keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 326/29.07.2008 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, pe o perioadă de 5 ani, a serviciului "blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara"

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 326/29.07.2008
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, pe o perioadă de 5 ani, a serviciului "blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-16168/16.07.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe; Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere contractul de prestari servicii nr. 138/A din 14.08.2007 incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local si S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. avand ca obiect prestarea serviciului de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ teritoriale, ori parcate neregulamentar, care expiră în data de 13.08.2008;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Având în vedere prevederile Hotărârea Guvernului României nr.71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul si eliberarea autovehiculelor si/sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice;
Având în vedere prevederile Legii 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, actualizata.
In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 542/28.11.2006 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara;
În baza prevederilor art.36, alin.(2), lit.c) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba concesionarea prin licitaţie publică deschisă, pe o perioadă de 5 ani, a serviciului "blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara".

Art.2: Se aprobă studiul de fundamentare, privind "decizia de concesionare a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar, respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara", întocmit în colaborare cu Institutul de Studii Economice "Performer Consult" S.R.L. Timişoara, prezentat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Caietul de sarcini privind concesionarea serviciului "blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara", prezentat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Directia Drumuri si Transporturi şi Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta Hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Directia Politiei Comunitare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIU REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROU TRANSPORT NR. SC2008-16168/16.07.2008

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, pe o perioadă de 5 ani, a serviciului ”blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau

privat al Municipiului Timişoara”

Având în vedere constatările inspectorilor Primăriei Municipiului Timişoara şi reclamaţiile cetăţenilor cu privire la staţionările autoturismelor în alte locuri decât cele special amenajate (pe trotuare, spaţii verzi, insule de dirijare a circulaţiei, staţiile mijloacelor de transport în comun, etc.) distrugând în permanenţă domeniul public şi ţinând cont că agenţii poliţiei rutiere au atribuţii de sancţionare doar pe carosabil iar S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. prin Serviciul Telpark acţionează numai în perimetrul în care s-a instituit acest sistem de staţionare ( străzi şi parcări amenajate ). Având în vedere situaţiile în care, o parte din autovehiculele staţionate neregulamentar pe domeniul public sunt un real pericol pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi perturba fluenţa traficului rutier, acestea vor fi sancţionate cu amenda contravenţională şi ridicarea autovehiculului, iar cealaltă categorie de autovehicule staţionate neregulamentar pe domeniul public ce nu perturbă fluenţa traficului rutier, se pot sancţiona prin blocare la roată şi amendă contravenţională, conducând astfel la descurajarea utilizării spaţiilor publice ca locuri de staţionare şi parcare şi depistarea cu uşurinţă a celor vinovaţi. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 542/28.11.2006 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea si sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, care prevede sancţionarea cu amendă contravenţională şi după caz, cu lipire de colante autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, precum şi cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor cu plata contravalorii prestaţiei efectuate, oprirea şi staţionarea vehiculelor pe zone şi spaţii verzi, parcuri, spaţii şi locuri de joacă pentru copii, oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe trotuare, piste obligatorii pentru pietoni si/sau biciclişti, scuaruri, insule de dirijare a circulaţiei, în alveole si în staţiile mijloacelor de transport în comun, oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităţi, şi căile de acces ale unor obiective sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător, parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie a şanţurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor. Având în vedere prevederile Legii 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, actualizata. Având în vedere faptul că contractul cu nr. 138/A din 14.08.2007 încheiat cu S.C. Administrarea Domeniului Public S.A, având ca obiect prestarea serviciului de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale, ori parcate neregulamentar, expiră la data de 13.08.2008; Având în vedere avizarea, de către colectivul de coordonare şi supervizare constituit prin dispoziţia nr. 1713 din data 15.07.2008, a studiului de fundamentare a deciziei de

i)

2

concesionare prin licitaţie publică deschisă a serviciului ”blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara”, întocmit în colaborare cu Institutul de Studii Economice “Performer Consult” S.R.L. Timişoara, prezentat în anexa 1.

Pentru soluţionarea acestor probleme legate de staţionarea neregulamentară şi abandonarea autovehiculelor pe domeniul public propunem:

Promovarea unui proiect de hotărâre al Consiliului Local privind concesionarea serviciului ”blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara”, pe o perioadă de 5 ani, în municipiul Timişoara.

Concesionarea serviciului mai sus amintit se face în conformitate cu O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi H.G.R. nr.71/2007 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de servicii O.U.G. nr.34/2006, prin licitaţie publică deschisă în baza caietului de sarcini prezentat în anexa 2.

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC,

CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU R.T.U., ŞEF BIROU TRANSPORT, OVIDIU RĂDULESCU MIHAI DRAGOMIR

ŞEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Raport.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIU REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

BIROU TRANSPORT NR………….……../…………………….

RAPORT DE AVIZARE a studiului de fundamnentare a deciziei de concesionare prin licitaţie publică deschisă a serviciului ”blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul

public sau privat al Municipiului Timişoara”

Colectivul de coordonare şi supervizare în vederea atribuirii contractului de concesiune a

serviciului de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi remorcilor

staţionate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al

Municipiului Timişoara, constituită prin dispoziţia nr. 1713 din data 15.07.2008, constată, pe baza

studiului de fundamentare privind “decizia de concesionare a activităţii de blocare, ridicare,

transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar,

respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Timişoara” , elaborat de

către Institutul de Studii Economice “Performer Consult” S.R.L. Timişoara, în iulie 2008,

următoarele:

Decizia de concesiunea a serviciului este realizabilă;

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Concesionarea serviciului răspunde cerinţelor autorităţilor publice locale; În cadrul studiului au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a serviciului;

Varianta prin care serviciul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de

concesiune de serviciu este mai avantajoasă decât alternativa gestionării serviciului de către

Primăria Municipiului Timişoara;

Având în vedere cele prezentate propunem avizarea finalizarii studiului de fundamentare a

deciziei de concesionare prin licitaţie publică deschisă a serviciului privind ”blocarea,

ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate

neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al

Municipiului Timişoara”.

Colectivul de coordonare şi supervizare:

Preşedinte : Culiţă Chiş – Director Direcţia Drumuri şi Transporturi

Membrii: Ovidiu Rădulescu – Şef Serviciu Reglementări Transporturi Urbane

Mihai Dragomir – Şef Birou Transport

Daniela Chindris – Şef Birou Licitaţii – Contracte

Mirel Florin Muntean – Şef Serviciu Buget

Atasament: CAIET__DE_SARCINI.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIU REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROU TRANSPORT NR………………/……………………

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

CAIET DE SARCINI Privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciului ”blocarea, ridicarea,

transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului

Timişoara” 1. DATE GENERALE ŞI DE RECUNOAŞTERE A SERVICIULUI

1.1. Denumirea serviciului: „Blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea

autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara” .

1.2. Cod C.P.S.A. 6024.17 Alte servicii de transport rutier specializat Cod C.P.V. 63000000-9 Servicii anexe şi auxiliare în domeniul transportului

(regulamentul CE nr.2151/2003 al comisiei din 16 decembrie 2003)

1.3. Legislaţie:

1.3.1. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

1.3.2. H.G.R. nr. 71/2007 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de servicii O.U.G. nr. 34/2006;

1.3.3. O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr. 46/2006, respectiv H.G. nr. 85/2003 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr 195/2002;

2

1.3.4. H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea

autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public; 1.3.5. Legea 337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

1.3.6. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

1.3.7. H.G. nr. 1337/2006 privind completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

1.3.8. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr. 309/2006;

1.3.9. H.C.L. 542/28.11.2006 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Timisoara;

1.4. Obiective pe termen lung, mediu şi imediate. 1.4.1.Obiectivele imediate ale concesionarului serviciului constau în asigurarea fluenţei

circulaţiei rutiere în condiţiile reţelei stradale existente în municipiu, facilitarea execuţiei unor lucrări pe domeniul public şi a intervenţiei la reţelele publice urbane precum şi evitarea situaţiilor periculoase în trafic curent şi menţinerea nedegradata a spaţiilor verzi, trotuarelor, insulelor de dirijare a circulaţiei, prin blocarea sau ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar sau abandonate domeniul public şi sancţionarea celor vinovaţi.

1.4.2 Obiectivele pe termen mediu şi lung sunt de a asigura fluenţa circulaţiei rutiere, asigurarea unor noi spaţii de parcare prin ridicarea vehiculelor abandonate şi de descurajare a staţionărilor neregulamentare şi a fenomenului de abandon a vehiculelor pe domeniul public.

1.5. Modul de operare vizat de concesionarea serviciului 1.5.1. Blocarea la roată a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public ce nu

perturbă fluenţa traficului rutier. 1.5.2. Ridicarea vehiculele staţionate neregulamentar pe domeniul public care sunt un real

pericol pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi perturba fluenţa traficului rutier şi pietonal. 1.5.3. Ridicarea vehiculelor şi remorcilor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau

privat al Municipiului Timişoara.

3

2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR, CONDIŢII GENERALE TEHNICE ŞI DE CALITATE ALE SERVICIULUI

2.1. Descrierea activităţilor 2.1.1. Activitatea de blocare şi ridicare a vehiculelor şi remorcilor staţionate

neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Timişoara.

Constatarea staţionării neregulamentare şi decizia de blocare sau ridicare a vehiculului se face în prezenţa agenţilor constatatori (ofiţeri sau agenţi de poliţie, agenţi poliţia comunitară), consilierilor Direcţiei Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara sau alţi împuterniciţi ai Primarului, în baza procesului verbal de contravenţie;

În cazul procesului distingem următoarele operaţii: identificarea vehiculelor, blocarea respectiv ridicarea vehiculelor, transportul vehiculelor, depozitarea vehiculelor, eliberarea vehiculelor;

Firma care câştigă licitaţia, nu va permite angajaţilor săi ridicarea maşinilor fără existenţa la faţa locului a organului abilitat.

2.1.2. Activitatea de ridicare a vehiculelor şi remorcilor fără stăpân sau abandonate pe raza Municipiului Timişoara

În cadrul procesului distingem următoarele operaţii: : identificarea vehiculelor,

ridicarea vehiculelor, transportul vehiculelor, depozitarea vehiculelor, eliberarea vehiculelor şi valorificarea vehiculelor;

Decizia de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza Municipiului Timişoara o reprezintă dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara prin care se declară vehiculul în cauză abandonat sau fără stăpân;

Eliberarea autovehiculelor se face numai în baza referatului aprobat de Primar privind eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza Municipiului Timişoara;

În cazul vehiculelor nerevendicate şi care trec în proprietatea privată a Municipiului Timişoara se va percepe doar tariful de ridicare calculat la nivelul cheltuielilor directe ocazionate cu aceasta;

2.2. Condiţii generale tehnice

2.2.1. Blocarea la roată precum şi transportul vehiculelor parcate neregulamentar respectiv

fără stăpân sau abandonate de pe raza Municipiului Timişoara se va efectua cu dispozitive respectiv mijloace de transport adecvate specializate, omologate şi în condiţii de siguranţă.

2.2.2. Asigurarea unui spaţiu de depozitare pentru cel puţin 100 de vehicule, dar nu mai puţin de 5000 mp, având în vedere norma minimă de depozitare de 25m2/autovehicul, prevăzut cu sediu administrativ pentru gestionarea şi arhivarea inclusiv în format electronic a tuturor operaţiunilor efectuate precum şi pentru asigurarea relaţiilor cu

4

publicul şi a unui spaţiu pentru depozitarea în siguranţă a bunurilor din interiorul vehiculelor în suprafaţă de minim 100 mp.

2.3. Condiţii organizatorice şi de calitate 2.3.1 Asigurarea normelor de protecţia muncii, mediului şi de pază contra incendiilor,

conform legislaţiei în vigoare, pe toată perioada de desfăşurare a serviciului de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor şi a bunurilor din interiorul acestora.

2.3.2 Asigurarea pazei vehiculelor şi a bunurilor pe toată perioada de depozitare a acestora. 2.3.3 În cazul efectuării serviciului de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor şi a

bunurilor din interiorul acestora, în baza Legii 421/2001, acesta se va pune în aplicare în maxim 24 de ore de la data transmiterii Dispoziţiei Primarului prin care se declară vehiculul şi bunurile din interiorul acestuia ca fiind fără stăpân sau abandonat. Eliberarea vehiculelor şi a bunurilor din interiorul acestora către proprietar sau deţinătorul legal se face numai cu acordul scris al municipalităţii prin referat aprobat de Primarul Municipiului Timişoara.

2.3.4 În cazul efectuării serviciului de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public acestea se vor elibera direct de către prestatorul de servicii în maxim 30 de minute de la solicitarea conducătorului auto.

2.3.5 În cazul efectuării serviciului de blocare a autovehiculului, deblocarea acestuia se va efectua în maxim 30 minute de la solicitarea conducătorului auto.

2.3.6 Asigurarea comunicării directe cu prestatorul de servicii prin existenţa unui post telefonic fix care sa asigure comunicarea între dispeceratul societăţii şi echipajele de intervenţie din traseu.

2.3.7 Echipajul de intervenţie trebuie să aibă în dotare cameră video şi/sau aparat foto pentru înregistrarea intervenţiei (ora, locul şi modul de acţiune) precum şi aparatura necesara pentru comunicarea cu dispeceratul societăţii.

2.3.8 Amenajările minimale obligatorii sunt următoarele: - nivelarea terenului şi amenajarea platformei de depozitare; - iluminarea perimetrului; - construirea sau existenţa sediului administrativ şi a spaţiului de depozitare a bunurilor

aflate în interiorul vehiculelor; - amenajarea dispeceratului societăţii; - montarea de indicatoare de orientare şi informare privind spaţiul de depozitare; - împrejmuirea cu un gard a întregului perimetru;

3. DURATA CONCESIUNII 3.1. Concesiunea se va încheia pe o perioadă de 5 ani.

4. REDEVENŢA CONCESIUNII

5

4.1. Concesionarea serviciului se efectuează în schimbul unei redevenţe lunare de minim11% din cuantumul veniturilor încasate de concesionar din serviciul prestat, la care se adaugă 19% TVA conform legislaţiei în vigoare.

4.2. Redevenţa se va exprima procentual şi valoric de către fiecare societate participantă la

licitaţie. 5. TARIFE MAXIMALE FĂRĂ TVA 5.1. Tariful maxim preconizat pentru activitatea de blocare este de 84,033 lei; 5.2. Tariful maxim preconizat pentru activitatea de ridicare este de 462,185 lei; 5.3. Tariful maxim preconizat pentru activitatea de depozitare este 4,20 lei/zi; 5.4. Tariful maxim preconizat pentru activitatea de ridicare a vehiculelor care trec în

proprietatea privată a Municipiului Timişoara este de 218,487 lei; 5.5. Tarifele nu pot fi modificate pe toata durata de derulare a contractului, ele pot fi doar

reactualizate cu rata inflaţiei comunicate de Institutul Naţional de Statistică;

6. OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI

6.1. Concesionarul are obligaţia asigurării activităţii de minim 12 ore/zi în mod continuu şi permanent pe toată durata contractului.

6.2. Concesionarul are obligaţia întocmiri fişei vehiculului blocat sau ridicat în conformitate cu modelul indicat în anexa nr.1.

6.3. Concesionarul va răspunde cu prioritate la solicitarea concedentului în vederea blocării respectiv ridicării vehiculelor care prezintă real pericol pentru siguranţa circulaţiei rutiere sau perturba fluenţa traficului rutier.

6.4. Concesionarul răspunde de modul de depozitare şi de pază a vehiculelor precum şi de depozitarea şi paza bunurilor aflate în vehicule.

6.5. Concesionarul are obligaţia de a respecta normele de protecţie şi poluare a mediului înconjurător , conform legislaţiei în vigoare.

6.6. Concesionarul are obligaţia de a asigura emiterea facturilor pentru blocare, ridicare, transport şi depozitare şi de a elibera chitanţele respective pentru sumele încasate.

6.7. Concesionarul are obligaţia de a prezenta lunar situaţia decontului întocmit pentru fiecare autovehicul blocat sau ridicat.

6.8. Concesionarul are obligaţia de a achita redevenţa până în data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

6.9. Concesionarul are obligaţia de a transporta pe cheltuiala proprie vehiculele care au fost trecute în proprietatea administraţiei publice locale, care au fost evaluate şi urmează a fi valorificate în conformitate cu prevederile legii 421/2002, la adresa indicată de concedent.

6.10. Concesionarul are obligaţia ca după încheierea primului an de execuţie financiară, anual să investească minimum 25% din profitul net realizat, în obiective de interes public solicitate de către concedent.

6.11. Concesionarul are obligaţia de a prezenta următoarele certificări pentru serviciile prestate:

6

SR EN ISO 9001:2001 pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii; SR EN ISO 14001:2005 pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management de mediu; OHSAS 18001:2004 pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

7. OBLIGAŢIILE CONCEDENTULUI

7.1. Concedentul, prin responsabilul cu urmărirea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 421/2002, are obligaţia de a transmite operativ dispoziţiile Primarului prin care vehiculele în cauză se declară abandonate sau după caz fără stăpân în vederea ridicării lor.

7.2. Concedentul, prin responsabilul cu urmărirea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 421/2002, are obligaţia de a transmite operativ referatul aprobat de Primar privind eliberarea autovehiculelor abandonate şi a bunurilor aflate in acestea.

7.3. Concedentul prin agenţii constatatori împreună cu concesionarul au obligaţia de a inventaria pe bază de proces verbal bunurile aflate în interiorul vehiculelor abandonate, fara stăpân sau staţionate neregulamentar, dacă acestea sunt deschise..

7.4. Concedentul are obligaţia de a asigura resursele bugetare pentru achitarea serviciului de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate în cazul în care acestea nu au fost revendicate de către proprietar sau deţinătorul legal şi trec în proprietatea administraţiei publice locale.

7.5. Concedentul are obligaţia prin comisia de evaluare să evalueze şi să valorifice vehiculele şi bunurile aflate în acestea care trec în proprietatea privată a Municpiului Timişoara şi să transmită adresa de valorificare concesionarului.

8. NECESAR MINIMAL DE DOTĂRI ŞI CAPACITATEA TEHNICĂ 8.1. Pentru a fi acceptată oferta la licitaţie ofertanţii trebuie să facă dovada că dispun de un

minim de dotări tehnice şi de personal specializat astfel: 4 autoutilitare specializate, autorizate I.S.C.I.R. pentru ridicare de autovehicule. 4 autoutilitare echipate cu câte cel puţin 25 de dispozitive de blocare din care 5 pentru

blocarea la roata a autocamioanelor. echipaje de intervenţie calificate pentru fiecare autoutilitară în parte. Sisteme de înregistrare foto-video pentru înregistrarea stării tehnice a autovehiculului

ridicat respectiv blocat. Sisteme de gestiune şi arhivare inclusiv pe suport magnetic NOTA: Ofertanţii vor face dovada deţinerii (în proprietate, leasing sau în închiriere) a utilajelor prevăzute precum şi a dotărilor solicitate prin prezentarea actelor de proprietate, contracte de inchiriere sau de leasing respectiv contracte de muncă şi dovada deţinerii echipamentelor şi aplicaţiilor informatice privind gestiunea şi arhivarea activităţii.

9. PRECIZĂRI FINALE

7

9.1. Prin contractul de concesiune se va stabili faptul că riscul de exploatare a serviciului este preluat integral de concesionar.

9.2. Concedentul are dreptul să verifice prin reprezentanţii Direcţiei Drumuri şi Transporturi, în perioada derulării contractului de concesiune, modul în care se respectă condiţiile şi clauzele acestuia de către concesionar definind prin contract indicatori relevanţi şi măsurabili, după cum urmează: Numărul mediu de 3 vehicule ridicate/zi/autoutilitară, calculat ca raport între numărul

total de vehicule ridicate intr-o lună şi numărul total de zile lucrătoare din luna respectivă.

Numărul mediu de 5 vehicule blocate/zi/autoutilitară, calculat ca raport între numărul total de vehicule ridicate intr-o lună şi numărul total de zile lucrătoare din luna respectivă.

Controlul eliberării vehiculelor ridicate 7 zile din săptămână câte 12 ore/zi Prezentarea semestrial sau la cerere a măsurilor întreprinse pentru îmbunătăţirea

calităţii serviciului prestat. Verificarea achitării obligaţiilor contractuale la termenele prevăzute. Indicele de performanţă al serviciului constă în încadrarea într-un procent lunar de

5% al numărului sesizărilor fundamentate pentru cauze imputabile concesionarului din numărul total de autovehicule ridicate sau blocate.

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI,

DIRECTOR ECONOMIC,

CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIUL R.T.U. ŞEF BIROU TRANSPORT,

OVIDIU RĂDULESCU MIHAI DRAGOMIR

CONSILEIR PRINCIPAL,

VIOREL FLOREA

Atasament: Studiu.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

STUDIU DE FUNDAMENTARE privind decizia de concesionare a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar, respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Timişoara

Observaţii: 1. Prezentul studiu este destinat numai scopului pentru care a fost întocmit şi numai

destinatarului precizat. 2. Prezentul studiu nu poate fi reprodus, multiplicat, transmis, stocat sau copiat (integral sau

parţial) sub nici o formă şi prin nici o metodă fără a se obţine acordul prealabil sub formă scrisă şi explicită a I.S.E. “PERFORMER CONSULT” S.R.L. TIMIŞOARA.

3. Încălcarea celor prevăzute mai sus reprezintă încălcarea dreptului de proprietate intelectuală şi industrială şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Studiul a fost elaborat de Institutul de Studii Economice "PERFORMER CONSULT" S.R.L. Timişoara, J35/4327/1992, CUI RO2803383

Director executiv: Prof. Dr. Ec. Ştefea Petru

Drd. Ec. Brîndescu – Olariu Daniel

Iulie 2008

STUDIU DE FUNDAMENTARE privind decizia de concesionare a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi

eliberare a autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar, respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Timişoara

1. Obiectivul studiului: Prezentul studiu are ca obiectiv evaluarea oportunităţii concesionării de către Primăria Municipiului Timişoara a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar, respectiv fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Timişoara. 2. Mod de abordare: În vederea fundamentării deciziei, a fost avută în vedere realizarea unei comparaţii din punct de vedere al rezultatelor financiare a următoarelor 2 alternative:

1) Alternativa gestionării activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi remorcilor de către Primăria Municipiului Timişoara. Rezultatele financiare atribuibile în mod direct primăriei sunt în acest caz cele de natura excedentelor din exploatare, în condiţiile în care primăria ar urma să fie suportatoarea tuturor cheltuielilor de gestionare, respectiv titulara veniturilor.

2) Alternativa concesionării activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi remorcilor, situaţie în care rezultatele financiare obţinute în mod direct de către primărie se constituie sub forma veniturilor din concesionare.

Evaluarea celor 2 alternative a presupus estimarea în prealabil a celor 2 catergorii de rezultate. Realizarea comparaţiei a vizat 2 aspecte: rentabilitatea potenţială a alternativei şi riscurile asociate. 3. Sinteză rezultate studiu

Comparaţie alternative (RON) Nr.crt. Specificare Valori

1 Rezultate financiare exploatare 298.534 2 Rezultate financiare concesionare 220.981 3 Rata capitalizare exploatare 15% 4 Rata capitalizare concesiune 10% 5 Venituri capitalizate exploatare 1.990.227 6 Venituri capitalizate concesiune 2.209.806

1

Comparatie alternative (RON)

1.990.227

2.209.806

1.850.000 1.900.000

1.950.000 2.000.000 2.050.000

2.100.000 2.150.000

2.200.000 2.250.000

Venituri capitalizate exploatare Venituri capitalizate concesiune

Alternativa concesionării este superioară din punct de vedere financiar, în condiţiile în care riscurile asociate ei sunt mult mai reduse.

2

4. Situaţia actuală. 4.1. Cadrul legislativ aplicabil - OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - HGR nr. 71/2007 – normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de servicii OUG nr. 34/2006; - OG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată, cu modificările şi

completările ulterioare aduse prin Legea nr. 46/2006, respectiv HG nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002;

- HG nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public;

- HCL nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;

- HCL nr. 149/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timişoara;

- Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr.309/2006,

- HCL nr. 241/2003; Prin HCL nr. 149/2001 s-a aprobat regulamentul privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timişoara, act normativ care a stabilit printre altele: - condiţiile de blocare a roţilor vehiculelor staţionate neregulamentar şi a procedurilor

urmate; - raporturile juridice dintre administratorul reţelei urbane de drumuri, zone verzi, pieţe

publice etc. şi conducătorii auto în anumite condiţii de parcare (staţionare) neregulamentară;

- controlul, constatarea, sancţionarea neîndeplinirii obligaţiilor contravenţiilor; - cuantumul sancţiunilor şi al tarifelor prestaţiilor legate de blocarea roţilor. 4.2. Situaţia aplicării HCL nr. 149/2001 privind blocarea roţilor. În perioada 2001 – 2004 activitatea de blocare a roţilor autovehiculelor a fost concesionată

unei societăţi comerciale cu capital privat. Această societate a pus pe primul plan obţinerea de profituri cât mai substanţiale, forţând administraţia la realizarea unui număr minim de autovehicule blocate/zi, deşi contractul de concesiune nu stabilea în sarcina municipalităţii o asemenea obligaţie.

Concesionarul a solicitat punerea la dispoziţie, în regim cvasi-permanent, a unui număr de 2 agenţi (gardieni publici/poliţişti comunitari) pe o perioadă de minim 10 ore/zi.

Această stare de fapt a creat tensiuni în relaţia administraţiei – concesionar, amplificată de încercări ale concesionarului de aplicare preferenţială (subiectivă) a procedurii de blocare a roţilor, generând nemulţumiri în rândul populaţiei, urmate de reclamarea unor abuzuri.

Rezilierea contractului nu a fost urmată de organizarea unei noi licitaţii, datorată aşteptării emiterii unor acte normative (Regulamentul de circulaţie, Statutul Poliţiei Comunitare.

Deci la această dată procedura blocării roţilor autovehiculelor nu este aplicată pentru cazurile care au impus-o spre promovare, deşi fenomenul parcărilor interzise a luat o amploare fără precedent, accentuând indisciplina în trafic

3

5. Necesitatea şi oportunitatea concesionării activităţii. Se vor prezenta argumentele care impun necesitatea utilizării procedeelor de blocare,

respectiv ridicare a autovehiculelor, în cadrul unui ansamblu de măsuri punitive care sancţionează parcările ilegale.

5.1. Traficul rutier. Studiile de trafic evidenţiază creşterea exponenţială a valorilor de trafic, nu numai pe

trama majoră, ci şi pe drumurile de legătură, care până acum n-au contat semnificativ ca elemente ale grafului asociat reţelei stradale.

O analiză succintă a evoluţiei matricelor de trafic şi fluxuri de circulaţie, făcută prin comparaţia rezultatelor a două studii de circulaţie realizate la distanţa a 10 ani scoate în evidenţă faptul că 45% din reţeaua stradală majoră a municipiului are capacitatea de circulaţie depăşită.

Ţinând cont că un autoturism este în mişcare aproximativ 45 minute/zi (valoare medie este evident că pentru restul timpului rezolvarea componentei staţionare a traficului devine o problemă serioasă pentru municipalitate şi automobilişti.

Staţionarea şi parcările au devenit tot mai dificile, în condiţiile unei oferte limitate a spaţiului existent (locuri de parcare, locuri de staţionare).

Staţionările pe locurile permise sau în cele nepermise, accesul vehiculelor grele şi lente pe o porţiune semnificativă a reţelei de stăzi, crearea de obstacole în drum (lucrări, parcări/staţionări dezordonate, atenuatoare de viteză) au ca şi consecinţe:

- reducerea la cel puţin jumătate a capacităţii de circulaţie a drumului; - scăderea vitezei medii de deplasare pe reţeaua de drumuri a oraşului; - creşterea parcursului mediu de deplasare; - reducerea vitezei medii de deplasare a transportului în comun; - uzura prematură şi accentuată a sistemului rutier al străzilor municipiului. Alterarea acestor indicatori duce la blocaje zilnice ale traficului în diverse puncte ale

oraşului, creşterea poluării fonice şi a noxelor din aer şi creşterea cheltuielilor de exploatare a parcului auto în exploatare (carburanţi, reparaţii).

Din ultimul studiu de trafic realizat de Primăria Timişoara rezultă că acoperirea dorinţelor de deplasare privind anumite interese: deplasarea la locul de muncă, şcoală, afaceri, cumpărături etc, se realizează într-o proporţie însemnată cu autoturismul şi că această tendinţă este într-o creştere spectaculoasă în detrimentul altor mijloace de deplasare – transportul în comun, bicicleta, mopede, taxi, pietonal.

Matricele de trafic, modelele ce cuantifică dorinţele de deplasare în planul oraşului sunt generate în principal, de autovehiculele înmatriculate de populaţia municipiului şi de cea a zonei limitrofe.

Din evidenţa Serviciului înmatriculări (Poliţia Timiş) rezultă următoarele: 1. Numărul de autoturisme înmatriculate în Timiş .............120.186

din care în Timişoara.........................................................70.230 2. Numărul de autovehicule de transport marfă îmatriculate în Timiş......33.070

din care în Timişoara...............................................................................5.076 Deci în judeţul Timiş sunt înmatriculate 153.256 de autovehicule (la data de 27.11.2007)

Situaţia privind dinamica înmatriculărilor şi a radierilor în ultimii 7 ani: ÎNMATRICULĂRI RADIERI 2001 15.935 9.576 2002 11.788 11.693 2003 12.090 13.023 2004 15.090 14.803 2005 22.232 17.307 2006-2007 63.766 37.890

4

La aceste valori ar trebui adăugate: - autoturismele cu numere de înmatriculare străine sau cu numere de înmatriculare din

alte judeţe aparţinând unor rezidenţi timişoreni; - autoturisme achiziţionate în leasing sau ale unor societăţi cu sediul social în alte judeţe

şi transferate în Timişoara, la filiale deschise în oraş.

5.2. Parcările publice şi parcările private. Parcările publice sunt concesionate către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. care gestionează 9.165 de locuri de staţionare situate pe 151 de străzi şi platforme amenajate în zona centrală. Asupra acestora trebuiesc făcute următoarele menţiuni:

a) concesiunea acoperă 12% din străzile şi platformele de parcare ale municipiului; b) numărul locurilor de parcare din afara carosabilului (3.239 locuri) situate în

platforme sau alveole, reprezintă 35,34% din totalul locurilor administrate şi exploatate;

c) la adresele din zona concesionată se găsesc înmatriculate 22.735 de autovehicule (baza de date privind impozitele Primăriei Timişoara).

Introducerea sistemului de taxare a staţionărilor, în anul 1998 în aria concesionată, a avut următoarele motivaţii:

- descurajarea staţionărilor, reducerea duratei de staţionare şi mărirea fluenţei traficului prin aplicarea unor tarife de taxare a timpilor de staţionare;

- reducerea factorilor poluanţi (zgomot şi noxe); - ordonarea modului de parcare; - realizarea unor surse suplimentare de finanţare pentru noi locuri de parcare şi de

întreţinere a platformelor existente. Sistemul aplicat se încadrează în categoria sistemelor de reglementare a staţionărilor pe

domeniul public, cu plata anticipată, a unor taxe fixe pe tranşe de timp. Formele de taxare utilizate: abonamentele, tichetele distribuite printr-o reţea a concesionarului, telefonia mobilă (pre-pay, post-pay, SMS) asigură utilizatorilor accesul destul de facil la aceste mijloace de plată.

Impactul şi efectele pozitive ale aplicării sistemului (ca factor de descurajare a staţionărilor, mai ales ale celor de lungă durată) evidente şi puternice la început, s-au diminuat vizibil cu timpul, dar au rămas încă consistente.

Gradul mediu de încărcare a locurilor de staţionare al locurilor de parcare – staţionare în aria de aplicare a sistemului a rămas la un nivel acceptabil, iar majoritatea staţionărilor – peste 60% - se realizează la o distanţă de cel mult 100 m faţă de destinaţia finală (sursă S.C. ADP S.A.).

Din studiile realizate de S.C. ADP S.A. se pot desprinde următoarele constatări şi tendinţe:

a) gradul de ocupare al locurilor de parcare a crescut în ultimii 3 ani, atingându-se valori de saturare (90 – 95%) în anumite intervale orare ţi în diferite perioade ale anului (anexa).

b) majoritatea staţionărilor legale se realizează cu abonamente de parcare, existând tendinţa măririi timpului mediu de staţionare/vehicul (1,75 ore în anul 2007 faţă de 1,25 ore în 2005), iar timpul pentru găsirea unui loc de parcare devine tot mai mare;

c) modul de aşezare al vehiculelor staţionate şi care deţin abonament sau tichet de parcare în zona reglementată respectă, în general condiţiile de ocupare ordonată ale spaţiului pus la dispoziţie staţionării (carosabil sau platforme amenajate). În anumite situaţii, lipsa unor repere (marcaje de delimitare) sau a unor prevederi

5

legale clare (regulament de parcare), face ca anumite staţionări să se realizeze prin ocuparea mai multor locuri de staţionare de către un vehicul;

d) numărul limitat al locurilor de staţionare din zona centrală, atitudinea tolerantă a unor organe de control, sistemul de sancţiuni depăşit şi permisiv, etc, au determinat creşterea fără precedent a numărului de staţionări pe trotuare, zone verzi, insule de dirijare a circulaţiei, treceri de pietoni şi a celor care obturează – blochează accesul în intersecţii, curţi, garaje sau ganguri. Deşi Poliţia Comunitară a aplicat în perioada 01.01.2007 – 31.10.2007, 5.135 de amenzi privind parcările pe trotuare, zone verzi, etc, lipsa aplicării sistematice a unor mijloace de descurajare complementare: ridicarea autovehiculelor, blocarea roţilor face ca fenomenul să se acutizeze;

e) creşterea numărului de staţionări de vehicule ce nu deţin abonament sau tichet de parcare şi care parchează (staţionează) pe zona verde, trotuare, etc, unde nu pot fi sancţionaţi de inspectorii sistemului de parcare;

f) abandonul unor maşini (cu sau fără numere de înmatriculare) în spaţiul destinat parcărilor;

g) creşterea numărului de societăţi comerciale înfiinţate în spaţii situate în zona centrală a municipiului fără a avea asigurate locuri de parcare, fapt ce accentuează aglomeraţia şi dezordinea;

h) a crescut semnificativ numărul de sesizări ale cetăţenilor prin care se semnalează parcări ilegale ce crează disconfort în circulaţia pietonală pe trotuare obturate, invocându-se riscuri privind siguranţa deplasării. Se solicită intervenţia autorităţii în arbitrarea unor situaţii conflictuale privind parcarea, solicitări pentru înfiinţarea de noi locuri de parcare, etc.

5.3. Pieţele agroalimentare. Staţionările în zona pieţelor agroalimentare este o adevărată problemă pentru cetăţeanul ce

face cumpărături din următoarele motive: - ocuparea în proporţie de 80% a locurilor de staţionare de autovehiculele

comercianţilor; - lipsa unor norme locale care să limiteze timpul de staţionare în spaţiile afectate

parcării publice şi de sancţionare a parcărilor ilegale; - numărul mic de locuri de parcare aflat la dispoziţia cumpărătorilor, datorită limitării

spaţiului public (adiacent) amenajabil; - ocuparea cu marfă în anumite perioade, a unor spaţii de staţionare.

5.4. Parcările publice de reşedinţă. Locurile de parcare – staţionare din zonele de locuinţe se află în administrarea Primăriei

Timişoara şi se situează în platforme amenajate (4.561 de locuri) şi pe carosabilul străzilor din aceste zone.

Cartierele de locuinţe construite pe verticală cu o mare densitate a construcţiilor au fost realizate după modelul urbanistic comunist cu o infrastructură precară (drumuri cu lăţimi mici şi trotuare subdimensionate).

Pe acest fond creşterea parcului de autoturisme proprietate ale rezidenţilor a generat următoarele consecinţe:

- se parchează oriunde există un spaţiu capabil să preia un autoturism (alee, trotuar, carosabil, zonă verde, spaţiu de joacă, piste de biciclete);

- accesul dificil în aceste zone atât pentru locatari cât şi pentru autovehiculele salubrităţii, salvării, pompierilor, fenomen cvasi general în intervalul 18 – 8;

6

- încercări de monopolizare, rezervare a unor suprafeţe invocându-se lucrări executate în regie proprie, transmiteri de folosinţe în virtutea unor cutume, etc;

- apariţia de stări conflictuale între vecini pe subiectul parcării; - un volum mult mai important decât în centrul oraşului al distrugerilor de trotuare, zone

verzi, etc.

5.5. Evaluarea costurilor derivate din parcările ilegale. În anul 2007 Primăria Timişoara a fost obligată la cheltuieli importante, consecinţă a

necesităţii refacerii sau reparării unor zone publice distruse ca urmare a parcărilor ilegale. Astfel, s-au efectuat lucrări de reparaţii la trotuare pentru a suprafaţă de 11.500 mp, cu o

valoare de 1.092.500 lei (costuri de 70 – 105 lei/mp, funcţie de gradul distrugerii). Direcţia de mediu urban a efectuat lucrări de refacere a zonelor verzi în valoare de lei. O

proporţie însemnată din această valoare o constituie sumele alocate refacerii suprafeţelor verzi distruse de parcări ilegale

Pentru refacerea a 58.000 mp de zone verzi s-a cheltuit suma de 280.000 lei. Poliţia Comunitară a aplicat 5.135 de procese verbale în 2007 pentru fapte legate de

parcări ilegale. Din păcate, nu s-au aplicat măsuri de recuperare a valorii distrugerilor decât într-o mică măsură.

Datorită acutizării fenomenului, Primăria Timişoara a demarat un program de protejare a unor trotuare, a unor pieţe prin închiderea acceselor spre acestea, etc, prin montarea de borne (stâlpi) fixe sau escamotabile.

6. Recomandări de ordin tehnic şi organizatoric. În baza elementelor ce justifică necesitatea şi oportunitatea măsurii de blocare / ridicare a

autovehiculelor, a referatului întocmit de Poliţia Comunitară şi a documentării efectuate de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Timişoara, se impun reglementări şi condiţii de calificare în caietul de sarcini, care va sta la baza licitaţiei publice privind concesionarea activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar.

Aceste reglementări trebuie să elimine pe viitor deficienţele constatate în perioada 2001 – 2007 în raporturile dintre concesionar – concedent şi să asigure eficienţa aplicării măsurii în condiţii de legalitate.

6.1. Reglementări privind dotarea tehnică a concesionarului.

1. Se recomandă ca societatea ofertantă să aibă înscris în statut codul CAEN corespunzător şi să facă dovada că dispune de un set minim de dotări şi personal specializat care va presta activitatea concesionată. Acest set de dotări minimale ar presupune deţinerea a:

- 4 autoutilitare specializate în ridicarea de autovehicule; - 4 autoturisme echipate cu câte celpuţin 20 de dispozitive de blocare, din care 5 pentru

blocarea roţilor autocamioanelor; - Sisteme foto – video, destinate înregistrării stării tehnice a autovehiculului ridicat sau

blocat.

2. Dispozitivele de blocare ale roţilor trebuie să asigure siguranţă în exploatare, să nu prezinte vicii de concepţie, care pot duce la deteriorarea vehiculelor blocate (la aplicare, la pornirea de pe loc, etc.);

3. Autospecialele vor fi inscripţionate cu înscrisuri din care să rezulte specificul activităţii prestate de echipajul acestora, elemente de identificare ale

7

concesionarului (societăţii prestatoare, adresă) precum şi telefoanele de la dispeceratul de la care se pot obţine informaţii privitoare la modul de plată şi de deblocare / eliberare.

6.2. Reglementări privind modul de realizare a activităţii prestate. Concesionarul va realiza activitatea de blocare / ridicare a autovehiculelor în condiţiile

HCL nr. 149/2001 împreună cu agenţii Poliţiei Comunitare şi împuterniciţii Primarului Municipiului Timişoara.

În decurs de maxim 6 luni concesionarul va elabora un regulament propriu în care se vor descrie procedurile specifice privind activitatea, documentele utilizate, relaţia cu autorităţile şi cu publicul, etc.

Acest regulament, împreună cu procedurile asociate vor fi omologate ISO. Lunar, concesionarul va prezenta concedentului un raport care va conţine obligatoriu: - numărul de autovehicule blocate; - numărul de autovehicule ridicate, din care numărul autovehiculelor abandonate; - aprecierea modului de colaborare cu Poliţia Comunitară, Poliţia Rutieră şi

împuterniciţii primarului; - prezentarea tuturor evenimentelor, deciziilor etc, care au împiedicat realizarea

concesiunii; - propuneri de modificare (îmbunătăţire) a normelor locale în materie. Anual sau la cerere, se va prezenta Consiliului Local un raport privind desfăşurarea

Contractului de concesiune. 6.3. Reglementări privind modul de organizare şi dotare a biroului de relaţii cu publicul. Calitatea serviciului este determinată şi de modul de organizare a biroului de relaţii cu

publicul. În acest sens calitatea este influenţată de: - starea generală a spaţiului destinat relaţiei cu publicul; - viteza de servire a cetăţeanului şi amabilitatea personalului de serviciu; - aparatura din dotare (birotica, echipamentele de comunicare); - orarul de funcţionare.

Se recomandă în acest sens următoarele: - asigurarea cel puţin a unui spaţiu de cel puţin 100 mp pentru relaţia cu publicul,

amplasat în interiorul arealului cu regim de taxare al serviciului, astfel încât să existe o repartizare echilibrată a discuţiilor/punctul de lucru;

- spaţiul să fie situat la parter, bine semnalizat cu suprafaţă de primire a publicului de minim 20 mp, finisaje la pardoseală şi pereţi salubri. Spaţiul va avea în dotare mobilier specific tip ghişeu, cu minim 2 posturi de deservire, locuri de aşteptare şi grup sanitar;

- posturile de deservire vor fi dotate cu calculatoare de ultimă generaţie şi cu aplicaţii ale concesionarului care să asigure încasare/relaţii în timp optim;

- la punctul de relaţii cu publicul se pot înregistra reclamaţiile şi sugestiile clienţilor, respectiv efectua plăţile;

- programul de relaţii cu publicul trebuie să acopere intervalul orar 8 – 20, luni – vineri. În centrul de relaţii cu publicul va funcţiona un dispecerat unde va fi instalat un telefon al

cărui număr va fi asociat cu activitatea. Funcţiile dispeceratului vor fi: - furnizarea informaţiilor solicitate de beneficiarii serviciului privind : tarifele,

modalităţile de plată, posibilitatea contactării echipajului care a efectuat blocarea / ridicarea, modalităţile de depunere a unor plângeri, contestaţii, etc;

8

- comunicarea cu echipajele din teren, înregistrarea tuturor acţiunilor acestora (blocări, deblocări, ridicări), a măsurilor dispuse de autoritate;

- înregistrarea şi preluarea sesizărilor, plângerilor privind modul de desfăşurare al activităţii.

6.4. Controlul activităţii de blocare a roţilor / ridicare Controlul este realizat de Direcţia de Drumuri din cadrul Primăriei prin împuterniciţi ai

primarului care verifică: - starea tehnică a dispozitivelor de blocare, numărul operaţional efectiv al acestora; - starea tehnică şi de curăţenie a autoutilitarelor; - echipamentul de lucru şi starea uniformelor echipajelor; - modul în care se respectă condiţiile contractului de concesiune: activitatea în drum,

informările lunare, deconturile, starea de spirit a populaţiei, etc. Pentru abuzuri ale concesionarului şi nerespectarea programului de activitate convenit, se

poate propune reziliere contractului şi plata unor daune. 6.5. Reglementări privind destinaţia sumelor rezultate din prestarea active - tarife şi modalitatea de avizare.

Tariful aplicat în activitatea de blocare a roţilor are în structură două componente: - suma cheltuielilor operatorului, profitul, TVA, etc, ce justifică economic activitatea; - o valoare care adăugată primei componente, dă valoarea finala a tarifului si are

menirea de a descuraja parcarea ilegală. Ofertantul va prezenta în ofertă tariful de bază şi justificarea componentelor. Anual, acest tarif se poate majora, funcţie de o serie de factori (rata inflaţiei, insuficienţa

cuantumului care să descurajeze automobiliştii indisciplinaţi), la propunerea operatorului, de către Consiliul Local.

Datorită faptului că sumele colectate prin prestarea serviciului au o valoare importantă, se vor prevedea măsuri în caietul de sarcini, care să asigure ca o bună parte din valoare să revină în zona publică:

- sub forma de redevenţă, devenind o sursă suplimentară de finanţare a bugetului local. Valoarea minimă pentru redevenţă va fi de minim 11% din valoarea (venitul) prestaţiei;

- sub forma unor investiţii pe domeniul public (parcări, trotuare, zone verzi, piste de biciclete) pe care ofertantul şi le asumă ca obligaţie contractuală. Se propune punctarea, funcţie de cota din profitul net alocată. Stabilirea programului de lucrări, anual se face de către Primăria Timişoara.

9

7. Ipoteze de lucru în evaluarea financiară a alternativelor a) Modul de organizare şi desfăşurare a activităţii a fost considerat acelaşi în ambele variante

comparate (atât în varianta gestionării activităţii de către primărie, cât şi în varianta delegării gestiunii către un terţ).

b) Componentele de bază ale activităţii de exploatare au fost considerate: - activităţile de blocare / deblocare / ridicare / filmare – realizate în teren, de personalul

„direct productiv”; - activităţile de încasare a amenzilor şi informare a publicului – realizate la sediu prin 2

ghişee (responsabilii în relaţia cu publicul); - activităţi de dispecerat / informare a publicului / preluare reclamaţii - realizate la sediu

printr-un dispecer; - activităţi administrative (organizare, raportare) realizate la sediu printr-un birou

administrativ. c) Orarul de relaţii publice la sediu va fi de 12 ore / zi x 5 zile / săptămână, respectiv orarul

de lucru al echipei de teren (şi implicit al dispeceratului) va fi de 16 ore / zi x 5 zile / săptămână, fiind necesară munca în schimburi.

d) Resursele necesare susţinerii activităţii de exploatare constau în:

Resurse tehnice necesare RON Nr.crt. Dotari Volum Valoare unitara Total

1 Autospeciale 4 43.200 172.800 2 Autoutilitare 4 90.000 360.000 3 Dispozitive blocare autoturisme 60 200 12.000 4 Dispozitive blocare camioane 20 300 6.000 5 Camere video 8 2.500 20.000 6 Mobilier spatiu RP 1 8.000 8.000 7 Mobilier spatiu administrativ 1 3.500 3.500 8 Mobilier spatiu dispecerat 1 2.500 2.500 9 Calculatoare ghisee RP 2 4.000 8.000

10 Calculator birou administativ 1 4.000 4.000 11 Calculator dispecerat 1 4.000 4.000 12 Telefon dispecerat 1 300 300 13 Telefoane personal blocare / ridicare 28 400 11.200 14 Software 4 1.500 6.000 15 TOTAL 618.300

Estimarea valorii imobilului (teren + construcţii) necesar desfăşurării activătăţii

RON Nr.crt. Specificare Cantitate UM PU Valoare

1 Sediu administrativ 290 mp 3.300 957.000 2 Parcare autovehicule ridicate 5.000 mp 50 250.000 3 Parcare public + auto proprii 260 mp 50 13.000 4 Imprejmuire 390 m 360 140.400 5 Total valoare constructii 1.360.400 6 Teren 5.550 mp 700 3.885.000 7 Total valoare imobil 5.245.400

10

Resurse umane necesare

Nr.crt. Functie Nr.angajati Pondere 1 Personal blocare / ridicare 28 80,0% 2 Dispecer 2 5,7% 3 Responsabil relatii publice 4 11,4% 4 Responsabil administrativ 1 2,9% 5 TOTAL 35 100%

e) Estimările au fost realizate în preţuri constante (la nivel anual). f) Volumul de activitate a fost considerat constant, la un număr anual de 7.140 de blocări,

respectiv de 4.080 de ridicări. g) Pentru alternativa concesionării, a fost avut în vedere un tarif echivalent cu 11% din

veniturile obţinte din exploatarea activităţii de blocare / ridicare. 8. Estimarea cheltuielilor de exploatare Au fost avute în vedere următoarele categorii de cheltuieli (asociate activităţii de exploatare):

Categorie cheltuieli Cheltuieli personal Cheltuieli amortizare Cheltuieli chirie spatiu Cheltuieli telefon Cheltuieli electricitate Cheltuieli carburant Cheltuieli piese schimb auto Cheltuieli piese schimb calculatoare Cheltuieli servicii intretinere auto Cheltuieli consumabile camere video Cheltuieli consumabile birotica Cheltuieli servicii intretinere calculatoare Cheltuieli intretinere si reparatii spatiu Cheltuieli apa si canal Cheltuieli energie termica Cheltuieli dotari personal direct productiv Alte cheltuieli 5%

Nu s-a ţinut cont de structura surselor de finanţare, astfel încât nu au fost prevăzute cheltuieli asociate procesului de finanţare.

Cheltuieli anuale cu amortizarea - RON Nr.crt. Dotari Valoare DSN Amortizare anuala

1 Autospeciale 172.800 6 28.800 2 Autoutilitare 360.000 6 60.000 3 Camere video 20.000 4 5.000 4 Mobilier spatiu RP 8.000 9 889 5 Mobilier spatiu administrativ 3.500 9 389

11

Cheltuieli anuale cu amortizarea - RON Nr.crt. Dotari Valoare DSN Amortizare anuala

6 Mobilier spatiu dispecerat 2.500 9 278 7 Calculatoare ghisee RP 8.000 3 2.667 8 Calculator birou administativ 4.000 3 1.333 9 Calculator dispecerat 4.000 3 1.333

10 Software 6.000 2 3.000 11 TOTAL 588.800 - 103.689

Cheltuielile cu amortizarea au fost estimate pe principiul aplicării metodei liniare de amortizare pentru toate activele amortizabile (au fost excluse din această categorie toate componentele investiţionale a căror valoare a fost estimată sub limita legală de recunoaştere ca mijloc fix). Duratele de amortizare au fost alese în cadrul intervalelor specifice. În aceste condiţii, cheltuielile anuale cu amortizarea aferente fiecărui activ au fost determinate ca raport între valoarea brută estimată a activului şi durata de serviciu normală. Cheltuielile de personal au fost estimate pronind de la structura prevăzută a personalului.

Cheltuieli cu salariile brute (RON) Nr.crt. Functie Nr.angajati Pondere Simbol Sal. Brut lunar Sal.Brut Pondere valorica

1 Personal blocare / ridicare 28 80,0% PBR 1.600 19.200 80,6% 2 Dispecer 2 5,7% D 1.500 18.000 5,4% 3 Responsabil relatii publice 4 11,4% RRP 1.500 18.000 10,8% 4 Responsabil administrativ 1 2,9% RA 1.800 21.600 3,2% 5 TOTAL 35 100% 667.200 100,0%

Structura personalului pe categorii

3%

80%

17%

TESA Direct productiv Indirect productiv

Nr.crt Categorie Volum Pondere 1 TESA 1 2,9% 2 Direct productiv 28 80,0% 3 Indirect productiv 6 17,1% 4 TOTAL 35 100%

12

RON Nr.crt. Specificare PBR D RRP RA TOTAL

1 Numar angajati 28 2 4 1 35 2 Deducere pers.medie 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3 %C.A.S. angajat 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 4 %C.S. angajat 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 5 %C.A.S.S. angajat 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6 %C.A.S. angajator 19,50% 19,50% 19,50% 19,50% 19,50% 7 %C.S. angajator 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 8 %C.A.S.S. angajator 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 9 % Fond risc (angajator) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

10 % Comision ITM (angajator) 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 11 %Concedii&indemnizatii 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 12 %Contr.fd.salarii 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 13 % Impozit salarii 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 14 Salariu brut 19.200 18.000 18.000 21.600 667.200 15 C.A.S. angajat 1.824 1.710 1.710 2.052 63.384 16 C.S. angajat 192 180 180 216 6.672 17 C.A.S.S. angajat 1.248 1.170 1.170 1.404 43.368 18 C.A.S. angajator 3.744 3.510 3.510 4.212 130.104 19 C.S. angajator 384 360 360 432 13.344 20 C.A.S.S. angajator 1.152 1.080 1.080 1.296 40.032 21 Fond risc (angajator) 192 180 180 216 6.672 22 Comision ITM (angajator) 144 135 135 162 5.004 23 Concedii&indemnizatii 163 153 153 184 5.671 24 Contr.fd.salarii 48 45 45 54 1.668 25 Total contributii angajat 3.264 3.060 3.060 3.672 113.424 26 Impozit salarii 2.070 1.910 1.910 2.388 71.804 27 Salariu net 13.866 13.030 13.030 15.540 481.972 28 Total contributii angajator 5.827 5.463 5.463 6.556 202.495 29 Total cheltuieli angajator 25.027 23.463 23.463 28.156 869.695 30 %Venit angajat 55,4% 55,5% 55,5% 55,2% 55,4% 31 %Venit Stat 44,6% 44,5% 44,5% 44,8% 44,6%

Estimare cheltuielior totale de personal (inclusiv contributiile unitatii)

Structura personalului pe functii

80%

11%

3%

6% Personal blocare / ridicare

Dispecer

Responsabil relatii publice

Responsabil administrativ

13

Aria utilă a clădirii destinate sediului activităţii a fost estimată la 230 mp arie utilă (290 mp arie construită). Suprafaţa totală de teren necesară a fost estimată la 5.550 mp. Costul exploatării unui astfel de spaţiu a fost estimat în ipoteza închirierii acestuia. Astfel, în situaţia în care primăria nu dispune de un spaţiu corespunzător, costurile exploatării se vor prezenta sub forma chiriei plătite; în situaţia în care spaţiul este disponibil, costurile utilizării lui în activitatea în discuţie sunt surprinse sub forma unui cost de oportunitate (spaţiul ar putea închiriat la o chirie echivalentă cu cea avută în vedere).

RON

Nr.crt. Specificare Cantitate UM PU Valoare 1 Sediu administrativ 290 mp 3.300 957.000 2 Parcare autovehicule ridicate 5.000 mp 50 250.000 3 Parcare public + auto proprii 260 mp 50 13.000 4 Imprejmuire 390 m 360 140.400 5 Total valoare constructii 1.360.400 6 Teren 5.550 mp 700 3.885.000 7 Total valoare imobil 5.245.400

8 Rata medie anuala de capitalizare - constructii 10%

9 Rata medie anuala de capitalizare - teren 7%

10 Chirie anuala 407.990 Cheltuielile cu telefonia au fost estimate pe categorii, avându-se în vedere valori medii pentru personalul direct productiv, respectiv pentru cel indirect productiv. Cheltuielile cu telefonia generate la nivelul sediului admnistrativ au fost repartizate pe cele 2 tipuri de servicii avute în vedere (blocare roţi, respectiv ridicare autovehicule), criteriul de repartizare folosit fiind structura cheltuielilor directe cu telefonia.

Cheltuieli cu serviciile de telefonie Nr.crt. Specificatie UM Valori

1 Volum mediu personal activ blocare pers 8 2 Cheltuieli lunare / angajat blocare pers 300 3 Cheltuieli lunare telefon personal blocare RON 2.400 4 Volum mediu personal activ ridicare pers 16 5 Cheltuieli lunare / angajat ridicare pers 300 6 Cheltuieli lunare telefon personal ridicare RON 4.800 7 Total personal blocare + ridicare, din care: RON 7.200 8 - personal blocare % 33,3% 9 - personal ridicare % 66,7% 10 Cheltuieli lunare telefon dispecerat RON 500 11 Cheltuieli dispecerat repartizate serviciu blocare RON 167 12 Cheltuieli dispecerat repartizate serviciu ridicare RON 333 13 Total cheltuieli lunare servicii telefonie RON 7.700 14 Total cheltuieli anuale servicii telefonie, din care: RON 92.400 15 - serviciu blocare RON 30.800 16 - serviciu ridicare RON 61.600

14

Cheltuieli electricitate Nr.crt. Specificatie UM Valori

1 Cheltuieli lunare electricitate calculatoare RON 100 2 Cheltuieli lunare electricitate iluminat RON 50 3 Total cheltuieli lunare electricitate RON 150 4 Total cheltuieli anuale electricitate RON 1.800 5 - cota serviciu blocare % 6 - cota serviciu ridicare % 7 Cheltuieli anuale electricitate - blocare RON 0 8 Cheltuieli anuale electricitate - ridicare RON 0

Cheltuielile cu carburantul au fost considerate în întregime directe în logica structurării portofoliului de activităţi. Ele au putut fi astfel identificate distinct la nivelul celor 2 categorii de servicii.

Cheltuieli carburant - serviciu blocare Nr.crt. Specificatie UM Valori

1 Volum lunar blocari / autospeciala 595 2 Distanta medie parcursa / blocare (inclusiv pt.deblocare) km 6 3 Distanta lunara parcursa / autospeciala km 3.570 4 Numar autospeciale buc 4 5 Distanta totala parcursa lunar km 14.280 6 Consum carburant / 100 km l 8 7 Total consum lunar carburant l 1.142 8 Pret carburant RON 4,5 9 Cheltuieli lunare carburant RON 5.141 10 Cheltuieli anuale carburant RON 61.690

Cheltuieli carburant - serviciu ridicare Nr.crt. Specificatie UM Valori

1 Volum lunar blocari / autoutilitara 160 2 Distanta medie parcursa / ridicare km 12 3 Distanta lunara parcursa / autoutilitara km 1.920 4 Numar autoutilitare buc 4 5 Distanta totala parcursa lunar km 7.680 6 Consum carburant / 100 km l 10 7 Total consum lunar carburant l 768 8 Pret carburant km 4,5 9 Cheltuieli lunare carburant km 3.456 10 Cheltuieli anuale carburant km 41.472

Cheltuieli piese de schimb auto si servicii intretinere auto - serviciul blocare Nr.crt. Specificatie UM Valori

1 Distanta totala parcursa lunar km 14.280 2 Distanta totala parcursa anual km 171.360 3 Cheltuieli piese schimb / 10000 km RON 500 4 Cheltuieli servicii intretinere / 10000 km RON 500 5 Cheltuieli anuale piese schimb RON 8.568 6 Cheltuieli anuale servicii intretinere RON 8.568

15

Cheltuielile cu piesele de schimb pentru autovehicule, respectiv cele cu serviciile prestate de terţi pentru întreţinerea acestora au fost considerate variabile, dependente de volumul de activitate (respectiv de distanţa parcursă).

Cheltuieli piese de schimb auto si servicii intretinere auto - serviciul ridicare Nr.crt. Specificatie UM Valori

1 Distanta totala parcursa lunar km 7.680 2 Distanta totala parcursa anual km 92.160 3 Cheltuieli piese schimb / 10000 km RON 700 4 Cheltuieli servicii intretinere / 10000 km RON 700 5 Cheltuieli anuale piese schimb RON 6.451 6 Cheltuieli anuale servicii intretinere RON 6.451

Alte cheltuieli Nr.crt. Specificatie UM Valori

1 Cheltuieli lunare piese schimb calculatoare RON 30 2 Cheltuieli lunare servicii intretinere calculatoare RON 50 3 Cheltuieli lunare consumabile camere video RON 100 4 Cheltuieli lunare consumabile birotica RON 150 5 Cheltuieli lunare apa si canal RON 300 6 Cheltuieli anuale piese schimb calculatoare RON 360 7 Cheltuieli anuale servicii intretinere calculatoare RON 600 8 Cheltuieli anuale consumabile camere video RON 1.200 9 Cheltuieli anuale consumabile birotica RON 1.800 10 Cheltuieli anuale apa si canal RON 3.600 11 Cheltuieli anuale intretinere si reparatii spatiu RON 5.000 12 Cheltuieli anuale energie termica spatiu RON 2.000 13 Cheltuieli anuale dotari personal direct productiv RON 5.600

Centralizator cheltuieli de exploatare (RON) Nr.crt. Categorie cheltuieli Valoare Blocare Ridicare

1 Cheltuieli personal 869.695 310.605 559.090 2 Cheltuieli amortizare 103.689 37.032 66.657 3 Cheltuieli chirie spatiu 407.990 39.254 368.736 4 Cheltuieli telefon 92.400 30.800 61.600 5 Cheltuieli electricitate 1.800 643 1.157 6 Cheltuieli carburant 103.162 61.690 41.472 7 Cheltuieli piese schimb auto 15.019 8.568 6.451 8 Cheltuieli piese schimb calculatoare 360 129 231 9 Cheltuieli servicii intretinere auto 15.019 8.568 6.451 10 Cheltuieli consumabile camere video 1.200 429 771 11 Cheltuieli consumabile birotica 1.800 643 1.157 12 Cheltuieli servicii intretinere calculatoare 600 214 386 13 Cheltuieli intretinere si reparatii spatiu 5.000 1.786 3.214 14 Cheltuieli apa si canal 3.600 1.286 2.314 15 Cheltuieli energie termica 2.000 714 1.286 16 Cheltuieli dotari personal direct productiv 5.600 2.000 3.600 17 Alte cheltuieli 5% 81.447 29.088 52.359 18 TOTAL 1.710.381 533.447 1.176.933

16

La totalul cheltuielilor de exploatare estimate explicit a fost adăugată o marjă de 5%, corespunzătoare diverselor cheltuieli neprevăzute. 9. Estimarea veniturilor Veniturile din exploatare au fost estimate pornind de la numărul mediu anual estimat de blocări, respectiv tarifele practicate pentru deblocare. Numărul de blocări a fost estimat în funcţie de numărul de echipaje (personalul direct productiv, pe activităţi), respectiv fondul anual de timp. Tarifele practicate la deblocare au fost construite pornind de la costurile unitare. Se precizează că în reapartizarea cheltuielilor fixe pe purtători de cost a fost avută în vedere o „capacitate” de 8.000 de blocări / deblocări pe an, respectiv 5.000 ridicări / an. La costul unitar a fost adăugată marja de profit (10% pentru blocări, 20% pentru ridicări), respectiv o marjă suplimentară destinată descurajării parcării ilegale (20%). La tariful estimat se adaugă TVA. RON

Nr.crt. Cheltuieli serviciu blocare Valoare 1 Cheltuieli directe personal 250.272 2 Cheltuieli directe telefon 28.800 3 Cheltuieli directe carburant 61.690 4 Cheltuieli directe piese schimb auto 8.568 5 Cheltuieli directe servicii intretinere auto 8.568 6 Total cheluieli directe 357.898 7 Cheltuieli indirecte personal 60.333 8 Cheltuieli indirecte amortizare 37.032 9 Cheltuieli indirecte chirie spatiu 39.254 10 Cheltuieli indirecte telefon 2.000 11 Cheltuieli indirecte electricitate 643 12 Cheltuieli indirecte piese schimb calculatoare 129 13 Cheltuieli indirecte consumabile camere video 429 14 Cheltuieli indirecte consumabile birotica 643 15 Cheltuieli indirecte servicii intretinere calculatoare 214 16 Cheltuieli indirecte intretinere si reparatii spatiu 1.786 17 Cheltuieli indirecte apa si canal 1.286 18 Cheltuieli indirecte energie termica 714 19 Cheltuieli indirecte dotari personal direct productiv 2.000 20 Alte cheltuieli indirecte 29.088 21 Total cheltuieli indirecte 175.550 22 Total cheltuieli serviciu blocare 533.447 23 Cheltuieli variabile totale 110.054 24 Numar efectiv de blocari 7.140 25 Costuri variabile unitare 15,41 26 Cheltuieli fixe totale 423.393 27 Capacitate anuala blocari 8.000 28 Costuri fixe unitare 52,92 29 Cost unitar complet 68,34 30 Marja de profit / blocare 10% 31 Marja descurajare parcare ilegala 20% 32 Tarif deblocare (fara TVA) 88,8 33 TVA 16,88 34 Tarif deblocare (cu TVA) 105,7

17

RON

Nr.crt. Cheltuieli serviciu ridicare Valoare 1 Cheltuieli directe personal 450.490 2 Cheltuieli directe telefon 57.600 3 Cheltuieli directe carburant 41.472 4 Cheltuieli directe piese schimb auto 6.451 5 Cheltuieli directe servicii intretinere auto 6.451 6 Total cheluieli directe 562.464 7 Cheltuieli indirecte personal 108.600 8 Cheltuieli indirecte amortizare 66.657 9 Cheltuieli indirecte chirie spatiu 368.736 10 Cheltuieli indirecte telefon 4.000 11 Cheltuieli indirecte electricitate 1.157 12 Cheltuieli indirecte piese schimb calculatoare 231 13 Cheltuieli indirecte consumabile camere video 771 14 Cheltuieli indirecte consumabile birotica 1.157 15 Cheltuieli indirecte servicii intretinere calculatoare 386 16 Cheltuieli indirecte intretinere si reparatii spatiu 3.214 17 Cheltuieli indirecte apa si canal 2.314 18 Cheltuieli indirecte energie termica 1.286 19 Cheltuieli indirecte dotari personal direct productiv 3.600 20 Alte cheltuieli indirecte 52.359 21 Total cheltuieli indirecte 614.469 22 Total cheltuieli serviciu ridicare 1.176.933 23 Cheltuieli variabile totale 116.746 24 Numar efectiv de ridicari 4.080 25 Costuri variabile unitare 28,61 26 Cheltuieli fixe totale 1.060.188 27 Capacitate anuala ridicari 5.000 28 Costuri fixe unitare 212,04 29 Cost unitar complet 240,65 30 Marja de profit / ridicare 20% 31 Marja descurajare parcare ilegala 20% 32 Tarif eliberare (fara TVA) 336,9 33 TVA 64,01 34 Tarif deblocare (cu TVA) 400,9

Venituri estimate asociate activităţii de blocare roţi

Nr.crt. Specificare UM Valori 1 Blocari zilnice / autospeciala - 7 2 Numar autospeciale - 4 3 Total blocari zilnice - 28 4 Numar zile / saptamana zile 5 5 Numar zile / an zile 255 6 Numar blocari anuale - 7.140 7 Tarif deblocare RON 88,8 8 Venituri anuale blocare RON 634.312

18

Venituri estimate asociate activităţii de ridicare autovehicule

Nr.crt. Specificare UM Valori 1 Ridicari zilnice / autoutilitara - 4 2 Numar autoutilitare - 4 3 Total ridicari zilnice - 16 4 Numar zile / saptamana zile 5 5 Numar zile / an zile 255 6 Numar ridicari anuale - 4.080 7 Tarif eliberare 642,8571 336,9 8 Venituri anuale ridicare 642,8571 1.374.603

10. Pragul de rentabilitate Nr. Specificaţie Valori Simbol crt. RON 1 Venituri din exploatare 2.008.915 Ve 2 Cheltuieli de exploatare 1.710.381 Che 3 Excedent din exploatare 298.534 Ee = Ve - Che 4 Cheltuieli variabile totale 226.800 Cv 5 Cheltuieli fixe totale 1.483.581 Cf 6 Marja cheltuielilor variabile 1.782.115 Mcv = Ve - Cv 7 Rata marjei cheltuielilor variabile 0,89 rmcv = Mcv / Ve 8 Pragul de rentabilitate din exploatare(Vepr) 1.672.388 Vepr = Cf / rmcv 9 Indicatorul de poziţie - absolut(Ipoz) 336.527 Ipoz = Ve - Vepr - relativ(Ipoz%) 20,12% Ipoz% = Ipoz / Vepr

10 Momentul realizării pragului de rentabilitate(Pm) 212 Pm = (Vepr/Ve)x255 În condiţiile enunţate anterior, exploatarea devine rentabilă la un volum al veniturilor de 1.672.388 RON. În ipoteza liniarităţii activităţii, pragul de rentabilitate ar urma să fie atins după 212 de zile (prin raportare la un fond de timp efectiv de 255 de zile).

Pragul de rentabilitate (RON)

2.008.915 1.672.388

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Venituri din exploatare

Pragul de rentabilitate din

exploatare(Vepr)

Venituri din exploatare

Pragul de rentabilitate din exploatare(Vepr)

19

În condiţiile unei echivalenţe venituri = încasări, respectiv cheltuieli = plăţi, perioada de recuperare a investiţiei din fluxul de numerar net nominal este de 2,07 ani.

11. Comparaţie alternative

Nr.crt. Specificare Valori

1 Venituri exploatare 2.008.915 2 Cota concesiune 11% 3 Excedent din exploatare 298.534 4 Venituri alternative concesionare 220.981 5 Rata capitalizare exploatare 15% 6 Rata capitalizare concesiune 10% 7 Venituri capitalizate exploatare 1.990.227 8 Venituri capitalizate concesiune 2.209.806

Evaluarea celor 2 alternative a fost realizată din punct de vedere al rentabilităţii estimate, respectiv al riscurilor asociate. În alternativa exploatării directe de către municipalitate a activităţii de blocare / ridicare, rezultatele financiare aşteptate se prezintă sub forma unor excedente financiare. Aceste excedente se formează ca diferenţă între veniturile din exploatare şi cheltuielile de exploatare. Repartizarea integrală a cheltuielilor pe purtători de cost se materializează la un număr minim anual de blocări de 8.000, respectiv respectiv un număr annual de 5.000 de ridicări. Nerealizarea acestui nivel duce la nerecuperarea cheltuielilor fixe prin tarif, impunând recuperarea lor pe seama marjei de profit (în cazul în care marja este insuficientă, se înregistrează pierderi). Excedentul anual estimat este de 298.534 RON. Nivelul său efectiv va fi marcat de un număr ridicat de factori: - evoluţia tarifelor salariale; - dinamica numărului de autovehicule blocate; - dinamica tarifelor la energie electrică, energie termică, servicii de întreţinere,

combustibil; - dinamica tarifelor practicate la deblocare / eliberare; - etc. În contextul în care aceşti factori nu depind decât în mică măsură de municipalitate, aceasta are un control redus asupra lor. Ei se constituie astfel în factori de risc, care pot produce prin dinamica lor variaţii pozitive sau negative ale excedentului din exploatare. Factorii de risc care acţionează în alternativa exploatării directe a activităţii pot fi grupaţi în 2 categorii: - factori care acţionează asupra veniturilor (cu impact potenţial de reducere a lor); - factori care acţionează asupra cheltuielilor (cu impact potenţial de sporire a lor).

1 Scenariul de baza RON Nr.crt. Specificare Valori

1 Venituri exploatare 2.008.915 2 Cheltuieli de exploatare 1.710.381 3 Excedent din exploatare 298.534 4 Perioada de recuperare (ani) 2,07

20

2 Scaderea marjei de prof. la 5% RON

Nr.crt. Specificare Valori 1 Venituri exploatare 1.837.239 2 Cheltuieli de exploatare 1.710.381 3 Excedent din exploatare 126.859 4 Perioada de recuperare (ani) 4,87

3 Cresterea salariilor cu 10% RON Nr.crt. Specificare Valori

1 Venituri exploatare 2.113.819 2 Cheltuieli de exploatare 1.801.699 3 Excedent din exploatare 312.120 4 Perioada de recuperare (ani) 1,98

4 Scaderea volumului de interventii RON Nr.crt. Specificare Valori

1 Venituri exploatare 1.907.937 2 Cheltuieli de exploatare 1.698.557 3 Excedent din exploatare 209.380 4 Perioada de recuperare (ani) 2,95

În simulările cuprinse în tabelele anterioare a fost avută în vedere modificarea izolată a unui factor de influenţa a excedentului din exploatare.

Dimnuarea marjei de profit la 5% duce în aceste condiţii la obţinerea unui excedent de 126.859 RON / an.

Creşterea tarifelor salariale cu 10% duce la creşterea excedentului la 312.120 RON / an. Efectul menţionat se obţine în condiţiile în care creşterea salariilor duce pe de-o parte la sporirea cheltuielilor de exploatare (cu impact de reducere a excedentului), iar pe de altă parte la o creştere a veniturilor (în condiţiile în care tarifele de deblocare sunt stabilite pronind de la costuri). Creşterea veniturilor compensează în valoare absolută creşterea cheltuielilor. În scenariul 4 a fost avută în vedere o scădere a numărului de blocări zilnice realizate de fiecare echipaj cu o unitate (de la 7 la 6 pentru activitatea de blocare, respectiv de la 4 la 3 pentru cea de ridicare). În aceste condiţii, cheltuielile de exploatare cu comportament fix nu ar putea fi repartizate integral pe purtători de cost. Cheltuielile nerepartizate ar putea fi acoperite pe seama marjei (marja de profit + marja descurajare parcare ilegală), înregistrându-se în continuare un excedent la nivel de exploatare. În alternativa concesionării, rezultatele financiare directe obţinute de municipalitate se prezintă sub forma unor venituri din concesionare, determinate pe baza unui procent aplicat la totalul veniturilor din exploatare obţinute de entitatea care realizează exploatarea activităţii. Nivelul estimat al acestor venituri din concesionare este în scenariul de bază de 220.981 RON. Riscurile din punct de vedere al municipalităţii sunt însă mult mai reduse în acest caz, posibilitatea înregistrării de pierderi fiind integral exclusă. În comparaţie cu alternativa exploatării directe, alternativa concesionării promite un nivel mai scăzut de rentabilitate, în contextul unei mult mai bune asigurări în faţa riscurilor. Astfel, singurele riscuri care acţionează în alternativa 2 sunt cele care privesc nivelul veniturilor totale, respectiv nivelul procentual al concesiunii. În contextul în care rata

21

concesiunii poate fi stabilită contractual, indiferent de condiţiile de exploatare efective, singurele riscuri rămase sunt cele legate de nivelul veniturilor de exploatare (obţinute de entitatea care îşi asumă exploatarea). Impactul factorilor de risc în discuţie este mult mai redus comparativ cu alternativa exploatării directe, în condiţiile în care nivelul minim al rezultatului financiar obţinut este 0. În consecinţă, cele 2 alternative nu pot fi comparate decât ulterior aplicării unui tartament financiar de natură se elimine diferenţele în materie de risc. Acest tratament a fost asigurat prin capitalizarea veniturilor generate de cele 2 alternative (cu rate de capitalizare diferite, de natură să surprindă nivelurile diferite de risc). Rezultatele arată o superioritate din punct de vedere financiar a alternativei concesionării, la o rată de capitalizare de 10% (faţă de o rată de 15% utilizată pentru alternativa exploatării directe).

22