keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara

10.12.2002

Hotararea Consiliului Local 349/10.12.2002
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002-6156/15.04.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Propunerea domnului consilier PETRU BUJOR;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 8/29.01.2001 - pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism , Direcţia Economică şi Direcţia Juridică din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexă . i HOL. (012. 2002 CONSTATAREA ŞI SANCȚIONAREA CONTRAVENȚIILOR PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DISPOZIȚII GENERALE Art. 1. — Asigurarea și păstrarea curățeniei şi ordinii pe teritoriul municipiului Timişoara, buna gospodărire a acestuia şi respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituţiilor publice, agenților economici, a altor persoane juridice precum şi a cetățenilor. CAPITOLUL I. ACTIVITĂŢI EDILITAR GOSPODĂREŞTI Art. 2. — Constituie contravenție și se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 1.000.000 — 2.000.000 lei — persoane fizice 2.000.000 — 4.000.000 lei — persoane juridice a. Neîntreţinerea fațadelor de la magazine, chioşcuri sau tonete, prin lucrări de reparaţii, zugrăvire sau vopsire; b. Neîntreţinerea curățeniei şi igienei în clădiri, locuințe, anexe gospodăreşti, în jurul blocurilor de locuinţe şi a spațiilor în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe terenurile pe care le deţin; c. Neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, țiglelor, olanelor şi a geamurilor sparte, precum şi a firmelor uzate sau deteriorate; Neafişarea numărului de imobil la loc vizibil; Neiîntreținerea curățeniei şi igienei în chioşcuri, tonete, magazine şi spațiile din jurul acestora; Cosirea fără autorizație în parcuri, zone verzi, scuaruri sau grădini publice; Nepresărarea de nisip, rumeguş, sau alte materiale pe trotuare, în faţa imobilelor în caz de polei; Neîmprejmuirea şi nesalubrizarea terenurilor deținute; Necosirea ierbii, a gazonului din spațiile verzi aferente sau limitrofe imobilului, curții, grădinii; oa => ma m Art. 3. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 1.000.000 — 2.000.000 lei — persoane fizice 2.000.000 — 4.000.000 lei — persoane juridice

a. Necurăţarea înscrisurilor sau însemnelor de orice fel de pe clădiri, monumente, statui sau grupuri statuare; b. Nerefacerea zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodăreşti prin lucrări de gazonare, plantații de flori sau grad viu; c. Împrejmuirea domeniului public fără autorizare; d. Cultivarea grădinilor de legume şi zarzavat pe domeniul public; e. Necurăţarea zăpezii şi a gheții imediat după depunere sau cel târziu până la ora 9,00 de pe trotuare, din faţa imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea. Zăpada sau gheața se va depune pe carosabil lângă bordura fără să împiedice circulația şi scurgerea apei în sistemul de canalizare; f Neefectuarea curățeniei în jurul şantierelor de construcții şi reparații. CAPITOLUL IL. SALUBRIZAREA MUNICIPIULUI Art. 4. — Constituie _contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 1.000.000 — 2.000.000 lei — persoane fizice 2.000.000 — 4.000.000 lei — persoane juridice a neîncheierea contractelor pentru colectarea deşeurilor menajere cu operatorii de servicii publice de salubrizare şi pentru colectarea deşeurilor recirculabile cu unitățile de profil, b. neefectuarea curățeniei străzilor, parcurilor şi a altor zone publice de către operatorul de serviciu public; c. neasigurarea manipulării corespunzătoare a pubelelor şi a coşurilor de gunoi stradale, de către personalul operatorului serviciului public pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora, d. necurățirea fecalelor câinilor de pe spațiile unde circulația acestora este permisă; Art. 5. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 3.000.000 — 5.000.000 lei a. -Netransportarea în aceeaşi zi a deşeurilor vegetale în urma amenajării şi întreţinerii spațiilor verzi precum şi neefectuarea salubrizării stradale inclusiv golirea coşurilor de gunoi amplasate pe străzi; -Nesalubrizarea în aceeaşi zi a suprafeței carosabilului sau trotuarului unde se execută lucrări de construcții, reparații sau intervenții la reţeaua tehnico edilitară; -Necolectarea ritmică a deşeurilor animaliere în fosa septică special destinată şi amenajată, de către operatorul serviciului public; b. Neamplasarea la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru şi la sediul unde îşi desfăşoară activitatea a unui coş pentru colectarea reziduurilor de către agenții economici; Art. 6. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 4.000.000 — 8.000.000 lei pentru operatorii de servicii publice a. Neîntocmirea graficelor cu frecvența de colectare a deşeurilor menajere şi neavizarea lor către organele în drept.

Art. 7. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 5.000.000 — 10.000.000 lei pentru operatorii deservicii publice neînştiinţarea Biroului de Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara asupra modificărilor ce intervin în graficele de colectare a reziduurilor; nerespectarea notificărilor transmise de către Serviciul Administrare Mediu Urban privind starea sau executarea unor lucrări specifice de salubrizare stradală; neîncheierea contractelor pentru incinerarea deşeurilor spitaliceşti rezultate din activitatea sanitară de stat şi particulară, pentru unitățile sanitare; CAPITOLUL III. CONSERVAREA ŞI PROTECȚIA MEDIULUI Art. 8. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: â. 2.000.000 — 5.000.000 lei — persoane fizice 5.000.000 — 10.000.000 lei — persoane juridice distrugerea spațiilor verzi şi a materialului dendrofloricol existent prin rupere, tăiere, călcare, sau prin alte mijloace; efectuarea tăierilor de corecții, defrişări, scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuștilor, puieților sau a lăstarilor fără aprobare; efectuare plantărilor de arbori sau arbuşti pentru amenajarea sau refacerea zonelor verzi pe alte amplasamente şi fără avizul serviciilor de specialitate din Primărie; schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără avizul Serviciului Administrare Mediu Urban din Primărie; neîntreținerea în stare corespunzătoare a spațiilor verzi, de către întreținătorii lezali, -contravenientul va suporta contravaloarea evaluării zonelor verzi şi a materialului dendrofloricol afectat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; (HCL nr.388/28.03.2000, HCL nr.162/16.09.1997, HCL nr.155/1999) Art. 9. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 2.000.000 — 4.000.000 lei — persoane fizice 3.000.000 — 6.000.000 lei — persoane juridice nemenținerea în stare corespunzătoare a locurilor de agrement, de către deţinătorii legali ; circulația sau staționarea autovehiculelor sau vehiculelor în parcuri sau pe zone verzi; arderea deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în curți, intravilanuri sau pe străzi; nerefacerea calității de mediu în zonele de impact la terminarea lucrărilor, gararea autovehiculelor de transport marfă şi persoane în alte locuri decât cele aprobate;

Art. 10. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: e 2.000.000 — 5.000.000 lei — persoane fizice 5.000.000 — 10.000.000 lei — persoane juridice insuşirea arborilor doborâţi de fenomene naturale sau a arborilor care au fost tăiați, scoşi din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de specialitate din Primărie; efectuarea de puțuri, fântâni sau izvoare fără autorizație; aplicarea unor pesticide fără autorizare şi a celor care distrug insectele polenizatoare ; Art. 11. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: se 5.000.000 — 10.000.000 lei — persoane fizice 8.000.000 — 12.000.000 lei — persoane juridice neefectuarea periodică prin laboratoarele de specialitate a analizelor la sursele de apă; punerea în circulație a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare; nedotarea instalațiilor tehnologice care sunt surse de poluare cu sisteme de neutralizare; Art. 12. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: â. b. Cc. 2.000.000 — 4.000.000 lei — persoane fizice 3.000.000 — 6.000.000 lei — persoane juridice nemontarea tubulaturii pentru evacuarea gazelor arse la instalațiile proprii de încălzire la nivelul superior al imobilelor, prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare sau fum; neluarea măsurilor de colectare în containere speciale, neutralizarea şi evacuarea pe rampe special amenajate a deşeurilor şi reziduurilor grosiere, a uleiurilor, grăsimilor, solvenților, vopselelor detergenților, produselor petroliere şi a altor substanțe chimice care deteriorează procesele tehnologice la diferite obiective. CAPITOLUL IV INTREŢINEREA ȘI REPARAȚIA DRUMURILOR Art. 13. — Constituie _contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 1.000.000 — 2.000.000 lei — persoane fizice 2.000.000 — 4.000.000 lei — persoane juridice neîntreţinerea permanentă a curățeniei şanțurilor de scurgere a apelor pluviale, a podeţelor şi tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietății, în vederea evitării inundațiilor ori a stagnării apelor, nerespectarea locurilor de parcare stabilite; neîntreţinerea trotuarelor, căilor pietonale şi a locurilor de parcare pe care le folosesc din dreptul imobilelor; acoperirea şanțurilor, rigolelor sau tuburilor de beton cu diferite materiale sau deşeuri.

Art. 14. — Constituie _contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 2.000.000 — 4.000.000 lei — persoane fizice 3.000.000 — 6.000.000 lei — persoane juridice a. distrugerea îmbrăcăminții părţii carosabile, a trotuarelor şi a marcajelor rutiere prin circularea cu mijloace de transport şi utilaje neadecvate; b. executarea de lucrări sau intervenţii la reţeaua tehnico-edilitară fără aprobarea serviciilor de specialitate din Primărie. c. Neanunţarea organelor de specialitate din Primărie despre lucrările de construcţii, reparații sau intervenții în carosabil, de unde rezultă pământ, moloz sau alte deşeuri, în vederea stabilirii locului de depozitare a acestora; d. Necurăţarea căilor publice după descărcarea sau încărcarea mijloacelor de transport; Art. 15. — Constituie _contravenție şi se sancţionează cu amendă contravențională şi cu lipirea de colanțe autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, precum şi cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor, cu plata contravalorii prestației efectuate în locurile în care sunt prevăzute plăcuțe adiționale de ridicare sau blocare la roată a autovehiculelor: Amenda contravențională este cuprinsă între: 3.000.000 — 6.000.000 lei — persoane fizice 5.000.000 — 10.000.000 lei — persoane juridice a. opnrea și staționarea autovehiculelor pe trotuare, zone verzi, scuaruri, insule de dirijare a circulației, în alveole şi în stațiile mijloacelor de transport în comun; b. oprirea și staționarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activități ale unor obiective sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător, c. parcarea şi staționarea autovehiculelor în zona de protecție a şanțurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare a şanțurilor; d. rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele agreate de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. e. circulația cu autovehiculele în zona: Piaţa Victoria, Piaţa Unirii, str. Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare (între Piaţa Traian şi Aurel Vlaicu); f. Executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate şi fără acordul Comisiei de Circulaţie a municipiului Timişoara; CAPITOLULY PROTECŢIA SANITARĂ PUBLICĂ Art. 16. — Constituie _contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 2.000.000 — 4.000.000 lei — persoane fizice 3.000.000 — 6.000.000 lei — persoane juridice

a. nerespectarea măsurilor prescrise de Direcţia de Sănătate Publică pentru prevenirea bolilor transmisibile sau intoxicațiilor; b. nerespectarea normelor de igienă din ştranduri sau bazine de înot; utilizarea unor surse de apă fără să se cunoască indicatorii de calitate, e Art. 17. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 2.000.000 — 4.000.000 lei — persoane fizice 3.000.000 — 5.000.000 lei — persoane juridice a. neasigurarea cu apă potabilă necesară la locurile de muncă în special în zilele caniculare; b. nemenţinerea unor temperaturi normale la locurile de muncă în orice anotimp; utilizarea canalelor pluviale deschise pentru evacuarea sau scurgerea apei fecaloid menajere sau cu conținut periculos. e CAPITOLUL VI. RESPECTAREA NORMELOR DE CONVIEȚUIRE SOCIALĂ Art. 18. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 200.000 — 4.000.000 lei pentru persoane fizice a Creşterea animalelor şi păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente sau în adăposturi improvizate în jurul blocurilor de locuit; | b. Creşterea animalelor şi păsărilor în zonele A şi B ale municipiului c. Neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fosa septică creând astfel disconfort vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanță de 10 m față de cea mai apropiată locuință conform reglementărilor igienico —sanitare în vigoare, betonată şi prevăzută cu capac. d. Accesul liber pe domeniul public a păsărilor şi animalelor de orice fel, e. Amplasarea de grajduri, fose, platforme pentru depozitarea gunoiului în curţi sau grădini la o distanță mai mică de 30 m de locuinţele limitrofe. f Murdărirea sau distrugerea mobilierului urban existent pe domeniul public( coşuri de gunoi, bănci , jocuri pentru copii, jardiniere) g. Amplasarea bătătoarelor de covoare şi a pubelelor pentru colectarea deşeurilor menajere la mai puțin de 10 m de ferestrele imobilelor; h Utilizarea domeniului public pentru diferitele activități gospodăreşti( spălat rufe, gătit) Art. 19. — Constituie contravenție și se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 2.000.000 — 4.000.000 lei a. Deţinerea şi creşterea câinilor şi pisicilor în apartamente situate în blocuri de locuințe sau în clădiri cu mai multe apartamente se va putea face numai cu acordul scris al locatarilor limitrofi şi cu aprobarea scrisă a asociației de locatari/proprietari, ştampilată de către organele de conducere alese de proprietari/ locatari. În apartamentele locuite în comun este interzisă creşterea şi deținerea de câini fără acordul tuturor proprietarilor;

Toate animalele de companie vor avea carnet de sănătate cu vaccinurile la zi, întreţinându-se igiena în apartamente şi pe părțile comune ale imobilului pentru a nu crea disconfort vecinilor. Nerespectarea distanței de minimum 10 m a amplasamentului adăpostului (cuşca) câinelui față de apartamentele învecinate în curțile de folosință comună, precum şi ţinerea acestora dezlegați, ziua sau noaptea. Necurățirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile unde circulația câinilor este permisă. Deţinerea de către asociaţiile de locatari/proprietari a câinilor pe spaţiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public; La sediile şi punctele de lucru ale societăților comerciale şi ale instituțiilor, se admite deținerea şi creşterea unui număr de maxim 2 câini care vor fi supravegheați ziua şi noaptea; accesul liber al câinilor în afara proprietății este interzis. Proprietarii, deţinătorii legali de câini de companie au obligația să afişeze vizibil o plăcuță cu inscripţionarea “Câine periculos” pe uşa de acces în proprietate. CAPITOLUL VII TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL Art. 20. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 4.000.000 — 12.000.000 lei pentru persoane fizice şi juridice Punerea în circulație a autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiţiile de curățenie, igienă sau poluează atmosfera, sau au scurgeri de ulei motorină sau alți carburanți; Efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale, speciale, în convenție sau neregulate, instituirea de stații urcare — coborâre pe teritoriul municipiului Timişoara fără avizul Comisiei de Circulaţie, precum şi devierea de la traseul stabilit de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Art. 21. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: sp 3.000.000 — 6.000.000 lei pentru persoane fizice şi juridice Neasigurarea spălării şi salubrizării autovehiculelor la intrarea pe drumurile publice, Neasigurarea curățeniei în locurile de încărcare, descărcare, în stații şi la capetele de linii; Neafişarea în stații a graficelor de circulație şi a intervalelor orare specifice transportului în comun; Nerespectarea graficelor de circulație şi a intervalelor orare specifice transportului în comun, exceptând cazurile de forță majoră; Neasigurarea curățeniei şi întreținerii spațiului dintre şinele căii de rulare la tramvaie şi în buclele de întoarcere, îndepărtarea vegetației şi întreținerea căii de rulare în parametrii tehnici normali de funcționare; Neasigurarea curățeniei şi igienizării mijloacelor de transport în comun aflate în circulație;

Neasigurarea încărcării şi etanşeizării corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi murdărirea sau degradarea căilor public; transportul de materiale explozibile sau inflamabile în mijloacele de transport în comun; Art. 22. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: a e 500.000 — 1.000.000 lei pentru persoane fizice - Călătoria fără bilet, abonament sau legitimație de călătorie adecvate mijlocului de transport în comun folosit sau refuzul prezentării organelor de control, la cererea acestora, a actelor de identitate. Excepție fac copiii, până la vârsta de 5 ani inclusiv ; coborârea, urcarea, blocarea sau forțarea uşilor mijlocului de transport pe timpul mersului; transportul de animale vii şi păsări, transportul unor bagaje voluminoase care stânjenesc călătorii, călătoria pe mijloacele de transport pe liniile de refugii sau în buclele de întoarcere, Antrenarea de discuţii cu conducătorul mijlocului de transport şi intrarea persoanelor străine în cabina acestuia pe timpul transportului; Difuzarea de muzică obscenă în mijlocul de transport în comun, Fumatul, scuipatul, consumul de semințe şi băuturi alcoolice, precum şi a altor alimente care conduc la disconfortul celorlați călători şi aruncarea de hârtii, ambalaje şi resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun, Cântatul, cerşitul, provocarea de scandal ori adresarea de cuvinte injurioase la adresa călătorilor şi a personalului de deservire a transportului în comun, Art. 23. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: a o 4.000.000 — 8.000.000 lei pentru operatorii de transport Oprirea mijloacelor de transport între stații sau în afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora; Schimbarea rutei stabilite de către conducătorul auto sau alte persoane neautorizate, Folosirea mijloacelor de transport în comun în alte scopuri decât în cele destinate; Folosirea mijloacelor de transport în comun în scopuri publicitare prin aplicarea în mijlocul de transport în comun a afişelor fără avizul Primăriei Municipiului Timişoara; Art. 24. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 2.000.000 — 4.000.000 lei nerespectarea obligaţiei controlorilor RATT de a avea o ținută decentă, un comportament civilizat şi de a purta la vedere ecusonul sau legitimația de serviciu; degradarea mijlocului de transport în comun prin orice mijloace atât în mers cât şi în staţionare de către persoanele fizice;

CAPITOLUL VIII AMENAJAREA TERITORIU LUI, URBANISM ŞI ACTIVITATEA DE CONSTRUCŢII Art. 25. — Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: p 1.000.000 — 10.000.000 lei persoane juridice 5.000.000- 8.000.000 lei persoane fizice Nerespectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții de către organele de specialitate din Primărie. Extinderea cimitirelor umane fără autorizație sanitară şi fără acordul autorității locale; Neîmprejmuirea incintelor şantierelor de construcții sau a punctelor de lucru şi instalarea panourilor de avertizare şi identificare; Nesemnalizarea punctelor de lucru atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, pentru evitarea accidentelor. CAPITOLUL IX ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Art. 26. — Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: e. 2.000.000 — 3.000.000 lei — persoane fizice 3.000.000 — 5.000.000 lei — persoane juridice Abandonarea necontrolată pe domeniul public a aparatelor de orice fel şi utilajelor defecte, tonetelor sau chişcurilor, construcțiilor metalice, caroseriilor sau autovehiculelor degradate sau dezmembrate; Montarea schelelor sau macaralelor de construcții fără aprobare şi fără plata taxelor legale; Montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru parcuri de distracţii, circuri sau alte manifestări fără aprobare. Expunerea pentru reclamă sau publicitate pe domeniul public a unor autovehicule, utilaje sau aparatură fără aprobare; Spălarea autovehiculelor pe domeniul public. Art. 27. — Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între; ae 2.000.000 — 4.000.000 lei — persoane fizice 3.000.000 — 5.000.000 lei — persoane juridice Murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de reparații la autovehicule; Amplasarea rulotelor şi containerelor de construcţii pe domeniul public fără aprobare şi fără achitarea taxelor legale; Necurățirea şi nerepararea spațiului de parcare de către deținătorii legali; Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităților aprobate; Ocuparea domeniului public cu orice construcții provizorii sau materiale fără aprobare şi fără achitarea taxelor legale;

f Scăldatul în canalul Bega şi folosirea malurilor ca loc pentru plajă. Art. 28. — Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 2.000.000 — 4.000.000 lei — persoane fizice 4.000.000 — 6.000.000 lei — persoane juridice a. Societăţile comerciale care au în exploatare staţii de alimentare cu carburanți, amplasate pe domeniul public, sunt obligate să întrețină şi să repare pavajele şi spațiile verzi aferente acestora; CAPITOLULX ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC Art. 29. — Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 2.000.000 — 3.000.000 lei Ocuparea de către orice persoană a unei locuințe fără contract de închiriere. Degradarea acoperişurilor sau a teraselor prin montarea unor antene de orice tip de către proprietar, persoane fizice. c. Depozitarea în poduri sau în alte spații libere din imobil de materiale sau obiecte nefolosibile, de către proprietar. d. Distrugerea pardoselelor sau a pereților locuinţei de către deținătorii de contract; e. Lipirea, scrierea sau expunerea de anunţuri în alte locuri decât pe panourile de afişaj de către proprietar, persoane fizice. sp Art. 30. — Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 1.000.000 — 20.000.000 lei a. Schimbarea destinaţiei locuințelor sau a spaţiilor cu altă destinație decât cea de locuință fără acordul Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; b. Executarea de modificări constructive în locuințe, în spațiile cu altă destinație sau în imobil fără acordul Direcţiei Patrimoniu; c. Efectuarea de modificări la instalațiile sanitare, electrice, termice, de iluminat sau de gaze. CAPITOLUL XI PUBLICITATEA Art. 31. — Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 1.000.000 — 20.000.000 lei a. Lipirea afişelor, posterelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât în cele autorizate. b. Folosirea de afişe, postere sau pliante de publicitate în incinta societăților comerciale sau instituțiilor publice fără achitarea taxelor de publicitate;

Cc. Montarea de panouri publicitare sau benere fără acordul organelor de specialitate din Primărie; Art. 32. — Constituie _contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: b. 1.000.000 — 2.000.000 lei - Neîntreținerea periodică a panourilor de AFIŞAJ sau de PUBLICITATE, - Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de către deţinătorii legali ale acestora; Expunerea de materiale publicitare în cimitire, de către persoane fizice şi juridice; Art. 33. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: e 3.000.000 — 5.000.000 lei Folosirea mijloacelor de transport în scopuri publicitare fără acordul autorității locale şi fără achitarea taxelor locale; Instalarea panounlor cu denumirea firemei fără autorizaţia eliberată de Primărie; Desfăşurarea activității de către agenții economici fără montarea firmelor de identificare; CAPITOLUL XII CANALIZAREA, ALIMENTAREA CU APĂ ŞI EPURAREA APELOR UZATE Art. 34. — Constituie contravenție și se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 2.000.000 — 4.000.000 lei a. Neînlocuirea în procesul de producţie a apei potabile cu apă industrială, acolo unde procesul de producție o permite şi există surse; b. Nemenţinerea în stare de funcţionare a bazinelor proprii de acumulare şi a staţiilor de repompare a apei din incintă pentru scopuri tehnologice sau incendiu; c. Nemenținerea în stare corespunzătoare de funcţionare a decantoarelor, separatoarelor de grăsimi, respectiv a staţiilor de epurare a apelor uzate şi de neutralizare; d. Însuşirea fără drept a capacelor, ramelor metalice şi a grătarelor de la rețelele tehnico- edilitare. Art. 35. — Constitute contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: sp 3.000.000 — 6.000.000 lei Deteriorarea instalațiilor publice de distribuire a apei şi de canalizare; Deteriorarea racordurilor, robineților, branşamentelor şi a stațiilor de protecție catodică, Deteriorarea aparatelor de măsură şi control şi a sigiliilor aplicate;

d. Nemenţinerea şi nefixarea la cotă a pavajului, a pieselor vizivile (trape, capace,grătare) Art. 36. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: PIp d. 5.000.000 — 10.000.000 lei manevrarea neautorizată a vanelor şi a robineților de concesii; folosirea hidranților publici în alte scopuri decât cele legate de incendiu; folosirea apei potabile de la cişmele, puțuri sau fântâni publice pentru spălarea maşinilor; colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice. Art. 37. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 1.000.000 — 2.000.000 lei acoperirea cu pământ, moloz, sau alte materiale ale receptorilor, căminelor de apă; mutarea sau deteriorarea tăblițelor indicatoare de identificare a gospodăriilor subterane; necurățirea nămolurilor din staţiile de decantare; utilizarea aparatelor de măsură şi control neverificate metrologic; Art. 38. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: STP 2.000.000 — 4.000.000 lei neevacuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către aparținători, nedesfundarea sistemelor de canalizare din incinta gospodăriilor individuale; menținerea în stare de nefuncționare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale de pe străzi, de către operatorul serviciului public; înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de pământ sau alte reziduuri; spargerea coloanelor şi evacuarea apelor uzate în subsoluri de către proprietar, persoane fizice. nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de măsură şi control in scopul citirii, înregistrării sau efectuării controlului de calitate al apei. CAPITOLUL XIII ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE, ENERGIE TERMICA, ELECTRICA ŞI ILUMINATUL PUBLIC Art. 39. — Constituie _contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: â. 3.000.000 — 5.000.000 lei Nemenținerea şi nefixarea la cotă a pavajului, a pieselor vizibile (trape, capace, grătare, răsuflători etc.);

Deteriorarea aparatelor de măsură şi control şi a căminelor unde sunt amplasate acestea; Deteriorarea conductelor, racordurilor şi a robineților; Racordarea la reţeaua de termoficare sau branşarea la instalația electrică fără avizul organelor de specialitate; Interzicerea accesului personalului autorizat, la instalațiile interioare din incinta beneficiarului; Art. 40. — Constituie _contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: â. b. Cc. 5.000.000 — 10.000.000 lei Intervenţia neautorizată la rețeaua termică, electrică sau de iluminat public precum şi la puncte şi centrale termice . Amplasarea de construcţii sau acoperirea cu pământ sau alte materiale a rețelelor termice şi electrice; Modificări ale instalațiilor interioare fără acordul furnizorului Art. 41. — Constituie contravenție și se sancţionează cu amendă cuprinsă între: Fe 1.000.000- 2.000.000 lei Folosirea apei calde menajere la spălarea autovehiculelor; Montarea pe stâlpii de rețele electrice a anunţurilor sau afişelor publicitare; Montare pe stâlpii rețelelor electrice a benerelor sau a panourilor publicitare fără aprobarea serviciilor de specialitate din primărie. Art. 42. — Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: sp 2.000.000 — 4.000.000 lei Nepoziționarea stîlpilor de rețele electrice pe amplasamentele aprobate; Distrugerea rețelei şi a lămpilor de iluminat public; Executarea de improvizații la rețeaua de iluminat public în gospodăriile individuale sau în alte locuri publice; Modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări fără acordul serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei; Înlocuirea şi montare altor lămpi de iluminat public; Folosirea la iluminatul public a generatoarelor electrice fără aprobare; Racordarea la iluminatul public fără aprobare. Art. 43. — Constituie _contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: â. b. 4.000.000 — 8.000.000 lei Agăţarea sau prinderea materialelor de orice fel de firele electrice dispuse pe domeniul public; Prinderea benerelor sau a panourilor publicitare pe stâlpi fără aprobare sau la o înălțime care împiedică circulația sau vizibilitatea;

c. Racordarea la rețeaua sau branşamenul de gaze naturale existente a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale fără acordul proprietarului de rețea sau branşament; d. Refuzul, acceptului titularului de investiție pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale a altor consumatori, dacă aceştia consimt să participe proporțional la suma investită de titular. CAPITOLUL XIV CĂI DE ATAC PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR ŞI APLICARE A - SANCȚIUNILOR SE VA FACE CONFORM ORDONANŢEI GUVERNULUI NR.2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENŢIILOR Art. 44. În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătura situația creată prin săvârşirea contravenției, organul constatator poate aplica în mod repetat, după fiecare somaţie, la care contravenientul nu se conformează, o nouă amendă pentru contravența săvârşită. La societățile comerciale şi instituţii, sancţiunea se aplică conducătorului acesteia, patronului sau persoanei care a avut sarcina de a urmări îndeplinirea obligațiilor respective. Agentul constatator stabileşte amenda în Procesul-Verbal de constatare a contravenției. În afara sancţiunilor prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în cuprinsul aceluiaş proces verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin contravenție cât şi confiscarea obiectelor care au servit la săvârşirea contravenției, cu precizarea valorilor. Art. 45. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de către: - Primar, ofițerii şi subofițerii din cadrul Ministerului de Interne special abilitați; - Angajaţii împuterniciți ai regiilor şi societăților comerciale care aparțin Consiliului Local, pentru contravențiile săvârşite în domeniul lor de activitate; - Salariaţii primăriei anume împuterniciți prin dispoziții ale Primarului; - Alte persoane împuternicite de către Primar, Art. 46. Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează în conformitate cu prevederile legale; Art. 47. Sunt supuse confiscării bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenţii. Art. 48. Contestațiile se soluţioneată de către Judecătorie. Art. 49. Plata amenzii se face la CEC sau la Trezoreria Finanţelor Publice, iar o copie de pe chitanță se predă organului constatator sau se trimite prin poştă organului din care acesta face parte în termen de 48 ore.