keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 531/25.10.2019 privind aprobarea modificării prevederilor art. 3, alin.(1) şi art.3, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371 din 30.10.2007

25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 531/25.10.2019
privind aprobarea modificării prevederilor art. 3, alin.(1) şi art.3, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371 din 30.10.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-25904 din 14.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
       Având în vedere Raportul de specialitate  nr. SC2019-25905 din 14.10.2019 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
       Având în vedere Avizul  Serviciului Juridic din data de 15.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.2019-25905/14.10.2019;
       Având în vedere prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*)  privind   regimul deşeurilor , art. 21 alin. (3) şi (4);
       Având în vedere prevederile Ordonanţei  Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001, modificată şi completată,  privind regimul juridic al contravenţiilor, art.2 alin.(2) si art. 8;
       Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
      Având în vedere adresa Direcţiei Poliţiei Locale nr. 5191/15.07.2019;
       Având în vedere Hotărârea  Consiliului  Local al Municipiului Timişoara nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată;  
      Având în vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. 2 lit. (d), alin. 7 lit. c), g), i) din  Ordonanţa  de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
       În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
       


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.3, alin.(1) din Anexa la  Hotărârea  Consiliului  Local al Municipiului Timişoara nr.371/30.10.2007, care va avea următorul cuprins:
a) Aruncarea de hârtii, mucuri de ţigară, ambalaje (PET-uri, doze aluminiu, etc.), resturi alimentare, scuipatul şi consumul de seminţe pe domeniul public.
a.1) Abandonarea deşeurilor de orice fel pe domeniul public, care prin conţinut şi volum necesită intervenţia operatorului de salubrizare, contribuind astfel la formarea rampelor clandestine sau alimentarea acestora.
a.2) Neridicarea deşeurilor abandonate de către persoana sancţionată conform art. a.1);        


Art.2: Se aprobă modificarea art.3, alin.(3) din  Anexa la Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timişoara nr.  371 din 30.10.2007 , care va avea următorul cuprins:
Nerespectarea interdicţiilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 3, se sancţionează contravenţional astfel:
-  fapta prevăzută la art. 3 lit. a) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei - 1.000 lei;
-  fapta prevăzută la art. 3 lit. a.1) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.000 lei - 2.500 lei şi măsura complementară de a ridica deşeurile abandonate  şi de a le preda  către operatorul de salubrizare  în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului verbal de contravenţie. Dovada predării deşeurilor va fi prezentată agentului care a dispus măsura, în termen de 48 de ore.
- fapta prevăzută la art. 3 lit. a.2) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.000 - 2.500 lei.


Art.3: Celelalte articole rămân neschimbate.


Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.


Art.5:  Prezenta hotărâre se  publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Biroului  Salubrizare;
- Serviciului  Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei  Fiscală a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locale.
 


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL SALUBRIZARE

SC2019-25904 din 14.10.2019________________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării prevederilor Art. 3, alin. 1 și 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Timișoara nr. 371 din 31.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe raza Municipiului Timișoara

1. Descrierea situației actuale

În prezent, pe raza Municipiului Timișoara se abandonează pe domeniul public cantități însemnate de deșeuri vegetale, deșeuri rezultate din construcții și deșeuri voluminoase, cu predilecție de uz casnic, deșeuri amestecate rezultate din curațenia pivnițelor și podurilor.

Astfel, consilierii din cadrul Biroului Salubrizare împreună cu reprezentanți ai SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA precum și cu Serviciul Protecția Mediului din cadrul Direcției Poliției Locale au inventariat amplasamentele pe care se abandonează constant aceste categorii de deșeuri, rezultând astfel peste 350 de astfel de amplasamente. De pe aceste locații au fost ridicate cu operatorul serviciului de salubrizare peste 5.000 de tone deșeuri, numai în cursul anului 2019.

In urma acestor constatări, a fost întocmit Planul de prevenire și măsuri privind evitarea și reducerea cantităților de deșeuri abandonate pe domeniul public de pe raza Municipiului Timișoara, care presupune deschiderea a 4 puncte de colectare în vederea colectării cu titlu gratuit de la populație a deșeurilor din construcții, deșeurilor voluminoase și a deșeurilor vegetale, aprobat prin Hotărarea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr. 405 din 25.07.2019.

Cu toate că cele 4 puncte de colectare funcționează din luna august 2019, fenomenul de abandonare a deșeurilor nu s-a diminuat, în continuare populația abandonând pe domeniul public diverse deșeuri.

De asemenea au fost modificate de către operatori (RETIM ECOLOGIC SERVICE SA și CL COLTERM) tarifele pentru colectarea transportul și neutralizarea deșeurilor. Costurile pentru ridicarea acestora fiind majorate, toate cheltuielile sunt suportate de Primăria Municipiului Timișoara, acestea devenind o povară pentru bugetul instituției.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Având în vedere cele descrise mai sus, se impune modificarea unor articole din Hotărârea de

Consiliu Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe raza municipiului Timișoara precum și majorarea cuntumului amenzilor aplicate pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public a Municipiului Timișoara.

În prezent pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public se aplică o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 lei, contravenientul având posibilitatea achitării în termen de 15 zile a jumătate din minimul sancțiunii prevăzute de actul normativ, adică 250 de lei.

Prin modificarea propusă, se va mări suma pe care contravenientul o poate achita în 15 zile, la 1.000 lei, amenda fiind cuprinsă între 2.000 și 2.500 lei. În plus, contravenientul este obligat ca o odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale, în termen de 48 de ore, să salubrizeze și amplasamentul pe care a abandonat deșeurile iar nerespectarea acestor măsuri, de asemenea se va sancționa cu amenda cuprinsă între 2.000 – 2500 lei.

PRIMAR ADMINISTRATOR PUBLIC, NICOLAE ROBU ROBERT KRISTOF

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Cod FO53-03, Ver.1

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL SALUBRIZARE SC2019_- 25905 din 14.10.2019_____________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prevederilor art. 3 , alin. 1 și 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe

raza Municipiului Timișoara Având în vedere Expunerea de motive nr .SC2019 SC2019-25904 din 14.10.2019 a Primarului Municipiului Timișoara privind oportunitatea aprobării modificării prevederilor art. 3, alin. (1) și alin. (3); Facem următoarele precizări:

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr. 371 din 30.10.2007 privind constarea și sancționarea contravențioilor pe raza Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor , art. 21 alin. (3) și (4);

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 2 din 12 iulie 2001 modificată și completată privind regimul juridic al contravențiilor art. 3 (1) si art. 16 (1);

Având în vedere adresa Direcției Poliției Locale nr. 5191 din 15.07.2019; Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr. 371 din 30.10.2007

privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoril Municipiului Timișoara;

Prezentăm următoarele aspecte: În prezent, pe raza Municipiului Timișoara se abandonează frecvent pe domeniul public cantități însemnate de deșeuri vegetale, deșeuri rezultate din construcții și deșeuri voluminoase, cu predilecție de uz casnic, deșeuri amestecate rezultate din curațenia efectuată în gospodării. In urma acestor constatări, a fost întocmit Planul de prevenire și măsuri privind evitarea și reducerea cantităților de deșeuri abandonate pe domeniul public de pe raza Municipiului Timișoara, care presupune deschiderea a 4 puncte de colectare în vederea colectării cu titlu gratuit de la populație a deșeurilor din construcții, deșeurilor voluminoase și a deșeurilor vegetale, aprobat prin Hotărarea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr. 405 din 25.07.2019.

Cu toate că cele 4 puncte de colectare funcționează din luna august 2019, populația abandonează în continuare pe domeniul public diverse deșeuri.

De asemenea au fost modificate de către operatori (RETIM ECOLOGIC SERVICE SA și CL COLTERM) tarifele pentru colectarea transportul și neutralizarea deșeurilor. Costurile pentru ridicarea acestora fiind majorate, toate cheltuielile sunt suportate de Primăria Municipiului Timișoara, acestea devenind o povară pentru bugetul instituției.

Având în vedere cele descrise mai sus, se impune modificarea unor articole din Hotărârea de Consiliu Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe raza municipiului Timișoara precum și majorarea cuntumului amenzilor aplicate pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public a Municipiului Timișoara.

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

În prezent pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public se aplică o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 lei, contravenientul având posibilitatea achitării în termen de 15 zile a jumătate din minimul sancțiunii prevăzute de actul normativ, adică 250 de lei.

Prin modificarea propusă, se va mări suma pe care contravenientul o poate achita în 15 zile, la 1.000 lei, amenda fiind cuprinsă între 2.000 și 2.500 lei. În plus, contravenientul este obligat ca o odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale, în termen de 48 de ore, să salubrizeze și amplasamentul pe care a abandonat deșeurile iar nerespectarea acestor măsuri, de asemenea se va sancționa cu amenda cuprinsă între 2.000 – 2500 lei.

În concluzie, propunem: Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre

privind aprobarea modificării prevederilor Art. 3 alin. 1 și alin. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe raza Municipiului Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF BIROU SALUBRZARE, CONSILIER, CORAȘ DANIEL MIHAELA VATAMANU

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: adresa_Politia_Locala_nr._5191_din_15.07.2019.pdf

ROMÂNIA A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA “a DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE n E umăr operator de date cu caracter personal: 5082 = ECE duduia Str. Avri pp nr. 54, 300129 Timişoara; C.LF. 27872311 Sr Tel. 3 -256-246112; E-mail : contact(Qpolitialoctm.ro S _ Web : www.polcomtim.ro BE afubri re (0.10.20/35 Lied) Demnule Primar, avem onoarea să vă informăm: Urmare a acţiunilor organizate şi executate în cartierele municipiului Timişoara, de către Direcţia Poliţiei Locale, precum şi a acţiunilor derulate în ultima perioadă cu poliţişti locali în civil, s-a constatat că există foarte multe rampe vegetale, unele nefiind colectate de câteva luni. În aceste condiții, foarte mulți cetățeni sunt încurajați de existența pe termen lung a acestor rampe vegetale, să abandoneze şi alte tipuri de deşeuri. Rampele de pe raza municipiului au fost inventariate de către polițiștii locali și transmise către Biroul Salubrizare, în scopul igienizării, dar în unele cazuri au fost colectate parţial, S.C RETIM Ecologic Service necolectând fracția vegetală.” Pentru remedierea acestui aspect, vă rugăm a dispune sincronizarea colectării rampelor, astfel încât pe un traseu să se acţioneze simultan, atât pentru colectarea fracției vegetale, cât şi pentru colectarea altor tipuri de deşeuri, iar locațiile cu rampe să rămână curate și să nu mai încurajeze alți cetățeni să depoziteze deşeuri. Totodată, vă rugăm să analizați oportunitatea amenajării unor spații verzi în locaţiile unde se formează rampe clandestine sau plantarea de arbori și arbuşti acolo unde este posibil, în urma verificărilor constatând că acolo unde cetățenii au luat această inițiativă, nu s-au mai format rampe, acesta fiind un mesaj subtil pentru cetățenii necivilizați care contribuie în mod constant la formarea rampelor clandestine. Pe această cale, ca o măsură preventivă suplimentară, vă propunem modificarea prevederilor Art. 3, Al (1), din HCL371/2007, astfel încât jumătate din minimul amenzii pentru abandonul deşeurilor pe domeniul public să crească la 1000 lei, în prezent, jumătate din minimul amenzii fiind de 250 lei. Propunem modificarea Art. 3, Al. (1) astfel: Al (1) În scopul asigurării şi păstrării ordinii şi curățeniei, igienei publice şi protecției mediului înconjurător, se interzice persoanelor fizice şi juridice: a) Aruncarea de hârtii, mucuri de țigară, ambalaje (pungi, PET — uri, doze aluminiu, etc.), resturi alimentare, scuipatul și consumul de semințe pe domeniul public. a.1) Abandonarea deşeurilor de orice fel pe domeniul public, care prin conținut şi volum necesită intervenţia operatorului de salubrizare, contribuind astfel la formarea rampelor clandestine sau alimentarea acestora. „Al (3) Nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art.3, se sancţionează contravenţional, astfel: lit. a) cu amendă cuprinsă între 500 lei — 1000 lei. lit. a.1) cu amendă cuprinsă între 2000 lei — 2500 lei. În prezent, pentru abandonul deşeurilor pe domeniul public se aplică amenda maximă de 1000 lei, contravenientul având posibilitatea achitării în termen de 15 zile a jumătate din minimul sancțiuni prevăzute de actul normativ, adică 250 lei. Prin modificarea propusă, se va mări suma e care contravenientul o poate achita în 15 zile, la 1000 lei. Cu respect,