keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 108/27.03.2012 privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara

27.03.2012

Hotararea Consiliului Local 108/27.03.2012
privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-6964/16.03.2012 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul nr. 972/2007;
Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;
Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
Având în vedere prevederile din Normele metodologice de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul nr. 353/2007;
În temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
Având în vedere Procesul verbal de şedinţă din data de 13.03.2012 privind propunerea de Regulament pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. d), alin. (5) lit. a), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata si modificata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă darea în administrare Regiei Autonome de Transport Timişoara a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Timişoara, pe perioada cât Regia Autonoma de Transport Timisoara îsi mentine forma juridica avuta la data emiterii prezentei hotarâri.

Art. 2: Se aproba Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3: Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 4: Se aprobă Lista privind amplasarea staţiilor prin care se asigură vânzarea legitimaţiilor/ abonamentelor de călătorie, stabilite de comun acord cu Regia Automomă de Transport Timişoara, conform Anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotarâre. Această listă va fi actualizată de Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ori de câte ori situaţia o impune.

Art. 5: Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt prevăzute în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, în Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, precum şi în reglementările naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

Art. 6: Bunurile proprietate publică şi/sau privată a Municipiului Timişoara din componenţa sistemelor de utilităţi publice utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate sunt date în administrarea şi exploatarea Regiei Autonome de Transport Timişoara prin hotărâri ale Consiliului Local. Alte bunuri vor fi date în administrarea şi exploatarea Regiei Autonome de Transport Timişoara tot prin hotărâri ale Consiliului Local.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Politiei Locale Timişoara;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 LA HCL NR. ........./...........................

REGULAMENT PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE

CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiului Timişoara, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, precum si raporturile dintre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizati si utilizatorii serviciilor. (2) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, troleibuze şi tramvaie. (3) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se pot efectua numai în condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament, ale Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. ART. 2 Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciilor de transport public local trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume: a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale; b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public local; c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a bunurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări; d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizaţi, la piaţa transportului public local; e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public local prin asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinamic şi loial. ART. 3 În sensul prezentului regulament-cadru, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: 1. activitate de transport public local - suma operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea mărfurilor sau a persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinaţiei de vehicule, pe distanţe şi în condiţii prestabilite, efectuate în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2); 2. autoritate de autorizare - serviciul specializat de transport local din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Timişoara; 3. autorizaţie de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplineşte condiţiile pentru accesul la efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate cu tramvaie şi troleibuze; 4. caiet de sarcini al licenţei de traseu - documentul care însoţeşte licenţa de traseu, care cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie şi realizarea unui transport în condiţii de siguranţă şi confort; 5. copie conformă a licenţei comunitare - document în baza căruia se efectuează transport rutier contra cost, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra cost; 6. licenţă comunitară - document care permite accesul operatorului de transport autorizat la piaţa transportului rutier; 7. componentele infrastructurii tehnico-edilitară – bunuri necesare realizării serviciului de transport public local, inventariate şi evidenţiate în cadastrele imobiliar – edilitare ale unităţilor administrativ –

teritoriale, aflate în proprietatea publică sau privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale. Infrastructura tehnico – edilitară cuprinde: construcţii, instalaţii şi echipamente specifice pentru întreţinerea, repararea şi parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, autobaze, garaje, ateliere, staţii de spălare şi igienizare, etc.; dispecerate şi dotări speciale de urmărire şi coordonare în trafic a vehiculelor de transport, de intervenţie şi de depanare; calea de rulare a tramvaielor; reţele electrice de contact pentru tramvaie şi troleibuze; sistemul energetic de alimentare a reţelelor de contact electrice, staţii de transformare-redresare, sisteme de conectare, racorduri de alimentare aferente reţelelor de contact; amenajări stradale, precum: staţii de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a legitimaţiilor de călătorie; 8. licenţă de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport; 9. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activităţii de transport rutier, posesoare a unui certificat de competenţă profesională şi care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat; 10. program de circulaţie - documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conţine în principal informaţii privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii şi intervalele de succedare a curselor; 11. program de transport public local - programul propus şi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a localităţii, programele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul şi capacitatea mijloacelor de transport necesare; 12. staţie publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc mijloacele de transport pentru urcarea şi coborârea persoanelor transportate; 13. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe obiective, cuprinse între două capete de linie, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate; 14. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local. ART. 4 Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări prin exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în condiţii de siguranţă rutieră, calitate şi confort şi în concordanţă cu interesul general al comunităţilor pe care le reprezintă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. CAP. II Efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate SECŢIUNEA 1 Principiile şi obiectivele efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate ART. 5 Transportul public local se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, ale reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. ART. 6 (1) Transportul public local se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în ţară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Transportul public local de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi, după caz, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare. ART. 7 Transportul public local de persoane se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei. ART. 8 Efectuarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să asigure: a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate; b) accesul la serviciile de transport public local şi protecţia categoriilor sociale defavorizate; c) informarea publicului călător; d) executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort; e) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente; f) continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate. SECŢIUNEA a 2-a Licenţe, autorizaţii şi alte documente necesare pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate ART. 9 Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 sau de către un transportator autorizat, aşa cum acesta este definit şi autorizat conform prevederilor Legii nr. 92/2007; b) se efectuează pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi, respectiv pe raza administrativ- teritorială a zonei metropolitane, sau numai între localităţile unui judeţ, în funcţie de tipul de transport stabilit potrivit legii. În cazul în care traseul transportului pe şină depăşeşte limita localităţii, acesta va fi considerat transport public local; c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către autorităţile competente desemnate potrivit legii; d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în judeţul sau localitatea respectivă. În condiţiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizează de către transportatorii autorizaţi; e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii sau autogări, după caz; f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011; g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini, elaborate şi eliberate în condiţiile stabilite prin normele de aplicare elaborate şi aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii, denumite în continuare Norme.

ART. 10 Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi care deţin licenţă de traseu valabilă, după caz. ART. 11 (1) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Timişoara. (2) În cazul în care traseul transportului pe şină depăşeşte limita localităţii, acesta se consideră transport public local. ART. 12 Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente, documente care vor fi prezentate la control, obligatoriu, de către conducătorul auto: a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberate de Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în original; b) programul de circulaţie; c) copia conformă a licenţei de comunitare, în cazul autobuzelor, în original; d) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, după caz; e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract; f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini; g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie; h) certificatul de înmatriculare şi anexa cu inspecţia tehnică periodică valabilă, în cazul autobuzelor; i) asigurarea obligatorie de răspundere civilă; j) foaia de parcurs a mijlocului de transport; k) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto/vatmanului, afişată la loc vizibil, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat; l) permisul de conducere valabil. ART. 13 (1) Licenţa de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoţită de caietul de sarcini al acesteia şi de programul de circulaţie, pentru o perioadă de 3 ani, fără a depăşi valabilitatea programului de transport. (2) Licenţa de traseu este nominală şi nu este transmisibilă. ART. 14 (1) Licenţa de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulaţie. (2) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu cuprinde: a) staţiile publice, precum şi amplasarea acestora; b) numărul şi capacitatea autobuzelor; c) intervalul de succedare a curselor; d) ora primei/ultimei plecări de la capetele de traseu; e) zilele în care se efectuează transporturile. (3) Licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia sunt prezentate în Anexa 1 şi Anexa 2 la prezentul Regulament. (4) Operatorul de transport care funcţionează în subordinea Consiliului Local şi care efectuează transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara va fi scutit de la plata taxei de eliberare a licenţei de traseu. ART. 15 (1) Licenţa de traseu se eliberează de Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în baza următoarelor documente: a) cerere; b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora;

c) copiile conforme ale licenţei comunitare, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă, în copie; d) copie a certificatului de înmatriculare cu anexa cu inspecţia tehnică periodică valabilă pentru toate autobuzele utilizate în efectuarea curselor; e) document justificativ privind norma de poluare (minim EURO 3), în copie; f) copie ,,conform cu originalul” a cărţii de identitate a vehiculului; g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie; h) graficul de circulaţie, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de transport; i) avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cu traseul şi locaţiile ce vor fi utilizate ca staţii de urcare/coborâre a călătorilor pe raza Municipiului Timişoara, în copie; (2) Avizul Comisiei de Circulaţie se obţine în baza următoarelor documente: a) cerere; b) act justificativ din care să rezulte traseele şi locaţiile ce vor fi utilizate ca staţii de urcare/coborâre a călătorilor pe raza Municipiului Timişoara; c) licenţa comunitară, în copie; d) copie după Certificatul de Înregistrare al societăţii eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; (3) Retragerea licenţei de traseu se face de către Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în următoarele cazuri: a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale prezentului Regulament; c) când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii eronate; d) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; e) la retragerea licenţei comunitare. ART. 16 (1) Serviciul de transportul public local de persoane prin curse regulate efectuat cu tramvaie sau troleibuze, pe raza municipiului Timişoara, se realizează de către transportatori autorizaţi pe baza autorizaţiei de transport (model prevăzut în Anexa 3 la prezentul Regulament) eliberată de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. (2) Autorizatia de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu tramvaie sau troleibuze, se acorda prin dispozitia Primarului la propunerea autoritatii de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Timişoara, în urma depunerii de catre solicitant a unui dosar care va cuprinde:

a) cerere-tip; b) copie a certificatului de înmatriculare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului, în calitate de transportator; c) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menţionându-se cazurile de interdicţie sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv; d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor; e) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menţionează mijloacele de transport pe care doreşte să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local şi dacă acestea sunt sau vor fi deţinute în proprietate şi înmatriculate în judeţul respective, sau în baza unui contract de leasing; f) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deţine în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

g) declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei; h) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei; i) copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate. k) dovada plăţii taxei pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate cu tramvaie sau troleibuze; (3) Operatorilor de transport deţinători ai unei licenţe comunitare corespunzătoare, care doresc să execute şi alte servicii de transport public local cu autovehicule, cu excepţia celui efectuat cu autobuze, pe raza municipiului Timişoara, autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va elibera la cererea acestora autorizaţii de transport pe baza unei documentaţii care va cuprinde:

a) cerere-tip; b) copia a licenţei comunitare; c) declaraţie pe propria răspundere, în original, prin care se menţionează mijloacele de transport

pe care doresc să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local şi dacă sunt deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing; ART. 17 (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu/autorizaţiei de transport se comunică de către operatorul de transport Autorităţii de autorizare, în termen de 5 zile de la data constatării, acestea urmând a fi înlocuite. (2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a. SECŢIUNEA a 3-a Siguranţa rutieră ART. 18 În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii de transport public local au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei. ART. 19 Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii publice de transport local au următoarele îndatoriri: 1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi reconstrucţia mijloacelor de transport; 2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare; 3. în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare; 4. să monteze, prin operatori economici autorizaţi, tahografe şi limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului, pentrul tipul de transport la care utilizarea tahografului/limitatorului de viteză este obligatorie; 6. să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă; 7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceştia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere şi de odihnă şi să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens; 8. să verifice funcţionarea tahografului şi a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz; 9. să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra tahografelor şi a limitatoarelor de viteză; 10. să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus; 11. să se asigure că sunt respectate normele de protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului; 12. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă şi/sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor disponibile; 13. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulaţie; 14. să respecte şi să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase; 15. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public local de persoane prin curse regulate. ART. 20 Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 21 Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi periodică, şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice; 2. să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră şi conduita preventivă; 3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră; 4. să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului; 5. să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, şi să utilizeze corect tahograful; 6. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcţionare; 7. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public de persoane prin curse regulate. 8. să prezinte la controlul în trafic documentele stabilite prin prezentul Regulament, precum şi orice alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare.

ART. 22 Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii de transport public local vor întreprinde o investigaţie pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulaţie în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului. ART. 23 Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere. SECŢIUNEA a 4-a Condiţii privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate ART. 24 Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu respectarea următoarelor condiţii: 1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi a capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută; 2. în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane; 3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a hărţii schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare; 4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile stabilite de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale şi nominalizate într-o anexă la hotărârea de dare în administrare; 5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului călător; 6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului; 7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport; 8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe; 10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei; 11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public; 12. nu se admit la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru; 13. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport; 14. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaţie; 15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administraţiei publice locale;

16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 17. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport; 18. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu; 19. să asigure, prin dispecerate şi dotări speciale, urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare, precum şi aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situaţii care pot afecta desfăşurarea transportului, în vederea asigurării condiţiilor asumate privind regularitatea, siguranţa şi confortul; 20. să dispună de echipaje de intervenţie şi depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum şi pentru intervenţii la reţeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor etc.; 21. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu în caz de forţă majoră; 22. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport; 23. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort; 24. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare; 25. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport; 26. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea executantului transportului; 27. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire şi combatere a incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 28. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen. ART. 25 Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează serviciul de transport public local prin curse regulate au obligaţia de a instrui conducătorii mijloacelor de transport cu privire la atribuţiile şi obligaţiile ce la revin şi de a verifica modul în care acestea sunt respectate pe parcursul desfăşurării transportului. CAP. III Drepturi şi obligaţii ART. 26 Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport/transportatorilor autorizaţi care desfăşoară activităţi de transport public local sunt prevăzute în prezentul Regulament şi în Caietele de sarcini ale serviciului de transport public local de persoane, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. ART. 27 Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care desfăşoară activităţi de transport public local de persoane au următoarele drepturi: a) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate; b) să actualizeze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate cu rata inflaţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operaţiunilor de transport, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate; d) să utilizeze patrimoniul propriu sau dat în administrare pentru asigurarea serviciului public local de călători prin curse regulate; e) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condiţiile stabilite conform hotărârii de dare în administrare; f) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredinţat spre administrare.

ART. 28 Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile secţiunilor a 3-a şi a 4-a operatorii de transport şi, după caz, transportatorii autorizaţi au următoarele obligaţii: a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public local de persoane prin curse regulate; b) să asigure prestarea serviciului conform hotărârii de dare în administrare; c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare; d) să respecte indicatorii de performanţă şi de calitate stabiliţi prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; e) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local de persoane; f) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local de persoane; g) să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi confort; h) să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; i) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente; j) să fundamenteze şi să supună aprobării autorităţilor administraţiei publice locale tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate; k) să nu încarce în mod artificial costurile de operare; l) să pună la dispoziţia publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; m) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, la bunurile date în administrare şi să asigure curăţenia la capetele de traseu cât şi pe traseu; n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi diferenţa de tarif pentru protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului local; o) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind asigurările; p) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora; q) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului executat; r) să asigure accesul organelor de control la informaţiile privind executarea serviciului dat în administrare şi modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente şi a bunurilor date în administrare; s) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră; ş) să deţină la sediul social următoarele documente: 1- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului, în copie; 2 - cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie conformă cu originalul pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing; 3 - contractele de leasing pentru vehiculele utilizate, în cazul transportului prin curse regulate; 4 - avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto; 5- toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării autorizaţiei de transport; 6 - documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;

7 - evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport; 8 - evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative transmise Autorităţii de autorizare în cazul accidentelor grave de circulaţie; 9- autorizaţia de transport; 10 - alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; t) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv autorităţilor de reglementare competente conform legii, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi evaluării modului de prestare a serviciului; ţ) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare; u) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi; v) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri; w) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; x) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat. y) să comunice, la cerere, autorităţii de autorizare datele de identificare a conducătorului mijlocului de transport în comun care a săvârşit abateri de la prevederile actelor normative în vigoare; z) să nu folosească mijloacele de transport în scopuri publicitare prin aplicarea în salonul/pe suprafaţa exterioară a acestora de afişe fără avizul Primăriei Municipiului Timişoara. ART. 29 Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele obligaţii: a) să aibă un comportament civilizat în raport cu utilizatorii serviciilor de transport persoane şi în raport cu organele de control; b) să nu permită intrarea persoanelor străine în cabina acestuia pe timpul efectuării transportului; c) să nu oprească mijloacele de transport între staţii, în afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora; d) să nu folosească mijloacele de transport în alte scopuri decât în cele destinate; e) să nu părăsească mijlocul de transport în timpul desfăşurării transportului, fără motiv întemeiat; f) să nu oprească mijloacele de transport în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor în afara staţiilor; g) să nu schimbe traseul aprobat de autorităţile competente; h) să păstreze curăţenia în staţiile mijloacelor de transport şi la capetele de linii; i) să aibă o ţinută va fi îngrijită, fiind interzisă îmbrăcămintea necorespunzătoare, şort, maiou, şlapi ; j) să deschidă, în staţii, toate uşile mijlocului de transport pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor. ART. 30 Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local de persoane, persoane fizice sau juridice. ART. 31 (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele: a) să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local de persoane, în condiţiile achitării costului legitimaţiei/abonamentului de călătorie; b) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local de persoane. c) să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile consiliului local cu privire la transportul public local de persoane, pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara; d) să conteste hotărârile consiliului local în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condiţiile legii;

e) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizaţi, prin nerespectarea obligaţiilor asumate; f) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale orice deficienţe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local de persoane şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora; h) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind serviciul de transport public local; (2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi pentru plata serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate. ART. 32 Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele: a) să deţină bilete, abonamente sau legitimaţii de călătorie valabile şi adecvate mijlocului de transport în comun folosit sau alte documente de transport stabilite prin actele normative în vigoare; b) să prezinte la solicitarea organelor de control documentele prevăzute la lit. a) a prezentului articol, precum şi actele de identitate; c) să nu transporte animale vii sau păsări; d) să nu transporte bagaje voluminoase care stânjenesc călătorii; e) să nu călătoarească pe mijloacele de transport în buclele de întoarcere sau pe liniile de refugii; f) să nu antreneze în discuţii conducătorul mijlocului de transport şi să nu intre în cabina acestuia; g) să nu difuzeze muzică obscenă în mijlocul de transport; h) să nu fumeze, să nu scuipe, să nu consume seminţe şi băuturi alcoolice, precum şi alte alimente care conduc la disconfortul celorlalţi călători; i) să nu arunce hârtii, ambalaje sau resturi de orice fel în mijloacele de transport; j) să nu cânte, să nu cerşească, să nu provoace scandal şi să nu adreseze cuvinte injurioase la adresa călătorilor şi a personalului de deservire a transportului în comun; k) să nu blocheze sau să nu forţeze uşile mijlocului de transport; l) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea; m) să nu degradeze mijloacele de transport, atât în mers, cât şi în staţionare; n) să nu transporte în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale; o) să urce în autobuz/troleibuz numai pe uşa din faţă; p) să nu folosească mijloacele de transport în scopuri publicitare prin aplicarea în salonul acestora de afişe fără avizul Primăriei Municipiului Timişoara. CAP. IV Indicatori de performanţă ART. 33 (1) Indicatorii de performanţă privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi trebuie să cuprindă cel puţin următorii: 1. numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului faţă de programul de circulaţie; 2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore; 3. numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct. 1 şi 2; 4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulaţie; 5. numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:

a) numărul de reclamaţii justificate; b) numărul de reclamaţii rezolvate; c) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale; 6. numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaţie; 7. vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru călători; 8. despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizaţi pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului; 9. numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale; 10. numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport/ transportatorului autorizat. (2) În efectuarea serviciului de transport public local operatorul de transport/transportatorul autorizat va respecta indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament, precum şi alţi indicatori de performanţă în efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, în care se va ţine seama de necesităţile comunităţilor locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico- edilitare, precum şi de cerinţele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, aprobaţi prin hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. CAP. V Răspunderi şi sancţiuni ART. 34 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 – 500 lei faptele săvărşite de către persoanele fizice pentru nerespectarea prevederilor art. 32 lit. a) – l) din prezentul regulament. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 - 1000 lei faptele săvărşite de către persoanele fizice pentru nerespectarea prevederilor art. 32 lit. m), n) şi p) din prezentul regulament, dacă nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale înfracţiunii. ART. 35 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 – 500 lei faptele săvărşite de către conducătorii mijloacelor de transport, după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 21 pct.2 şi pct.8; b) nerespectarea prevederilor art. 24 pct.10; c) nerespectarea prevederilor art.29 lit. a) - j). d) fumatul, folosirea abuzivă a claxonului şi antrenarea de conflicte verbale cu alţi participanţi la trafic. e) refuzul de a se legitima la solicitarea personalului împuternicit de autorităţile administraţiei publice locale pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. ART.36 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 – 1500 lei faptele săvârşite de către operatorii de transport /transportatorii autorizaţi, după cum urmează:

a) Nerespectarea prevederilor art. 12, art. 24 pct.1 - 3, pct. 5 şi 7, pct.11, 15 şi 17 pct.18 – 25, pct. 27 – 28.

b) Nerespectarea prevederilor art. 28 lit.z (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 – 2500 lei faptele săvârşite de către operatorii de transport/transportatorii autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 28 lit.e), g), h), i), l), m), p), r), ş), t). CAP. VI Dispoziţii finale şi tranzitorii ART. 37 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul Serviciului Reglemetări Transporturi Urbane al Direcţiei Tehnice.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, în conformitate cu OUG 2/2001, actualizată, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul – verbal. ART. 38 La data întrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă art. 31 alin. 1 lit. h, art. 32 şi art. 33 din Anexa la HCL nr. 371/2007. ART. 39 Prezentul Regulament se completează cu prevederile Legii nr. 92/2007, Ordinului nr. 353/2007, precum şi cu prevederile reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

RO ROMANIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA TEHNICĂ LICENȚĂ DE TRASEU Seria........... NT... ie Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: Valabilă de la data de....................... pânăladata de....................... Eliberată în baza Licenţei comunitare Seria............ Li EEE. Data eliberării.......... o eee, Primar, Director, GHEORGHE CIUHANDU CULIȚACRIS Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane prin curse regulate pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat şi în conformitate cu acesta. Cod FP 18-03, Ver.3

Traseul:Linia Seria............ NT. coc,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA TEHNICĂ

CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU

Seria TM Nr.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate

Linia / Lungimea

traseului Nr. de staţie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ultima

zile lucrătoare

zile nelucrătoare

B. Amenajările şi dotările autovehiculului:

Operatorul de transport, Primar,

Valabilitate

Operatorul de transport

Denumirea staţiei

A. Denumirea traseului:

TUR

Zilele în care

circulă

Intervalul de

succedare a

curselor(min.)

Nr. mijloacelor

de transport

Capacitatea

(nr. locuri)

Director,

(Se înscriu seria şi numărul licenţei de traseu pentru curse regulate)

Plecări de la capetele de traseu

Prima

RETUR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ AUTORIZAȚIA:DE:' TRANSPORT NT... cite ee QIN... Te ea pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane cu tramvaie şi troleibuze Se autorizează „reprezentată prin persoana desemnată «cu sediul/domiciliul în , pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoâanecutrâmvaie şi troleibuze Autorizaţia este valabilă pentru o peţioadă de Sani începând cu data până la data de Data eliberării Primar, Director, GHEORGHE CIUHANDU CULIȚĂ CHIŞ FP18-01, Ver.4

NOTA: - La expirare, se returnează emitentului în termen de 10 zile. Se va înştiința emitentul, în condițiile le ri ale datelor înscrise. Expirarea perioadei de valabilitate a au area acesteia, conform legii. Drepturile şi obligațiile titularului autori egulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului d nr. 972/2007. Titularul autorizaţiei de transport este obligat să trans ata Autorităţii de Autorizare date reale şi N port public local, aprobat prin Ordinul complete referitoare la transportul public cu tramvai Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara este îndreptățită să aplice sancţiuni în toate cazurile în care constată că au fost încălcate prevederile legale în vigoare precum şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara, privind transportul public local. FP 18-01, Ver.4

  Atasament: Anexa_2.pdf

  ANEXA 2 LA HCL NR. ............../......................................

  CAIET DE SARCINI al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

  CAP. I Obiectul caietului de sarcini ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune. ART. 3 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării activităţilor de realizare a serviciului de transport public local prin curse regulate şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. ART. 4 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă şi siguranţă în exploatare. (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate. ART. 5 Terminologia utilizată este cea prevăzută în regulamentul serviciilor de transport public local, elaborat de autoritatea locală de transport şi aprobat prin hotărâre a consiliului local al Municipiului Timişoara. CAP. II Cerinţe organizatorice minimale ART. 6 Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura: a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulaţie şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei, confortul pasagerilor şi protecţia mediului; b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni ale acestora; c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea şi efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului; d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.); e) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora; f) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;

  g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport; h) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare; i) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă; j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/ transportatorului autorizat; l) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin hotărârea de dare în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; m) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora; n) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; o) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale a informaţiilor solicitate şi accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de transport public local; p) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; q) statistica accidentelor şi analiza acestora; r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; t) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; u) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie; v) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale. ART. 7 Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport public local aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. ART. 8 Condiţiile de realizare a investiţiilor de către Municipiul Timişoara şi a cheltuielilor aferente acestora pentru transportul public local prin curse regulate se vor stabili de comun acord cu operatorul de transport şi vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. CAP. III Sistemul de transport public local de persoane ART. 9 Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, transport rutier public local prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Timişoara. ART. 10 (1) Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligaţia să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de transport, care conţine condiţiile specifice privind traseele, perioadele şi programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, prezentat în anexa nr. 1. (2) Programul de transport, pe o perioadă de 6 ani, pentru tramvaie, troleibuze şi autobuze este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

  (3) Programul de transport va fi actualizat de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara astfel: a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu; b) prin introducerea de noi trasee; c) prin modificarea numărului de curse de către autoritatea locală de transport; d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie; e) prin introducerea de staţii noi; f) prin eliminarea de staţii, la solicitarea operatorului de transport rutier. ART. 11 (1) Denumirea staţiilor, distanţele dintre staţii şi amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt prezentate în anexa nr. 2 (2) Anexa 2 va fi actualizată de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ori de câte ori se impune. ART. 12 În vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane pe raza administrativ- teritorială a Municipiului Timişoara, care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, operatorul de transport/transportatorul autorizat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută; 2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane; 3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare; 4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile stabilite de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale şi nominalizate printr-o anexă la hotărârea de dare în administrare; 5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului călător; 6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului; 7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport; 8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe; 10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei; 11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

  12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune; 13. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor; 14. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate pentru transportul public local de persoane prin curse regulate; 15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administraţiei publice locale; 16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 17. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport; 18. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie; 19. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţă majoră; 20. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport; 21. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort; 22. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare; 23. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 24. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea executantului transportului; 25. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 26. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen; 27. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 28. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii. Diferenţa de tarif pentru protecţie socială, se stabileşte conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supusă aprobării consiliului local; 29. să elaboreze bugetul privind întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale la bunurile date în administrare, conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta; 30. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora; 31. să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat; 32. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi; 33. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; 34. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat; 35. alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

  ANEXA 1 LA CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN

  CURSE REGULATE

  PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU TRAMVAIE, TROLEIBUZE ŞI AUTOBUZE

  Programul de transport public local pentru reteaua de trasee tramvaie din municipiul Timisoara

  Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

  Plecari de la capete de traseu

  Linia Nr.

  statii/sens Lungimea

  Traseul

  Capacit ate (nr.

  locuri) 5 – 7 7 - 830 830– 1230 1230 – 17 17 - 20 20– 24 prima ultima

  Capăt 1: 13–24/ 13-24*

  (17/ 17)

  11–17/ 11-17*

  (17/ 17)

  13–19/ 13-19*

  (17/17)

  12–16/ 12-16*

  (17/ 17)

  12–17/ 12-17*

  (17/ 17)

  30-34/ 30-34*

  (16–24/ 16-24)

  500/500*

  (545/545)

  2308/2308*

  (2245/2245)

  Capăt 2:

  1

  16 / 16

  14.544 m

  Dus: Gara de Nord – P-ta Timisoara 700 – P-ta Traian– P-ţa Gen.V.Economu – U.M.T. - Meteo Intors: Meteo – P-ţa Traian – P-ta Timisoara 700– Gara de Nord Cap. 1 : Gara de Nord Cap. 2 : Meteo

  126 / 276

  5 / 5*

  ( 4 / 4 )

  5 / 5*

  ( 4 / 4 )

  4 / 4*

  ( 4 / 4 )

  5 / 5*

  ( 4 / 4 )

  5 / 5*

  ( 4 / 4 )

  2 / 2*

  ( 3 / 3 )

  532/532*

  (617/617)

  2340/2340*

  (2317/2317)

  Capăt 1: 10–20/ 10-18*

  (17–18/ 17-18)

  10–11/ 13-14*

  (17–18/ 17-18)

  10–17/ 14-15*

  (17–18/ 17-18)

  11–12/ 14-15*

  (17–18/ 17-18)

  11–14/ 14-15*

  (17–18/ 17-18)

  14-21/ 14-26*

  (17–18/ 17-18)

  436/437*

  (505/505)

  2323/2304*

  (2310/2310)

  Capăt 2:

  2

  18 / 20

  15.403 m

  Dus: Dambovita – P-ta Timisoara 700 – P-ta Traian– Gara de Est – Meteo Intors: Meteo – P-ta Gen.V.Economu – P-ta Traian– P-ta Timisoara 700– Dambovita Cap. 1 : Dambovita Cap. 2 : Meteo

  126 / 276

  7 / 5*

  ( 4 / 4 )

  7 / 5*

  ( 4 / 4 )

  6 / 5*

  ( 4 / 4 )

  6 / 5*

  ( 4 / 4 )

  6 / 5*

  ( 4 / 4 )

  4 / 4*

  ( 4 / 4 )

  510/511*

  (539/539)

  2339/2338*

  (2344/2344)

  Capăt 1: 9–19/ 8-15*

  (19–38/ 19-20)

  9–10/ 11-12*

  (17–21/ 17-21)

  9–16/ 12-16*

  (12–18/ 12-18)

  7–16/ 11-17*

  (14–16/ 14-16)

  7–22/ 12-23*

  (14–17/ 14-17)

  17-28/ 20-31*

  (13–19/ 13-19)

  507/513*

  (506/544)

  2311/2303*

  (2347/2347)

  Capăt 2:

  4

  22 / 22

  17.877 m

  Dus: Calea Torontalului – P-ta Timisoara 700 – P-ta Traian– P-ta Gen.Ghe.Domasnean – Ciarda Rosie Intors: Ciarda Rosie – P-ta Gen.Ghe.Domasnean – P-ta Traian– P-ta Timisoara 700– Calea Torontalului Cap. 1 : Calea Torontalului Cap. 2 : Ciarda Rosie

  126 / 276

  8 / 6*

  ( 4 / 4 )

  8 / 6*

  ( 4 / 4 )

  8 / 5*

  ( 5 / 5 )

  8 / 6*

  ( 5 / 5 )

  8 / 6*

  ( 5 / 5 )

  4 / 3*

  (5 / 5 )

  506/506*

  (545/604)

  2322/2317*

  (2310/2310)

  Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

  Plecari de la capete de traseu

  Linia Nr.

  statii/sens Lungimea

  Traseul

  Capacit ate (nr.

  locuri) 5 – 7 7 - 830 830– 1230 1230 – 17 17 - 20 20– 24 prima ultima

  Capăt 1: 20/ 20*

  (20/ 20)

  20/ 20*

  (20/ 20)

  20/ 20*

  (20/ 20)

  20/ 20*

  (20/ 20)

  20/ 20*

  (20/ 20)

  20/ 20*

  (20/ 20)

  509/509*

  (545/545)

  2327/2327*

  (2325/2325)

  Capăt 2:

  5

  16 / 23

  14.100 m

  Dus: Ronat – Balta Verde – P-ta Timisoara 700– P-ţa Traian Intors: P-ta Traian – Banatim – P-ta N.Balcescu– P-ta Timisoara 700 – Balta Verde - Ronat Cap. 1 : Ronat Cap. 2 : P-ta Traian

  126 / 276

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  530/530*

  (527/527)

  2310/2310*

  (2247/2247)

  Capăt 1: 18–19/ 18-19*

  (18–19/ 18-19)

  18–19/ 18-19*

  (18–19/ 18-19)

  18–19/ 18-19*

  (18–19/ 18-19)

  18–19/ 18-19*

  (18–19/ 18-19)

  18–19/ 18-19*

  (18–19/ 18-19)

  19-30/ 19-30*

  (18–19/ 18-19)

  548/548*

  (551/551)

  2246/2246*

  (2257/2257)

  Capăt 2:

  6

  18 / 13

  13.100 m

  Dus: Calea Torontalului – bv. C.Brediceanu– P-ta Maria– P-ta N.Balcescu – Banatim – P-ta Traian Intors: P-ta Traian. – P-ta Timisoara 700 – Balta Verde– Calea Torontalului Cap. 1 : Calea Torontalului Cap. 2 : P-ta Traian

  126 / 276

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  2 / 2*

  ( 3 / 3 )

  527/527*

  (548/548)

  2302/2302*

  (2332/2332)

  Capăt 1: 17/ 17*

  (17–34/ 17-34)

  17/ 17*

  (17/ 17)

  17/ 17*

  (17/ 17)

  17/ 17*

  (17/ 17)

  17/ 17*

  (17/ 17)

  17/17*

  (17/ 17)

  440/440*

  (541/541)

  2305/2305*

  (2258/2258)

  Capăt 2:

  7a

  10 / 12

  8.383 m

  Dus: Dambovita – P-ta Mocioni – P-ta Sf Maria– P-ta N.Balcescu – Drubeta Intors: Drubeta – str. Pavlov – str.E.Zola– P-ta Veteranilor– Dambovita Cap. 1 : Dambovita Cap. 2 : Drubeta

  126 / 276

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  (2 / 2 )

  455/455*

  (556/556)

  2320/2320*

  (2313/2313)

  Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

  Plecari de la capete de traseu

  Linia Nr.

  statii/sens Lungimea

  Traseul

  Capacit ate (nr.

  locuri) 5 – 7 7 - 830 830– 1230 1230 – 17 17 - 20 20– 24 prima ultima

  Capăt 1: 17/ 17* (17–34/ 17-34)

  17/ 17*

  (17/ 17)

  17/ 17*

  (17/ 17)

  17/ 17*

  (17/ 17)

  17/ 17*

  (17/ 17)

  17/17*

  (17/ 17)

  450/450*

  (550/550)

  2332/2332*

  (2307/2307)

  Capăt 2:

  7b

  11 / 11

  8.383 m

  Dus: Dambovita – P-ta Veteranilor – str.E.Zola– str.Pavlov - Drubeta Intors: Drubeta – P-ta N.Balcescu– P- ta Sf.Maria – P-ta Mocioni - Dambovita Cap. 1 : Dambovita Cap. 2 : Drubeta

  126 / 276

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  (2 / 2 )

  506/506*

  (606/606)

  2348/2348*

  (2323/2323)

  Capăt 1: 11–15/ 13-14*

  (18–19/ 18-19)

  11–12/ 13-14*

  (18–19/ 18-19)

  15–19/ 13-14*

  (18–19/ 18-19)

  13–15/ 13-14*

  (18–19/ 18-19)

  13–24/ 13-14*

  (18–19/ 18-19)

  27-28/ 14-22*

  (18–19/ 18-19)

  514/514*

  (557/557)

  2339/2329*

  (2322/2322)

  Capăt 2:

  8

  15 / 15

  13.787 m

  Dus: Gara de Nord – P-ta Mocioni– P-ta Sf.Maria– P-ta N.Balcescu – Banatim – P-ta Gen Ghe.Domasnean Intors: P-ta Gen Ghe.Domasnean – Banatim –P-ta N.Balcescu– P-ta Sf.Maria – P-ta Mocioni – Gara de Nord Cap. 1 : Gara de Nord Cap. 2 : P-ta Gen Ghe. Domasnean

  126 / 276

  5 / 4*

  ( 3 / 3 )

  5 / 4*

  ( 3 / 3 )

  3 / 4*

  (3 / 3 )

  4 / 4*

  ( 3 / 3 )

  4 / 4*

  ( 3 / 3 )

  2 / 3*

  ( 3 / 3 )

  528/511*

  (545/545)

  2309/2318*

  (2252/2252)

  Capăt 1: 9–18/ 11-20*

  (18–19/ 18-19)

  7–12/ 11*

  (13–22/ 13-22)

  7–15/ 10-15*

  (13–14/ 13-14)

  11–13/ 13-14*

  (11–16/ 11-16)

  9–14/ 12-15*

  (18–19/ 18-19)

  14-31/ 15-20*

  (18–19/ 18-19)

  538/538*

  (558/558)

  2334/2334*

  (2341/2341)

  Capăt 2:

  9

  12 / 12

  11.464 m

  Dus: P-ta Gen Ghe.Domasnean – bv.Iosif Bulbuca – bv.L.Rebreanu – Dambovita Intors: Dambovita – bv.Liviu Rebreanu – bv Iosif Bulbuca– P-ta Gen Ghe. Domasnean Cap. 1 : P-ta Gen Ghe. Domasnean Cap. 2 : Dambovita

  126 / 276

  5 / 5*

  ( 3 / 3 )

  6/ 5*

  ( 4 / 4 )

  5 / 5*

  ( 4 / 4 )

  5 / 4*

  ( 4 / 4 )

  5 / 4*

  ( 3 / 3 )

  3 / 3*

  (3 / 3 )

  510/510*

  (530/530)

  2306/2306*

  (2313/2313)

  Legendă:

  • 1 – 5 - Luni – Vineri; • S / V* - Şcoală / Vacanţă*; • (6 / 7 ) - ( Sâmbătă / Duminică).

  Programul de transport public local pentru reteaua de trasee troleibuze din municipiul Timisoara

  Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

  Plecari de la capete de traseu

  Linia Nr.

  statii/sens Lungimea

  Traseul

  Capacit ate (nr.

  locuri) 5 – 7 7 - 830 830– 1230 1230 – 17 17 - 20 20– 24 prima ultima

  Capăt 1: 15–33/ 10-18*

  ( 17 /

  17–18)

  15–12/ 09-16*

  (13-26/ 17–18)

  11–17/ 15-17*

  ( 13 /

  17–18)

  6–15 11-24*

  (13-18/ 17-19)

  12–16 10-15*

  ( 17 /

  17–18)

  17–20 14-23*

  ( 17 /

  17–18)

  515/548*

  (641/641)

  2322/2332*

  (2309/2309)

  Capăt 2:

  11

  15 / 14

  13.300 m

  Dus: Ghe. Baritiu – Gara de Nord – Piata 700 – Piata Marasti – Arena Aquasport Intors: Arena Aquasport – Oituz – Piata 700 – Gara de Nord – Ghe. Baritiu Cap. 1 : Ghe.Baritiu Cap. 2 : Arena Aquasport

  81

  3 / 4*

  ( 2 / 2 )

  7 / 5*

  ( 3 / 3 )

  5 / 4*

  ( 4 / 3 )

  7 / 5*

  ( 4 / 3 )

  4 / 5*

  ( 3 / 3 )

  3 / 4*

  ( 3 / 3 )

  450/522*

  (616/616)

  2256/2306*

  (2244/2224)

  Capăt 1: 9-18/

  14-19*

  (16/16)

  6-12/ 8-10*

  (16/16)

  10-15/ 8-16*

  (12-16/

  16)

  6-15/ 9-14*

  (11-13/ 15-17)

  5-15/ 9-23*

  (8-17/

  16)

  14-17/ 10-18*

  (16/16)

  517/516*

  (634/634)

  2330/2307*

  (2323/2322)

  Capăt 2:

  14

  13 / 12

  11.350 m

  Dus: Ghe. Baritiu – Gara de Nord – Piata 700 – Piata Marasti – I.I. de la Brad Intors: I.I. de la Brad – Piata C.Europei – Piata 700 – Gara de Nord – Ghe. Baritiu Cap. 1 : Ghe.Baritiu Cap. 2 : I.I. de la Brad

  81

  4 / 3*

  ( 2 / 2 )

  7 / 6*

  ( 3 / 3 )

  4 / 5*

  ( 4 / 3 )

  7 / 6*

  ( 4 / 3 )

  6 / 6*

  ( 4 / 3 )

  3 / 4*

  ( 3 / 3 )

  452/452*

  (611/611)

  2305/2243*

  (2300/2559)

  Capăt 1: 14 /

  10–14*

  (15/15)

  6–12/ 9–15*

  (15/15)

  8–16/ 15–17*

  (15/15)

  6–14/ 10–13*

  (15/15)

  9–15/ 11–24*

  (15/15 )

  15 / 13–17*

  (15–30/ 15–30)

  514/514*

  (603/603)

  2315/2314*

  (2305/2305)

  Capăt 2:

  15

  6 / 7

  6.050 m

  Dus: Prezan – Martirilor – Cluj – Traian Grozavescu Intors: Traian Grozavescu – Cluj – Martirilor – Prezan Cap. 1 : Prezan Cap. 2 : Traian Grozavescu

  81

  2 / 3*

  ( 2 / 2 )

  5 / 3*

  ( 2 / 2 )

  3 / 2*

  ( 2 / 2 )

  5 / 3*

  ( 2 / 2 )

  3 / 3*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  528/528*

  (618/618)

  2330/2330

  *

  (2320/2320 )

  Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

  Plecari de la capete de traseu

  Linia Nr.

  statii/sens Lungimea

  Traseul

  Capacit ate (nr.

  locuri) 5 – 7 7 - 830 830– 1230 1230 – 17 17 - 20 20– 24 prima ultima

  Capăt 1: 7–14/

  11–14*

  (15/15)

  6–7/ 8–22*

  (15/15)

  7–15/ 13–18*

  (15/15)

  6–14/ 11–15*

  (15/15)

  11–16/ 11–22*

  (15/15)

  13–16/ 13–15*

  (15–21/ 15–21)

  508/508*

  (611/611)

  2319/2306*

  (2317/2317)

  Capăt 2:

  16

  5 / 7

  7.100 m

  Dus: Bv. Sudului – Spitalul Judetean – Str. Cluj – Traian Grozavescu Intors:Traian Grozavescu – Str. Cluj – Spitalul Judetean – Bv. Sudului Cap. 1 : Bv. Sudului Cap. 2 : Traian Grozavescu

  81

  3 / 3*

  ( 2 / 2 )

  5 / 3*

  ( 2 / 2 )

  4 / 2*

  ( 2 / 2 )

  5 / 3*

  ( 2 / 2 )

  3 / 3*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  522/522*

  (626/626)

  2334/2320*

  (2332/2332)

  Capăt 1: 6–38/

  10-19*

  (19/19)

  9–12/

  13–14*

  (19/19)

  14–15/ 11–20*

  (19/19)

  9–19/ 12–23*

  (19/19)

  12–16/ 10–15*

  (19/19)

  17–20/ 16–20*

  (19/19)

  449/508*

  (613/613)

  2330/2329*

  (2300/2300)

  Capăt 2:

  17

  9 / 9

  7.700 m

  Dus: Intitutul Agronomic – Calea Aradului – Piata Consiliul Europei – Bastion – Baader Intors: Baader – Oituz – Piata Consiliul Europei – Calea Aradului – Institutul Agronomic Cap. 1 : Intitutul Agronomic Cap. 2 : Baader

  81

  4 / 3*

  ( 2 / 2 )

  4 / 3*

  ( 2 / 2 )

  3 / 3*

  ( 2 / 2 )

  4 / 3*

  ( 2 / 2 )

  3 / 3*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  509/509*

  (555/555)

  2350/2311*

  (2320/2320)

  Capăt 1: 10–30/ 16–17*

  (24/24)

  10–12/ 13–17*

  (24/24)

  11–19/ 15*

  (16–22/ 16–22)

  11–21/ 15*

  (16/16)

  8–14/ 15*

  (16–32/ 16–32)

  16–25/ 16–17*

  (24/24 )

  518/545*

  (654/654)

  2322/2327*

  (2258/2258)

  Capăt 2:

  18

  10 / 11

  11.000 m

  Dus: C.P.Solventul – Gara de Nord – Piata Marasti – Liege Intors: Liege – Piata Consiliul Europei – Gara de Nord – C.P.Solventul Cap. 1 : C.P.Solventul Cap. 2 : Liege

  81

  4 / 3*

  ( 2 / 2 )

  5 / 4*

  ( 3 / 3 )

  4 / 4*

  ( 3 / 3 )

  5 / 4*

  ( 3 / 3 )

  5 / 4*

  ( 3 / 3 )

  3 / 3*

  ( 2 / 2 )

  522/519*

  (629/629)

  2256/2301*

  (2233/2233)

  Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

  Plecari de la capete de traseu

  Linia Nr.

  statii/sens Lungimea

  Traseul

  Capacit ate (nr.

  locuri) 5 – 7 7 - 830 830– 1230 1230 – 17 17 - 20 20– 24 prima ultima

  Capăt 1: 16–17/ 13–18*

  (15/15)

  8–17/ 10–13*

  (15/15)

  9–18/ 12–21*

  (15/15)

  10–20/ 11–19*

  (15/15)

  11–18/ 11–20*

  (15/15)

  30 / 15–18*

  (15–30/ 15–30)

  510/510*

  (610/610)

  2257/2301*

  (2240/2240)

  Capăt 2:

  19

  8 / 8

  6.850 m

  Dus: Constantin Prezan – Calea Martirilor – Str. Cluj – I.C.Bratianu Intors: I.C.Bratianu – Str. Cluj – Calea Martirilor – Constantin Prezan Cap. 1 : Constantin Prezan Cap. 2 : I.C.Bratianu

  81

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  4 / 3*

  ( 3 / 3 )

  3 / 2*

  ( 2 / 2 )

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  2 / 3*

  ( 3 / 3 )

  1 / 2*

  ( 2 / 2 )

  526/527*

  (625/625)

  2312/2320*

  (2255/2255)

  Legendă:

  • 1 – 5 - Luni – Vineri; • S / V* - Şcoală / Vacanţă*; • (6 / 7 ) - ( Sâmbătă / Duminică).

  Programul de transport public local pentru reteaua de trasee autobuze din municipiul Timisoara

  Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

  Plecari de la capete de traseu

  Linia Nr.

  statii/sens Lungimea

  Traseul

  Capacit ate (nr.

  locuri) 5 – 7 7 - 8 30 830– 1230 1230 – 17 17 - 20 20– 24 prima ultima

  Capăt 1: 40 / 40*

  (- / -)

  38-42/ 38–42*

  (90 / 90)

  40–80/ 40–95*

  (90–105/ 90–105)

  40/ 40–80*

  (90–120/ 90–120)

  40–95/ 80–95*

  (120/120)

  80 / 80*

  (90/90)

  613/613*

  (653/653)

  2123/2123*

  (2008/2008)

  Capăt 2:

  3

  8 / 11

  10.300 m

  Dus: Gara de nord – Dâmboviţa – Liceul Auto Intors: Liceul Auto – Dâmboviţa – Gara de Nord Cap. 1 : Gara de Nord Cap. 2 : Liceul Auto

  106 / 143

  2 / 2*

  ( 1 / 1 )

  2 / 2*

  ( 1 / 1 )

  2 / 1*

  ( 1 / 1 )

  2 / 2*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  631/631*

  (717/717)

  2141/2141*

  (2032/2032)

  Capăt 1: 10–30/

  10–30*

  (30 / 30)

  17–18/ 17–18*

  (22–30/ 22–30)

  13–35/ 13–35*

  (13–30/ 13–30)

  17–18/ 17–18*

  (16–30/ 16–30)

  17–18/ 17–35*

  (30–45/ 30–45)

  28–35/ 28–35*

  (30–31/ 30–31)

  520/520*

  ( 558/558)

  2306/2306*

  (2306/2306)

  Capăt 2:

  13

  9 / 10

  8.900 m

  Dus: – P-ta Marasti- B-dul Cetati – P-ta de Gros-Pasaj CF Intors: – Pasaj CF- P- ta de Gros- B-dul Cetati-P-ta MarastI Cap. 1 :– P-ta Marasti Cap. 2 :Pasaj CF

  106 / 143

  2/ 2*

  ( 1 / 1 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  2/ 2*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  2/ 2*

  ( 1 /1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  536/558*

  ( 614/614 )

  2322/2306*

  (2322/2322)

  Capăt 1: 15–25/ 15–25*

  ( - / - )

  18–27/ 18–27*

  ( 80 / 80 )

  30–60/ 30–60*

  (80-110/ 80-110)

  30 / 30*

  ( 80 / 80 )

  30-44/ 30-44*

  ( 80 – 80 )

  36-57/ 36-57*

  (80-110/ 80-110)

  438/438*

  ( 559/559)

  2323/2323*

  (2259/2259)

  Capăt 2:

  21

  15 / 13

  12.900 m

  Dus: – Căprioarei - Iosif Vulcan - Sc Gen Plopi Intors: – Sc Gen. Plopi-Iosif Vulcan - Căprioarei Cap. 1 : Căprioarei Cap. 2 : Sc Gen. Plopi

  106 / 143

  2/ 2*

  ( - / - )

  2 / 2*

  ( 1 / 1 )

  2/ 2*

  ( 1 / 1 )

  2 / 2*

  ( 1 / 1 )

  2/ 2*

  ( 1 / 1 )

  1/ 1*

  ( 1 / 1 )

  502/502*

  ( 540/540 )

  2340/2340*

  (2240/2240)

  Capăt 1: 15–30/

  30*

  ( - / - )

  15 / 30*

  ( 80 / 80 )

  30–40/ 35–45*

  (80-110/ 80-110)

  30 / 30*

  (80 / 80)

  40–55/ 40–55*

  (80 / 80)

  30–40/ 30–40*

  (80-110/ 80-110)

  450/450*

  ( 611/611 )

  2305/2305*

  (2311/2311)

  Capăt 2:

  28

  12 / 7

  8.500 m

  Dus:-Matasarilor - Dorobantilor- V.Economu-Al.Ghirodei -Ialomitei Intors: – Ialomitei- Aleea Ghirodei- Matasarilor Cap. 1 : Matasarilor Cap. 2 : Ialomitei

  106 / 143

  2/ 1*

  ( - / - )

  2 / 1*

  ( 1 / 1 )

  1 /1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  510/510*

  ( 636/636)

  2325/2325*

  (2336/2336)

  Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

  Plecari de la capete de traseu

  Linia Nr.

  statii/sens Lungimea

  Traseul

  Capacit ate (nr.

  locuri) 5 – 7 7 - 8 30 830– 1230 1230 – 17 17 - 20 20– 24 prima ultima

  Capăt 1: 25 / 25*

  ( 44 / 44 )

  25–28/ 25–28*

  (40–45/ 40–45)

  19–40/ 19–40*

  (45–60/ 45–60)

  25 / 25*

  (45–58/ 45-58)

  25–40/ 25–40*

  (55–60/ 55-60)

  40–55/ 40–55*

  (50–60/ 50-60)

  444/444*

  ( 548/548)

  2325/2325*

  (2310/2310)

  Capăt 2:

  32

  10 / 12

  11.800 m

  Dus: – P-ta Mocioni- Brancoveanu-Gara de Sud Intors: –Gara de Sud- Brancoveanu- P- ta Mocioni Cap. 1 :P-ta Mocioni- Cap. 2 :Gara de Sud

  106 / 143

  2 / 2*

  ( 1 / 1 )

  2 / 2*

  ( 1 / 1 )

  2 / 2*

  ( 1 / 1 )

  2 / 2*

  ( 1 / 1 )

  2 / 2*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  510/510*

  ( 610/610 )

  2345/2345*

  (2332/2332)

  Capăt 1: 8–11/ 8–11*

  (14 /14)

  5–8/ 5–8*

  (14/14)

  5–11/ 5–11*

  (9–14/ 9–14)

  6–13/ 6–13*

  (10–11 10–11)

  4–11/ 4–11*

  (10–11/ 10–11)

  10–14/ 10–14*

  (8–14/ 8–14)

  435/435*

  ( 535/535 )

  2339/2339*

  (2317/2317)

  Capăt 2:

  33

  9 / 10

  12.550 m

  Dus: Catedrala Mitropolitana – Piata Mocioni – Piata Iuliu Maniu – Real Practiker Intors: Real Practiker – Piata Iuliu Maniu – Piata Mocioni – Catedrala Mitropolitana Cap. 1 : Catadrala Mitropolitana Cap. 2 : Real Practiker

  106 / 143

  5 / 5*

  ( 3 / 3)

  8 / 8*

  ( 3 / 3)

  6 / 6*

  ( 4 / 3 )

  7 / 7*

  ( 4 / 4)

  7 / 7*

  ( 4 / 4)

  4 / 4*

  ( 4 / 4)

  457/457*

  ( 557/557 )

  2401/2401*

  (2339/2339)

  Capăt 1: 6–22/

  12-13*

  (16/16)

  6–7/

  12–13*

  (16/16)

  6–12/ 12–16*

  (12–16/ 12-16)

  7–12/ 12–14*

  (12/12)

  7–12/ 13–18*

  (12–17/ 12-17)

  12–19/ 18–19*

  (16–18/ 16-18)

  442/452*

  ( 551/551 )

  2257/2334*

  (2328/2328

  )

  Capăt 2:

  40

  6 / 7

  9.200 m

  Dus: Traian Grozavescu – Popa Sapca – Iulius Mall Divizia 9 Cavalerie – Stuparilor Intors: Stuparilor – Pomiculturii – Divizia 9 Cavalerie – Iulius Mall – Popa Sapca – Traian Grozavescu Cap. 1 : Traian Grozavescu Cap. 2 : Stuparilor

  106 / 143

  6 / 3*

  ( 2 / 2 )

  6 / 3*

  ( 2 / 2)

  6 / 3*

  ( 3 / 3 )

  6 / 3*

  ( 3 / 3 )

  6 / 3*

  ( 3 / 3)

  3 / 2*

  ( 2 / 2)

  459 / 509*

  ( 605/605 )

  2314 /2351*

  (2342/2342)

  Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

  Plecari de la capete de traseu

  Linia Nr.

  statii/sens Lungimea

  Traseul

  Capacit ate (nr.

  locuri) 5 – 7 7 - 8 30 830– 1230 1230 – 17 17 - 20 20– 24 prima ultima

  Capăt 1: 30 / 30*

  ( 60 / 60 )

  30 / 30*

  ( 60 / 60 )

  60 / 60*

  ( 60 / 60 )

  30–60/ 30–60*

  ( 60 / 60 )

  60 / 60*

  ( 60 / 60 )

  60 / 60*

  ( 60 / 60 )

  600/600*

  ( 630/630 )

  2100/2100*

  (2030/2030)

  Capăt 2:

  46

  4 / 5

  5,5 km

  Dus: – Bv T. Ionescu-Str E. Bader- Muzeul Satului Intors: – Muzeul Satului - Str E. Bader - Bv T. Ionescu Cap. 1 : Bv T. Ionescu Cap. 2 : Muzeul Satului

  106 / 143

  1/ 1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  615/615*

  ( 715/715)

  2145/2145*

  (2115/2115)

  Capăt 1: 16–32/ 16-32*

  (- / -)

  14–25/ 11-25*

  (32/32)

  19–25/ 19-25*

  (23–32/ 32-42)

  16–22/ 16-22*

  (23–32/

  32 )

  19–32/ 19-32*

  ( 32 / 32-42)

  32 / 32*

  (32/32)

  550/550*

  (636/636)

  2238/2238*

  (2243/2152)

  Capăt 2:

  E 1

  16 / 17

  18.440 m

  Dus: Pod C.Şagului – Gara de Nord – C.Circumvalaţiunii– P-ţa C.Europei – Giraţie C.Aradului

  Intors: Giraţie C.Aradului – P-ţa C.Europei – C.Circumvalaţiunii– Gara de Nord – Pod.C.Şagului

  Cap. 1 : Pod Calea Şagului

  Cap. 2 : Giraţie C.Aradului

  106/ 143

  3 / 3*

  ( 1 / 1 )

  5 / 4*

  ( 2 / 2 )

  5 / 4*

  ( 3 / 2 )

  4 / 4*

  ( 3 / 2 )

  3 / 4*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  622/622*

  (708/708)

  2318/2318*

  (2318/2224)

  Capăt 1: 20-60/ 20-60*

  (30/30)

  20–30/ 20–30*

  (30/30)

  30–35/ 30–35*

  (30–60/ 30–60)

  23–35/ 23–35*

  (30/30)

  24–30/ 24–30*

  (30–60/ 30-60)

  30 / 30*

  (30/30)

  500/500*

  (600/600)

  2221/2221*

  (2230/2230)

  Capăt 2:

  E 2

  9 / 10

  18.300 m

  Dus: Ghe. Domăşnean – Bv. Sudului – Calea Lipovei – Sf. Apostoli Petru şi Pavel Intors: Sf. Apostoli Petru şi Pavel – Cale Lipovei – Bv. Sudului – Ghe. Domăşnean Cap. 1 : Ghe. Domăşnean Cap. 2 : Sf. Apostoli Petru şi Pavel

  106/ 143

  3 / 3*

  ( 2 / 2 )

  3 / 3*

  ( 2 / 2 )

  3 / 3*

  ( 2 / 2 )

  3 / 3*

  ( 2 / 2 )

  3 / 3*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  527/527*

  (627/627)

  2248/2248*

  (2257/2257)

  Capăt 1:

  40/40*

  (40/40)

  40/40*

  (40/40)

  40/ 40–95*

  (40-95/ 40-95)

  40/ 40–80*

  (40/40)

  80–95/ 80–95*

  (80-95/ 80-95)

  80/80*

  (80/80)

  647/647*

  (647/647)

  2157/2157*

  (2157/2157)

  E 3

  11 / 11

  12.000 m

  Dus: Gara de Nord – Catedrala Mitropolitană – Complexul Studenţesc – Calea Martirilor – Apicultorilor

  Intors: Apicultorilor – Calea Martirilor – Complexul Studenţesc – Catedrala Mitropolitană – Gara de Nord

  106/ 143

  2 / 2* 2 / 2* 2 / 1* 2 / 2* 1 / 1* 1 / 1* Capăt 2:

  Cap. 1 : Gara de Nord

  Cap. 2 : Apicultorilor

  ( 2 / 2 )

  ( 2 / 2 )

  ( 1 / 1 )

  ( 2 / 2 )

  ( 1 / 1 )

  ( 1 / 1 ) 550/550*

  (550/550)

  2100/2100*

  (2100/2100)

  Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

  Plecari de la capete de traseu

  Linia Nr.

  statii/sens Lungimea

  Traseul

  Capacit ate (nr.

  locuri) 5 – 7 7 - 8 30 830– 1230 1230 – 17 17 - 20 20– 24 prima ultima

  Capăt 1: 53-62/ 53-62*

  (70/70)

  25–45/ 70*

  (60/60)

  60–135/ 60–135*

  (60–90)

  60–78/ 60–78*

  (60–148/ 60-148)

  60–72/ 60–72*

  (60/60)

  48-75/ 48-75*

  (75-120/ 17-120)

  440/440*

  (535/535)

  2245/2245*

  (2145/2145)

  Capăt 2:

  E 4

  8 / 8

  26.000 m

  Dus: Bastion – Piaţa Badea Cârţan – Piaţa V.Economu – Aeroport Civil – Cartier Aeroport Intors: Cartier Aeroport – Aeroport Civil – Piaţa V.Economu – Piaţa Badea Cârţan – Bastion Cap. 1 : Bastion Cap. 2 : Cartier Aeroport

  106/ 143

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  2 / 1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  507/507*

  (625/625)

  2310/2310*

  (2220/2220)

  Capăt 1:

  57 – 206 / 57 – 206*

  ( 156 – 415 / 536 )

  629/629*

  (629/704)

  2220/2309*

  (1600/1600)

  Capăt 2:

  E 5

  10 / 11

  16.400 m

  Dus: Piaţa Mocioni – CET – Metro – CEFIN Intors: CEFIN – Metro – CET– Piaţa Mocioni Cap. 1 : Piata Mocioni Cap. 2 : CEFIN

  106/ 143

  1 / 1*

  ( 1 / 1 )

  700/621*

  (700/725)

  2248/2248*

  (1630/1630)

  Capăt 1:

  120 – 345 / 120 – 345*

  ( - / - )

  545/545*

  (610/–)

  2140/2140*

  (610/–)

  Capăt 2:

  E 6

  5 / 5

  15.100 m

  Dus: P-ţa Consiliul Europei – Calea Aradului – Metro – PITT Intors: PITT – Metro – Calea Aradului – P-ţa Consiliul Europei Cap. 1 : P-ţa Consiliul Europei Cap. 2 : PITT

  106/ 143

  1 / 1*

  ( 1 / - )

  625/625*

  (628/–)

  2240/2240*

  (628/–)

  Capăt 1: 6–20/ 8-20*

  (20/20)

  8–12/ 8–16*

  (20/20)

  13–20/ 12–20*

  (20–30/ 20–30)

  13–14/ 12–14*

  (20/20)

  13–20/ 12–21*

  (20–30/ 20-30)

  18–28/ 18–27*

  (19–30/ 19–30)

  447/447*

  (527/527)

  2326/2338*

  (2334/2334)

  Capăt 2:

  E 7

  17 / 18

  18.600 m

  Dus: Traian Grozavescu – P-ţa Mocioni – P-ţa Petofi – Abator Intors: Abator – P-ţa Petofi – P-ţa Mocioni – Traian Grozavescu Cap. 1 : P-ţa Traian Grozavescu Cap. 2 : Abator

  106/ 143

  7 / 5*

  ( 3 / 3 )

  7 / 5*

  ( 3 / 3 )

  5 / 5*

  ( 3 / 3 )

  5 / 5*

  ( 3 / 3 )

  5 / 5*

  ( 3 / 3 )

  3 / 3*

  ( 3 / 3 )

  500/500*

  (538/538)

  2326/2343*

  (2335/2335)

  Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 S/V*; (6/7) Numarul de mijloace de transport: zilele 1-5 S/V*; (6/7)

  Plecari de la capete de traseu

  Linia Nr.

  statii/sens Lungimea

  Traseul

  Capacit ate (nr.

  locuri) 5 – 7 7 - 8 30 830– 1230 1230 – 17 17 - 20 20– 24 prima ultima

  Capăt 1: 11–20/ 19-20*

  (28/28)

  12–14/ 19–25*

  (28/28)

  13–29/ 28–29*

  (28–35/ 28–35)

  13–19/ 21–29*

  (30/30)

  9–29/

  21–30*

  (27–34/ 27–34)

  29/30*

  (28–32/ 28–32)

  445/445*

  (538/538)

  2325/2318*

  (2308/2308)

  Capăt 2:

  E 8

  15 / 16

  14.600 m

  Dus: Baba Dochia – Universitatea de Vest – P-ţa Bălcescu – Pod Calea Şagului Intors: Pod Calea Şagului – P-ţa Bălcescu – Universitatea de Vest – Baba Dochia Cap. 1 : Baba Dochia Cap. 2 : Pod Calea Şagului

  106/ 143

  5 / 3*

  ( 2 / 2 )

  5 / 3*

  ( 2 / 2 )

  3 / 2*

  ( 2 / 2 )

  4 / 3*

  ( 2 / 2 )

  4 / 3*

  ( 2 / 2 )

  2 / 2*

  ( 2 / 2 )

  513/513*

  (604/604)

  2353/2346*

  (2336/2336)

  Legendă:

  • 1 – 5 - Luni – Vineri; • S / V* - Şcoală / Vacanţă*; • (6 / 7 ) - ( Sâmbătă / Duminică).

  LINIA 1 TRAMVAI Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Str.Garii ‐ Gen.I.Dragalina refugiu 2 662 Gen.I.Dragalina‐Regele Carol  refugiu 3 390 Regele Carol ‐ Bv.16 Decembrie 1989 platforma 4 373 Bv.16 Decembrie1989 ‐Ghe. Doja refugiu 5 481 Bv.16 Decembrie1989 ‐ Carmen Sylva refugiu 6 797 C.Brediceanu ‐ Paris refugiu 7 P-ta Libertatii 373  9 Mai‐V. Alecsandri trotuar 8 Hotel Continental 337 Proclamația ‐ Popa Şapcă refugiu 9 523 Revoluției ‐ N.Filipescu refugiu 10 508 3 August 1919 ‐ Parc.Poporului refugiu 11 335 P‐ta Romanilor platforma 12 497 Mihalache Ion ‐ Andrei Şaguna platforma 13 333 Andrei Şaguna ‐ I.Vulcan refugiu 14 384 Dorobanților‐ Lalelelor carosabil 15 360 Dorobanților ‐ S.Bărnuțiu refugiu 16 383 Ghe. Adam trotuar 17 414 Ghe. Adam trotuar 18 203 Ghe. Adam ‐ Avram Imbroane platforma 19 678 Avram Imbroane ‐ Renasterii platforma 20 683 Avram Imbroane ‐ M.Kogălniceanu trotuar 21 476 M.Kogălniceanu ‐ Take Ionescu refugiu 22 624 P‐ta Romanilor platforma 23 361 3 August 1919 ‐ Parc.Poporului platforma 24 495 Revoluției ‐ N.Filipescu refugiu 25 382 Revolutiei ‐ Hector refugiu 26 532  9 Mai‐E. Ungureanu refugiu 27 451 C.Brediceanu ‐ Paris trotuar 28 660 Bv.16 Decembrie1989 ‐ Carmen Sylva refugiu 29 489 Bv.16 Decembrie1989 ‐Ghe. Doja refugiu 30 544 Regele Carol ‐ Bv.16 Decembrie 1989 refugiu 31 169 Regele Carol ‐ Gen.Dragalina refugiu 32 687 Str.Garii ‐ Gen.I.Dragalina trotuar

  Bv.Regele Carol Gara de Nord-sosire

  P-ta. Timisoara 700 Catedrala Mitropolitana

  P-ta Sf.Maria P-ta. Al.Mocioni

  3 August 1919 Prefectura

  Hotel Continental P-ta Libertatii

  Arena Electrica Gara Timisoara Est P-ta. Badea Cartan

  P-ta Traian

  P-ta. Gen.V.Economu Spitalul Dr.V.Babes

  Statia Meteo U.M.T.

  P-ta Traian Printul Turcesc

  P-ta Sarmisegetuza Lalelelor

  Catedrala Mitropolitana P-ta. Timisoara 700

  Prefectura 3 August 1919

  Gara de Nord-plecare Bv.Regele Carol P-ta. Al.Mocioni

  P-ta Sf.Maria

  Str.Gării(Buclă Gara de Nord)‐Bv.General I.Dragalina‐Bv Regele Carol I‐Bv. 16 Decembrie 1989‐Bv. Regele Ferdinand‐P‐ța Regina Maria‐Str. Dr.I.Nemoianu‐Str.C.  Brediceanu‐P‐ța Libertății‐P‐ța Sf. Gheorghe‐str.Proclamația de la Timişoara‐ Bv.Revoluției 1989‐Bv 3 August 1919‐P‐ța Traian‐Str. I Mihalache‐Str. Andrei Şaguna‐ Calea Dorobanților‐Str. Gheorghe Adam‐Str. Avram Imbroane‐Str. Mihai Kogalniceanu‐P‐ța Badea Cârțan‐Str. Dacilor‐P‐ța Traian‐Bv. 3 August 1919‐Bv. Revoluției  1989‐str.Proclamația de la Timişoara‐ P‐ța Sf. Gheorghe‐P‐ța Libertății‐ Str. C. Brediceanu‐Str.Dr.I.Nemoianu‐P‐ța Regina Maria‐Bv. Regele Ferdinand‐Bv. 16  Decembrie 1989‐ Bv. Regele Carol I‐Bv. General I. Dragalina‐Str. Gării(Buclă Gara de Nord)

  Nr. Crt. Denumire  Distanța între stații(m) Amplasament Dotări stație

  LINIA 2 TRAMVAI Traseu  :

  Stații   : 

  1 - IonBarac ‐ Dîmbovița refugiu 2 351 Preyer ‐ Crizantemelor trotuar 3 234 Preyer ‐ Mangalia trotuar 4 219 Preyer ‐ Iuliu Maniu trotuar 5 394 Regele Carol‐G. Dragalina  platforma 6 389 Regele Carol ‐ 16 Decembrie 1989 platforma 7 359 Bv.16 Decembrie1989 ‐Ghe. Doja refugiu 8 498 16 Decembrie1989 ‐ Carmen Sylva refugiu 9 934 C.Brediceanu ‐ Paris refugiu 10 248  9 Mai‐V. Alecsandri trotuar 11 331 Proclamația ‐ Popa Şapcă refugiu 12 510 Revoluției ‐ N.Filipescu refugiu 13 517 3 August 1919 ‐ Parc.Poporului refugiu 14 361 P‐ta Romanilor platforma 15 611 Dacilor ‐ S.Bărnuțiu refugiu 16 497 Avram Imbroane ‐ M.Kogălniceanu refugiu 17 663 Avram Imbroane ‐ Renasterii refugiu 18 335 Ghe. Adam‐Avram Imbroane refugiu 19 349 Adam Gh.  refugiu 20 375 Ghe. Adam‐Lorena trotuar 21 361 Ghe. Adam ‐ S.Bărnuțiu refugiu 22 381 Dorobanților‐ Lalelelor carosabil 23 372 Andrei Şaguna ‐ I.Grozăvescu refugiu 24 299 A. Saguna‐Mihalache Ion  refugiu 25 521 P‐ta Romanilor platforma 26 364 3 August 1919 ‐ Parc.Poporului refugiu 27 488 Revoluției ‐ N.Filipescu refugiu 28 379 Revolutiei ‐ Hector refugiu 29 514  9 Mai‐E. Ungureanu refugiu 30 384 C.Brediceanu ‐ Paris trotuar 31 742 16 Decembrie1989 ‐ Carmen Sylva refugiu 32 506 Bv.16 Decembrie1989 ‐Ghe. Doja refugiu 33 385 Regele Carol ‐ 16 Decembrie 1989 refugiu 34 332 Regele Carol ‐ Gen.Dragalina refugiu 35 390 Regele Carol ‐ Iuliu Maniu trotuar 36 263 Preyer ‐ Mangalia trotuar 37 247 Preyer ‐ Crizantemelor trotuar 38 468 IonBarac ‐ Dîmbovița refugiu

  Bv. Dâmbovița(Buclă)‐Str. Ioan Barac‐Str. Ioszef Preyer‐Bv. Regele Carol I‐Bv. 16 Decembrie 1989‐Bv. Regele Ferdinand‐P‐ța Regina Maria‐Str.Dr. I.  Nemoianu‐Str.C Brediceanu‐ P‐ța Libertății‐P‐ța Sf. Gheorghe‐str.Proclamația de la Timişoara‐Bv. Revoluției 1989‐Bv.3 August 1919‐P‐ța Traian‐Str.  Dacilor‐P‐ța Badea Cârțan‐Str. Mihai Kogalniceanu‐Str. Avram Imbroane‐Str. Gheorghe Adam‐Calea Dorobanților‐Str. Andrei Şaguna‐Str. I  MIhalache‐P‐ța Traian‐Bv. 3 August 1919‐Bv. Revoluției 1989‐str.Proclamația de la Timişoara‐P‐ța Sf. Gheorghe‐P‐ța Libertății‐Str.C. Brediceanu‐ Str.Dr. I. Nemoianu‐P‐ța Regina Maria‐Bv. Regele Ferdinand‐Bv. 16 Decembrie 1989‐Bv. Regele Carol I‐Str. Ioszef Preyer‐Str. Ioan Barac‐Bv.  Dâmbovița(Buclă)

  Nr. Crt. Denumire  Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  Dambovita-plecare Crizantemelor

  Mangalia bv. Iuliu Maniu

  bv. Regele Carol P-ta. Al. Mocioni P-ta. Sf. Maria

  Catedrala Mitropolitana P-ta. Timisoara 700

  P-ta. Libertatii Hotel Continental

  Prefectura 3 August 1919

  P-ta. Traian P-ta. Badea Cartan Gara Timisoara Est

  Arena Electrica U.M.T.

  Statia Meteo Spitalul Dr.V.Babes

  P-ta.Gen. V. Economu Lalelelor

  P-ta. Sarmisegetuza Printul Turcesc

  P-ta. Traian 3 August 1919

  Prefectura Hotel Continental

  P-ta. Libertatii P-ta. Timisoara 700

  Catedrala Mitropolitana P-ta. Sf. Maria

  Crizantemelor Dambovita-sosire

  P-ta. Al. Mocioni bv. Regele Carol bv. Iuliu Maniu

  Mangalia

  LINIA 3 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina 2 630 R.Ferdinand ‐ Pop de Băseşti 3 615 Iuliu Maniu‐Prayer 4 785 Budai Deleanu‐Mangalia 5 1042 Dâmbovița ‐ I.Barac 6 745 Ardealului‐Vaslui 7 447 Ardealului ‐ Pacii 8 335 Ardealului‐Str.Lamaitei  9 808 Ardealului 10 310 Ardealului‐Str.Lamaitei  11 424 Ardealului ‐ Pacii 12 428 Ardealului‐Vaslui 13 732 Dâmbovița ‐ I.Barac 14 357 Banatul‐Dâmbovița  15 679 Budai Deleanu‐Mangalia 16 367 Iuliu Maniu‐16 Decembrie 17 531 Iuliu Maniu‐Prayer 18 731 R.Ferdinand ‐ Pop de Băseşti 19 452 R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina

  Gara de Nord‐Str.Pop de Basesti‐Bv.Iuliu Maniu‐Str. Budai Deleanu‐str. Banatul‐Bv.Dambovita‐Str.Ion Barac‐Str.Ardealul‐Liceul  Auto‐Str.Ardealul‐Str.Ion Barac‐Bv.Dambovita‐str. Banatul‐Str.Budai Deleanu‐Bv.Iuliu Maniu‐Str. Pop de Basesti‐Gara de Nord

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  Gara de Nord trotuar(alveola) Pop de Basesti trotuar(alveola) Regele Carol platforma(alveola)

  Mangalia trotuar(neamenajat) Dambovita trotuar(neamenajat) Opre Gogu carosabil

  Pacii carosabil Canton C.F.R. carosabil

  Liceul Auto carosabil Canton C.F.R. carosabil

  Pacii carosabil Opre Gogu carosabil

  Dambovita (Ion Barac) carosabil Dambovita (Banatul) trotuar(neamenajat)

  Mangalia trotuar(neamenajat) Piata Iuliu Maniu trotuar(alveola)

  Gara de Nord trotuar(alveola)

  Regele Carol trotuar(alveola) Pop de Basesti trotuar(alveola)

  LINIA 4 TRAMVAI Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Torontal‐Cetății  trotuar 2 300 Cetății ‐ Matei Basarab refugiu 3 394 Cetății ‐ Martir Cernăianu refugiu 4 303 Cetății ‐ Gh. Lazăr refugiu 5 630  CetățiiCalea‐ Mareşal Ion Antonescu  refugiu 6 349 Calea Mareşal Ion Antonescu ‐ Sibiu refugiu 7 260 Mareşal I. Antonescu‐Circumvalațiunii refugiu 8 473 C.Brediceanu ‐ Paris refugiu 9 384  9 Mai‐V. Alecsandri trotuar

  10 333 Proclamația ‐ Popa Şapcă refugiu 11 507 Revoluției ‐ N.Filipescu refugiu 12 364 3 August 1919 ‐ Parc.Poporului refugiu 13 563 P‐ta Romanilor platforma 14 563 Ştefan cel Mare  trotuar 15 523 StanVidrighin ‐ 1 Decembrie refugiu 16 558 StanVidrighin refugiu 17 526 StanVidrighin refugiu 18 366 StanVidrighin ‐ Spumotim refugiu 19 314 StanVidrighin ‐ I. Bulbuca refugiu 20 277 StanVidrighin ‐ C. Buziasului refugiu 21 437 C.Buziaşului ‐ I.O.T. refugiu 22 375 C.Buziaşului ‐ Ciarda Roşie trotuar 23 - C.Buziaşului ‐ Ciarda Roşie trotuar 24 219 C.Buziaşului ‐ I.O.T. platforma 25 462 StanVidrighin ‐ C. Buziasului platforma 26 174 StanVidrighin ‐ I. Bulbuca refugiu 27 323 StanVidrighin ‐ Spumotim refugiu 28 283 StanVidrighin  refugiu 29 561 StanVidrighin  refugiu 30 589 StanVidrighin ‐ 1 Decembrie refugiu 31 556 Şt. Cel Mare  ‐ Str. Şcolii trotuar 32 532 P‐ta Romanilor platforma 33 359 3 August 1919 ‐ Parc.Poporului platforma 34 491 Revoluției ‐ N.Filipescu refugiu 35 377 Revolutiei ‐ Hector refugiu 36 512  9 Mai‐E. Ungureanu refugiu 37 384 C.Brediceanu ‐ Paris refugiu 38 435 Brediceanu ‐ Circumvalațiunii trotuar 39 258 Mareşal Ion Antonescu ‐ Mendeleev trotuar 40 342 Mareşal Ion Antonescu ‐ Cetății trotuar 41 603 Cetății ‐ Gh. Lazăr refugiu 42 323 Cetății ‐ Amforei refugiu 43 393 Cetății ‐ Matei Basarab refugiu 44 344 Cetății ‐ Torontal platforma

  Calea Torontalului(Buclă)‐Bv. Cetății‐Calea Bogdaneştilor‐Str. C. Brediceanu‐P‐ța Libertății‐P‐ța Sf. Gheorghe‐str.Proclamația de la Timişoara‐Bv. Revoluției 1989‐Bv. 3  August 1919‐P‐ța Traian‐Str. Ştefan cel Mare‐Calea Stan Vidrighin‐P‐ța Gheorghe Domăşnean‐Calea Buziasului‐Ciarda Roşie(Buclă)‐Calea Buziasului‐P‐ța Gheorghe  Domăşnean‐Calea Stan Vidrighin‐Str. Ştefan cel Mare‐P‐ța Traian‐Bv. 3 August 1919‐Bv. Revoluției 1989‐str.Proclamația de la Timişoara‐P‐ța Sf.Gheorghe‐P‐ța Libertății‐ Str. C. Brediceanu‐Calea Bogdăneştilor‐Bv. Cetății‐Calea Torontalului(Buclă)

  Nr. Crt. Denumire Distanța între stații(m) Amplasament Dotări stație

  C. Torontalului-plecare Matei Basarab

  Amforei B-dul Cetatii Balta Verde

  D.I. Mendeleev Calea Circumvalatiunii

  P-ta. Timisoara 700 P-ta. Libertatii

  Hotel Continental Prefectura

  3 August 1919 P-ta. Traian

  Fabrica de Bere Banatim

  F-ca. de Detergenti Mecatim

  Spumotim P-ta. Gen.Ghe.Domasnean

  Electrotimis I.O.T.

  Ciarda Rosie-sosire Ciarda Rosie-plecare

  I.O.T. Electrotimis

  P-ta. Gen.Ghe.Domasnean Spumotim Mecatim

  F-ca. de Detergenti Banatim

  Fabrica de Bere P-ta. Traian

  3 August 1919 Prefectura

  Hotel Continental P-ta. Libertatii

  P-ta. Timisoara 700 Calea Circumvalatiunii

  D.I. Mendeleev Balta Verde B-dul Cetatii

  Amforei Matei Basarab

  C. Torontalului-sosire

  LINIA 5 TRAMVAI Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Calea M.I.Antonescu platforma 2 259 Mareşal Ion Antonescu ‐Războieni refugiu 3 138 Calea M.I.Antonescu‐Str. A.M.Guttembrunn platforma 4 354 Mareşal Ion Antonescu ‐Madona carosabil 5 427 Mareşal I.Antonescu ‐Gr.Alexandrescu refugiu 6 301 Mareşal Ion Antonescu ‐Lăpuşnenu refugiu 7 282 Mareşal Ion Antonescu ‐ Macilor refugiu 8 196 Mareşal Ion Antonescu ‐ Zalau platforma 9 274 Mareşal Ion Antonescu ‐ B.P.Haşdeu refugiu

  10 369 Calea Mareşal Ion Antonescu ‐ Sibiu refugiu 11 247 Mareşal I. Antonescu‐Circumvalațiunii refugiu 12 477 C.Brediceanu ‐ Paris platforma 13 385  9 Mai‐V. Alecsandri trotuar 14 327 Proclamația ‐ Popa Şapcă refugiu 15 513 Revoluției ‐ N.Filipescu refugiu 16 515 3 August 1919 ‐ Parc.Poporului refugiu 17 355 P‐ta Romanilor platforma 18 555 Ştefan cel Mare  trotuar 19 510 1 Decembrie ‐ StanVidrighin trotuar 20 514 1 Decembrie ‐ Deliblata trotuar 21 452 1 Decembrie ‐ F.C. Ripensia trotuar 22 373 1 Decembrie ‐ Cluj trotuar 23 426 1 Decembrie ‐ Leia Sorinel trotuar 24 630 Gh.Doja ‐ Mihai Viteazul carosabil 25 359 Gh.Doja ‐ Romulus platforma 26 523 Gh.Doja‐16 Decembrie 1989  platforma 27 479 16 Decembrie1989 ‐ Carmen Sylva refugiu

  Ronaț(Buclă)‐Calea Bogdaneştilor‐Str. C.Brediceanu‐Str. 9 Mai‐str.Proclamația de la Timişoara‐Bv. Revoluției 1989‐       Bv. 3 August 1919‐Str.Ştefan Cel Mare‐Calea Stan  Vidrighin‐Str. 1 Decembrie1918‐Str. Gheorghe Doja‐Bv. 16 Decembrie1989‐   Bv. Regele Ferdinand‐Str.Dr. Iosif Nemoianu‐Str. C. Brediceanu‐Calea Bogdaneştilor‐  Ronaț(Buclă)

  Nr. Crt. Denumire Distanța între stații(m) Amplasament Dotări stație

  Ronat Razboieni

  A. Muller Guttenbrun Madona

  G.Alexandrescu Alex.Lapusneanu

  Macilor Zalau

  Balta Verde D.I. Mendeleev

  Calea Circumvalatiunii P-ta. Timisoara 700

  P-ta. Libertatii Hotel Continental

  Prefectura 3 August 1919

  P-ta. Traian Fabrica de Bere

  Banatim Deliblata Olimpia Str. Cluj

  P-ta. Crucii Balcescu

  Parc Doina P-ta Maria

  Catedrala Mitropolitana

  28 657 I. Nemoianu‐Bv.C.Brediceanu carosabil 29 347 Mareşal I. Antonescu‐Circumvalațiunii trotuar 30 252 Calea Mareşal Ion Antonescu ‐ Sibiu trotuar 31 373 Calea Mareşal Ion Antonescu ‐ Cetății trotuar 32 272 Mareşal Ion Antonescu‐Zalau  trotuar 33 204 Calea Mareşal Ion Antonescu ‐ Macilor platforma 34 277 Mareşal Ion Antonescu ‐Lăpuşnenu platforma 35 305 Mareşal I.Antonescu ‐Gr.Alexandrescu platforma 36 426 Mareşal Ion Antonescu ‐Madona platforma 37 364 Calea M.I.Antonescu‐Str. A.M.Guttembrunn trotuar 38 130 Mareşal Ion Antonescu ‐Războieni platforma 39 261 Calea M.I.Antonescu platforma

  Brediceanu Calea Circumvalatiunii

  D.I. Mendeleev Balta Verde

  Zalau

  A. Muller Guttenbrun Razboieni

  Ronat

  Macilor Alex.Lapusneanu G.Alexandrescu

  Madona

  LINIA 6 TRAMVAI Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Torontal‐Cetății  trotuar 2 331 Cetății ‐ Matei Basarab refugiu 3 402 Cetății ‐ Martir Cernăianu refugiu 4 301 Cetății ‐ Gh. Lazăr refugiu 5 614  CetățiiCalea‐ Mareşal Ion Antonescu  refugiu 6 366 Calea Mareşal Ion Antonescu ‐ Sibiu refugiu 7 253 Mareşal I. Antonescu‐Circumvalațiunii refugiu 8 358 I. Nemoianu‐Bv.C.Brediceanu carosabil 9 607 16 Decembrie1989 ‐ Carmen Sylva refugiu 10 511 16 Decembrie1989‐Ghe. Doja  refugiu 11 548 Gh.Doja ‐ Romulus trotuar 12 379 Gh.Doja ‐ Porumbescu trotuar 13 631 1 Decembrie ‐ Leia Sorinel carosabil 14 410 1 Decembrie ‐ Arieş refugiu 15 391 1 Decembrie ‐ F.C. Ripensia refugiu 16 452 1 Decembrie ‐ Crişului refugiu 17 534 1 Decembrie ‐ StanVidrighin refugiu 18 566 Şt. Cel Mare  ‐ Str. Şcolii trotuar 19 551 P‐ta Romanilor platforma 20 356 3 August 1919 ‐ Parc.Poporului platforma 21 494 Revoluției ‐ N.Filipescu refugiu 22 374 Revolutiei ‐ Hector refugiu 23 511  9 Mai‐E. Ungureanu refugiu 24 377 C.Brediceanu ‐ Paris trotuar 25 434 Brediceanu ‐ Circumvalațiunii trotuar 26 259 Mareşal Ion Antonescu ‐ Mendeleev trotuar 27 347 Mareşal Ion Antonescu ‐ Cetății trotuar 28 592 Cetății ‐ Gh. Lazăr refugiu 29 329 Cetății ‐ Amforei refugiu 30 399 Cetății ‐ Matei Basarab refugiu 31 354 Cetății ‐ Torontal platforma

  Calea Torontalului(buclă)‐Bv.Cetății‐Str.C.Brediceanu‐Str.Dr.I.Nemoianu‐P‐ța Regina Maria‐Bv.Regele Ferdinand‐Bv.16 Decembrie 1989‐Str.Gh.Doja‐ P‐ța.N. Bălcescu‐ Str.1 Decembrie1918‐Banatim‐Str.Ştefan cel Mare‐ P‐ța Traian‐Bv. 3 August 1919‐Bv.Revoluției 1989‐Str.9 Mai‐Str.C.Brediceanu‐Bv.Cetății‐Calea Torontalului(buclă)

  Nr. Crt. Denumire Distanța între stații(m) Amplasament Dotări stație

  Torontal (buclă) Matei Basarab

  Amforei Bv. Cetăţii

  Balta Verde Mendeleev

  C.Circumvalaţiunii Brediceanu

  Catedrala Mitropolitana P-ţa. Sf.Maria

  Parc Doina Bălcescu

  P-ţa. Crucii Str.Cluj Olimpia Deliblata Banatim

  Fabrica de Bere P-ta. Traian

  03 August 1919 Prefectura

  Hotel Continental P-ta. Libertatii

  P-ta. Timisoara 700

  Amforei Matei Basarab Torontal (buclă)

  C.Circumvalaţiunii Mendeleev Balta Verde Bv. Cetăţii

  LINIA 7a TRAMVAI Traseu  :

  Stații   : 

  1 -  Dîmbovița‐IonBarac  refugiu 2 438 Preyer ‐ Crizantemelor trotuar 3 215 Preyer ‐ Mangalia trotuar 4 239 Preyer ‐ Iuliu Maniu trotuar 5 397 Regele Carol‐G. Dragalina  platforma 6 379 Regele Carol ‐ 16 Decembrie 1989 platforma 7 363 Bv.16 Decembrie1989 ‐Ghe. Doja refugiu 8 546 Gh.Doja ‐ Romulus trotuar 9 374 Gh.Doja ‐ Porumbescu trotuar 10 337 str. Independențai ‐ R.Şirianu trotuar 11 410 str. Drubeta ‐ L.Rebreanu trotuar 12 63 str. Drubeta ‐ Lidia platforma 13 316 str. Drubeta ‐ Mureş trotuar 14 677 Drubeta‐ I.P. Pavlov  trotuar 15 390 V.Hugo ‐ Progresului refugiu 16 307 V.Hugo ‐ E.Zola refugiu 17 310 V.Hugo ‐  Izlaz refugiu 18 426 V.Hugo ‐ Chişodei refugiu 19 521 A.Ipătescu ‐ C.Şagului refugiu 20 495 A.Ipătescu ‐ Dâmbovița refugiu 21 500 Dămbovița ‐  str.Banatul refugiu 22 448  Dîmbovița‐IonBarac  refugiu

  Bv. Dâmbovița(Buclă)‐Str. Ioan Barac‐Str. Ioszef Preyer‐Bv. Regele Carol I‐Bv. 16 Decembrie 1989‐P‐ța Sf. Maria‐Str. Gheorghe Doja‐ P‐ța  Bălcescu‐Str. Independenței‐Str. Drubeta‐Str. Ivan Petrovici Pavlov‐Str. Victor Hugo‐Str. Ana Ipătescu‐Bv. Dâmbovița(Buclă)

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  stații(m) Amplasament Dotări stație

  Dambovita-plecare Crizantemelor

  Mangalia bv. Iuliu Maniu

  bv. Regele Carol P-ta.Al. Mocioni P-ta.Sf. Maria

  Parc Doina P-ta. N.Balcescu Memorandului

  Drubeta Maresal Alex. Averescu

  Mures I.P. Pavlov Progresul

  E.Zola

  Banatul Dambovita-sosire

  Izlaz Chisodei

  P-ta Veteranilor Transilvania

  LINIA 7b TRAMVAI Traseu  :

  Stații   : 

  1 - IonBarac ‐ Dîmbovița refugiu 2 480 Dămbovița ‐  str.Banatul platforma 3 469 Dâmbovița‐A.Ipătescu  trotuar 4 588 A.Ipătescu ‐ C.Şagului platforma 5 480 A.Ipătescu ‐ Chişodei trotuar 6 380 V.Hugo ‐  Izlaz platforma 7 316 V.Hugo ‐ E.Zola trotuar 8 313 V.Hugo ‐ Progresului trotuar 9 367  Aluniş‐I.P. Pavlov  trotuar 10 684 str. Drubeta ‐ Mureş refugiu 11 325 str. Drubeta ‐ Lidia refugiu 12 338 str. Drubeta ‐ L.Rebreanu refugiu 13 355 str. Independențai ‐ Memorandului refugiu 14 335 Gh.Doja ‐ Mihai Viteazul carosabil 15 370 Gh.Doja ‐ Romulus trotuar 16 524 Gh.Doja‐16 Decembrie 1989  platforma 17 391 Regele Carol ‐ 16 Decembrie 1989 refugiu 18 334 Regele Carol ‐ Gen.Dragalina refugiu 19 385 Regele Carol ‐ Iuliu Maniu trotuar 20 261 Preyer ‐ Mangalia trotuar 21 231 Preyer ‐ Crizantemelor trotuar 22 464 IonBarac ‐ Dîmbovița refugiu

  Bv. Dâmbovița(Buclă)‐Str. Ana Ipătescu‐Str. Victor Hugo‐Str. Ivan Petrovici Pavlov‐Str. Drubeta‐Str. Independenței‐ P‐ța Bălcescu‐ Str. Gheorghe Doja‐P‐ța Sf. Maria‐ Bv. 16 Decembrie 1989‐Bv. Regele Carol I‐Str. Ioszef Preyer‐Str. Ion Barac‐Bv. Dâmbovița(Buclă) 

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  stații(m) Amplasament Dotări stație

  Dambovita Banatul

  Transilvania P-ta Veteranilor

  Chisodei Izlaz

  E.Zola Progresul I.P. Pavlov

  Mures Maresal Alex. Averescu

  Drubeta Memorandului

  P-ta. N.Balcescu Parc Doina

  Mangalia Crizantemelor

  Dambovita

  P-ta.Sf. Maria P-ta.Al. Mocioni bv. Regele Carol bv. Iuliu Maniu

  LINIA 8 TRAMVAI Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Str.Garii ‐ Gen.I.Dragalina refugiu 2 652 Gen.I.Dragalina‐Regele Carol  refugiu 3 381 Regele Carol ‐ 16 Decembrie 1989 platforma 4 366 Bv.16 Decembrie1989 ‐Ghe. Doja refugiu 5 532 Gh.Doja ‐ Romulus trotuar 6 380 Gh.Doja ‐ Porumbescu trotuar 7 641 1 Decembrie ‐ Leia Sorinel carosabil 8 398 1 Decembrie ‐ Arieş refugiu 9 382 1 Decembrie ‐ F.C. Ripensia refugiu 10 452 1 Decembrie ‐ Crişului refugiu 11 538 1 Decembrie ‐ StanVidrighin refugiu 12 609 StanVidrighin refugiu 13 518 StanVidrighin refugiu 14 366 StanVidrighin ‐ Spumotim refugiu 15 303 StanVidrighin ‐ I. Bulbuca refugiu 16 - StanVidrighin ‐ Calea Buziaşului refugiu 17 322 StanVidrighin ‐ Spumotim refugiu 18 293 StanVidrighin refugiu 19 559 StanVidrighin refugiu 20 587 StanVidrighin ‐ 1 Decembrie refugiu 21 604 1 Decembrie ‐ Deliblata trotuar 22 441 1 Decembrie ‐ F.C. Ripensia trotuar 23 381 1 Decembrie ‐ Cluj trotuar 24 416 1 Decembrie ‐ Leia Sorinel trotuar 25 630 Gh.Doja ‐ Mihai Viteazul carosabil 26 369 Gh.Doja ‐ Romulus trotuar 27 527 Gh.Doja‐16 Decembrie 1989  platforma 28 394 Regele Carol ‐ 16 Decembrie 1989 refugiu 29 327 Regele Carol ‐ Gen.Dragalina refugiu 30 695 Str.Garii ‐ Gen.I.Dragalina trotuar

  Str. Gării(Buclă Gara de Nord)‐Bv.General I.Dragalina‐Bv Regele Carol I‐Bv. 16 Decembrie 1989‐P‐ța Sf. Maria‐Str. Gheorghe Doja P‐ța N.Bălcescu‐Str. 1 Decembrie1918‐ Calea Stan Vidrighin‐P‐ța Gheorghe Domăşnean(Buclă)‐ Calea Stan Vidrighin‐Str. 1  Decembrie1918‐P‐ța N.Bălcescu‐Str.Gheorghe Doja‐P‐ța Sf. Maria‐Bv.16 Decembrie 1989‐Bv. Regele Carol I‐Bv General I.  Dragalina‐Str. Gării(Buclă Gara de Nord)

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  stații(m) Amplasament Dotări stație

  Gara de Nord-plecare bv. Regele Carol P-ta. Al.Mocioni P-ta. Sf. Maria

  Parc Doina P-ta. N.Balcescu

  P-ta. Crucii Cluj

  Sala Olimpia Deliblata Banatim

  F-ca de Detergenti Mecatim Spumotim

  P-ta. Gen.Ghe. Domasnean-sosire P-ta. Gen.Ghe. Domasnean-plecare

  Spumotim Mecatim

  F-ca de Detergenti Banatim Deliblata

  Sala Olimpia Cluj

  P-ta. Al.Mocioni bv. Regele Carol

  Gara de Nord-sosire

  P-ta. Crucii P-ta. N.Balcescu

  Parc Doina P-ta. Sf. Maria

  LINIA 9 TRAMVAI Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Dîmbovița‐IonBarac  refugiu 2 462 Dămbovița ‐  str.Banatul platforma 3 470 A.Ipătescu ‐ Dâmbovița trotuar 4 511 Dămbovița ‐ Calea Şagului refugiu 5 378 L.Rebreanu ‐ Ranetti refugiu 6 445 L.Rebreanu ‐ C‐tin Brancoveanu refugiu 7 643 L.Rebreanu ‐ Drubeta refugiu 8 378 L.Rebreanu ‐ Salcâmilor refugiu 9 607 L. Rebreanu ‐ C.Martirilor refugiu 10 205 L.Rebreanu ‐ Sp.Județean refugiu 11 756 Dr.Iosif Bulbuca ‐ bd.Sudului refugiu 12 788 Dr.Iosif Bulbuca ‐ A.E.M. refugiu 13 - Dr.Iosif Bulbuca ‐ A.E.M. refugiu 14 716 Dr.Iosif Bulbuca ‐ bd.Sudului refugiu 15 747 L.Rebreanu ‐ Sp.Județean refugiu 16 201 L. Rebreanu ‐ C.Martirilor refugiu 17 623 L.Rebreanu ‐ Salcâmilor refugiu 18 346 L.Rebreanu ‐ Drubeta refugiu 19 648 L.Rebreanu ‐ C‐tin Brancoveanu refugiu 20 458 L.Rebreanu ‐ Ranetti refugiu 21 349 L.Rebreanu ‐ Calea Şagului refugiu 22 528 Dâmbovița‐A.Ipătescu  refugiu 23 527 Dămbovița ‐  str.Banatul refugiu 24 339 Dîmbovița‐IonBarac  refugiu

  Bv. Dâmbovița (Buclă)‐Bv. Liviu Rebreanu‐Bv. Dr. Iosif Bulbuca‐P‐ța. Gheorghe Domăşnean‐Bv. Dr. Iosif Bulbuca‐Bv. Liviu  Rebreanu‐Bv. Dâmbovița (Buclă)

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  stații(m) Amplasament Dotări stație

  Dambovita Banatul

  Transilvania C.Sagului

  Gh. Ranetti C-tin. Brancoveanu

  Drubeta Salcamilor Martirilor

  Spitalul Judetean B-dul.Sudului

  P-ta. Gen.Ghe.Domasnean P-ta. Gen.Ghe.Domasnean

  B-dul.Sudului Spitalul Judetean

  Martirilor Salcamilor

  Drubeta C-tin. Brancoveanu

  Dambovita

  Gh. Ranetti C.Sagului

  Transilvania Banatul

  Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Barițiu‐str.Gării  trotuar 2 236 str.Gării ‐ Pop de Băseşti trotuar 3 448 R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina trotuar(alveola) 4 656 R.Ferdinand ‐ str. Jiul trotuar(alveola) 5 509 R.Ferdinand ‐ Carmen Sylva trotuar(alveola) 6 545 str. Sf.Ioan ‐ G.Dima trotuar(alveola) 7 401 P‐ta Marasti trotuar(alveola) 8 605 T.Ionescu ‐ Hector trotuar(alveola) 9 606 Tache Ionescu ‐ D. Gusti trotuar(alveola)

  10 257 T.Ionescu ‐ E. Baader trotuar(neamenajat) 11 382 Tache Ionescu ‐ Dacilor trotuar(alveola) 12 277 S.Bărnuțiu ‐ S.Micu trotuar 13 327 S.Bărnuțiu ‐ Renaşterii refugiu 14 400 Calea Dorobanților‐S.Bărnuțiu trotuar(alveola) 15 961 Calea Dorobanților‐Canalul Behela trotuar(alveola) 16 - Calea Dorobanților‐Canalul Behela trotuar(alveola) 17 925 S.Bărnuțiu ‐ Ghe. Adam trotuar(alveola) 18 434 S.Bărnuțiu ‐ Renaşterii trotuar 19 295 S.Bărnuțiu ‐ S.Micu platforma 20 516 T.Ionescu ‐ E. Baader trotuar(alveola) 21 306 Tache Ionescu ‐ Complex trotuar(alveola) 22 463 Tache Ionescu ‐ A.Popovici trotuar(alveola) 23 376 str.Oituz ‐ P.Şapcă trotuar(alveola) 24 980 P‐ța Timişoara 700 trotuar(alveola) 25 552 R.Ferdinand ‐ Dr.I.Nemoianu trotuar(alveola) 26 353 R.Ferdinand ‐ str. Jiul trotuar(alveola) 27 646 R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina trotuar(alveola) 28 508 str. Garii ‐ Pop de Băseşti trotuar 29 248  Barițiu‐str.Gării  trotuar

  LINIA 11 TROLEIBUZ

  Str. Gării (Buclă Gh. Barițiu)‐Bv. Republicii‐Str.Sf. Ioan‐Str.Ghe.Dima‐P‐ța. Mărăşti‐Str. Oituz‐Bv.Take Ionescu‐Bv.Simion Bărnuțiu‐ Calea Dorobanților‐Calea Lugojului(Arena Aqua Sport)‐Calea Dorobanților‐Bv.Simion Barnuțiu‐Bv. Take Ionescu‐Str. Oituz‐P‐ța.  Mărăşti‐Str.Ghe.Dima‐P‐ța 700‐Str. Paris‐Bv.Republicii‐Str.Gării(Buclă Gh.Barițiu)

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  stații(m) Amplasament Dotări stație

  Gh. Baritiu-plecare Pop. De Basesti Gara de Nord

  Jiul P-ta. Regina Maria P-ta. Timisoara 700

  P-ta. Marasti Bastion

  Politia Jud.Timis ILSA

  P-ta. Badea Cartan Samuil Micu Renasterii

  P-ta. Gen. V. E conomu Arena Aqua Sport(sosire)

  Arena Aqua Sport(plecare) P-ta. Gen. V. E conomu

  Renasterii Samuil Micu

  P-ta. Badea Cartan Politia Jud.Timis

  A. Popovici Oituz

  P-ta. Timisoara 700

  Gh. Baritiu-sosire

  P-ta. Regina Maria Jiul

  Gara de Nord Pop. De Basesti

  Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Barițiu‐str.Gării  trotuar 2 244 str.Gării ‐ Pop de Băseşti trotuar 3 439 R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina trotuar(alveola) 4 648 R.Ferdinand ‐ str. Jiul trotuar(alveola) 5 506 R.Ferdinand ‐ Carmen Sylva trotuar(alveola) 6 548 str. Sf.Ioan ‐ G.Dima trotuar(alveola) 7 412 P‐ta Marasti trotuar(alveola) 8 766 Episcop V. Lazarescu ‐ C. Aradului   trotuar(alveola) 9 381 Episcop V. Lazarescu   trotuar(alveola)

  10 476 Sever Bocu ‐ Divizia 9 Cavalerie trotuar(alveola) 11 369 Sever Bocu ‐ Pomiculturii trotuar(alveola) 12 492 Sever Bocu ‐ Sf.Apost.Petru şi Pavel trotuar(alveola) 13 373 Sever Bocu ‐ I.I.dela Brad  trotuar(alveola) 14 - Sever Bocu ‐ I.I.dela Brad  trotuar(alveola) 15 374 Sever Bocu ‐ Cămpina trotuar(alveola) 16 452 Sever Bocu ‐ Liniştei trotuar(alveola) 17 413 Sever Bocu ‐ Amurgului trotuar(alveola) 18 553 Episcop V. Lazarescu  platforma

  LINIA 14 TROLEIBUZ

  Str. Gării (Buclă Gh. Barițiu)‐Bv. Republicii‐Str.Sf. Ioan‐Str.Ghe.Dima‐P‐ța. Mărăşti‐Str. A.I.Cuza‐Calea Aradului‐Calea Sever  Bocu‐Str. Episcop V. Lăzărescu‐Calea Sever Bocu‐Buclă I. I. de la Brad‐Calea Sever Bocu‐Str. Episcop V. Lăzărescu‐Calea  Aradului‐Str. A.I.Cuza‐P‐ța Mărăşti‐Str.Ghe.Dima‐Pța 700‐Str. Paris‐Bv.Republicii‐Str.Gării (Buclă Gh Barițiu)

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  stații(m) Amplasament Dotări stație

  Gh. Baritiu-plecare Pop. De Basesti Gara de Nord

  Jiul P-ta. Regina Maria P-ta. Timisoara 700

  P-ta. Marasti Iulius Mall

  Cimitirul Eroilor Divizia 9 Cavalerie

  Pomiculturii Sf.Apostoli Petru si Pavel

  I.I. de la Brad-sosire I.I. de la Brad-plecare

  Sf.Apostoli Petru si Pavel Pomiculturii

  Divizia 9 Cavalerie Cimitirul Eroilor

  19 631 A.I. Cuza (Poligrafie) trotuar(alveola) 20 998 P‐ța Timişoara 700 trotuar(alveola) 21 554 R.Ferdinand ‐ Dr.I.Nemoianu trotuar(alveola) 22 352 R.Ferdinand ‐ str. Jiul trotuar(alveola) 23 637 R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina trotuar(alveola) 24 510 str.Gării ‐ Pop de Băseşti trotuar 25 238  Barițiu‐str.Gării  trotuar

  P-ta. Consiliul Europei P-ta. Timisoara 700

  Gh. Baritiu-sosire

  P-ta. Regina Maria Jiul

  Gara de Nord Pop. De Basesti

  Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Str.T.Grozăvescu  2 852  P‐ța Leonardo da Vinci‐Str.Cluj 3 565 Str.Arieş ‐ 1 Decembrie 4 675 C.Martirilor ‐ L.Rebreanu 5 309 C. Martirilor ‐ Ioan Stanciu 6 430  Mareşal C‐tin Prezan‐C. Martirilor 7 270 Mareşal C‐tin Prezan ‐Versului 8 295 C. Martirilor ‐Mareşal C‐tin Prezan 9 653 C. Martirilor ‐ Ioan Stanciu 10 159 C.Martirilor ‐ L.Rebreanu 11 608 Str.Arieş ‐ 1 Decembrie 12 511 Str.Cluj ‐ P‐ța Leonardo da Vinci 13 875 Str.T.Grozăvescu 

  LINIA 15 TROLEIBUZ

  Str.T.Grozăvescu- Bv.M.Eminescu-Bv.Michelangelo-Str.Cluj-Str.Arieş-Calea Martirilor 1989-Str. Mareşal C-tin Prezan-Str. Versului(Buclă)-Str.Mareşal C-tin. Prezan-Calea Martirilor 1989-Str.Arieş-Str.Cluj-Bv.Michelangelo-Str.T.Grozăvescu

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  stații(m) Amplasament Dotări stație

  T.Grozavescu trotuar(alveola) Complexul Studentesc trotuar(alveola)

  Cluj trotuar Calea Martirilor trotuar(alveola)

  Martir Ioan Stanciu trotuar(alveola) Mares C-tin.Prezan trotuar(alveola)

  Mares C-tin.Prezan(Bucla) carosabil Mares C-tin.Prezan trotuar(alveola) Martir Ioan Stanciu trotuar

  Calea Martirilor trotuar(alveola)

  T.Grozavescu trotuar(alveola)

  Cluj trotuar Complexul Studentesc trotuar(alveola)

  LINIA 16 TROLEIBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - B‐dul. Sudului‐Mareşal C.Prezan  2 391 Bd.Sudului ‐ Str.Sirius 3 1026  Str.Arieş‐L. Rebreanu  4 600 Str.Arieş ‐ 1 Decembrie 5 581 Str.Cluj ‐ P‐ța Leonardo da Vinci 6 887 Str.T.Grozăvescu  7 803 Str.Cluj ‐ P‐ța Leonardo da Vinci 8 600 Str.Arieş ‐ 1 Decembrie 9 753 L.Rebreanu‐Str.Arieş  10 774  Bd.Sudului‐I.Bulbuca  11 256 Bd.Sudului ‐ Str.Sirius 12 310 Bd.Sudului ‐ Mareşal C.Prezan

  Bv.Sudului-Bv.Dr. Iosif Bulbuca-Str.Arieş-Str.Cluj-Bv.Michelangelo-Bv.Mihai Eminescu-Str.T.Grozăvescu-Bv.M.Eminescu- Bv.Michelangelo-Str.Cluj-Str.Aries-Bv.Dr.Iosif Bulbuca-Bv.Sudului-Intrarea Vega(Buclă)

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  stații(m) Amplasament Dotări stație

  B-dul. Sudului(Bucla)-plecare trotuar(alveola) Cvartalul Sudului trotuar(alveola)

  SP.Judetean trotuar Cluj trotuar(alveola)

  Complexul Studentesc trotuar(alveola) T.Grozavescu trotuar(alveola)

  Complexul Studentesc trotuar(alveola) Cluj trotuar(alveola)

  SP.Judetean trotuar(alveola) B-dul. Sudului trotuar(alveola)

  Cvartalul Sudului trotuar B-dul. Sudului(Bucla)-sosire trotuar(alveola)

  LINIA 17 TROLEIBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 str.Baader‐Tache Ionescu  2 310 Tache Ionescu ‐ Complex 3 477 Tache Ionescu ‐ A.Popovici 4 366 str.Oituz ‐ P.Şapcă 5 999 C.Aradului  6 633 Calea Aradului ‐ Remus Răduleț 7 636 Calea Aradului ‐ Liege 8 304 Calea Aradului ‐ U.T.T. 9 550 Calea Aradului ‐ Lic. Agricol 10 - Calea Aradului ‐Inst.Agronomic 11 430 Calea Aradului ‐ U.T.T. 12 420 Calea Aradului ‐ Liege 13 541 Calea Aradului ‐ Dacia Service 14 782 C.Aradului (Poligrafie) 15 561  Oituz(P‐ta Marasti) 16 535 T.Ionescu ‐ Hector 17 602 Tache Ionescu ‐ D. Gusti 18 477 str.Baader‐Tache Ionescu 

  Str.E Baader-Str. Înfrăţirii-Bv.Take Ionescu-Str.Oituz-P-ţa Mărăşti-Calea A.I.Cuza-Calea Aradului-Inst. Agronomic (buclă)- Calea Aradului-Calea A.I.Cuza-P-ţa Mărăşti-Str.Oituz-Bv.Take Ionescu-Str.E Baader

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  stații(m) Amplasament Dotări stație

  E.Baader trotuar(alveola) Politia Jud. Timis trotuar(alveola)

  A.Popovici trotuar(alveola) Oituz trotuar(alveola)

  P-ta. C.Europei trotuar(alveola) Remus Radulet trotuar(alveola)

  Liege trotuar(alveola) U.T.T. trotuar(alveola)

  Agronomie-sosire trotuar(alveola) Agronomie-plecare trotuar(alveola)

  U.T.T. trotuar(alveola) Liege trotuar(alveola)

  Dacia Service trotuar(alveola) P-ta. C.Europei trotuar(alveola)

  P-ta.Marasti trotuar(alveola) Bastion trotuar(alveola)

  Politia Jud. Timis trotuar(alveola) E.Baader trotuar(alveola)

  LINIA 18 TROLEIBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - str.Gării ‐ Solventul 2 488 str.Gării ‐ str.Gelu 3 679 str.Gării ‐ Pop de Băseşti 4 245 R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina 5 650 R.Ferdinand ‐ str. Jiul 6 506 R.Ferdinand ‐ Carmen Sylva 7 534 str. Sf.Ioan ‐ G.Dima 8 410 P‐ta Marasti 9 741 C.Aradului  10 611 Calea Aradului ‐ Remus Răduleț 11 542 Str.Liege (P‐ța Verde) 12 457 C.Torontalului‐Str.Liege 13 493 C.Torontalului‐Str.Miresei 14 752 C.Aradului (Poligrafie) 15 999 P‐ța Timişoara 700 16 548 R.Ferdinand ‐ Dr.I.Nemoianu 17 353 R.Ferdinand ‐ str. Jiul 18 649 R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina 19 915 str.Gării ‐ Pop de Băseşti 20 52 str.Gării ‐ str.Gelu 21 492 str.Gării ‐ Solventul

  Str. Gării (Buclă Solventul)-Bv. Republicii-Str.Sf. Ioan-Str.Ghe.Dima-P-ţa. Mărăşti-Str. A.I.Cuza-Calea Aradului-Str.Liege-Calea Torontalului-P-ţa Consiliul Europei-Calea A.I.Cuza-P-ţa Mărăşti-Str.Ghe.Dima-P-ţa 700-Str.Paris-Bv.Republicii-Str.Gării(Buclă Solventul)

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  stații(m) Amplasament Dotări stație

  C.P.Solventul platforma Gelu platforma

  Pop.de Basesti trotuar Gara de Nord trotuar(alveola)

  Jiul trotuar(alveola) P-ta. Regina Maria trotuar(alveola) P-ta. Timisoara 700 trotuar(alveola)

  P-ta Marasti trotuar(alveola) C.Europei trotuar(alveola)

  Remus Radulet trotuar(alveola) Liege trotuar(alveola)

  Torontalului trotuar(alveola) Miresei trotuar(alveola)

  C.Europei trotuar P-ta. Timisoara 700 trotuar(alveola) P-ta. Regina Maria trotuar(alveola)

  Jiul trotuar(alveola) Gara de Nord trotuar(alveola)

  C.P.Solventul platforma

  Pop.de Basesti trotuar Gelu trotuar

  LINIA 19 TROLEIBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Mareşal C‐tin Prezan ‐Versului 2 326 C. Martirilor ‐Mareşal C‐tin Prezan 3 313 C. Martirilor ‐ Ioan Stanciu 4 494 C.Martirilor ‐ L.Rebreanu 5 538 Str.Arieş ‐ 1 Decembrie 6 588 Str.Cluj ‐ P‐ța Leonardo da Vinci 7 502 Vasile Parvan ‐ Traian Lalescu 8 435 Vasile Parvan ‐ Mihai Viteazul 9 718 Str.I.C.Brătianu ‐ Miron Cristea 10 208 Bv. Mihai Eminescu ‐ Michelangelo 11 535 Str.Cluj ‐ P‐ța Leonardo da Vinci 12 591 Str.Arieş ‐ 1 Decembrie 13 614 C.Martirilor ‐ L.Rebreanu 14 394 C. Martirilor ‐ Ioan Stanciu 15 411 Mareşal C‐tin Prezan‐C. Martirilor 16 295 Mareşal C‐tin Prezan ‐Versului

  Buclă Str. Versului-Str.M.C.Prezan-Calea Martirilor 1989-Str.Arieş-Str.Cluj-Bv.Vasile Pârvan-str. 20 Decembrie1989-Str.Ion C. Brătianu-Bv. Michelangelo-Str. Cluj-Str.Arieş-Calea Martirilor 1989-Str. Mareşal C-tin Prezan-Buclă Str.Versului

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  stații(m) Amplasament Dotări stație

  Maresal C-tin. Prezan(bucla) carosabil Maresal C-tin. Prezan trotuar(alveola)

  Martir Ioan Stanciu trotuar(alveola) Calea Martirilor trotuar(alveola)

  Cluj trotuar Complex Studentesc trotuar(alveola) Universitatea de Vest trotuar(alveola) Mitropolit A.Saguna trotuar(alveola) B-dul. I.C.Bratianu trotuar(alveola)

  M. Eminescu trotuar(alveola) Complex Studentesc trotuar(alveola)

  Cluj trotuar Calea Martirilor trotuar(alveola)

  Martir Ioan Stanciu trotuar(alveola) Maresal C-tin. Prezan trotuar(alveola)

  Maresal C-tin. Prezan(bucla) carosabil

  LINIA E1 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Calea Şagului ‐ Eternității (pod) trotuar 2 365 Calea Sagului(bretea) trotuar 3 468 Calea Şagului ‐ Ana Ipătescu trotuar(alveola) 4 490 Calea Şagului ‐ Bv. Dămbovița trotuar(alveola) 5 749 Iuliu Maniu‐16 Decembrie trotuar(alveola) 6 523 Iuliu Maniu‐Prayer trotuar(alveola) 7 724 R.Ferdinand ‐ Pop de Băseşti trotuar(alveola) 8 423 R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina trotuar(alveola) 9 1621 Circumvalațiunii‐Ghe.Lazăr trotuar 10 406 Circumvalațiunii neamenajat 11 350 C.Torontalului (C.E.C) trotuar(alveola) 12 623 C.Torontalului‐Str.Miresei trotuar(alveola) 13 465 Liege‐C.Torontal trotuar(alveola) 14 529 C.Aradului‐Liege trotuar(alveola) 15 365 C.Aradului(U.T.T.) trotuar(alveola) 16 550 Calea Aradului ‐Inst.Agronomic trotuar(alveola) 17 268 Selgros(Sens giratoriu) trotuar 18 502 Calea Aradului ‐ Lic. Agric.S trotuar(alveola) 19 592 Calea Aradului ‐ U.T.T. trotuar(alveola) 20 395 Str.Liege (P‐ța Verde) trotuar(alveola) 21 503 C.Torontalului‐Str.Liege trotuar(alveola) 22 487 C.Torontalului‐Str.Miresei trotuar(alveola) 23 558 C.Torontalului (C.E.C) trotuar(alveola) 24 338 Circumvalațiunii trotuar 25 418 Circumvalațiunii‐Ghe.Lazăr platforma 26 1527 R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina trotuar(alveola) 27 464 R.Ferdinand ‐ Pop de Băseşti trotuar(alveola) 28 741 Iuliu Maniu‐Prayer trotuar(alveola) 29 623 16 Decembrie ‐ Iuliu Maniu trotuar(alveola) 30 700 Calea Şagului ‐ Bv. Dămbovița trotuar(alveola) 31 525 Calea Şagului ‐ Ana Ipătescu trotuar(alveola) 32 402 Calea Sagului(bretea) trotuar 33 365 Calea Şagului ‐ Eternității (pod) trotuar

  Pod Calea Sagului‐Calea Sagului‐Bv. Iuliu Maniu‐Str. Pop de Basesti‐Str. Garii‐Bv. Republicii‐Calea Circumvalatiunii‐P‐ta C. Europei‐Calea  Torontalului‐Str. Liege‐Calea Aradului‐(Sens giratoriu)/(Selgros)‐Calea Aradului‐Str. Liege‐Calea Torontalului‐Calea Circumvalatiunii‐Bv. Republicii‐ Str. Garii‐Str. Pop de Basesti‐Bv. Iuliu Maniu‐Calea Sagului‐Pod Calea Sagului‐

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  Pod Calea Sagului-plecare Dermatina Veteranilor Dambovita Iuliu Maniu Regele Carol Pop de Basesti Gara de Nord Gheorghe Lazar C.Circumvalatiuni Consiliul Europei

  Miresei Torontal Liege

  C.Aradului Agronomie Selgros

  Agronomie UTT Liege

  Torontal Miresei

  Consiliul Europei C.Circumvalatiuni Gheorghe Lazar Gara de Nord Pop de Basesti Regele Carol

  Pod Calea Sagului-sosire

  Iuliu Maniu Dambovita Veteranilor Dermatina

  LINIA E2 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Ghe. Domăşnean (A.E.M.) neamenajat 2 1334 Bd.Sudului ‐ Str.Sirius trotuar(alveola) 3 1149 Str.Arieş ‐ Iosif Bulbuca trotuar(alveola) 4 631 Str.Arieş ‐ 1 Decembrie trotuar 5 578 Str.Cluj ‐ P‐ța Leonardo da Vinci trotuar(alveola) 6 1021 Str.Hector (Bastion) trotuar 7 1317 C.Aradului (Iulius Mall) trotuar(alveola) 8 823 Sever Bocu ‐ Divizia 9 Cavalerie trotuar(alveola) 9 383 Sever Bocu ‐ Pomiculturii trotuar(alveola) 10 486 C.Lipovei‐Sf. Ap.Petru şi Pavel trotuar(alveola) 11 Sf. Ap.Petru şi Pavel ‐ Stuparilor neamenajat 12 1614 Div. 9 Cavalerie (Complex Euro) trotuar 13 1644 C.Aradului (Poligrafie) trotuar(alveola) 14 1336 Hotel Continental trotuar(alveola) 15 787  P‐ța Leonardo da Vinci‐Str.Cluj trotuar(alveola) 16 626 Str.Arieş ‐ 1 Decembrie trotuar 17 733 Str.Arieş ‐ Iosif Bulbuca trotuar(alveola) 18 971 Bd.Sudului ‐ Str.Sirius trotuar(alveola) 19 2607 Ghe. Domăşnean (A.E.M.) neamenajat

  P‐ța Gen. Gh. Domăşnean‐Str. Venus‐Str. Mareşal C. Prezan‐Bv. Sudului‐Bv. Dr.Iosif Bulbuca‐ Str. Arieş‐Str. Cluj‐P‐ța Leonardo da Vinci‐Bv.  Michelangelo‐Bv. I.C. Brătianu‐Str. Hector‐P‐ța I.C. Brătianu‐Str. Oituz‐P‐ța Mărăşti‐Calea Al.I.Cuza‐Str. Episcop V. Lăzărescu‐C. Sever Bocu‐Str. Sf.  Ap. Petru şi Pavel‐Str. Oravița‐Str. Frigului‐Str. Demetriade‐Str. Divizia 9 Cavalerie‐C. Sever Bocu‐Str. Episcop V. Lăzărescu‐Calea Aradului‐P‐ța  Consilul Europei‐Str. A. I. Cuza‐P‐ța Mărăşti‐Str. Oituz‐P‐ța I.C. Brătianu‐Str. Popa Şapcă‐Str. Proclamația de la Timişoara‐Bv. I.C. Brătianu‐Bv.  Michelangelo‐P‐ța Leonardo da Vinci‐Str. Cluj‐ Str. Arieş‐Bv.Dr. Iosif Bulbuca‐Bv. Sudului‐Str.Mareşal C.Prezan‐Str. Venus‐P‐ța Gen. Gh.  Domăşnean

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  Ghe.Domasnean Cv.Sudului

  Sp.Judetean Str.Cluj

  Complex Studentesc Hector

  Iulius MALL Div.9 Cavalerie

  Pomiculturii Sf.Apostol Petru si Pavel

  Stuparilor Complex EURO

  Sp.Judetean Cv.Sudului

  Ghe.Domasnean

  Consiliul Europei Continental

  Complex Studentesc Str.Cluj

  LINIA E3 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Calea Martirilor carosabil 2 351 Calea Martirilor‐Muzicescu carosabil 3 443 Calea Martirilor ‐Mures neamenajat 4 660 Str.Arieş ‐ Ioan Stanciu trotuar 5 486 C.Martirilor ‐ L.Rebreanu trotuar(alveola) 6 568 Str.Arieş ‐ 1 Decembrie trotuar 7 577 Str.Cluj ‐ P‐ța Leonardo da Vinci trotuar(alveola) 8 618 Vasile Părvan ‐ Traian Lalescu trotuar(alveola) 9 1034 Regele Ferdinand ‐ Carmen Sylva trotuar(alveola) 10 600 R.Ferdinand ‐ str. Jiul trotuar(alveola) 11 653 R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina trotuar(alveola) 12 - R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina trotuar(alveola) 13 433 R.Ferdinand ‐ str. Jiul trotuar(alveola) 14 786 R.Ferdinand ‐ Gen. Ion Dragalina trotuar(alveola) 15 807 Vasile Părvan ‐ Traian Lalescu trotuar(alveola) 16 354  P‐ța Leonardo da Vinci‐Str.Cluj trotuar(alveola) 17 626 Str.Arieş ‐ 1 Decembrie trotuar 18 576 C.Martirilor ‐ L.Rebreanu trotuar(alveola) 19 418 Str.Arieş ‐ Ioan Stanciu trotuar(alveola) 20 674 Calea Martirilor ‐Mures trotuar(alveola) 21 411 Calea Martirilor‐Muzicescu carosabil 22 539 Calea Martirilor carosabil

  Calea Martirilor(Apicultorilor)‐Str.Arieş‐Str.Cluj‐P‐ța Leonardo da Vinci‐Bv. V.Pârvan‐Bv. 20 Decembrie 1989‐Bv.Regele Ferdinand‐ Bv. Republicii‐Str.Gării(Gara de Nord sosire)‐Str.Gării(Gara de Nord plecare)‐Bv. Republicii‐Bv.Regele Ferdinand‐Bv. Vasile Pârvan‐ P‐ța Leonardo da Vinci‐Str. Cluj‐Str. Arieş‐C.Martirilor(Apicultorilor)

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  Apicultorilor-plecare Muzicescu

  Mures Martir I. Stanciu

  Martirilor Str. Cluj

  Complex Studentesc Universitatea de Vest Bv.Regele Ferdinand

  Jiul Gara de Nord(sosire)

  Gara de Nord(plecare) Jiul

  Catedrala Mitropolitana Universitatea de Vest

  Mures Muzicescu

  Apicultorilor-sosire

  Complex Studentesc Str. Cluj Martirilor

  Martir I. Stanciu

  LINIA E4 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - T.Ionescu ‐ Hector 2 1318 Tache Ionescu ‐ Dacilor 3 1035 Calea Dorobanților‐S.Bărnuțiu 4 3687 C. Lugojului - Ghiroda 5 1408 Real 3(parcare) 6 371 HELLA(parcare) 7 793 str. Aeroport(cartier Aeroport) 8 596 str. Aeroport(UM Aeroport) 9 579 str. Aeroport(cartier Aeroport) 10 2849 Aeroport civil(parcare) 11 3367 Real 3(parcare) 12 1119 C. Lugojului - Ghiroda 13 3719 S.Bărnuțiu‐Calea Dorobanților 14 1173 Tache Ionescu ‐ Dacilor 15 821 Tache Ionescu ‐ A.Popovici 16 465 T.Ionescu ‐ Hector

  P‐ța I.C.Brătianu‐Bv.Take Ionescu‐Bv.Simion Bărnuțiu‐C.Dorobanților‐C.Lugojului‐DJ 7609 D‐Cartier Aeroport‐U.M.Aeroport‐ Aeropert Civil‐DJ 7609 D‐C.Lugojului‐C.Dorobanților‐Bv.Simion Bărnuțiu‐Bv.Take Ionescu‐P‐ța I.C..Brătianu

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  Bastion trotuar(alveola) Badea Cartan trotuar(alveola) V.Economu trotuar(alveola)

  DN6 carosabil Real 3 trotuar(alveola) HELLA carosabil

  Cartier Aeroport platforma U.M.Aeroport carosabil

  Cartier Aeroport platforma Aeroport Civil platforma

  Real 3 trotuar(alveola) DN6 carosabil(alveola)

  V.Economu trotuar(alveola) Badea Cartan trotuar(alveola)

  A.Popovici trotuar(alveola) Bastion trotuar(alveola)

  LINIA E5 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - 16 Decembrie ‐ Regele Carol 1 trotuar(alveola) 2 269 16 Decembrie ‐ C.Brăncoveanu trotuar(alveola) 3 538 16 Decembrie ‐ Iuliu Maniu trotuar(alveola) 4 690 Calea Şagului ‐ Bv. Dămbovița trotuar(alveola) 5 533 Calea Şagului ‐ Ana Ipătescu trotuar(alveola) 6 382 Calea Şagului ‐ Dermatina trotuar 7 979 Calea Şagului  trotuar(alveola) 8 572 Casa Auto Mercedes carosabil(alveola) 9 1240 Calea Sagului carosabil(alveola) 10 452 Metro(parcare) parcare 11 1016 Calea Sagului carosabil 12 1239 Metro parcare 13 646 Calea Sagului podina(alveola) 14 782 Casa Auto Mercedes carosabil(alveola) 15 573 Calea Şagului ‐ Eternității (pod) trotuar 16 1014 Calea Şagului ‐ Dermatina trotuar 17 479 Calea Şagului ‐ Ana Ipătescu trotuar(alveola) 18 485 Calea Şagului ‐ Bv. Dămbovița trotuar(alveola) 19 761 16 Decembrie ‐ Iuliu Maniu trotuar(alveola) 20 458 16 Decembrie ‐ C.Brăncoveanu trotuar(alveola) 21 395 16 Decembrie ‐ Regele Carol 1 trotuar

  P‐ta Mocioni‐Bv. 16 Decembrie 1989‐C.Sagului‐DN 59‐Cefin‐DN 59‐ C. Sagului‐Bv. 16 Decembrie 1989‐  P‐ta Mocioni

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  P-ta. Mocioni Brancoveanu

  P-ta.Iuliu Maniu bv.Dambovita

  Veteranilor Dermatina B.A.T.M.A.

  Peco DN 59(Real/Practiker)

  Metro Cefin Metro

  DN 59(Real/Practiker) Peco

  B.A.T.M.A.

  Brancoveanu P-ta. Mocioni

  Dermatina Veteranilor

  bv.Dambovita P-ta.Iuliu Maniu

  LINIA E6 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - C.Aradului  trotuar(alveola) 2 882 C.Torontalului‐Str.Miresei trotuar(alveola) 3 538 C.Torontalului‐Str.Liege trotuar 4 3527 Metro 2(parcare) parcare 5 2143 PITT (platforma) carosabil 6 - PITT (platforma) carosabil 7 1688 Metro 2(parcare) parcare 8 3586 C.Torontalului‐Str.Liege trotuar(alveola) 9 520 C.Torontalului‐Str.Miresei trotuar(alveola) 1 714 C.Aradului  trotuar(alveola)

  P-ta Consiliul Europei -C.Aradului-Str. Miresei-C.Torontalului-DN 63-P.I.T.T.-DN 63-C.Torontalului-P-ta C.Europei

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  Consiliul Europei Str.Miresei Str. Liege Metro 2

  Str.Miresei Consiliul Europei

  P.I.T.T.1(sosire) P.I.T.T.2(plecare)

  Metro 2 Torontalului

  LINIA E7 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Str.T.Grozăvescu  trotuar(alveola) 2 801 V.Pârvan trotuar(alveola) 3 382 Vasile Părvan ‐ Traian Lalescu trotuar(alveola) 4 431 T.Vladimirescu‐M.Viteazu trotuar(alveola) 5 1007 16 Decembrie ‐ Regele Carol 1 trotuar(alveola) 6 388 16 Decembrie ‐ C.Brăncoveanu trotuar(alveola) 7 709 Budai Deleanu‐Mangalia neamenajat 8 727 Banatu‐Dâmbovița neamenajat 9 589 Andeescu‐Vaslui trotuar(alveola)

  10 319 Andeescu‐Păcii trotuar 11 423 Andeescu‐V.Simionescu trotuar(alveola) 12 343 Ardealului‐I.Slavici trotuar 13 322 Ioan Slavici ‐ Podgoriei refugiu TV 14 281 Ioan Slavici ‐ Nottara carosabil 15 435 Ioan Slavici ‐ Răscoala din 1907 refugiu TV 16 717 str.Polonă ‐ Pod trotuar 17 621 str.Polonă ‐ F‐ca de zahăr carosabil 18 851 str.Polonă ‐ Abator parcare 19 759 str.Polonă ‐ F‐ca de zahăr refugiu 20 440 str.Polonă ‐ Pod trotuar 21 762 Ioan Slavici ‐ Răscoala din 1907 carosabil 22 474 Ioan Slavici ‐ Paganinni carosabil 23 299 Ioan Slavici ‐ Podgoriei platforma 24 278 str.Ardeal ‐ Hoinic M. platforma 25 355 Andeescu‐V.Simionescu trotuar(alveola) 26 421 Andeescu‐Păcii platforma 27 349 Andeescu‐Vaslui trotuar(alveola) 28 610 Banatul‐Dâmbovița  neamenajat 29 678 Budai Deleanu‐Mangalia neamenajat 30 366 16 Decembrie ‐ Iuliu Maniu trotuar(alveola) 31 466 16 Decembrie ‐ C.Brăncoveanu trotuar(alveola) 32 401 16 Decembrie ‐ Regele Carol 1 trotuar(alveola) 33 957 V.Pârvan‐M.Viteazu trotuar(alveola) 34 427 Vasile Părvan ‐ Traian Lalescu trotuar(alveola) 35 1225 Str.T.Grozăvescu  trotuar(alveola)

  Str.T.Grozăvescu‐Str.M. Eminescu‐Bv.Michelangelo‐P‐ța Leonardo Da Vinci‐Bv.V.Pârvan‐Sp.T.Vladimirescu‐Bv.16 Decembrie‐P‐ța Iuliu Maniu‐ Str.Budai Deleanu‐Str.Banatul‐Str.N.Andreescu‐P‐ța Petofii Şandor‐Str.Ioan Slavici‐Str.Ovidiu Cotrus‐Str. Polona (Abator)‐Str.Polona‐Str.Ovidiu  Cotrus‐Str.Ioan  Slavici‐P‐ța Petofi Şandor‐Str.N.Andreescu‐Str.Banatul‐Str.Budai Deleanu‐P‐ța Iuliu Maniu‐Bv.16 Decembrie‐Sp.T.Vladimirecu‐ Bv.V. Pârvan‐P‐ța Leonardo Da Vinci‐Bv.Michelangelo‐Str.T.Grozăvescu

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  T.Grozavescu P-ta. Leonardo da Vinci Universitatea de Vest Pod. Mitrop. Saguna

  P-ta. Mocioni Brancoveanu

  Mangalia Dambovita

  Vaslui Pacii

  V.Simionescu Liceul Auto Podgoriei Nottara

  Rascoala Polona

  Fabrica de Zahar Abator

  Fabrica de Zahar Polona

  Rascoala Nottara

  Podgoriei Liceul Auto

  V.Simionescu Pacii

  Vaslui Dambovita

  Fac. de Electrotehnica Universitatea de Vest

  T.Grozavescu

  Mangalia P-ta. Iuliu Maniu

  Brancoveanu P-ta. Mocioni

  LINIA E8 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Str.Baba Dochia-Str.O.Iosif trotuar 2 349 Str.iepurelui-Comanesti trotuar 3 611  Pestalozzi trotuar 4 288 V.Pârvan trotuar(alveola) 5 677 V.Pârvan trotuar(alveola) 6 364 V.Pârvan trotuar(alveola) 7 702 Mihai Viteazul  ‐ Str. Sf. Rozalia trotuar 8 527 P‐ța N. Bălcescu ‐ Porumbescu trotuar(alveola) 9 400 Porumbescu‐Str.Corbului trotuar(alveola) 10 348 Porumbescu-Brancoveanu trotuar 12 1060 16 Decembrie ‐ Iuliu Maniu trotuar(alveola) 13 691 Calea Şagului ‐ Bv. Dămbovița trotuar(alveola) 14 529 Calea Şagului ‐ Ana Ipătescu trotuar(alveola) 15 395 Calea Şagului ‐ Dermatina trotuar 16 446 Calea Şagului ‐ Eternității (pod) carosabil 17 464 Izlaz‐Eternității trotuar 18 473 Bujorilor carosabil 19 759 Calea Şagului ‐ Ana Ipătescu trotuar(alveola) 20 492 Calea Şagului ‐ Bv. Dămbovița trotuar(alveola) 21 967 Porumbescu trotuar(alveola) 22 380 Porumbescu trotuar(alveola) 23 409 P‐ța N. Bălcescu ‐ Porumbescu trotuar(alveola) 24 545 Bv. Mihai Viteazul ‐ Fac. De Mecanică trotuar(alveola) 25 261 V.Pârvan‐M.Viteazu trotuar(alveola) 26 436 V.Pârvan trotuar(alveola) 27 601 Vasile Părvan  trotuar 28 481  Pestalozzi‐Ofcea trotuar(alveola) 29 267  Pestalozzi trotuar 30 619 Str.iepurelui-Comanesti trotuar 31 430 Str.Baba Dochia-Str.O.Iosif trotuar

  Str.Baba Dochia‐Str. Iepurelui‐Str.I.N.Pestalozzi‐Bv.C.Coposu‐P‐ța Leonardo Da Vinci‐Bv.V Pârvan‐Bv.M Viteazu‐P‐ța Bălcescu‐Str.  Porumbescu‐Str.Brâncoveanu‐Bv.16 Decembrie 1989‐P‐ța Iuliu Maniu‐C.Şagului‐Pod Calea Şagului‐Str. Ceferiştilor‐Str.Izlaz‐ Str.Bujorilor‐C.Şagului‐Str.Porumbescu‐P‐ța Bălcescu‐Bv.Mihai Viteazu‐Bv.Vasile Pârvan‐P‐ța Leonardo Da Vinci‐Bv.C.Coposu‐ Str.I.N.Pestalozzi‐Str.Iepurelui‐‐Str.Baba Dochia

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  Baba dochia Iepurelui

  Lic.L.Calderon V.Parvan

  P-ta.Leonardo da Vinci Univ. de Vest

  Fac.de Mecanica N.Balcescu

  Corbului Brancoveanu

  P-ta.Iuliu Maniu Dambovita Veteranilor Dermatina

  Pod. Calea Sagului Izlaz

  Bujorilor Veteranilor Dambovita

  Brancoveanu Porumbescu N.Balcescu

  Fac.de Mecanica

  Lic.L.Calderon Iepurelui

  Baba dochia

  Fac. Electro Univ. de Vest

  Univ. D.Cantemir Pestalozzi

  LINIA 21 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 ‐ Căprioarei‐Câmpului 2 181 Câmpului‐Efta Botoca 3 315 Câmpului‐Apateu 4 599 Torac 5 276 Torac‐Pindului 6 533 Ştefan cel Mare 7 351 Şt. Cel Mare  ‐ Str. Şcoli 8 441 Str.Iepurelui 9 518 Andrei Şaguna‐Tigrului 10 228 Iosif Vulcan‐Andrei Şaguna 11 448 Str. Bistritei 12 596 Bistriței ‐ R.Walther 13 686 str.Tata Oancea ‐ Albăstrelelor 14 325 str. Canalul Bega ‐ Jokai Mor 15 334 Martir C.Popescu  16 351 Martir C.Popescu ‐ Şcoală Plopi 17 622 Albăstrelelor‐str.Tata Oancea  18 746 Bistriței ‐ R.Walther 19 498 Iosif Vulcan ‐ V.Cârlova 20 489 Iosif Vulcan ‐ A.Ş.aguna 21 467 Baba Dochia 22 352 Iepurelui‐F‐ca de bere 23 442 Ştefan cel Mare ‐ I.N. Pestaloții 24 444 Str.Stefan cel Mare 25 430 Str.Pindului 26 969 Apateu‐Câmpului 27 299 Efta Botoca‐Câmpului 28 215 Căprioarei‐Câmpului

  Str.Câmpului‐Str.Torac‐Str.Ştefan cel Mare‐Str.Iepurelui‐Str. Baba Dochia‐Str.A.Şaguna‐Str.Iosif Vulcan‐Str.Rudolf Walter‐Canalul Bega‐ Str.Martir Cornel Popescu‐Str.Tincu Velia‐Str. Tata Oancea‐Str.Albăstrelelor‐Str.Rudolf Walter‐Str.Iosif Vulcan‐Str.A.Şaguna‐Str.Baba Dochia‐ Str.Iepurelui‐Str.Ştefan cel Mare‐Str.Torac‐Str.Câmpului

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  Caprioarei carosabil Levantica carosabil Apateu carosabil Torac carosabil

  Pindului carosabil Stefan cel Mare neamenajat Fabrica de Bere trotuar

  Iepurelui trotuar A.Saguna trotuar

  Iosif Vulcan trotuar(alveola) Uzina de Apa carosabil

  Rudolf Walther carosabil Albastrelelor carosabil

  Iokai Mor carosabil C.Popescu carosabil

  Scoala Plopi platforma Albastrelelor carosabil

  Rudolf Walther neamenajat Vasile Carlova trotuar

  Iosif Vulcan trotuar Baba Dochia trotuar

  Iepurelui trotuar Fabrica de Bere trotuar Stefan cel Mare carosabil

  Pindului carosabil Apateu carosabil

  Levantica carosabil Caprioarei carosabil

  LINIA 28 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - str.Uzinei 2 496 str. Cruceru ‐ calea Ghirodei 3 1036 str. Bobâlna ‐ calea Ghirodei 4 459 str. Țițeica 5 502 str. Vălişoara ‐ str.Flacăra 6 433 str. Luncani 7 301 str.Ismail ‐ str. Bobâlna  8 217 str. Țițeica 9 1012 calea Ghirodei ‐ Cărăbuşului 10 269 calea Ghirodei ‐ Prieteniei 11 208 calea Ghirodei ‐ Moldovei 12 489 calea Ghirodei ‐ Ialomiței 13 552 calea Ghirodei ‐ Moldovei 14 151 calea Ghirodei ‐ Prieteniei 15 308 calea Ghirodei ‐ Spartacus 16 390 calea Ghirodei ‐ str. Bobâlna 18 1250 str. Cruceru ‐ Lalelelor 19 219 str.Uzinei

  Str.Uzinei‐Str.Mătăsarilor‐Calea Ghirodei‐Str.Bobâlna‐Str.Vălişoara‐Str.Luncani‐Str.Ismail‐Str.Bobâlna‐Calea Ghirodei‐ Str.Dunărea‐ Str.Ialomiței(buclă)‐Str.Dunărea‐Calea Ghirodei‐Str.Mătăsarilor‐Str.Uzinei

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  Uzinei 1 trotuar(alveola) Matasarilor alveola

  Bobalna carosabil Ţiţeica carosabil

  Valisoara carosabil Luncani carosabil Ismail carosabil Ţiţeica carosabil

  Carabusului carosabil Prieteniei carosabil Moldovei carosabil Ialomitei carosabil Moldovei carosabil Prieteniei carosabil Spartacus carosabil Bobalna carosabil Lalelelor platforma dale Uzinei 2 platforma dale

  LINIA 28 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  16 str. Cruceru ‐ Lalelelor 17 479 P-ţa Victor Economu 2 1365 str. Bobâlna ‐ calea Ghirodei 3 459 str. Țițeica 4 502 str. Vălişoara ‐ str.Flacăra 5 433 str. Luncani 6 301 Str.Ismail 7 217 str. Țițeica 8 1012 calea Ghirodei ‐ Cărăbuşului 9 269 calea Ghirodei ‐ Prieteniei 10 208 calea Ghirodei ‐ Moldovei 11 489 calea Ghirodei ‐ Ialomiței 12 552 calea Ghirodei ‐ Moldovei 13 151 calea Ghirodei ‐ Prieteniei 14 308 calea Ghirodei ‐ Spartacus 15 390 calea Ghirodei ‐ str. Bobâlna 16 1250 str. Cruceru ‐ Lalelelor

  Str.Mătăsarilor‐Str.Lalelelor‐Calea Dorobanților‐P‐ța V. Economu‐P‐ța V. Economu‐Calea Dorobanților‐Str.Mătăsarilor‐ Aleea Ghirodei‐Str.Bobâlna‐Str.Vălişoara‐Str.Luncani‐Str.Ismail‐Str.Bobâlna‐Aleea Ghirodei‐Str.Dunărea‐ Aleea Ghirodei‐ Str.Ialomiței(buclă)‐Str.Dunărea‐Aleea Ghirodei‐Str.Mătăsarilor

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  Lalelelor platforma dale P-ţa Victor Economu alveolă

  Bobalna carosabil Ţiţeica carosabil

  Valisoara carosabil Luncani carosabil Ismail carosabil Ţiţeica carosabil

  Carabusului carosabil Prieteniei carosabil Moldovei carosabil Ialomitei carosabil Moldovei carosabil Prieteniei carosabil

  Lalelelor platforma dale

  Spartacus carosabil Bobalna carosabil

  LINIA 32 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - 16 Decembrie ‐ Regele Carol 1 2 435 C.Brăncoveanu ‐ 16 Decembrie 3 704 C.Brăncoveanu ‐ Snagov 4 537 C.Brăncoveanu ‐ Liviu Rebreanu 5 624 Emil Zola ‐ V.Hugo 6 322 Emil Zola ‐ Herculane 7 371 Emil Zola ‐ Chişodei 8 746 Bujorilor 9 713 Emil Zola ‐ Bujorilor 10 423 Emil Zola ‐ Eternității 11 285 Ceferiştilor 12 352 Emil Zola ‐ Eternității 13 713 Emil Zola ‐ Bujorilor 14 604 Bujorilor 15 579 Emil Zola ‐ Chişodei 16 371 Emil Zola ‐ Herculane 17 327 Emil Zola ‐ V.Hugo 18 600 C.Brăncoveanu ‐ Mureş 19 367 C.Brăncoveanu ‐ Liviu Rebreanu 20 683 C.Brancoveanu‐C. Porumbescu 21 526 16 Decembrie ‐ C.Brăncoveanu 22 400 16 Decembrie ‐ Regele Carol 1

  P‐ta Mocioni‐Bv. 16 decembrie‐Bv. C. Brancoveanu‐Str. Emil Zola‐Str. Chisodei‐Str. Cercului‐Str. Bujorilor‐str. Emil Zola‐Str.  Ceferistilor‐Str. Emil zola‐ str. Bujorilor‐Str. Cercului‐Str. Chisodei‐Str. Emil Zola‐Bv. C. Brancoveanu‐Bv. 16 Decembrie‐P‐ta  Mocioni

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  P-ta. Mocioni trotuar(alveola) Brancoveanu trotuar(alveola)

  Snagov neamenajat Liviu Rebreanu neamenajat

  E.Zola trotuar(alveola) Herculane carosabil Chisodei carosabil Prefatim trotuar Bujorilor platforma Eternitatii platforma

  Gara Timisoara Sud carosabil Eternitatii trotuar Bujorilor platforma Prefatim carosabil Chisodei carosabil

  Herculane carosabil E.Zola trotuar(alveola) Mures trotuar

  Liviu Rebreanu trotuar Porumbescu trotuar Brancoveanu trotuar(alveola) P-ta. Mocioni alveola

  LINIA 33 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Calea Sagului 2 892 Casa Auto Mercedes 3 570 Calea Şagului  4 1041 Calea Şagului ‐ Dermatina 5 485 Calea Şagului ‐ Ana Ipătescu 6 515 Calea Şagului ‐ Bv. Dămbovița 7 778 16 Decembrie ‐ Iuliu Maniu 8 401 16 Decembrie ‐ C.Brăncoveanu 9 394 16 Decembrie ‐ Regele Carol 1 10 906 Bv. Carmen Sylva ‐ P‐ța Victoriei 11 1364 16 Decembrie ‐ Regele Carol 1 12 425 16 Decembrie ‐ C.Brăncoveanu 13 505 16 Decembrie ‐ Iuliu Maniu 14 695 Calea Şagului ‐ Bv. Dămbovița 15 654 Calea Şagului ‐ Ana Ipătescu 16 362 Calea Şagului ‐ Dermatina 17 893 Calea Şagului  18 549 Casa Auto Mercedes 19 1198 Calea Sagului

  DN 59 Real/Practiker‐Pod Calea Sagului‐Calea sagului‐P‐ta Iuliu Maniu‐Bv. 16 Decembrie‐Bv. Regele Ferdinand I‐Splaiul Tudor  Vladimirescu‐Bv. 16 Decembrie‐Calea Sagului‐Pod Calea Sagului‐DN 59 Real/Practiker

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  DN 59 Real/Practiker podină PECO carosabil (alveolă)

  BATMA trotuar(alveola) Dermatina trotuar

  P-ta. Veteranilor trotuar(alveola) bv. Dambovita trotuar(alveola)

  P-ta. Iuliu Maniu trotuar(alveola) Brancoveanu trotuar(alveola)

  P-ta. Al. Mocioni trotuar Catedrala Mitropolitana trotuar

  P-ta. Al. Mocioni trotuar(alveola) Brancoveanu trotuar(alveola)

  P-ta. Iuliu Maniu trotuar(alveola) bv. Dambovita trotuar(alveola)

  P-ta. Veteranilor trotuar(alveola) Dermatina trotuar

  DN 59 Real/Practiker podină

  BATMA trotuar(alveola) PECO carosabil (alveolă)

  LINIA 40 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 778 I.C.Brătianu ‐ T.Grozăvescu 2 953 Popa Şapcă 3 1259 Parcare Mall 4 645 Div. 9 Cavalerie ‐ Constantin cel Mare 5 387 Div. 9 Cavalerie ‐ R.Koch 6 797 Demetriade ‐ Gara de est 7 929 Sf.Ap.Petru şi Pavel ‐ Stuparilor 8 679 Sf.Ap.Petru şi Pavel ‐ Holdelor 9 435 Sever Bocu ‐ Sf.Ap.Petru şi Pavel 10 433 Sever Bocu ‐ Pomiculturii 11 488 Sever Bocu ‐ Div. 9 Cavalerie 12 585 Parcare Mall 13 970 Popa Şapcă

  Str.T.Grozăvescu‐Bv. I.C. Brătianu‐Str. Hector‐P‐ța I. C. Brătianu‐Str. Popa Şapcă‐Bv. Antenei‐Str.Ep.V.Lăzărescu‐Calea Sever Bocu‐Str.  Divizia 9 Cavalerie‐Str. Demetriade‐Str. Frigului‐Str. Oravița‐Str. Sf. Apostol Petru şi Pavel‐Calea Sever Bocu‐Bv. Antenei‐Str. Popa  Şapcă‐P‐ța I. C. Brătianu‐Str. Proclamația de la Timişoara‐Bv. Revoluției‐Str.M.Eminescu‐Str.T.Grozăvescu

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  T.Grozavescu trotuar Popa Sapca trotuar(alveola) Iulius Mall trotuar(alveola)

  Div. 9 Cavalerie trotuar(alveola) Complex Terra trotuar(alveola)

  Gara Timisoara Est trotuar Stuparilor trotuar(alveola) Holdelor trotuar(alveola)

  Sf. Apostol Petru si Pavel trotuar(alveola) Pomiculturii trotuar(alveola)

  Popa Sapca trotuar(alveola)

  Div. 9 Cavalerie trotuar(alveola) Iulius Mall trotuar(alveola)

  LINIA 13 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 G. Dima ‐ Oituz 2 Gh.Lazăr ‐ Liszt F.  (Azil) 3 Gh.Lazăr ‐ Circumvalațiunii 4 Gh.Lazăr ‐  str.Timiş 5 Gh.Lazăr ‐ Cetății  6 str.Cloşca ‐ Muntenia 7 Cloşca ‐ Paroşeni 8 Closca ‐G.Alexandrescu 9 Lt.Ovidiu Balea‐Ruderia 10 Lt.Ovidiu Balea 11 Parcare P‐ța de gros 12 G.Alexandrescu ‐ Cloşca 13 Cloşca ‐ Paroşeni 14 str.Cloşca ‐ Macilor 15 Gh.Lazăr ‐ Cetății  16 Gh.Lazăr ‐  str.Timiş 17 Gh.LAZĂR (Centrul de Librării) 18 Gh.Lazăr ‐ I.M.C. 19 G. Dima ‐ Oituz

  P‐ta Marasti‐Str. Gheorghe Dima‐Str. Gheorghe Lazar‐Str. Closca‐Str. Locot. Ovidiu Balea‐Pasaj CFR‐Str.Locot. Ovidiu Balea‐Str. Closca‐Str.  Gheorghe Lazar‐Str.Gheorghe Dima‐P‐ta Marasti

  Nr. Crt. Denumire Distanța între stații(m) Amplasament Dotări stație

  P-ta. Marasti - trotuar(alveola) P-ta. Timisoara 700 467 trotuar(alveola)

  Calea Circumvalatiuni 555 platforma(alveola) Timis 424 trotuar

  B-dul Cetatii 273 trotuar P-ta. Avram Iancu 412 alveola

  Vuc Karadjic 229 carosabil Grigore Alexandrescu 608 carosabil

  P-ta. De Gros 274 alveola(neamenajat) Pasaj C.F. 893 carosabil

  P-ta. De Gros 810 platforma Grigore Alexandrescu 256 carosabil

  Vuc Karadjic 599 carosabil P-ta. Avram Iancu 243 trotuar

  B-dul Cetatii 484 trotuar Timis 248 trotuar(alveola)

  Calea Circumvalatiuni 417 trotuar(alveola) P-ta. Timisoara 700 504 trotuar

  P-ta. Marasti 333 trotuar(alveola)

  LINIA 46 AUTOBUZ Traseu  :

  Stații   : 

  1 - Tache Ionescu ‐ M.Kogălniceanu 2 641 Avram Imbroane ‐ M. Kogălniceanu 3 980 Avram Imbroane ‐ Ghe. Adam 4 704 Avram Imbroane ‐ str. Babdag 5 588 Avram Imbroane (Muzeul Satului) 6 299 Avram Imbroane ‐ str. Babdag 7 702 Avram Imbroane ‐ Ghe. Adam 8 993 Avram Imbroane ‐ M. Kogălniceanu 9 612 Tache Ionescu ‐ M.Kogălniceanu

  Bv.Take Ionecu‐Str. Baader‐Str. Infratirii‐Str. Buteanu‐Str. Avram Imbroane‐Muzeul Satului‐str. Avram Imbroane‐Str. Kogalniceanu‐  Bv. Take Ionescu 

  Nr. Crt. Denumire Distanța  între 

  Amplasament Dotări stație

  P-ta. Badea Cartan trotuar(alveola) Gara de Est refugiu statie TV

  Stadion U.M.T. neamenajat Cvartal U.M.T. trotuar Muzeul Satului carosabil Cvartal U.M.T. carosabil

  P-ta. Badea Cartan trotuar(alveola)

  Stadion U.M.T. refugiu statie TV Gara de Est platforma statie TV

   Atasament: Anexa_3.pdf

   ANEXA 3 la HCL nr. /

   LISTA PRIVIND AMPLASAREA STATIILOR PRIN CARE SE ASIGURA VÂNZAREA LEGITIMATIILOR/ ABONAMENTELOR DE CALATORIE

   Nr. crt

   Denumire locaţie ( chioşc ) Adresă locaţie ( chioşc )

   1 P-ţa Traian P-ţa Romanilor nr. 1

   2 P-ţa Libertăţii P-ţa Libertăţii

   3 P-ţa 700 Int. C. Brediceanu cu Str. Sf. Ioan

   4 P-ţa Bălcescu Str. Gh. Doja nr. 58

   5 Calea Buziaşului – AEM Int. Calea Buziaşului cu bv. L.. Rebreanu

   6 Banatul Int. Cal. Buziaşului cu str. 1 decembrie

   7 Gara Nord Int. Bd. Rege Ferdinand cu Bv. Gen. Ioan Dragalina

   8 Torontalului Int. Calea Torontalului cu Bv. Cetăţii ( capăt linia 4 )

   9 Calea Şagului Int. Calea Şagului cu Str, Eternităţii

   10 Calea Lipovei Int. Calea Lipovei cu str. Câmpina

   11 P-ţa Cluj Int. str. 1 decembrie cu str. Cluj

   12 Dâmboviţa Int. str. I. Barac cu Bd. Dâmboviţa

   13 Grozăvescu Str. T.Grozăvescu-Poşta Mare

   14 Modern P-ţa. Virgil Economu

   15 B-dul Sudului B-dul Sudului ( parc şi chioşc Agenda )

   16 Centrul de gratuităţi Str. Intrarea Doinei nr. 2

   Primăria Municipiului Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara DIRECTOR D. TEHNICĂ DIRECTOR GENERAL

   ING. CULIŢĂ CHIŞ Dr. Ing. Ioan GOIA  

      

    

   Atasament: Referat.pdf

   ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

   APROBAT PRIMAR

   REFERAT

   privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara

   Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 92/2007).

   Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane, serviciile de transport public de mărfuri, precum şi alte servicii de transport public. Serviciile de transport public local de persoane cuprind, printre alte servicii, transportul prin curse regulate (art. 3 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 92/2007). Articolul 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 92/2007 stipulează: (1) Consiliile locale, consiliile judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public dacă acestea nu există. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili şi de a aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local, evoluţia acestora, precum şi de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe.

   Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor de transport public local se face, în condiţiile prezentei legi, precum şi ale Legii nr. 51/2006, prin hotărâre adoptată de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz (art. 21 alin. (2) din Legea nr. 92/2007).

   În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

   Serviciile de transport public local se pot administra prin atribuirea acestora în următoarele modalităţi: a) gestiune directă; b) gestiune delegată; c) alte modalităţi stabilite prin prezenta lege (art. 21 alin. (1) din Legea nr. 92/2007).

   COD FP 53-01, VER. 1

   NR.

   Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

   Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

   Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale

   autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice (art. 23 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

   Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de transport rutier care sunt structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, şi care sunt deţinătoare de licenţe sau autorizaţii de transport (art. 22 alin. (2) din Legea nr. 92/2007).

   Gestiunea directă se realizează prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, privind atribuirea şi darea în administrare a serviciului (art. 22 alin. (3) din Legea nr. 92/2007).

   Articolul 41 din caz Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 stipulează: ,,Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu tramvaie şi troleibuze se efectuează de către transportatori autorizaţi pe baza hotărârii autorităţilor administraţiei publice locale de dare în administrare a serviciilor respective”.

   Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale şi operatori sunt reglementate prin hotărâri de dare în administrare, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale - în cazul gestiunii directe (art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

   Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înfiinţaţi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autorităţile deliberative ale acestora; aceşti operatori pot fi: a) compartimente funcţionale organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor judeţene; b) servicii publice de interes local sau judeţean, fără personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; c) servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale (art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

   Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică, au patrimoniu propriu, funcţionează pe bază de gestiune economică şi se bucură de autonomie financiară şi funcţională; aceşti operatori sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale (art. 29 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

   Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea de gestiune directă prestează servicii de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, şi a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului, adoptată de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pe baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferente acestuia (art. 29 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

   Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile

   COD FP 53-01, VER. 1

   deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale (art. 29 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

   Ţinând cont de prevederile legale mai sus prezentate considerăm că operatorul de transport Regia Autonomă de Transport Timişoara îndeplineşte toate condiţiile legale pentru atribuirea şi darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a Municipiului Timişoara pentru următoarele considerente: - a fost înfiinţată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice ca regii autonome si prin Decizia Primăriei Nr. 99/29.01.1991, înregistrata la Camera de Comerţ sub Nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931-Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori cat si alte obiecte secundare de activităţi de prestări de servicii către populaţie sau agenţi economic; - prestează servicii de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora; - este subiect juridic de drept fiscal, este titular al codului unic de înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi întocmeşte, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale, etc.

   Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice serviciului de transport public local se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor de transport public local elaborate de autorităţile locale de transport şi aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de transport public local, elaborat de A.R.R., A.F.E.R. şi A.N.R.E., după caz (art. 21 alin. (3) din Legea nr. 92/2007). Prin Ordinul 972/2007 s-a aprobat Regulamentul – cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, regulament care stabileşte cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local, cu excepţia transportului public pe căile navigabile interioare, a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a transportului cu metroul, definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi şi utilizatorii serviciilor. Potrivit art. 7 din Regulamentul – cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul 972/2007 transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic.

   Ţinând cont de aceste prevederi legale mai sus menţionate, de Ordinul 972/2007, precum şi de celelalte reglementări legale în domeniul transportului s-a întocmit Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate . Prin Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate s-au stabilit următoarele: - Principiile şi obiectivele efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate; - Licenţele, autorizaţiile şi alte documente necesare pentru efectuarea transportului public local prin curse regulate; - Îndatoririle operatorilor de transport care efectuează servicii de transport public local prin curse regulate în ceea ce priveşte măsurile necesare să le adopte pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei;

   COD FP 53-01, VER. 1

   - Atribuţiile şi responasbilităţile conducătorilor auto; - Condiţiile în care se efectuează transportul public local de persoane prin curse regulate; - Răspunderi şi sancţiuni.

   Poluarea reprezintă o stare nedorită de degradare a mediului natural înconjurător datorită contaminării cu substanţe dăunătoare, ca o consecinţă a activităţilor umane. Se cunosc două feluri de poluare: locală şi globală. Transporturile reprezintă una dintre sursele importante de poluare a mediului înconjurător. Formele de poluare generate de transporturi sunt: poluarea fonică, poluarea aerului şi poluarea apelor.

   Pentru reducerea poluării am propus ca pentru eliberarea licenţei de traseu pentru transportul local de persoane prin curse regulate operatorul de transport să prezinte, printre alte documente, documente justificative privind norma de poluare eliberat Registru Auto Român (minim EURO 3).

   Transportul rutier este si principala sursa de monoxid de carbon si particule fine, care prezinta riscuri majore pentru sanatate, inclusiv probleme respiratorii cum ar fi astmul. In fiecare an, circa 300,000 persoane mor prematur ca urmare a bolilor produse de poluarea aerului. Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului (art. 70 lit g) din OUG nr. 195/2005). În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 51/2006, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. Astfel a fost întocmit Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în conformitate cu Caietul de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local aprobat prin art. 2 din Ordinul nr. 972/2007, precum şi Programul de transport definit de art. 3 pct. 11 din Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local aprobat prin Ordinul nr. 972/2007 ca fiind programul propus şi aprobat de consiliile locale prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza teritorial-administrativă a localităţii, programele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul şi capacitatea autobuzelor necesare. Potrivit art. 17 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 92/2007 consiliul local are atribuţia de a elabora şi aproba normele locale şi regulamentele serviciilor de transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu. Asociaţiile reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiile sindicale teritoriale din domeniu au fost convocate în data de 13.03.2012, ora 15,00 la Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara – camera 127, Bv. C.D. Loga, nr. 1, în vederea consultării cu privire la propunerea de Regulament pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate. După cum rezultă din procesul – verbal încheiat în data de 13.03.2012 prevederile Regulamentului pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate a fost întocmit în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Având în vedere cele mai sus prezentate propunem spre aprobare următoarele: - darea în administrare Regiei Autonome de Transport Timişoara a serviciul de transport public local de personae prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Timişoara;

   COD FP 53-01, VER. 1

   - aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;. - aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; - aprobarea listei conţinând staţiile stabilite de comun acord prin care se asigură vânzarea legitimaţiilor/ abonamentelor de călătorie.

   VICEPRIMAR, DIRECTOR,

   SORIN GRINDEANU ING. CULIŢĂ CHIŞ

   ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA

   CONSILIER SUPERIOR,

   CONSILIER, ING. SEMEN-ANTON PANTELICĂ JR. NASTASIA MIRCEA

   AVIZAT JURIDIC,

   COD FP 53-01, VER. 1