keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 206/26.05.2009 pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

26.05.2009

Hotararea Consiliului Local 206/26.05.2009
pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2009- 10185/14.05.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară, Direcţia de Mediu şi Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: REFERAT.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1 1

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SC2009-_______________/_________________

APROBAT, PRIMAR,

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007

privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371, adoptată în data de 30.10.2007 a fost reglementată problematica constatării şi sancţionării contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor şi până în prezent, au apărut însă situaţii noi, fapte a căror săvârşire pot fi considerate contravenţii.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43 din data de 24.02.2009 s-a aprobat regulamentul privind factorii de mediu în zona metropolitană Timişoara, care prevede obligaţii ce privesc persoanele fizice şi juridice din Municipiul Timişoara, a căror nerespectare conduce la alterarea calităţii mediului urban. Având în vedere toate aceste aspecte, şi ţinând seama de prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, de Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum şi de prevederile art. 2, alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, care prevede că „prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului”, propunem modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara , astfel:

1. Propunem modificarea art. 1 alin. (1) lit. (i), (m) şi (o), după cum urmează:

i) „să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare, pentru colectarea,

transportul şi depozitarea deşeurilor menajere, cu operatorul de servicii publice de salubrizare stabilit de Consiliul local al municipiului Timişoara atât pentru sediul principal, cât şi pentru fiecare punct de lucru;

m) să asigure amplasarea la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru şi la sediul unde îşi desfăşoară activitatea a unui coş - tip scrumieră – de dimensiuni reduse pentru colectarea hârtiilor, ambalajelor, mucurilor de ţigări şi golirea acestuia ori de câte ori este nevoie;

o) să presare sare pe trotuare în faţa imobilelor în caz de polei." 2. Propunem completarea art. 1 alin. (1) cu lit. (s), (t), (u), (v), (w), (x) şi (y) care vor avea următorul cuprins:

Cod FP 53-01, ver. 1 2

s) „Terenurile virane menţionate la lit. r vor fi declarate de proprietar/ chiriaş/ administrator/ concesionar la Primăria Municipiului Timişoara – Direcţia de Mediu, de asemenea vor fi identificate prin grija proprietarului, chiriaşului, administratorului, sau concesionarului prin amplasarea pe teren la loc vizibil pe frontul stradal a unui panou care să cuprindă datele de identificare;

t) Să asigure salubrizarea, igienizarea, pieţelor pe care le administrează cât şi a platformelor gospodăreşti şi platourilor aferente acestora;

u) Să nu ardă materiale din cauciuc, folii, plastic, textile, alte materiale în mediu deschis sau în incinte;

v) Să manipuleze (încărcarea, descărcarea, transportul, depozitarea, aruncarea, etc.) materialele generatoare de praf, ambalate în saci/containere speciale astfel încât să nu producă poluare prin emisia de pulberi sedimentabile;

w) Să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici;

x) Să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor şi să nu pună în exploatare instalaţiile prin care se depăşesc limitele maxime admise prevăzute de legislaţia în vigoare;

y) Să colaboreze cu organele de control şi să prezinte la solicitarea acestora documente, date şi informaţii în legătură cu controlul efectuat.” 3. Art.1 alin.2 se va modifica prin corectarea cuantumului maxim al amenzi şi va avea următorul conţinut: (2) „Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.1, se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 1.500 - 2.500 lei.”

4. Propunem modificarea art. 2 alin. (1) lit. (f) şi (q), astfel încât să aibă următorul cuprins:

f) „Să păstreze în bună stare de funcţionare, să nu mute mobilierul urban şi să nu degradeze şi să nu distrugă echipamentele şi împrejmuirea spaţiilor de joacă, băncile, coşurile pentru hârtii, indicatoare de circulaţie, panourile de afişaj şi refugiile de călători din staţiile mijloacelor de transport în comun;

q) Să nu amplaseze bătătoare de covoare în jurul imobilelor de locuit, să nu scuture covoare, să nu usuce rufe pe împrejmuire şi pe echipamentele amplasate în spaţiile de joacă. ” 5. Propunem modificarea art. 2 alin. (2), care va avea următorul cuprins:

(2) ,,Se interzice proprietarilor de imobile scoaterea şi depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curăţarea grădinilor şi curţilor. Aceste tipuri de deşeuri pot fi depozitate în grădină în vederea producerii de compost natural sau pot fi colectate de către operatorul de salubrizare, contra cost, cu asigurarea containerului standardizat necesar, la solicitare.” 6. Propunem completarea art. 2 prin introducerea unor noi alineate, alin. (3) şi alin. (4), cu următorul cuprins:

(3) “În cazul asociaţiilor de proprietari, resturile vegetale rezultate din curăţarea zonelor

Cod FP 53-01, ver. 1 3

verzi şi a plantaţiilor existente pe acestea se vor colecta de către operatorul de spaţii verzi, dacă acesta execută lucrările sau de către operatorul de salubrizare, contra cost, dacă lucrările sunt executate de asociaţie.

(4) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin.1 lit. a-v, precum şi interdicţiile prevăzute la alin. 2 şi 3 se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei.”

7. Art. 2 alin. 1 lit. c) se modifică prin scrierea corectă a cuvântului frontul în loc de „fleitul”. 8. Propunem completarea art. 3 alin. (1) lit. (a), care va avea următorul cuprins:

a). „aruncarea sau abandonarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare sau nealimentare, scuipatul şi consumul de seminţe, precum şi orice alte deşeuri pe domeniul public.” 9. Propunem completarea art. 3 alin. (1) cu lit. (e), (f), (g) şi (h), care vor avea următorul cuprins:

e) „Nerespectarea programului de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă; f) Nerespectarea instrucţiunilor de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv limita de

vârstă inscripţionate pe echipament sau pe panoul de informare; g) Pătrunderea în spaţiul de joacă cu câini, biciclete, scutere, motorete, motociclete, ATV-

uri şi autoturisme; h) Consumarea de băuturi alcoolice, staţionarea în grupuri pentru alt motiv decât cel de

agrement, practicarea de jocuri cu mingea (fotbal, baschet, volei, etc.)” 10. Propunem completarea art. 4 alin. (2) cu lit. (m) şi (n), care vor avea următorul cuprins:

m ) ,,să înlocuiască sau să monteze, în termen de 2 zile de la constatarea sau sesizarea făcută de utilizatori, coşurile de gunoi stradale.

n) să asigure în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea, în scris, a utilizatorilor recipiente standardizate pentru precolectarea deşeurilor prevăzute la art.15 alin.1 lit. a).” 11. Propunem completarea art. 6 alin. (1) prin introducerea unei noi litere (f), cu următorul cuprins:

f) „amestecarea deşeurilor din construcţii şi demolări cu alte tipuri de deşeuri” 12. Propunem introducerea după art. 6 a art. 61, cu următorul cuprins:

(1) „Asociaţiile de proprietari/locatari, proprietarii de gospodării individuale, agenţii economici, şi celelalte persoane juridice sunt obligate să folosească şi să întreţină în stare corespunzătoare parcările ecologice de pe raza municipiului Timişoara. În acest sens se dispun următoarele:

a) este interzis accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone în perimetrul parcării ecologice;

b) este interzisă delimitarea sau personalizarea cu orice fel de metodă a locului de parcare din cadrul oricărei parcări ecologice;

c) este interzisă oricărei persoane fizice sau juridice ocuparea în mod abuziv a unui spaţiu din cadrul parcării ecologice;

d) este interzisă folosirea oricărei parcări ecologice ca loc de joacă;

Cod FP 53-01, ver. 1 4

e) este interzisă folosirea parcărilor ecologice ca spaţiu de comerţ ambulant ( flori, mărţişoare etc.);

f) este interzisă folosirea parcării ecologice ca expoziţie de vânzare pentru autovehicule; g) este interzisă folosirea parcării ecologice pentru abandonarea autovehiculelor

nefuncţionale; h) este interzisă utilizarea parcării ecologice în scop de canisită pentru animalele de

companie; i) este interzisă blocarea accesului în parcare de către persoane fizice şi juridice

neautorizate; (2) Asociaţiile de proprietari/locatari, proprietarii de gospodării individuale agenţii

economici, şi celelalte persoane juridice au obligaţia să întreţină şi să păstreze curăţenia în mod corespunzător în parcările ecologice de pe raza municipiului Timişoara. În acest sens se dispun următoarele:

a) atât conducătorii auto ca beneficiari, cât şi riveranii şi pietonii au obligaţia de a păstra curăţenia în perimetrul parcărilor ecologice;

b) sunt interzise spălarea autovehiculului, efectuarea reparaţiilor, schimbatul pneurilor sau a uleiului în zona de parcare ecologică;

c) este interzisă parcarea autovehiculelor cu scurgeri de ulei sau combustibil; d) este interzisă deversarea şi aruncarea de deşeuri în perimetrul parcărilor ecologice; e) este interzisă depozitarea oricărui fel de deşeuri în perimetrul parcărilor ecologice; f) este interzisă vandalizarea cu mijloace manuale sau mecanice a grilajului ecologic; g) este interzisă efectuarea bruscă a unor manevre auto (frâne, întoarceri) în perimetrul

parcării ecologice; (3) Nerespectarea prevederilor art. 61 alin.(1) şi (2), se sancţionează cu amendă

contravenţională cuprinsă între 1000 – 1500 lei pentru persoane fizice şi 1500 – 2500 lei pentru persoane juridice;” 13. Propunem modificarea art. 8 alin. (2), după cum urmează:

(2) ,,Deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti, deşeurile stradale, deşeurile vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeurile din producţie, deşeurile periculoase generate din activităţi medicale, nămolurile de la spălătoriile auto şi din curăţarea receptorilor pluviali, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 15 februarie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le desfăşoară pe teritoriul municipiului Timişoara.”

14. Propunem modificarea art. 8 alin. (3), după cum urmează: (3) „Planul de eliminare a deşeurilor de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar - gospodăreşti, deşeurile vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi deşeurilor din producţie, deşeurilor periculoase generate din activităţi medicale, a nămolurilor de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali va avea următorul conţinut:

a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri; b) locul generării deşeurilor (punct de lucru, etc.); c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conf. Hotărârii Guvernului nr. 856/2002

privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv

Cod FP 53-01, ver. 1 5

deşeurile periculoase, Anexa 2 – Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase), estimată şi exprimată în tone; în cazul lucrărilor curente pe baza datelor din anul precedent;

d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală.

e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere cu capacitatea de 1,1 mc, 4 mc, 7 mc, 10 mc sau de alte capacităţi; în cazul deşeurilor periculoase generate din activităţi medicale se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;

f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

h) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii; i) data întocmirii planului, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila conducătorului

unităţii.”

15. Propunem modificarea art. 10 alin. (1) lit. (b), care va avea următorul cuprins: b). „Sistemele pentru precolectarea deşeurilor urbane, inclusiv a deşeurilor reciclabile sunt

recipientele standardizate de tipuri: europubele, containere, presocontainere, saci personalizaţi, de următoarele capacităţi: 120 l, 240 l, 1,1 mc, 7 mc sau bene de tip container de diverse capacităţi, corelate cu tipul, cantitatea de deşeuri generată şi frecvenţa de colectare stabilită prin contractul încheiat cu operatorul de servicii publice de salubrizare.”

16. Propunem modificarea art. 12 alin. (2), care va avea următorul cuprins:

(2) „Autovehiculele vor fi încărcate astfel încât să nu existe posibilitatea împrăştierii

deşeurilor pe căile publice. Operatorii, agenţi economici şi persoanele fizice, sunt obligaţi să asigure acoperirea cu prelată sau cu plasă a deşeurilor de orice fel transportate cu benă deschisă. Încărcarea deşeurilor în autovehiculele care le transportă se face direct din recipiente, fiind interzisă răsturnarea conţinutului recipientelor pe stradă, trotuare sau zone verzi în vederea reîncărcării manuale.” 17. Propunem completarea art. 12 prin introducerea unui nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) ,,Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.12 alin. 2 se sancţionează contravenţional astfel:

- pentru persoanele fizice cu amendă cuprinsă între 1.500 – 2.000 lei; - pentru persoanele juridice cu amendă cuprinsă între 2.000 – 2.500 lei.”

18. Propunem modificarea art. 15 alin. (1) lit. (d), care va avea următorul cuprins:

d) „ Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor voluminoase, din

construcţii, reabilitarea şi demolarea clădirilor, din reparaţii în locuinţe sau spaţii comerciale, din curăţirea curţilor şi anexelor gospodăreşti se efectuează numai în recipiente standardizate, de tip containere, de următoarele capacităţi: 1,1 mc, 4 mc, 7 mc sau bene tip container de diverse capacităţi.”

Cod FP 53-01, ver. 1 6

19. Propunem completarea art. 15 alin. (1) cu lit. (e) şi (f), care vor avea următorul cuprins:

e ) „Producătorii de deşeuri – persoane fizice şi juridice – sunt obligaţi să asigure sortarea deşeurilor din construcţii şi demolări, stabilite prin HG nr. 856/2002, pe tipuri de deşeuri, inclusiv a deşeurilor periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări. Deşeurile reciclabile ( plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, etc. ) se vor precolecta în recipiente separate şi vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare sau valorificate la unităţile de profil. Este interzisă amestecarea diverselor tipuri de deşeuri rezultate din reparaţii, construcţii şi demolări.

f) Deşeurile periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări se vor prelua de la persoanele fizice numai la punctele de colectare, menţionate la art. 16 alin. (1) lit. a, iar persoanele juridice le vor preda unor societăţi specializate în neutralizarea acestor tipuri de deşeuri.”

20. Propunem modificarea art. 15 alin. (2), care va avea următorul cuprins: (2) „Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b-f se sancţionează contravenţional, astfel:

- pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 1500 –2000 lei; - pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2000 – 2500 lei.” 21. Art. 16 alin. (1) lit. (a) şi (b) se vor modifica prin scrierea corectă a cuvântului electronice în loc de „electleiice” şi Torontalului în loc de „ Toleitalului” 22. Propunem modificarea art. 21, alin. (1), astfel încât să aibă următorul cuprins:

(1) „Constituie contravenţii şi se sancţionează contravenţional creşterea şi deţinerea de animale de companie cu nerespectarea următoarelor condiţii:

a) Nerespectarea normelor sanitar – veterinare; b) Creşterea şi deţinerea animalelor de companie fără carnet de sănătate care să evidenţieze

vaccinările şi deparazitările la zi, avizat de medicul veterinar curant; c) Deţinerea unui număr mai mare de două animale de companie (câini, pisici) într-un

apartament sau curtea de folosinţă comună; d) Nerespectarea distanţei de minim 10 m a amplasamentului/punctului de legare/ţarcului

câinelui faţă de geamurile imobilelor învecinate cât şi geamurile apartamentelor din curţile de folosinţă comună.

e) Circulaţia liberă, atât ziua cât şi noaptea, a câinilor în curţile de folosinţă comună, fără acordul tuturor locatarilor

f) Nerespectarea normelor generale de curăţenie, igienă şi întreţinerea în condiţii optime a spaţiului comun, fără a aduce atingere liniştii şi ordinei publice;

g) Deţinerea animalului de companie în apartamente fără acordul scris şi ştampilat al Asociaţiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului locatarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate de pe acelaşi etaj al apartamentului de deţinere al animalului de companie);

h) Neafişarea de către proprietari, deţinători de câini, la loc vizibil, la intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea „Atenţie câine;

Cod FP 53-01, ver. 1 7

i) Deţinerea de către asociaţiile de proprietari sau a unor locatari din cadrul asociaţiilor de proprietari a câinilor, pisicilor şi altor animale de companie pe spaţiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public;

j) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a mai mult de 3 câini de pază şi fără asigurarea unor boxe sau ţarcuri pentru închiderea câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfăşurării activităţii şi a unei împrejmuiri corespunzătoare a spaţiului de pază, pentru a preveni accesul liber al acestora pe domeniul public pe timpul nopţii; deţinerea unui număr mai mare de 3 câini se va face doar cu acordul expres al serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

k) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a câinilor de pază fără a avea carnet de sănătate care să fie certificate vaccinările şi deparazitările la zi, fără a fi identificate şi sterilizate;

l) Necurăţarea dejecţiilor fiziologice de pe domeniul public provenite de la animale, cu ocazia plimbării acestora, inclusiv în locurile de recreere special amenajate pentru câini (canisite);

m) Plimbarea câinilor de companie pe domeniul public fără lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi fără lesă şi botniţă;

n) Neindividualizarea animalului de companie de către deţinătorul acestuia, prin microcipare;

o) Neînregistrarea animalului de companie în Registrul animalelor de companie de către proprietarul sau deţinătorul acestuia;” 23. Propunem modificarea art. 21 alin. (2), astfel încât să aibă următorul cuprins:

„(2) Nerespectarea prevederilor:

a). art. 21 literele a), b), c), d), e), g), h), k), l), m), n), o) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 800 şi 1.000 lei; b). art. 21 literele f), i) şi j) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.500 şi 2.000 lei”; 24. Propunem modificarea art. 22, alin (1) lit. (a), astfel încât să aibă următorul cuprins:

a) ,,Distrugerea şi deteriorarea gardului viu, a materialului dendrofloricol şi a amenajărilor peisagere din incinta spaţiilor de joacă” 25. Propunem completarea art. 22 alin. (1) cu lit. (x), (y), (z), (a.1), (a.2), (a.3) şi (a.4), care vor avea următorul cuprins:

x) „nedistrugerea buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor – Ambrosia artemisiifolia, pelinul – Artemisia sp.) de pe spaţiile verzi, prin scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire;

y) neamenajarea şi neîntreţinerea spaţiilor verzi proprii – curţi, grădini interioare; z) spălarea autovehiculelor şi a altor mijloace de transport pe spaţiile verzi; a.1) circularea, parcarea, gararea sau abandonarea autovehiculelor pe spaţiile verzi; a.2) asociaţiile de proprietari vor respecta prevederile Hotărârii nr.125/19.05.1998 privind

atribuirea gratuită pe termen, a unor terenuri în vederea amenajării de spaţii verzi în jurul blocurilor din cartierele de locuinţe, astfel se va sancţiona neefectuarea la timp, pe aceste terenuri, a lucrărilor de întreţinere (cosit, tuns gard viu, prăşit, plivit, fertilizat, tratamente fitosanitare, etc.).

Cod FP 53-01, ver. 1 8

Acest gen de lucrări pot fi realizate şi prin societăţi comerciale specializate în executarea lucrărilor horticole, prin încheierea de contracte de prestări servicii;

a.3) depozitarea clandestină de gunoi menajer, moloz, resturi vegetale etc., pe spaţiile verzi;

a.4) plantarea de material dendrologic, care prin specificul său (natura florală, tipul de fructificare, arhitectura trunchiului, tipul de polen, etc.) poate cauza prejudicii asupra stării de sănătate a populaţiei, siguranţei circulaţiei urbane, nearmonizare în peisagistica urbană, îngreunarea transportului pe căile urbane de rulare. Plantarea speciilor susceptibile a cauza prejudiciile enumerate mai sus se va putea realiza numai în baza avizului serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;” 26. Propunem modificarea şi completarea art. 22 alin. (2), care va avea următorul cuprins:

(2) „Nerespectarea prevederilor: a.) art.22 literele h), i), j), l), m), n), o), q), p), r), t), u) şi v) se sancţionează cu amendă

contravenţională cuprinsă între 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

b.) art.22 literele, f), g), k), s), x), y), z), a.1), a.2), a.3) şi a.4), se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

c.) art.22 literele a), b), c), d) şi e) se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 2000 - 2.500 lei pentru persoanele fizice şi juridice.” 27. Propunem introducerea unui nou capitol, Cap. V1 REGLEMENTĂRI PRIVIND ZGOMOTUL, după capitolul V, capitol care va avea următorul cuprins:

Art. 231

(1) „Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional realizarea de către persoanele fizice şi juridice a următoarelor activităţi:

a) efectuarea de reparaţii asupra autovehiculelor, care prin natura lor produc zgomot şi

deranjează vecinii; b) desfăşurarea pe raza municipiului Timişoara a activităţilor de orice natură,

neautorizate, care produc poluare fonică; c) montarea şi funcţionarea fără respectarea normelor avizate (prospectele de instalare şi

funcţionare) a diverselor aparate montate în exteriorul clădirilor rezidenţiale, publice şi industriale care prin funcţionarea lor generează depăşiri ale valorilor maxim admise de legislaţia în vigoare;

d) neizolarea surselor generatoare de zgomot şi vibraţii care prin funcţionarea lor produc depăşiri ale valorilor maxim admise de legislaţia în vigoare;

(2) Unităţile de alimentaţie şi/sau divertisment funcţionează în următoarele condiţii:

a) unităţile publice (cluburi, baruri, restaurante, etc.) pot funcţiona cu program muzical şi după orele 2200 , doar dacă au autorizaţie de funcţionare în acest sens şi sunt izolate fonic astfel încât să nu afecteze liniştea şi dreptul de odihnă a locuitorilor din vecinătate, respectând legislaţia în vigoare.

b) unităţile publice (cluburi, baruri, restaurante, etc.) aflate în clădirile de locuit, pot funcţiona cu program muzical numai în cazul când asociaţia de proprietari îşi dă acordul, cu

Cod FP 53-01, ver. 1 9

condiţia obţinerii acordului legalizat al vecinilor/locatarilor limitrofi de fiecare dată când se solicită autorizarea orarului de funcţionare

(3) Nerespectarea prevederilor art. 231 se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între: - 500 -1500 lei pentru persoanele fizice; - 1500 – 2500 lei pentru persoanele juridice.” 28. Propunem modificarea art. 28 alin. (1) lit. (a), astfel încât să aibă următorul cuprins:

a) „ Oprirea şi staţionarea vehiculelor pe zone sau spaţii verzi sau destinate amenajării în acest scop, parcuri, spaţii şi locuri de joacă pentru copii.” 29. Propunem completarea art. 28 alin. (1) cu lit. (k) şi (l), care vor avea următorul conţinut:

k). „Parcarea dezordonată în locurile special amenajate dacă prin aceasta se încalcă marcajele ce delimitează locurile de parcare.”

l). Staţionarea taxiurilor în vederea preluării clienţilor în afara locurilor special amenajate şi semnalizate.”

30. Propunem completarea art. 28 alineatul (2), astfel:

-„ art. 28 lit. k) este cuprinsă între 600-1200 lei pentru persoanele fizice şi 1500-2000 lei

pentru persoanele juridice; - art. 28 lit. l) este cuprinsă între 250-500 lei”.

31. Propunem introducerea după art. 36 a art. 361, cu următorul cuprins: (1) ,,Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional următoarele fapte: a) producerea, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor,

fără respectarea prevederilor legale în vigoare; b) folosirea îngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţie a plantelor în zonele sau pe

suprafeţele unde sunt instituite măsuri speciale de protecţie; c) livrarea, manipularea, transportarea şi comercializarea îngrăşămintelor chimice şi

produselor de protecţie a plantelor neambalate şi neinscripţionate conform, cu prescripţii de siguranţă şi folosire neadecvată care să producă contaminarea mijloacelor de transport şi/sau a mediului, după caz;

d) stocarea temporară a îngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţie a plantelor în locuri neprotejate şi fără ambalare corespunzătoare;

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 361 se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele juridice.” 32. Propunem completarea art. 51 alin. (1) cu lit. (f) şi (g) , care vor avea următorul cuprins:

f) „Montarea cablurilor de orice fel pe stâlpii de iluminat public; g) Avarierea (ruperea) reţelelor din sistemul de iluminat public şi nerefacerea reţelelor din

sistemul de iluminat public avariate în termen de 48 ore de la producerea incidentului.”

Cod FP 53-01, ver. 1 10

33. Propunem modificarea art. 51 alin. (2), care va avea următorul cuprins:

(2) „Contravenţiile prevăzute la art. 51, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi juridice.”

VICEPRIMAR, VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU ADRIAN ORZA DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU,

MARIUS ONEŢIU VASILE CIUPA

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI,

CULIŢĂ CHIŞ

Avizat juridic, ŞEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI Red./Dact. F.C. 2 ex.

Atasament: anexa_206.pdf

1

Anexă la HCL nr.206/26.05.2009 Pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara 1. La articolul 1 alineatul (1) literele (i) şi (m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

i) „să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare, pentru colectarea, transportul şi

depozitarea deşeurilor menajere, cu operatorul de servicii publice de salubrizare stabilit de Consiliul local al municipiului Timişoara atât pentru sediul principal, cât şi pentru fiecare punct de lucru;

m) să asigure amplasarea la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru şi la sediul unde îşi desfăşoară activitatea a unui coş - tip scrumieră – de dimensiuni reduse pentru colectarea hârtiilor, ambalajelor, mucurilor de ţigări şi golirea acestuia ori de câte ori este nevoie;” 2. La articolul 1 alineatul (1), după litera r) se introduc 7 noi litere, literele (s), (t), (u), (v), (w), (x) şi (y), cu următorul cuprins:

s) „Terenurile virane menţionate la lit. r vor fi declarate de proprietar/chiriaş/administrator/

concesionar la Primăria Municipiului Timişoara – Direcţia de Mediu, de asemenea vor fi identificate prin grija proprietarului, chiriaşului, administratorului, sau concesionarului prin amplasarea pe teren la loc vizibil pe frontul stradal a unui panou care să cuprindă datele de identificare;

t) Să asigure salubrizarea, igienizarea, pieţelor pe care le administrează cât şi a platformelor gospodăreşti şi platourilor aferente acestora;

u) Să nu ardă materiale din cauciuc, folii, plastic, textile, alte materiale în mediu deschis sau în incinte;

v) Să manipuleze (încărcarea, descărcarea, transportul, depozitarea, aruncarea, etc.) materialele generatoare de praf, ambalate în saci/containere speciale astfel încât să nu producă poluare prin emisia de pulberi sedimentabile;

w) Să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici;

x) Să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor şi să nu pună în exploatare instalaţiile prin care se depăşesc limitele maxime admise prevăzute de legislaţia în vigoare;

y) Să colaboreze cu organele de control şi să prezinte la solicitarea acestora documente, date şi informaţii în legătură cu controlul efectuat.” 3. Art. 1 alin. 2 se va modifica prin corectarea cuantumului maxim al amenzi şi va avea următorul conţinut:

(2) „Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.1, se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 1.500 - 2.500 lei.” 4. La articolul 2 alineatul (1) literele (f) şi (q), se modifică şi vor avea următorul cuprins:

f) „Să păstreze în bună stare de funcţionare, să nu mute mobilierul urban şi să nu degradeze şi să nu distrugă echipamentele şi împrejmuirea spaţiilor de joacă, băncile, coşurile pentru hârtii, indicatoare de circulaţie, panourile de afişaj şi refugiile de călători din staţiile mijloacelor de transport în comun;

2

q) Să nu amplaseze bătătoare de covoare în jurul imobilelor de locuit, să nu scuture covoare, să

nu usuce rufe pe împrejmuire şi pe echipamentele amplasate în spaţiile de joacă. ” 5. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) ,,Se interzice proprietarilor de imobile, case individuale scoaterea şi depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curăţarea grădinilor şi curţilor. Aceste tipuri de deşeuri pot fi depozitate în grădină în vederea producerii de compost natural sau pot fi colectate de către operatorul de salubrizare, contra cost, cu asigurarea containerului standardizat necesar, la solicitare.”

6. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) “În cazul asociaţiilor de proprietari, resturile vegetale rezultate din curăţarea zonelor

verzi şi a plantaţiilor existente pe acestea se vor colecta gratuit de către operatorul de spaţii verzi.

(4) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin.1 lit. a-v, precum şi interdicţiile prevăzute la alin. 2 şi 3 se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei.” 7. Art. 2 alin. 1 lit. c) se modifică prin scrierea corectă a cuvântului frontul în loc de „fleitul”. 8. La articolul 3 alineatul (1) litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a). „aruncarea sau abandonarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare sau nealimentare, scuipatul şi consumul de seminţe, precum şi orice alte deşeuri pe domeniul public.” 9. La articolul 3 alineatul (1), după litera (d) se introduc 4 noi litere, literele (e), (f), (g) şi (h), cu următorul cuprins:

e) „Nerespectarea programului de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă; f) Nerespectarea instrucţiunilor de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv limita de

vârstă inscripţionate pe echipament sau pe panoul de informare; g) Pătrunderea în spaţiul de joacă cu câini, biciclete, scutere, motorete, motociclete, ATV-uri

şi autoturisme; h) Consumarea de băuturi alcoolice, staţionarea în grupuri pentru alt motiv decât cel de

agrement, practicarea de jocuri cu mingea (fotbal, baschet, volei, etc.)” 10. La articolul 4 alineatul (2), după litera (l) se introduc 2 noi litere, literele (m) şi (n), cu următorul cuprins:

m ) ,,să înlocuiască sau să monteze, în termen de 2 zile de la constatarea sau sesizarea făcută de utilizatori, coşurile de gunoi stradale.

n) să asigure în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea, în scris, a utilizatorilor recipiente standardizate pentru precolectarea deşeurilor prevăzute la art.15 alin.1 lit. a).” 11. La articolul 6 alineatul (1), după litera e) se introduc o nouă literă, litera (f), cu următorul cuprins:

3

f) „amestecarea deşeurilor din construcţii şi demolări cu alte tipuri de deşeuri” 12. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

(1) „Asociaţiile de proprietari/locatari, proprietarii de gospodării individuale, agenţii economici, şi celelalte persoane juridice sunt obligate să folosească şi să întreţină în stare corespunzătoare parcările ecologice de pe raza municipiului Timişoara. În acest sens se dispun următoarele:

a) este interzis accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone în perimetrul parcării ecologice;

b) este interzisă delimitarea sau personalizarea cu orice fel de metodă a locului de parcare din cadrul oricărei parcări ecologice;

c) este interzisă oricărei persoane fizice sau juridice ocuparea în mod abuziv a unui spaţiu din cadrul parcării ecologice;

d) este interzisă folosirea oricărei parcări ecologice ca loc de joacă; e) este interzisă folosirea parcărilor ecologice ca spaţiu de comerţ ambulant ( flori, mărţişoare

etc.); f) este interzisă folosirea parcării ecologice ca expoziţie de vânzare pentru autovehicule; g) este interzisă folosirea parcării ecologice pentru abandonarea autovehiculelor

nefuncţionale; h) este interzisă utilizarea parcării ecologice în scop de canisită pentru animalele de

companie; i) este interzisă blocarea accesului în parcare de către persoane fizice şi juridice neautorizate; (2) Asociaţiile de proprietari/locatari, proprietarii de gospodării individuale agenţii economici,

şi celelalte persoane juridice au obligaţia să întreţină şi să păstreze curăţenia în mod corespunzător în parcările ecologice de pe raza municipiului Timişoara. În acest sens se dispun următoarele:

a) atât conducătorii auto ca beneficiari, cât şi riveranii şi pietonii au obligaţia de a păstra curăţenia în perimetrul parcărilor ecologice;

b) sunt interzise spălarea autovehiculului, efectuarea reparaţiilor, schimbatul pneurilor sau a uleiului în zona de parcare ecologică;

c) este interzisă parcarea autovehiculelor cu scurgeri de ulei sau combustibil; d) este interzisă deversarea şi aruncarea de deşeuri în perimetrul parcărilor ecologice; e) este interzisă depozitarea oricărui fel de deşeuri în perimetrul parcărilor ecologice; f) este interzisă vandalizarea cu mijloace manuale sau mecanice a grilajului ecologic; g) este interzisă efectuarea bruscă a unor manevre auto (frâne, întoarceri) în perimetrul

parcării ecologice; (3) Nerespectarea prevederilor art. 61 alin.(1) şi (2), se sancţionează cu amendă

contravenţională cuprinsă între 1000 – 1500 lei pentru persoane fizice şi 1500 – 2500 lei pentru persoane juridice;” 13. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) ,,Deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti, deşeurile stradale, deşeurile vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeurile din producţie, deşeurile periculoase generate din activităţi medicale, nămolurile de la spălătoriile auto şi din curăţarea receptorilor pluviali, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 15 februarie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le desfăşoară pe teritoriul municipiului Timişoara.”

4

14. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) „Planul de eliminare a deşeurilor de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti, deşeurile vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi deşeurilor din producţie, deşeurilor periculoase generate din activităţi medicale, a nămolurilor de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali va avea următorul conţinut:

a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri; b) locul generării deşeurilor (punct de lucru, etc.); c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conf. Hotărârii Guvernului nr. 856/2002

privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2 – Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase), estimată şi exprimată în tone; în cazul lucrărilor curente pe baza datelor din anul precedent;

d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală.

e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere cu capacitatea de 1,1 mc, 4 mc, 7 mc, 10 mc sau de alte capacităţi; în cazul deşeurilor periculoase generate din activităţi medicale se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;

f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

h) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii; i) data întocmirii planului, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila conducătorului

unităţii.”

15. La articolul 10 alineatul (1), litera (b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b). „Sistemele pentru precolectarea deşeurilor urbane, inclusiv a deşeurilor reciclabile sunt

recipientele standardizate de tipuri: europubele, containere, presocontainere, saci personalizaţi, de următoarele capacităţi: 120 l, 240 l, 1,1 mc, 7 mc sau bene de tip container de diverse capacităţi, corelate cu tipul, cantitatea de deşeuri generată şi frecvenţa de colectare stabilită prin contractul încheiat cu operatorul de servicii publice de salubrizare.”

16. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) „Autovehiculele vor fi încărcate astfel încât să nu existe posibilitatea împrăştierii deşeurilor

pe căile publice. Operatorii, agenţi economici şi persoanele fizice, sunt obligaţi să asigure acoperirea cu prelată sau cu plasă a deşeurilor de orice fel transportate cu benă deschisă. Încărcarea deşeurilor în autovehiculele care le transportă se face direct din recipiente, fiind interzisă răsturnarea conţinutului recipientelor pe stradă, trotuare sau zone verzi în vederea reîncărcării manuale.” 17. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3),cu următorul cuprins:

(3) ,,Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.12 alin. 2 se sancţionează contravenţional astfel:

- pentru persoanele fizice cu amendă cuprinsă între 1.500 – 2.000 lei; - pentru persoanele juridice cu amendă cuprinsă între 2.000 – 2.500 lei.”

5

18. La articolul 15 alineatul (1), litera (d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) „ Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor voluminoase, din construcţii, reabilitarea

şi demolarea clădirilor, din reparaţii în locuinţe sau spaţii comerciale, din curăţirea curţilor şi anexelor gospodăreşti se efectuează numai în recipiente standardizate, de tip containere, de următoarele capacităţi: 1,1 mc, 4 mc, 7 mc sau bene tip container de diverse capacităţi.”

19. La articolul 15 alineatul (1), după litera (d) se introduc 2 noi litere, literele (e) şi (f), cu următorul cuprins:

e ) „Producătorii de deşeuri – persoane fizice şi juridice – sunt obligaţi să asigure sortarea deşeurilor din construcţii şi demolări, stabilite prin HG nr. 856/2002, pe tipuri de deşeuri, inclusiv a deşeurilor periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări. Deşeurile reciclabile ( plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, etc. ) se vor precolecta în recipiente separate şi vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare sau valorificate la unităţile de profil. Este interzisă amestecarea diverselor tipuri de deşeuri rezultate din reparaţii, construcţii şi demolări.

f) Deşeurile periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări se vor prelua de la persoanele fizice numai la punctele de colectare, menţionate la art. 16 alin. (1) lit. a, iar persoanele juridice le vor preda unor societăţi specializate în neutralizarea acestor tipuri de deşeuri.”

20. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) „Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b-f se sancţionează contravenţional, astfel:

- pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 1500 –2000 lei; - pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2000 – 2500 lei.” 21. Art. 16 alin. (1) lit. (a) şi (b) se vor modifica prin scrierea corectă a cuvântului electronice în loc de „electleiice” şi Torontalului în loc de „ Toleitalului” 22. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) „Constituie contravenţii şi se sancţionează contravenţional creşterea şi deţinerea de animale de companie cu nerespectarea următoarelor condiţii:

a) Nerespectarea normelor sanitar – veterinare; b) Creşterea şi deţinerea animalelor de companie fără carnet de sănătate care să evidenţieze

vaccinările şi deparazitările la zi, avizat de medicul veterinar curant; c) Deţinerea unui număr mai mare de două animale de companie (câini, pisici) într-un

apartament sau curtea de folosinţă comună; d) Nerespectarea distanţei de minim 10 m a amplasamentului/punctului de legare/ţarcului

câinelui faţă de geamurile imobilelor învecinate cât şi geamurile apartamentelor din curţile de folosinţă comună.

e) Circulaţia liberă, atât ziua cât şi noaptea, a câinilor în curţile de folosinţă comună, fără acordul tuturor locatarilor

f) Nerespectarea normelor generale de curăţenie, igienă şi întreţinerea în condiţii optime a spaţiului comun, fără a aduce atingere liniştii şi ordinei publice;

g) Deţinerea animalului de companie în apartamente fără acordul scris şi ştampilat al Asociaţiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului locatarilor din

6

apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate de pe acelaşi etaj al apartamentului de deţinere al animalului de companie);

h) Neafişarea de către proprietari, deţinători de câini, la loc vizibil, la intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea „Atenţie câine;

i) Deţinerea de către asociaţiile de proprietari sau a unor locatari din cadrul asociaţiilor de proprietari a câinilor, pisicilor şi altor animale de companie pe spaţiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public;

j) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a mai mult de 3 câini de pază şi fără asigurarea unor boxe sau ţarcuri pentru închiderea câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfăşurării activităţii şi a unei împrejmuiri corespunzătoare a spaţiului de pază, pentru a preveni accesul liber al acestora pe domeniul public pe timpul nopţii; deţinerea unui număr mai mare de 3 câini se va face doar cu acordul expres al serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

k) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a câinilor de pază fără a avea carnet de sănătate care să fie certificate vaccinările şi deparazitările la zi, fără a fi identificate şi sterilizate;

l) Necurăţarea dejecţiilor fiziologice de pe domeniul public provenite de la animale, cu ocazia plimbării acestora, inclusiv în locurile de recreere special amenajate pentru câini (canisite);

m) Plimbarea câinilor de companie pe domeniul public fără lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi fără lesă şi botniţă;

n) Neindividualizarea animalului de companie de către deţinătorul acestuia, prin microcipare;

o) Neînregistrarea animalului de companie în Registrul animalelor de companie de către proprietarul sau deţinătorul acestuia;” 23. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Nerespectarea prevederilor: a). art. 21 literele a), b), c), d), e), g), h), k), l), m), n), o) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 800 şi 1.000 lei; b). art. 21 literele f), i) şi j) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.500 şi 2.000 lei”; 24. La articolul 22 alineatul (1), literele (a) şi (v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(a) ,,Distrugerea şi deteriorarea gardului viu, a materialului dendrofloricol şi a amenajărilor peisagere din incinta spaţiilor de joacă” v) „Nedepozitarea de către persoanele fizice, instituţii, societăţi comerciale, asociaţii de proprietari, a resturilor vegetale şi a celor provenite din tăieri de corecţie(ramuri) în saci menajeri cu o capacitate corespunzătoare în vederea ridicării lor de către operatorul de spaţii verzi.”

25. La articolul 22 alineatul (1), după litera (v) se introduc 7 noi litere, literele (x), (y), (z), (a.1), (a.2), (a.3) şi (a.4), cu următorul cuprins:

x) „nedistrugerea buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor – Ambrosia artemisiifolia, pelinul – Artemisia sp.) de pe spaţiile verzi, prin scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire;

y) neamenajarea şi neîntreţinerea spaţiilor verzi proprii – curţi, grădini interioare; z) spălarea autovehiculelor şi a altor mijloace de transport pe spaţiile verzi;

7

a.1) circularea, parcarea, gararea sau abandonarea autovehiculelor pe spaţiile verzi; a.2) asociaţiile de proprietari vor respecta prevederile Hotărârii nr.125/19.05.1998 privind

atribuirea gratuită pe termen, a unor terenuri în vederea amenajării de spaţii verzi în jurul blocurilor din cartierele de locuinţe, astfel se va sancţiona neefectuarea la timp, pe aceste terenuri, a lucrărilor de întreţinere (cosit, tuns gard viu, prăşit, plivit, fertilizat, tratamente fitosanitare, etc.). Acest gen de lucrări pot fi realizate şi prin societăţi comerciale specializate în executarea lucrărilor horticole, prin încheierea de contracte de prestări servicii;

a.3) depozitarea clandestină de gunoi menajer, moloz, resturi vegetale etc., pe spaţiile verzi;

a.4) plantarea de material dendrologic, care prin specificul său (natura florală, tipul de fructificare, arhitectura trunchiului, tipul de polen, etc.) poate cauza prejudicii asupra stării de sănătate a populaţiei, siguranţei circulaţiei urbane, nearmonizare în peisagistica urbană, îngreunarea transportului pe căile urbane de rulare. Plantarea speciilor susceptibile a cauza prejudiciile enumerate mai sus se va putea realiza numai în baza avizului serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;” 26. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) „Nerespectarea prevederilor: a.) art.22 literele h), i), j), l), m), n), o), q), p), r), t), u) şi v) se sancţionează cu amendă

contravenţională cuprinsă între 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

b.) art.22 literele, f), g), k), s), x), y), z), a.1), a.2), a.3) şi a.4), se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

c.) art.22 literele a), b), c), d) şi e) se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 2000 - 2.500 lei pentru persoanele fizice şi juridice.” 27. După Capitolul V se introduce un nou capitol, Capitolul V1 REGLEMENTĂRI PRIVIND ZGOMOTUL, cu următorul cuprins: Art. 231

(1) „Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional realizarea de către persoanele fizice şi juridice a următoarelor activităţi:

a) efectuarea de reparaţii asupra autovehiculelor, care prin natura lor produc zgomot şi

deranjează vecinii; b) desfăşurarea pe raza municipiului Timişoara a activităţilor de orice natură, neautorizate,

care produc poluare fonică; c) montarea şi funcţionarea fără respectarea normelor avizate (prospectele de instalare şi

funcţionare) a diverselor aparate montate în exteriorul clădirilor rezidenţiale, publice şi industriale care prin funcţionarea lor generează depăşiri ale valorilor maxim admise de legislaţia în vigoare;

d) neizolarea surselor generatoare de zgomot şi vibraţii care prin funcţionarea lor produc depăşiri ale valorilor maxim admise de legislaţia în vigoare;

(2) Unităţile de alimentaţie şi/sau divertisment funcţionează în următoarele condiţii:

a) unităţile publice (cluburi, baruri, restaurante, etc.) pot funcţiona cu program muzical şi după orele 2200 , doar dacă au autorizaţie de funcţionare în acest sens şi sunt izolate fonic astfel încât să nu afecteze liniştea şi dreptul de odihnă a locuitorilor din vecinătate, respectând legislaţia în vigoare.

8

b) unităţile publice (cluburi, baruri, restaurante, etc.) aflate în clădirile de locuit, pot funcţiona cu program muzical numai în cazul când asociaţia de proprietari îşi dă acordul, cu condiţia obţinerii acordului legalizat al vecinilor/locatarilor limitrofi de fiecare dată când se solicită autorizarea orarului de funcţionare

(3) Nerespectarea prevederilor art. 231 se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între:

- 500 -1500 lei pentru persoanele fizice; - 1500 – 2500 lei pentru persoanele juridice.” 28. La articolul 28, alineatul (1), lit. (a) se modifică şi va avea următorul cuprins

a) „ Oprirea şi staţionarea vehiculelor pe zone sau spaţii verzi sau destinate amenajării în

acest scop, parcuri, spaţii şi locuri de joacă pentru copii.”

29. La articolul 28 alineatul (1) după litera (j) se introduc trei noi litere, litera (k), (l) şi (m), care vor avea următorul conţinut:

k). „Parcarea dezordonată în locurile special amenajate dacă prin aceasta se încalcă marcajele ce delimitează locurile de parcare;

l). Staţionarea taxiurilor în vederea preluării clienţilor în afara locurilor special amenajate şi semnalizate.”

m). Oprirea şi staţionarea voluntară a autovehiculelor pe trotuare, piste obligatorii pentru biciclişti şi/sau pietoni, scuaruri, insule de dirijare a circulaţiei, cu excepţia zonelor marcate şi semnalizate corespunzător

30. La articolul 28 alineatul (2) se completează astfel:

-„ art. 28 lit. k) este cuprinsă între 600-1200 lei pentru persoanele fizice şi 1500-2000 lei

pentru persoanele juridice; - art. 28 lit. l) este cuprinsă între 250-500 lei”. - art.28 lit. m) este cuprinsă între 600-1200 lei pentru persoane fizice şi 1500 – 2000 lei pentru

persoane juridice 31. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

(1) ,,Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional următoarele fapte: a) producerea, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor, fără

respectarea prevederilor legale în vigoare; b) folosirea îngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţie a plantelor în zonele sau pe

suprafeţele unde sunt instituite măsuri speciale de protecţie; c) livrarea, manipularea, transportarea şi comercializarea îngrăşămintelor chimice şi

produselor de protecţie a plantelor neambalate şi neinscripţionate conform, cu prescripţii de siguranţă şi folosire neadecvată care să producă contaminarea mijloacelor de transport şi/sau a mediului, după caz;

d) stocarea temporară a îngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţie a plantelor în locuri neprotejate şi fără ambalare corespunzătoare;

9

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 361 se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele juridice.” 32. La articolul 51 alineatul (1), după litera (e) se introduc 2 noi litere, literele (f) şi (g), cu următorul cuprins:

f) „Montarea cablurilor de orice fel pe stâlpii de iluminat public; g) Avarierea (ruperea) reţelelor din sistemul de iluminat public şi nerefacerea reţelelor din

sistemul de iluminat public avariate în termen de 48 ore de la producerea incidentului.” 33. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) „Contravenţiile prevăzute la art. 51, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi juridice.”

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, MARIUS ONEŢIU VASILE CIUPA

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI,

CULIŢĂ CHIŞ