keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 104/31.03.2017 privind atribuirea contractului pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timişoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii, către SC Drumuri Municipale Timişoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

31.03.2017

Hotararea Consiliului Local 104/31.03.2017
privind atribuirea contractului pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timişoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii, către SC Drumuri Municipale Timişoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 7579 /28.03.2017 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 658/30.01.2017 a SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
Având în vedere adresa ANAP nr. 2070/14.03.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-6405/16.03.2017;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
Având în vedere art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit.c) şi d), alin (6) lit. a) pct. 11, 13 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea contractului pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timişoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii, către SC Drumuri Municipale Timişoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Art. 2: Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timişoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii, către SC Drumuri Municipale Timişoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă preţurile, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la Contract.

Art. 4: Se aprobă contractul pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timişoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii, către SC Drumuri Municipale Timişoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: CAiet_de_sarcini.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL DRUMURI PODURI ŞI UTILITĂŢI HIDROTEHNICE BIROUL DRUMURI ȘI PODURI NR. SC2017- 755/4703. OI CAIET DE SARCINI privind execuția lucrărilor de întreţinere şi reparare a străzilor, trotuarelor şi podurilor de pe raza Municipiului Timişoara 1. Prevederi generale Prezentul caiet de sarcini se referă la execuția şi recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparare a străzilor, trotuarelor şi podurilor de pe raza Municipiului Timişoara. Sub acţiunea circulației, îmbrăcămințile se uzează continuu. Această uzură a materialelor, care este uzură morală, este inevitabilă şi nu poate fi evitată decât prin înlocuirea materialelor uzate, când uzura este înaintată. Agenţii atmosferici: apa, vântul, insolația, variațiile de temperatură şi umiditate, precum şi condiţiile geotehnice au o acţiune- directă -asupra -Îmbrăcăminților,- iar -în combinație cu-acţiunea- circulației, influenţa lor distrugătoare capătă o importanţă şi mai mare. În conformitate cu Normativul pentru întreţinerea şi repararea străzilor, indicativ NE 033 şi a Normativului privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice, indicativ AND 534, în scopul menţinerii stării tehnice corespunzătoare, este necesară executarea periodică a lucrărilor de întreţinere şi reparații, Aceste lucrări vor fi executate pe întreaga perioadă de derulare acontractului începând de la data emiterii primului program de lucrări. Lucrările prevăzute în programul lunar de lucrări este obligatoriu să se execute în luna respectivă, cu excepţia apariției unor situații neprevăzute. În cazul în care aceste lucrări nu se vor executa în luna în care au fost programate se vor cumula cu cele prevăzute în luna următoare. Executantul este pe deplin răspunzător de eventualele accidente produse ca urmare a întreţinerii necorespunzătoare a străzilor, podurilor şi trotuarelor de pe raza municipiului Timişoara. Executantul va identifica toate degradările existente pe străzi, poduri și trotuare care pun în pericol siguranța circulației rutiere şi pietonale, şi va lua măsuri urgente de remediere după o notificare prealabilă transmisă beneficiarului. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte în mod repetat şi nejustificat programele lunare de lucrări, beneficiarul este îndreptățit să rezilieze în mod unilateral cantractul în urma unei notificări prealabile. În zonele unde există contracte de întreţinere şi reparații în vigoare, noul contract va produce efecte numai după finalizarea acordurilor cadru în derulare. Foloasele necuvenite constatate vor fi suportate de către executant. - Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini, - Executantul va respecta prevederile Hotărârii de Consiliu, HCL nr. 371/ 30.10.2007 privind constatarea si sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului. Timişoara, cu privire la obligaţiile agenţilor economici de a asigura întreţinerea aspectului edilitar al străzilor) precum şi acelea referitoare la administrarea domeniului public, -Executantul va avea în sarcină întreţinerea şi repararea străzilor, trotuarelor şi podurilor din Municipiul Timişoara, în scopul menținerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea şi siguranța traficului -Tipurile de lucrări vor fi alese în funcţie de tipul şi starea îmbrăcăminții, şi vor fi programate de beneficiarul lucrării pe toate drumurile din zona respectivă. Nu vor fi acceptate obiecţii din partea executantului, de a nu se executa anumite tipuri de lucrări pe anumite drumuri, dacă acestea sunt justificate pentru asigurarea viabilităţii. | | | |

- Având în vedere densitatea reţelelor de gospodărie subterană existente în zonă, în cazul execuţiei unor lucrări de mare amploare , executantul şi beneficiarul lucrărilor vor începe lucrările numai după convocarea la faţa locului a delegaților deţinătorilor, pentru determinarea poziției exacte în plan şi adâncime, încheîndu-se procese verbale şi evitându-se astfel deteriorarea acestor reţele pe timpul execuției, - Executantul are obligația de a anunța din timp Beneficiarul, străzile pe care urmează să execute lucrări a doua zi. - Bxecutantul are obligaţia ca înaintea demarării lucrărilor de reparaţii pe o stradă să întocmească împreună cu beneficiarul o listă cu cantitățile de lucrări ce sunt necesare a se executa şi să prezinte un deviz ofertă. - Aştenerea covoarelor asfaltice se vor executa numai după anunțarea beneficiarului. - Executantul are obligaţia de a executa lucrările de asfaltare în aceeaşi zi în care a efectuat operația de decapare a îmbrăcămintei, în cazul gropilor izolate. - Odată cu executarea lucrărilor se vor căuta soluţii de menţinere a circulaţiei, fără închiderea acesteia sau instituirea de restricţii pe termene îndelungate. - Constructorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor încercărilor şi deteminărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. - Lucrările care se execută în zona drumului public, precum şi obstacolele producătoare de restricții pentru circulație trebuie să fie semnalizate cu echipamente modeme, conform instrucţiunilor comune elaborate de Ministerul de interne şi Ministerul Transporturilor, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. - În caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a drumului public sau a semnalizării necorespunzătoare a obstacolelor sau a lucrărilor care se execută pe acesta, executantul lucrărilor răspunde contravenţional, civil sau penal, după caz, excepție făcând lucrările de intervenție la rețelele de gospodărire subterană sau alte lucrări în zona drumului pentru care sunt răspunzători cei care execută lucrările. - La organizarea execuţiei lucrărilor rutiere se va ține cont de necesitatea asigurării în permanenţă a circulației autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, poliţie). - Contractantul va executa repararea degradărilor din îmbrăcăminţi bituminoase, colmatarea crăpăturilor şi fisurilor la îmbrăcăminți cu lianţi hidraulici. - În cazul degradărilor izolate (gropi) sau pe suprafețe reduse, marginile gropii sau a suprafeţelor decapate se vor tăia în forme geometrice regulate. - Materialele rezultate din decapări vor fi evacuate din zona de lucru. - Dacă este necesar se vor reface şi încadrările cu borduri la carosabil şi trotuare. - Pe toată durata execuţiei lucrărilor de întreţinere se va acorda o atenție deosebită semnalizării punctelor de lucru, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. - Pentru siguranţa circulaţiei se vor executa marcaje cu vopsea pe suprafața carosabilă şi se vor monta indicatoare rutiere. - Lucrările indicate mai sus necesare realizării cantitative a acestora, sunt prezentate în Anexa 1 2. Legislaţie, Standarde şi Normative de referinţă Legea nr.10 privind calitatea în construcţii cu modificările ulterioare C 56 - Normativ pentru verificarea calității şi recepției lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente C16 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții şi a instalaţiilor aferente NE 033 - Normativ pentru întretinerea şi repararea străzilor AND 554 - Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice AND 547 - Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la îmbrăcăminţile rutiere moderne NE 025 - Normativ privind intervenții de urgenţă la îmbrăcămințile bituminoase pe timp friguros PCC 019 - Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri şi aeroporturi PCC 020 - Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru prepararea betoanelor PCC 022 - Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi SR 4032-1 - Lucrări de drumuri. Terminologie STAS 1598-1 - Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminților la lucrări de construcţii noi şi modernizări de drumuri. Prescripţii generale de proiectare şi de execuţie

STAS 1598-2 - Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminților la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescripţii generale de proiectare și de execuţie SR EN 12620 - Agregate pentru betoane SR EN 13242 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcţii de drumuri SR EN 13043 - Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcția şoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic SR EN 13285 - Amestecuri de agregate nelegate. Specificații SR EN 13139 - Agregate pentru mortare STAS 539 - Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere CP 012-1 - Cod de practică pentru producerea betonului, Partea I NE 012-2 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat, Partea II SR EN 206-1 - Beton. Specificaţie, performanță, producţie şi conformitate SR 13510-1 - Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate, Document naţional de aplicare a SR EN 206-1 SR EN 1338 - Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări SR EN 1340 - Borduri de beton. Conditii şi elemente de încercări SR EN 13108-1 - Mixturi asfaltice, Specificaţii pentru materiale, Partea 1: Betoane asfaltice SR EN 13108-5 - Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale, Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic SR EN 13108-20 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: Procedură pentru încercarea de tip SR EN 13108-21 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: Controlul producţiei în fabrică AND 605 - Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice prrivind proiectarea, prepararea şi punerea în operă SR EN 12591 - Bitum şi lianţi bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere SR EN 14023 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri SR EN 13808 - Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrări de drumuri SR 599 - Lucrări de drumuri. Tratamente bituminoase. Condiții de calitate SR EN ISO 14688-1 - Cercetări şi incercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Identificare şi descriere SR EN ISO 14688-2 - Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare STAS 2914 - Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate STAS 12253 - Lucrări de drumuri. Straturi de formă, Condiţii tehnice generale de calitate STAS 6400 - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie STAS 10473-1 - Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment STAS 10473-2 - Lucrări de drumuri, Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare şi incercare STAS 12288 - Lucrări de drumuri. Determinarea densității straturilor rutiere cu dispozitivul cu con şi nisip STAS 9850 - Verificarea compactării terasamentelor STAS 1913-1 - Teren fundare. Determinarea umidității. Condiţii tehnice de calitate STAS 1913-3 - Teren de fundare. Determinarea densităţii pământurilor STAS 1913-4 - Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate STAS 1913-53 - Teren de fundare. Determinarea granulozității STAS 1913-12 -Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu um£flări si contracţii mari STAS 1913-13 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor STAS 1913-13 - Teren de fundare. Determinarea greutății volumice pe teren SR EN 13286-2 - Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Compactare Proctor SR EN 196-1 - Metode de încercări ale cimenturilor. Determinarea rezistențelor mecanice SR EN 196-3 - Metode de încercări ale cimenturilor. Determinarea timpului de priză şi a stabilității SR EN 196-6 - Metode de încercări ale cimenturilor. Determinarea fineţii

SR EN 196-7 - Metode de încercare a cimenturilor. Metode de prelevare şi pregatire a probelor de ciment SR EN 197-1 - Ciment. Compoziție, specificații, criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale SR EN 197-2 - Ciment. Evaluarea conformitații SR EN 12350-1 - Încercare pe beton proaspăt. Eșantionare SR EN 12350-2 - Încercare pe beton proaspăt. Încercare de tasare SR EN 12350-6 - Încercare pe beton proaspăt. Densitate SR EN 12390-1 - Încercare pe beton întărit. Forma, dimensiuni şi alte condiții pentru epruvete şi tipare, SR EN 12390-2 - Încercare pe beton întărit. Pregătirea şi conservarea epruvetelor pentru încercări de rezistenţa SREN - Încercare pe beton întărit. Rezistența la compresiune a epruvetelor SR EN 12390-4 - Încercare pe beton întărit. Rezistența la compresiune. Caracteristicile maşinilor de încercare SR EN 12390-5 - Încercare pe beton întărit. Rezistenţa la întindere prin încovoiere a epruvetelor SR EN 12390-6 - Încercare pe beton întărit, Rezistența la întindere prin despicare a epruvetelor SR EN 12390-7 - Încercare pe beton întărit. Densitatea betonului întărit SR EN 1008 - Apa de preparare pentru beton SR EN 933-1 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea granulozității — Analiza granulometrică prin cernere SR EN 933-2 — Încercâri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor Partea 2: Analiza granulometrică. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor SR EN 933-3 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor, Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare SR EN 933-4 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea formei particulelor, Coeficient de formă SR EN 933-8 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip SR EN 933-9 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Evaluarea părților fine. Încercarea cu albastru de metilen SR EN 933-10 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor, Determinarea granulozității filerului SR EN 1097-2 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare - Los Angeles SR EN 1097-6 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Metode pentru determinarea masei volumice în vrac şi a porozității intergranulare SR EN 1367-1 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheţ STAS 4606 - Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali. Metode de încercare, SR EN 934-2 - Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Definiții, condiții, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 12697-1 - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Conţinut de liant solubil SR EN 12697-2 - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozităţii SR EN 12697-4 - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: coloană de fracţionare SR EN 12697-5 - Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea masei densitații maxime SR EN 12697-6 - Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase SR EN 12697-8 - Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase SR EN 12697-9 - Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea masei volumice de referința SR EN 12697-13 - Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Măsurarea temperaturii SR EN 12697-14 - Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Conținutul de apa SR EN 12697-18 - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald Partea 18: Încercarea de scurgere a liantului

SR EN 12697-27 - Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Prelevarea probelor SR EN 12697-28 - Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a conținutului de apă şi a compoziției granulometrice SR EN 12697-29 - Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea dimensiunilor epruvetelor SR EN 12697-34 - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Încercare Marshall SR EN 12697-35 - Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 35: Malaxare în laborator SR EN 1426 - Bitum şi lianți bituminoşi. Determinarea penetrației cu ac SR EN 1427 - Bitum şi lianţi bituminoși. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel şi bila SR 10969-1 - Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregate naturale, Metoda determinării calitative SR EN 13036-1 - Caracteristici ale suprafeţei drumurilor și aeroporturilor, Metode de încercare. Partea 1: Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei, prin tehnica volumetrică a petei SR EN 13036-7 - Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 7: Măsurarea denivelărilor straturilor de rulare ale drumurilor: încercarea cu dreptar STAS 3272 - Canalizare. Grătare cu rame din fontă pentru gurile de scurgere STAS 816 - Canalizare. Tuburi de canalizare STAS 6701 - Canalizare. Guri de scurgere cu depozit şi sifon STAS 8591-1 Amplasarea în localități a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură Orice alt act în vigoare ce reglementează aceste categorii de lucrări, inclusiv legislaţia care reglementează condiţiilăde muncă şi de protecție a muncii , PI NA EHNICĂ ŞEF SERVICHU DPUH, CULIȚĂA IOA: IOV ŞEF BIRQU DRUMURI ŞI PODURI CONSILIER VASILE QALAR LILIANA PÎRVU

ANEXA 1 Nr. Cod articol Denumire activitate Unitate de 1 Crt. măsură | LUCRARI PENTRU INTRETINERE ȘI REPARAȚII STRAZI 1 DA03A1 SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI NMC DRUMULUI | 2 DA05A1 SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI MC i SCARIFICAT | 3 DA17A1 ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON MP CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU SUSP BITUM FIL 2 2600177 BITUM PT DRUMURI TIP D 25/ 40 STAS 754 KG | 5 5100157 GEOGRILA MP | 6 DAOGA1 STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT MC REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL 7 DAQ6A2 STRAT AGREG NAT (NISIP) CILINDR CU FUNCT MC REZISTI FIL-TRANT 1IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA 8 DA10A1 STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT MC SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMEST IN STATII FIXE AST MAN 9 DA11C1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU MC ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE 10 DA13B1 MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 10 MP CM GROS : 11 DA14A1 FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI ME : PLATFORME CAROSABILE | 12 DA15A1 FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT MP ALBI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT 13 DBO1A1 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM MP BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC 14 DBO1B1 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM MP BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANI 15 DB0201 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST 100MP IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA i | 16 DB12AL STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD TONA | CU ASTERNERE MANUALA | 17 DB12B1 STRAT LEGAT BINDER DE CRIE EXEC IA CALD TONA | CU ASTERNERE MECANICA | 18 DB1681 TMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA MP | CALD IN GROS DE 3,0 CM ASTERN MANUALA i 19 DB16D1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA MP | CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA | 20 DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA MP CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA 21 DB19A1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA MP | CALD IN GROSIME DE 4 CM CU ASTERN MANUALA 22 DB19C1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA MP | CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN 1

MANUALA 23 DB19G1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6& CM CU ASTERN MECANICA MP 24 DB22B1 INCHID SUPRAF IMBRAC ASF PRIN BADIJONARE CU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA 100MP 25 DI01B1 REP SUPR DEGR INCL PLOMBARE GROPI LA IMBR BIT PRINSTROP SUCCES CALD SI ASTERN CRIB CU DECAP MECA MP 26 DC04B1 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI 27 DCOSAL IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 15 CM MP 28 DCOSC1 IMBRAC,.BET,CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 20 CM MP 29 DC05D1 IMBRAC,BET CIM LA DR EXEC, INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 23 CM MP 30 DDO2A1 PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE NISIP MP 31 DE10A1 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM 32 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CH PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C 33 DEOSA1 INCADR PAV IMBR ASF CU BORD PIATRA AVIND DIMENS DE18 X 18 CM;FUNDATIE BETON DE 15 X 30CM 34 DE13A1 PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU MORTAR DE CIMEN MP 35 DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE BUC 36 DF27A1 PILOTI PT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP ORA 37 DGO2A1 DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE MP 38 DG02B1 DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVELE NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI BITUMATE MP 39 DG04B1 DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON 40 DGOSA1 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE MP 41 NL-01 DECAPARE MECANICA CU FREZA LA 3 CM MP 42 NL-02 SPOR LA DECAPARE MECANICA CU FREZA PT, FIECARE CM IN PLUS MP 43 TRAO1A12P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST,=12 KM TONA 44 DGOSAL SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB MC 45 DG06B1 SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABI: COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM MC 46 DGOSC1 DECAP IMBR. CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN ASFALT TURNAT PE FUNDATIE MP 2

DIN BETON 47 DI19FI UTILAJE MII TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T ORA 48 DZ30K1 BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 300 ( C 18/22.5) CU PIETRIS SI NISIP BETONIERA 500L AMEST FORT ELECTRICA MC 49 Dz30L1 PREPARARE BETON BcR 3,5 PREPARAT CU PIETRIS SI NISIP IN CENTRALE DE BETON STABILE MC 50 CZ010601 PREPARARE BETON C 12/15, AGREG.GRELE SORT .GRANUL, <31MMCIM.M30 FUNDATII SOLIC, IMPORTANT . INST ,NECENTR, MC 51 ACCOAA1 TUB CIRCULAR BETON SIMPLU L=1 M IMBINATE CU MUFA SI ETANSARE UMEDA AVIND DN 200 MM. 52 2804321 TUB BET.S.CIRC,FARA TALPA CEP SI BUZA 200X1000 5816 BUC. 53 ACEO2A1 GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABIIA TIP Al BUC 54 RPABO1C1 RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARM BUC 55 RPABO3B1 RIDICARE LA NIVELUL STRAZII A CUTIILOR CU CAPAC ASEZATE PE PLACA PREFABR.BET, ARMAT, CUTIE HIDRANT BUC 56 RPAI13A1 ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE* BUC 57 TSA02C1 SAP,MAN,IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM,NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC. <0, 75M T.TARE MC 58 TSC02B1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT,NATUR DESC,DEP.TER.CAT. 2 100MC 59 TSC02D1. SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT,TER.CAT. 2 100MC 60 TSDO1C1 TMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM, BULG. TEREN TARE MC 61 TSDOSA1 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL, IN STRAT,DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM,NECOE 100MC 62 TSD05B1 COMPACTARE CU MAI.MEC,DE 150-200KG A UMPL, IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM, COEZI 100MC 63 TSDO6A1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT,DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20 -30CM 100MC 64 TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1 TONA 65 TRILAA05SC1 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG,1 TONA 65 RPCAOGAT UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA * MC 67 ACCO4D1 TUB CIRCULAR BETON SIMPLU L=1 M IMBINATE CU MUFA SI ETANSARE UMEDA AVIND DN 400 MM,

BUC 68 ACD01D1 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A 69 ACDO5D1 CAMIN VIZIT, STAS 2448-73 CU HC=2 M SI BUC SECT. RECTANG.DIN ZID.CARAMIDA PT. CANALE CIRCULARE DN 400 70 DB14A1 STRAT BAZA MIXT ASF EXEC LA CALD CU TONA ASTERN MAN 70 2600174 PROCURARE MIXTURA ASFALTICA AB1 TONA 71 7502970 BETON DE CIMENT BCR 3,5;BCR 3,5;SR 183-1 MC /95 2 2100001 BETON ASFALTIC BAD 25 DIN CRIBLURI TONA 73 4800015 PROCURARE BETON ASFALTIC BA8 DIN TONA CRIBLURI 74 2100003 PROCURARE MIXTURA ASFALTICA BA16 DIN TONA CRIBLURI 75 4800024 PROCURARE MASF 16 CU FIBRE DIN CELULOZA TONA 76 4800034 PROCURARE BETON ASFALTIC DESCHIS BAD25 TONA CU PIETRIS CONCASAT 7 4800046 PROCURARE MIXTURA STOCABILA DIN CRIBLURI TONA 78 DDO2A1 PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE DE 6 CM GROSIME MP PE UN SUBSTRAT DE NISIP 78 DDO2A1 PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE DE 8 CM GROSIME MP PE UN SUBSTRAT DE NISIP 80 TSA02F1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ MC VERT,NESPR.IN PAM.COEZ.MIJI.SI F.CORZ, ADINC.<1,5M T,TARE 81 DIOBA1L INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC M CU LIANTI HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS 82 TSHO1A1 DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE MP 83 TSHO4A1 MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT MP NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10C 84 TSHO9A1 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE 100MP ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% 85 TSH12B1 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA 100MP CISTERNA 86 TSH17B1 SAPARE MAN,GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI NC H<1,5M CU PASTRAREA PT. PLANT. IZOL.IN T.MIJL. 87 TSH21D1 EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM, CU BALOT BUC DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PLASA DE SIRMA 88 TSH25B1 TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM, EXECUTATE BUC MAN,LA ARBORI FOIOSI SI RASINOSI CU DIAM. <10CM 88 7200050 PUTETI PRUNUS CERASIFERA NIEGRA BUC 89 TSH27B1 UDATUL PLANTATIILOR CU GALEATA MC 90 TRA05A02 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE TONA CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST,DE 2 91 DA06B1 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC MC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 92 DA06B2 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC NME REZIST FILTRANTIZOLAT AHRISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP 93 DA10B1 STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT NMC SAU VAR AST MEC 94 DA12C1 STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU MC ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI 4

FARA INNOROIRE 95 DA11B1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE MC 96 DA12B1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE MC 97 DB03B1 TRAT BIT SIMEL DE SUPR PE IMBRAC ASF PTR INCHID ETANS CU CRIB NEBIT CU EMUL BIT CATIONICA LA REC 100MP 98 DB04B1 TRAT BIT SIMPL DE SUPR PE IMBRAC ASF PTR INT EXEC CU CRIB NEBIT CU EMULS BIT CATIONICA LA RECE 100MP 99 DBO6GA1 TRAT BIT DUBLU DE SPR PE MACAD ORD CU EMULSIE LA CALD SI CU CRIB 8-16 MM PRIM TRAT, 3-8 MM 2 TR 100MP 100 DBO7A1 TRAT BIT DUBLU PE IMBRAC ASF CU EMULSIE BIT SI CRIBL NEBIT INAINTE DE ASTERNERE 100MP 101 DB19B1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MANUALA MP 102 DB19D1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 7 CM CU ASTERN MANUALA MP 103 DB1S9E1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 4 CM CU ASTERN MECANICA MP 104 DB19FI IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MECANICA MP 105 DB19H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 7 CM CU ASTERN MECANICA MP 106 DB14B1 STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA TONA 107 DBI2A1 INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE 100MP 108 DE15A1 SAPAT LA PLATF DR PT CASETA DE INCADR IMBRAC MC 109 NLO3 SPOR LA DECPARE MANUALA PT FIECARE CM IN PLUS MP 110 DIO4A1 REP DEGRAD SI UMPLEREA GROPILOR LA IMBR ASF CU MIXTURA STOCABILA TURNATA PE SUPRAFETE MICI TONA 111 DIO6A1 REP CRAPATURILOR MAI LARGI DECIT 5 MM LA IMBRACAMINTI BITUMINOASE EXECUTATA CU MASTIC BITUMINOS 112 YCO1RON DIFERENTA PRET - MATERIAL COLMATARE CRAPATURI LEI 113 YCO1RON DIFERENTA PRET ARTICOL ACCO4Al - TUBURI DIN BETON SAU PVC LEI 114 TSE06B1 PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC, IN PAM.COEZIV 100MP 115 TSD03D1 IMPRAST. PAM. CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT,CU GROS.DE 21-30 CM TER. CAT,3 SAU 4 100MC 116 TSC35B12 EXC.TRA.INC.IN AUT,CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT,2 LA DIST.DE 21-30M 100MC 117 TRBO1A13 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- TONA 5

3 DISTANTA 30M 118 RPCA06B1 UMPLUTURA DE PAMANT EXECUTATA IN STRATURI ORIZONTALE 20-30CM UDATA SI BATUTA CU PLACA VIBRATOARE MC LUCRARI P ENTRU INTRETINEREA PODURILOR 119 PBO1A1 TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA BXEC,IN STRAT DE 5-20CM, MC 120 PBOGA1 TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV,CULEI, ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL MC 121 PBOBA1 TURN. BET.SIMPL B200 IN FATA VAZUTA ODATA CU ELEV MANUAL MP 122 PB10AL TURN, BET.ARMAT B150 IN ELEV,INFR.DE POD PILE CASETCHESCOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC, MANUAL MC 123 PB14A1 TURN, BET.ARMAT B200 IN PARAPET SI COMPLETARI MC 124 PBISA1 TURN, BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL MC 125 2100899 BETON DE CIMENT C16/20 (8250) MC 126 2100959 BETON DE CIMENT C20/25 MC 127 2001808 BETON DE CIMENT C25/30(BC 30/B400) MC 128 PCO2A1 COFRAJE PT,BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE MP 129 PC02B1 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ,DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE CURBE MP 130 PCO3A1 COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ P IN ELEM, CU SECTIUNE PLINA MP 131 PCO4A1 COFRAJE PANOU, PLACAJ P PT, B, A. SUPRA, POD. CU GRINZI DREPTE, PLATELAJE B. A,, CHESOANE, PARAPET MP 132 PCOSA1 COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PR MP 133 PDOZAL MONT ARMATURI PT.BETON ARMAT IN SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC SI PARAPET KG 134 PD07B1 INADIREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON ASEZATE UNA LINGA ALTA CU D DELA 20MM PINA LA 30MM INCLUSIV 135 PDOBA1 LEGAREA ARMATUR. PRIN PUNCTE DE SUDURA ELECTRICA 10 PER 136 PEO1C1 ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA MC 137 PEO1E1 ZIDARIE USCATA IN ZIDURI SPRIJ, DIN PIATRA BRUTA DIN ROCA SEDIMENT, MC 138 PEO3CI ZIDARIE DIN PIATRA CU MORTAR CIMENT MARCA 100 IN ELEV.ZID.BOLTI CU H<2,00M PIATRA BRUTA ROCA SED MC 139 PEO3E1 ZIDARIE DIN PIATRA CU MORTAR CIMENT MARCA 100 IN ELEV, ZID.,BOLTI CU H>2M DIN PIAT. BRUTA ROCA £ MC 140 PEO4A1 ZIDARIE DE PARAMENT CU MORTAR M100 IN ZID.DREPTE CURBE, PILE, ZID SPRIJIN, TIMP <2M DIN MOLOANE CIO MC 6

141 2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 ME 142 PFOIA1 TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 DRISCUITA MP 143 PFO1B1 TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 SCLIVISITA MP 144 PFO1C1 TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 SPOR PT. FIECARE CENTRIMETRU GROSIME IN PLUS MP 145 PFOZA1 PRELUCRAREA FETEI VAZUTE LA ZID. DE BETON BUCIARDATA IN CIMP CONTINUU MP 146 PFO3B1 STRAT SUPORT PT, HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 3 CM MP 147 PFO4A1 STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT MP 148 PFOSE1 HIDROIZOLATII PT POD SOSEA CU STRAT SEPARAT, IMPISL FIBRE STICLA BITUM. INCL. IMBRACAMINTEA CAII MP 149 YCO1RON DIFERENTA PRET MATERIALE - HIDROIZOLATIE LEI 150 PGOLAL PLATFORMA DE LUCRU SUSPENDATA DIN LEMN DE FOIOASE MP 151 PJQ5B1 DARIMARE BETON ELEV,LA CULEI, PILE, ZID, SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT MC 152 PJ06B1 DARIMARE BET.ARM, PLATELAJE, BOLTI,ARCE, CADRE, CUZIN. ZID. INTOARSE FARA EXPLOZ, CU CIOCAN AER COMPR. MC 153 PJ07B1 DARIMARE PART.ELEM,BET.SIMPLU CULEI, PILE, ZID. SPRIJI PT,MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR. MC 154 PJ09B1 GAURI SI STRAPUNS, D MAXIM 50MM PT, INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT, REPAR, CAMASUIELI CU FORARE MECA 155 PJ10A1 DESFAC, ZID. USCATE PIATRA BRUTA SAU BOLOV, RIU LA DRENURI , RADIERE, PEREURI SF, CON MC 156 PJ11A1 DESFAC, TENC, INCL. CURATIREA PETELOR ZIDARIEI MP 157 PK10A1 DISPOZITIV PT.ACOPERIREA ROSTURILOR DE DIL,DIN CORNIERE 75X100X7 MM KG 158 YCO1RON DIFERENTA PRET MATERIALE - MATERIAL ROST DILATATIE LE| 159 PK20A1 CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A SUPR, DE BETON, DEMO MP 160 PK27A1 VOPSIREA SI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM AFLATE IN OPERA IA PODURILE METALICE BUC 161 PK31A1 PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI TNCI,, STILPI CONF,IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARM TONA 161 6306377 PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA KG 162 PK37A1 OTEL LAM, PT.CONSOLID.REP. POD MET,DIN PLATBANDE TONA 163 PK44A1 CURATIREA DE PIESELOR MET. RUGINA LA POD CU PERIA CU GR.CU DE SIRMA A ZABRELE , TONA 164 PK44B1 CURATIREA DE PIESELOR MET. PLINA, RUGINA LA POD CU PERIA CU GR.CU DE SIRMA A INIMA TONA 165 PK44C1 CURATIREA DE PIESELOR MET. RUGINA CU PERIA DE SIRMA A LA PARAPETE METALICE. TONA 166 PK45A1 CURATIREA DE VOPSEA VECHE CU RASCHETA SI TONA 7

PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.DIN TABL. PODURILOR, 167 PK45B1 CURATIREA DE VOPSEA VECHE CU RASCHETA SI TONA PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.PARAPETELE PODURILOR. 168 PK46A1 CURATIREA LOCALA DE VOPSEA VECHE CU MP RASCHETA SI PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET. DIN TAB. PODURILO 169 RPCR47A1 VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA MP BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE * 170 RPCT1OA1 DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU MP EXTERIOARE OBISNUITE IA PERETI * 171 IZA0SA1 VOPSITORII ANTICOROZIVE SUPRAP BETON MP TENC.CU EMAIL CLORCAUCIUC 171 2101158 AMORSA CIMENTOASA SIKA REPAIR VP10 KG 171 2101160 SISTEM PROTECTIE TROTUAR MP 171 6103297 GRUND ADER.LA PROT,SUPRAF.DE BETON- KG SIKAGUARD 552W AQUAPRIMER 171 6103298 PRODUS PTR PROTECTIA ANTICOROZ.BETON KG SIKAGUARD 550W ELASTIC 172 RPCI10A1 TENC.INT.SUBTIRI LA PERETI BET,ARM.DE MP 1CM GROS,CU MORT.100T PT.SPRIT SI MORT. VAR CIM.10T GRU,STR 172 2101159 MORTAR SPECIAL PT REPARARE SUPRAF BETON kG - BIRA 173 IZA01A1 CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT MP ANTICOROZIVE SUPRAFBETON CU NISIP 174 TRA02A12 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, TONA SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 12 KM. 175 YCO1RON DIFERENTA PRET MATERIALE NEEVIDENȚIATE ÎN LISTĂ | LEI (conform facturi)

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01, Ver.3 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA TEHNICĂ PRIMAR SERVICIUL DRUMURI, PODURI, UTILITĂȚI HIDROTEHNICE Nicolae ROBU BIROUL DRUMURI, PODURI SC 2017 – _______ din ______________

REFERAT privind atribuirea contractului pentru activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a

municipalităţii, către SC Drumuri Municipale Timişoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

Conform art. 22 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, administrarea drumurilor judeţene se asigura de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de arta, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.

Articolul 128 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, prevede că autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: a) iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii; b) iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenţa acestora; c) întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul poliţiei rutiere; d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere; e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul poliţiei rutiere; f) înregistrează şi ţin evidenţa vehiculelor nesupuse înmatriculării; g) iau măsuri pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public; h) iau măsuri pentru asigurarea spaţiului şi depozitarii vehiculelor cu tracţiune animală, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul; i) sprijină activităţile organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Afacerilor Interne pentru educaţia rutieră a elevilor. Potrivit art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice: (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii; b) mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă; c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Cod FO53-01, Ver.3 2

(2) În sensul alin. (1) lit. a), se consideră că o autoritate contractantă exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii atunci când exercită o influenţă determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât şi asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat şi de o altă persoană juridică, ea însăşi controlată în acelaşi mod de către autoritatea contractantă. (3) Excepţia de la aplicarea prezentei legi prevăzută la alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorităţii contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi autoritate contractantă, cu condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate. (7) Procentele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) şi la alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile suportate de persoana juridică sau de autoritatea contractantă, după caz, în legătură cu servicii, produse şi lucrări din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului.

SC Drumuri Municipale Timişoara SA a fost înfiinţată prin HCL Timisoara nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome DRUMURI MUNICIPALE, in societate pe acţiuni, având ca acţionar unic pe Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Prin aceasta hotărâre s-a aprobat şi statutul societăţii, precum şi capitalul social.

Drept urmare, prin adresa cu nr. RE2017 – 000150/30.01.2017 (Anexa 4), SC Drumuri Municipale Timişoara SA ne transmite că intra în categoria persoanelor juridice vizate de art. 31, alin. 1, lit. a), din Legea nr. 98/2016, din următoarele considerente: ,, a) în ceea ce priveste condiţia ca autoritatea contractantă să exercite asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii, aceasta este pe deplin îndeplinită atâta timp cât acţionarul unic al societăţii noastre este chiar Consiliul Local al Municipiului Timisoara, acesta din urmă - prin membrii sai (consilierii locali) - exercitând toate drepturile şi obligaţiile adunării generale a acţionarilor societăţii noastre. Or, după cum se ştie, adunarea generala a acţionarilor a unei societăţi este organul de deliberare şi decizie al societaţii, care exercita un control şi o influenţă directă şi exclusivă asupra tuturor deciziilor şi strategiilor societăţii, inclusiv în legatură cu serviciul ce va fi furnizat/prestat. b) cât priveşte condiţia ca mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate să fie efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă, precizăm că societatea noastră întruneşte şi această condiţie, majoritatea activitatilor desfăşurate de noi intrând în această categorie. In acest context, enumerăm activităţile principale pe care le desfăşoara societatea noastră, activitati incredintate chiar de către Municipiul Timişoara (în calitate de autoritate contractantă), astfel: - exploatarea tuturor locurilor de parcare cu plata de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timisoara, respectiv Sistemul de parcare TimPark, instituit prin Regulamentul de functionare al acestuia, adoptat prin HCL Timisoara nr. 63/26.02.2013, cu modificarile si completarile ulterioare, ce este aplicat in municipiul Timisoara prin societatea noastră, care are calitatea de operator, în baza unui contract de concesiune prin atribuire directă. - serviciile de blocare si/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timisoara, ce au fost delegate societăţii noastre, prin atribuire directă, conform contractului nr. SC2014 - 11579/07.05.2014, pentru o perioada de 5 ani de zile, in baza HCL Timisoara nr. 12/28.01.2014; - serviciul “Activitatea de semnalizare a circulatiei rutiere pe raza municipiului Timisoara”, ce a fost delegat societăţii noastre, prin atribuire directa, conform contractului nr. SC2016 - 12904/26.05.2016, pentru o perioada de 15 ani de zile, in baza HCL Timisoara nr. 162/10.05.2016; - serviciile de curatenie a imobilelor in care isi desfasoara activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a Complexului Sportiv Bega, a Salii Olimpia, respectiv a WC-urilor publice din Municipiul Timisoara, au fost delegate societăţii noastre, prin atribuire directa, conform contractului nr. SC2016 - 18327/26.07.2016, pentru o perioada de 5 ani de zile, in baza HCL Timisoara nr. 209/27.05.2016. Drept consecinta, apreciem că societatea noastră intruneste si aceasta conditie impusa de catre legiuitor, intrucat activitatile desfasurate de noi în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă depasesc pragul valoric stipulat in mod expres la art. 31, alin. lit. b) din Legea nr. 98/2016. c) cat priveste conditia prevazuta la lit. c) a art. 31, alin. 1 din Legea nr. 98/2016, invederam ca intreg capitalul social al societăţii noastre este detinut de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, in calitate de actionar

Cod FO53-01, Ver.3 3

unic, acesta avand cota de participare la beneficii si pierderi de 100%. In aceste conditii, este evident ca nu avem de-a face cu vreo participare privata la capitalul social.”

In aceeasi ordine de idei, dorim sa subliniem si faptul ca nici Directiva 24/2016/UE (transpusa in legislatia noastra prin intermediul Legii nr. 98/2016) si nici Directiva 25/2016/UE, nu obliga autoritatile/entitatile contractante sa atribuie contracte pentru desfasurarea acelor activitati pe care acestea doresc sa le realizeze la nivel intern. Astfel, in cadrul Recitalului 5 din Directiva 24/2016/UE se precizeaza in mod expres ca: “Ar trebui reamintit ca prezenta directiva nu obliga sub nicio forma statele membre sa contracteze sau sa externalizeze furnizarea de servicii pe care doresc sa le puna la dispozitie ele insele sau sa le organizeze prin alte mijloace decat prin contracte de achizitii publice, in sensul prezentei directive.

Aplicarea normelor privind achizitiile publice nu trebuie sa interfereze cu libertatea autorităților publice de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu public atribuite acestora, prin utilizarea resurselor proprii, care includ posibilitatea cooperării cu alte autorități publice sau persoane juridice care le aparțin. Astfel, legislatia europeana sustine ca trebuie garantat faptul ca situatiile de acest gen in care autoritatile publice doresc atribuirea unor contracte catre persoanele juridice pe care le controleaza, cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale, infiintate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective, nu au ca rezultat o denaturare a concurentei de pe piata.

Mai mult, considerentul 32 din Directiva 24/2014/UE, statueaza ca, in general, contractele de achizitii publice atribuite persoanelor juridice controlate de autoritatile publice in cauza (regula in house) nu ar trebui sa faca obiectul aplicarii procedurilor prevazute de directiva, in situatia in care autoritatea contractanta exercita un control asupra persoanei juridice asemanator celui pe care il exercita asupra compartimentelor proprii, cu conditia ca persoana juridica controlata sa isi desfasoare peste 80% din activitati in vederea efectuarii sarcinilor care i-au fost atribuite de catre autoritatea contractanta de control sau de catre alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractanta. Totodata, se impune si conditia sa nu existe participare privata directa la capitalul persoanei juridice controlate. Toate acestea au fost transpuse in legislatia noastra nationala prin intermediul prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea nr. 98/2016.

De asemenea, menţionăm că societatea noastră deţine toate instalatiile tehnice, maşinile si utilajele necesare executării lucrărilor specifice activitatilor de reparaţii şi întreţinere a străzilor, respectiv personal specializat pentru aceste lucrari. Mai mult, baza de producţie a societatii dispune si de depozite pentru stocarea temporară a materiilor prime şi materialelor folosite în procesele de fabricaţie, amplasate într-un flux tehnologic operaţional şi dimensionate la parametrii care să asigure funcţionarea fără fluctuaţii. Totodata, detine si toate atestatele si agrementele necesare pentru executia lucrarilor de drumuri.”

De asemenea, SC Drumuri Municipale Timişoara SA realizează lucrări de întreţinere, reparaţii, precum şi amenajare străzi în baza contractelor încheiate cu Municipiul Timişoara şi/sau alte autorităţi contractante ca urmare a participării acesteia la proceduri de achiziţie publică. În data de 08.02.2017, prin adresa cu nr. SC2017-3008, am solicitat Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice consiliere cu privire la posibilitatea atribuirii de către instituţia noastră a unui contract/acord – cadru având ca obiect lucrări/serviciu de reparaţii şi întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii către SC Drumuri Municipale Timişoara SA în baza art. 31 alin. (1) – (3) din Legea nr. 98/2016. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, prin adresa nr. 2070/14.03.2017 (Anexa 5) – înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-006405/16.03.2017, ne transmite faptul că sunt îndeplinite condiţiile stipulate la art 31 alin. (1) lit. a) şi lit. c). În ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiei prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. b), ANAP ne menţionează determinarea procentului de 80% din activitatea SC Drumuri Municipale Timişoara SA prin raportare la prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, în sensul că acesta se stabileşte pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile suportate de persoana juridică sau de autoritatea contractantă, după caz, în legătură cu servicii, produse şi lucrări din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului. În cazul în care aplicând această măsură procentul este mai mare de 80% din activitatea SC Drumuri Municipale Timişoara SA condiţia prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. b) poate fi considerată îndeplinită.

Astfel, potrivit ANAP, în condiţiile în care sunt îndeplinite cumulativ toate cele trei condiţii prevăzute de art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în calitate de autoritate contractantă, se poate prevala de excepţia prevăzută la acest articol, în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru către SC Drumuri Municipale Timişoara SA. Conform adresei cu nr. RE2017 – 000572/28.03.2017 (Anexa 6) a SC Drumuri Municipale SA, cifra medie de afaceri a societății pe ultimii 3 ani de zile este de 37.876.593 lei, iar media costurilor suportate de municipalitate pentru lucrările de reparații și întreținere străzi și trotuare în ultimii trei ani este de 34.502.262 lei

Cod FO53-01, Ver.3 4

așa cum rezultă din adresa Direcției Economice, Serviciul Buget din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara nr. SC2017-006900/27.03.2017 (Anexa 7).

Realizarea lucrărilor de către SC Drumuri Municipale Timişoara SA prezintă următoarele avantaje și beneficii:

Economice: - Potrivit art. 1 lit. f din OG nr. 64/2001 actualizată, municipalitatea este beneficiară a minimum 50%

vărsăminte la bugetul local din profitul net realizat de către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.

- Preţurile vor fi cele din propunerea financiară ce a stat la baza încheierii acordurilor cadru de execuție lucrări de întreținere și reparații străzi pe cele trei sectoare: 4 (respectiv zona de sud-vest), 5 și 6;

- Posibilitatea revizuirii preţurilor după finalizarea procedurilor de achiziţii la principalele materiale, precum şi atunci când prevederile legale în vigoare se modifică (majorarea salariului minim pe economie, taxe şi impozite datorate bugetului de stat şi bugetelor speciale, etc.);

- Posibilitatea diminuării plăților către operator în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contract sau neîntreținerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări de venituri totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului;

- Eficientizarea utilizării fondurilor publice. Juridice: - Instituţia noastră deţine controlul, intervenţia directă şi imediată asupra acestui domeniu de activitate; - Consiliul Local Timişoara, prin Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE

TIMIŞOARA S.A. deţine controlul asupra activităţilor societăţii; - Orice incident care se petrece pe arterele ce fac obiectul contractului și care are ca efect implicații

materiale, penale, este responsabilitatea operatorului economic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara transferând total această obligație, excepţie făcând lucrările de intervenţii la reţelele tehnico-edilitare. Se vor evita eventualele conflicte (potenţiale cereri de chemare în judecată, contestaţii, etc.) care pot interveni cu operatorii privaţi fapt ce ar conduce la blocarea traficului rutier în Municipiul Timişoara şi pierderea de vieţi omeneşti.

Tehnice: - Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenţii privind semnalizarea rutieră afectată

de accidente rutiere, vandalism, furt, fenomene naturale, etc., precum şi semnalizarea corespunzătoare a unor situaţii neprevăzute ivite pe domeniul public (surpări, accidente, fenomene naturale);

- Se va asigura urmărirea comportării drumurilor și podurilor în vederea asigurării exploatării normale a acestora;

- Se evită perioadele lungi de timp necesare lansării procedurilor de licitaţii, rezolvării eventualelor contestaţii, timp care poate fi folosit de operator, acesta putând demara şi chiar accelera lucrările din momentul în care a preluat gestiunea şi care poate intervenii urgent în vederea evitării incidentelor rutiere;

- Prin contractele de mandat, Consiliul de Administraţie impune criterii de performanţă atât membrilor C.A., cât şi conducerii executive, contractele de mandat fiind încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi membrii Consiliului de Administraţie;

- Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate impune adoptarea unor soluţii şi tehnologii performante care pot contribui la creşterea eficienţei şi calităţii lucrărilor de reparații și întreținere a străzilor.

Pe lângă baza materială menţionată, operatorul deţine personal calificat atestat. Astfel, S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. are un număr de 311 angajaţi, din care 169 personal direct productiv şi 24 ingineri ( din care 11 ingineri de specialitate de Căi ferate, drumuri și poduri), având codul CAEN 4211 (lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor) ca activitate principală.

Pentru sectoarele din Municipiul Timişoara, ce fac obiectul acordurilor cadru de execuţie şi sunt în derulare, execuţia lucrărilor de întreținere a străzilor şi trotuarelor se face doar după finalizarea acestora.

În ceea ce privește posibilitățile operatorului de a efectua lucrările necesare pentru activitatea de reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și poduri pe raza municipiului Timişoara, menționăm faptul că, SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA a asigurat execuția lucrărilor de întreținere și reparații străzi pe jumătate din teritoriul municipiului Timișoara, aflată la sud de Canalul Bega conform acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013, 64/19.06.2013 și respectiv 65/19.06.2013.

Cod FO53-01, Ver.3 5

În ceea ce priveşte preţurile depuse de SC Drumuri Municipale Timişoara SA, acestea sunt cele din propunerea financiară ce a stat la baza încheierii acordurilor cadru de execuție lucrări de întreținere și reparații străzi pe cele trei sectoare: 4 (respectiv zona de sud-vest), 5 și 6 Subliniem faptul că profitul şi cheltuielile indirecte vor fi stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Ţinând cont de cele mai sus prezentate înaintăm spre aprobarea Consiliului Local:

- Atribuirea contractului pentru activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii, către SC Drumuri Municipale Timişoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016;

- Aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii, conform Anexei 1;

- Aprobarea preturilor unitare/tip de activitate conform Anexei 2; - Aprobarea contractului de execuţie, conform Anexei 3.

DIRECTOR D.ECONOMICĂ, DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, STELIANA STANCIU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC, NASTASIA POP

Atasament: Contract.pdf

1

CONTRACT Nr. _______/_______________

Preambul în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata, cu luarea in considerare a dispozitiilor paragrafului 6 (art. 31) din lege - “Contractele de achizitii publice/acorduri-cadru incheiate intre entitati din sectorul public”, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între:

1. Părţile contractante

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, prin Primar, cu sediul în Timişoara , bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal R 14756536, tel. 0256-408367, fax 0256-204177, reprezentată prin Nicolae Robu - Primar şi _______________ - director economic, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi

Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A., cu sediul în loc. Timişoara, str. Eternităţii nr. 45, jud. Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş sub nr. J 35/3475/1994, cod unic de înregistrare 3286536, tel: 0256-215005, fax: 0256- 215007, e-mail: [email protected]. reprezentată prin Valentin Martânov - director general, în calitate de Executant, pe de altă parte.

1. Definiţii 1.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; b. beneficiar şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract; d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 2. Interpretare 2.1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 2.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

3. Obiectul si pretul contractului 3.1. Executantul se obligă să execute si să finalizeze lucrările de „reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii", în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi reglementările legale în vigoare. 3.2. Descrierea detaliată a activităţilor şi a obiectului prezentului contract sunt stabilite în caietul de sarcini anexa, care face parte integranta din prezentul contract şi pe care executantul îl acceptă integral. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completandu-se cu cele convenite prin prezentul contract.

2

4. Preţul contractului 4.1. Valoarea estimată a contractului pe an este de 34.502.262 lei , fără TVA (valoarea medie pe ultimii 3 ani a contractelor similare este 34.502.262 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcție de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari. 4.2. (1) Prețurile unitare pentru lucrările/serviciile care fac obiectul prezentului contract se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timișoara. După aprobarea bugetului local/rectificarea acestuia, în fiecare an, se va încheia, dacă este cazul, de către executivul Primăriei Municipiului Timișoara, un act adițional la prezentul contract. (2) Revizuirea preţurilor unitare la principalele materiale se va efectua anual, după finalizarea procedurilor de achiziţii inițiate de către executant, şi vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Preţurile rezultate ca urmare a modificărilor legislative (majorarea salarului minim pe economie, taxe şi impozite datorate bugetului de stat şi bugetele speciale, etc) se vor aproba de către beneficiar şi se vor pune în aplicare odată cu intrarea în vigoare a acestor modificări. 5. Durata contractului 5.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, începând cu data semnării, cu posibilitatea de prelungire pe perioade succesive, egale cu 4 ani, prin act aditional, cu aprobarea expresă a Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 5.3. În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, executantul se va confrunta cu alte situaţii decât cele stipulate, părţile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 5.4. În cazul în care beneficiarul nu doreşte prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunţa în scris executantul cu cel puţin 6 (sase) luni înainte de expirarea termenului contractual şi va putea demara procedura de încredinţare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform procedurilor legale. 6. Executarea contractului 6.1. Executarea contractului începe la data prevăzută în ordinul de începere al lucrărilor.

7. Documentele contractului 7.1. Documentele sunt anexe ale contractului şi constituie parte componentă a contractului:

a) Caietul de sarcini; b) Oferta de preţ; c) Garanţia de bună execuţie constituită conform art. 14 din prezentul contract.

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional 8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a beneficiarului; 8.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la art. 9.1., iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la beneficiar privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

8.3. Beneficiarul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la art. 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9. Standarde 9.1 Executantul garantează că, pentru lucrările de „reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor,

3

trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii", va presta serviciile la standardele şi/sau performanţele solicitate de către Beneficiar şi asumate de către Executant prin prezentul contract, fără a putea fi inferioare celor solicitate de achizitor în Caietul de sarcini vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare, nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare. 10. Caracterul confidenţial al contractului 10.1 Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală potrivit legii. 10.2 În cazul în care s-a precizat confidenţialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a face cunoscută respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părţi, cu o excepţie, respectiv partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 11. Obligaţiile principale ale executantului 11.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 11.2 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicata. (2) Un exemplar din documentaţia predată, de către beneficiar, executantului va fi ţinut de catre executant în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de beneficiar, la cererea acestora. (3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor; (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 11.3 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile beneficiarului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. In cazul în care executantul consideră că dispoziţiile beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. (2) In cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. l determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, executantul îl va înştiinţa în scris pe beneficiar, urmând ca acesta să ia o decizie în acest sens. 11.4 Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de beneficiar precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 11.5 Pe parcursul execuţiei lucrărilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: - de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către beneficiar) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie,

4

îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către beneficiar sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; - de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 11.6 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 11.6 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: a) confortul riveranilor, sau b) căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei alte persoane. (2) Executantul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor in justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. l, pentru care responsabilitatea revine executantului. 11.7 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu. Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. (2) In cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. l vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin "vehicul" se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. (3) In cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 11.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; - de a aduna si îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 11.9 (1) Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate, ivite într-un interval de a - 3 luni pentru lucrarile de reparatii executate in sezonul rece cu mixtura stocabila; b - 1 an de zile pentru lucrările de reparaţii locale (plombări); c - 2 ani pentru lucrările de înlocuire a întregii suprafeţe a carosabilului (covoare).

(2) Termenul prevazut la alin. 1 se calculeaza cu incepere de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 11.10 Executantul se obligă să-l despăgubească pe beneficiar împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în

5

legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea, si daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către beneficiar. 11.11 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul va acorda o atenţie deosebită semnalizării punctelor de lucru, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) La organizarea execuţiei lucrărilor rutiere se va ţine cont de necesitatea asigurării în permanenţă a circulaţiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, poliţie). 11.12 Lucrările prevăzute în programul lunar de lucrări este obligatoriu să se execute în luna respectivă. în cazul în care aceste lucrări nu se vor executa în luna în care au fost programate se vor cumula cu cele prevăzute în luna următoare. 11.13 (1) Executantul are obligaţia ca înaintea demarării lucrărilor de reparaţii pe o stradă să întocmească împreună cu beneficiarul o listă cu cantităţile de lucrări ce sunt necesare a se executa şi să prezinte un deviz ofertă.

(2) Executantul are obligaţia de a anunţa beneficiarului străzile pe care urmează să execute lucrări a doua zi. 11.14 Aşternere asfaltului se va executa numai în prezenţa beneficiarului. 11.15 (1) Executantul va asigura beneficiarului, in mod gratuit, pe toata durata contractului, un numar de 5 (cinci) autoturisme in vederea deplasarii reprezentantilor beneficiarului la punctele de lucru, pentru verificarea lucrărilor. (2) Predarea autoturismelor mentionate la alin.1, se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire, incheiat intre executant si reprezentantii Direcţiei Tehnice. (3) Toate cheltuielile aferente utilizarii autoturismelor (asigurari obligatorii/facultative, revizii, piese de schimb si consumabile), vor fi asigurate de catre executant. 11.16 Executantul are obligaţia de pregăti documentaţia şi executa D.T.A.C., unde este cazul. 11.17. Foloasele necuvenite constatate vor fi suportate de către executant. 12. Obligaţiile beneficiarului 12.1. La inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare in vederea executiei lucrarilor. 12.2. (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de sarcina; b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; c) căile de acces rutier; d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului

şantierului. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de

măsurat se suportă de către executant. 12.3. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plata, într-un exemplar. 12.4. Beneficiarul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 (cinci) zile de la notificarea executantului. 12.5 Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 13.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci beneficiarul este îndreptăţit să deducă din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,5% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 13.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune -

6

interese. 13.3. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

14. Garanţia de bună execuţie a contractului 14.1. Garantia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive egale cu 5% din valoarea facturată fără TVA. 14.2. Garanţia de bună execuţie se constituie de către executant în scopul asigurării beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 14.3. In acest sens, executantul are obligaţia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispoziţia beneficiarului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Beneficiarul va înştiinţa executantul despre vărsământul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plăţi către executant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţi Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a beneficiarului. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea executantului. 14.4. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, beneficiarul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 14.5. Beneficiarul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului – verbal la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la această dată pretenţii asupra ei, iar riscu pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate pe bază de proces-verbal de recepţie finală. 14.6. Perioada de garanţie de bună execuţie a lucrărilor de reparatii si întreţinere este de: a - 1 an de zile pentru lucrările de reparaţii locale (plombări); b - 2 ani de zile pentru lucrările de înlocuire a întregii suprafeţe a carosabilului (covoare).

15. Inceperea şi execuţia lucrărilor 15.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările de la data primirii ordinului în acest sens din partea beneficiarului. Ordinul de incepere a lucrărilor se emite in cel mai scurt timp posibil.

(2) Executantul trebuie să notifice beneficiarul, si, daca este cazul şi Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, data începerii efective a lucrărilor. 15.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform programului lunar de lucrări aprobat de beneficiar şi finalizate la data stabilită.

(2) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 11.1, alin. l si 2, beneficiarul este îndreptăţit prin reprezentantul sau sa-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal. 15.3. (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract prin reprezentantul său din cadrul Directiei Tehnice.

(2) Executantul are obligaţia de a sigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 15.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în normativele şi standardele în vigoare,

7

contravaloarea materialelor va fi decontata de către beneficiar, doar daca se prezintă certificate de calitate pentru acestea. (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. (3) Probele neprevăzute şi comandate de beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 15.5. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. (2) Executantul are obligaţia de a notifica beneficiarul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. (3) Executantul, are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia beneficiarului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. (4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către beneficiar, iar în caz contrar, de către executant. 15.6. Beneficiarul va desemna persoane din cadrul Directiei Tehnice care va avea obligaţia urmăririi clauzelor contractuale, emiterea ordinului de începere a lucrărilor, verificarea execuţiei, avizarea plăţilor parţiale şi finale, eliberarea garanţiei de bună execuţie în condiţiile prevăzute în prezentul contract. 15.7. (1) Intervenţia pentru remedierea defectelor constatate, care pun în pericol siguranţa circulaţiei se va face în cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 3 ore. (2) Perioada de remediere se va stabili de comun acord în funcţie de complexitatea lor.

16. Intârzierea şi sistarea lucrărilor 16.1. In cazul în care: a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau c) oricare alt motiv de întârziere, care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta; îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: (i) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; (ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 16.2. Prelungirea duratei de execuţie se va concretiza prin semnarea unui act adiţional.

17. Finalizarea lucrărilor 17.1 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, beneficiarului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, beneficiarul va aprecia daca sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. In cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o noua solicitare a executantului, beneficiarul va convoca comisia de recepţie. 17.2. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 17.3. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic si funcţional.

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 18.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia

8

finală. 18.2. (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. 1, pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: a - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau b - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrării; sau c - neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. (3) In cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 18.3. In cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin. l, beneficiarul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către beneficiar de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

19. Modalităţi de plată 19.1. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata lucrarilor efectuate către executant în cel mai scurt timp posibil de la acceptarea la plată a facturii de către acesta, dar nu mai mult de 30 de zile de la acceptare. 19.2. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii beneficiarul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. (2) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către beneficiar, ca recepţie a lucrării executate. (3) Executantul va emite factura doar după ce situaţia de lucrări a fost confirmată atât de către dirigintele de şantier cât şi de către beneficiar. 19.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 19.4. Lucrarile nu vor fi considerate terminate până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. 20. Ajustarea preţului contractului 20.1 Revizuirea preţurilor unitare la principalele materiale se va efectua anual, după finalizarea procedurilor de achiziţii, şi vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Preţurile rezultate ca urmare a modificărilor legislative (majorarea salarului minim pe economie, taxe şi impozite datorate bugetului de stat şi bugetele speciale, etc) se vor aproba de către beneficiar şi se vor pune în aplicare odată cu intrarea în vigoare a acestor modificări. 21. Asigurări 21.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu , precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

9

(2) Executantul are obligaţia de a prezenta beneficiarului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 21.2. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 22. Amendamente 22.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 22.2. Executantul are obligaţia de a notifica prompt beneficiarul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractuluia.

23. Cesiunea 23.1. Executantului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, numai cu acordul scris al beneficiarului. 23.2. Obligaţiile născute din prezentul contract rămân în sarcina părţilor contractante astfel cum au fost ele stipulate şi asumate iniţial.

24. Forţa majoră 24.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 24.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 24.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 24.5. Dacă forţa majora acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluţionarea litigiilor 25.1. Beneficiarul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. 25.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative beneficiarul si executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.

26. Rezilierea contractului 26.1. Beneficiarul îsi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încît îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 26.2. In cazul prevăzut la pct. 27.1. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

10

27. Limba care guvernează contractul 27.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 28. Comunicări 28.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 28.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului 29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părţile au înţeles să încheie azi _________ prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care unul pentru executant si doua pentru beneficiar.

BENEFICIAR, EXECUTANT,

MUNICIPIUL TIMISOARA S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA PRIMAR DIRECTOR GENERAL NICOLAE ROBU VALENTIN MARTÂNOV DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR - STELIANA STANCIU MARCELA FERICEL DIRECTIA TEHNICA DIRECTOR - CULITA CHIS SERVICIUL JURIDIC AVOCAT CRISTINA BOZAN FLORIN BAIAS