keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare

28.01.2014

Hotararea Consiliului Local 12/28.01.2014
privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 1016 / 17.01.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, precum şi prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1391/2006;
Având în vedere Legea nr. 421/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 156/2003;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local şi prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 955/2004;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice;
Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 149/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/2007 privind constatatrea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1), (2) şi (5), art. 8 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) art. 23 alin. (2) şi (3), art. 24 alin. (1) lit. b), art. 29 alin. (4) lit. (a) şi art.31 alin.(1) lit b) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 13 şi 14 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara către SC Drumuri Municipale Timişoara SA - prin Serviciul Administrare Parcări.

Art. 2: Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite/staţionate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timişoara si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la Contractul de delegare.

Art. 3: Se aprobă Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Redevenţa pentru prestarea serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara reprezintă 15% din total venituri şi se constituie venit la bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art. 5: La data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, Anexa 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 149/2001 se revocă.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Contract_delegare_gestiune_blocari_si_ridicari_auto_-_ianuarie_2014-final.pdf

1

CONTRACT NR. ________________________ privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciilor de blocare

�i/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau

abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara

1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal R14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Smaranda Haracicu – director economic, numit in continuare concendent,

2. Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A., cu sediul in Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45, Jud. Timis, CIF RO 3286536, numar de ordine in registrul comertului de pe langa Tribunalul Timis J35/3475/1994, cont curent nr. RO69BRDE360SV07486763600, deschis la B.R.D. Timisoara, reprezentata prin ing. Octavian Bulboaca - director general, numita in continuare concesionar, In temeiul prevederilor:

- Legii administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice;

- OUG nr. 195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată; - HG nr. 1391/ 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/ 2002; - Legii poliţiei locale nr. 155/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale; - HG nr. 156/ 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002; - O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; - HG nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, art. 23, alin. (2), lit. a), b) şi c); - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, art. 29 alin. (1) si alin. (4) lit. a). I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciilor de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor si remorcilor staţionate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara.

(2) Descrierea activităţilor si a obiectului delegarii de gestiune sunt stabilite in caietul de sarcini anexa, care face parte integranta din prezentul contract si pe care concesionarul il accepta integral. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completandu-se cu cele convenite prin prezentul contract.

2

II. TERMENUL Art. 2. Prezentul contract se încheie pe o durată de 5 ani, începând cu data semnării. Art. 3. Delegarea poate fi prelungita cu aprobarea expresă a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

III. REDEVENŢA

Art. 4. (1) Delegarea gestiunii serviciilor se efectuează în schimbul unei redevenţe lunare de 15 % din cuantumul veniturilor încasate de concesionar din serviciile prestate, la care se adaugă cota legala de TVA, conform legislaţiei in vigoare. (2) Concesionarul are obligaţia de a achita redeventa în data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioara. (3) Plata redeventei se face în contul transmis de către concedent, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara; (4) Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la plata unor penalităţi de intarziere in cuantum de 0,1%, pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea integrală a acesteia. (5) Neplata redeventei (inclusiv a majorărilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile duce la rezoluţiunea de drept a contractului fară nici o altă formalitate prealabilă. (6) Din partea Concedentului, însărcinată cu urmărirea, încasarea şi respectarea obligaţiilor privind plata redeventei este Direcţia Economica. (7) Redeventa nu se poate modifica pe toata durata de derulare a contractului de concesiune. IV. DREPTURILE PĂRŢILOR:

Art. 5. DREPTURILE CONCESIONARULUI Concesionarul are următoarele drepturi: 1. De a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune; 2. De a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor legale. 3. De a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de concesiune.

Art. 6. DREPTURILE CONCEDENTULUI

Concedentul are următoarele drepturi: 1. De a verifica prin reprezentanţii săi, în perioada derulării contractului, modul în care se respectă condiţiile şi clauzele acestuia de către concesionar, precum şi îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor realizate de concesionar. 2. De a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare de gestiune din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local; V. OBLIGAŢIILE PARTILOR

Art. 7. OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI 1. Concesionarul are obligaţia asigurării activităţii de la ora 8,00 – 17,00, de luni pana vineri, in mod continuu si permanent pe toata durata contractului. 2. Concesionarul are obligaţia întocmirii fisei vehiculului blocat sau ridicat. Concesionarul va răspunde cu prioritate la solicitarea concedentului în vederea blocării respectiv ridicării vehiculelor care prezintă real pericol pentru siguranţa circulaţiei rutiere sau perturbă fluenţa traficului rutier. 3. Concesionarul răspunde de modul de ridicare, depozitare şi de pază a vehiculelor.

3

4. Concesionarul are obligaţia de a respecta normele de protecţie şi poluare a mediului înconjurător, conform legislaţiei în vigoare. 5. Concesionarul are obligaţia de a asigura emiterea facturilor pentru blocare, ridicare, transport şi depozitare şi de a elibera chitanţele respective pentru sumele încasate; 6. Concesionarul are obligaţia de a prezenta lunar situaţia decontului întocmit pentru fiecare vehicul blocat sau ridicat; 7. Concesionarul are obligaţia de a transporta pe cheltuiala proprie vehiculele care au fost trecute în proprietatea administraţiei publice locale, care au fost evaluate şi urmează a fi valorificate în conformitate cu prevederile Legii 421/2002, la adresa indicată de concedent; 8. Concesionarul are obligaţia de a menţine pe perioada derulării contractului următoarele certificări pentru serviciile prestate:SR EN ISO 9001:2001 pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii; SR EN ISO 14001:2005 pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management de mediu; OHSAS 18001:2004 pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 9. Concesionarul are obligaţia să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare de gestiune; 10.Concesionarul are obligaţia să efectueze serviciul conform prevederilor caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă; 11. Concesionarul are obligaţia să NU subconcesioneze serviciul care face obiectul cotractului de delagre de gestiune; 12. Concesionarul are obligaţia să plătească redeventa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contract; 13. La încetarea contractului de delegare de gestiune din alte cauze decât termenul, forţa majoră, cazul fortuit şi înţelegerea părţilor, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile; 14. Concesionarul are obligaţia să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţilor şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii acestora; 15. Concesionarul este obligat să ia măsurile necesare privind siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii, a mediului si de paza contra incendiilor; 16. Concesionarul are obligaţia să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc); 17. In cazul în care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existenţei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării serviciilor, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciilor care fac obiectul prezentului contract; 18. Concesionarul este obligat sa continue prestarea serviciilor în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6, pct. 2, fără a putea solicita încetarea acestora; 19. Concesionarul va asigura un număr suficient de angajaţi pentru prestarea serviciilor în condiţii de calitate, cantitate, siguranţă şi continuitate; 20. Concesionarul se obligă să prezinte concedentului rapoarte trimestriale, sau la simpla solicitare a acestuia, cu privire la prestarea serviciului care face obiectul prezentului contract; 21. Concesionarul se obligă să asigure accesul reprezentanţilor concedentului în vederea verificării modului de prestare a serviciului şi a îndeplinirii obligaţiilor contractuale, sens in care va pune la dispoziţia concedentului, la simpla solicitare a acestuia, orice informaţii, date, documente cu privire la activitatea desfaşurată şi la îndeplinirea obligaţiilor contractuale; 22. Concesionarul are obligaţia asigurării accesului neîngrădit al concedentului la informaţiile, datele si documentele necesare stabilirii: -modului respectării şi îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate; -calităţii şi eficientei serviciilor prestate; 23.Riscul de exploatare a serviciului este preluat integral de concesionar;

4

24.Concesionarul are obligaţia să presteze serviciile la tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timi�oara, tarife prevăzute în Anexa la Caietul de sarcini care face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 8. OBLIGAŢIILE CONCEDENTULUI 1. Concedentul, prin responsabii săi cu urmărirea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 421/2002, are obligaţia de a transmite operativ concesionarului, dispoziţiile Primarului prin care vehiculele în cauză se declară abandonate sau după caz fără stăpân în vederea ridicării lor; 2.Concedentul, prin responsabii săi cu urmărirea modului de aplicare a prevederilor Legii nr.421/2002, are obligaţia de a transmite operativ concesionarului, referatul aprobat de Primar privind eliberarea autovehiculelor abandonate şi a bunurilor aflate în acestea; 3.Concedentul prin agenţii constatatori împreună cu concesionarul pot inventaria pe bază de proces-verbal bunurile aflate în interiorul vehiculelor abandonate, fără stăpân sau staţionate neregulamentar, dacă acestea sunt deschise; 4.Concedentul are obligaţia de a asigura resursele bugetare pentru achitarea serviciului de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate, în cazul în care acestea nu au fost revendicate de către proprietar sau deţinătorul legal şi trec în proprietatea administraţiei publice locale; 5.Concedentul are obligaţia prin comisia de evaluare, să evalueze şi să valorifice vehiculele şi bunurile aflate în acestea care trec în proprietatea Municipiului Timişoara şi să le radieze din eviden�ele autorită�ilor publice competente; 6.Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina concesionarului prin contractele de concesiune; 7.Să nu-1 tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract; 8.Să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; 9.Să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natura să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art. 9. (1) Concedentul poate modifica, unilateral partea reglementara a prezentului contract, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, dupa caz. (2) In cazul în care modificarea unilaterala a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca in mod prompt o despăgubire adecvata si efectiva.

(3) In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilita de instanţa de judecata competenta; (4) Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despăgubiri nu poate sa constituie un temei pentru concesionar care sa conducă la sustragerea de la obligaţiile sale contractuale.

VII. TARIFE PRACTICATE DE CONCESIONAR

Art. 10. (1) Tarifele practicate de concesionar pentru prestarea serviciilor sunt cele prevăzute în Anexa la Caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii activităţilor de „blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor si remorcilor staţionate nergulamentar, precum şi a celor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara", anexă la prezentul contract. (2) Tarifele se pot modifica, actualiza si/sau ajusta, pe toata durata de derulare a contractului, numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 11. (1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: a- la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare de gestiune;

5

b- în cazul constatării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligaţiilor contractule, prin rezilierea unilaterală de către concedent şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; c- în cazul constatării unor abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concesionar şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; d-în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, dar numai cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; e-în caz de forţă majoră sau caz fortuit, când concesionarul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare, fară plată unei despăgubiri. IX. FORŢA MAJORĂ

Art. 12. (1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. (2) Partea care invoca forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. (3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

Art. 13. Definitii (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fară relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. X. REZILIEREA CONTRACTULUI Art. 14. (1) Concedentul îsi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de delegare de gestiune, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsura încît îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

(2) In cazul prevăzut la art. l4 (l), concesionarul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunţării unilaterale a contractului.

(3) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de drept, fara somaţie, punere in intarziere sau intervenţia instanţei de judecata conform pactului comisoriu de gradul IV, si de a pretinde plata de daune - interese.

XI. CLAUZE SPECIALE

Art. 15. (1) Prin semnarea prezentului contract, concesionarul, confirmă ca a luat cunoştinţă despre toate condiţiile impuse de concedent aşa cum rezultă acestea din prezentul contract şi le acceptă fără obiecţiuni. (2) Dreptul de concesiune se poate transmite doar in cazul divizării sau fuziunii concesionarului persoana juridica.

(3) In cazul divizării sau fuziunii, concesionarul persoana juridica se obligă să notifice, in prealabil şi în scris, concedentul.

6

(4) Toate modificările se vor trimite, în copie legalizată, în termen de 30 de zile de la modificare, concedentului. Nerespectarea termenului de mai sus duce la rezilierea contractului din vina exclusivă a concesionarului şi dă dreptul concedentului de a cere despăgubiri.

(5) Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adiţional semnat de ambele parti. XII. LITIGII

Art. 16. (1) Concedentul si concesionarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. (2) In cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun din Mun. Timisoara. XIII. NOTIFICARI Art. 17. (1) In accepţiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract. (2) In cazul in care notificarea se face pe cale poştal, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data menţionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

(3) Daca notificarea se trimite prin e.mail sau fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

(4) Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XIV. CLAUZE FINALE Art. 18. Modificările cu caracter legislativ si care privesc termenii si condiţiile prezentului contract, vor fi adaptate condiţiilor specifice contractului, prin acte adiţionale.

Art. 19. Prezentul contract, împreuna cu caietul de sarcini din anexa care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voinţa partilor si înlătura orice alta înţelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

Art. 20. Prezentul contract de concesiune intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta.

CONCEDENT CONCESIONAR

MUNICIPIUL TIMISOARA Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A.

Atasament: Caiet_de_sarcini_-_ridicari_si_blocari_auto_2014.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICA Nr.

CAIET DE SARCINI privind serviciul de blocare �i/sau ridicare, transport, depozitare si

eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau

privat al Municipiului Timişoara

I. DATE GENERALE Şl DE RECUNOAŞTERE A SERVICIULUI

1. Denumirea serviciului: activităţile de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor şi remorcilor oprite/staţionate neregulamentar, respectiv ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, pe terenuri aparţinând domeniului statului ori pe domeniul public sau privat din municipiul Timişoara 2. Cadrul legal Activităţile se vor desfăşura în conformitate cu: - Legea nr. 251/200, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; - OUG nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, modificată �i completată; - HG nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002; - OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; - H.G. nr.147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice; - Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; - HG nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002; - Legea nr. 155/2010 privind Politia Locala, cu modificarile si completarile ulterioare; - OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; - HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a OG nr. 71/2002. - H.C.L. nr. 149/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timişoara; - H.C.L. nr. 371/2007 privind constatatrea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, cu modificarile si completarile ulterioare;

II. DATE TEHNICE ALE SERVICIULUI A. Condiţii tehnice privind dispozitivele de blocare 1. Dispozitivle trebuie să aibe posibilitatea blocării roţilor la toate tipurile de vehicule. 2. Opertatorul serviciului trebuie să deţină un număr de minim 25 bucăţi

dispozitive pentru blocarea vehiculelor din care un număr de 5 bucăţi dispozitive de blocare vehicule sau remorci (anvelope cu dimensiunea mai mare de 825 x 20). Dispozitivele de blocare a roţilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - prin montare să nu degradeze vehiculele pe care sunt montate; - să asigure siguranţa privind imposibilitatea desfacerii sau deteriorării prin efracţie; - să aibă inscripţionate numele şi adresa operatorului; - sa fie numerotate, pentru a putea fi identificat in caz de distrugere sau furt. B. Condiţii tehnice privind autoutilitarele destinate a ridica şi transporta vehiculele oprite/stationate neregulamentar, respectiv a celor abandonate sau fara stapan. 1. Asigurarea transportului vehiculelor oprite/stationate neregulamentar, respectiv a celor fără stăpân sau abandonate de pe raza Municipiului Timişoara se va efectua cu mijloace de transport adecvate specializate, omologate şi în condiţii de siguranţă până la locul de depozitare. 2. Operatorul serviciului trebuie să asigure integritatea vehiculelor în timpul operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare. 3. În condiţii climatice şi tehnice normale, durata operaţiunilor de ridicare să nu depăşească 15 min. 4. Să fie echipate cu lămpi de lumină galbenă intermitentă şi să aibă un set de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru atunci când operează în flux curent. 5. Pe durata desfăşurării operaţiunilor, maşina de ridicat şi transportat trebuie să aibă inscripţionată, la loc vizibil, activitatea pe care o desfăşoară. C. Condiţii privind spaţiul de depozitare a vehiculelor ridicate. 1. Asigurarea unui spaţiu de depozitare pentru cel puţin 200 de vehicule, dar nu mai puţin de 10.000 mp, pe raza Municipiului Timisoara. 2. Spaţiile de depozitare a vehiculelor ridicate trebuie organizate cu împrejmuire, iluminate pe timp de noapte şi asigurate cu pază atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte. III. CONDITII ORGANIZATORICE

1. Asigurarea normelor de protecţia muncii, mediului şi de pază contra incendiilor, conform legislaţiei în vigoare, pe toată perioada de desfăşurare a serviciului de blocare, respectiv ridicare, transportare şi depozitare a vehiculelor. 2. Asigurarea pazei vehiculelor şi a bunurilor pe toată perioada de depozitare a acestora. 3. Programul de desfăşurare a activităţilor de blocare - ridicare este intre 08.00 – 17.00, de luni-vineri. 4. Echipajele operatorului serviciului care desfăşoară activităţile de blocare şi ridicare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar vor acţiona la solicitarea agenţilor constatatori şi numai împreună cu aceştia. 5. Ridicarea, transportarea şi depozitarea vehiculelor abandonate sau fara stapan se va face în maxim 48 de ore de la data transmiterii Dispoziţiei Primarului prin care se declara vehiculul şi bunurile din interiorul acestuia ca fiind fără stăpân sau abandonate. 6. Echipajele trebuie să fie dotate cu telefoane mobile (staţii emisie – recepţie) interconectate între ele şi cu operatorul de la spaţiul de depozitare a vehiculelor. 7. Echipajele trebuie să aibă în dotare cameră video sau aparat foto pentru înregistrarea starii fizice a vehiculului (eventualelor avarii vizibile), respectiv a modului de oprire/stationare a vehiculelor stationate neregulamentar. 8. Operatorul serviciului trebuie să aibă în dotare calculator (calculatoare) pe

care să fie instalată o aplicaţie de gestiune a întregii activităţi şi a istoricului acesteia, cu posibilitatea arhivării timp de 2 ani, precum şi o evidenţă operativă a acestei arhive. 9. Operatorul serviciului va completa, la fiecare blocare, «Fişa autovehiculului oprit/staţionat neregulamentar» în 3 exemplare, conform Regulamentului aprobat prin HCLMT nr. 149/2001, aceasta reprezentând evidenţa zilnică a activităţii de blocare a vehiculelor. 10. Agentul economic va completa, la fiecare ridicare, «Fişa autovehiculului staţionat neregulamentar» în 3 exemplare, conform Regulamentului aprobat prin HCLMT nr. 149/2001, aceasta reprezentând evidenţa zilnică a activităţii de ridicare a vehiculelor. 11. Eliberarea vehiculelor fara stapan sau abandonate, şi a bunurilor din interiorul acestora către proprietar sau deţinătorul legal se face numai cu acordul scris al Municipiului Timişoara şi numai după ce proprietarul a făcut dovada indeplinirii condi�iilor prevăzute de legisla�ia în vigoare. 12. Amenajările minimale obligatorii, pentru locatia unde vor fi depozitate vehiculele ridicate, sunt următoarele: - împrejmuirea cu gard a întregului perimetru; - constructie administrativă, cabină pază, magazie; - obligatoriu montarea unei staţii de emisie recepţie, telefon mobil; - asigurarea pazei; - iluminat pe timp de noapte; - montarea de indicatoare de orientare privind spaţiul de depozitare. IV. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI SERVICIULUI

1. Operatorul serviciului are obligativitatea asigurării activităţii în mod continuu şi permanent pe durata contractului. 2. Eliberarea sau deblocarea vehiculelor se efectuează numai după ce s-a făcut dovada achitării contravalorii prestaţiei şi a eventualelor amenzi aplicate de către agenţii constatatori/intocmirii procesului-verbal de contraventie. 3. Blocarea sau ridicarea vehiculelor se face numai la dispoziţia şi în prezenţa agenţilor constatatori. Prin agenţi constatatori se înţelege : ofiţerii, subofiţerii din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, politisti locali, împuterniciţii Primarului şi inspectorii Directiei Tehnice din cadrul Municipiului Timişoara. 4. Să asigure operativitate maximă în desfăşurarea activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor. 5. Intervalul de timp între momentul dovedirii achitării sumelor prevăzute şi momentul eliberării vehiculului blocat să fie maximum 60 min. 6. Operatorul serviciului va răspunde operativ la solicitarea beneficiarului în vederea ridicării, fotografierii vehiculelor fara stapan si abandonate, şi a bunurilor aflate în interiorul acestora, după caz, transportului la depozit, depozitarea, asigurarea pazei. 7. Operatorul serviciului răspunde de modul de depozitare şi de pază a vehiculelor, precum şi de depozitarea şi paza bunurilor aflate în vehicule, dacă acestea exista. 8. Operatorul serviciului trebuie să ţină evidenţa zilnică a vehiculelor blocate sau ridicate, precum şi o arhivare corespunzătoare. 9. Să poarte pe timpul activităţii o îmbrăcăminte distinctă, cu ecuson. 10. Să anunţe prin staţie operatorul de la locul de depozitare imediat ce s-a făcut o blocare sau ridicare a unui vehicul. 11. Să completeze pentru fiecare vehicul blocat sau ridicat «Fişa autovehiculului staţionat neregulamentar» în 3 exemplare. 12. Operatorul serviciului trebuie să achite, în condiţiile legii, sumele datorate Municipiului Timişoara. 13. Operatorul serviciului trebuie să confecţioneze plăcu�e adiţionale care să avertizeze activitatea de blocare - ridicare a vehiculelor şi să le monteze, în zonele stabilite de Comisia de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timişoara, pe propria cheltuială. Intreţinerea şi remontarea plăcu�elor adiţionale intră în sarcina operatorului serviciului.

V. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI – numai pentru vehiculele abandonate sau fara stapan.

1. Beneficiarul are obligaţia prin împuterniciţii Primarului să întocmească toate formele legale prevăzute de Legea 421/2002 si a Normelor Metodologice de aplicare a Legii 421/2002. 2. Identificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate. 3. Intocmirea proceselor verbale de constatare. 5. Aducerea la cunoştinţa publică a caracteristicilor tehnice ale vehiculelor. 6. Emiterea dispoziţiilor de Primar, prin care declară vehiculele în cauză ca fiind fără stăpân sau după caz abandonate. 7. Anunţarea operatoului serviciului în vederea ridicării vehiculelor. 8. Inventarierea bunurilor aflate în vehicule. 9. Restituirea vehiculelor. 10. Valorificarea vehiculelor. 11. Radierea din circulaţie a vehiculelor. 12. Beneficiarul are obligaţia de a achita operatorului serviciului contravaloarea tuturor prestaţiilor acestuia.

VI. NECESARUL MINIMAL DE DOTĂRI Şl CAPACITATEA TEHNICA 1. Operatorul serviciului trebuie să facă dovada că dispune de un minim de dotări tehnice şi personal specializat, astfel: - doua autoutilitare specializate în ridicarea de vehicule, înmatriculate în circulaţie; - autorizari pentru îndeplinirea în condi�ii de calitate �i siguran�ă a acestor activită�i; - sistem de înregistrare foto �i/sau video pentru înregistrarea stării tehnice a vehiculului ridicat.

VII. PRECIZĂRII FINALE

1. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de blocare, respectiv ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar/fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului statului ori al unităţilor administrativ teritoriale se încheie pe o perioadă de 5 ani. 2. Operatorul serviciului va utiliza numai tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timi�oara, prezentate în Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini. Tarifele pot fi actualizate, modificate �i/sau ajustate numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timi�oara. 3. Contravaloarea prestaţiei serviciului de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrative teritoriale, si care au trecut in proprietatea Municipiului Timisoara, se va deconta pe baza de facturi lunare.

DIRECTOR D.T., ŞEF SERVICIU T.S.C., CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

Anexa 1 la Caietul de sarcini

TARIFE:

a) pentru blocarea la roată 100 lei/vehicul, inclusiv TVA; b) pentru ridicarea �i transportul vehiculului oprit/stationat neregulamentar 500 lei, inclusiv TVA; c) pentru ridicarea vehiculului abandonat sau fara stapan 250 lei, inclusiv TVA; d) pentru depozitare 5 lei/zi/vehicul, inclusiv TVA.

Atasament: Referat.pdf

REFERAT privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare �i/sau ridicare,

transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului

Timişoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare

Serviciile comunitare de utilităţi publice sunt definite (conform art. 1 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice) ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate, prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale, cu privire la: -alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; -producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; -salubrizarea localităţilor; -iluminatul public; -transportul public local. -administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea;

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico- sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ- teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Conform art. 3 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 2 lit. g), respectiv lit. g^1). Operatorii pot avea următorul statut: a) compartimente funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor judeţene; b) servicii publice de interes local sau, după caz, judeţean, fără personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective; c) servicii publice de interes local sau, după caz, judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţate

Cod FP 53-01, ver. 2

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective; d) societăţi comerciale cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale respective; e) societăţi comerciale cu capital social privat; f) societăţi comerciale cu capital social mixt.

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

Conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă; b) gestiune delegată. Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice (art. 23 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale şi operatori sunt reglementate prin hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate, respectiv aprobate, după caz, de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale ori de adunările generale ale asociaţiilor, după caz, în cazul gestiunii delegate (art. 24 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori care pot fi, conform prevederilor Legii nr.51/2006, art.30 (4) lit.(a), societati comerciale cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale, infiintate de autoritatile deliberative ale acestora. In aceasta situatie, contractul de delegare a serviciului se atribuie direct.

Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

Potrivit art. 13 alin. (2) Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Cod FP 53-01, ver. 2

Potrivit prevederilor O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi se grupează după obiectul activităţilor şi acţiunilor de utilitate publică şi interes public local.

Potrivit art. 128 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 195/2002 autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public.

De asemeneam, redăm prevederile Hotărârii Guvernului nr. 147/1992: ,, ART. 1 Autovehiculele sau remorcile stationate neregulamentar pot fi blocate sau ridicate,

transportate şi depozitate în spaţii de parcare fixate de primării, pînă la eliberarea acestora proprietarilor.

ART. 2 Constatarea stationarii neregulamentare a autovehiculelor sau remorcilor se efectuează

de ofiţerii sau subofiterii de poliţie, de primari, precum şi de împuterniciţii consiliului local pe raza căruia s-a petrecut fapta contravenţională, care aplica şi sancţiunea, conform prevederilor legale în vigoare.

Agenţii constatatori prevăzuţi la alin. 1 dispun în scris măsurile de blocare sau ridicare a vehiculelor prevăzute la art. 1 şi asista la aceste operaţiuni.

ART. 3 Blocarea, ridicarea, transportul şi depozitarea autovehiculelor se efectuează de unităţile

autorizate prin dispoziţia primarului. ART. 4 Unităţile autorizate potrivit art. 3 răspund pentru eventualele avarii cauzate

autovehiculelor, în condiţiile prevăzute de lege. ART. 5 Deblocarea ori restituirea autovehiculelor sau remorcilor se efectuează de unităţile

autorizate, după ce se face dovada achitării amenzii contravenţionale şi a taxei speciale stabilite de consiliul local, potrivit legii, precum şi a cheltuielilor reprezentind contravaloarea operaţiunilor efectuate”.

În conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz. De asemenea, conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale şi Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale aprobate prin HG nr. 156/2003, vehiculele fără stăpân abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale trebuie să fie transportate şi depozitate într-un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.

Prin organizarea si desfasurarea serviciului de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara se urmareste realizarea urmatoarelor obiective :

- descongestionarea drumurilor publice si fluidizarea traficului rutier; - asigurarea fluenţei circulaţiei în condiţii de siguranţă rutieră;

Cod FP 53-01, ver. 2

- optimizarea transportului în comun, accesul facil al autobuzelor în staţii; - utilizarea eficienta a locurilor de parcare apartinand domeniului public; - protectia pietonilor si protectia spatiilor verzi; - respectarea regulilor de circulaţie impuse prin actele normative ce privesc circulaţia

pe drumurile publice şi alte norme impuse prin hotărâri ale administraţiei publice locale

- eliberarea domeniului public de vehiculele abandonate sau de cele fara stapan. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 199/18.11.1997 s-a aprobat ca începând cu data de 1

ianuarie 1998 Regia Autonomă Drumuri Municipale să se reorganizeze prin transformare în societate comercială pe acţiuni sub denumirea S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A., având acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul in Timişoara, str. ETERNITATII nr. 45, este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/35/3475/1994, Cod fiscal RO 3286536, având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN -4211 Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrăzilor.

Analizand specificul serviciului de blocare �i/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, precum si resursele tehnico-materiale si umane ale SC Drumuri Municipale Timişoara SA, consideram ca aceasta indeplineste conditiile necesare in vederea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de blocare �i/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara.

Art. 64 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, stipulează următoarele: ,,(1) Politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz. (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia. (3) Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin regulament”. Având în vedere aspectele mai sus menţionate, operatorul serviciului de blocare �i/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara poate încheia protocoale de colaborare cu poliţia rutieră în vederea ridicării vehiculelor oprite/stationate neregulamentar pe partea carosabila.

Asa cum este stipulat în Legea nr.51/2006, desfasurarea activitatilor specifice oricarui serviciu de utilitati publice, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si al unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale. Astfel, prin Hotărârea nr. 149/2001, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Regulamentul şi Caietul de Sarcini privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara.

Regulamentul aprobat prin HCLMT nr. 149/2001 defineşte modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. În ceea ce priveşte Caietul de sarcini aprobat prin HCLMT nr. 149/2001 acesta nu mai îndeplineşte nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării serviciului, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, ca atare a fost reactualizat şi trebuie supus spre aprobare.

Având în vedere prevederile legale în vigoare privind serviciile comunitare de utilităţi publice, precum şi cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile pentru a

Cod FP 53-01, ver. 2

supune spre aprobarea C.L.M. Timişoara, urmatoarele: - delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciului de blocare �i/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara catre SC Drumuri Municipale Timişoara SA; - aprobarea Caietului de sarcini al serviciului; - aprobarea contractului de delegare.

VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI

Cod FP 53-01, ver. 2

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,