keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 331/03.08.2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Public - Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara

03.08.2010

Hotararea Consiliului Local 331/03.08.2010
privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Public - Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 41262/ 20.07.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza art. III, alin. (1) si (5), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare coroborat cu pct. 3 litera a) din anexa la ordonanţă;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de organizare si funcţionare pentru Serviciul Public - Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara, conform Anexelor nr.1, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul Serviciului Public - Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ROMANIŢA JUMANCA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Organigrama.PDF

Consiliul Local al Municipiului Timigoara Anexa nr.1 la H.C.L. nr. I ORGANIGRAMA

APROBAT Primar

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

Direcliei Polifia Comunitari Timigoara

Total posturi din care'.

- : 1 ; , ; , : ; a n , l : i . ' l : , . j , : a l r ' ' ' ; 1 ; , ; . ; ; 1 1

- funclii contrsctuale de executie - fuirctii c0ntt'artuale le ceser',,irr

3 1 1

1 1 229 2 66 3

s* t e E9 ; ( g u l t o< Eg d< f i '6

PRlf r tAR

Direcfia PoliIia

Comunitari

Director Executiv

Director Executiv Adjunct

.2 G

.9, - ' = = E 9 o.-i {

IIJ r

o

.9, E ) o

o t t rE :t . 9 . o i . c l

= o .da E:=gE iE&

l l

l

Consiliul Local al Municipiului Timişoara APROBAT Anexa nr.1 laH. CL. nr. / ORGANIGRAMA E PM EM Direcţiei Poliţia Comunitară Timişoara Consiliul Lo dt Total posturi - 311 Timisnara din care: unicipiului Timişoara - funcții publice de conducere - 11 v - funcții publice de executie -229 : E - funcții contractuale de conducere -2 Direcţia - funcţii contractuale de execuție - 66 POT - funcții contractuale de deservire -3 omunitiara d E , <— = 1 Director Executiv 1. y + E ( Director Executiv Adjunct 1. | reteta T J = ns y a m | — _ 1.11 IEZI n E a = su 5 FR =: BCE <a se Mi E E ESN 5s8 _ E rr FE SS EH =: FE Er EEE _< E DT Ss 3 St TU mii CT ti < CI! 3 = 033 a 28 = REZ SE FIE E E se = E SE SS 273 a SE oŞE a o) || at EA =< E | o = = IC S< CEE m. | EC ENA [i mo [E Le a n N DE Er O iu 353 E Tm 1+7 es ra = = <| RI 1 2 s 115 2 Ss” A s E e La 1 m | = _ 1+23 1118, |1+7 115 v v Biroul (Secția)1 Biroul(Secția)2 “Ordine Publică Ordine Publică 1199

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Lorena nr. 35, Timişoara; Tel./Fax: +40-256-246112

E-mail: [email protected]: Web: http://www.polcomtim.ro C.U.I. 20568553

Nr. ........... din ................................

APROB PRIMAR Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind reorganizarea Serviciului Public – Directia Politia Comunitara Timisoara

Serviciul Public – Directia Politia Comunitara Timisoara functioneaza in baza Hotararii Consiliului Local nr. 586/19.12.2006 ca serviciu public, fara personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, cu un numar de 684 posturi aprobate, din care in prezent sunt ocupate 340 posturi.

Avand in vedere intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca in termen de 40 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei sa aprobe noile organigrame si sa rectifice bugetele de venituri si cheltuieli astfel incat sa se incadreze in numarul maxim de posturi determinat potrivit anexei.

In acest sens, in art. III alin. (5) din O.U.G. nr. 63/2010 se prevede ca: ”pentru reducerea cheltuielilor de personal si incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) si (2), respectiv in nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit potrivit alin (4), ordonatorii de credite ai bugetelor prevazute la art. 1 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pot reduce numarul de posturi finantate si, respectiv, pot disponibiliza, in conditiile legii, personalul aferent”.

Conform pct. 3 litera a) din Anexa la Ordonanta de urgenta, pentru serviciul public al politiei comunitare este prevazut un post pentru fiecare 1000 de locuitori.

Cod FP 53‐01. ver1.   

Cod FP 53‐01. ver1.   

Institutia Prefectului – Judetul Timis, prin adresa nr. 8099/13.07.2010, a comunicat Primariei Municipiului Timisoara numarul maxim de posturi stabilite pentru Politia Comunitara Timisoara – 311 posturi.

In urma reorganizarii institutiei propunem urmatoarea structura:

- Director executiv – 1 post - Director executiv adjunct – 1 post - Serviciul Resurse Umane si Formare Profesionala – 8 posturi - Biroul Juridic – 6 posturi - Compartimentul Comunicatii Informatizare – 2 posturi - Biroul Comunicare, Relatii cu publicul si Registratura – 7 posturi - Serviciul Ordine Publica – 12 posturi - Biroul (Sectia) 1 Ordine Publica – 103 posturi - Biroul (Sectia) 2 Ordine Publica – 50 posturi - Serviciul Dispecerat si Interventii Rapide – 24 posturi - Serviciul Paza Obiective – 64 posturi - Biroul Blocari – Ridicari si Auto Abandonate – 19 posturi - Serviciul Financiar Contabilitate si Achizitii Publice – 8 posturi - Biroul Logistic – Administrativ – 6 posturi

TOTAL = 311 posturi

Ca urmare a acestor modificari, rezulta o reducere de 373 posturi din care 327 functii publice (316 functii publice de executie si 11 functii publice de conducere) si 46 functii in regim contractual.

Precizam ca din cele 373 posturi reduse, 334 de posturi sunt vacante.

Avand in vedere considerentele de mai sus, propunem aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public – Directia Politia Comunitara Timisoara, conform anexelor (1-3) parte integranta din prezentul referat.

Director Executiv Sef Serviciu Resurse Umane

Jr. Spataru Doru Jr. Hada Ioan

 

Avizat juridic Sef Serviciu Resurse Umane (PMT)

Mirela Lasuschevici Rodica Aurelian  

Atasament: Stat_de_functii.pdf

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

Nr.posturi Cls. Grad

1 Director executiv S 1 I 1 0 2 Director executiv adjunct S 1 I 1 0 3 Sef serviciu S 4 I 3 1 4 Şef birou S 5 I 2 3

11 7 4

5 Consilier S 3 I superior 2 1 6 Consilier S 5 I principal 5 0 7 Consilier S 7 I asistent 7 0 8 Consilier S 0 I debutant 0 0 9 Consilier juridic S 0 I superior 0 0

10 Consilier juridic S 2 I principal 1 1 11 Consilier juridic S 1 I asistent 1 0 12 Consilier juridic S 0 I debutant 0 0 13 Agent comunitar S 2 I superior 2 0 14 Agent comunitar S 1 I principal 1 0 15 Agent comunitar S 7 I asistent 7 0 16 Agent comunitar S 0 I debutant 0 0 17 Referent M 6 III superior 6 0 18 Referent M 2 III principal 2 0 19 Referent M 1 III asistent 1 0 20 Referent M 0 III debutant 0 0 21 Agent comunitar M 50 III superior 50 0 22 Agent comunitar M 32 III principal 32 0 23 Agent comunitar M 110 III asistent 110 0 24 Agent comunitar M 0 III debutant 0 0

229 227 2 Total functii publice 240 234 6

C.1. Functii personal contractual conducere Grad 25 Sef serviciu S 2 II 1 1

C.2 Functii personal contractual executie Treapta 26 Referent M 1 IA 1 0 27 Guard GM 63 63 0 28 Secretar - dactilograf M 1 1 0 29 Arhivar M 1 0 1

30 Muncitor calificat GM 1 I 0 1 31 Ingrijitor GM 2 1 1

71 67 4 311 301 10 311 301 10

Număr total posturi 311

1. Funcţii publice 240 - de conducere 11 - de execuţie 229 2. Personal contractual 71 - de conducere 2 - de execuţie 66 - de deservire 3

SEF SERVICIU RESURSE UMANE Jr. IOAN HADA

Denumirea funcţiei Nivel studii

Total functii publice de conducere

C.3 Functii contractuale de deservire

din care :

A . Functii publice de conducere

Ocupate

Funcţia publică/Post contr

B. Functii publice de executie

Total functii publice de executie

D.TOTAL DIRECTIA POLITIA COMUNITARA Total personal contractual

TOTAL GENERAL

APROBAT PRIMAR

Nr.crt

STAT DE FUNCŢII

I DIRECTIA POLITIA COMUNITARA

Vacante

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Anexa nr 2 la HCL nr________/______________

Atasament: Regulament.pdf

TITU TITEI EVAN IUL e pă Ante ia [a ai rel) ECE [loto ET A EREI [UI 15 a. TOR c Nan

Cuprins DISPOZIŢII 0. lili e i eo oo ini an nani in nat TR TR TO EA NR A RR N N EET RN SR SI NV ARN 2 STRUCTURA otiliei iii ii ti tinte e EA at Anna a ant an ae Gt 5 ATRIBUŢII GENERALE.................. oo iei i o eo i intii ai ta nn ran te RR RN RDI RT E n NS en IAB NN EN 6 ATRIBUTIILE DIRECTORULUI EXECUTIV iei ei ricette tn ra net n CARR TOACA DA AR N AN NE EA A TA TRE 7 ATRIBUTIILE DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT ieri ei eri i nici on oana nt nea n net nn tn e 7 ATRIBUŢIILE SERVICIILOR, BIROURILOR ŞI COMPARTIMENTELOR........ .9 SERVICIUL RESURSE oii i ici o eri ci tan nenea ani nn nene nn nai .9 Compartiment sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă .. „11 BIROUL JURIDIC. oii si en ii e ce nea ini ien nn n tn NEO N RR AA DARA NI N ERIN A RI NR NR OT CA SS 11 COMPARTIMENT COMUNICAŢII-INFORMATIZARE i iii teii tineti ton non en ina tan nt n tn 13 BIROUL COMUNICARE, RELATII CU PUBLICUL SI REGISTRATURA osie ice eine at i veni nani i 14 Compartimentul Evidenţa Proceselor - set initia nisa anna 16 SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ cotit it eri CA DE EET NE DARE ARI RATATI TR ES PO BEER Dn Rn Can EA 17 Birourile Ordine Publică ( Secţiile )1 - 2 rin nani nana ea n RS at O n PA DIC a RR E 18 SERVICIUL DISPECERAT ŞI INTERVENŢII RAPIDE. iii reni reni anna niv ani nn e nt teen anna nn 18 BIROUL BLOCĂRI -RIDICĂRI ŞI AUTO ABANDONATE iesi iesi sea rii sii ant tanin nani 21 SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE......... 6. pop citi e tag Ce TONE ARII E FOSTI IRT DEEA E TE AR AA TE POE DA GINA NA 22 SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE SI ACHIZITII PUBLICE... co veti ee eo rea ra cn asi 22 COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE ..23 BIROUL LOGISTIC oo ci cititi i „24 DISPOZIŢII FINALE i ie istet tt EN A SEE TI E DVR TARE ANR ARN RS AAN RSI A SED DARE 26 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLITIA COMUNITARĂ Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Lorena nr. 35, 300310 Timişoara; Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : dpctim&gmail.com a Web : www.polcomțim.ro_ mmm ra ru. fo HCL. APROBAT, PRIMAR Dr.Ing. Ghedyg IUHAND hr REGULAMENT de organizare şi funcţionare a SERVICIULUI PUBLIC DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ a Municipiului Timişoara CAPITOLUL | DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. Poliţia Comunitară este constituită şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, a Regulamentului-cadru aprobat prin HG 2295/2004, organigramei şi a statului de funcţii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Art. 2. Poliţia Comunitară a Municipiului Timişoara este o instituţie publică fără personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Muncipiului Timişoara, sub directa coordonare a Primarului, destinată să asigure menţinerea ordinii şi liniştii publice, paza obiectivelor şi bunurilor de interes public şi privat, aprobate de Consiliul Local prin planul anual de pază, constatarea contravenţiilor privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia pe raza municipiului, regulile de comerţ stradal, normele de protecţie a mediului înconjurător, însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primăriei în activităţi specifice pe raza de competenţă. Art. 3. Sediul Direcţiei Poliţiei Comunitare a Muncipiului Timişoara este pe str. Avram Imbroane nr. 54 — Timişoara, În municipiul Timişoara, Direcţia Poliţia Comunitară poate organiza în sedii aprobate de Consiliul Local secţii de poliţie comunitară pentru mai buna organizare a serviciului în cartierele municipiului pentru a se asigura respectarea principiului apropierii faţă de cetăţeni. Art. 4. Întreaga activitate a Poliţiei Comunitare se desfăşoară exclusiv pe baza şi în executarea legii, în interesul comunităţii locale cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii. Sistemul de relaţii şi funcţionarea Poliţiei Comunitare sunt reglementate prin regulamentul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

Şeful Poliţiei Comunitare îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şef al personalului propriu pe care îl conduce şi îl controlează. Prin delegare de competenţe, Şeful Poliţiei Comunitare poate trece exercitarea unora din atribuţiile sale Directorului Executiv Adjunct. Art. 5. În îndeplinirea atribuţiunilor şi sarcinilor specifice, Poliţia Comunitară Timişoara cooperează cu unităţi, organe şi formaţiuni din Ministerul Administraţiei şi Internelor (Poliţia Română, Jandarmeria, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciile de Evidenţă Informatizată a Persoanei) şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice, În relaţiile cu acestea, Poliţia Comunitară a Municipiului Timişoara este reprezentată de Directorul Executiv sau de adjunctul acestuia (înlocuitorul legal). Art. 6. Conducerea instituţiei asigură, la nivelul structurii conduse, desfăşurarea activităţii la nivelul standardelor certificate prin Sistemul de Management al Calităţii. Art. 7. Angajaţii Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara răspund de realizarea atribuţiilor în conformitate cu procedurile de lucru — parte componentă a documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii. Art. 8. Directorul Executiv Adjunct, şefii Serviciilor şi Birourilor răspund în faţa Directorului Executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor unităţii. Totodată, au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acestei activităţi. Art. 8. Personalul de conducere are obligaţia de a informa sistematic angajaţii din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă. Art. 10. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici din Poliţia Comunitară: În realizarea atribuţiunilor ce îi revin potrivit legii, funcţionarul public din Poliţia Comunitară are următoarele drepturi şi obligaţii principale: a) să legitimeze persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită; b) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale Poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale; c) în cazul infracţiunilor flagrante, conduce şi predă unităţilor locale ale Poliţiei Române pe făptuitori, bunurile şi valorile rezultate ca urmare a încălcării legii şi ia măsurile ce se impun pentru conservarea şi paza locului faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităţilor abilitate; d) să constate contravenţiile şi să aplice, în condiţiile legii, sancţiunile pentru contravenţiile privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia localităţilor, regulile de comerţ stradal sau alte contravenţii pentru care li se stabilesc asemenea competenţe, prin legi, hotărâri ale Guvernului sau ale Consiliului Local al Muncipiului Timişoara; e) să poarte şi să folosească în condiţiile legii, numai în timpul serviciului, armamentul şi muniţia, precum şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie; f) să conducă la sediul Poliţiei locale orice persoană care, prin acţiunile ei, periclitează viaţa altor persoane, ordinea şi liniştea publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii, şi să prezinte un raport scris în legătură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul Poliţiei; în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat, este îndreptăţit să folosească forţa, în condiţiile legii. g) în exercitarea atribuţiilor de serviciu, este obligat să poarte uniformă, insignă cu număr distinctiv de identificare şi să prezinte legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care lipseşte timpul necesar pentru această formalitate; după încheierea oricăror acţiuni sau intervenţii, acesta se legitimează şi îşi declară funcţia pe care o deţine în unitatea din care face parte; h) să folosească gratuit mijloacele de transport local aflate în proprietatea Primăriei, pentru executarea în timpul serviciului a unor misiuni în zona de competenţă; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA FA Serviciul Public Direcţia Poliția Comunitară

i) personalul Poliţiei Comunitare verifică în evidenţa informatizată a persoanei date referitoare la identitatea persoanelor. În exercitarea drepturilor conferite de lege, funcţionarul public din Poliţia Comunitară are obligaţia să respecte întocmai drepturile fundamentale ale omului, prevăzute de lege şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute de lege, funcţionarul public din Poliţia Comunitară îşi exercită competenţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea. Personalul Poliţiei Comunitare este dotat cu uniformă, însemne distinctive, arme de foc cu muniţia letală şi neletală, tonfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, cătuşe şi alte mijloace de apărare şi intervenţie, autorizate de lege, conform normelor stabilite prin regulament. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA erviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Art. 11. Structura organizatorică a Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara cuprinde servicii, birouri şi compartimente constituite în conformitate cu organigrama anexată la prezentul regulament (anexa nr. 1). Art. 12. Serviciile, birourile şi compartimentele care cuprind aparatul propriu de specialitate al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara sunt următoarele: Conduse de către Directorul | Executiv Serviciul Resurse Umane şi Formare Profesională Biroul Juridic Compartiment Comunicaţii şi Informatizare Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Registratură Serviciul Financiar Contabilitate, Achiziţii Publice Serviciul Logistic Administrativ 7. Serviciul Ordine Publică 8. Serviciul Dispecerat şi Intervenţii Rapide 9. Biroul Blocări-Ridicări şi Auto Abandonate EU DOI 10. Serviciul Pază Obiective Executiv Adjunct 11, Birourile de Ordine Publică (1-2) Personalul Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara este format din funcţionari publici şi personal contractual. Organizarea Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara la nivelul structurii de conducere, coordonare şi suport logistic face posibilă şi necesară colaborarea dintre compartimente pentru asigurarea unei funcţionalităţi a sistemului în ansamblul său. Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică locală şi instituţiile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual se pot asocia în condiţiile legii. a CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

CAPITOLUL ATRIBUŢII GENERALE Art. 13. În conformitate cu prevederile art. 7 şi art. 8 din Legea 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, instituţiei noastre îi revin următoarele atribuţii: asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local; asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local, conform planurilor de pază şi ordine publică; asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice; participă după caz la asigurarea fluenţei traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie; asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică; constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului; participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local; intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora; acţionează, împreună cu Poliţia Română, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi alte unităţi prevăzute de lege la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii; comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; însoţeşte, în condiţiile stabilite prin regulament, funcţionarii Primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local Timişoara, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice; verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încaică normele legale, altele decât cele cu caracter penal; sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute; îndeplineşte orice alte activităţi stabilite prin lege. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliția Comunitară

Organizarea şi executarea activităţii de pază a bunurilor şi asigurare a ordinii şi liniştii publice se realizează în baza planurilor de pază şi ordine publică. Planul de pază şi ordine publică se aprobă de primar cu avizul consulatativ al poliţiei locale. Poliţia Comunitară poate asigura şi contracost paza unor obiective pe bază de contracte de prestări de servicii, încheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate. ART. 14. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI EXECUTIV (1) Directorul Executiv îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii: a) organizează, planifica şi conduce intreaga activitate a Poliţiei Comunitare; b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător; c) asigura cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale; d) răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine; e) coordonează activitatea de preluare a obiectivelor în paza şi urmăreşte îndeplinirea întocmai a clauzelor prevăzute în contractele de prestări de servicii încheiate; f) aproba planurile de paza întocmite pentru obiectivele preluate pe baza de contract de prestări de servicii; g) studiază şi propune unităţilor beneficiare de paza introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, h) analizează trimestrial activitatea Poliţiei Comunitare şi indicatorii de performanta stabiliţi de consiliul local; i) asigura informarea operativă a consiliului local, precum şi a poliţiei locale despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei Comunitare; j) colaborează cu alte organe ale statului cu atribuţii privind asigurarea climatului de ordine şi liniste publica, siguranta persoanelor, integritatea corporală, viata, bunurile acestora ori ale domeniului public, curăţenia şi combaterea comerţului stradal neautorizat; k) asigura ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul sa propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii; I) studiază şi propune consiliului local adoptarea de măsuri, în cadrul obiectului de activitate, menite sa asigure realizarea de beneficii suplimentare, cum ar fi: întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de paza şi a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, asigurarea pazei transporturilor de valori importante, înfiinţarea şi deservirea dispeceratelor de zona pentru semnalarea patrunderilor prin efracţie şi altele asemenea; m) propune spre aprobare consiliului local tarifele la care se vor executa prestările de servicii pentru beneficiari; n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul executiv emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine. ART. 15. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT (1) Directorul executiv adjunct se subordonează directorului executiv şi are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea de aprovizionare, repartizare, întreţinere şi păstrare, în condiţii de siguranta, a armamentului şi muniţiei din dotare; b) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora; c) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de paza şi alarmare, radiocomunicatii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de paza şi ordine; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

d) menţine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de paza, semnaleaza neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficientei pazei; e) analizează contribuţia funcţionarilor publici din Poliţia Comunitara la apărarea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de imbunatatire a acesteia; f) organizează şi executa controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către functionarii publici din Poliţia Comunitara; g) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite; h) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor. (2) În lipsa directorului executiv, directorul executiv adjunct exercita prerogativele acestuia. m CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

CAPITOLUL IV ATRIBUŢIILE SERVICIILOR, BIROURILOR ŞI COMPARTIMENTELOR Art. 16. SERVICIUL RESURSE UMANE Serviciul Resurse Umane este compartimentul de specialitate ce are ca sarcină principală gestionarea resurselor umane ale instituţiei, respectiv evidenţa personalului, recrutarea, selecţia, verificarea, încadrarea, salarizarea personalului şi îndeplineşte următoarele atribuţii: o răspunde de selecţionarea şi recrutarea personalului pe nivele de pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă; efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, sancţionarea, modificarea raportului de serviciu, încetarea activităţii, premierea, definitivarea în funcţie etc. pentru personalul Poliţiei Comunitare Timişoara; întocmeşte documentaţiile aferente concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice sau contractuale, solicitând avizele corespunzătoare de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, răspunzând de organizarea concursurilor, de constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, de desfăşurare în bune condiţii a concursurilor, verificând îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de lege; programează şi organizează testarea psihologică, examinarea medicală a candidaţilor, coordonând activitatea de elaborare a fişelor de aptitudini, urmărind acordarea avizelor medicale pentru participarea la concurs a candidaţilor; întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual nou încadrat precum şi toate actele necesare în vederea angajării; întocmeşte rapoartele de evaluare pentru funcţionarii publici, gestionînd periodic activitatea desfăşurată, conform evaluărilor periodice realizate de compartimente sau de către directorul executiv al instituţiei; întocmeşte formalităţile specifice angajării — note de fundamentare, decizii de numire în funcţia publică sau încadrare, adrese către Oficiile Forţelor de Muncă, adrese de transfer etc.; stabileşte încadrarea salariaţilor în funcţie, drepturile salariale cuvenite, sporurile şi indemnizaţiile acordate, elaborând lunar schema de încadrare a personalului; elaborează Ştatul de funcţii, Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Comunitare şi proiectele de hotărâri de Consiliu Local referitoare la modificarea acestora; elaborează proiecte, programe, dări de seamă statistice, estimări pe termen scurt, mediu şi lung referitoare la strategia resurselor umane ale instituţiei; organizează programe de pregătire profesională pentru personalul instituţiei, propune şi întocmeşte documentaţiile necesare participării personalului la cursurile de perfecţionare; gestionează dosarele profesionale ale salariaţilor aparatului propriu şi transmite periodic ANFP copii după dosarele profesionale ale salariaţilor nou încadraţi şi dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal şi fluctuaţiile acestuia; întocmeşte şi eliberează legitimaţii de serviciu, ecusoane, eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, precum şi alte documente la cererea personalului; m CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

o întocmeşte şi actualizează lunar baza de date a personalului, precum şi baza de date specifică funcţionarilor publici verificând periodic exactitatea datelor cuprinse în dosarele profesionale ale salariaţilor; o întocmeşte, actualizează şi gestionează baza de date cu privire la cererea şi oferta de locuri de muncă din sector, în vederea recrutării de resurse umane pentru Poliţia Comunitară a Municipiului Timişoara şi a gestionării eficiente a forţei de muncă; o realizează anchete şi analize referitoare la abaterile săvârşite de salariaţii Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, în colaborare cu compartimentele implicate, elaborând referatele şi deciziile de sancţionare; o întocmeşte planul anual de ocupare a funcţiilor publice, precum şi raportările statistice privind activitatea de personal pe care le înaintează la ANFP; o întocmeşte carnetele de muncă pentru salariaţii nou-angajaţi în aparatul propriu; o păstrează şi ţine la zi carnetele de muncă ale salariaţilor din aparatul propriu, operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcţiei, clasei/treptei profesionale, modificările salariului etc.; o întocmeşte fişele de date personale, contractele de muncă, angajamentele de serviciu, fişele de post, declaraţiile de avere, declaraţiile de interese, declaraţiile de poliţie politică, declaraţiile fiscale pentru deducerile suplimentare; o operează datele referitoare la personalul contractual în registrul de evidenţă a salariaţilor; o ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar modificările sporurilor de vechime serviciului contabilitate-financiar; o ţine evidenţa prezenţei la serviciu a tuturor salariaţilor aparatului propriu, întocmind pontajele lunare centralizatoare, pe care le transmit serviciului financiar- contabilitate; o efectuează programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţine evidenţa efectuării acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a reprogramărilor, ţine evidenţa concediilor medicale, a concediilor fără salariu, concediilor pentru evenimente familiale deosebite, ţine evidenţa orelor suplimentare efectuate de salariaţi; o prezintă propuneri privind încadrarea, încheierea şi desfacerea contractelor de muncă, pregătirea, aprecierea, promovarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind drepturile care se cuvin personalului; o urmăreşte respectarea programului zilnic de muncă, verificând prezenţa la serviciu a salariaţilor, semnalând directorului executiv neregulile constatate şi propunând aplicarea sancţiunii corespunzătoare; o analizează situaţia încadrărilor din servicii şi compartimente şi supune spre aprobare/avizare directorului executiv propunerile şefilor de servicii şi punctul de vedere al compartimentului cu privire la promovarea sau retrogradarea din funcţie a personalului; o verifică, analizează şi prezintă propuneri privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care privesc activitatea de personal; o urmăreşte îndeaproape, prezintă propuneri şi raportează la termenele ordonate situaţiile privind dinamica de personal, starea şi practica disciplinară în rândul efectivelor; o stabileşte drepturile salariale ale personalului la angajare, la modificarea funcţiei sau a salariului conform legislaţiei în vigoare: întocmeşte anual „Planul anual de perfecţionare profesională”: conduce nemijlocit procesul de formare şi perfecţionare profesională: o planifică, organizează şi conduce şedinţele de tragere cu armamentul din dotarea personalului: o periodic efectuează testarea profesională a personalului o întocmeşte şi actualizează planurile de alarmare, cooperare, intervenţie şi întrebuinţare a personalului; o întocmeşte documentele necesare pentru executarea exerciţiilor parţiale de alarmare cu personalul unităţii în vederea ieşirii la alarmă în cel mai scurt timp, ţine evidenţa exerciţiilor desfăşurate, a rezultatelor obţinute şi executarea la timp a sarcinilor stabilite de către conducerea instituţiei; oo 10 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

Compartiment sănătate și securitate în muncă şi situaţii de urgenţă o organizează şi desfăşoară activităţile de pregătire profesională şi fizică, tragerile cu armamentul din dotare, pe baza planificărilor aprobate de conducerea instituţiei, asigură desfăşurarea examenului anual la aceste categorii de pregătire; o elaborează instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de protecţia muncii, în funcţie de particularităţile procesului de muncă; o se preocupă de realizarea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii şi pazei contra incendiilor pentru toate spaţiile instituţiei; o întocmeşte fişele de medicina muncii, precum şi fişele de risc pe fiecare compartiment, pe nivele de risc şi ţine legătura cu instituţiile specializate pe linie de medicina muncii, protecţie a muncii, precum şi cu Direcţia de Sănătate Publică Timiş; o stabileşte atribuţiile şi răspunderea ce revine salariaţilor în domeniul protecţiei muncii şi pazei contra incendiilor, corespunzător funcţiilor exercitate; o asigură instruirea, controlul, necesarul de echipamente în domeniul de protecţie a muncii şi pazei contra incendiilor; o lunar execută exerciţii şi antrenamente de cunoaştere şi aplicare a normelor PSI cu grupele constituite pe fiecare locaţie; o urmăreşte respectarea întocmai a regulilor de prevenire a accidentelor în poligoane, săli de pregătire sau loc de muncă; o urmăreşte încadrarea cu personal a grupelor de intervenţii în caz de incendiu şi informează operativ conducerea când sunt disfuncţionalităţi. Autoritate (competenţe): - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; - se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi prevederi de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează exact domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii. Art. 17. BIROUL JURIDIC Atribuţiile biroului sunt: o reprezintă Direcţia Poliţia Comunitară a Municipiului Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti, cu susţinerea intereselor acesteiaşi ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte; o ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute privind probleme de interes general; o monitorizează procesele verbale de contravenţii emise de agenţii de poliţie comunitară împuterniciţi să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, conform competenţelor stabilite prin fişele posturilor, urmărind şi înregistrând toate etapele pe care le parcurg acestea până la achitarea amenzilor stabilite sau până la recuperarea acestora prin executare silită de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Timişoara; o reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele administraţiei publice locale (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Curtea Supremă de Justiţie); o pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă formulează întâmpinări, note scrise, concluzii, ridică excepţii; o ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii; o în baza unei delegaţii speciale date de Directorul Executiv, poate fixa pretenţiile, renunţa la pretenţii, poate da răspunsuri la interogatoriu; U CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA erviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

o participă la formularea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme de buget; o formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente; o primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi direcţii, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate; o exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotătârilor nefavorabile; o îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac; o face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Poliţia Comunitară Timişoara justifică un interes; o asigură asistenţă juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, precum şi personalului din aparatul propriu; o avizează la cererea conducerii orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii; o verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de specialitate; o urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează factorilor a căror activitate este vizată de aceste acte sarcinile ce le revin în domeniul de competenţă; o primeşte plângerile din partea terţelor persoane, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate; o promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei; o înregistrează procesele verbale de contravenţie emise de agenţii comunitari asupra persoanelor fizice şi juridice care nu respectă prevederile legale; o înregistrează contestaţiile la procesele verbale depuse în termen sau tardiv (cu depăşirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de către contravenient, data poştei pe plic); o înregistrează achitarea amenzilor în baza chitanţei de plată eliberată de unităţile C.E.C.; o întocmeşte întâmpinările şi completează pentru fiecare proces-verbal contestat un dosar, în colaborare cu serviciile funcţionale implicate, cu documente relevante în susţinerea cauzei în instanţă, solicitând referate de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfăşurare a litigiului între părţi; o înaintează dosarul cu contestaţia în original la Judecătorie şi al doilea exemplar la Serviciul Contencios-Administrativ, spre soluţionare în instanţă; o ţine evidenţa centralizată pe computer a tuturor fazelor până la soluţionarea definitivă a procesului verbal de contravenţie, respectiv încasarea sumelor băneşti; o întocmeşte şi prezintă la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate situaţia rezolvării proceselor verbale; o asigură evidenţa contravenţiilor constatate şi aplicate cu ocazia executării unor misiuni termporare de ordine publică; o asigură urmărirea îndeplinirii procedurilor legale de finalizare a contravenţiilor aplicate; o în îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliţia, cu celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, alte structuri ale Sistemului Naţional de Apărare, organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; o asigură îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, având obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; o asigură urmărirea - evidenţa contravenţiilor în registre speciale, înregistrând documentele referitoare la constatatea şi aplicarea contravenţiilor; o asigură informarea şefului Poliţiei Comunitare cu privire la sesizările şi reclamaţiile adresate personalului unităţii referitor la constatarea şi aplicarea contravenţiilor. 12 pi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA erviciul Public Direcţia Poliția Comunitară

Autoritate (competenţe): reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei în general; semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii. Art.18 COMPARTIMENT COMUNICAȚII-ÎNFORMATIZARE Compartimentul răspunde de realizarea şi menţinerea legăturilor de comunicaţie şi informatică, asigurarea sistemelor respective. Atribuţiile compartimentului sunt: o 0000000 o o organizează şi răspunde de funcţionarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile de mijloace de comunicaţii şi informatică, precum şi transmiterea la timp a documentelor operative prin sistemul de comunicaţie; controlează şi asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei mijloacelor de comunicaţie şi informatică din instituţie; asigură înzestrarea unităţii cu tehnică de comunicaţii şi informatică, menţinerea lor în perfectă stare de funcţionare, controlează exploatarea, întreţinerea, depozitarea şi ţinerea evidenţei materialelor de comunicaţie şi informatică; execută inventarierea anuală a mijloacelor de comunicaţii şi informatică şi propune măsuri pentru efectuarea casărilor; organizează exploatarea corectă a mijloacelor de comunicaţie şi informatică şi a protecţiei lor împotriva bruiajului radio; organizează primirea şi transmiterea cu prioritate a semnalelor de alarmare şi înştiinţare a personalului prin sistemul de comunicaţii şi informatică; controlează la termenele şi în condiţiile stabilite prin instrucţiuni, ţinerea corectă a evidenţei existente pe teren, modul de depozitare şi conservare şi întreţinerea bunurilor materiale de resort, precum şi în depozit; cercetează cazurile de abateri care pun în pericol integritatea materialelor de comunicaţii şi informatică; dezvoltarea sistemelor informatice prin cerinţe de îmbunătăţire; administrarea bazelor de date; administrarea reţelelor de calculatoare; oferă asistenţă tehnică de specialitate pentru compartimentele din direcţie; supraveghează şi întreţine software-ul echipamentelor de calcul din direcţie; supraveghează şi întreţine reţeaua de calculatoare; centralizează solicitările, analizează şi propune necesarul noilor elemente informatice şi elaborează soluţiile optime de achiziţie; participă la recepţia calitativă a elementelor de tehnică de calcul achiziţionate pentru toate serviciile direcţiei; urmăreşte noutăţile înformatice hardware şi software şi evoluţia acestora; administrează reţeaua informatică a direcţiei; asigură realizarea măsurilor prevăzute de Legea 161/2003 cu privire la transparenţa în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice; acordă asistenţă la întocmirea şi derularea contractelor de revizie, reţea, achiziţii calculatoare şi periferice; instruieşte şi perfecţionează personalul direcţiei cu privire la utilizarea hardware şi software a staţiilor de lucru; asigură respectarea de către personalul autorizat a prevederilor protocoalelor încheiate cu deţinătorii legali ai bazelor de date (M.A.l.); coordonează realizarea reţelelor de calculatoare şi migrarea echipamentelor în cadrul instituţiei; 13 x CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliția Comunitară

o colaborează cu serviciile corespondente din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Timişoara; o organizează cursuri de instruire a personalului instituţiei ce utilizează echipamente de calcul, pe măsura introducerii acestora în activitatea compartimentelor direcţiei; o propune strategia de informatizare a Poliţiei Comunitare Timişoara: o asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protecţia datelor cu caracter personal. Autoritate (competenţe) - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; - se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii. Art.19 BIROUL COMUNICARE, RELATII CU PUBLICUL SI REGISTRATURA Biroul Comunicare Relatii cu Publicul şi Registratură are rolul de a menţine o legătură directă şi permanentă cu locuitorii municipiului Timişoara şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a Poliţiei Comunitare şi asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la petiţionare, prezintă mass-media activităţile de interes local, organizând, de regulă o dată pe lună conferințe de presă în scopul informării cetăţenilor şi prezintă orice informaţii de interes public. Atribuţiile biroului sunt: o întocmeşte zilnic revista presei pe care o prezintă factorilor interesaţi; o analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de Poliţia Comunitară a municipiului Timişoara; o întocmeşte, realizează şi organizează programul de vizite, asigură desfăşurarea acţiunilor de protocol la manifestările publice — inclusiv asigurarea recuzitei necesare (fanioane, diplome, felicitări, albume, mape de prezentare etc.) o comunică din oficiu următoarele informaţii de interes public: = actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare; = structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe; = numele, prenumele persoanelor din conducerea Poliţiei Comunitare şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice; = coordonatele de contact ale Poliţiei Comunitare Timişoara, respectiv: denumire, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email şi adresa paginii pe Internet; = sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; = lista cuprinzând documentele de interes public; = lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii; = modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate; o realizează accesul la informaţiile menţionate mai sus prin: = afişare la sediul Poliţiei Comunitare Timişoara ori publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de internet proprie; 14 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA erviciul Public Direcţia Poliția Comunitară

= consultarea informaţiilor la sediul Poliţiei Comunitare Timişoara, a secţiilor de Poliţie Comunitară şi la sediile centrelor de informare şi consiliere pentru cetăţeni, în spaţii special amenajate în acest scop; o asigură accesul la informaţii şi în sistem electronic, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, celor care solicită şi vor să obţină informaţii de interes public; o au obligaţia să precizeze, pentru informaţiile solicitate, modul, condiţiile şi formele în care au loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate; o transmite şi prin e-mail sau înregistrate pe suport magnetic informaţiile de interes public care sunt solicitate în scris sau în format electronic; o asigură publicarea buletinului informativ al instituţiei, care va cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu; o asigură disponibilitatea în format scris (la afişier, sub forma de broşuri sau electronic — dischete, CD, pagina de internet) a informaţiilor comunicate din oficiu; o asigură respectarea prevederilor legale privind aplicarea secretului de stat şi de serviciu; o asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin purtătorului de cuvânt desemnat de conducerea instituţiei; o acordă fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia; o are obligaţia de a informa în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferințelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de Poliţia Comunitară Timişoara şi de a asigura accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie; o asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, interviuri sau briefinguri; o este la dispoziţia cetăţenilor, îndrumându-i în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor servicii se dau solicitanţilor îndrumările necesare; o informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în termenul stabilit de lege; o ţine evidenţa propunerilor şi sugestiilor din partea cetăţenilor, agenţilor economici, regiilor autonome şi a altor organe şi organizaţii care se referă la problemele aflate în competenţa Poliţiei Comunitare Timişoara; o asigură programarea la audienţele acordate de cadrele de conducere, a cetăţenilor, a agenţilor economici sau a reprezentanţilor diferitelor instituţii guvernamentale, particulare sau autorităţi publice prin întocmirea notelor de audienţă; o repartizează pe servicii de specialitate reclamaţiile şi sesizările primite; o întocmeşte răspunsurile la reclamaţiile şi sesizările care cuprind mai multe probleme, în funcţie de referatele primite de la serviciile de specialitate în conformitate cu actele normative în vigoare; o primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa corespondenţei adresată Poliţiei Comunitare Timişoara; o asigură prin expedierea şi primirea corespondenţei; o are delegaţia de a răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public, în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor şi de urgenţa solicitată. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile; o motivează şi comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor refuzul comunicării informaţiilor solicitate; o comunică imediat sau în cel mult 24 de ore informaţiile de interes public solicitate verbal; 15 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

o răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului; o urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului, expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia; o trimite petiţiile greşit îndreptate, în termen de 5 zile de la înregistrare, către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie; o clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului; o întocmeşte un raport semestrial pe baza căruia instituţia va analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor; o pune gratuit la dispoziție formularele tip de redactare a solicitării şi de reclamaţie administrativă; o organizează activitatea de evidenţă, întocmire, multiplicare, manipulare, transport, păstrare şi arhivare a documentelor potrivit actelor normative în vigoare; o primeşte şi expediază, conform regulilor în vigoare, corespondenţa unităţii, prezintă directorului executiv pentru soluţionare corespondenţa primită, ţine evidenţa acesteia şi termenele de rezolvare; o verifică aplicarea prevederilor, instrucţiunilor în vigoare cu privire la folosirea şi păstrarea mijloacelor de redactare şi multiplicare a documentelor; o arhivează documentele instituţiei; o selecţionează şi întocmeşte procesul verbal de soluţionare pentru documentele propuse spre eliminare cărora le-a expirat termenul de păstrare în arhivă şi asigură predarea acestora Arhivelor Statului; Compartimentul Evidenţa Proceselor - Verbale Compartimentul Evidenţa proceselor Verbale are următoarele atribuţii urmăreşte şi înregistrează procesele-verbale de constatare a contravenţiei în vederea executării unor măsuri procedurale în registrul tipizat special destinat; - urmăreşte şi înregistrează plângerile în registrul tipizat, special destinat pentru această activitate; - urmăreşte şi execută clasarea proceselor-verbale în cazul primirii chitanţelor de plată a amenzii în 48 de ore; - execută comunicarea procesului-verbal contravenientului şi altor persoane interesate când nu au fost de faţă la data încheierii lui, ori au refuzat primirea; - execută comunicarea actelor procedurale către persoanele interesate (înştiinţarea de plată, încheierea, etc); - urmăreşte şi execută la timp trimiterea procesului-verbal sau încheierii în vederea executării sancţiunii amenzii; - urmăreşte respectarea cu stricteţe a termenelor procedurale, întrucât depăşirea unora dintre ele are ca efect prescrierea aplicării sau executării sancţiunii, ceea ce anulează orice efect pozitiv al activităţii desfăşurate de poliţiştii comunitari care constată contravenţii; - declangează activitatea de urmărire şi evidenţă a lucrărilor din momentul primirii procesului-verbal care trebuie înregistrat imediat şi comunicat persoanelor interesate, conform alineatului precedent; - verifică dacă în urma comunicării către contravenient a procesului-verbal într-o perioadă de aproximativ 20 de zile a apărut una din situaţiile următoare: 1, s-a depus plângere; 2. nu s-a depus plângerea; 3. contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile. 1. Dacă s-a primit plângerea: - menţionează în registrul de evidenţă a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor; - înaintează plângerea de îndată organului competent să o soluţioneze; 16 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA A Serviciul Public Direcţia Poliția Comunitară

origina - înregistrează în registrul de evidenţă a plângerilor în cazul când Poliţia Comunitară este competentă să o soluţioneze; 2. Dacă nu s-a primit plângerea în circa 20 de zile de la comunicarea procesului-verbal, lul acestuia va fi înaintat organului competent să execute amenda, făcându-se menţiune în registrul de evidenţă a proceselor-verbale. 3. Dacă contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile - procesul-verbal nu se mai trimite spre executare, făcând menţiunea corespunzătoare în registru, la rubrica „observaţii”, iar originalul procesului-verbal, chitanţele de plată şi celelalte lucrări privind aceeaşi i cauză, se clasează. - procedează în acelaşi mod şi cu procesele-verbale de constatare a contravenţiei la care contravenientul s-a angajat să plătească amenda în 48 ore şi a trimis la timp chitanţa de plată, o Autoritate (competenţe) - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredințat de câtre conducerea acesteia; - se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii. Art.20. SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ Serviciul Ordine Publică are ca principale atribuţii: asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, luând măsuri de prevenire şi combatere a încălcării normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte care afectează climatul social, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara; constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului; participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice, sportive organizate pe raza de competenţă; coordonează activitatea efectivelor de ordine publică din structura celor 2 secţii de poliţie comunitară, analizează lunar şi stabileşte măsuri pentru realizarea obiectivelor direcţiei în ceea ce priveşte starea ordinii publice la nivelul municipiului Timişoara; acţionează cu Poliţia Română, Jandarmeria, Pompierii, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidernii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; asigură pe raza sectorului, prin agenţi comunitari repartizaţi pe zone de competenţă prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice; verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legate de ordine şi linişte publică, fapte de încălcare a normelor de convieţuire socială, altele decât cele cu caracter penal; 7 CONSILIUL LOCAL AL, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA erviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

o sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute; o îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, Autoritate (competenţe) - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; - se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii, Birourile Ordine Publică ( Secţiile )1 -2 Pentru mai buna cuprindere a teritoriului municipiului Timişoara şi apropierea Poliţiei Comunitare de nevoile cetăţenilor, teritoriul este supus zonării în 2 birouri (secţii) de poliţie comunitară care vor avea următoarele atribuţii: o efectivele celor 2 birouri (secţii) de poliţie vor asigura executarea sarcinilor şi atribuţiilor sub directa coordonare a Serviciului de Ordine Publică, conform art.20 din Regulament. Şefii birourilor de ordine publică au următoarele atribuţii: o planifică itinerariile de deplasare a patrulelor şi misiunile acestora; o evaluează periodic stadiul îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor încredinţate şi măsurile ce se impun pentru eficientizarea activităţii; implementează în sistemul informatic propriu datele stabilite; instruieşte, la intrarea în serviciu, personalul cu sarcinile generale şi specifice; analizează, la ieşirea din serviciu a personalului, activitatea desfăşurată; apreciază prestaţia profesională a acestora; asigură planificarea şi repartizarea forţelor din subordine pe sarcini şi misiuni; informează directorul executiv adjunct, care îl coordonează, cu aspectele de interes rezultate pe raza de competenţă şi măsurile întreprinse sau preconizate. Autoritate (competenţe) - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; - se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii. Art.21. SERVICIUL DISPECERAT ŞI INTERVENŢII RAPIDE Prin Dispecerat conducerea Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara transpune în practică, conduce, supraveghează şi controlează întreaga activitate a personalului instituţiei. Asigură continuitatea conducerii în timpul şi în afara orelor de program pe baza dispoziţiilor conducerii. Serviciul Dispecerat şi Intervenţii Rapide are ca principale atribuţii: o cunoaşte permanent capacitatea de reacţie a Poliţiei Comunitare şi raportează imediat Directorului Executiv (înlocuitorul legal) toate dispoziţiile şi sarcinile primite; o cunoaşte permanent misiunile care au fost executate sau sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni, iar în afara orelor de 18 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

program, dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate unităţii, prezentându-le imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal); menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează; transmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiilor Directorului Executiv şi ale adjuncţilor acestuia, primeşte rapoartele operative de la serviciile operative şi urmăreşte soluţionarea lor; raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite; asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate; cunoaşte şi actualizează zilnic situaţia cu răspândirea personalului, organizând şi planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii; cunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea sistemului tehnic de alarmare; verifică zilnic la terminarea programului, încuierea şi sigilarea încăperilor în care este depozitată muniţia şi armamentul, ţine evidenţa cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei; veghează permanent ca în incinta unităţii să se menţină ordinea şi curăţenia şi să limiteze accesul persoanelor străine; asigură purtarea şi distribuirea, cu aprobarea Directorului Executiv (înlocuitorul legal), a armamentului cadrelor pe baza tichetelor instituite în acest scop; întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului Executiv al Poliţiei Comunitare (sau înlocuitorului legal); coordonează activitatea echipelor de intervenţie rapidă de la sediul direcţiei şi a celor 4 secţii de poliţie la evenimentele sesizate de agenţii de poliţie aflaţi în teren. Dispeceratul are următoarele atribuţii: o o să permită accesul persoanelor autorizate să-şi desfăşoare activitatea în dispecerat; să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice; să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu nivel ridicat de risc; să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemului de detecţie a incendiilor; să verifice la intrarea în serviciu, legăturile cu celealte dispecerate şi calitatea acestora; să aibă cunoştinţe de operare calculator de nivel mediu; să solicite intervenţia echipei tehnice pentru remedierea unor defecte constatate ân funcţionarea echipamentelor de securitate, comunicaţii şi informatică; să primească, să verifice şi să transmită operativ directorului exrecutiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara datele şi informaţiile care au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor prin raport scris; să asigure comunicarea operativă cu celelalte compartimente ale Poliţiei Comunitare; să urmărească plecarea la timp în misiuni, realizarea dispozitivelor şi primirea rapoartelor; să monitorizeze solicitările de autovehicule; să comunice operativ factorilor de decizie disfuncţiunile constatate prin monitorizare; să transmită la ordin elementelor din dispozitiv informaţii privind schimbările intervenite în situaţia operativă din teren şi de pe itinerariile de deplasare; să verifice punerea în aplicare şi respectarea procedurilor, normelor şi dispoziţiilor care reglementează activităţile specifice; să transmită directorului executiv al Poliţiei Comunitare datele şi informaţiile obţinute cu privire la sesizarea de către elementele din dispozitiv a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi ordinea publică; să urmărească dacă elementele de dispozitiv respectă indicaţiile privind transmiterea codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare; 19 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA erviciul Public Direcţia Poliția Comunitară

o să gestioneze dublurile tuturor cheilor din cadrul secţiilor şi să le elibereze, în afara orelor de program şi în zilele de sărbători legale doar cu aprobarea directorului executiv, a directorului executiv adjunct, a şefului de obiectivsau a dispecerului şef, pentru încăperile aparţinând structurilor conduse de aceştia, şi fără aprobare echipelor tehnice sau de salvare, în cazul producerii unor avarii, incendii sau calamităţi; să solicite aprobarea directorului executiv (înlocuitorului legal) pentru distribuirea cheilor de la tablourile electrice şi să anunţe în toate birourile iminenta oprire a alimentării cu energie electrică; Să urmărească încuierea tablourilor electrice; Să ia în primire serviciul cu toate sistemele în stare de funcţionare, informându-se asupra evenimentelor petrecute în obiectiv; Să ţină legătura — radio sau telefonic - cu grupul de intervenţie; Să consemneze în registrele adecvate evenimentele petrecute în timpul serviciului său; Să aducă imediat la cunoştinţă orice incident semnificativ petrecut în zonele supravegheate, care este de natură a pune în pericol activitatea de bază a obiectivului sau zonele supravegheate; Să informeze dispecerul şef despre persoanele care, deşi au legitimaţie de serviciu, nu o prezintă la intrarea în sediu; Să folosească tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins incendiul din dispecerat conform normelor; Să distribuie şi să retragă armamentul şi muniţia agenţilor de poliţie comunitară şi personalului cu drept de port-armă planificat în serviciuf/misiune, numai pe bază de semnătură; Să se preocupe de perfecţionarea continuă a pregătirii personale participând la şedinţele de pregătire organizate şi studiind cu răspundere materialele bibliografice necesare; să anunţe dispecerul şef dacă în timpul serviciului intervine indisponibilitatea fizică de a continua serviciul şi să execute măsurile dispuse; Să îndeplinească orice alte sarcini profesionale dispuse de conducerea instituţiei. Autoritate (competenţe) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia; se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; conduce pregătirea profesională specifică şi asigură pregătirea pe locul de serviciu a personalului dispeceratului şi a personalului de intervenţie rapidă; asigură participarea personalului dispeceratului la activităţile de pregătire juridică generală, tehnică specifică, psihologică şi fizică; studiază şi propune directorului executiv adjunct forme noi de perfecţionare a lucrului în dispecerat şi de eficientizare a activităţii acestuia; întocmeşte sinteza lunară a activităţii dispeceratului; întocmeşte prezenţa pontajul lunar al dispecerilor; propune documente tipizate şi proceduri de regulament intern pentru activitatea compatimentului sau instituţiei în general; semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea compartimentului sau instituţiei în general; semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii. 20

Art.22 BIROUL BLOCĂRI -RIDICĂRI ŞI AUTO ABANDONATE Atribuţiile biroului sunt: o blocarea şi ridicarea autovehiculelor oprite, staţionate sau parcate ilegal pe domeniul public pe raza municipiului Timişoara în conformitate cu prevederile HCL 149/01 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara; identificarea şi demararea procedurilor de ridicare şi depozitare a autovehiculului prevăzute de Legea nr.421/2002 cu modificările şi completările aduse de Legea nr.309/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale; aplicarea prevederilor HCL nr.371/2007 modificată prin HCL nr.206/2009 privind oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor pe raza municipiului Timişoara; întocmirea documentelor legale necesare în vederea emiterii de către Primar a Dispoziţiilor referitoare la prevederile Legii nr.421/2002, modificată, şi asigurarea arhivării acestora; înaintarea documentelor legale referitoare la activităţile prevăzute de Legea nr.421/2002 modificată şi înaintarea acestora către Direcţia Drumuri şi Transport din cadrul Primăriei Timişoara în vederea emiterii dispoziţiilor de trecere în proprietatea Primăriei a autovehiculelor abandonate ridicate; ţine legătura permanent cu S.C.A.D.P SA, Direcţia Drumuri şi Transport din cadrul Primăriei Timişoara, Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş, în vederea identificării proprietarilor de autovehicule pentru dispunerea măsurilor impuse de lege; verificarea şi soluţionarea tuturor lucrărilor şi sesizărilor privind ridicarea, blocarea ori abandonarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Timişoara; ţine evidenţa prin dispecerat precum şi electronic a tuturor autovehiculelor blocate şi ridicate în conformitate cu prevederile legale; execută toate dispoziţiile primite prin dispeceratul Direcţiei referitoare la autovehiculele semnalate prin acesta în situaţiile prevăzute de lege; actualizează permanent situaţia autovehiculelor abandonate sau lăsate fără stăpân de pe raza municipiului Timişoara. întocmeşte sinteze şi raportări lunare comenzii direcţiei privind activitatea biroului; îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale dispuse de conducerea Direcţiei Poliţia Comunitară, Autoritate (competenţe): reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia; se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii. 21 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

Art.23. SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE Serviciul Pază obiective asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi are următoarele atribuţii: o asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi ordine publică; o asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine; o comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; o în cadrul obiectivelor stabilite de Consiliul Local Timişoara, asigură respectarea prevederilor legale şi în ceea ce priveşte ordinea publică; Autoritate (competenţe): - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; - se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii. Art.24. SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE SI ACHIZITII PUBLICE Serviciul Contabilitate-Financiar asigură utilizarea resurselor financiare şi băneşti ale instituţiei, asigurarea drepturilor salariale ale personalului în strictă conformitate cu reglementările legale în vigoare, şi are următoarele atribuţii: o asigură întocmirea statelor de plată, a salariaţilor şi altor drepturi cuvenite angajaţilor; o întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri iniţiate de diverse compartimente din cadrul instituţiei, precum şi de serviciile din subordinea acesteia; o organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii; o elaborează proiectele de dispoziţii ale Directorului Executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara referitoare la activitatea financiar-contabilă; o urmăreşte împreună cu Biroul Juridic şi Serviciul de specialitate din Primărie executarea creanţelor, asigură pentru legalitate procesele verbale de insolvabilitate a debitelor; o întocmeşte dările de seamă contabile; gestionează şi actualizează periodic baza de date a patrimoniului; o elaborează mecanismul şi organizează activitatea de comunicare a datelor tehnice (termen de remediere, concesionare, durata de viaţă a mijloacelor fixe, provenienţa, regimul juridic, valoare, amplasamente, suprafeţe etc.) necesare compartimentelor de profil, încheierea contractelor şi urmărirea respectării contractelor; monitorizează şi urmăreşte utilizarea eficientă a unităţilor de patrimoniu; o urmăreşte utilizarea şi conservarea unităţilor de patrimoniu conform destinaţiilor stabilite prin programele de utilizare şi conform scopului pentru care au fost construite/achiziţionate; o organizează activitatea de inventariere a patrimoniului Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, propune măsuri de casare, imputare, etc., şi prezintă Directorului Executiv raportul asupra acţiunii; o întocmeşte documentaţia necesară în cazul În care se angajează răspunderea civilă a funcţionarului public sau răspunderea materială a celorlalţi angajaţi; o o 22 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliția Comunitară

o întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către beneficiari, furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, pe bază de documente justificative legale; o întocmeşte dări de seamă statistice; o efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăţi pe baza documentelor aprobate şi supune controlului financiar-preventiv; o aplică controlul financiar preventiv şi urmăreşte respectarea angajamentelor bugetare şi legale; avizează contractele încheiate cu terţe persoane juridice; asigură pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent informaţii cu privire la creditele bugetare disponibile; angajamentele legale; piăţile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat; soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite până la finele anului; datele necesare întocmirii situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului, situaţie care este parte componentă din structura „SITUAŢIEI FINANCIARE" trimestriale şi anuale ale instituţiei; o coordonează activitatea de elaborare şi stabilire a necesarului de credite bugetare pentru serviciile instituţiei; o elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectele bugetului de venituri şi cheltuieli; o întocmeşte şi prezintă Consiliului Local contul anual de execuţie al bugetului Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara; o elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiecte de hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei. o elaborează bugetul anual al cheltuielilor de personal al Poliţiei Comunitare Timişoara; o întocmeşte situaţii centralizatoare referitoare la datele personale de identificare, pentru eliberarea cardurilor de salarii; o întocmeşte statele de plată a salariilor personalului instituţiei, precum şi a altor drepturi băneşti şi indemnizaţii cuvenite, conform legislaţiei în vigoare; o întocmeşte fişele fiscale pentru personalul angajat permanent sau temporar; o întocmeşte declaraţiile lunare către Primăria Timişoara, Administraţia Financiară, Casa de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări Sociale şi Institutul de Statistică Timişoara. oo 0000 Autoritate (competenţe): - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; - se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE Este structura specializată a Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, destinată organizării şi desfăşurării activităţii de asigurare a bunurilor materiale specifice tuturor serviciilor, birourilor şi celorlalte structuri pe baza contractelor încheiate conform legislaţiei în vigoare şi are următoarele atribuţii: o întocmeşte dosarele pentru achiziţii publice; o elaborează documentaţia pentru desfăşurarea achiziţiilor, pentru orezentarea ofertelor, caietul de sarcini şi specificaţiile tehnice; o asigură încheierea contractelor de achiziţii publice; o testează preţurile practicate de piaţă aferente produselor, lucrărilor şi serviciilor ce urmează a fi achiziţionate; o urmăreşte derularea şi achitarea contractului de achiziţie publică; 23 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

o elaborează proiectul planului anual de investiţii — dotări pentru anul în curs precum şi estimările pentru următorii trei ani privind cheltuielile de capital pe baza referatelor transmise de serviciile instituţiei pe care le supune spre aprobare; o întocmeşte studii de prefezabilitate şi face propuneri pentru efectuarea studiilor de fezabilitate; o îndeplineşte rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achiziţiile de bunuri şi servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare (publicitate, elaborarea documentaţiei şi avizarea acesteia la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului şi Ministerul Finanţelor, primirea şi înregistrarea ofertelor, organizarea comisiilor); o întocmeşte şi vinde caietele de sarcini sau specificaţiile tehnice ale bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi achiziţionate; o redactează hotărîrile de adjudecare şi comunică în scris factorilor implicaţi rezultatele licitaţiilor; o face parte din comnisia de licitaţie sau de alegere a ofertelor de preţ; o întocmeşte şi supune spre avizare conform legii contractele tehnico-economice sau de asociere; o urmăreşte graficul de realizare a contractelor încheiate, participă la efectuarea recepţiilor şi ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale; Autoritate (competenţe): - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; - se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoşţtinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii. Art.25. BIROUL LOGISTIC ADMINISTRATIV Serviciul Administrativ asigură condiţiile optime de desfăşurare a activităţii personalului instituţiei. o Atribuţiile biroului sunt următoarele: controlează şi îndrumă activitatea de depozitare, conservare şi întreţinere a tehnicii, exploatarea, evidenţa şi păstrarea în condiţii de deplină siguranţă a armamentului şi muniţiilor pe baza reglementărilor în vigoare; răspunde de asigurarea cu materiale de resortul Armament geniu - chimic; ia măsuri ca muniţia distribuită pentru trageri să fie în bună stare de funcţionare şi imediat după terminarea tragerilor organizează primirea tuburilor trase a muniţiilor rămase necunsumate conform procesului-verbal justificativ; întocmeşte documentaţia necesară pentru realizarea reparaţiilor şi investiţiilor necesare pentru spaţiile cu destinaţii de clădiri administrative; evaluează anual necesarul lucrărilor de investiţii şi reparaţii ce urmează a se efectua la clădirile instituţiei; asigură primirea, depozitarea, păstrarea şi distribuirea bunurilor achiziţionate tuturor structurilor din compunere, conform repartiţiei aprobate de directorul executiv adjunct; ia toate măsurile pentru aprovizionarea ritmică cu materiale solicitate de serviciile instituţiei; asigură întreţinerea spaţiilor cu destinaţie de clădiri administrative; gestionează bunurile mobile şi imobile din patrimoniul instituţiei, precum şi materialele aprovizionate; efectuează legăturile telefonice; asigură efectuarea curăţeniei în spaţiile instituţiei; 24 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA erviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

efectuează inventarierile periodice; asigură depozitarea şi distribuirea pieselor de schimb, materialelor de uz gospodăresc şi de construcţii, rechizite şi echipament; asigură exploatarea în condiţii optime a centralei telefonice şi se preocupă de asigurarea service-ului; urmăreşte starea fizică a tuturor mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiei; propune spre casare mijloace fixe ieşite din uz; predă documentele eliminate din fondul arhivistic al instituţiei conform prevederilor legale; organizează repartizarea corectă a materialelor şi urmăreşte realizarea unui consum legal de motorină, fără a admite depăşirea normelor alocate sau folosirea acestora în alte scopuri decât cele legate de misiuni, activitatea de pregătire de luptă şi învăţământ; organizează acţiunea de combatere şi prevenire a accidentelor, respectarea regulilor de circulaţie, luând măsuri pentru asigurarea unei depline siguranţe a circulaţiei autovehiculelor din dotare pe domeniile publice; periodic actualizează cauzele avariilor, accidentelor şi neregulilor de circulaţie produse, luând măsurile corespunzătoare; întocmeşte planul de exploatare a autovehicolelor din dotare; organizează amenajarea şi dotarea corespunzătoare a parcului de autovehicole; controlează în zilele de verificare şi menţinere a tehnicii şi, cu ocazia trecerii la exploatarea de regim, modul de executare a lucrărilor la autovehicole; urmăreşte ca mişcările de armament, muniţie şi materiale specifice, înlocuire sau reparare să se execute în termenele planificate şi în condiţii de deplină siguranţă; asigură din punct de vedere tehnic şedinţele de tragere şi zilele de verificare şi întreţinere a armametului; organizează şi ţine evidenţa tehnico-operativă armamentului şi muniţiilor, execută la timp controalele şi verificările prevăzute în instrucţiuni, urmărind ca starea calitativă înscrisă în evidenţe să corespundă cu cea reală. Autoritate (competenţe) - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; - se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii, 25

CAPITOLUL Y DISPOZIŢII FINALE Art. 26. Directorul Executiv Adjunct, şefii de servicii şi birouri — pe baza atribuţiilor cu prinse în prezentul regulament — vor stabili sau completa, după caz, prin fişa postului, în termen de 90 de zile de la aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare punct în parte, urmărind o încărcare judicioasă a acestora conform pregătirii profesionale şi a funcţiei. Art. 27. Directorul Executiv Adjunct, şefii de servicii şi birouri vor studia, analiza şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea permanentă a activității, simplificării evidenţei, reducerea timpului de circulaţie a documentelor, urmărirea creşterii operativităţii în obţinerea informaţiilor necesare fundamentării deciziilor emise de Directorul Executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara. Art. 28. Directorul Executiv Adjunct, şefii de servicii şi birouri vor propune măsuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine, întocmind totodată şi aprecierile anuale (evaluarea performanţelor) pentru personalul din structura condusă. Art. 29. Directorul Executiv Adjunct, şefii de servicii şi birouri vor asigura securitatea materialelor cu conţinut confidenţial şi vor răspunde de scurgerea informaţiilor sau a documentelor din cadrul compartimentelor pe care le coordonează. Art. 30. Furnizarea datelor în afara instituţiei şi participarea la lucrări organizate de alte autorităţi publice se face numai cu acordul Directorului Executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara sau a înlocuitorului legal. Art.31. Prezentul regulament se va distribui, sub semnătură, tuturor compartimentelor şi va fi prelucrat de conducătorii acestora cu salariaţii din structura condusă. Art. 32. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 26 CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară