keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 87/26.02.2013 pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 87/26.02.2013
pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2013 - 4213/13.02.2013 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009 - pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă revocarea art. 22 alin.1, lit. j), din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007.

Art. 3: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri Şi Dotări Diverse;
- Direcţiei şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Nr. SC 2

de 3 terit

săvâ mun

H.C cont pent

nr. auto cont lege ordo Hot cont

întru

C

Str. A Te

__________ 2013 - ____

privind 371/30.10

Prin Ho

30.10.2007 toriul Mun

De la d ârşire pot nicipiului.

De asem C.L. nr. 37 traven�ii, tru a evita

Având î 2/2001 pr

orităţilor a travenţii în e, în măsu onanţe sau ărârea Co travenţiilor

Totodat

ucât: - fapta

CONSILIUL

Număr Avram Imb el./Fax: +40-

_________/ ____/______

d modifica 0.2007 pri

otărârea Co 7 a fost reg nicipiului T data adoptă

fi consid

menea, con 1 /2007 pe pentru a în posibile in în vedere a rivind regi administraţ n toate dom ura în care u hotărâri a onsiliului r pe teritor

tă propune

a descrisă

L LOCAL A DIRECŢIA operator de

broane, nr. 5 -256-246112

Web : www 13.02.2013 ______2013

area şi com ivind cons

M

onsiliului L glementată

Timişoara. ării hotărâr derate con

nsiderăm o entru a se nlătura car

nterpretări aceste aspe imul jurid ţiei public

meniile de e în dome ale Guvern Local nr

riul Munici

em revocar

de art. 22

ROMÂNIA AL MUNIC A POLIŢIE

date cu cara 54, 300129 T 2; E-mail : c w.polcomtim

REF

mpletarea tatarea şi

Municipiu

Local al M ă problema

rii şi până ntravenţii

oportună m asigura o racterul ech neconform ecte, şi ţin

dic al cont ce locale activitate p eniile resp nului”, pro r. 371/30. ipiului Tim

rea art. 22

alin.1 lit.

A CIPIULUI T EI LOCALE acter persona Timişoara; contact@po m.ro

FERAT

Anexei la sancţiona

ului Timişo

Municipiulu atica consta

ă în prezen la norme

modificarea reglementa hivoc sau

me cu inten nând seama travenţiilor sau judeţ

pentru care pective nu opunem m .10.2007 mişoara, co

2 alin.1, lit

j) este pr

TIMIŞOARA E al: 5082 C.I.F. 27872

olitialoctm.r

a Hotărâr area contra oara.

ui Timişoa atării şi sa

nt, au apăru ele care r

a �i comp are mai cla incomplet

n�ia reală a a de preved r, potrivit ţene se st e acestora l

sunt stab modificarea

privind c onform Ane

t. j), din A

revăzută şi

A

2311 ro

A P R PRI NICOLA

rea Consili avenţiilor

ara nr. 371 ancţionării

ut situaţii reglemente

pletarea un ară a unor precizat a

a autorită� derile art.

cărora „ tabilesc şi le sunt stab

bilite contr şi compl

constatarea exei prezen

Anexa la H

i de art.2

R O B A T IMAR AE ROBU

iului Loca pe teritor

1, adoptată contravenţ

noi, fapte ează gospo

nor dispozi r fapte con al unor artic �ii delibera 2 alin. 2 d prin hotă

i se sancţ bilite atribu ravenţii pr letarea An

a şi sancţ ntului refer

HCL nr. 37

alin. 1, lit

al nr. riul

ă în data ţiilor pe

a căror odărirea

i�ii din nsiderate cole, �i ative. din O.G. ărâri ale ţionează uţii prin rin legi, nexei la ţionarea rat.

71/2007,

t. i) din

IL SE 4 făt
Ze

Cod FP 53-01, ver.1

acelaşi act normativ într-o formulare mai clară şi mai concisă şi nu se justifică formularea şi descrierea conţinutului unei fapte contravenţionale, în două articole diferite;

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU

AVIZAT JURIDIC

Întocmit

SERVICIUL PROTEC�IA MEDIULUI Şef Serv. PU�CA� ADRIAN CONSILIER JURIDIC MARIN BLAJIN

Atasament: hcl_087_anexa01.pdf

Anexă la HCL nr._____/________

Pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

1. Art. 1 alin. (1) literele (a), (b), (c), (d), (m) şi(n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

- lit. a) Să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le deţin sub

orice formă legală, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, de curăţare a spaţiilor interioare şi luarea măsurilor de blocare a accesului în cele neutilizate.

- lit.b) Să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea

celor sparte, întreţinerea şi repararea firmelor şi a copertinelor, a faţadelor clădirilor, inclusiv prin zugrăvirea periodică a acestora, a gardurilor ce le împrejmuiesc, întreţinerea chioşcurilor pe care le de�in, inclusiv prin spălarea, curăţarea înscrisurilor şi desenelor de pe acestea; Agenţii economici care deţin sau au amplasate pe teritoriul municipiului panouri publicitare sau folosesc pentru publicitate staţiile mijloacelor de transport în comun ori au amplasate pentru preluarea corespondenţei facilităţi specifice (cutii poştale), le vor menţine permanent func�ionale, curate şi estetice.

- lit.c) Să asigure împrejmuirea cu gard, a curţilor şi clădirilor pe care le deţin sub orice formă legală, să asigure repararea şi men�inerea estetică a acestuia şi să întreţină zonele verzi aferente acestora.

- lit.d) Să asigure igiena şi curăţenia în clădirile şi curţile pe care le deţin

sub orice formă legală şi să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia acestora, anual, sau ori de câte ori este necesar.

- lit.n) Să asigure îndepărtarea zăpezii şi a gheţii, ori de câte ori este

necesar, de pe trotuarele din dreptul clădirilor şi incintelor pe care le deţin sub orice formă legală. Zăpada şi gheaţa se vor depune pe carosabil lângă bordură fără să împiedice circulaţia auto, parcarea şi scurgerea apei în sistemul de canalizare.

2. Art. 2 alin. (1) literele (a), (c) şi (k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

- lit. a) Să întreţină curăţenia, locuinţelor pe care le deţin sub orice formă legală, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora şi să nu depoziteze pe spaţiile comune, deşeuri, bunuri sau alte materiale.

- lit. c) Să asigure periodic curăţarea faţadelor locuinţelor, chioşcurilor, a

clădirilor amplasate la frontul străzii, degajarea elementelor de construcţie (ornamente) şi tencuială care stau să se desprindă de pe faţadele clădirilor, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, îndepărtarea înscrisurilor şi desenelor de pe acestea, curăţirea şi înlocuirea jgheaburilor, burlanelor degradate.

- lit. k) Să îndepărteze zăpada şi gheaţa, ori de câte ori este necesar, de pe

trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri. După ora 09.00 obligaţia de îndepărtare a zăpezii şi gheţii revine agenţilor economici, până la terminarea programului de lucru, în situaţia în care la parterul imobilelor de locuit funcţionează astfel de persoane juridice. Zăpada şi gheaţa se vor depune pe carosabil lângă bordură fără să împiedice circulaţia auto, parcarea şi scurgerea apei în sistemul de canalizare.

2. La art. 2 alin. (1), după lit. v) se introduc literele, (w) şi (x) şi respectiv

alin. (2) vor avea următorul cuprins: - lit. w) Să se prezinte la sediul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la

solicitarea sau invitaţia justificată a acestora sau să comunice prin postă, fax, email sau alte mijloace de comunicare documentele, datele, informaţiile solicitate, în termenul stabilit.

- lit. x) Se interzice realizarea de adăposturi improvizate (colibe, corturi)

pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al statului, al municipiului Timişoara, precum şi pe terenurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice situate în intravilanul municipiului Timişoara.

- alin. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.2, lit. a – x se

sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei

3. Art.5 alin. 1) se modifică şi va avea următorul cuprins: - Toţi utilizatorii serviciului public de salubrizare sunt obligaţi să asigure

precolectarea selectivă a deşeurilor pe care le produc, conform sistemului implementat de operatorul de salubrizare şi să nu amestece deşeurile menajere cu cele reciclabile, periculoase sau cu alte tipuri de deşeuri.

4. La art. 7 alin. (1), după lit. m) se introduce litera (n), cu următorul cuprins:

- lit. n) Nerespectarea condiţiilor prevăzute în permisul de spargere şi în

permisul de intervenţie pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public.

5. Art. 21 alin. (1) lit. (c) şi lit. (f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

- lit. c) Proprietarii gospodăriilor individuale pot deţine mai mult de doi

câini şi două pisici cu condiţia plăţii unei taxe anuale stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru animalele ce depăşesc numărul de mai sus.

- lit. f) Neasigurarea de către deţinătorii de animale de companie a

curăţeniei şi igienei pe spaţiile comune din imobilele de locuit.

6. La art. 22 alin. (1), litera j) se revocă, iar după lit.(v) se introduce lit. (w), cu următorul cuprins:

- lit. w) Scuturarea covoarelor, carpetelor, preşurilor sau a altor

asemenea articole, de la ferestrele sau de pe terasele ori balcoanele imobilelor.

7. Art. 22 alin. 2) lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

- lit.b.) art.22 literele, f), g), k), s), x), y), z),w), a.1), a.2), a.3), a.4)şi a.5),se

sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500lei pentru persoanele juridice.

8. Art. 28 alin. (1) lit. (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

- lit. i) Nesemnalizarea cu garduri de protecţie speciale pentru

delimitare, împrejmuire, şi semnalizare a zonelor în care se execută lucrări tehnico - edilitare de orice fel, conform planurilor de semnalizare avizate de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, precum şi a lucrărilor de intervenţie sau spargere de orice fel, executate în zona carosabilului sau trotuarului. Pe timpul nopţii gardurile de protecţie ce împrejmuiesc zona de lucru vor fi semnalizate cu cel puţin o lampă intermitentă de culoare portocalie sau roşie, montată/montate în colţurile gardurilor de protecţie dinspre interiorul benzii de circulaţie.

9. Art. 37 alin.1 lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

- lit. a) Neîndeplinirea obligaţiei de amplasare la loc vizibil a panoului de

identificare a investiţiei cu elementele stabilite conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

10. La art.38, după alin. 2 se introduce alin. 3 care va avea următorul cuprins:

- Alin (3) Se interzice persoanelor fizice, ocuparea şi locuirea fără forme legale, în locuinţe proprietate publică.

11. Art. 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se va face de către: - Primar, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor special abilitaţi şi de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara; - Salariaţii primăriei anume împuterniciţi prin dispoziţii ale Primarului; - Alte persoane împuternicite de către Primar.

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMIŞOARA

DIRECTOR EXECUTIV SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI Jr. DORU SPĂTARU Jr. ADRIAN PUŞCAŞ