keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 633/23.12.2019 privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru dotarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara cu autovehicule şi alte vehicule necesare desfăşurării activităţilor specifice

23.12.2019

Hotararea Consiliului Local 633/23.12.2019
privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru dotarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara cu autovehicule şi alte vehicule necesare desfăşurării activităţilor specifice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32725 din data de 16.12.2019 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.10109 din data de 11.12.2019 al Direcţiei Poliţiei Locale;
Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 12623 din data de 03.10.2019 a Serviciului Ordine Publică din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 10109/11.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii poliţiei locale nr.155/22.07.2010;
Ţinând cont de prevederile art. 31 şi art. 73 din Hotărârea de Guvern nr.1332/23.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
În conformitate cu art.II din Legea nr.33/21.03.2011 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(7), lit.g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă normativul de cheltuieli privind dotarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara cu un număr de 31 de autovehicule, 2 remorci şi 1 şalupă, necesare desfăşurării activităţilor specifice, dotate şi inscripţionate, conform HG 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.155/24.04.2017 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind dotarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara cu autovehicule şi alte vehicule îşi încetează efectele.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale, Compartimentul Auto şi Armament.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat_de_aprobare.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR Nr. 10108 din 11.12.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru dotarea Direcției Poliției Locale

Timișoara cu autovehicule și alte vehicule necesare desfășurării activităților specifice

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

În anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010 şi prevederile

HG pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale nr.1332/2010, prin HCLTM nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, la nivelul Consiliului Local al Municipiului Timişoara s-a înfiinţat Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică.

Potrivit dispozitiilor art. 1 din Legea politiei locale nr. 155/2010, poliţia locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii: a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; b) circulaţia pe drumurile publice; c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; d) protecţia mediului; e) activitatea comercială; f) evidenţa persoanelor; g) alte domenii stabilite prin lege.

Astfel, pentru desfășurarea în condiții optime a activității de menținere a ordinii și liniștii

publice și pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul circulației pe drumurile publice, ca urmare a acestor prevederi legale, în anul 2017 a fost aprobat în Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin H.C.L. nr.155/24.04.2017, normativul de cheltuieli privind dotarea Direcției Poliției Locale cu autovehicule și alte vehicule .

În momentul de față, aceasta nu mai este de actualitate, deci se impune încetarea efectelor H.C.L. 155/24.04.2017 și emiterea unui alt normativ de cheltuieli, care să reflecte necesarul actual al Direcției Poliției Locale.

În momentul de față, structura parcului auto al Direcției Poliției Locale este următoarea:

Nr. crt Marca si tipul autovehiculului Categorie

Nr. inmatriculare

1 Dacia Duster Autospeciala M1- SUV TM 18 AXJ 2 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 02PLT 3 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 03PLT 4 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 05PLT 5 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 06PLT 6 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 08PLT 7 Dacia Logan Autoturism M1 TM 09PLT 8 Dacia Logan MCV Autoturism M1 TM 12 PLT 9 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 14PLT 10 Opel Vivaro Autoturism TM 16 PLT 11 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 17PLT 12 Dacia Logan VAN Autospeciala N1 TM 18 PLT 13 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 19 PLT 14 Dacia Logan Autoturism M1 TM 21 PLT 15 Ford Transit Bus Autospeciala M2 TM 22 PLT 16 Dacia Dokker Autospeciala N1 TM 23 PLT 17 Dacia Duster Autospeciala M1- SUV TM 18 YYF 18 Dacia Duster Autospeciala M1- SUV TM 21 WDW 19 Mercedes Vito Autospecială M1 TM 25 PLT 20 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 96 PLT 21 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 97 PLT 22 Dacia Logan Autospeciala M1 TM 98 PLT 23 Citroen C-Elysee Autoturism TM 19 MLK 24 Citroen C-Elysee Autoturism TM 19 MLR 25 Citroen C-Elysee Autoturism TM 19 NMY 26 Citroen C-Elysee Autoturism TM 19 NMZ 27 Citroen C-Elysee Autoturism TM 19 NMX 28 Citroen C-Elysee Autoturism TM 19 NMW 29 Dacia Dokker Autoutilitară TM 19 TSF 30 Opel Vivaro Autoturism TM 20 WAZ 31 Remorca REPO Remorca TM 14 PMT 32 RemaRelian Peridoc TM 24 PLT 33 BetaMax Șalupa 0100-TM

Ținând cont de complexitatea activităților desfășurate de către Serviciul Ordine Publică,

pentru intervenții în cartierele mărginașe ale municipiului Timișoara se impune dotarea cu 1 autovehicul, categoria M1, tip microbus 7+1 sau 8+1, care să poată oferi o mobilitate sporită polițiștilor locali prin reducerea timpului de rezolvare și soluționare a sesizărilor, prin reducerea timpului de intervenție, prin deplasarea ușoară în zonele în care accesul cu mijloace auto este greu accesibil și prin extinderea ariei de acoperire pe raza municipiului.

Astfel, vehiculele necesare desfășurării activităților specifice vor fi formate dintr-un număr de 31 de autovehicule, 2 remorci și 1 șalupă .

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

1. Aprobarea normativului de cheltuieli privind dotarea Direcției Poliției Locale Timișoara cu un număr de 31 de autovehicule, 2 remorci și 1 șalupă necesare desfășurării activităților specifice, dotate și inscripționate, conform HG 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

2. Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr.155/24.04.2017 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind dotarea Direcției Poliției Locale Timișoara cu autovehicule și alte vehicule

3. Concluzii

În baza celor expuse, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind normativul de cheltuieli pentru dotarea Direcției Poliției Locale Timișoara cu un număr de 31 de autovehicule, 2 remorci și 1 șalupă, necesare desfășurării activităților specifice.

PRIMAR p.DIRECTOR EXECUTIV NICOLAE ROBU Jr. Ec. DOREL COJAN

Cod F.O.53-03, ver.3

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE Nr. 10109 din 11.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru dotarea Direcției Poliției Locale Timișoara cu autovehicule și alte vehicule necesare desfășurării activităților specifice

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10108 din 11.12.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru dotarea Direcției Poliției Locale Timișoara cu autovehicule și alte vehicule necesare desfășurării activităților specifice Facem următoarele precizări:

În anul 2017 a fost aprobat în Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin H.C.L. nr.155/24.04.2017, normativul de cheltuieli privind dotarea Direcției Poliției Locale cu autovehicule și alte vehicule, prin care instituția este dotată cu un număr de 30 de autovehicule, 2 remorci și 1 șalupă.

Ținând cont de complexitatea activităților desfășurate de către Serviciul Ordine Publică, pentru intervenții în cartierele mărginașe ale municipiului Timișoara se impune dotarea cu 1 autovehicul, categoria M1, tip microbus 7+1 sau 8+1, care să poată oferi o mobilitate sporită polițiștilor locali prin reducerea timpului de rezolvare și soluționare a sesizărilor, prin reducerea timpului de intervenție, prin deplasarea ușoară în zonele în care accesul cu mijloace auto este greu accesibil și prin extinderea ariei de acoperire pe raza municipiului.

În consecință, numărul de vehiculele necesare desfășurării activităților specifice ale Direcției Poliției Locale crește la 31 de autovehicule, 2 remorci și 1 șalupă .

În conformitate cu dispoziţiile HCLTM nr. 441/2010, normativul de cheltuieli pentru dotarea Direcției Poliției Locale Timișoara cu autovehicule și alte vehicule necesare desfășurării activităților specifice, se stabilește ținând cont de:

1. complexitatea activităţilor desfăşurate de către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege, în domeniile ordine şi linişte publică, precum şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială;

2. faptul că vehiculele se utilizează pentru activităţile specifice poliției locale pentru desfăşurarea activităţii de identificare a cerşetorilor şi persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Timişoara;

3. prevederile art. 73 din H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale care stipulează: ”Art. 73 Asigurarea tehnico- materială a poliţiei locale la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se realizează conform reglementărilor proprii, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.”

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru dotarea Direcției Poliției Locale Timișoara cu autovehicule și alte vehicule necesare desfășurării activităților specifice îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara. p.DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Jr.Ec. DOREL COJAN CRISTINA SCUTARIU

ȘEF SERVICIU JURIDIC BLAJIN MARIN

Întocmit

Inspector de specialitate Ciucur Claudiu Consilier

Filimon Liviu

Cod F.O.53-01, ver.2

Atasament: Nota_de_fundamentare.pdf

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

SERVICIUL ORDINE PUBLICA Nr. 12623 din 03.10.2019 APROB PRIMAR NICOLAE ROBU APROB p. DIRECTOR EXECUTIV Jr.Ec.DOREL COJAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind achiziția unui autoturism pentru intervenții categoria M1 tip microbus ( 7 + 1 sau 8 + 1 )

în anul 2019 pentru Serviciul Ordine Publică

1. Achiziție un autoturism pentru intervenții în cartierele mărginașe, categoria M1 tip microbus în anul 2019 pentru Serviciul Ordine Publică.

Principalele atribuții ale acestui serviciu sunt: - intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenta

112, pe principiul, “cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, in funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competentei teritoriale;

- menţinerea ordinii şi liniştii publice în cartierele mărginașe din municipiul Timișoara precum și în zonele și locurile greu accesibile pentru celelalte autoturisme stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;

- verificarea imediată a sesizărilor şi a reclamaţiilor adresate Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara de către Asociaţiile de Proprietari /Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe raza municipiului Timişoara sau instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică sau alte asemenea fapte de natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de autorităţile locale;

- relaţionarea cu cât mai mulţi cetăţeni în vederea identificării problemelor acestora pe care le întâlnesc în cartierele în care locuiesc;

- identificarea autoturismelor abandonate sau fără stăpân care ocupă parcările sau spaţiul verde existent între blocuri în aceste cartiere;

- identificarea oamenilor străzii (cerşetori), a locaţiiilor unde aceştia şi-au contruit adăposturi improvizate și a locurilor unde aceștia se adăpostesc;

- identificarea imobilelor în stare avansată de degradare, parţial prăbuşite în vederea identificarea proprietarilor acestora și luării măsurilor legale;

- identificarea câinilor fără stăpân (a locaţiilor pe care aceştia le frecventează); - identificarea terenurilor virane şi neîmprejmuite precum și a celor în care nu este asigurată

salubrizarea conform HCL 371/2007 modificat cu HCL 206/2009 ; - identificarea clădirilor care nu sunt întreținute în stare corespunzătoare și unde nu este

asigurată curățenia pe trotuare, spații verzi și în jurul acestor imobile;

DIRECTIA POLITIEI LOCALE| ETER RS ceată? i ESTI certificat ISO 9001

- identificarea persoanelor care deţin animale cu nerespectarea prevederilor HCL 371/2007 modif. cu HCL 206/2009;

- identificarea persoanelor care nu respectă dispoziţiile HCL 371/2007 modif. privind promovarea campaniei „Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021” (aruncarea pe domeniul public a chiștoacelor de ţigări, deşeuri alimentare, nealimentare, hârtii etc.);

- constatarea neregulilor în perimetrul cartierelor mărginașe care necesită transmiterea spre competență soluționare către Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

- executarea de îndată, în condiţiile legii, a mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală;

- înmânarea citațiilor emise de organele de urmărire penală si de Instanțele Judecătorești. - afişarea Proceselor Verbale de sancţionare contravenţională, care nu au fost comunicate

persoanelor sancţionate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română, la domiciliul sau sediul contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara;

- acordarea de sprijin imediat unităților/structurilor teritoriale ale Politiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

- participă la acțiuni de informare a cetățenilor în școli, cartiere, asociații de proprietari, din cartierele mărginașe.

- îndeplineşte/execută orice alte atribuţii stabilite conform legislației în vigoare, de conducătorul ierarhic superior;

În acest sens, Serviciul Ordine Publică se impune a fi dotat cu un autovehicul pentru intervenții în cartierele mărginașe categoria M1 tip microbus (7+1 sau 8+1) care să ofere mobilitate sporită prin:

- reducerea timpului de rezolvare și soluționare a sesizărilor primite ; - reducerea timpului de intrvenție ; - deplasarea ușoară în zona în care accesul cu mijloacele auto este greu accesibilă; - extinderea ariei de acoprire pe raza municipiului Timișoara.

Având în vedere art.IV, alin. (8) din O.U.G. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, se impune ca valoarea maximă de achiziționare a unui astfel de autoturism să fie de 18.000 euro inclusiv TVA, precum și alin. (9) în care se menționează că ” prin excepție de la prevererile alin.(8), instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale pot achiziționa autoturisme cu capacitatea cilindrică mai mare de 1.600 cmc și al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA numai încazuri temeinice justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite ” s-a efectuat prospectarea pieței și s-a constatat că valoarea unui astfel de autovehicul depășește 18 000 euro.

În conseință, calculul estimativ pentru achiziționarea unui astfel de autoturism pentru pentru intervenții în cartierele mărginașe categoria M1 tip microbus (7+1 sau 8+1) cu dotări corespunzătoare H.G. nr.1332/2010 incluse este :

1 autovehicul x 38.200 euro/buc x 4,73 = 180.067,50 lei fără TVA ~ 215.000 lei cu TVA

SEF SERVICIU ORDINE PUBLICA

Ing. POPA-UTA ILIE