keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 162/16.09.1997 privind unele masuri de protectie a arborilor de pe raza Municipiului Timisoara

16.09.1997

Hotararea Consiliului Local 162/16.09.1997
privind unele masuri de protectie a arborilor de pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0979731/02.09.1997 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Hotararii Guvernului nr.127/30.03.1994 privind sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator;
In baza Hotararii Guvernului nr.137/1995 a protectiei mediului;
In baza Legii nr.81/1993 privind determinarea despagubirilor in cazul unor pagube produse fondului forestier , vegetatiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publica si privata;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (p) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Pe raza Municipiului Timisoara pentru un arbore taiat (defrisat), de
catre persoane fizice sau juridice, din cauze obiective (uscare, deteriorarea
gospodariei subterane, gospodariei aeriene, afectare a cladirilor), cel care
defriseaza va planta in mod obligatoriu minimum 2 arbori ornamentali.
In cazul in care fapta este savarsita in afara perioadei optime de
plantat, se va achita contravaloarea a minimum 2 arbori ornamentali la
pepiniera Primariei Timisoara.

Art.2: Determinarea pagubelor produse prin taierea (defrisarea) in orice mod a
arborilor, degradarea ori distrugerea acestora, va fi efectuata de catre
inspectorii abilitati din cadrul Directiei Tehnice, in baza Metodei de calcul
stabilite conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Acesti inspectori vor aplica si sanctiuni corespunzatoare celor gasiti vinovati
, in conformitate cu prevederile normelor legale in materie. Art.3: Cu
aducereala indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica
din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Regiei Autonome de Horticultura Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
POP MIHAI
Contrasemneaza