE DE CARTIER 10. EXECUTĂRI MANDATE DE ADUCERE EMISE DE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI

PROCESE VERBALE – de îndeplinire a procedurii de afişare a proceselor verbale de contravenţie, refuzate a fi semnate. 11. INTERSECŢII, PARCURI, ŞCOLI etc, monitorizate de agenţi

12. INFRACŢIUNI CONSTATATE 13. INFRACTORI PRINŞI ŞI PREDAŢI POLIŢIEI NAŢIONALE 14. URMĂRIŢI PRINŞI ŞI PREDATI 15. MINORI DEPISTAŢI ŞI PREDAŢI LA CENTRE SPECIALE 16. CERŞETORI IDENTIFICAŢI ŞI SANCŢIONAŢI CONTRAVENŢIONAL 17. PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU 18. Nr. terenurilor identificarea ca fiind neîmprejmuite şi nesalubrizate

19. Nr. de rampe clandestine de deşeuri identificate şi sesizate Direcţiei de mediu pentru colectare şi transport

20. Nr. surselor de apă verificate şi sesizate administratorilor acestora în vederea igienizării 21. Nr. imobilelor verificate privind efectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare

22. Nr. de controale şi sesizarea autorităţilor şi instituţiilor publice competente a cazurilor de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică

23. Nr. de contracte de salubrizare încheiate de către persoane fizice şi juridice verificate

24. Nr. verificărilor privind ridicarea deşeurilor menajere de operatorul de servicii publice de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite

25. Nr. autovehiculelor de transport deşeuri controlate în trafic privind deţinerea documentelor legale de transport a deşeurilor 26. Nr. construcţii verificate fără autorizaţie de construire/demolare 27. Nr. construcţii verificate cu autorizaţie de construire expirată 28. Nr. construcţii verificate cu autorizaţie de construire/demolare

29. Nr. construcţii cu autorizaţie de construire, care nu respectă regimul de înălţime de pe panoul de identificare al investiţiei

30. Nr. verificări producători agricoli, societăţi comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate 31. Nr. verificări privind afişarea preţurilor 32. Nr. verificări privind actele de provenienţă a mărfii 33. Nr. verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu OG 99/2000

Cod. FP 53-01,ver.1

Nr. cr. Indicatorii

actualizată, republicată şi aprobată prin Legea 650/2002; 34. Nr. verificări la solicitarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanei

SOMAŢII APLICATE TOTAL: - Disciplina în construcţii si afişaj stradal - Protecţia mediului - Inspecţie comercială

35.

- Auto abandonate CONTRAVENŢII CONSTATATE – TOTAL - din care: - Legea 61/1991 - HCL 371/2007 - Legea 50/1991 - OUG 195/2002 - OUG 78/2000 - Legea 12/1990 republicată

36.

- alte acte PROCESE VERBALE DE CONTRAVENŢIE CONTESTATE VALOAREA AMENZII APLICATE PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ – TOTAL - - din care – PRIMĂRIA TIMIŞOARA - alte PRIMĂRII

37.

VALOAREA AMENZILOR ÎNCASATE LA BUGETUL CONSILIULUI LOCAL TIMIŞOARA

38. VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE 39. PERSOANE LEGITIMATE 40. PERSOANE AVERTIZATE 41. PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENŢĂ 42. PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII primite – rezolvate 43. MATERIALE PUBLICATE ÎN MASS - MEDIA

La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului

Timişoara privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara se revocă:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 463/18.12.2007 privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru aprecierea activităţii Direcţiei Poliţia Comunitară din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU ÎNTOCMIT Cj. BLAJIN MARIN

AVIZAT ŞEF SERVICIU

MIRELA LASUSCHEVICI

Cod. FP 53-01,ver.1