keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 187/24.04.2018 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara

24.04.2018

Hotararea Consiliului Local 187/24.04.2018
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-7728/03.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-7728 din data de 03.04.2018 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7728/03.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 17 alin. 3 , art. 59, alin. 1, lit. a, h, i şi alin. 2 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art. 6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1. La art. 8, alin. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Deşeurile rezultate din activitatea medicală, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activitatea medicală pe care o desfăşoară pe teritoriul municipiului Timişoara.
2. La art. 8, alin. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală va avea următorul conţinut:
a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;
b) locul generării deşeurilor (punct de lucru, etc.);
c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri
care sunt prevăzute la anexa Deciziei Comisiei 2014/955/UE), estimată şi
exprimată în tone sau kg (pe baza datelor din anul precedent);
d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate - colectare, stocare temporară,
transport, valorificare, depozitare sau altă formă de eliminare finală;
e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor - se va specifica capacitatea
recipientelor/containerelor speciale utilizate;
f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu
acesta;
g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor - se prezintă copia contractului
încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;
h) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii
sanitare;
i) data întocmirii planului, numele şi prenumele, semnătura conducătorului unităţii
sanitare."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2018-7728/03.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului

Timişoara

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 şi până în prezent, au intervenit modificări ale legislaţiei cu privire le modul în care sunt gestionate deşeurile, motiv pentru care se impune o nouă reglementare prin prezentul act normativ. Prin Hotărârea de Guvern nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, deşeurile se codifică conform Anexei 2 din prezentul act normativ. În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h,i din actul normativ menţionat mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acţiona pentru refacerea şi protecţia mediului, precum şi de a asigura şi de a răspunde pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

Astfel, se impune actualizarea legislaţiei în vigoare cu privire la clasificarea şi codificarea deşeurilor, precum şi a modului de gestiune a deşeurilor şi armonizarea cu legislaţia naţională/internaţională în domeniu. Producătorii/generatorii de deşeuri rezultate de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti, deşeuri vegetale rezultate de la curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeuri de producţie, deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale, nămolurile de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali, au obligaţia să prezinte anual, până la data de 15 februarie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le desfăşoară pe teritoriul municipiului Timişoara. Urmare a celor expuse mai sus, considerăm necesară şi oportună, aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, după cum urmează: 1. Propunem modificarea art. 8, alin. 2 după cum urmează: (2) Deşeurile rezultate din activitatea medicală, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activitatea medicală pe care o desfăşoară pe teritoriul municipiului Timişoara. 2. Propunem modificarea art. 8, alin. 3, după cum urmează: (3) „Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală va avea următorul conţinut: a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri; b) locul generării deşeurilor (punct de lucru, etc.);

c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la anexa Deciziei Comisiei 2014/955/UE), estimată şi exprimată în tone sau kg ( pe baza datelor din anul precedent); d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – colectare, transport, stocare temporară, valorificare, depozitare sau altă formă de eliminare finală; e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor – se va specifica capacitatea recipientelor/containerelor speciale utilizate; f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu acesta; g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului; h) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii sanitare; i) data întocmirii planului, numele şi prenumele, semnătura conducătorului unităţii sanitare.”

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA SC2018-7728/03.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea

contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7728/03.04.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, prin care se propune modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h,i din actul normativ menţionat mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acţiona pentru refacerea şi protecţia mediului, precum şi de a asigura şi de a răspunde pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

Propunem modificarea art.8, alin. 2 şi alin. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, după cum urmează: 1. La art. 8, alin. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: (2)Deşeurile rezultate din activitatea medicală, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activitatea medicală pe care o desfăşoară pe teritoriul municipiului Timişoara. 2. La art.8 alin. 3, se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală va avea următorul conţinut: a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri; b) locul generării deşeurilor (punct de lucru, etc.); c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la anexa Deciziei Comisiei 2014/955/UE), estimată şi exprimată în tone sau kg (pe baza datelor din anul precedent); d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – colectare, stocare temporară, transport, valorificare, depozitare sau altă formă de eliminare finală; e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor – se va specifica capacitatea recipientelor/containerelor speciale utilizate; f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu acesta;

g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului; h) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii sanitare; i) data întocmirii planului, numele şi prenumele, semnătura conducătorului unităţii sanitare.”

În concluzie, considerăm necesară şi oportună modificarea acestui articol, întrucât legislaţia cu privire la clasificarea şi codificarea deşeurilor şi la modul de gestiune a deşeurilor a suferit modificări. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERVICIU R.M.P.A.M. ADRIAN BERE-SEMEREDI ALEXANDRU GHIULAI CONSILIER CLAUDIA DOBRE

Cod FO53-01,Ver.1