keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 542/28.11.2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara

28.11.2006

Hotararea Consiliului Local 542/28.11.2006
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006-23014/15.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor - actualizată;
În conformitate cu prevederile art.38 alin.(2) lit. d) şi alin. (6), lit. a) pct. 7, 9, 13, 14, 17 şi 19 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 rămân neschimbate.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Direcţia Poliţia Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţia Poliţia Comunitară;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA_pt_modificarea_HCL_349.pdf

ANEXA La Proiectul de Hotărâre

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara

1. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 2, astfel: „200 – 400 RON – persoanele fizice 500 – 1.000 RON – persoanele juridice” 2. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 3, astfel: „200 – 400 RON – persoanele fizice 500 – 1.000 RON – persoanele juridice” 3. Se modifică şi se completează art. 4, care va avea următorul cuprins: „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:

200 – 400 RON – persoanele fizice 500 – 1.000 RON – persoanele juridice”următoarele fapte: a) Neîncheierea de către operatorul de servicii publice de salubrizare de contracte de prestări servicii de salubrizare cu principalii utilizatori ai serviciului: - casnici: gospodării individuale şi asociaţii de proprietari/locatari; - agenţi economici; - instituţii publice; - alte persoane juridice( asociaţii, organizaţii etc.) Operatorul va încheia contracte de prestări servicii de salubrizare cu toţi utilizatorii, pe baza actelor prevăzute în caietul de sarcini, distinct, pe categorii de utilizatori. b) Refuzul utilizatorilor de a încheia contracte de prestări servicii de salubrizare şi de a deţine recipiente standardizate pentru colectarea deşeurilor menajere sau reciclabile. c) Neefectuarea curăţeniei pe toate străzile, parcurile, zonele verzi şi în pieţele agroalimentare, conform frecvenţei stabilite prin graficele de prestări servicii de salubrizare. d) Necurăţarea fecalelor câinilor de pe spaţiile unde circulaţia acestora este permisă; e) Neasigurarea manipulării corespunzătoare de către personalul operatorului de servicii publice de salubrizare a recipientelor de colectare a deşeurilor menajere şi nedepunerea acestora pe locaţiile stabilite de utilizatori. f) Nemanipularea corespunzătoare de către personalul operatorului de servicii publice de salubrizare a coşurilor de gunoi stradale în timpul golirii acestora pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora. g) Neasigurarea de către operatorul de servicii publice de salubrizare a numărului de recipiente necesare pentru fiecare utilizator, funcţie de cantitatea generată şi frecvenţa de colectare, pentru a evita depunerea de deşeuri lângă recipientele de precolectare. h) Nerespectarea de către operatorul de salubrizare a zilelor de colectare prevăzute în graficul de colectare a deşeurilor menajere de la utilizatorii serviciului de salubrizare, prevăzută la litera a);

i) Nepăstrarea curăţeniei în jurul recipientelor de precolectare a deşeurilor menajere şi depunerea de deşeuri de orice fel lângă acestea. j) Depunerea amestecată a deşeurilor de către utilizatori, acolo unde s-a implementat sistemul de colectare duală a deşeurilor, adică colectarea separată a deşeurilor reciclabile de deşeurile nereciclabile, conform instrucţiunilor scrise distribuite de operatorul de servicii publice de salubrizare fiecărui utilizator. k) Nesortarea de către operatorul de servicii publice de salubrizare a deşeurilor reciclabile din deşeurile stradale colectate. l) Neînlocuirea de către operatorul de servicii publice de salubrizare, în termen de 3 zile de la constatare sau de la sesizarea făcută de către utilizatori a recipientelor de precolectare a deşeurilor. 4. Se modifică art. 5 care va avea următorul cuprins: „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 500 – 1.000 RON – persoanele fizice şi juridice, următoarele fapte: a) Netransportarea de către operatorii de servicii publice de salubrizare şi întreţinere parcuri, zone verzi şi locuri de joacă pentru copii, a deşeurilor stradale, vegetale rezultate în urma activităţilor efectuate; b) Nesalubrizarea în aceeaşi zi a suprafeţei carosabilului sau trotuarului unde se execută lucrări de construcţii, reparaţii sau intervenţii la reţeaua tehnico-edilitară; c) Necolectarea ritmică a deşeurilor animaliere în fosa septică special destinată şi amenajată, de către operatorul serviciului public; d) Neamplasarea la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru şi la sediul unde îşi desfăşoară activitatea a unui coş pentru colectarea reziduurilor de către agenţii economici; 5. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 6, astfel: „1.000 – 2.000 RON – pentru operatorii de servicii publice” 6. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 7, care va avea următorul cuprins: „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 1.000 – 2.000 RON” 7. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 8, astfel:

„500 – 1.000 RON – persoanele fizice 1.000 – 2.000 RON – persoanele juridice” 8. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 9, astfel:

„500 – 1.000 RON – persoanele fizice 1.000 – 2.000 RON – persoanele juridice” 9. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 10, astfel:

„500 – 1.000 RON – persoanele fizice 1.000 – 2.000 RON – persoanele juridice”

10. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 11, astfel „500 – 1.000 RON – persoanele fizice 1.000 – 2.000 RON – persoanele juridice” 11. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 12, astfel:

„500 – 1.000 RON – persoanele fizice 1.000 – 2.000 RON – persoanele juridice” 12. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 13, astfel:

„200 – 400 RON – persoanele fizice 500 – 1.000 RON – persoanele juridice” 13. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 14, astfel:

„ 500 – 1.000 RON – persoanele fizice 1.000 – 2.000 RON – persoanele juridice” 14. Se modifică şi se completează art. 15, care va avea următorul cuprins: „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională şi cu lipire de colante autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, precum şi cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor, cu plata contravalorii prestaţiei efectuate şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între

500 – 1.000 RON – persoanele fizice 1.000 – 2.000 RON – persoanele juridice, următoarele fapte: a) Oprirea şi staţionarea vehiculelor pe trotuare, zone protejate de borne, spaţii verzi,

parcuri, staţii de autobuz, troleibuz, scuaruri, spaţii şi locuri de joacă pentru copii; b) Oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite

activităţi ale unor obiective sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător;

c) Parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie a şanţurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor;

d) Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele agreate de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

e) Circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor în zona: Piaţa Victoriei, Piaţa Unirii, Piaţa Traian, strada Alba Iulia, strada Ştefan cel Mare (între Piaţa Traian şi strada Aurel Vlaicu);

f) Executarea de marcaje stradale de către persoanele neautorizate şi fără acordul Comisiei de Circulaţie a municipiului Timişoara;

g) Nerespectarea graficelor de execuţie a lucrărilor aprobate de Comisia de Circulaţie a Municipiului Timişoara, pentru lucrările pe domeniul public.”

15. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 16, astfel:

„500 – 1.000 RON – persoanele fizice 1.000 – 2.000 RON – persoanele juridice”

16. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 17, astfel: „500 – 1.000 RON – persoanele fizice 1.000 - 2.000 RON – persoanele juridice”

17. Se modifică şi se completează art. 18,care va avea următorul cuprins: „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 200 – 400 RON – persoanele fizice” a) Creşterea animalelor şi păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente sau în adăposturi improvizate în jurul blocurilor de locuit; b) Creşterea animalelor şi păsărilor în zonele A şi B ale municipiului; c) Neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fosa septică creând astfel disconfort vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanţă de 10 m. faţă de cea mai apropiată locuinţă conform reglementărilor igienico – sanitare în vigoare, betonată şi prevăzută cu capac; d) Accesul liber pe domeniul public a păsărilor şi animalelor de orice fel; e) Amplasarea de grajduri, fose, platforme pentru depozitarea gunoiului în curţi sau grădini la o distanţă mai mică de 30 m. de locuinţele limitrofe; f) Murdărirea sau distrugerea mobilierului urban existent pe domeniul public (coşuri de gunoi, bănci, jocuri pentru copii, jardiniere); g) Amplasarea bătătoarelor de covoare în jurul imobilelor de locuit şi întinderea rufelor spălate la uscat în balcoane deschise sau în jurul blocurilor de locuinţe sau gospodăriilor individuale; h) neasigurarea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a drumului sau a străzii, pe porţiunea din dreptul gospodăriei, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi în jurul garajelor pe care le deţin sub orice formă;” 18. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 20, astfel: „1.000 – 2.000 RON – persoanele fizice şi juridice” 19. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 21, astfel: „500 – 1.000 RON – persoanele fizice şi juridice” 20. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 22, astfel: „100 – 200 RON – persoanele fizice” 21. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 23, astfel: „1.000 – 2.000 RON – pentru operatorii de transport” 22. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 24, astfel: „400 – 1.000 RON – persoanele fizice şi juridice” 23. Se modifică şi se completează art. 26, care va avea următorul cuprins: „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:

500 – 1.000 RON – persoanele fizice 1.500 – 2.000 RON – persoanele juridice, următoarele fapte:

a) Abandonarea necontrolată pe domeniul public a aparatelor de orice fel şi utilajelor defecte, tonetelor sau chioşcurilor, construcţiilor metalice, caroseriilor sau autovehiculelor degradate sau dezmembrate; b) Montarea schelelor sau macaralelor de construcţii fără aprobare şi fără plata taxelor legale; c) Montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru parcuri de distracţii, circuri sau alte manifestări, fără aprobare; d) Expunerea pentru reclamă sau publicitate pe domeniul public a unor autovehicule, utilaje sau aparatură fără aprobare; e) Spălarea autovehiculelor pe domeniul public; f) Depozitarea directă pe trotuar, sol, sau pe carosabilul străzilor a materialelor de construcţie: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale, precum şi prepararea mortarelor/betoanelor pe domeniul public. Fac excepţie de la aceste prevederi materialele de construcţie ambalate sub orice formă, dacă nu afectează solul, cu condiţia achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a domeniului public; Deşeurile şi materialele menţionate se depozitează numai în recipiente standardizate(containere de 1,1mc; 4mc; 7mc; 10mc şi de alte capacităţi, funcţie de cantitate, compatibile cu sistemul de colectare şi transport al operatorului de servicii publice de salubrizare sau al constructorului. g) Neasigurarea de către societăţile de construcţii a recipientelor de precolectare a deşeurilor menajere la punctele de lucru pentru personalul propriu; h) Neasigurarea de către societăţile de construcţii în incinta punctelor de lucru a grupurilor sanitare (WC-uri ecologice) pentru personalul propriu; Grupurile sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igienă şi se vor goli şi dezinfecta zilnic de către operatorul de specialitate pentru a se evita răspândirea mirosurilor neplăcute. i) Neîmprejmuirea cu panouri speciale de protecţie a organizărilor de şantier şi a amplasamentelor pe care se execută lucrări de intervenţie la dotările tehnico – edilitare;„ 24. Se modifică şi se completează art. 27 care va avea cu următorul cuprins: „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: „500 – 1.000 RON – persoanele fizice 1.500 – 2.000 RON - persoanele juridice, următoarele fapte: a) Murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de reparaţii la autovehicule; b) Amplasarea rulotelor şi containerelor de construcţii pe domeniul public fără aprobare şi fără achitarea taxelor legale; c) Necurăţirea şi nerepararea spaţiului de parcare de către deţinătorii legali; d) Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităţilor aprobate; e) Ocuparea domeniului public cu orice construcţii provizorii sau materiale fără achitarea taxelor legale; f) Scăldatul în canalul Bega şi folosirea malurilor ca loc pentru plajă; g) Efectuarea de lucrări de reparaţii auto pe domeniul public, neautorizate.”

25. Se modifică şi se completează art. 28 care va avea următorul cuprins: „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 1.000 – 2000 RON pentru persoanele fizice şi juridice, următoarele fapte: a) Neîntreţinerea de către societăţile comerciale care au în exploatare staţii de distribuţie produse petroliere, amplasate pe domeniul public, a spaţiilor verzi aferente; b) Neîntreţinerea şi nerepararea de către societăţile comerciale care au în exploatare staţii de distribuţie produse petroliere, amplasate pe domeniul public, a acceselor, căilor pietonale şi locurilor de parcare din pavaje, aferente acestor staţii;” 26. Se modifică art. 29, astfel încât să aibă următorul cuprins.

“Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 300 – 1.000 RON a) Degradarea/neîntreţinerea/distrugerea de către chiriaşi a elementelor de construcţii şi

instalaţii din folosinţă exclusivă sau în folosinţă comună a condominiumului; b) Degradarea/neigienizarea de către chiriaşi a interiorului locuinţei; c) Degradarea/distrugerea obiectelor de inventar; d) Folosirea unui comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică

folosirea normală a locuinţei”

27. Se modifică art. 30, astfel încât să aibă următorul cuprins. “Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:

700 – 2.000 RON a) Ocuparea de către orice persoană a unei locuinţe fără contract de închiriere; b) Subînchirierea locuinţei; c) Executarea de modificări la elementele de construcţii şi instalaţii aflate în folosinţa

exclusivă sau din folosinţa comună a condominiumului, fără avizul proprietarului sau/şi a asociaţiei de locatari/proprietari”

28. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 34, astfel: „500 – 1.000 RON – persoanele fizice şi juridice” 29. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 35, astfel: „500 – 1.000 RON – persoanele fizice şi juridice ” 30. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 37, astfel: „500 – 1.000 RON – persoanele fizice şi juridice” 31. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 38, astfel: „500 – 1.000 RON – persoanele fizice şi juridice” 32. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 39, astfel: „500 – 1.000 RON – persoanele fizice şi juridice” 33. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 40, astfel: „.500 – 2.000 RON – persoanele fizice şi juridice”

34. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 41, astfel: „500 – 1.000 RON– persoanele fizice şi juridice ” 35. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 42, astfel: „500 – 1.500 RON – persoanele fizice şi juridice” 36. Se majorează cuantumul amenzii contravenţionale prevăzute la art. 43, astfel: „500 – 1.500 RON– persoanele fizice şi juridice ” 37. Se completează art. 44, prin introducerea după aliniatul (2), a unui nou aliniat, aliniatul (3), cu următorul cuprins:

„Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul- verbal.” 38. Se introduce Capitolul XV „DISPOZIŢII FINALE” şi art. 50 care va avea următorul cuprins: „Până la data de 01.06.2007, se va proceda la elaborarea unei noi hotărâri a Consiliului Local privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, pe domenii de activităţi edilitar-gospodăreşti, coroborată cu actele normative specifice, în condiţiile noilor obligaţii şi responsabilităţi care revin autorităţilor administraţiei publice locale - prevăzute în legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.”

Atasament: Referat_modificare_HCL_349_din_2002.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ GHEORGHE CIUHANDU SC2006- / .11.2006.

R E F E R A T

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 349, adoptată în data de 10.12.2002 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 reglementează problematica constatării şi sancţionării contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara. De la data adoptării hotărârii sus-menţionate, au fost stabilite contravenţii prin diverse acte normative: legi, ordonanţe şi hotărâri ale guvernului, astfel încât, se impune modificarea H.C.L. nr. 349/2002 pentru a înlătura aspectele de netemeinicie şi nelegalitate, întrucât potrivit prevederilor art. 2, alin.2 din O.G. nr.2 din 12.06.2001 – actualizată - privind regimul juridic al contravenţiilor, „prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului”. În acest sens propunem majorarea cuantumurilor amenzilor prevăzute de H.C.L. nr. 349/2002, după cum urmează: a) Sancţionarea cu amendă cuprinsă între 200 – 400 RON pentru persoanele fizice şi 500 –

1.000 RON pentru persoanele juridice, pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art. 2, art. 3, art. 4 şi art. 13.

b) Sancţionarea cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 RON pentru persoanele fizice şi juridice pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art.5, art. 21, art. 34, art. 35, art. 37, art. 38, art. 39 şi art. 41.

c) Sancţionarea cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 RON pentru persoanele fizice şi 1.000 – 2.000 RON pentru persoanele juridice, pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art.15, art. 16 şi art. 17.

d) Sancţionarea cu amendă cuprinsă între 1.000 – 2.000 RON pentru persoanele fizice şi juridice pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art.6, art. 7, art. 20, art. 23 şi art. 28.

e) Sancţionarea cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 RON pentru persoanele fizice şi 1.500 – 2.000 RON pentru persoanele juridice, pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 26 şi 27.

f) Sancţionarea cu amendă cuprinsă între 500 – 1.500 RON pentru persoanele fizice şi juridice pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art. 42 şi art. 43.

g) Sancţionarea cu amendă cuprinsă între 100 – 200 RON pentru persoanele fizice şi juridice pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art. 22.

h) Sancţionarea cu amendă cuprinsă între 400 – 1.000 RON pentru persoanele fizice şi juridice pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art. 24.

i) Sancţionarea cu amendă cuprinsă între 1.500 – 2.000 RON pentru persoanele fizice şi juridice pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art. 40.

j) Sancţionarea cu amendă cuprinsă între 300 – 1.000 RON pentru persoanele fizice şi juridice pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art. 29;

De asemenea, propunem modificarea şi completarea prevederilor H.C.L. nr. 349/2002, după cum urmează: CAPITOLUL II SALUBRIZAREA MUNICIPIULUI Propunem modificarea şi completarea articolul 4, astfel încât să aibă următorul cuprins: „a) Neîncheierea de către operatorul de servicii publice de salubrizare de contracte de prestări servicii de salubrizare cu principalii utilizatori ai serviciului: - casnici: gospodării individuale şi asociaţii de proprietari/locatari; - agenţi economici; - instituţii publice; - alte persoane juridice (asociaţii, organizaţii etc.) Operatorul va încheia contracte de prestări servicii de salubrizare cu toţi utilizatorii, pe baza actelor prevăzute în caietul de sarcini, distinct, pe categorii de utilizatori. b) Refuzul utilizatorilor de a încheia contracte de prestări servicii de salubrizare şi de a deţine recipiente standardizate pentru colectarea deşeurilor menajere sau reciclabile; c) Neefectuarea curăţeniei pe toate străzile, parcurile, zonele verzi şi în pieţele agroalimentare, conform frecvenţei stabilite prin graficele de prestări servicii de salubrizare; d) Necurăţarea fecalelor câinilor de pe spaţiile unde circulaţia acestora este permisă; e) Manipularea necorespunzătoare de către personalul operatorului de servicii publice de salubrizare a recipientelor de colectare a deşeurilor menajere şi nedepunerea acestora pe locaţiile stabilite de utilizatori; f) Manipularea necorespunzătoare de către personalul operatorului de servicii publice de salubrizare a coşurilor de gunoi stradale în timpul golirii acestora pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora; g) Neasigurarea de către operatorul de servicii publice de salubrizare a numărului de recipiente necesare pentru fiecare utilizator, funcţie de cantitatea generată şi frecvenţa de colectare, pentru a evita depunerea de deşeuri lângă recipientele de precolectare; h) Nerespectarea de către operatorul de salubrizare a zilelor de colectare prevăzute în graficul de colectare a deşeurilor menajere de la utilizatorii serviciului de salubrizare, prevăzută la litera a); i) Nepăstrarea curăţeniei în jurul recipientelor de precolectare a deşeurilor menajere şi depunerea de deşeuri de orice fel lângă acestea; j) Depunerea amestecată a deşeurilor de către utilizatori, acolo unde s-a implementat sistemul de colectare duală a deşeurilor, adică colectarea separată a deşeurilor reciclabile de deşeurile nereciclabile, conform instrucţiunilor scrise distribuite de operatorul de servicii publice de salubrizare fiecărui utilizator; k) Nesortarea de către operatorul de servicii publice de salubrizare a deşeurilor reciclabile din deşeurile stradale colectate; l) Neînlocuirea de către operatorul de servicii publice de salubrizare, în termen de 3 zile de la constatare sau de la sesizarea făcută de către utilizatori a recipientelor de precolectare a deşeurilor.”

Propunem modificarea lit. „a”de la art. 5, care va avea următorul cuprins: „a) Netransportarea de către operatorii de servicii publice de salubrizare şi întreţinere parcuri, zone verzi şi locuri de joacă pentru copii, a deşeurilor stradale, vegetale rezultate în urma activităţilor efectuate.” CAPITOLUL IV ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIA DRUMURILOR Propunem modificarea părţii introductive a art. 15, astfel încât, să aibă următorul cuprins: „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională şi cu lipire de colante autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, precum şi cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor, cu plata contravalorii prestaţiei efectuate.” Propunem modificarea art. 15 lit. (a), astfel încât să aibă următorul cuprins: „Oprirea şi staţionarea vehiculelor pe zone şi spaţii verzi, parcuri, spaţii şi locuri de joacă pentru copii” Propunem modificarea art. 15 lit. (e), astfel încât să aibă următorul cuprins: „Circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor în zona: Piaţa Victoria, Piaţa Unirii, Piaţa Traian, strada Alba Iulia, strada Ştefan cel Mare (între Piaţa Traian şi strada Aurel Vlaicu)” Propunem completarea art. 15 prin introducerea unei noi litere, litera g), cu următorul cuprins: „Nerespectarea graficelor de execuţie a lucrărilor pe domeniul public, aprobate de Comisia de Circulaţie a Municipiului Timişoara, pentru lucrările pe domeniul public.” CAPITOLUL VI RESPECTAREA NORMELOR DE CONVIEŢUIRE SOCIALĂ Propunem modificarea şi completarea lit. „g” şi „h” ale art. 18 astfel încât să aibă următorul cuprins:: „g) Amplasarea bătătoarelor de covoare în jurul imobilelor de locuit şi întinderea rufelor spălate la uscat în balcoane deschise sau în jurul blocurilor de locuinţe sau gospodăriilor individuale. h) neasigurarea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a drumului sau a străzii, pe porţiunea din dreptul gospodăriei, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi în jurul garajelor pe care le deţin sub orice formă.„ CAPITOLUL IX ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Propunem completarea art. 26 cu lit. „f”, „g”,”h” şi „i” care vor avea următorul cuprins: „f) depozitarea directă pe trotuar, sol sau pe carosabilul străzilor a materialelor de construcţie: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale, precum şi prepararea mortarelor/betoanelor pe domeniul public. Fac excepţie de la aceste prevederi materialele de construcţie ambalate sub orice formă, dacă nu afectează solul, cu condiţia achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a domeniului public; Deşeurile şi materialele menţionate se depozitează numai în recipiente standardizate (containere de 1,1mc; 4mc; 7mc; 10mc şi de alte capacităţi funcţie de cantitate) compatibile cu sistemul de colectare şi transport al operatorului de servicii publice de salubrizare sau al constructorului. g) Neasigurarea de către societăţile de construcţii a recipientelor de precolectare a deşeurilor menajere la punctele de lucru pentru personalul propriu;

h) Neasigurarea de către societăţile de construcţii în incinta punctelor de lucru a grupurilor sanitare (WC-uri ecologice) pentru personalul propriu; Grupurile sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igienă şi se vor goli şi dezinfecta zilnic de către operatorul de specialitate pentru a se evita răspândirea mirosurilor neplăcute. i) Neîmprejmuirea - cu panouri speciale de protecţie - a organizărilor de şantier şi a amplasamentelor pe care se execută lucrările de intervenţie la dotările tehnico – edilitare;„ Propunem completarea art. 27 prin introducerea unei noi litere, litera g), cu următorul cuprins: g) „Efectuarea de lucrări de reparaţii auto pe domeniul public, neautorizate.” Propunem modificarea art. 28, astfel încât să aibă următorul cuprins: “Art. 28. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 1.000 – 2000 RON pentru persoanele fizice şi juridice a) Neîntreţinerea de către societăţile comerciale care au în exploatare staţii de distribuţie

produse petroliere, amplasate pe domeniul public, a spaţiilor verzi aferente; b) Neîntreţinerea şi nerepararea de către societăţile comerciale care au în exploatare staţii de

distribuţie produse petroliere, amplasate pe domeniul public, a acceselor, căilor pietonale şi locurilor de parcare din pavaje, aferente acestor staţii;”

CAPITOLUL X ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC Propunem modificarea art. 29, astfel încât să aibă următorul cuprins: “Art. 29. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 300 – 1.000 RON a) Degradarea/neîntreţinerea/distrugerea de către chiriaşi a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţă exclusivă sau în folosinţă comună a condominiumului; a) Degradarea/neigienizarea de către chiriaşi a interiorului locuinţei; b) Degradarea/distrugerea obiectelor de inventar; c) Folosirea unui comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea

normală a locuinţei”

Propunem modificarea art. 30, astfel încât să aibă următorul cuprins. “Art.30. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 700 – 2.000 RON a) Ocuparea de către orice persoană a unei locuinţe fără contract de închiriere; b) Subînchirierea locuinţei; c) Executarea de modificări la elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în folosinţa

exclusivă sau din folosinţa comună a condominiumului, fără avizul proprietarului sau/şi a asociaţiei de locatari/proprietari”

CAPITOLUL XIV CĂI DE ATAC Propunem ca la art. 44, după aliniatul (2), să se introducă un nou aliniat, aliniatul (3), cu următorul cuprins: „Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.”

De asemenea, pentru o reformulare şi ordonare a tuturor faptelor care constituie contravenţii pe teritoriul municipiului Timişoara, în condiţiile noilor obligaţii şi responsabilităţi care revin autorităţilor administraţiei publice locale şi prevăzute în legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice - care vor intra în vigoare în primul trimestru al anului 2007, propunem ca începând cu data de 01.06.2007, prevederile prezentei Hotărâri a Consiliului Local privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în municipiul Timişoara să fie revocată şi să se procedeze la redactarea unei noi hotărâri, pe domenii de activităţi edilitar- gospodăreşti, coroborată cu actele normative specifice. Propunem ca aceste prevederi să se constituie într-un nou articol, art. 50, Capitolul XV „DISPOZIŢII FINALE”.

DIRECTOR , DIRECTOR, DIRECŢIA PATRIMONIU DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ

NICUŞOR CONSTANTIN MIUŢ SPĂTARU DORU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ŞEF SERVICIU ADMIN. MEDIU URBAN,

IOAN ZUBAŞCU VASILE CIUPA ŞEF SERVICIU SALUBRIZARE, ŞEF SERVICIU REŢELE PUBLICE, ADRIAN PUŞCAŞ IOAN GANCIOV

ŞEF SERVICIU JURIDIC,

MIRELA LASUSCHEVICI