keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 34/15.02.2011 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/ 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

15.02.2011

Hotararea Consiliului Local 34/15.02.2011
privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/ 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2011 - 2121/26.01.2011 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.464/18.12.2007 privind completarea şi modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi alin.(9), din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea art. 28 alin.(1) şi alin. (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara aşa cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.464/18.12.2007 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009 a Municipiului Timişoara, astfel:
- Articolul 28 alin. (1), se completează cu litera (n), cu următorul conţinut:
"(n) Necomunicarea în termen de 30 de zile de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul din cele prevăzute în prezenta hotărâre (persoană fizică sau juridică), la solicitarea organelor de control, a identităţii persoanei căreia i-a fost încredinţat vehiculul spre a fi deservit".
- Articolul 28 alineatul (2) se completează cu următorul conţinut:
"- art.28 lit. n) este de 500 lei pentru persoane fizice şi 800 lei pentru persoane juridice".

Art.2: Toate celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane nr. 54, 300136 Timişoara; Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

Nr. ______/ ______2011

SC 2011 - ____/____2011 A P R O B A T

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.

Având în vedere că, în repetate rânduri, proprietarii sau utilizatorii autovehiculelor

care opresc şi staţionează neregulamentar pe trotuare, piste pentru biciclişti/pietoni, spaţii

verzi sau destinate amenajării ca spaţii verzi, locuri rezervate pentru diferite activităţi, pentru

persoanele cu handicap, precum şi în parcuri, spaţii şi locuri de joacă pentru copii nu

comunică identitatea persoanei căreia i-a fost încredinţat autovehiculul spre a fi condus,

precum şi faptul că, în momentul aplicării sancţiunii persoanelor juridice, acestea invocă

lipsa calităţii de subiect activ al contravenţiei prevăzute de art. 28 din Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007.

Faţă de faptul că nu putem lua măsurile legale care se impun, deoarece actul normativ

mai sus menţionat nu prevede vreo sancţiune privind necomunicarea de către proprietarii sau

utilizatorii autovehiculelor oprite şi staţionate neregulamentar, a datelor privind persoana

căreia i-a fost încredinţat spre deservire autovehiculul.

Propunem completarea art. 28 alin.(1) şi alin. (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului

Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul

Municipiului Timişoara, astfel:

Cod FP 53 – 01, ver.1

Cod FP 53 – 01, ver.1

La articolului 28 alin. (1), după lit. (m) se întroduce o nouă literă, litera (n) cu

următorul conţinut:

„(n) Necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul din cele

prevăzute în prezenta hotărâre (persoană fizică sau juridică), la solicitarea organelor de

control, a identităţii persoanei căreia i-a fost încredinţat vehiculul spre a fi deservit”.

La articolul 28 alineatul (2) se întroduce următorul conţinut:

,, - art.28 lit. n) este cuprinsă între 500-1000 lei pentru persoane fizice şi 800 – 1500

lei pentru persoane juridice”.

DIRECTOR EXECUTIV

Jr. DORU SPĂTARU

INTOCMIT

Cj. BLAJIN MARIN

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHIEVICI