keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 133/25.03.2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare

25.03.2014

Hotararea Consiliului Local 133/25.03.2014
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-5548/04.03.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, precum şi prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006;
Având în vedere Legea nr. 421/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale aprobate prin HG nr. 156/2003;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local şi prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin H.G. nr. 955/2004;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatatrea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare;
Conform prevederilor art. 3 alin.(2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 13 şi 14 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Caietului de sarcini al serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite/staţionate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timişoara si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, aprobat prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2014, astfel :
Cap. III Condiţii Organizatorice, punctul 3, va avea următorul conţinut: "3. Programul de desfăşurare a activităţilor de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite/staţionate neregulamentar şi a vehiculelor abandonate şi fără stăpân este în intervalul orar 08.00 - 20.00, de luni-vineri. În caz de intervenţie rapidă (situaţii de urgenţă) programul activităţilor de ridicare este în intervalul orar 0,00-24,00 de luni-duminică".

Art. 2: Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, aprobat prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2014, astfel:
Cap. IV Obligaţiile Părţilor, art. 7, punctul 1, va avea următorul conţinut "Concesionarul are obligaţia asigurării activităţii în intervalul orar 8,00 - 20,00, de luni pana vineri, in mod continuu si permanent pe toata durata contractului. În caz de intervenţie rapidă (situaţii de urgenţă) programul activităţilor de ridicare este de luni până duminică în intervalul orar 0,00-24,00".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

REFERAT pentru modificarea şi completarea HCLMT nr. 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin

atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, a Caietului de

sarcini si a Contractului de delegare

Prin Hotărârea nr. 12/28.01.2014, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat

delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara către SC Drumuri Municipale Timişoara SA - prin Serviciul Administrare Parcări.

De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, s-a aprobat Caietul de sarcini al serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite/staţionate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timişoara si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, şi s-a stabilit cuantumul redevenţei.

Prin amendament s-a propus şi s-a aprobat ca programul de desfăşurare a activităţilor de blocare - ridicare să fie între 08.00 – 17.00, de luni-vineri

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico- sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ- teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. Potrivit art. 64 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Cod FO53-01, ver. 1

Având în vedere faptul că majoritatea conducătorilor auto, pentru care s-a dispus măsura ridicării, solicită eliberarea vehiculelor după ora 17,00, se impune modificarea programului de desfăşurare a activităţilor de blocare – ridicare până la ora 20,00.

De asemenea, poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor care blochează caile de acces, liniile mijloacelor de transport în comun, staţiile mijloacelor de transport în comun, etc, în cazuri de maximă urgenţă, astfel se impune completarea programului de desfăşurare a activităţilor de ridicare de la ora 0-24 numai pentru situaţiile de intervenţie rapidă.

Având în vedere prevederile legale în vigoare privind serviciile comunitare de utilităţi publice, precum şi principiul potrivit caruia în organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar, propunem modificarea şi completarea HCLMT nr. 12/28.01.2014, după cum urmează:

1. Modificarea şi completarea Caietului de sarcini al serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite/staţionate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timişoara si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, aprobat prin art. 2 din HCLMT nr. 12/2014, astfel Cap. III Condiţii Organizatorice, punctul 3, va avea următorul conţinut: ,,3. Programul de desfăşurare a activităţilor de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite/staţionate neregulamentar şi a vehiculelor abandonate şi fără stăpân este în intervalul orar 08.00 – 20.00, de luni-vineri. În caz de intervenţie rapidă (situaţii de urgenţă) programul activităţilor de ridicare este în intervalul orar 0,00-24,00 de luni-duminică”.

2. Modificarea şi completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, aprobat prin art. 3 din HCLMT nr. 12/2014, astfel Cap. IV Obligaţiile Părţilor, art. 7, punctul 1, va avea următorul conţinut ,,Concesionarul are obligaţia asigurării activităţii în intervalul orar 8,00 – 20,00, de luni pana vineri, in mod continuu si permanent pe toata durata contractului. În caz de intervenţie rapidă (situaţii de urgenţă) programul activităţilor de ridicare este în intervalul orar 0,00-24,00 de luni-duminică”.

p. SECRETAR, SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,