keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 88/11.03.2014 privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

11.03.2014

Hotararea Consiliului Local 88/11.03.2014
privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 4945/27.02.2014 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara Nicolae Robu.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 30 lit. c) din Legea Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 47/01.03.2011 privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroul Audit;
- Biroul Management al Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

1

ANEXĂ LA H.C.L._________

privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Nr. Crt. Indicatorii

Total

1

ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE – TOTAL - din care: - pe ordine şi linişte publică - pe comerţ ilicit - pe mediu şi salubrizare - pe mijloace de transport în comun - pe disciplină în construcţii, afişaj stradal şi protejarea monumentelor istorice

- pe linie de legalitate în pieţe - pe linie de circulaţie rutieră - pe linia respectării reglementărilor privind traficul greu

- pe linie de câini fără stăpân - pe maşini abandonate sau fără stăpân conform Legii 421/2002 - HCL 371/2007 modificată - alte linii - din care: în colaborare cu: - inspectorii din Primărie - cu Poliţia Naţională

- cu IJJ/Gruparea de Jandarmi Mobilă - RETIM - RATT - alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcţii, Protecţia Copilului, DSP/DSV/OPC etc)

- Cu executorii Primăriei Timişoara

2

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activităţile culturale sportive, religioase, adunări publice, electorale - TOTAL

- număr de efective participante - număr de zile

3 ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC - număr zile - număr efective

4 INTERVENŢII RAPIDE LA STĂRI CONFLICTUALE, TULBURĂRI ALE ORDINII PUBLICE ŞI SPRIJIN EFECTIVE

5 PATRULĂRI AUTO (ordine publică şi circulaţie) 6 PATRULĂRI PEDESTRE (ordine publică şi circulaţie) 7 PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE

8 CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂŢENI, ASOCIAŢII LOCATARI, PIEŢE, TÂRGURI etc.

9 AUTOCOLANTE APLICATE 10 FAPTE DE NATURĂ PENALĂ CONSTATATE 11 FĂPTUITORI PRINŞI ŞI PREDAŢI POLIŢIEI NAŢIONALE 12 URMĂRIŢI PRINŞI ŞI PREDATI 13 CERŞETORI, PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST DEPISTAŢI /ÎNCREDINŢAŢI - minori - adulţi

14 PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU

2

15 ADĂPOSTURI IDENTIFICATE ŞI SESIZATE 16 Verificări privind terenurile virane nesalubrizate şi neîmprejmuite

17 Nr. locaţiilor cu deşeuri abandonate identificate şi salubrizate la intervenţia poliţiştilor locali sau transmise către Direcţia de Mediu pentru salubrizare şi igienizare

18 Verificări privind lucrări de dezinsecţie/deratizare, contracte de salubrizare şi colectare/precolectare selectivă a deşeurilor

19 Număr construcţii verificate: - cu autorizaţie de construire/demolare - fără autorizaţie de construire/demolare

20 Număr de clădiri monumente istorice verificate privind întreţinerea şi reparaţiile 21 Număr de sisteme/afişe publicitare verificate din care: - cu autorizaţie/aviz/acord - fără autorizaţie/aviz/acord

22 Verificări producători agricoli, societăţi comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate

23 Verificări privind afişarea preţurilor şi actele de provenienţă a mărfii

24 Verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu OG 99/2000 actualizată, republicată şi aprobată prin Legea 650/2002;

25 Intervenţii la clădirile degradate cu risc de cădere a faţadei şi luarea primelor măsuri.

26

SOMAŢII APLICATE PE LINIE DE: - Disciplina în construcţii, afişaj stradal şi protejarea monumentelor istorice - Protecţia mediului - Ordine publică - Auto abandonate

27

CONTRAVENŢII CONSTATATE: - din care: - Legea 61/1991 - HCL 371/2007 - Legea 50/1991 - OUG 195/2002 - Legea 12/1990 republicată - Legea 24/2007 cu modificările şi completările ulterioare

- HCL 321/2001, 334/2002, HG 661/2001 - alte acte

28

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENŢIE CONTESTATE VALOAREA AMENZII APLICATE PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ – TOTAL - - din care – PRIMĂRIA TIMIŞOARA - alte PRIMĂRII

29 MĂSURI DE CONFISCARE A BUNURILOR PRIN PROCESE VERBALE DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR

30 PERSOANE LEGITIMATE 31 PERSOANE AVERTIZATE 32 PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII primite – rezolvate pe diferite linii

33 NUMĂRUL NEREGULILOR CONSTATATE ÎN TEREN ŞI SESIZATE DE POLIŢIŞTII LOCALI

34 MATERIALE PUBLICATE ÎN MASS - MEDIA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Jr. Ec. DOREL COJAN

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver.2

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. _______ din _________ APROBAT PRIMAR ROBU NICOLAE

R E F E R A T

privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Având în vedere dispoziţiile art.30 lit. c) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/22.07.2010, Hotărârea Guvernului nr. 1332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2010 – privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică – Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 47/01.03.2011 privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, pentru funcţionarea în condiţii optime a DPLT şi pentru asigurarea unui serviciu eficient în interesul comunităţii locale, s-au aprobat indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara. Luând în considerare modificarea legislaţiei specifice în domeniu, evoluţia şi structura organizatorică a instituţiei, avizul favorabil acordat de către Comisia de Ordine Publică întrunită în data de 18.02.2014, pentru creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate de către poliţia locală în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în domeniile prevăzute de lege, în baza prevederilor art. 30 lit. c) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010,

PROPUNEM:

aprobarea următorilor indicatori de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara:

Cod FO 53-01, ver.2

Nr. Crt.

Indicatorii

Total

1

ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE – TOTAL - din care: - pe ordine şi linişte publică - pe comerţ ilicit - pe mediu şi salubrizare - pe mijloace de transport în comun - pe disciplină în construcţii, afişaj stradal şi protejarea monumentelor istorice

- pe linie de legalitate în pieţe - pe linie de circulaţie rutieră - pe linia respectării reglementărilor privind traficul greu

- pe linie de câini fără stăpân - pe maşini abandonate sau fără stăpân conform Legii 421/2002 - HCL 371/2007 modificată - alte linii - din care: în colaborare cu: - inspectorii din Primărie - cu Poliţia Naţională

- cu IJJ/Gruparea de Jandarmi Mobilă - RETIM - RATT - alte unităţi (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcţii, Protecţia Copilului, DSP/DSV/OPC etc)

- Cu executorii Primăriei Timişoara

2

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activităţile culturale sportive, religioase, adunări publice, electorale - TOTAL

- număr de efective participante - număr de zile

3 ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC - număr zile - număr efective

4 INTERVENŢII RAPIDE LA STĂRI CONFLICTUALE, TULBURĂRI ALE ORDINII PUBLICE ŞI SPRIJIN EFECTIVE

5 PATRULĂRI AUTO (ordine publică şi circulaţie) 6 PATRULĂRI PEDESTRE (ordine publică şi circulaţie) 7 PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE

8 CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂŢENI, ASOCIAŢII LOCATARI, PIEŢE, TÂRGURI etc.

9 AUTOCOLANTE APLICATE 10 FAPTE DE NATURĂ PENALĂ CONSTATATE

Cod FO 53-01, ver.2

11 FĂPTUITORI PRINŞI ŞI PREDAŢI POLIŢIEI NAŢIONALE 12 URMĂRIŢI PRINŞI ŞI PREDATI

13 CERŞETORI, PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST DEPISTAŢI /ÎNCREDINŢAŢI

- minori - adulţi

14 PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU 15 ADĂPOSTURI IDENTIFICATE ŞI SESIZATE 16 Verificări privind terenurile virane nesalubrizate şi neîmprejmuite

17 Nr. locaţiilor cu deşeuri abandonate identificate şi salubrizate la intervenţia poliţiştilor locali sau transmise către Direcţia de Mediu pentru salubrizare şi igienizare

18 Verificări privind lucrări de dezinsecţie/deratizare, contracte de salubrizare şi colectare/precolectare selectivă a deşeurilor

19 Număr construcţii verificate: - cu autorizaţie de construire/demolare - fără autorizaţie de construire/demolare

20 Număr de clădiri monumente istorice verificate privind întreţinerea şi reparaţiile

21 Număr de sisteme/afişe publicitare verificate din care: - cu autorizaţie/aviz/acord - fără autorizaţie/aviz/acord

22 Verificări producători agricoli, societăţi comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate

23 Verificări privind afişarea preţurilor şi actele de provenienţă a mărfii

24 Verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu OG 99/2000 actualizată, republicată şi aprobată prin Legea 650/2002;

25 Intervenţii la clădirile degradate cu risc de cădere a faţadei şi luarea primelor măsuri.

26

SOMAŢII APLICATE PE LINIE DE: - Disciplina în construcţii, afişaj stradal şi protejarea monumentelor istorice - Protecţia mediului - Ordine publică - Auto abandonate

27

CONTRAVENŢII CONSTATATE: - din care: - Legea 61/1991 - HCL 371/2007 - Legea 50/1991 - OUG 195/2002 - Legea 12/1990 republicată - Legea 24/2007 cu modificările şi completările ulterioare

- HCL 321/2001, 334/2002, HG 661/2001 - alte acte

Cod FO 53-01, ver.2

La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 47/01.03.2011 privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Pt. SECRETAR Jr. Ec. DOREL COJAN SIMONA DRĂGOI SEF BIROU JURIDIC MARIN BLAJIN

AVIZAT JURIDIC

28

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENŢIE CONTESTATE VALOAREA AMENZII APLICATE PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ – TOTAL - - din care – PRIMĂRIA TIMIŞOARA - alte PRIMĂRII

29 MĂSURI DE CONFISCARE A BUNURILOR PRIN PROCESE VERBALE DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR

30 PERSOANE LEGITIMATE 31 PERSOANE AVERTIZATE 32 PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII primite – rezolvate pe diferite linii

33 NUMĂRUL NEREGULILOR CONSTATATE ÎN TEREN ŞI SESIZATE DE POLIŢIŞTII LOCALI

34 MATERIALE PUBLICATE ÎN MASS - MEDIA