keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 203/23.04.2019 privind aprobarea prelungirii Contractului nr. SC2014-11579/07.05.2014 privind delegarea de gestiune, prin atribuire directa, a serviciilor de blocare si/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timisoara, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/28.01.2014, modificata si completata

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 203/23.04.2019
privind aprobarea prelungirii Contractului nr. SC2014-11579/07.05.2014 privind delegarea de gestiune, prin atribuire directa, a serviciilor de blocare si/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timisoara, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/28.01.2014, modificata si completata


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 9531/16.04.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 9531/16.04.2019, intocmit de catre Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-9531/17.04.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-9531/16.04.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Contractului nr. SC2014-11579/07.05.2014;
Avand in vedere adresa Societatii Drumuri Municipale Timisoara SA, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. RE2019-842/09.04.2019;
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificata si completata, precum si prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1391/2006;
Avand in vedere Legea nr. 421/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 156/2003;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 955/2004;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 149/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timisoara si Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 371/2007 privind constatatrea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) si (2) lit. c) si d) si alin. (6), lit. a), pct. 13 si 19 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea Contractului nr. SC2014-11579/07.05.2014 privind delegarea de gestiune, prin atribuire directa, a serviciilor de blocare si/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timisoara pentru o perioada de 5 ani.

Art. 2: Celelalte prevederi ale contractului raman nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- SC Drumuri Municipale S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01,Ver.1

Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea prelungirii contractului nr. SC2014-11579/07.05.2014 privind delegarea de gestiune,

prin atribuire directă, a serviciilor de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri

apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 12/28.01.2014, modificată şi completată

Prin Hotărârea nr. 12/28.01.2014, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara către SC Drumuri Municipale Timişoara SA - prin Serviciul Administrare Parcări. Această hotarare a fost modificată prin HCLMT nr. 133/25.03.2014.

De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, s-a aprobat Caietul de sarcini al serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite/staţionate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timişoara si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, şi s-a stabilit cuantumul redevenţei.

Prin HCLMT nr. 50/21.02.2017 s-a aprobat modificarea Hotărârii nr. 12/28.01.2014 ca urmare a publicării în data de 22 decembrie 2016, în Monitorul Oficial nr. 1035, a Hotărârii nr. 965/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Prin această hotărâre s-a reglementat de către administraţia centrală ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar.

Contractul nr. SC2014-11579/07.05.2014 privind delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciilor de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara a fost încheiat pentru o perioada de 5 ani, astfel că în data de 07.05.2019 acesta îşi pierde valabilitatea.

Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA, prin adresa cu nr. 2055/08.04.2019 a solicitat prelungirea Contractului de delegare a gestiuni cu nr. SC2014-11579/07.05.2014, pentru motivele de mai jos:

,,Pe parcursul derulării contractului de delegare de gestiune prin atribuire directă a serviciilor de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor oprite/staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara nr. SC2014-11579/07.05.2014, încheiat între Municipiul Timișoara - în calitate de concedent, și societatea noastră - în calitate de concesionar, noi am întreprins - alături de agenții

2 6 2 1 Timişoara 2021 Capitală Europeană a Cultu
— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Cod FO53-01,Ver.1

Page 2

constatatori din cadrul poliției locale/poliției naționale - o serie de măsuri care au dus la îndeplinirea următoarelor deziderate:

- descongestionarea drumurilor publice și fluidizarea traficului rutier; - asigurarea fluenţei circulaţiei în condiţii de siguranţă rutieră; - optimizarea transportului în comun, accesul facil al autobuzelor în staţii; - utilizarea eficientă a locurilor de parcare aparținând domeniului public; - protecția pietonilor și protectia spațiilor verzi;

- respectarea regulilor de circulaţie impuse prin actele normative ce privesc circulaţia pe drumurile publice şi alte norme impuse prin hotărâri ale administraţiei publice locale;

- eliberarea domeniului public de vehiculele abandonate sau de cele fără stăpân, etc. Pentru punerea în aplicare a obligațiilor contractuale, societatea noastră a încheiat un protocol de

colaborare cu Direcția Poliției Locale Timișoara, înregistrat la aceasta din urmă sub nr. 740/11.02.2015, respectiv la noi sub nr. 887/11.02.2015, protocolul având valabilitate pe toată durata contractului de delegare de gestiune.

Totodată, precizăm că societatea noastră este succesoarea în drepturi a Societății Administrarea Domeniului Public S.A., începând cu data de 23.09.2013, urmare a fuziunii prin absorbție a acesteia din urmă. În acest sens, precizăm că și anterior contractului de delegare de gestiune menționat mai sus, societatea absorbită de noi a fost împuternicită să presteze în Municipiul Timișoara, serviciile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale, ori parcate neregulamentar, în baza contractului de prestări-servicii nr. 138/A/14.08.2007, încheiat între aceasta și Municipiul Timișoara. Ulterior acestui contract, aceeași societate absorbită de noi a fost împuternicita să desfășoare în Municipiul Timișoara aceleași activități prin contractul de concesiune nr. 19/28.01.2009, încheiat între aceasta și Municipiul Timișoara, prin Primar.

Astfel, începând cu anul 2007 societatea noastră (inclusiv prin societatea absorbită Administrarea Domeniului Public S.A.) a desfășurat activitățile în cauză pe raza Municipiului Timișoara, fiind singura societate împuternicită de către municipalitate în acest sens, și în virtutea faptului că unicul acționar atât al societății noastre, cât și al societății absorbite, este Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Menționăm că pe tot parcursul derulării contractului de delegare de gestiune nr. SC2014- 11579/07.05.2014, mai sus-menționat societatea noastră și-a îndeplinit întru-totul obligațiile contractuale asumate.

Față de cele de mai sus, coroborat cu faptul că societatea noastră deține atât resursele tehnico- materiale, cât și cele umane pentru realizarea tuturor acestor activități, vă rugăm să aprobați prelungirea contractului de delegare de gestiune în cauză, pe o perioadă egală cu perioada inițială, respectiv cu 5 (cinci) ani de zile, cu începere de la data de 07.05.2019 și până în data de 06.05.2024.

Temeiul legal pentru prelungirea contractului de delegare de gestiune nr. SC2014- 11579/07.05.2014, sunt dispozițiile art. 32, alin. 3, teza a II-a din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată și modificată, care, în forma în vigoare de la data încheierii contractului, prevedea că acest tip de contract poate fi prelungit, în aceleași condiții contractuale, fără ca durata maximă să depășească 49 de ani. Ulterior, prin O.U.G. nr. 58/2016, dispozițiile legale mai sus-invocate au fost modificate, nemaifiind prevăzută posibilitatea de prelungire a acestor contracte. Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere dispozițiile art. IV din O.U.G. nr. 58/2016, care statuează că contractele în curs de executare și procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a acestui act normativ se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora.

Mai mult, și contractul de delegare de gestiune a cărui prelungire o solicităm, prevede posibilitatea prelungirii cu condiția aprobării exprese de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, după cum rezultă din cap. II, art. 3.

2 6 2 1 Timişoara 2021 Capitală Europeană a Cultu

Cod FO53-01,Ver.1

Page 3

În acest sens, vă solicităm promovarea unui proiect de hotărâre care să fie supus dezbaterii în plenul consiliului local, prin care să se aprobe prelungirea contractului de delegare de gestiune în cauză pe o perioadă egală cu perioada inițială, prin încheierea unui act adițional”.

În această perioadă (5 ani), au fost ridicate un număr de 1574 vehicule stationate neregulamentar, 246 vehicule abandonate /fara stapan, precum şi un nr de 3420 de vehicule, eliberand amplasamentele pentru desfasurarea unor lucrari diverse in carosabil (asfaltare,marcaje rutiere).

Precizam ca in perioada 25.05.2015 -23.12.2017, nu s-au aplicat prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice ca urmare a Deciziei nr. 9/25.05.2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 526/15.07.2015, prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi a stabilit că ridicarea vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de art. 64 şi art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale.

Prin Decizia mai sus menţionată, Înalta Curte menţionează că reglementarea unei proceduri de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a fost concepută de legiuitorul delegat (Guvern) ca un atribut de competenţa exclusivă a autorităţii administraţiei centrale, iar autoritatea administraţiei publice locale nu a fost abilitată de legiuitor de a reglementa o procedură efectivă pentru punerea în aplicare a măsurii tehnico-administrative privind ridicarea şi depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă. Potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt obligatorii. Astfel, Decizia Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 9/25.05.2015 fiind obligatorie am solicitat operatorului să respecte prevederile acesteia până la reglementarea situaţiei de către administraţia centrală.

Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

Potrivit art. 64 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, politia rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locuri special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.

Potrivit art. 128 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 195/2002 autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public. Astfel, considerăm că scopul urmărit de legiuitor a fost acela de a institui un mecanism administrativ care să servească unui interes public, acela de a asigura fluidizarea traficului, prin îndepărtarea vehiculului care constituie un obstacol pentru circulația pe drumurile publice. Potrivit art. 13 alin. (2) Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Potrivit prevederilor O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi se grupează după obiectul activităţilor şi acţiunilor de utilitate publică şi interes public local.

2 6 2 1 Timişoara 2021 Capitală Europeană a Cultu

Cod FO53-01,Ver.1

Page 4

În conformitate cu prevederile art. 10 din O.G. nr. 71/2002 serviciile de administrare a domeniului public și privat se organizează prin gestiune directă sau gestiune delegată, alegerea modalității de atribuire fiind atributul exclusiv al autorităților publice locale. Potrivit art. 11 din O.G. nr. 71/2002 în cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, finanţarea, gestionarea şi controlul funcţionării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv administrarea şi exploatarea infrastructurii aferente. Același text legal statueaza faptul că gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi: a) compartimentele pentru administrarea domeniului public şi privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, al consiliilor judeţene şi/sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; b) unul sau mai multe servicii publice, specializate şi autorizate conform legii, având personalitate juridică şi buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliilor judeţene şi/sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. De asemenea, reglementarea dată de art. 12 din O.G. nr. 71/2002 cu privire la gestiunea indirectă sau gestiunea delegată vizează faptul ca autorităţile administraţiei publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulţi operatori cărora le încredinţează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Astfel, gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi: a) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale; b) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital privat, intern sau extern; c) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital mixt, public şi privat.

Ca atare, reglementarea cuprinsă în art. 11 din O.G. nr. 71/2002 referitoare la modalitatea de gestiune directă a acestui serviciu public de ridicare, transport şi depozitarea a vehiculelor staţionate neregulamentar nu are caracter imperativ, noțiunea de operator nefiind limitata la cele doua entități prin care se realizează acest serviciu public, întrucât termenul ,,nemijlocit” are semnificația de direct şi se înțelege orice entitate juridică asupra căreia autoritatea locală exercită un control direct, cum este cazul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu sau serviciilor publice aflate sub autoritate locală, dar și orice entitate cu personalitate juridică distinctă asupra careia autoritatea publică competentă exercită un control asemanator cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente. Interpretarea dată noțiunii de operator este în concordanță cu legislația comunitară care a înțeles să definească în aceeasi manieră entitatea juridică ori de cate ori se raportează la serviciile publice ce cad în sfera de competența a autorităților publice locale. În legislația internă, se constată că în sfera serviciilor publice modalitatea de atribuire a acestora se face în condiții similare, tocmai din rațiuni de simetrie a delegării gestiunii, cum este cazul serviciilor publice comunitare de utilitati publice reglementate de dispozițiile Legii nr. 51/2006 care prin reglementarea dată de dispozițiile art. 28 permit atribuirea acestor servicii și către societățile comerciale înființate de autoritățile publice locale. Conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale şi Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale aprobate prin HG nr. 156/2003, vehiculele fără stăpân abandonate pe terenuri

2 6 2 1 Timişoara 2021 Capitală Europeană a Cultu

Cod FO53-01,Ver.1

Page 5

aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale trebuie să fie transportate şi depozitate într-un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.

Dreptul comunitar a statuat faptul că "sub rezerva dispoziţiilor relevante ale dreptului intern, orice autoritate locală sau, în absenţa acesteia, orice autoritate naţională poate decide să presteze propriile servicii publice în domeniul pe care îl administrează sau să le încredinţeze unui operator intern fără a organiza o procedură competitivă de atribuire”. În contextul celor mai sus arătate şi ținând seama de prevederile actelor normative aplicabile în speță, cu ocazia identificării entităților juridice aflate sub autoritatea publică locală considerăm ca fiind oportună și legală prelungirea contractului nr. SC2014-11579/07.05.2014 privind delegarea serviciului public de ridicari, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar prin gestiune directă încheiat între Municipiul Timişoara şi Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA, societate comercială înfiinţată și aflată sub autoritate locală. Sub aspectul controlului exercitat de către autoritatea publica locala asupra operatorului mai sus identificat rezultata din actul constitutiv al acestei societati comerciale se desprinde faptul că adunarea generală și administratorul societății sunt numiti de Municipiul Timişoara, regulamentul de organizare și funcționare a operatorului este aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, deciziile strategice privind politica societății se iau de către autoritatea publica locală. Toate acestea conduc la concluzia că autoritatea publică locală exercită controlul nemijlocit asupra operatorului intern, Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA. Menţionăm, de asemenea că Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA poate desfășura o astfel de activitate având inclus în domeniul sau de activitate codurile CAEN 5221-Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre și 5210 – Depozitări, care îi permit efectuarea acestui serviciu public. Considerăm că, Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA beneficiază de experiența similară desfășurării unui astfel de serviciu dat fiind faptul ca în trecut pe raza Municipiului Timişoara aceast a mai efectuat serviciul public privind de ridicarea, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar/vehiculelor abandonate/fără stăpân, dispunând de resurse umane suficiente și calificate, mijloace tehnice necesare, spatii adecvate de depozitare și buget suficient pentru acoperirea investițiilor. Având în vedere prevederile legale în vigoare privind serviciile comunitare de utilităţi publice, precum şi cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile pentru a supune spre aprobarea C.L.M. Timişoara prelungirea contractului nr. SC2014-11579/07.05.2014 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, pentru o perioadă de 5 ani.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU T., CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU T.S.C., ŞEF BIROU G.M.P.E., CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

2 6 2 1 Timişoara 2021 Capitală Europeană a Cultu

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PRIMAR SC2019- / TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii contractului nr. SC2014-11579/07.05.2014 privind delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciilor de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor

oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 12/28.01.2014, modificată

şi completată

1. Descrierea situatiei actuale Prin Hotărârea nr. 12/28.01.2014, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat delegarea gestiunii, prin

atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara către SC Drumuri Municipale Timişoara SA - prin Serviciul Administrare Parcări. Această hotarare a fost modificată prin HCLMT nr. 133/25.03.2014.

Prin HCLMT nr. 50/21.02.2017 s-a aprobat modificarea Hotărârii nr. 12/28.01.2014 ca urmare a publicării în data de 22 decembrie 2016, în Monitorul Oficial nr. 1035, a Hotărârii nr. 965/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Prin această hotărâre s-a reglementat de către administraţia centrală ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar. 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Contractul nr. SC2014-11579/07.05.2014 privind delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciilor de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara a fost încheiat pentru o perioada de 5 ani, astfel că în data de 07.05.2019 acesta îşi pierde valabilitatea.

Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA, prin adresa cu nr. 2055/08.04.2019 a solicitat prelungirea Contractului de delegare a gestiuni cu nr. SC2014-11579/07.05.2014. Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA este înfiinţată și se află sub autoritate locală. Menţionăm că autoritatea publica locala exercită controlul asupra acestui operator, fapt care rezultă din actul constitutiv al acestei societati de unde se desprinde faptul că adunarea generală și administratorul societății sunt numiti de Municipiul Timişoara, regulamentul de organizare și funcționare a operatorului este aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, deciziile strategice privind politica societății se iau de către autoritatea publica locală. Toate acestea conduc la concluzia că autoritatea publică locală exercită controlul nemijlocit asupra operatorului intern, Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA. Menţionăm, de asemenea că Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA poate desfășura o astfel de activitate având inclus în domeniul sau de activitate codurile CAEN 5221-Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre și 5210 – Depozitări, care îi permit efectuarea acestui serviciu public. Considerăm că, Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA beneficiază de experiența similară desfășurării unui astfel de serviciu dat fiind faptul ca în trecut pe raza Municipiului Timişoara aceast a mai efectuat serviciul public privind de ridicarea, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar/vehiculelor abandonate/fără stăpân, dispunând de resurse umane suficiente și calificate, mijloace tehnice necesare, spatii adecvate de depozitare și buget suficient pentru acoperirea investițiilor. 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea contractului nr. SC2014- 11579/07.05.2014 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara, pentru o perioadă de 5 ani.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

=
— E a romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene