keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 432/30.07.2013 privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009

30.07.2013

Hotararea Consiliului Local 432/30.07.2013
privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul 4701/09.07.2013- al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de domnul primar Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 30.07.2013;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45, alin (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009, care constituie Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Audit;
- Biroul Management al Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_HCL_432.pdf

Nr. SC 2

T teri

strad man inter 18:0

piet din

şi s agre obst man 01.0

C

Str. A Te

________

2013 - __

pen Timişoara itoriul Mu

Având da Alba nifestări/ev rzicerii m 00 – 22:00

Circulaţ onal, zon zona centr

Deşi, în strada Alb ement, ma trucţionând nifestărilor 05 - 31.10

În peri

CONSILIUL

Număr Avram Imb el./Fax: +40-

_________

______/___

ntru compl nr. 371/30

unicipiului Loca

în vedere Iulia re

venimente mersului pe

. ţia pe bici

na fiind în rală spre ce n oraş sunt a Iulia, bi

ai ales în d astfel r/evenimen a fiecărui a oada de in

L LOCAL A DIRECŢIA operator de

broane, nr. 5 -256-246112

Web : www

___/ 09.07.

_________

letarea An 0.10.2007 p i Timişoar

al al Muni

faptul că eprezintă cultural-ar

e bicicletă

iclete în a general ag

elelalte zon amenajate icicliţtii intervalul circulaţia

ntelor cultu an. nterdicţie

ROMÂNIA AL MUNIC A POLIŢIE

date cu cara 54, 300129 T 2; E-mail : c w.polcomtim

2013

_2013

REF

nexei la Ho privind co ra, modifi cipiului T

ă, zona c zonă de

rtistice, s în perioad

această zon glomerată, ne ale oraşu e piste spec folosesc a

orar 18:0 a pietona ural-artistic

bicicliştii

A CIPIULUI T EI LOCALE acter persona Timişoara; contact@po m.ro

FERAT

otărârea C onstatarea cată si com

Timişoara n

entrală a o e interes e impune

da 01.05 -

na împied întrucât re

ului. ciale pentru această zon 00 - 22:00 ală şi d ce, care d

vor putea

TIMIŞOARA E al: 5082 C.I.F. 27872

olitialoctm.r

A N

Consiliulu şi sancţio mpletată p nr. 206/26

oraşului, turistic,

restricţio 31.10 a fi

ică desfăş eprezintă ş

u biciclete nă atât pe 0 când zo desfăşurare de obicei s

a folosi rut

A

2311 ro

A P R O B PRIMA

NICOLAE

ui Local al onarea con prin Hotăr 6.05.2009

respectiv organizâ

onarea circ iecărui an,

urarea nor şi un loc d

ce ocoles entru tranz ona este f ea în b se organiz

tele altern

B A T AR

ROBU

Municipiu ntravenţiil rârea Con

Piaţa Vict ându-se a culaţiei în

în interva

rmală a tr de tranzit p

sc Piaţa V zit cât şi foarte aglo une cond

zează în p

ative asigu

ului lor pe

nsiliului

toriei şi adeseori n sensul alul orar

raficului pietonal

ictoriei, i pentru omerată, diţii a

perioada

urate de

IL SE 4 făt
Ze

Cod FP 53-01, ver.1

municipalitate în zonă sau vor putea traversa Piaţa Victoriei şi strada Alba Iulia pe lângă bicicletă.

Luând în considerare aceste aspecte, şi ţinând seama de prevederile art. 2 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora „ prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului”, propunem completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, prin introducerea după art. 28 din Anexa la HCLTM nr. 371/2007 a unui nou articol 28 indice 1 prin care să se reglementeze interdicţia de a circula pe biciclete în Piaţa Victoriei şi strada Alba Iulia din Municipiul Timişoara în perioada 01.05 – 31.10 a fiecărui an, în intervalul orar 18:00 - 22:00, fără avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU AVIZAT JURIDIC

Întocmit CONSILIER JURIDIC MARIN BLAJIN

Atasament: ANEXA__HCL_432.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

AVIZAT Secretar IOAN COJOCARI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul

Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009 Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Referatul SC2013 - ............................. /................................ 2013 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea

şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul

juridic al contravenţiilor. În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 -

privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală;

H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1: Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, astfel:

După articolul 28 se introduce un nou articol 28 indice 1, cu următorul cuprins:

1) Conducătorilor de biciclete le revin următoarele obligaţii şi interdicţii prevăzute de HG nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice:

1.1.În circulaţia pe drumurile publice bicicleta trebuie sa fie: a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace; b) prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie; c) dotată cu sistem de avertizare sonoră; se interzic echiparea si

folosirea sistemelor de avertizare sonoră specifice autovehiculelor; d) echipată în fată cu lumină de culoare albă sau galbenă, iar în spate

cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent- reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;

e) echipată cu elemente sau dispozitive care, în mişcare, formează un cerc continuu, fluorescent-reflectorizant de culoare portocalie fixate pe spiţele roţilor.

1.2 Se interzice conducătorilor de biciclete: a) să circule fără a ţine cel puţin o mână pe ghidon si ambele picioare

pe pedale; b) să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a produselor

ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

c) să transporte o altă persoană, cu excepţia copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul are montat în faţă un suport special, precum şi a situaţiei când vehiculul este construit si/sau echipat special pentru transportul altor persoane;

d) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;

e) să circule cu defecţiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;

f) să conducă vehiculul fără a menţine contactul roţilor cu solul. 1.3. Bicicletele, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai

pe un singur rând. 1.4. În zona pietonală conducătorul de bicicletă este obligat să circule cu viteză

maximă de 5 km/h, să nu stânjenească ori să împiedice circulaţia pietonilor şi, dacă este necesar, să oprească pentru a permite circulaţia acestora.

1.5 Se recomandă ca, în circulaţia pe drumurile publice, biciclistul să poarte casca de protecţie omologată.

1.6. Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligaţi să aibă asupra lor actul de identitate.

2) Se interzice circulaţia pe biciclete în Piaţa Victoriei şi strada Alba Iulia din

Municipiul Timişoara în perioada 01.05 - 31.10 a fiecărui an, în intervalul orar 18:00 - 22:00, fără avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În perioada de interdicţie bicicliştii pot folosi rutele alternative asigurate de municipalitate în zonă sau pot traversa Piaţa Victoriei şi strada Alba Iulia pe lângă bicicletă".

3) Nerespectarea prevederilor art. 28 indice 1 alin.2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 100-200 lei.

Art.2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Mun. Timişoara nr.

371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei

Locale Timişoara. Art.4:Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara;

- Direcţiei Secretariat General - Serviciului Juridic;

- Direcţiei Economice; - Direcţiei Tehnice; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;

- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale; - Direcţiei Comunicare; - Direcţiei Dezvoltare - Direcţiei de Mediu; - Biroul Audit; - Biroul Management al Calităţii; - Compartimentului Control; - Direcţiei Poliţiei Locale; - Mass - media locale.

Preşedinte de şedinţă, Consilier