keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 77/26.02.2013 privind darea în folosinţă gratuită a unui număr de 40 freze pentru zăpadă către Unităţi de învăţământ şi Consilii Consultative de Cartier din municipiul Timişoara

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 77/26.02.2013
privind darea în folosinţă gratuită a unui număr de 40 freze pentru zăpadă către Unităţi de învăţământ şi Consilii Consultative de Cartier din municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013 - 2561/31.01.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă darea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 3 ani, către unităţi de învăţământ şi Consilii Consultative de Cartier din municipiul Timişoara a unui număr de 40 freze pentru zăpadă, model KC621S-f4, 8 kw, LAT 53 cm, 68 kg.

Art.2: Se aprobă Contractul de comodat-cadru şi procesul verbal de predare primire, conform Anexelor nr.1, 2A şi 2B parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Consiliilor Consultative de Cartier;
- Unităţilor de învăţământ;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2__Proces_verbal__de_predare_primire_freze_pentru__zapada_pentru_scoli.pdf

ROMÂNIA ANEXA 2

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU

B-dul C.D. Loga nr. 1

Tel:0256-408451

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Încheiat astăzi, ____ Ianuarie 2013, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1/

____________________________________________________________________________________________ (se înscrie locul predării, respectiv primirii bunurilor dacă este altul decât sediul Primăriei Timişoara)

între:

I. Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1, prin Direcţia de Mediu,

reprezentată de Adrian – Amedeo BERE-SEMEREDI în funcţia de Director Executiv Direcţia de Mediu

şi

II: Persoana juridică __________________________________________________________________________ ,

reprezentată de d-nul / dna ____________________________________________________________________,

în calitate de______________________________________ legitimat (ă) cu BI/CI/Paşaport seria ________

nr._____________, cod numeric personal telefon contact ____________________,

mobil _________________.

Prin prezentul proces-verbal, în folosinţă gratuită persoanei sus numite următoarele bunuri:

- Freze pentru zăpadă, model KC621S-F4, 8 KW, LAT 53 cm, 68 kg, în valoare de 1.949 lei (cu TVA inclusă) – 2 buc.;

- Canistre plastic 10 litri cu furtun alimentare combustibil- 2 buc.; - Ulei pentru motor Mobil Syst S Special V5W30 – 2 litri; - Manuale de operare freză de zăpadă – 2 buc. Prin prezentul document, se adevereşte faptul că, persoana fizică sus menţionată a preluat cu titlu gratuit şi în stare

de funcţionare de la Primăria Municipiului Timişoara bunurile menţionate ami sus şi se obligă:

1. Să folosească freza pentru zăpadă conform destinaţiei acesteia, în conformitate cu Manualul de operare şi a

instrucţiunilor de utilizare aferente acestuia;

2. Să conserve bunul, adică să se îngrijească de el ca un bun proprietar;

3. Să restituie bunul la cererea proprietarului – Municipiul Timişoara;

4. Să suporte toate cheltuielile pentru funcţionarea şi mentenţa acesteia (benzină, ulei);

5. Să asigure depozitarea şi paza juridică a bunurilor predate. Această responsabilitate îi revine persoanei fizice

căreia i s-a încredinţat în folosinţă gratuită freza pentru zăpadă, responsabilitate care curge începând cu data

încheierii prezentului proces – verbal de predare – primire;

6. Să permită utilizarea frezei de deszăpezire în aceleaşi condiţii specifice menţionate mai sus, pentru următoarele

unităţi de învăţământ:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

În caz de necesitate, persoana de contact din partea Direcţiei de Mediu este Consilier Daniel – Marius CORAŞ,

Tel: 0731 540 940.

Prezentul proces-verbal, cuprinde 1 (una) file şi a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare

parte.

AM PREDAT, AM PRIMIT,

Adrian – Amedeo BERE - SEMEREDI _______________________________

Numele, prenumele şi semnătura

Atasament: Anexa_2_-_Proces_verbal_de_predare_primire_freze_pentru_zapada.pdf

ROMÂNIA ANEXA NR. 2

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU

B-dul C.D. Loga nr. 1

Tel:0256-408451

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Încheiat astăzi, ____ Ianuarie 2013, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D.

Loga nr.1/ _______________________________________________________________________

(se înscrie locul predări, respectiv primirii bunurilor dacă este altul decât sediul Primăriei Timişoara) între:

I. Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1, prin Direcţia

de Mediu, reprezentată de Adrian – Amedeo BERE-SEMEREDI în funcţia de Director Executiv

Direcţia de Mediu

şi

II: Persoana fizică ______________________________________________________ în calitate

de______________________________________________________________________________

legitimat (ă) cu BI/CI/Paşaport seria ________ nr._____________ emis de

_________________________

_________________________________________ la data de ___.___.______., cod numeric

personal

strada _______________________________________________________________nr.______,

bloc___,scara____,et.___,ap.___,telefon contact____________________mobil _________________. Prin prezentul proces-verbal, în folosinţă gratuită persoanei sus numite următoarele bunuri:

- Freză pentru zăpadă, model KC621S-F4, 8 KW, LAT 53 cm, 68 kg, în valoare de 1.949 lei (cu TVA inclusă) – 1 buc.;

- Canistre plastic 10 litri cu furtun alimentare combustibil- 1 buc.; - Ulei pentru motor Mobil Syst S Special V5W30 –1 litri; - Manuale de operare freză de zăpadă – 1 buc. Prin prezentul document, se adevereşte faptul că, persoana fizică sus menţionată a preluat cu titlu

gratuit şi în stare de funcţionare de la Primăria Municipiului Timişoara bunurile menţionate ami sus

şi se obligă:

1.Să folosească freza pentru zăpadă conform destinaţiei acesteia, în conformitate cu Manualul de

operare şi a instrucţiunilor comunicate în cadrul şedinţei de instruire din data de 16.01.2013;

2. Să conserve bunul, adică să se îngrijească de el ca un bun proprietar;

3. Să restituie bunul la cererea proprietarului – Municipiul Timişoara;

4. Să suporte toate cheltuielile pentru funcţionarea şi mentenţa acesteia (benzină, ulei);

5. Să asigure depozitarea şi paza juridică a bunurilor predate. Această responsabilitate îi revine

persoanei fizice căreia i s-a încredinţat în folosinţă gratuită freza pentru zăpadă, responsabilitate

care curge începând cu data încheierii prezentului proces – verbal de predare – primire;

În caz de necesitate, persoana de contact din partea Direcţiei de Mediu este Consilier Daniel –

Marius CORAŞ, Tel: 0731 540 940.

Prezentul proces-verbal, cuprinde 1 (una) file şi a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul

pentru fiecare parte. AM PREDAT, AM PRIMIT,

Adrian – Amedeo BERE - SEMEREDI _______________________________ Numele, prenumele şi semnătura

SEEN

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU BIROUL SALUBRIZARE SC2013-

REFERAT privind darea în folosinţă gratuită a unui număr de 40 freze pentru zăpadă către Unităţi de învăţământ şi

Consilii Consultative de Cartier din municipiul Timişoara

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.371/2007 privind

constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de îndepărtare a zăpezii din jurul imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea.

În condiţiile unor fenomene meteorologice cu căderi de zăpadă, degajarea zăpezii în mod eficient, în timp cât mai scurt şi cu minim de resurse umane se poate realiza cu ajutorul frezelor pentru zăpadă.

Primăria Municipiului Timişoara a achiziţionat un număr de 40 freze pentru zăpadă model KC621S-f4, 8 kw, LAT 53 cm, 68 kg, mijloace fixe având numere de inventar 4045-4084.

Prin darea în folosinţă gratuită către unităţile de învăţământ şi Consiliile Consultative de Cartier a frezelor pentru zăpadă achiziţionate de primărie, angajaţii unităţilor de învăţământ, administratorii sau alte persoane împuternicite vor putea interveni în timp util pentru îndepărtarea zăpezii depuse, frezele pentru zăpadă asigurând o eficienţă crescută în lucru, prin scurtarea timpului alocat intervenţiei.

Conform art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată şi actualizată, consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Având în vedere cele expuse mai sus PROPUNEM:

-darea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de ___ ani, către unităţi de învăţământ şi Consilii Consultative de Cartier din municipiul Timişoara a unui număr de 40 freze pentru zăpadă, model KC621S-f4, 8 kw, LAT 53 cm, 68 kg. -încheierea unui contract de comodat şi a unui proces verbal de predare- primire între Primăria Municipiului Timişoara şi unităţile de învăţământ, respectiv Consiliile Consultative de Cartier din municipiul Timişoara.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

AVIZAT CONSILIER SERVICIUL JURIDIC ADINA BUMBU Red. A.B./Dact. A.B cod FP53 – 01 ver. 1

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr.1 la H.C.L.nr.________/_____________

CONTRACT DE COMODAT

1.PĂRŢILE Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, b-dul C.D.Loga nr.1, judeţul Timiş, cod fiscal RO 14756536, telefon 0256/408390, reprezentata prin Nicolae Robu, având funcţia de Primar, în calitate de proprietar denumit în continuare comodant şi ........................................................... reprezentat de ........................................ având funcţia/calitatea…………………………………………...legitimat cu C.I./B.I. seria ..............nr...........................eliberat de........................................................................ CNP.................................................cu domiciliul în .................................................. str........................................................................, nr........., bloc.........., scară.............. apartament..... ...., etaj..........., nr. telefon fix/mobil..................................................... în calitate de comodatar 2.OBIECTUL CONTRACTULUI Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a unei freze pentru zăpadă model KC621S-f4,8 kw, LAT 53 cm, 68 kg, având nr. de inventar................................... 3.DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract se încheie pe o perioadă de.......ani, începând cu............................., dată la care bunul va fi predat comodatarului. 4.DREPTURI ŞI OBLIGAŢII a) Drepturile comodantului: -să ceară rezilierea contractului, în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract. b) Obligaţiile comodatarului : -să se îngrijească de bun întocmai ca proprietarul acestuia; -să folosească bunul numai potrivit cu destinaţia sale, în conformitate cu Manualul de operare şi a instrucţiunilor comunicate în cadrul şedinţei de instruire din data 16.01.2013; -să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinţei acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant; -să asigure depozitarea şi paza bunului predat; -să restituie bunul în perfectă stare de funcţionare la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract; -răspunde pentru distrugerea în parte sau totalitate a bunului comodat prin fapta proprie sau a altuia.

5.RISCURI

Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în cazul întrebuinţării acestuia contrar destinaţiei sale. 6.ÎNCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri: -prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract; -la expirarea termenului prevăzut în contract; -prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar. 7.FORŢA MAJORĂ Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil, apărut după încheierea contractului care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate. 8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. În cazul în care părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.

Predarea bunului se va face numai pe baza unui proces verbal de predare-primire, parte integrantă din prezentul contract. Prezentul contract s-a încheiat astăzi........................... în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. COMODANT COMODATAR