keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 184/23.04.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de curaţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara şi aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare, Caietului de sarcini şi anexele la acesta, Acordul - cadru şi modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 184/23.04.2019
privind delegarea gestiunii serviciului public de curaţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara şi aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare, Caietului de sarcini şi anexele la acesta, Acordul - cadru şi modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 8576/08.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-8576/08.04.2019 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.04.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-8576/08.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 8, alin. (3) lit. d), d^1), i); art. 1, alin.(4) lit. d), h), j); art.22, alin.(3);
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, art. 6 alin. (1) lit. h);
Având în vedere Ordinul ANRSC nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, punctul 2.2.;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi art. 36 alin.(6), lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Oportunitatea deciziei de delegare pentru prestarea serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara, în baza Oportunităţii deciziei de delegare, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Caietul de sarcini şi anexele la acesta, pentru delegarea serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se împuterniceşte Biroul Salubrizare să efectueze modificări la Caietul de sarcini, prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre, pe perioada derulării achiziţiei.

Art. 5: Se aprobă Acordul - cadru şi modelul de Contract subsecvent pentru delegarea serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 423/13.09.2018 privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciul Achiziţii Publice;
- Biroului Salubrizare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Page 1 of 3                                                                                                                                                                   Cod FO53‐01, Ver.1 

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA BIROUL SALUBRIZARE Nr. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE privind delegarea gestiunii serviciului public de curațare și transport al zăpezii de pe căile

publice și menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara și aprobarea Oportunității deciziei de delegare, Caietului de sarcini și anexele la acesta, Acordul -

cadru și modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp

de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 _____________________ a

Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara și aprobarea Oportunității deciziei de delegare, Caietului de sarcini și anexele la acesta, Acordul - cadru și modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată art. 8, alin. (3): ”În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:

d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor.... d^1) aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul

contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

i) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor – cadru, a caietelor de sarcini-cadru, contractelor - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.ˮ

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice , art.1, alin. (4): ,,Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității .........și au următoarele particularități:

lit.d) au caracter permanent și regim de funcționare continuu lit.h) sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale

Page 2 of 3                                                                                                                                                                   Cod FO53‐01, Ver.1 

lit.j) modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale.ˮ

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice , art.22, alin. (3): ,,Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ- teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.ˮ

Având în vedere Legea nr. 101/25.04.2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată art. 6 alin. (1), lit. h.) prevede: ,,Autoritățile deliberative ale unităților administrativ- teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu:

……………….. h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza

caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.ˮ

Având în vedere Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietul de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localităților, punctul 2.2 - Obiectul caietului de sarcini prevede: ,,Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării Consiliilor Locale, Consiliului Genaral al Municipiului București și asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz.ˮ

Prezentăm următoarele aspecte: Activitatea de deszăpezire în Municipiul Timișoara, aglomerare urbană cu peste 300.000 de

locuitori, trebuie să se desfășoare, în perioada sezonului de iarnă, în mod continuu, fără întreruperi, sincope în funcționare, prin asigurarea și menținerea în stare practicabilă a căilor de circulație și a trotuarelor de pe raza Municipiului Timișoara, pe întreg parcursul iernii, în vederea satisfacerii nevoilor comunității locale,

Obiectul delegării gestiunii serviciului este - Curațare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara și cuprinde următoarele activități:

1. Curățat manual zăpadă 2. Curățat manual gheață 3. Curățat mecanizat zăpadă și gheață 4. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu 5. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de sare cu inhibitor 6. Împrăștiat manual material antiderapant 7. Împrăștiat mecanic material antiderapant 8. Încărcat și transportat zăpadă și gheață 9. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

Menționăm faptul că Municipiul Timisoara, în calitate de autoritate contractantă a demarat, în cursul anului 2018, procedura de licitație deschisă pentru atribuirea unui acord cadru de servicii de deszăpezire prin intermediul SEAP, cu termen de deschidere a ofertelor data de 04.12.2018. Intrucât până la termenul limită de depunere oferte nu a fost depusă nici o ofertă, procedura a fost anulată. În continuare, s-a procedat la lansarea procedurii de negociere fără publicare anunț de participare (conform prevederilor art. 104 alin (1) litera a) din Legea 98/2016), în aceleași condiții, transmițându-se astfel invitații de participare către operatori

Page 3 of 3                                                                                                                                                                   Cod FO53‐01, Ver.1 

economici de profil care prestează activități similare, sau au prestat aceste tipuri de activități în trecut pentru autoritatea contractantă. În urma verificarii ex-ante efectuate de către persoanele împuternicite de ANAP, acestea au dispus la data de 19.12.2018 anularea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Autoritatea contractantă la data de 21.12.2018 a formulat o cerere de conciliere către ANAP, în baza art.15, alin.(5) din Normele de aplicare a OUG 98/2017. Răspunsul ANAP prin Avizul nr.21985/113/AC/31.01.2019, a condus la anularea de către autoritatea contractantă a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Dat fiind cele prezentate mai sus și ținând cont că, la momentul de față, autoritatea contractantă nu mai are în derulare contracte de deszăpezire, se impune demararea unei proceduri privind achiziționarea serviciilor de curățare si transport al zapezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara pentru care este necesar a se aproba delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, Oportunitatea deciziei de delegare, Caietul de sarcini și anexele la acesta, Acordul - cadru și modelul de Contract subsecvent aferent serviciilor mai sus menționate.

În concluzie, propunem aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini cu anexele la acesta, Acordul cadru și modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de

hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara și aprobarea Oportunității deciziei de delegare, Caietului de sarcini și anexele la acesta, Acordul - cadru și modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

ŞEF BIROU SALUBRIZARE DANIEL CORAȘ  

CONSILIER CĂLINA TRAPCEA

Atasament: Anexa_4_la_CS_-Regulament_salubrizare.pdf

ANEXĂ nr. LA | d REGULAMENTUL Serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara CAP.I Dispoziţii generale SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare ART,1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului Timişoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice şi ale operatorilor economici. (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. 3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea şi întreținerea instalațiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare. (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare se vor conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate aproba şi alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. ART.2 Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare: a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de rearnenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) sortarea deşeurilor stradale și deşeurilor similare în stațiile de sortare; e) măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice; 1) curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; 8) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare; h) dezinsecția, dezinfecția şi deratizarea. ART.3 Modul de organizare şi funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii: a) protecția sănătății populației; b) responsabilitatea față de cetățeni; c) conservarea şi protecția mediului înconjurător; d) asigurarea calității şi continuității serviciului; e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 1) securitatea serviciului; g) dezvoltarea durabilă;

ART. 4 Termenii şi noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile ___ Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.8.C,; 4.2, biodeşeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr, 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării; 4.4, colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr, 211/2011, republicată; 4.5, colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.6, curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiții de siguranță; 4.7, curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire; 4.8. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 4.9, deşeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce; 4.10. deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate material; 4.11, deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 4.12. deşeuri din construcții provenite din locuințe - deşeuri generate din activitățile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor; 4.13. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deşeu, exclusiv deşeuri de producție; 4.14. deşeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.15. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri; 4.16. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile; 4.17, deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă; 4.18. deținător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.19. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.20. gestionarea deşeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 421. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale; 4.22. incinerare - operația de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalaţii care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 4.23. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.24. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului; 2

4.25. licență - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C,, prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia; 4.26. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale; 4.27, producător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.28, reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.29. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operaţiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție şi un anumit tip de obiectiv; 4.30. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților; 4.31. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare; 4.32, sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora; 4.33. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare; 4.34. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deşeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare; 4.35. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților şi evitării formării prafului; 4.36. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.37. tratare mecano-biologică - tratarea deşeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare şi operații de tratare biologică prin procedee aerobe şi/sau anaerobe; 4.38. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor; 4.39. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare; 4.40. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene; 4.41. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale; 4.42. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contarninare; 4.43, dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice; 444. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora; 4.43, vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om; 4.46. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; ART.5 (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare, denumit în continuare sistem de salubrizare.

(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcțional, care cuprinde , construcții, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: a) puncte de colectare separată a deșeurilor; Ţ fer: c) stații de tratare mecano-biologică; d) staţii de producere compost; e) stații de sortare; f) baze de garare şi întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate; g) depozite de deşeuri; h) incineratoare; ART.6 Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului şi contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. SECȚIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare ART.7 (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Timişoara unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice şi al protecției mediului. (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare. SECȚIUNEA a 3-a Documentaţia tehnică ART.8 (1) Prezentul regulament stabileşte documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare pe raza Municipiului Timişoara. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instâlații. ART.9 (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente: a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; b) planul cadastral şi situația terenurilor din aria de deservire; c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor şi a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările; d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale având notate toate modificările sau completările la Zi; e) cărțile tehnice ale construcțiilor; f) documentația tehnică a utilajelor şi instalațiilor şi, după caz, autorizațiile de punere în fancțiune a acestora;

8) procese-verbale de constatare în timpul execuției şi planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalațiilor şi rețelelor etc.; i) documentele de recepție, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție; 2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanță şi garanție, buletinele de verificări, analiză şi încercări; 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 4, procese-verbale de punere în funcțiune; 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice; 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor; 7. documentele de aprobare a recepțiilor şi de predare în exploatare; J) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea şi repararea echipamentelor şi instalațiilor, precum şi cărțile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor; 1) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități; m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale; n) regulamentul de organizare și funcționare şi atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul; o) avizele şi autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii; p) inventarul instalațiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare; q) instrucțiuni privind accesul în incintă şi instalaţii; r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.; î) bilanțul de proiect şi rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu. (2) Documentațiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției". ART, 10 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective. (2) Opetatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în format electronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii şi reparării instalațiilor proiectate. (3) Organizațiile de execuție şi/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situații şi de execuție modificate conform situației de pe teren, În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției. (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia. ART, 11 (1) Autoritățile administrației publice locale deţinătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în 3

totalitate sau numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligația să îşi organizeze o arhivă tehnică . pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. ţ istrației publice locale sau după caz, asosciației de dezvoltare intercomunitare ADID, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. SECȚIUNEA a 4-a Îndatoririle personalului operativ ART. 12 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariaţii care deservesc construcțiile, instalațiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligațiile, drepturile şi responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaționale. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în fiincție de: a) gradul de periculozitate a instalațiilor şi a procesului tehnologic; b) gradul de automatizare a instalațiilor; c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului; d) necesitatea supravegherii instalațiilor şi procesului tehnologic. ART. 13 (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă, (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure: a) protejarea sănătății populației; b) protecția mediului înconjurător; c) menținerea curățeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităților; d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deşeuri şi reciclarea acestora; e) continuitatea serviciului. CAP.II Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiții de funcționare SECŢIUNEA 1 Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. ART. 14 Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul Municipiului Timişoara şi transportate la stația de sortare/depozitul de deşeuri Ghizela în conformitate cu strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Timiş” : a) deşeuri reziduale stradale; b) deşeuri biodegradabile - vegetale; c) deşeuri periculoase din deşeurile stradale; ART.15 Operatorul care colectează şi transportă deșeuri stradale, trebuie să cunoască: 6

a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deşeuri în parte; b) cerințele tehnice generale; c) măsurile de precauție necesare; d) informațiile privind originea, destinația şi tratarea deșeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente. ART. 16 (1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, au obligația să identifice toți producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor stradale și deșeurilor similare. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității. ART.17 (1) Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul Municipiului Timişoara, în condiții salubre, în spații special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de către operatorul de salubrizare. (2) În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului. (3) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administrației şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. ART. 18 (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați şi cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării. (2) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deşeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare. (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile, (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se stochează deşeuri municipale în afara lor. (5) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția şi dezinsecţia punctelor de colectare revin operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. (6) Platformele spațiilor necesare colectării deşeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale şi/sau operator, vor fi în mod obligatoriu betonate/asfaltate/dalate, în mediul urban, şi în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare. (7) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat. ART. 19 (1) Colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor vegetale şi din construcţii pe platforme se realizează astfel: a) în containere de culoare maro de capacități 7 mc. sau 22 mc, în urma tocării: 1. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunțite, flori); b) în containere de culoare rosie de capacități 7 mc. sau 22 mc: 2. provenite din locuințe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

(2) Operatorul care preia aceste fluxuri trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării pentru . fiecare locație, din care să rezulte: - data în care s-a realizat preluarea acestor deşeuri; _—__ cantitățile totale preluate de la cetățeni - descrierea succintă a tipului de deşeu preluat; - cantitățile transportate la instalația de sortare/valorificare/depozitul de deşeuri. ART.20 (1) După colectare, deşeurile vor fi supuse procesului de sortare/tratare. (2) Este interzisă depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor reciclabile colectate separat. ART.21 (1) Colectarea deşeurilor stradale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora. (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță şi de eficiență. (3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule. (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate, (5) În cazul deteriorării unor containere şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate. (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare. ART.22 Operatorul are obligația să colecteze anvelopele abandonate la punctele de colectare a deşeurilor vegetale şi din construcţii şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii. ART.23 Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializați în conceperea şi proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligații: a) să adopte, încă de la faza de concepție şi proiectare a unui produs, soluțiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deşeuri rezultate din activitățile existente; c) să nu arnestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecţia populației, a mediului şi a prezentului regulament-cadru; f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. ART. 24 Operatorii care prestează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale au şi următoarele obligații: a) să dețină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deşeurilor/locul de încărcare, tipurile de deşeuri transportate, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; b) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației şi a mediului şi care au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; 8

c) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale; d) să informeze populația privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalitățile de prevenire a generării deşeurilor. Informarea şi conştientizarea populației se va realiza prin campanii de informare şi conştientizare, prin distribuția de pliante, broşuri, afişe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio şi televiziune. SECŢIUNEA a 2-a Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. ART.25 Deşeurile din construcții provenite de la populație sunt deşeuri solide generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație şi altele asemenea, ART.26 (1) Deşeurile din construcții provenite de la populație, în cantități de până la 1 mc, se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate contra cost, de către operator în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă, telefonica, mail, fax, la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate. (2) Deșeurile generate de cetățeni din activitățile de reparații şi amenajări a clădirilor și locuințelor, în cantitate de sub 1 mc se vor transporta de aceştia şi se vor depozita gratuit, la unul din punctele de colectare special amenajate prin grija operatorului în Municipiul Timişoara. (3) Colectarea deşeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. (4) Transportul deşeurilor din construcții de la punctele de colectare amenajate prin grija operatorului, provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului. (5) În cazul deşeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, pentru diminuarea cantității de praf degajată în aer, ART.27 Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deşeurilor din construcții şi demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată. ART. 28 (1) Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul. (2) Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare şi să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE", ART.239 Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcții şi demolări pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara.

SECŢIUNEA a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale și energetice a deşeurilor ART.30 (1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea pot fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică. (2) Operatorii trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor. (3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie. în concordanță cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş. ART.31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curți şi alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură. (2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalații adecvate de tratare şi neutralizare. ART.32 (1) În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale Municipiului Timişoara se pot amenaja instalaţii proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei. (2) În vederea promovării activității de compostare la domiciliu, operatorul de colectare împreună cu Primăria Municipiului Timişoara, vor organiza campanii de informare şi conştientizare şi vor monitoriza periodic rezultatele acestei activități. (3) Operatorul va defini în procedurile operaţionale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deșeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă. ART. 33 Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă. ART.34 (1) În vederea predării deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea ncutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare. (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deşeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepţia deşeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare. (3) Trebuie cunoscute: a) compoziția fizică şi, în măsura posibilului, compoziția chimică a deşeurilor; b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare; c) riscurile inerente deşeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate şi măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor. ART. 35 Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă. 10

_ SECȚIUNEA a 4-a Sortarea deşeurilor municipale în stațiile de sortare ART. 36 (1) Deşeurile reziduale colectate din Municipiul Timişoara vor fi transportate la Linia de sortare în vederea valorificării energetice, (2) Deşeurile valorificabile energetic, rezultate în urma procesului de tratare mecanică, sunt balotate şi transportate către agenți economici autorizați în vederea co-procesării în industria cimentului. (3) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori. (4) În situația în care transportul deşeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii. ART.37 Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligații specifice: a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; b) să asigure valorificarea întregii cantități de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri; c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora; d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor. ART. 38 Spațiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu reciclabil; b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare şi spălare; d) să aibă instalație de spălare şi dezinfectare; e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate; 5) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; £) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei; j) să fie prevăzute cu instalații de detecție şi de stins incendiul; să fie prevăzute cu instalații de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile. ART.39 (1) Operatorul împreună cu Primăria Municipiului Timişoara vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audiovizuală, broşuri, afișe, inclusiv în unitățile de învățământ. 11

SECȚIUNEA a 6-a Măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice ART, 4 (1) Operațiunile de măturat manual şi mecanizat, curățare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabileşte intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare şi spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire, măturare şi spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei. (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în Ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului şi/sau graficele de lucrări. (Numărul arterelor de circulație pe care se efectuează activitatea de stropit, măturat, spălat şi/sau frecvența de execuție a acestora se poate modifica în funcție de condițiile nou apărute şi fondurile financiare alocate de la bugetul local, cu înştiințarea prealabilă a operatorului). (5) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minim 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare. (6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț. (Operațiunea de măturat mecanic trebuie să se desfăşoare eficient, fără a lăsa urme pe carosabil:resturi de nisip, pictriş, ctc., iar în cazul în care aceste resturi apar vor fi curățate imediat. În cazul neîndepărtării acestor resturi de nisip, pietriş, în momentul recepției, strada respectivă nu va fi confirmată). (7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală şi întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. (8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului. (9) Autoritățile administrațiilor publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare. ART. 41 (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic, inclusiv pe peroanele şi în stațiile fără refugii a mijloacelor de transport în comun. (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam. (3) Întreţinerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operațiunile de măturat stradal, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț. 12

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, şi se vor transporta cu mijloace de transport adecvate, (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea. (7) Deşeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare. ART. 42 (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale în funcție de condițiile meteorologice concrete. (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acţionează utilajul ce realizează operațiunea. ART. 43 (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor, (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă. (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete şi la o temperatură exterioară de cel puțin 7*C. (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00- 17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unități. (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea operațiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie. (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale despre toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare. (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puţin de o dată pe lună. (8) Lăţimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. ART. 44 (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar. (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale. 13

SECŢIUNEA a 7-a Curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ART. 45 (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare şi de transport al zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. (2) Pentru asigurarea circulației rutiere şi pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: a) pregătitoare; b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; c) de prevenire şi combatere a poleiului. , (3) Operatorul are obligaţia de a transmite compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situația stocurilor de materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiții a activității de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț. ART. 46 Autoritatea administrației publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în: a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; b) organizarea unităților operative de acțiune; c) întocmirea programului de pregătire şi acțiune operativă în timpul iernii. ART. 47 La nivelul Municipiului Timişoara, se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin: a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianților; b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare a zăpezii; c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona; d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate; e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ); f) lista mijloacelor de comunicare; g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere; i) lista stațiilor şi refugiilor de transport în comun; j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii; k) dispunerea spațiilor pentru adunarea şi odihna personalului. ART. 48 Operațiunile de curățare și transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă. ART. 49 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren. (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectucază atât ziua, cât şi noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate şi sănătate a muncii. 14

(3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă. (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. ART. 50 (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou şi unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o' durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni “cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. 3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localității. (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. ART. 51 (1) Evidenţa activității privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă”. (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității şi decontarea lucrărilor efectuate. (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele: a) numele şi prenumele dispecerului; b) data şi ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; c) data şi ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; d) străzile pe care s-a acţionat; e) activitatea prestată, 1) forța de muncă utilizată; g) utilajele/echipele care au acționat; h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; i) temperatura exterioară; j) condițiile hidrometeorologice; lb) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Națională de Meteorologie; ]) semnătura dispecerului; m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. (4) Evidenţa se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje şi separat pentru acțiunea cu forțe umane. ART. 52 (1) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat. (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată; 13

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai _ în rețeaua de canalizare a localităţii, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane. (5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire. (6) Consiliile locale pot stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. (7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire. ART. 33 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din cadrul localității, pe toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț. ART. 54 (1) Împrăştierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții şi în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile, fără ca aceasta să afecteze plantațiile şi zonele verzi amenajate. (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10*C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă. (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă. (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depuncrii zăpezii, împotriva înghețului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale. (6) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. ART. 55 Operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pictonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule. SECȚIUNEA a 8-a Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare ART. 56 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare. 16

ART, 57 (1) Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea pe raza Municipiului Timişoara are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare. ART. 58 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare. ART. 59 Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație. ART. 60 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități. ART, 61 Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare. ART. 62 (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare, (2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul şi documentele însoțitoare şi trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. (3) Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare. SECŢIUNEA a 9-a Administrarea depozitelor de deşeuri municipale ART. 63 Eliminarea prin depozitare a deşeurilor stradale este permisă numai la depozitul de deşeuri nepericuloase Ghizela, realizat în cadrul proiectului “Sitem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Timiş”, amenajat conform legislației şi normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri. ART. 64 Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate şi monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia. ART. 65 Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C. ART. 66 (1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică şi de incinerare, precum şi deşcurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. (2) Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deşeuri. 17

ART. 67 (1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament- cadru şi în actele cu caracter normativ în vigoare. (2) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare. SECŢIUNEA a 10-a Dezinsecţia, dezinfecția şi deratizarea și tratamente fitosanitare ART. 68 Autorităţile administrației publice locale, institațiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art, 64 și 65. ART. 69 (1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde: a) tipul de vectori supuşi tratamentului; b) perioadele de execuție; c) obiectivele la care se aplică tratamentele. (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile. (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care sc aplică tratamentele sunt: a) spațiile deschise din domeniul public şi privat al localității; b) spațiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice; c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea); d) căminele şi canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare. (4) Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acţiune aflate în administrarea/proprietatea acestora. (5) Plata operațiunilor de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către: a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale; b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție pentru combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule; c) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprietari/locatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecție cu aparate portabile, precum și pentru tratamentele de deratizare; d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale; e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă 18

prezența unui reprezentant al asociației de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale; reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții autorității administrației publice locale pentru căminele şi canalele aferente retelelor; autoritatea administratiei publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului. (6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) şi f), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare executate, impotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective. (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) şi e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrației publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenți patogeni față de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia. ART. 70 (1) Dezinsecția se efectuează în: a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale; b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare; c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari; d) spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea; c) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d); căminele şi canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică şi alte asemenea; g) metrou: spații tehnologice şi spații destinate publicului; h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu; i) subsoluri umede sau inundate; j) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deşeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare şi alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor; k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. l) malurilor iaculilor, bălților, suprafețele Inciului de apă stătătoare şi a zonelor mlăștinoase se execută dezinsecția la nivelul larvelor operațiune de numită delarvicidare. (2) Dezintfecția se efectuează în: a) depozitele de deşeari municipale, stații de compostare deşeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare şi alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor; b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale; c) spațiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; d) mijloace de transport în comun; e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice; 19

f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. (3) Deraiizarea se efectuează la obiectivele în care: a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție; —b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun: c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate şi/sau nelocuite. (4)Tratamentele fitosanitare a) Tratamentele fitosanitare, constau în sfectuarea de tratamente specifice, periodice, de combatere/prevenire a bolilor şi dăunătorilor la plante, în special a agenților fitopatogeni, arsura bacteriană, acarieni, paienjeni, metcalfal pruinosa, etc. b) Tratamentele fitosanitare se efectuează la arborii şi arbuştii, gardul viu, din parcuri, aliniamente stradale, din cartierele de blocuri şi la plantații/aliniamente de trandafiri din municipiu. ART.71 (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea ţânţarilor se execută: a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, inclusiv cămine şi canale aferente rețelelor edilitare; b) minimum 3 tratarnente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou. (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută: a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice şi spațiile comune închise ale clădirilor, în cazul tratamentelor împotriva fânțarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât şi a adulților; b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităţilor sanitare; c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință, d) tratamentele în spațiile verzi de pe raza Municipiului Timişoara se vor efectua în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă. (3) În spațiile ocupat e de copii, bătrâni, persoane cu afecţiuni cronice, precum și în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecția se execută utilizând numai produse din grupa II şi W de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință. ART.72 Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută: a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; c) pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an; d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. ART.73 Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, ART. 74 Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție şi tratamente fitosanitare vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide. ART. 75 (1) Tratamente fitosanitare sunt activitățile ce se realizează prin acțiuni şi operații de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor şi cu erbicide 20

pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia, Acestea nu se vor efectua dacă condițiile meteorologice sunt nefavorabile (vânt puternic, caniculă, umiditate ridicată, temperaturi mai mici de 10'C, etc.) (2) Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă o eficacitate mare; să dețină un spectru larg de combatere; să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori şi arbuşti, pentru om și animale; să aibă o compatibilitate mare cu alte substanțe de combatere. (3) Erbicidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: erbicide totale; sistemic postemergente: neselective ce combat un spectru larg de buruieni anuale şi perene, ART. 76 (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți şi/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție şi deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea. (2) Operațiunile de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul licenţiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condițiile legii, (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare, au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația şi să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute. ART.77 Din punctul de vedere al frecvenței, tratamentele fitosanitare se execută minim de 4 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Timisaora după cum urmează: a) curți şi terenuri ce aparțin instituţiile publice, sportive, culturale, b) curți și terenuri ce aparțin unitățile de învățământ; c) terenurile ce apartin unităților sanitare ; d) parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere; e) locurile de joacă; 5) perimetrul Canalului Bega, bălțile, lacurile şi strandurile ; g) aliniamentele stradale. ART. 78 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție, dezinsecție şi/sau tratamente fitosanitare, are următoarele obligații: a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale și să aducă la cunoştinţa populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele: 1, tipul operațiunii ce urmează a se efectua; 2, perioada efectuării tratamentelor; 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora; 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale şi păsări; b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise şi pe suprafețele deținute de acestea şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate; c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice şi asociațiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate şi să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor; 21

d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui , document de lucru. ART. 79 Î ul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecție, deratizare şi tratamente fitosanitare, ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale. ART. 80 (1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient, CAP.III Drepturi şi obligații SECȚIUNEA 1 Drepturile şi obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare ART. 381 (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puţin la nivelul habitatului propriu. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara împreună cu ADID Timiş au obligația să înființeze sistemele de colectare separată şi să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează. (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri care se depun în recipientele de colectare. ART. 82 Drepturile şi obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul: a) regulamentului serviciului de salubrizare; b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. ART, 83 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C,; b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor şi tarifelor din economie; d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, h) să solicite recuperarea debitelor în instanță. 22

ART. 84 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații: a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate; b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulamen, prescripțiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale; d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii; f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităților; g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizațiile şi licenţele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare; h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii de pe raza Municipiului Timişoara pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare şi domeniul public; j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxei specială instituită în acest sens; 1) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii şi precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare; n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament; o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeități în maximum 24 de ore de la sesizare; p) să asigure curăţenia și igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de transport în comun; q) să asigure curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț; 1) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție şi deratizare conform programului unitar de acțiune aprobat de autoritatea administrației publice locale; s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; O) să înființeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent; u) să înregistreze toate reclamațiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data şi ora reclamației, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; V) să țină evidența gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare, 23

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile şi obligațiile utilizatorilor ART. 85 (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de salubrizare. (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. ART, 86 Utilizatorii au următoarele drepturi: a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului / contractului de prestare; b) să solicite și să primească, în condițiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; c) să sesizeze autorităților administrației publice locale şi celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității şi creşterea calității serviciului; d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susținerea intereselor proprii; c) să primească şi să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de satubrizare; g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale; k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora; l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora. ART. 87 Utilizatorii au următoarele obligații: a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract; c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale; 24

5) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcția de sănătate publică teritorială; B) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; h) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; 1) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administrației publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă; j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; O să execute operațiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației şi al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; l) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu; m) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor; n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor; o) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice; p)să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activității desfăşurate pe străzile localității în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor şi în alte asemenea locuri; q) să mențină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; r) să îndepărteze zăpada şi gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice. ART. 88 (1) Se interzice proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici, scoaterea şi depozitarea pe domeniul public în cadrul ațiunilor ecologice, de deşeuri din amenajări interioare (moloz) şi deşeuri din curățirea pivnițelor şi podurilor (praf de cărbune, țigle, cărămizi, faianță şi gresie sparte). (2) Este interzisă scoaterea şi depozitarea pe domeniul public a obiectelor de uz casnic/gospodăresc, deşeurilor vegetale rezultate din curățirea arborilor plantați pe aliniamentele stradale şi a spațiilor verzi din jurul imobilelor ce se colectează în cadrul ațiunilor ecologice mai devreme de o zi faţă de cea în care este programată colectarea, precum şi după ziua în care este programată colectarea în zonele şi cartierele din municipiul Timişoara. (3) Proptietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici le revine obligația să depună în ordine la bordura carosabilului, fără a împiedica circulația, resturile provenite din tăieri de corecție (ramuri) tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru şi legate în snopi, deşeurile şi obiectele ce se colectează în cadrul acţiunilor ecologice. 25

CAP. IV Determinarea cantităților şi volumului de lucrări prestate ART. 89 (2) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. ART. 90 (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deşeurilor provenite de la producătorii de deşeuri, operatorii vor stabili pe bază de măsurători compoziția şi indicii de generare a acestor deşeuri, pe categorii de deşeuri şi tipuri de materiale. (2) Determinarea cantităților de deşeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire. (3) Pentru deşeurile din construcţii provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ. ART.91 (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabileşte pe baza suprafețelor, a volumelor, aşa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini. (2) Pentru curățarea şi transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate şi a reţetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării poleiului. (3) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară totală a activității prestate. CAP.YV Indicatori de performanță şi de evaluare ai serviciului de salubrizare ART. 92 (1) Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabileşte şi aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare şi penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora. (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. (3) Consiliul Local al Municipiului Timişoara este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor. (4) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului, ART.93 (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) atingerea obiectivelor şi țintelor pentru care autoritatea administrației publice este responsabilă; c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate; d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor; e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului şi al sănătății populației; 26

1 8) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului şi al sănătății şi securității muncii. ART. 94 Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități: a) contractarea serviciului de salubrizare; b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; d) menținerea unor relații echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți; c) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; 8) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță; h) atingerea țintelor privind gestionarea deşeurilor. ART.95 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor stradale; c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deşeuri; d) evidența clară şi corectă a utilizatorilor; 6) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 1) înregistrarea reclamațiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluționare a acestora. ART. 96 În conformitate cu competențele şi atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale precum şi A.N.R.S.C, au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii: a) modului de aplicare a legislației şi a normelor emise de A.N.R.S.C.; b) modului de respectare şi îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate; c) calității şi eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii; d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menținere în funcțiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii; e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; Î) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice şi prin norme metodologice. CAP. VI Dispoziţii tranzitorii şi finale ART.97 Prezentul regulament s-a elaborat şi adaptat în funcţie de particularitățile locale şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunității Municipiului Timişoara, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C, nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților. ART. 98 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz. (2) Constituie contravenție şi se sancționeză cu amendă de la 500 — 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 -— 2.000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art. 6, art. 17 alin.1, art. 18, alin. 8, art. 19 alin.1, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 26 alin, 3 si 5, art. 28 alin. 1, art. 29, art. 37, art. 40, alin, 3, art. 41, ali. 6, art. 42, alin. 2-3, art. 43, alin. 4, art. 45, art. 49, art. 51, art. 52, art. 4-7, art. 54, art. 57 27

„art. 58 „art. 59 „art. 60, art. 61, art. 62, art.68, art. 69 alin. 4, art,71, art, 72, art. 74, art. 76,art, 78, art. 84 şi art. 85, art. 87, art. 88. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite de __ Primarul Municipiului Timişoara. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului — verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârşită și prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (5) Împotriva procesului —verbal de constatare a contravenției şi de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. (6) Procesul — verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. ART. 99 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament. ART. 100 (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C,, respective prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2) De la data aprobării prezentului regulament se abrogă anexa la Hotărârea Consiliului Local ar. 143/05.04.2016. (3) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul regulament. E ŞEF BIROU SALUBRIZARE CALIN VICTOR FIAT ADMINISTRATOR HUB ROBERT 28

Atasament: Anexe_1_CS_priorit_mica.pdf

Anexa 1 - grad de prioritate 1 utilaje de capacitate mica

Lungime Lăţime Suprafata 1 ABRUD (STR.) 1 456 4 1.822 100% 2 ACA DE BARBU (INTR.) 1 155 4 620 100% 3 ACAD. AUREL BĂRGLĂZAN (STR.) 1 332 4 1.327 100% 4 ACAD. CORNELIU MICLOŞI (P-TA.) 1 206 4 826 100% 5 ACAD. DIMITRIE GUSTI (STR.) 1 229 4 917 100% 6 ACAD. SEXTIL PUŞCARIU (STR.) 1 160 4 641 100% 7 ACTORILOR (ALEEA) 1 359 4 1.435 100% 8 ADAM ANAVI (STR.) 1 336 4 1.345 100% 9 ADAM MICKIEWICZ (STR.) 1 392 4 1.567 100%

10 ADAM MULLER GUTTENBRUNN (STR.) 1 254 4 1.017 100% 11 ADY ENDRE (STR.) 1 248 4 990 100% 12 AGRICULTORILOR (STR.) 1 407 4 1.630 100% 13 ALECU RUSSO (STR.) 1 222 4 888 100% 14 ALEXANDRA INDRIEŞ (STR.) 1 108 4 434 100% 15 ALEXANDRU DONICI (STR.) 1 369 4 1.476 100% 16 ALEXANDRU GOLESCU (STR.) 1 200 4 799 100% 17 ALEXANDRU JEBELEANU (STR.) 1 340 4 1.358 100% 18 ALEXANDRU LĂPUŞNEANU (STR.) 1 446 4 1.785 100% 19 ALEXANDRU MACEDONSKI (STR.) 1 566 4 2.262 100% 20 ALEXANDRU MILETICI (STR.) 1 86 4 345 100% 21 ALEXANDRU ROGOJAN (STR.) 1 337 4 1.350 100% 22 ALEXANDRU ŞERBĂNESCU (STR.) 1 319 4 1.275 100% 23 ALEXANDRU VAIDA-VOIEVOD (STR.) 1 456 4 1.825 100% 24 ALEXANDRU VLAHUŢĂ (STR.) 1 221 4 885 100% 25 ALEXANDRU XENOPOL (STR.) 1 174 4 695 100% 26 ALMA CORNEA IONESCU (INTR.) 1 305 4 1.220 100% 27 ALSACIA (STR.) 1 253 4 1.014 100% 28 AMICIŢIEI (ALEEA) 1 165 4 661 100% 29 AMZEI (STR.) 1 459 4 1.834 100% 30 ANA LUGOJANA (STR.) 1 161 4 645 100% 31 ANDREI MUREŞEANU (STR.) 1 233 4 933 100% 32 ANEMONELOR (STR.) 1 319 4 1.277 100% 33 ANGHEL SALIGNY (STR.) 1 311 4 1.242 100% 34 ANINA (STR.) 1 299 4 1.196 100% 35 ANIŞOARA ODEANU (STR.) 1 526 4 2.103 100% 36 ANS (STR.) 1 129 4 517 100% 37 ANTON PANN (STR.) 1 198 4 792 100% 38 ANTON SEILER (STR.) 1 208 4 832 100% 39 ANUL 1848 (STR.) 1 504 4 2.015 100% 40 ANVERS (STR.) 1 360 4 1.439 100% 41 APATEU (STR.) 1 682 4 2.727 100% 42 APELOR (STR.) 1 143 4 573 100% 43 APICULTORILOR (STR.) 1 394 4 1.576 100% 44 APRODUL MOVILĂ (STR.) 1 562 4 2.248 100% 45 ARCAŞILOR (ALEEA) 1 164 4 655 100% 46 ARCIDAVA (STR.) 1 1.020 4 4.080 100% 47 ARCULUI (STR.) 1 112 4 449 100% 48 ARENEI (INTR.) 1 195 4 781 100% 49 ARGEŞ (STR.) 1 251 4 1.003 100% 50 ARH. CORNEL LIUBA (INTR.) 1 139 4 556 100% 51 ARH. DUILIU MARCU (STR.) 1 539 4 2.155 100% 52 ARH. ION MINCU (STR.) 1 154 4 617 100% 53 ARH. LASZLO SZEKELY (STR.) 1 89 4 358 100%

la Caietul de sarcini nr.

Anexa nr. 1

Căile de circulaţie pe care se execută activitățile de deszăpezire

NR. CRT Nume strada Dimensiuni tronson stradăGrad de

prioritate Grad de urmărire

1/14

54 ARHIMANDRIT TEOFIL PĂRĂIAN (STR.) 1 430 4 1.721 100% 55 ARIADNA (STR.) 1 709 4 2.837 100% 56 ARINULUI (STR.) 1 235 4 938 100% 57 ARISTIDE BRIAND (STR.) 1 328 4 1.313 100% 58 ARON PUMNUL (STR.) 1 112 4 448 100% 59 ARSENIE BOCA (STR.) 1 120 4 482 100% 60 ARTHUR RUBINSTEIN (STR.) 1 591 4 2.365 100% 61 AŞTRILOR (STR.) 1 607 4 2.429 100% 62 ATANASIE DEMIAN (STR.) 1 459 4 1.838 100%

63 ATANASIE MARIAN MARIENESCU (STR.) 1 168 4 671 100% 64 AUGUSTIN COMAN (STR.) 1 363 4 1.453 100% 65 AUREL CIUPE (ALEEA) 1 123 4 491 100% 66 AUREL CONTREA (STR.) 1 250 4 1.002 100% 67 AUREL COSMA (STR.) 1 133 4 532 100% 68 AUREL PETEANU (STR.) 1 302 4 1.208 100% 69 AUREL POP (STR.) 1 776 4 3.104 100% 70 AUREL POPOVICI (STR.) 1 363 4 1.451 100% 71 AUREL VERNICHESCU (STR.) 1 101 4 403 100% 72 AURELIA FĂTU RĂDUŢU (STR.) 1 273 4 1.091 100% 73 AURELIANUS (STR.) 1 253 4 1.011 100% 74 AURORA (STR.) 1 287 4 1.150 100% 75 AVIATORILOR (STR.) 1 463 4 1.852 100% 76 AZALEELOR (STR.) 1 316 4 1.263 100% 77 AZUGA (STR.) 1 207 4 829 100% 78 AZURULUI (ALEEA) 1 561 4 2.246 100% 79 BABA NOVAC (STR.) 1 308 4 1.232 100% 80 BABADAG (STR.) 1 173 4 692 100% 81 BACHUS (STR.) 1 330 4 1.321 100% 82 BAGHETEI (ALEEA) 1 141 4 563 100% 83 BAIA (STR.) 1 138 4 551 100% 84 BALCIC (ALEEA) 1 141 4 565 100% 85 BALTA VERDE (STR.) 1 372 4 1.488 100% 86 BĂLŢI (ALEEA) 1 104 4 414 100% 87 BANUL SEVERINULUI (STR.) 1 309 4 1.235 100% 88 BANUL UDREA (STR.) 1 231 4 922 100% 89 BARBU ISCOVESCU (STR.) 1 371 4 1.485 100% 90 BARBU LĂUTARU (STR.) 1 333 4 1.331 100% 91 BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA (STR.) 1 202 4 808 100% 92 BARIEREI (STR.) 1 130 4 521 100% 93 BÂRSEI (STR.) 1 373 4 1.491 100% 94 BASMULUI (INTR.) 1 173 4 694 100% 95 BEHELEI (STR.) 1 135 4 542 100% 96 BELA BARTOK (STR.) 1 350 4 1.400 100% 97 BELA KAMOCSA (STR.) 1 278 4 1.112 100% 98 BELA LUGOSI (STR.) 1 369 4 1.476 100% 99 BELGRAD (STR.) 1 123 4 494 100% 100 BERZEI (STR.) 1 449 4 1.797 100% 101 BISERICII (P-TA.) 1 244 4 975 100% 102 BISTRIŢA (STR.) 1 244 4 974 100% 103 BITOLIA (STR.) 1 72 4 288 100% 104 BOEMA (STR.) 1 172 4 687 100% 105 BOGDAN CATUL (INTR.) 1 128 4 512 100% 106 BORSEC (STR.) 1 104 4 417 100% 107 BRADUL (STR.) 1 238 4 952 100% 108 BRAN (STR.) 1 169 4 675 100% 109 BRAZILOR (STR.) 1 150 4 601 100% 110 BRIGADIERILOR (STR.) 1 155 4 622 100% 111 BRUTUS HANEŞ (STR.) 1 92 4 368 100% 112 BRUXELLES (STR.) 1 335 4 1.340 100% 113 BUCEGI (STR.) 1 357 4 1.427 100% 114 BUCUREŞTI (STR.) 1 353 4 1.413 100% 115 BUSUIOC (STR.) 1 74 4 296 100% 116 CAISULUI (STR.) 1 438 4 1.753 100%

2/14

117 CĂLĂTORILOR (STR.) 1 327 4 1.309 100% 118 CĂLIN NEMEŞ (INTR.) 1 66 4 263 100% 119 CALISTRAT HOGAŞ (STR.) 1 186 4 744 100% 120 CAMELIEI (STR.) 1 179 4 715 100% 121 CAMIL PETRESCU (STR.) 1 97 4 389 100% 122 CAPREI (STR.) 1 91 4 364 100% 123 CĂPRIOAREI (STR.) 1 533 4 2.131 100% 124 CĂRĂBUŞULUI (STR.) 1 260 4 1.039 100% 125 CARAŞ (STR.) 1 150 4 601 100% 126 CAROL DAVILLA (STR.) 1 764 4 3.057 100% 127 CAROL ROBERT DE ANJOU (STR.) 1 92 4 366 100% 128 CARPAŢI (STR.) 1 564 4 2.256 100% 129 CARPENULUI (STR.) 1 2.069 4 8.276 100% 130 CĂRTURARILOR (STR.) 1 88 4 353 100% 131 CARULUI (INTR.) 1 306 4 1.223 100% 132 CASCADEI (ALEEA) 1 188 4 750 100% 133 CASSIAN MUNTEANU (STR.) 1 372 4 1.488 100% 134 CASTANILOR (INTR.) 1 289 4 1.154 100% 135 CEFERIŞTILOR (STR.) 1 758 4 3.031 100% 136 CENTURA (STR.) 1 1.238 4 4.951 100% 137 CERCEILOR (INTR.) 1 58 4 231 100% 138 CERNĂUŢI (STR.) 1 238 4 950 100% 139 CETATEA ALBĂ (STR.) 1 376 4 1.505 100% 140 CETINEI (ALEEA) 1 197 4 789 100% 141 CEZAR BOLLIAC (STR.) 1 453 4 1.812 100% 142 CHARLES DARWIN (STR.) 1 135 4 540 100% 143 CHIŞINĂU (STR.) 1 294 4 1.176 100% 144 CIMBRULUI (STR.) 1 126 4 505 100% 145 CIOBANULUI (STR.) 1 116 4 465 100% 146 CITADELEI (ALEEA) 1 250 4 1.001 100% 147 CLĂBUCET (STR.) 1 426 4 1.705 100% 148 CLAUDE DEBUSSY (STR.) 1 530 4 2.121 100% 149 CLOPOTULUI (INTR.) 1 155 4 619 100% 150 COCORILOR (STR.) 1 544 4 2.175 100% 151 COCOSTÂRCULUI (STR.) 1 83 4 333 100% 152 COCOŞULUI (INTR.) 1 102 4 408 100% 153 COLONIA RADIO (STR.) 1 364 4 1.457 100% 154 COLONIA SLAVIC (STR.) 1 259 4 1.036 100% 155 COMETEI (STR.) 1 570 4 2.280 100% 156 COMOAREI (STR.) 1 687 4 2.746 100% 157 CONSTANŢA (STR.) 1 197 4 789 100% 158 CONSTANTIN BRÂNCUŞI (STR.) 1 291 4 1.164 100% 159 CONSTANTIN DANIEL (STR.) 1 385 4 1.542 100% 160 CONSTANTIN IOTZU (STR.) 1 402 4 1.610 100% 161 CONSTANTIN MIU-LERCA (STR.) 1 126 4 504 100% 162 CONSTANTIN NOICA (STR.) 1 313 4 1.250 100% 163 CONSTANTIN NOTTARA (STR.) 1 456 4 1.823 100% 164 CONSTANTIN OLĂNESCU (STR.) 1 194 4 778 100% 165 CONSTANTIN SILVESTRI (STR.) 1 526 4 2.103 100%

166 CONSTANTIN TITEL PETRESCU (STR.) 1 171 4 685 100% 167 CONTEMPORANUL (STR.) 1 138 4 554 100% 168 COOPERAŢIEI (STR.) 1 151 4 603 100% 169 CORINA IRINEU (STR.) 1 285 4 1.139 100% 170 CORIOLAN BĂRAN (STR.) 1 389 4 1.554 100% 171 CORNEL GROFŞOREANU (STR.) 1 274 4 1.094 100% 172 CORNEL LAZĂR (STR.) 1 194 4 778 100% 173 CORNELIA SĂLCEANU (STR.) 1 516 4 2.064 100% 174 CORNELIU BABA (STR.) 1 409 4 1.638 100% 175 CORNELIU URSU (STR.) 1 766 4 3.066 100% 176 CORNELIUS NEPOS (STR.) 1 298 4 1.191 100% 177 COŞARILOR (INTR.) 1 107 4 427 100% 178 COSMONAUŢILOR (STR.) 1 123 4 492 100% 179 COSTINEŞTI (STR.) 1 195 4 780 100%

3/14

180 COZIA (STR.) 1 978 4 3.910 100% 181 CRAIOVA (STR.) 1 251 4 1.002 100% 182 CRĂIŢELOR (STR.) 1 296 4 1.185 100% 183 CRÂNGULUI (INTR.) 1 143 4 574 100% 184 CREMONA (STR.) 1 311 4 1.243 100% 185 CRINULUI (STR.) 1 129 4 516 100% 186 CRIŞUL (STR.) 1 248 4 994 100% 187 CRIVAIA (STR.) 1 317 4 1.269 100% 188 CRIZANTEMELOR (STR.) 1 681 4 2.724 100% 189 CUCULUI (INTR.) 1 294 4 1.176 100% 190 CURCUBEULUI (INTR.) 1 157 4 628 100% 191 CUTEZĂTORILOR (ALEEA) 1 317 4 1.270 100% 192 CUVIN (STR.) 1 146 4 583 100% 193 D. I. ALDEA-TEODOROVICI (STR.) 1 157 4 627 100% 194 DAFINULUI (STR.) 1 577 4 2.308 100% 195 DAMASCHIN BOJINCĂ (STR.) 1 140 4 561 100% 196 DELFINULUI (STR.) 1 141 4 563 100% 197 DELINEŞTI (STR.) 1 297 4 1.190 100% 198 DELIU PETROIU (STR.) 1 132 4 529 100% 199 DEPORTAŢII DIN BĂRĂGAN (STR.) 1 157 4 629 100% 200 DETA (STR.) 1 428 4 1.712 100% 201 DIAMANDY CONSTANTIN (STR.) 1 146 4 584 100% 202 DIANA (STR.) 1 205 4 819 100% 203 DIMITRIE BOLINTINEANU (STR.) 1 383 4 1.533 100% 204 DIMITRIE DINICU (STR.) 1 1.678 4 6.711 100% 205 DIMITRIE STAN (STR.) 1 445 4 1.778 100% 206 DIPLICH HANS (INTR.) 1 46 4 185 100% 207 DOAMNA CHIAJNA (STR.) 1 82 4 329 100% 208 DOBROGEA (STR.) 1 72 4 290 100% 209 DOINEI (INTR.) 1 441 4 1.766 100% 210 DOMOGLED (INTR.) 1 294 4 1.176 100% 211 DORIN TEODORESCU (STR.) 1 369 4 1.475 100% 212 DORNEI (STR.) 1 70 4 282 100% 213 DOSITEJ OBRADOVIC (STR.) 1 161 4 643 100% 214 DR. ALEXANDRU MARTA (STR.) 1 236 4 945 100% 215 DR. AUREL CÂNDEA (STR.) 1 145 4 581 100% 216 DR. ERNEST NEUMANN (STR.) 1 142 4 569 100% 217 DR. GHEORGHE MARINESCU (STR.) 1 168 4 671 100% 218 DR. LIVIU CIGĂREANU (STR.) 1 80 4 319 100% 219 DR. LIVIU GABOR (STR.) 1 161 4 644 100% 220 DR. LOUIS ŢURCANU (STR.) 1 365 4 1.461 100% 221 DR. LUCIAN GEORGEVICI (STR.) 1 155 4 620 100% 222 DR. NICOLAE PAULESCU (STR.) 1 82 4 328 100% 223 DRAGOŞ VODĂ (STR.) 1 521 4 2.084 100% 224 DREPTATEA (STR.) 1 695 4 2.780 100% 225 DROPIEI (STR.) 1 416 4 1.662 100% 226 DUILIU ZAMFIRESCU (STR.) 1 91 4 363 100% 227 DUMBRAVA ROŞIE (STR.) 1 125 4 502 100% 228 DUMITRU BAGDASAR (STR.) 1 506 4 2.025 100% 229 DUMITRU KIRIAC (STR.) 1 732 4 2.929 100% 230 ECOULUI (STR.) 1 161 4 644 100% 231 EDGAR QUINET (STR.) 1 428 4 1.711 100% 232 EDVARD BENES (STR.) 1 299 4 1.198 100% 233 ELISABETA RIZEA (STR.) 1 106 4 426 100% 234 EMANUIL GOJDU (STR.) 1 241 4 963 100% 235 EMIL CIORAN (STR.) 1 163 4 650 100% 236 EMIL GÂRLEANU (STR.) 1 194 4 777 100% 237 EMIL RACOVIŢĂ (STR.) 1 726 4 2.906 100% 238 EMILIA LUNGU PUHALLO (STR.) 1 169 4 677 100% 239 EMMANUEL DE MARTONNE (STR.) 1 111 4 445 100% 240 ENERGIEI (STR.) 1 261 4 1.045 100% 241 EPISCOP ALEXANDRU BONNAZ (STR.) 1 126 4 503 100% 242 ERNO KALLAI (STR.) 1 115 4 458 100%

4/14

243 EROII DE LA PĂULIŞ (STR.) 1 403 4 1.614 100% 244 EUGEN COŞERIU (STR.) 1 571 4 2.285 100% 245 EUGEN CUTEANU (STR.) 1 460 4 1.838 100% 246 EUGEN POP (STR.) 1 203 4 811 100% 247 EUGEN T. MARINESCU (INTR.) 1 202 4 807 100% 248 EUGEN TODORAN (STR.) 1 328 4 1.312 100% 249 EURIPIDE (STR.) 1 296 4 1.184 100% 250 EVLIA CELEBI (STR.) 1 250 4 1.000 100% 251 FAENZA (STR.) 1 226 4 903 100% 252 FEDRA (STR.) 1 459 4 1.835 100% 253 FELDIOARA (STR.) 1 314 4 1.254 100% 254 FELEACUL (STR.) 1 422 4 1.687 100% 255 FERMITĂŢII (STR.) 1 129 4 515 100% 256 FILARET BARBU (STR.) 1 338 4 1.354 100% 257 FILATELIEI (STR.) 1 241 4 964 100% 258 FLORILOR (ALEEA) 1 156 4 623 100% 259 FLORILOR (STR.) 1 167 4 667 100% 260 FLORIN MEDELEŢ (STR.) 1 322 4 1.288 100% 261 FORTĂREŢEI (INTR.) 1 65 4 262 100% 262 FORUL EUGENIU CARADA (P-TA.) 1 68 4 273 100% 263 FRAGILOR (STR.) 1 300 4 1.200 100% 264 FRANZ FERCH (STR.) 1 277 4 1.108 100% 265 FRANZ LIEBHARD (ALEEA) 1 84 4 338 100% 266 FRANZ LISZT (STR.) 1 133 4 530 100% 267 FRANZ SCHMITZ (STR.) 1 208 4 831 100% 268 FRATERNITĂŢII (STR.) 1 158 4 632 100% 269 FRAŢII BUZEŞTI (STR.) 1 351 4 1.403 100% 270 FREDERIC CHOPIN (STR.) 1 455 4 1.822 100% 271 FRUCTELOR (STR.) 1 578 4 2.312 100% 272 FRUNZEI (STR.) 1 594 4 2.375 100% 273 FUIORULUI (STR.) 1 262 4 1.049 100% 274 FURNICII (STR.) 1 360 4 1.441 100% 275 GABRIEL IOSEPH (STR.) 1 325 4 1.299 100% 276 GALILEO GALILEI (STR.) 1 300 4 1.200 100% 277 GARABET IBRĂILEANU (STR.) 1 163 4 653 100% 278 GĂRÂNA (STR.) 1 488 4 1.953 100% 279 GAROFIŢEI (STR.) 1 672 4 2.687 100% 280 GENERAL EREMIA GRIGORESCU (STR.) 1 177 4 708 100% 281 GENERAL GEORGE POMUŢ (STR.) 1 386 4 1.544 100% 282 GENERAL HENRI BERTHELOT (STR.) 1 217 4 867 100% 283 GENEZEI (INTR.) 1 49 4 195 100% 284 GEORG HAENDEL (INTR.) 1 328 4 1.312 100% 285 GEORGE ARDELEAN (STR.) 1 607 4 2.428 100% 286 GEORGE BACOVIA (STR.) 1 203 4 813 100% 287 GEORGE RANETTI (STR.) 1 885 4 3.539 100% 288 GEORGE STEPHENSON (STR.) 1 333 4 1.332 100% 289 GEORGE TOPÎRCEANU (STR.) 1 240 4 961 100% 290 GEORGES BIZET (INTR.) 1 196 4 783 100% 291 GEORGES CLEMENCEAU (P-TA.) 1 55 4 220 100% 292 GERA (STR.) 1 372 4 1.488 100% 293 GHEORGHE ANDRAŞIU (STR.) 1 173 4 692 100% 294 GHEORGHE ASACHI (STR.) 1 309 4 1.234 100% 295 GHEORGHE COTOŞMAN (STR.) 1 360 4 1.439 100% 296 GHEORGHE IVĂNESCU (STR.) 1 156 4 625 100% 297 GHEORGHE LEAHU (STR.) 1 300 4 1.201 100% 298 GHEORGHE POPOVICI (STR.) 1 101 4 403 100% 299 GHEORGHE SÂRBU (INTR.) 1 119 4 475 100% 300 GHEORGHE ŞINCAI (STR.) 1 327 4 1.306 100% 301 GHIOCEILOR (STR.) 1 198 4 792 100% 302 GHIRLANDEI (STR.) 1 157 4 629 100% 303 GIUSEPPE VERDI (STR.) 1 233 4 933 100% 304 GLADIOLELOR (STR.) 1 107 4 427 100% 305 GLORIEI (STR.) 1 317 4 1.268 100%

5/14

306 GORNIŞTILOR (ALEEA) 1 156 4 625 100% 307 GORUNULUI (ALEEA) 1 181 4 725 100% 308 GOSPODARILOR (STR.) 1 450 4 1.801 100% 309 GRAZ (STR.) 1 499 4 1.996 100% 310 GRĂDINARILOR (STR.) 1 820 4 3.279 100% 311 GRIGORE ANTIPA (STR.) 1 399 4 1.597 100% 312 GRIGORE URECHE (STR.) 1 340 4 1.360 100% 313 GRIVIŢA (SPL.) 1 389 4 1.556 100% 314 HĂRNICIEI (STR.) 1 388 4 1.550 100% 315 HEINRICH HEINE (STR.) 1 121 4 483 100% 316 HEINZ DOLL (STR.) 1 60 4 240 100% 317 HENRI COANDĂ (STR.) 1 187 4 747 100% 318 HENRY COURSAGET (STR.) 1 900 4 3.600 100% 319 HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY (STR.) 1 164 4 655 100% 320 HERŢA (STR.) 1 453 4 1.813 100% 321 HOMOROD (STR.) 1 353 4 1.412 100% 322 HORIA HULUBEI (STR.) 1 597 4 2.389 100% 323 HORIA RUSU (STR.) 1 86 4 344 100% 324 HOTINULUI (ALEEA) 1 552 4 2.210 100% 325 IANCU BREZEANU (STR.) 1 273 4 1.092 100% 326 IASOMIEI (INTR.) 1 169 4 675 100% 327 ICAR (ALEEA) 1 343 4 1.372 100% 328 IEDEREI (INTR.) 1 99 4 398 100% 329 ILIA REPIN (STR.) 1 502 4 2.010 100% 330 ILIE GROPŞIAN (STR.) 1 377 4 1.509 100% 331 INTR. AUREL TURCUŞ (INTR.) 1 105 4 421 100% 332 INULUI (ALEEA) 1 165 4 658 100% 333 IOAN ALEXANDRU (STR.) 1 284 4 1.134 100% 334 IOAN CUREA (STR.) 1 175 4 702 100% 335 IOAN DIMITRIE SUCIU (STR.) 1 107 4 427 100% 336 IOAN GROSU (INTR.) 1 164 4 655 100% 337 IOAN ISAC (STR.) 1 302 4 1.210 100% 338 IOAN LOTREANU (STR.) 1 98 4 393 100% 339 IOAN RAŢIU (STR.) 1 553 4 2.211 100% 340 IOAN SÂRBU (STR.) 1 334 4 1.337 100% 341 IOAN VĂSII (INTR.) 1 193 4 773 100% 342 IOAN ZAICU (STR.) 1 581 4 2.325 100% 343 ION BARBU (STR.) 1 201 4 803 100% 344 ION CREANGĂ (STR.) 1 383 4 1.531 100% 345 ION CRISTOREANU (STR.) 1 329 4 1.317 100% 346 ION GHICA (STR.) 1 409 4 1.638 100% 347 ION HOBANA (STR.) 1 253 4 1.012 100% 348 ION LUCA CARAGIALE (STR.) 1 168 4 671 100% 349 ION MINULESCU (STR.) 1 138 4 551 100% 350 ION MONORAN (STR.) 1 179 4 716 100% 351 ION NECULCE (STR.) 1 593 4 2.373 100% 352 ION NEGULICI (STR.) 1 644 4 2.578 100% 353 IOAN NISTOR (STR.) 1 138 4 550 100% 354 ION POP RETEGANUL (STR.) 1 122 4 488 100% 355 ION POPOVICI BĂNĂŢEANU (STR.) 1 395 4 1.578 100% 356 ION ROMÂNU (STR.) 1 386 4 1.546 100% 357 ION STOIA UDREA (STR.) 1 276 4 1.103 100% 358 IONEL DRÎMBĂ (INTR.) 1 152 4 606 100% 359 IONEL PERLEA (ALEEA) 1 464 4 1.856 100% 360 IONEL TEODOREANU (STR.) 1 314 4 1.256 100% 361 IORGOVANULUI (INTR.) 1 85 4 340 100% 362 IOSIF SÂRBU (STR.) 1 250 4 1.001 100% 363 IOSIF VELCEANU (STR.) 1 111 4 444 100% 364 IRIS (STR.) 1 569 4 2.277 100% 365 IULIA SIMU (INTR.) 1 230 4 919 100% 366 IVAN PETROVICI PAVLOV (STR.) 1 568 4 2.272 100% 367 IZVORULUI (STR.) 1 122 4 487 100% 368 JANOS BOLYAI (STR.) 1 108 4 431 100%

6/14

369 JEAN MONNET (INTR.) 1 464 4 1.858 100% 370 JEAN PAUL MARAT (STR.) 1 210 4 839 100% 371 JECZA PETER (STR.) 1 333 4 1.332 100% 372 JOHANN JAKOB EHRLER (STR.) 1 287 4 1.149 100% 373 JOHANN SCHWICKER (STR.) 1 416 4 1.665 100% 374 JOHANN WOLF (STR.) 1 204 4 817 100% 375 JOHANNES GUTENBERG (STR.) 1 222 4 889 100% 376 JOHNNY WEISSMULLER (STR.) 1 268 4 1.073 100% 377 JORGE AMADO (STR.) 1 126 4 503 100% 378 JOSE SILVA (STR.) 1 175 4 699 100% 379 JOSEF KLAPKA (STR.) 1 429 4 1.716 100% 380 JOSEPH GABRIEL (STR.) 1 327 4 1.307 100% 381 JOSEPH HAYDN (INTR.) 1 72 4 289 100% 382 JOSEPH STRAUSS (STR.) 1 127 4 508 100% 383 JOVAN STERIJA POPOVIC (STR.) 1 76 4 305 100% 384 JOZSEF ATTILA (STR.) 1 63 4 252 100% 385 JULES MICHELET (STR.) 1 73 4 293 100% 386 JULES VERNE (STR.) 1 1.380 4 5.520 100% 387 JUPITER (STR.) 1 204 4 815 100% 388 KARL BROCKY (STR.) 1 370 4 1.479 100% 389 KARL KERENYI (STR.) 1 92 4 369 100% 390 KAROLY KOS (STR.) 1 103 4 414 100% 391 KODALY ZOLTAN (INTR.) 1 607 4 2.428 100% 392 LALELELOR (STR.) 1 439 4 1.755 100% 393 LĂMÂIŢEI (STR.) 1 443 4 1.773 100% 394 LĂPTARILOR (STR.) 1 117 4 467 100% 395 LASCĂR CATARGIU (STR.) 1 124 4 496 100% 396 LAURENŢIU NICOARĂ (STR.) 1 469 4 1.875 100% 397 LĂUTARILOR (STR.) 1 94 4 375 100% 398 LEANDRULUI (STR.) 1 374 4 1.497 100% 399 LEMNARI (STR.) 1 213 4 853 100% 400 LETEA (STR.) 1 685 4 2.740 100% 401 LEULUI (STR.) 1 165 4 658 100% 402 LEV TOLSTOI (STR.) 1 340 4 1.362 100% 403 LEVĂNŢICA (STR.) 1 220 4 879 100% 404 LIBELULEI (ALEEA) 1 140 4 561 100% 405 LILIACULUI (STR.) 1 371 4 1.482 100% 406 LIMAN (STR.) 1 123 4 492 100% 407 LIREI (ALEEA) 1 179 4 717 100% 408 LISABONA (STR.) 1 181 4 724 100% 409 LIVIU TEMPEA (STR.) 1 260 4 1.039 100% 410 LOICHIŢĂ VASILE (STR.) 1 159 4 636 100% 411 LUCEAFĂRUL (STR.) 1 133 4 532 100% 412 LUCERNA (STR.) 1 187 4 748 100% 413 LUDUŞ (STR.) 1 102 4 408 100% 414 LUDWIG VON YBL (STR.) 1 504 4 2.018 100% 415 LUIGI GALVANI (STR.) 1 87 4 348 100% 416 LUNCII (STR.) 1 261 4 1.045 100% 417 LUNEI (STR.) 1 481 4 1.923 100% 418 LUNGĂ (INTR.) 1 243 4 972 100% 419 LUPENI (STR.) 1 83 4 333 100% 420 LUŢĂ IOVIŢĂ (STR.) 1 239 4 955 100% 421 MACARIE (STR.) 1 171 4 685 100% 422 MĂCIN (STR.) 1 436 4 1.744 100% 423 MADONA (STR.) 1 243 4 974 100% 424 MĂGURA (STR.) 1 380 4 1.520 100% 425 MAIOR TITUS MUREŞAN (STR.) 1 423 4 1.691 100% 426 MANOLE (STR.) 1 225 4 899 100% 427 MARAMUREŞ (STR.) 1 232 4 928 100% 428 MARCEL IANCU (STR.) 1 283 4 1.132 100% 429 MARGARETELOR (STR.) 1 237 4 948 100% 430 MĂRGĂRITARILOR (STR.) 1 420 4 1.681 100% 431 MĂRGHITAŞ (STR.) 1 525 4 2.098 100%

7/14

432 MĂRGINENILOR (STR.) 1 132 4 528 100% 433 MARIA DOGARU (STR.) 1 342 4 1.368 100% 434 MARIA TĂNASE (STR.) 1 147 4 587 100% 435 MARIANA DRĂGHICESCU (STR.) 1 288 4 1.152 100% 436 MARIUS MOGA (STR.) 1 246 4 984 100% 437 MARIUS MUNTEANU (STR.) 1 223 4 893 100% 438 MARTIN GEMEINHARDT (STR.) 1 188 4 752 100% 439 MARTIR ALEXANDRU CHOROSI (STR.) 1 119 4 477 100% 440 MARTIR ALEXANDRU FERKEL-ŞUTEU (STR.) 1 317 4 1.270 100% 441 MARTIR ALEXANDRU GRAMA (STR.) 1 263 4 1.052 100% 442 MARTIR ANDREI ISTVAN (ALEEA) 1 473 4 1.890 100% 443 MARTIR ANGELA SAVA (INTR.) 1 226 4 905 100% 444 MARTIR ANTON FLORIAN (INTR.) 1 243 4 971 100% 445 MARTIR CLAUDIU VÂRCUŞ (STR.) 1 333 4 1.333 100% 446 MARTIR CONSTANTIN GÎRJOABĂ (STR.) 1 126 4 505 100% 447 MARTIR CONSTANTIN VÎLCEANU (STR.) 1 229 4 915 100% 448 MARTIR CORNEL LUCUŢA (STR.) 1 108 4 433 100% 449 MARTIR CRISTINA LUNGU (STR.) 1 155 4 620 100% 450 MARTIR DAN CARPIN (STR.) 1 501 4 2.003 100% 451 MARTIR DUMITRU OSMAN (INTR.) 1 76 4 303 100% 452 MARTIR ELENA NICOARĂ (STR.) 1 473 4 1.892 100% 453 MARTIR EUGEN NAGY (ALEEA) 1 375 4 1.501 100% 454 MARTIR GHEORGHE CRUCERU (ALEEA) 1 207 4 828 100% 455 MARTIR GHEORGHE IOSUB (ALEEA) 1 147 4 587 100% 456 MARTIR GHEORGHE NUŢU IOŢCOVICI (STR.) 1 122 4 489 100% 457 MARTIR GOGU OPRE (STR.) 1 407 4 1.628 100% 458 MARTIR HERMAN SPORER (STR.) 1 456 4 1.822 100% 459 MARTIR IOAN BUTEANU (STR.) 1 182 4 729 100% 460 MARTIR IOAN CIORDAŞ (1918 ) (STR.) 1 498 4 1.993 100% 461 MARTIR IOAN MARIUŢAC (STR.) 1 120 4 480 100% 462 MARTIR IOAN V. AVRAM (ALEEA) 1 124 4 494 100% 463 MARTIR ION MIRON (STR.) 1 470 4 1.879 100% 464 MARTIR LADISLAU CSIMARIK (STR.) 1 135 4 538 100% 465 MARTIR LEONTINA BÎNCIU (STR.) 1 335 4 1.341 100% 466 MARTIR MARIA ANDREI (STR.) 1 440 4 1.762 100% 467 MARTIR MARIUS NEMŢOC (STR.) 1 151 4 603 100% 468 MARTIR MIHAI APRO (INTR.) 1 75 4 298 100% 469 MARTIR MIROSLAV TODOROV (STR.) 1 273 4 1.093 100%

470 MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ (STR.) 1 589 4 2.356 100% 471 MARTIR OCTAVIAN TINTARU (INTR.) 1 330 4 1.319 100% 472 MARTIR OVIDIU MUNTEANU (STR.) 1 169 4 676 100% 473 MARTIR PETRE MUTAŞCU (INTR.) 1 86 4 344 100% 474 MARTIR PETRU DOMĂŞNEANU (STR.) 1 468 4 1.872 100% 475 MARTIR PETRU HAŢEGANU (STR.) 1 243 4 971 100% 476 MARTIR RADIAN BELICI (SCR.) 1 40 4 162 100% 477 MARTIR SEBASTIAN IORDAN (STR.) 1 259 4 1.037 100% 478 MARTIR SLOBODANCA EWINGER (INTR.) 1 51 4 202 100% 479 MARTIR SORINEL LEIA (STR.) 1 118 4 473 100% 480 MARTIR SPIRU BLĂNARU (STR.) 1 142 4 566 100% 481 MARTIR ŞTEFAN MARIŞ (STR.) 1 84 4 336 100% 482 MARTIR VALENTIN APARASCHIVEI (INTR.) 1 67 4 270 100% 483 MARTIR VASILE BALMUŞ (STR.) 1 623 4 2.491 100% 484 MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ (STR.) 1 141 4 564 100% 485 MĂSLINULUI (STR.) 1 810 4 3.239 100% 486 MATEI CORVIN (STR.) 1 108 4 430 100% 487 MĂTRĂGUNEI (STR.) 1 551 4 2.206 100% 488 MAXIMILIAN FREMONT (STR.) 1 123 4 491 100% 489 MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE (STR.) 1 47 4 190 100% 490 MEHADIA (STR.) 1 339 4 1.356 100% 491 MELODIEI (STR.) 1 386 4 1.545 100% 492 MEMORANDULUI (STR.) 1 1.218 4 4.872 100% 493 MESERIAŞILOR (INTR.) 1 147 4 587 100% 494 MESTEACĂNULUI (STR.) 1 355 4 1.420 100%

8/14

495 MEZIAD (STR.) 1 207 4 828 100% 496 MICŞUNELELOR (STR.) 1 170 4 681 100% 497 MIERLEI (INTR.) 1 93 4 373 100% 498 MIHAI BĂNĂRESCU (INTR.) 1 79 4 316 100% 499 MIHAIL IVANOVICI GLINKA (STR.) 1 331 4 1.326 100% 500 MIHAIL JORA (STR.) 1 90 4 361 100% 501 MIHAIL SADOVEANU (STR.) 1 263 4 1.051 100% 502 MILANO (STR.) 1 310 4 1.242 100% 503 MILCOV (STR.) 1 195 4 780 100% 504 MILE CÂRPENIȘAN (STR.) 1 372 4 1.487 100% 505 MILOS CRNJANSKI (STR.) 1 382 4 1.528 100% 506 MINERVA (STR.) 1 83 4 330 100% 507 MINIŞ (ALEEA) 1 209 4 837 100% 508 MIORIŢA (STR.) 1 241 4 963 100% 509 MIRCEA DIMITRIE RAȚIU (STR.) 1 395 4 1.580 100% 510 MIRCEA HOINIC (STR.) 1 171 4 684 100% 511 MIRCEA POPA (STR.) 1 125 4 499 100% 512 MIRON COSTIN (STR.) 1 154 4 615 100%

513 MITROPOLIT ALEXANDRU STERCA-SULUŢIU (P- TA.) 1 304 4 1.217 100%

514 MITROPOLIT DR. VASILE LĂZĂRESCU (STR.) 1 161 4 644 100% 515 MITROPOLIT VARLAAM (STR.) 1 367 4 1.470 100% 516 MOGOŞOAIA (STR.) 1 121 4 483 100% 517 MOISE NICOARĂ (STR.) 1 425 4 1.700 100% 518 MOLDOVEI (STR.) 1 454 4 1.817 100% 519 MOLIDULUI (STR.) 1 437 4 1.747 100% 520 MORARILOR (SPL.) 1 103 4 412 100% 521 MOŢILOR (STR.) 1 134 4 536 100% 522 MULHOUSE (STR.) 1 457 4 1.828 100% 523 MUNCII (STR.) 1 434 4 1.736 100% 524 MUNCITORILOR (STR.) 1 511 4 2.043 100% 525 MUNTELE MIC (STR.) 1 112 4 450 100% 526 MUNŢILOR (INTR.) 1 455 4 1.818 100% 527 MUZICII (ALEEA) 1 532 4 2.130 100% 528 NAPOLI (STR.) 1 589 4 2.358 100% 529 NEAJLOV (STR.) 1 982 4 3.930 100% 530 NEDELCU ZUGRAV (STR.) 1 196 4 784 100% 531 NICCOLO PAGANINI (STR.) 1 438 4 1.752 100% 532 NICHITA STĂNESCU (STR.) 1 125 4 500 100% 533 NICOLAE BOBOC (ALEEA) 1 79 4 316 100% 534 NICOLAE D. COCEA (STR.) 1 1.073 4 4.290 100% 535 NICOLAE FILIMON (STR.) 1 386 4 1.545 100% 536 NICOLAE GHIMBOAŞE (STR.) 1 189 4 755 100% 537 NICOLAE GRIVU (STR.) 1 263 4 1.050 100% 538 NICOLAE ILIEŞU (STR.) 1 641 4 2.565 100% 539 NICOLAE IORGA (STR.) 1 118 4 474 100% 540 NICOLAE IVAN (STR.) 1 318 4 1.272 100% 541 NICOLAE LABIŞ (STR.) 1 199 4 797 100% 542 NICOLAE LEONARD (STR.) 1 470 4 1.882 100% 543 NICOLAE STOICA DE HAŢEG (STR.) 1 1.158 4 4.632 100% 544 NICOLAE TABLE (STR.) 1 187 4 749 100% 545 NICOLAE TINCU VELEA (STR.) 1 366 4 1.463 100% 546 NICOLAE URSU (STR.) 1 301 4 1.204 100% 547 NICOLAI ALEKSEEVICI NEKRASOV (STR.) 1 212 4 848 100% 548 NICOLINŢ (STR.) 1 188 4 753 100% 549 NICOREŞTI (ALEEA) 1 559 4 2.238 100% 550 NIKOLAUS BERWANGER (STR.) 1 251 4 1.004 100% 551 NORMA (STR.) 1 202 4 808 100% 552 NOTTINGHAM (STR.) 1 152 4 608 100% 553 OBREJA (STR.) 1 344 4 1.377 100% 554 OCTAV BĂNCILĂ (STR.) 1 248 4 993 100% 555 OCTAVIAN GOGA (STR.) 1 97 4 387 100% 556 OEDIP (STR.) 1 469 4 1.877 100%

9/14

557 OLANDA (STR.) 1 497 4 1.988 100% 558 ONOAREI (INTR.) 1 82 4 327 100% 559 ORHIDEELOR (STR.) 1 172 4 688 100% 560 ORIZONT (INTR.) 1 188 4 751 100% 561 ORMOS ZSIGMOND (STR.) 1 117 4 468 100% 562 OSCAR SZUHANEK (STR.) 1 464 4 1.856 100% 563 OVIDIU (STR.) 1 272 4 1.090 100% 564 OVIDIU CIONCA (INTR.) 1 163 4 654 100% 565 PĂCII (STR.) 1 412 4 1.647 100% 566 PĂDURARILOR (STR.) 1 116 4 463 100% 567 PALERMO (STR.) 1 669 4 2.674 100% 568 PANAIT ISTRATI (STR.) 1 92 4 367 100% 569 PANTELIMON HALIPPA (STR.) 1 138 4 553 100% 570 PARÂNG (STR.) 1 1.000 4 4.002 100% 571 PARCULUI (STR.) 1 225 4 899 100% 572 PARMA (STR.) 1 310 4 1.238 100% 573 PAUL NEAGU (STR.) 1 278 4 1.112 100% 574 PĂSTORILOR (STR.) 1 368 4 1.470 100% 575 PATRIARH MIRON CRISTEA (STR.) 1 376 4 1.502 100% 576 PAUL CONSTANTINESCU (STR.) 1 732 4 2.928 100% 577 PAUL IORGOVICI (STR.) 1 165 4 662 100% 578 PAUL MORAND (STR.) 1 1.055 4 4.221 100% 579 PĂUN PINCIO ION (P-TA.) 1 112 4 450 100% 580 PAVEL DAN (STR.) 1 407 4 1.629 100% 581 PAVEL JUMANCA (STR.) 1 331 4 1.323 100% 582 PAVEL ROTARIU (INTR.) 1 149 4 596 100% 583 PAVEL STOICA (STR.) 1 376 4 1.505 100% 584 PELBARTUS (STR.) 1 202 4 809 100% 585 PELINULUI (STR.) 1 325 4 1.300 100% 586 PEPINIEREI (STR.) 1 191 4 763 100% 587 PERU (INTR.) 1 222 4 887 100% 588 PETALELOR (INTR.) 1 198 4 792 100% 589 PETER JECZA (STR.) 1 316 4 1.264 100% 590 PETRE OLARIU (STR.) 1 200 4 802 100% 591 PETRE PĂCURARIU (INTR.) 1 99 4 395 100% 592 PETRE RÂMNEANŢU (STR.) 1 485 4 1.941 100% 593 PETRE STOICA (STR.) 1 2.658 4 10.632 100% 594 PETRE ȚUȚEA 1 0 0 260 100% 595 PETRU BANDU (STR.) 1 197 4 789 100% 596 PETRU MAIOR (P-TA.) 1 83 4 333 100% 597 PETRU PUŞCHIŢĂ (INTR.) 1 79 4 317 100% 598 PETRU RAREŞ (P-TA.) 1 112 4 446 100% 599 PETRU SFETCA (STR.) 1 127 4 506 100% 600 PETRU VINTILĂ (STR.) 1 104 4 417 100% 601 PETUNIEI (STR.) 1 304 4 1.218 100% 602 PISA (STR.) 1 167 4 667 100% 603 PLANTELOR (INTR.) 1 124 4 494 100% 604 PLAUTIUS ANDRONESCU (STR.) 1 350 4 1.401 100% 605 PLEVNEI (P-TA.) 1 199 4 797 100% 606 PLOPULUI (STR.) 1 78 4 311 100% 607 PODGORIEI (STR.) 1 745 4 2.980 100% 608 POGĂNICI (INTR.) 1 136 4 543 100% 609 POIANA MĂRULUI (STR.) 1 217 4 866 100% 610 POIANA RUSCĂ (ALEEA) 1 348 4 1.391 100% 611 POIENIŢEI (ALEEA) 1 318 4 1.272 100% 612 PONEASCA (STR.) 1 248 4 992 100% 613 POPA ANCA (STR.) 1 215 4 860 100% 614 POSADA (STR.) 1 416 4 1.666 100% 615 PREDEAL (INTR.) 1 116 4 463 100% 616 PREOT ALEXANDRU BĂLAŞ (STR.) 1 365 4 1.461 100% 617 PRIETENIEI (STR.) 1 427 4 1.708 100% 618 PRIMĂVERII (STR.) 1 85 4 339 100% 619 PROF. ALEXANDRU CIŞMAN (STR.) 1 291 4 1.165 100%

10/14

620 PROF. GHEORGHE LONGINESCU (STR.) 1 213 4 852 100% 621 PROF. MIRCEA NEAMŢU (STR.) 1 549 4 2.194 100% 622 PROFESOR DIONISIE LINŢIA (STR.) 1 115 4 461 100% 623 PROGRESUL (STR.) 1 483 4 1.931 100%

624 PROTOPOP GEORGE DRAGOMIR (STR.) 1 262 4 1.048 100% 625 PROTOPOP GEORGE POPOVICI (STR.) 1 268 4 1.072 100% 626 PRUNULUI (STR.) 1 113 4 451 100% 627 PRUTUL (STR.) 1 455 4 1.821 100% 628 PUTNA (STR.) 1 286 4 1.143 100% 629 RĂCHITEI (STR.) 1 255 4 1.018 100% 630 RADU DE LA AFUMAŢI (STR.) 1 322 4 1.288 100% 631 RADU NEGRU (STR.)* 1 448 100% 632 RADU TUDORAN (STR.) 1 371 4 1.482 100% 633 RAHOVEI (STR.) 1 224 4 897 100% 634 RÂNDUNELELOR (STR.) 1 218 4 873 100% 635 RARĂU (STR.) 1 379 4 1.514 100% 636 RĂSCOALA DIN 1907 (STR.) 1 832 4 3.329 100% 637 RÂULUI (INTR.) 1 117 4 468 100% 638 RĂZBOIENI (STR.) 1 289 4 1.157 100% 639 RECOLTEI (STR.) 1 350 4 1.400 100% 640 REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI (STR.) 1 108 4 433 100% 641 REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA (STR.) 1 170 4 679 100% 642 REMUS (STR.) 1 305 4 1.219 100% 643 RENE BRASEY (STR.) 1 112 4 447 100% 644 RETEZAT (STR.) 1 214 4 854 100% 645 REZISTENŢA BĂNĂŢEANĂ (STR.) 1 467 4 1.868 100% 646 RICHARD WALDEMAR OSCHANITZKY (STR.) 1 96 4 382 100% 647 ROMA (INTR.) 1 258 4 1.033 100% 648 ROMANIŢEI (STR.) 1 425 4 1.700 100% 649 ROMUL LADEA (STR.) 1 422 4 1.689 100% 650 ROMULUS MARITESCU (INTR.) 1 81 4 323 100% 651 ROŞIORI (STR.) 1 146 4 585 100% 652 ROTUNDĂ (STR.) 1 206 4 826 100% 653 ROVINE (STR.) 1 96 4 382 100% 654 ROZMARINULUI (STR.) 1 729 4 2.915 100% 655 RUDĂRIA (STR.) 1 282 4 1.127 100% 656 RUDOLF OTTO (STR.) 1 862 4 3.447 100% 657 SABIN EVUŢIANU (STR.) 1 177 4 708 100% 658 SABIN MĂNUILĂ (STR.) 1 151 4 604 100% 659 SABINEI (INTR.) 1 77 4 309 100% 660 SACULUI (STR.) 1 302 4 1.207 100% 661 SĂGEŢII (ALEEA) 1 164 4 657 100% 662 SĂLAJ (STR.) 1 103 4 413 100% 663 SALCÂMILOR (STR.) 1 781 4 3.123 100% 664 SALCIEI (STR.) 1 181 4 725 100% 665 SAMUIL MICU (STR.) 1 820 4 3.282 100% 666 SÂNZIENELOR (STR.) 1 479 4 1.917 100% 667 SARMISEGETUSA (P-TA.) 1 115 4 458 100% 668 SATU MARE (STR.) 1 425 4 1.701 100% 669 SATU NOU (STR.) 1 183 4 731 100% 670 SATURN (INTR.) 1 108 4 431 100% 671 ŞCOLII (STR.) 1 265 4 1.061 100% 672 SCURTĂ (ALEEA) 1 99 4 396 100% 673 SEBEŞ (STR.) 1 314 4 1.255 100% 674 SECERII (STR.) 1 425 4 1.700 100% 675 SEMENIC (STR.) 1 303 4 1.212 100% 676 SEMICERC (STR.) 1 661 4 2.643 100% 677 SEPIA (INTR.) 1 347 4 1.390 100% 678 SERGENT CONSTANTIN MUŞAT (STR.)* 1 737 100% 679 SEVERIN (STR.) 1 263 4 1.053 100% 680 SFÂNTA ROSALIA (STR.) 1 155 4 621 100%

681 SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (INTR.) 1 181 4 726 100%

11/14

682 SFÂNTUL NICOLAE (P-TA.) 1 241 4 964 100% 683 SIBIU (STR.) 1 301 4 1.203 100% 684 SIGHET (STR.) 1 140 4 560 100% 685 SILVIU BEJAN (STR.) 1 67 4 270 100% 686 SIMEON MANGIUCA (STR.) 1 335 4 1.342 100% 687 SINAIA (STR.) 1 262 8 2.097 100% 688 SLT. IOAN GROSARU S (STR.) 1 227 4 908 100% 689 SLT. IOAN LUCIAN LEUȘTEAN S (STR.) 1 224 4 896 100% 690 SMEURIŞULUI (ALEEA) 1 77 4 309 100% 691 SNAGOV (STR.) 1 403 4 1.611 100% 692 SOARELUI (STR.) 1 593 4 2.372 100% 693 SOCRATE (STR.) 1 438 4 1.753 100% 694 SOFOCLE (SPL.) 1 1.155 4 4.620 100% 695 SOMEŞ (STR.) 1 415 4 1.662 100% 696 SORIN TITEL (STR.) 1 264 4 1.055 100% 697 SOVATA (STR.) 1 122 4 487 100% 698 SPARTACUS (STR.) 1 275 4 1.099 100% 699 SPĂTARUL MILESCU (STR.) 1 205 4 818 100% 700 SPERANŢEI (ALEEA) 1 128 4 511 100% 701 SPIRU HARET (SPL.) 1 441 4 1.765 100% 702 ŞTEFAN CICIO POP (STR.) 1 118 4 473 100% 703 ȘTEFAN FOGĂRAȘI (STR.) 1 416 4 1.664 100% 704 ŞTEFAN NĂDĂŞAN (STR.) 1 306 4 1.223 100% 705 ŞTEFAN SZONYI (STR.) 1 251 4 1.006 100% 706 STEJARUL (STR.) 1 133 4 533 100% 707 ŞTIINŢEI (STR.) 1 103 4 410 100% 708 STOROJINEŢ (STR.) 1 168 4 672 100% 709 ŞTRANDULUI (STR.) 1 921 4 3.683 100% 710 SUBULEASA (STR.) 1 109 4 438 100% 711 SUCULUI (STR.) 1 194 4 778 100% 712 SULINA (STR.) 1 1.418 4 5.672 100% 713 SUNETULUI (INTR.) 1 111 4 443 100% 714 SURDUC (INTR.) 1 88 4 351 100% 715 TACIT (STR.) 1 621 4 2.486 100% 716 TALĂNGII (INTR.) 1 454 4 1.817 100% 717 TAPIA (STR.) 1 243 4 974 100% 718 TÂRGU MUREŞ (STR.) 1 94 4 376 100% 719 TAZLĂU (STR.) 1 409 4 1.637 100% 720 TEATRULUI (STR.) 1 144 4 575 100% 721 TELEGRAFULUI (STR.) 1 1.185 4 4.741 100% 722 TEODOR BUCURESCU (STR.) 1 217 4 868 100% 723 TEODOR GÂRNEŢ (STR.) 1 252 4 1.009 100% 724 TEODOR UNGUREANU (INTR.) 1 81 4 322 100% 725 TEODOR V. PĂCĂŢIAN (STR.) 1 78 4 310 100% 726 ŢEPEŞ VODĂ (P-TA.) 1 118 4 474 100% 727 THEODOR AMAN (STR.) 1 708 4 2.833 100% 728 THEODOR MIHALI (ALEEA) 1 172 4 687 100% 729 THEODOR PALLADY (STR.) 1 696 4 2.784 100% 730 TIBERIU TIMIŞAN POP (INTR.) 1 177 4 706 100% 731 TIBISCUM (STR.) 1 412 4 1.647 100% 732 ŢIBLEŞULUI (STR.) 1 499 4 1.996 100% 733 TIBRULUI (STR.) 1 753 4 3.014 100% 734 TIMIŞULUI (STR.) 1 104 4 417 100% 735 TIMOCULUI (STR.) 1 519 4 2.076 100% 736 TIMOTEI CIPARIU (STR.) 1 182 4 727 100% 737 TIMOTEI POPOVICI (INTR.) 1 99 4 395 100% 738 TITAN (STR.) 1 186 4 742 100% 739 TITU MAIORESCU (STR.) 1 351 4 1.403 100% 740 TITUS LIVIUS (STR.) 1 131 4 525 100% 741 TOPLIŢA (STR.) 1 151 4 605 100% 742 TOPOLOGULUI (INTR.) 1 262 4 1.049 100% 743 TOPORAŞILOR (STR.) 1 313 4 1.252 100% 744 TORINO (STR.) 1 247 4 986 100%

12/14

745 TOSCA (STR.) 1 671 4 2.684 100% 746 TRAIAN DEMETRESCU (STR.) 1 242 4 967 100% 747 TRAIAN GROZĂVESCU (STR.) 1 248 4 992 100% 748 TRAIAN LALESCU (STR.) 1 471 4 1.884 100% 749 TRAIAN NOVAC (STR.) 1 179 4 718 100% 750 TRAIAN SIMU (STR.) 1 491 4 1.964 100% 751 TRAIAN VUIA (STR.) 1 1.186 4 4.742 100% 752 TRANSILVANIA (STR.) 1 339 4 1.354 100% 753 TRAVIATA (STR.) 1 270 4 1.082 100% 754 TREVISO (STR.) 1 186 4 744 100% 755 TRIFOIULUI (STR.) 1 213 4 851 100% 756 TRISTAN TZARA (STR.) 1 561 4 2.244 100% 757 TUDOR ARGHEZI (STR.) 1 646 4 2.584 100% 758 TULCEA (STR.) 1 427 4 1.709 100% 759 TURNU ROŞU (STR.) 1 99 4 396 100% 760 ULMULUI (STR.) 1 142 4 570 100% 761 ULPIA TRAIANA (STR.) 1 1.437 4 5.749 100% 762 UMBREI (STR.) 1 151 4 602 100% 763 UMBROASĂ (INTR.) 1 374 4 1.494 100% 764 URANUS (STR.) 1 651 4 2.603 100% 765 VADUL CĂLUGĂRENI (STR.) 1 225 4 900 100% 766 VADUL CRIŞULUI (STR.) 1 508 4 2.031 100% 767 VÂLCEA (STR.) 1 204 4 815 100% 768 VALERIU BRANIŞTE (STR.) 1 107 4 430 100% 769 VĂLIUG (STR.) 1 200 4 799 100% 770 VÂNĂTORILOR (STR.) 1 492 4 1.966 100% 771 VÂNTULUI (INTR.) 1 77 4 307 100% 772 VĂRĂDIA (STR.) 1 280 4 1.120 100% 773 VASILE ADAMACHI (P-TA.) 1 119 4 474 100% 774 VASILE CREŢU (STR.) 1 289 4 1.156 100% 775 VASILE GEORGEVICI (STR.) 1 555 4 2.220 100% 776 VASILE LUCACIU (STR.) 1 380 4 1.521 100% 777 VASILE LUPU (STR.) 1 493 4 1.973 100% 778 VASILE MIOC (STR.) 1 155 4 619 100% 779 VASILE NICOLESCU (STR.) 1 184 4 735 100% 780 VASILE VOICULESCU (STR.) 1 274 4 1.094 100% 781 VEGA (INTR.) 1 213 4 851 100% 782 VEGETAŢIEI (STR.) 1 239 4 957 100% 783 VERONICA MICLE (STR.) 1 223 4 893 100% 784 VERSULUI (STR.) 1 521 4 2.086 100% 785 VEVERIŢEI (ALEEA) 1 250 4 1.001 100% 786 VICTOR GAGA (STR.) 1 330 4 1.321 100% 787 VICTOR VÂLCOVICI (STR.) 1 866 4 3.464 100% 788 VICTOR VLAD DELAMARINA (STR.) 1 154 4 614 100% 789 VIDIN (STR.) 1 242 4 969 100% 790 VIITORULUI (STR.) 1 128 4 512 100% 791 VIOLETELOR (STR.) 1 290 4 1.160 100% 792 VIORELELOR (STR.) 1 391 4 1.564 100% 793 VIRGIL BIROU (STR.) 1 216 4 862 100% 794 VIRGIL MADGEARU (STR.) 1 709 4 2.836 100% 795 VIRGIL ONIŢIU (STR.) 1 354 4 1.417 100% 796 VIRGIL SIMONESCU (INTR.) 1 309 4 1.236 100% 797 VIRGILIU (STR.) 1 489 4 1.955 100% 798 VIRTUŢII (STR.) 1 283 4 1.132 100% 799 VIŞINULUI (INTR.) 1 103 4 412 100% 800 VLAD BĂNĂŢEANU (STR.) 1 257 4 1.029 100% 801 VLĂDEASA (STR.) 1 331 4 1.323 100% 802 VLĂSIEI (STR.) 1 138 4 554 100% 803 VRANCEA (STR.) 1 244 4 975 100% 804 VUK ST. KARADZIC (STR.) 1 813 4 3.253 100% 805 VULTURILOR (STR.) 1 1.464 4 5.854 100% 806 WILHELM CONRAD RONTGEN (STR.) 1 142 4 570 100% 807 WILHELM TELL (STR.) 1 1.420 4 5.681 100%

13/14

808 WILLIAM SHAKESPEARE (STR.) 1 486 4 1.946 100% 809 ZALĂU (STR.) 1 119 4 475 100% 810 ZAMBILELOR (STR.) 1 289 4 1.158 100% 811 ZÂNELOR (INTR.) 1 129 4 515 100% 812 ZĂNOAGA (STR.) 1 265 4 1.061 100% 813 ZARAND (STR.) 1 236 4 945 100% 814 ZĂVOI (STR.) 1 127 4 510 100% 815 ZEFIRULUI (STR.) 1 428 4 1.712 100% 816 ZENIT (INTR.) 1 369 4 1.474 100% 817 ZIDULUI (INTR.) 1 48 4 193 100% 818 ZIMBRULUI (STR.) 1 149 4 597 100% 819 ZIMNICEA (STR.) 1 548 4 2.191 100% 820 ZLATNA (STR.) 1 236 4 945 100% 821 ZORILE (STR.) 1 504 4 2.015 100% 822 ZURICH (STR.) 1 717 4 2.867 100% 823 ZUROBARA (STR.) 1 259 4 1.037 100%

TOTAL (in metri patrati) : 1.022.038

ȘEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CORAS DANIEL ROMINU MARIUS

14/14

Atasament: Expunere_motive.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2019_________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului public de curațare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea

în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara și aprobarea Oportunității deciziei de delegare, Caietului de sarcini și anexele la acesta, Acordul - cadru și modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în

funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara

1. Descrierea situației actuale Contractele de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi

menţinerea acestora pe timp de polei sau de îngheţ pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timişoara, încheiate între Retim Ecologic Service SA, respectiv Drumuri Municipale SA au încetat la data de 30.04.2018.

Municipiul Timisoara, în calitate de autoritate contractantă a demarat, în cursul anului 2018, procedura de licitație deschisă pentru atribuirea unui acord cadru de servicii de deszăpezire prin intermediul SEAP, cu termen de deschidere a ofertelor data de 04.12.2018, licitație care a fost anulată iar urmare a răspunsului ANAP prin Avizul nr.21985/113/AC/31.01.2019, a condus la anularea de către autoritatea contractantă a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Având în vedere faptul că, la momentul de față, autoritatea contractantă nu mai are în derulare contracte de deszăpezire și ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, se impune demararea unei proceduri privind achiziționarea serviciilor de curățare si transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara pentru care este necesar a se aproba delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, Oportunitatea deciziei de delegare, Caietul de sarcini și anexele la acesta, Acordul - cadru și modelul de Contract subsecvent aferent serviciilor mai sus menționate.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Asigurarea unui serviciu de deszăpezire performant, care să satisfacă nevoile comunității locale în perioada

sezonului de iarnă, în mod continuu, fără întreruperi, prin desfășurarea de activități de curățare si transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara în vederea menținerii în stare practicabilă a căilor de circulație și a trotuarelor de pe raza Municipiului Timișoara.

3. În concluzie, propunem aprobarea delegării gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara și aprobarea Oportunității deciziei de delegare, Caietului de sarcini și anexele la acesta, Acordul - cadru și modelul de Contract subsecvent pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara.

PRIMAR ADMINISTRATOR PUBLIC NICOLAE ROBU ROBERT KRISTOF

Cod FO53-03, Ver.1

Atasament: Anexe_1_CS.pdf

Anexa 1 - grad prioritate 2 utilaje de capacitate mare si mica

Lungime Lăţime Suprafata 1 ACAD. ALEXANDRU BORZA (STR.) 2 468 4 1.873 100%

2 ACAD. PETRE P. NEGULESCU (STR.) 2 255 4 1.020 100% 3 ACAD. REMUS RĂDULEŢ (STR.) 2 724 4 2.896 100% 4 AGRONOMIEI (STR.) 2 415 4 1.661 100% 5 AIDA (STR.) 2 320 4 1.280 100% 6 ALEXANDRU ODOBESCU (STR.) 2 1.137 4 4.546 100% 7 ALVA THOMAS EDISON (STR.) 2 143 4 573 100% 8 AMFOREI (STR.) 2 531 4 2.122 100% 9 ANTON BACALBAŞA (STR.) 2 1.466 4 5.863 100%

10 ANTON GOLOPENŢIA (STR.) 2 371 4 1.486 100% 11 ARH. VICTOR VLAD (STR.) 2 568 4 2.271 100% 12 ATOMULUI (STR.) 2 658 4 2.631 100% 13 AUREL BUTEANU (STR.) 2 194 4 778 100% 14 BANUL MĂRĂCINE (STR.) 2 611 4 2.445 100% 15 BÂRZAVA (STR.) 2 963 4 3.854 100% 16 BASARABIA (STR.) 2 942 4 3.769 100% 17 BASEL (STR.) 2 253 4 1.012 100% 18 BRÂNDUŞEI (STR.) 2 538 4 2.153 100% 19 BRAŞOV (STR.) 2 313 4 1.253 100% 20 BUCOVINEI (STR.) 2 921 4 3.683 100% 21 BUREBISTA (STR.) 2 156 4 624 100% 22 CĂLAN (STR.) 2 327 4 1.309 100% 23 CAREI (STR.) 2 855 4 3.421 100% 24 CINCINAT PAVELESCU (INTR.) 2 74 4 296 100% 25 CIOCÂRLIEI (STR.) 2 1.077 4 4.308 100% 26 CIREŞULUI (STR.) 2 639 4 2.555 100% 27 CONSTANTIN CEL MARE (STR.) 2 1.217 4 4.869 100%

28 CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA (STR.) 2 535 4 2.139 100% 29 CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU (STR.) 2 374 4 1.496 100% 30 CONSTANTIN STERE (STR.) 2 386 4 1.543 100% 31 CONSTRUCTORILOR (STR.) 2 950 4 3.800 100% 32 COSTACHE NEGRUZZI (STR.) 2 470 4 1.882 100% 33 CUGIR (STR.) 2 678 4 2.713 100% 34 D. MENDELEEV (STR.) 2 463 4 1.852 100% 35 DAN CĂPITAN (STR.) 2 646 4 2.584 100% 36 DEJ (STR.) 2 709 4 2.837 100% 37 DIMITRIE ŢICHINDEAL (STR.) 2 163 4 653 100% 38 DINU LIPATTI (STR.) 2 295 4 1.180 100% 39 DR. GRIGORE T. POPA (STR.) 2 1.219 4 4.877 100% 40 DR. IOAN BONTILĂ (STR.) 2 504 4 2.017 100% 41 DR. IOAN MUREŞAN (STR.) 2 1.303 4 5.213 100% 42 DR. ROBERT KOCH (STR.) 2 522 4 2.086 100% 43 DRĂGĂŞANI (STR.) 2 268 4 1.072 100% 44 ECATERINA TEODOROIU (STR.) 2 247 4 989 100% 45 EDUARD PAMFIL (STR.) 2 323 4 1.291 100% 46 EFTA BOTOCA (STR.) 2 653 4 2.612 100% 47 ELECTRONICII (STR.) 2 507 4 2.029 100% 48 FĂGĂRAŞ (STR.) 2 242 4 967 100% 49 FOIŞOR (STR.) 2 150 4 600 100% 50 FRANYO ZOLTAN (STR.) 2 142 4 568 100% 51 FRATELIA (STR.) 2 254 4 1.014 100% 52 GELU (STR.) 2 520 4 2.080 100% 53 GENEVA (STR.) 2 496 4 1.984 100%

la Caietul de sarcini nr.

Anexa nr. 1

Căile de circulaţie pe care se execută activitățile de deszăpezire

NR. CRT Nume strada Dimensiuni tronson stradăGrad de

prioritate Grad de urmărire

1/3

54 GHEORGHE CUCU (STR.) 2 288 4 1.152 100% 55 GIORGIO OSTROGOVICH (STR.) 2 345 4 1.379 100% 56 GRIGORE POPIŢI (STR.) 2 110 4 442 100% 57 HAGA (STR.) 2 474 4 1.897 100% 58 HEBE (STR.) 2 1.167 4 4.668 100% 59 HERODOT (STR.) 2 234 4 937 100% 60 HORIA (STR.) 2 1.232 4 4.927 100% 61 HORIA CREANGĂ (STR.) 2 408 4 1.632 100% 62 HORIA MĂCELLARIU (STR.) 2 295 4 1.182 100% 63 IANCU FLONDOR (STR.) 2 413 4 1.651 100% 64 ÎNVĂŢĂTORULUI (STR.) 2 268 4 1.072 100% 65 IOACHIM MILOIA (STR.) 2 762 4 3.048 100% 66 IOAN INOCENŢIU MICU KLEIN (STR.) 2 453 4 1.813 100% 67 ION HELIADE RĂDULESCU (STR.) 2 198 4 792 100% 68 ION INCULEŢ (STR.) 2 364 4 1.455 100% 69 ION LUCA BĂNĂŢEANU (STR.) 2 594 4 2.374 100% 70 ION ROATĂ (STR.) 2 783 4 3.132 100% 71 ION VIDU (STR.) 2 588 4 2.353 100% 72 IULIU PODLIPNY (STR.) 2 358 4 1.432 100% 73 JOHANN SEBASTIAN BACH (STR.) 2 539 4 2.155 100% 74 JOKAI MOR (STR.) 2 710 4 2.839 100% 75 LABIRINT (STR.) 2 771 4 3.084 100% 76 LEGUMICULTURII (STR.) 2 784 4 3.135 100% 77 LIVEZILOR (STR.) 2 741 4 2.965 100% 78 LOUIS PASTEUR (STR.) 2 344 4 1.375 100% 79 LUMINIŢA BOŢOC (STR.) 2 237 4 949 100% 80 MACILOR (STR.) 2 678 4 2.713 100% 81 MADRID (STR.) 2 214 4 857 100% 82 MAGNOLIEI (STR.) 2 762 4 3.047 100% 83 MANGALIA (STR.) 2 793 4 3.170 100% 84 MARTIR CERNĂIANU (STR.) 2 539 4 2.156 100% 85 MARTIR COLONEL IOAN UŢĂ (STR.) 2 535 4 2.139 100% 86 MARTIR CONCIATU(1918) (STR.) 2 421 4 1.684 100% 87 MARTIR CONSTANTIN RADU (STR.) 2 657 4 2.629 100% 88 MARTIR CONSTANTIN ZĂBULICĂ (STR.) 2 234 4 936 100% 89 MARTIR CORNEL POPESCU (1918) (STR.) 2 800 4 3.201 100% 90 MARTIR GABRIELA TAKO (STR.) 2 233 4 931 100% 91 MARTIR IOAN TĂNASE(1949) (STR.) 2 660 4 2.641 100% 92 MARTIR REMUS TĂSALĂ (STR.) 2 405 4 1.620 100% 93 MARTIR SILVIU MOTOHON (STR.) 2 765 4 3.062 100% 94 MATEI BASARAB (STR.) 2 452 4 1.809 100% 95 MATEI MILLO (STR.) 2 790 4 3.162 100% 96 MIRCEA CEL BĂTRÂN (STR.) 2 2.196 4 8.786 100% 97 MOISE DOBOŞAN (STR.) 2 1.885 4 7.541 100% 98 MUNTENIEI (STR.) 2 677 4 2.706 100% 99 NEPTUN (INTR.) 2 243 4 972 100% 100 NICOLAUS COPERNIC (STR.) 2 452 4 1.808 100% 101 NOUĂ (STR.) 2 740 4 2.959 100% 102 OLARILOR (STR.) 2 954 4 3.815 100% 103 ORHEI (STR.) 2 301 4 1.204 100% 104 ORION (STR.) 2 609 4 2.436 100% 105 ORŞOVA (STR.) 2 708 4 2.832 100% 106 PERLEI (STR.) 2 718 4 2.874 100% 107 PETRE ISPIRESCU (STR.) 2 346 4 1.383 100% 108 PETRU CERMENA (STR.) 2 332 4 1.328 100% 109 PLATANILOR (STR.) 2 584 4 2.336 100% 110 POPA LAURENŢIU (STR.) 2 129 4 517 100%

111 PROFESOR DR. VALERIU ALACI (STR.) 2 365 4 1.459 100% 112 RAPSODIEI (STR.) 2 310 4 1.241 100% 113 RĂSĂRITULUI (STR.) 2 539 4 2.155 100% 114 REGIMENTUL 13 CĂLĂRAŞI (STR.) 2 162 4 648 100% 115 RENAŞTERII (STR.) 2 931 4 3.726 100% 116 RIGOLETTO (STR.) 2 318 4 1.270 100%

2/3

117 SABIN DRĂGOI (STR.) 2 274 4 1.097 100% 118 SAMUIL ŞAGOVICI (STR.) 2 1.333 4 5.332 100% 119 SAVA PETROVICI (STR.) 2 118 4 471 100% 120 SILISTRA (STR.) 2 1.109 4 4.437 100% 121 SIRIUS (STR.) 2 619 4 2.475 100% 122 SOROCA (STR.) 2 318 4 1.270 100% 123 ŞTEFAN PROCOPIU (STR.) 2 1.197 4 4.787 100% 124 STELELOR (STR.) 2 458 4 1.830 100% 125 STUPARILOR (STR.) 2 1.004 4 4.017 100% 126 SUCEAVA (STR.) 2 540 4 2.159 100% 127 TABORULUI (STR.) 2 672 4 2.689 100% 128 TATA OANCEA (STR.) 2 381 4 1.522 100% 129 ŢEBEA (STR.) 2 667 4 2.668 100% 130 TEIULUI (STR.) 2 719 4 2.875 100% 131 TIMIŞ (STR.) 2 1.112 4 4.447 100% 132 TURDA (STR.) 2 639 4 2.555 100% 133 VASILE CÂRLOVA (STR.) 2 536 4 2.145 100% 134 VERDE (STR.) 2 675 4 2.700 100% 135 VIILOR (ALEEA) 2 1.410 4 5.639 100% 136 VOLTA (STR.) 2 151 4 604 100%

TOTAL (in metri patrati) : 313.795

ȘEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CORAS DANIEL ROMINU MARIUS

3/3

Atasament: Anexa_5_CS.pdf

Page 1 of 1

 

ANTET OPERATOR Anexa nr. 5 la Caietul de sarcini

JURNAL DE ACTIVITATE PE TIMP DE IARNĂ

1. Numele și prenumele reperezentant operator: ____________________________________

2. Utilaj/echipa:_____________________________________________________________

3. Data și ora de începere a acțiunii:______________________________________________

4. Data și ora de terminare a acțiunii:_____________________________________________

5. Străzile pe care s-a acționat:__________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. Operațiile prestate: Cantități realizate Cantități confirmate ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 7. Forța de muncă utilizată:_____________________________________________________

8. Materialele utilizate și cantitățile acestora:_______________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 9. Temperature exterioară:______________________________________________________ 10. Condiții hidrometeorologice:__________________________________________________

11. Grosimea stratului de zăpadă:_________________________________________________ Nume, prenume și semnătura Nume, prenume și semnătura reprezentant operator reprezentant Primăria Municipiului Timișoara

Atasament: Anexa_3_ACORD_CADRU.pdf

1

Anexa nr. 3 la HCL nr. ................

ACORD-CADRU DE SERVICII

nr. ________ data ___________

În temeiul L 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare şi a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se încheie,

Între

MUNICIPIUL TIMISOARA prin Primar, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1 telefon 0256-408300, fax 0256-490635, cod fiscal 14756536, reprezentată prin NICOLAE ROBU - Primar, în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,

și

SOCIETATEA ....................., cu sediul în................,cod unic de înregistrare RO....................,înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ..........,telefon/fax …………,e-mail: ………. , reprezentată prin ……… - Administrator, în calitate de promitent- prestator, pe de altă parte,

prezentul acord-cadru, în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfăşurare.

CLAUZE OBLIGATORII

1. Documente care însoţesc Acordul - cadru 1.1. Documentele sunt anexe ale acordului-cadru şi constituie parte componentă a acestuia:

a) Caietul de sarcini și anexele la acesta; b) Graficul de prestare a serviciilor; c) Listă subcontractanți cu date de identificare (dacă este cazul); d) Acord de asociere (dacă este cazul); e) Angajament de susţinere (dacă este cazul); f) Contract de subcontractare (dacă este cazul); g) Propunerea tehnică şi propunerea financiară înregistrată cu nr. h) Contractele subsecvente.

2. Scopul acordului cadru

2.1. Scopul acordului –

2.1.1. Prezentul Acord cadru stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de deszăpezire în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

2.1.2. Caietul de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de deszăpezire.

2.2. Caietul de sarcini face constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau

2

îngheț în Municipiul Timișoara și parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarelor activități: a) Curățat manual zăpadă b) Curățat manual gheață c) Curățat mecanizat zăpadă și gheață d) Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu (CaCl2) e) Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de sare (NaCl) cu inhibitor f) Împrăștiat manual material antiderapant g) Împrăștiat mecanic material antiderapant h) Încărcat și transportat zăpadă și gheață i) Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare 2.3. Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului public de deszăpezire. 2.4. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara. 2.5. Termenii și noțiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini.

3. Durata acordului-cadru 3.1. - Durata prezentului acord-cadru este de maxim 48 luni, începând de la data semnării lui.

3.2. - Acordul cadru se consideră finalizat la epuizarea valorii acordului cadru sau la expirarea duratei acestuia, când va înceta să mai producă efecte.

3.3. - Contractele subsecvente se vor încheia anual sau în funcţie de necesităţile autorităţii contractante și de fondurile alocate acestei destinații, pe toată perioada de valabilitate a acordului cadru.

4. Preţul total al serviciilor 4.1. – Valoarea acordului-cadru este de maxim …………….. lei fără TVA. 4.2. – Tarifele unitare ale serviciilor sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru. 5. Cantitatea previzionată 5.1. Cantităţile previzionate de servicii, ce vor fi prestate în baza acordului-cadru, respectiv a contractelor subsecvente sunt după cum urmează : Cantități minime și maxime aferente acordului cadru și contractelor subsecvente, pe activități:

Nr crt

Activitatea U.M.

Cantitate minimă Contract subsecvent

Cantitate maximă Contract subsecvent

Cantitate minimă Acord-cadru

Cantitate maximă Acord-cadru

0 1 2 3 4 5 6

col. 3x4 col. 4x4

1. Curățat manual zăpadă (10% din anexa 1 si 100% din anexa 2)

mp 371.068,00 5.937.088,00 1.484.272,00 23.748.352,00

2. Curățat manual gheață (10% din anexa 1 si 100% din anexa 2)

mp 371.068,00 2.226.408,00 1.484.272,00 8.905.632,00

3. Curățat mecanizat zăpadă și gheață (90% din anexa 1)

mp 3.143.412,00 125.736.480,00 12.573.648,00 502.945.920,00

4. Combaterea poleiului și a gheții prin 1.078.423,50 4.313.694,00 4.313.694,00 17.254.776,00

3

6. Obligaţiile promitentului-prestator

6.1. Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul achizitor, să presteze activități specifice serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

6.2. Promitentul - Prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute în prezentul acord-cadru şi caietul de sarcini cu anexele sale - parte integrantă a acordului cadru.

6.3. În cazul în care Promitentul - Prestator nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul acord- cadru, Promitentul- Achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - Prestator nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor Promitentului – Achizitor.

6.4. Promitentul - Prestator este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru.

6.5. Promitentul - Prestator îşi asuma ca obligaţie principală față de autoritatea contractantă prestarea serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv Caietul de sarcini cu anexele acestuia.

6.6. Promitentul - Prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul acord-cadru.

6.7. Promitentul - Prestator se obligă să răspundă solicitării Promitentului - Achizitor de a încheia un contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe prestarea serviciilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul - Prestator va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina sa, respectiv datorează daune-interese egale cu 30% pe zi, din valoarea contractului subsecvent în cauză.

7. Obligaţiile promitentului-achizitor

7.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-prestator, să achiziţioneze activități specifice serviciului public de deszăpezire în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini si anexelor la acesta.

7.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care Promitentul-Achizitor transmite Promitentului-Prestator o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent și acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

stropire cu soluție de sare cu inhibitor

(50% din anexa 1- grad de prioritate 1)

mp

5. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu

(10% din anexa 1 - grad de prioritate 1) mp 215.684,70 647.054,10 862.738,80 2.588.216,40

6. Împrăștiat manual material antiderapant (10% din anexa 1 si 100% din anexa 2)

mp 371.068,00 3.710.680,00 1.484.272,00 14.842.720,00

7. Împrăștiat mecanic material antiderapant (90% din anexa 1)

mp 3.143.412,00 31.434.120,00 12.573.648,00 125.736.480,00

8. Încărcat și transportat zăpadă și gheață mc 5.000 10.000 20.000 40.000

9. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

mp 2.000 2.950 8.000 11.800

4

8. Ajustarea preţului 8.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de către promitent-achizitor, promitentului- prestator, se determină pe baza preţurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarată în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru. 8.2. - Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de salubrizare, la solicitarea fundamentată a prestatorului. 8.3. - Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului public de deszăpezire se face în baza Ordinului Autorității Naționale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula:

[Delta (ct) + Delta (ct) x r%]

Delta (t) = ------------------------------------------

Q

Delta (ct) = creșterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri;

r% = cota de profit a operatorului

Q = cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual.

8.4. - Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent, fără modificarea valorii acordului cadru.

9. Amendamente 9.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016. 9.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

10. Comunicări 10.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

10.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

11. Soluţionarea litigiilor 11.1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru. 11.2. In termen de maxim 15 de zile de la apariţia unei dispute, părţile se vor notifica reciproc în scris asupra poziţiilor adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul în care vor considera necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării disputei. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei.

5

11.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

12. Încetarea acordului cadru 12.1. (1) Prezentul acord cadru încetează de drept prin ajungerea sa la termen.

(2) Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: - prin acordul de voinţă al părţilor; - prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a părţii în culpă. 12.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. c) în cazul modificării contractului subsecvent în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

13. Dispoziţii finale 13.1. - Prezentul acord-cadru a fost încheiat în 3 exemplare originale, două pentru promitent- achizitor şi unul pentru promitent - prestator. PROMITENT - ACHIZITOR PROMITENT - PRESTATOR MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R NICOLAE ROBU ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICĂ STELIANA STANCIU ȘEF BIROU SALUBRIZARE DANIEL CORAȘ ŞEF SERVICIU JURIDIC CAIUS ŞULI AVIZAT JURIDIC CRISTINA BOZAN

Atasament: Anexa_3_CS.pdf

Page 1 of 1

 

Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini nr.

Amplasamentul spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire

Nr.crt. Localizarea amplasamentului spațiului de

depozitare Suprafața de depozitare

(mp) Cantitatea de zăpadă ce poate fi depozitată (mc)

1 Str. Cerna 300-400 1000 2 Calea Moșniței (intrare în cartier Plopi) 200-300 600 3 Bvd. Industiei – Calea Moșniței 100-150 500 4 Str. Rozelor – Vălișoara lângă dig canal Bega 100-150 500 5 Str. Holdelor colț cu str. Silistra 100-150 500 6 Str. Ion Inculeț colț cu str. Constantin Stere 200-300 600 7 Str. Ștefan Procopiu colț cu str. Marginii 300-400 800 8 Str. Energiei lângă incinta Retim 200-300 600

 

 

 

 

                      ȘEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CORAȘ DANIEL TRAPCEA CĂLINA                

Atasament: Anexa_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

1

Anexa nr. 3 la HCL nr. ................ CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII

nr…………….data…………..…….. Preambul În temeiul L 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare şi a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se încheie prezentul contract, între: 1. Părţi contractante MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în blv.C.D.Loga nr.1, telefon 408300, fax 490635, cod fiscal 14756536, cont curent nr. RO90TREZ62124630270XXXXX, deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentată prin Primar Nicolae Robu, în calitate de ACHIZITOR, şi ………………… cu sediul în …………., str. …………., nr. ……, jud. ……….., telefon ……………., ……………, fax: ……………….., e-mail: ……………………. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ………………., CUI …………….., reprezentată prin ………………………., în calitate de PRESTATOR, a intervenit prezentul contract: 2. Definiţii 2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d. servicii- activitati a caror prestare face obiectul contractului; e. produse- echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; g. zi –zi calendaristică; an-365 de zile. 3. Interpretare 3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

2

4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Municipiul Timișoara, în conformitate cu documentaţia de atribuire, respectiv Caietul de sarcini, anexele la Caietul de sarcini și obligaţiile asumate prin prezentul contract.

5. Preţul contractului 5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de maxim ........................., la care se adaugă TVA, conform specificațiilor din tabelul de mai jos:

5.2. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului se calculează în baza ofertei declarate câștigătoare în urma licitației publice desfășurate.

6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract subsecvent privind Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Timișoara produce efecte de la data semnării până la data împlinirii unui an calendaristic.

7. Executarea contractului 7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt: a) Caietul de sarcini și anexele la acesta; b) Oferta cu propunerea tehnică şi financiară, postată în SEAP; c) Graficul de prestare a serviciilor; d) Listă subcontractanți cu date de identificare (dacă este cazul); e) Garanţia de bună execuţie constituită conform art. 14 din prezentul contract; f) Acord de asociere (dacă este cazul); g) Angajament de susţinere (dacă este cazul) h) Contract de subcontractare (dacă este cazul)

9. Standarde

Nr. crt.

Activitatea U.M

Cantitate minimă

Contract subsecvent

Cantitate maximă Contract

subsecvent 0. 1 2 3 4 1. Curățat manual zăpadă (10% din anexa 1 si 100% din anexa 2) mp 371.068,00 5.937.088,00 2. Curățat manual gheață (10% din anexa 1 si 100% din anexa 2) mp 371.068,00 2.226.408,00

3. Curățat mecanizat zăpadă și gheață (90% din anexa 1) mp

3.143.412,00 125.736.480,00

4. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de sare cu inhibitor (50% din anexa 1- grad de prioritate 1)

mp

1.078.423,50 4.313.694,00

5. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu (10% din anexa 1 - grad de prioritate 1)

mp 215.684,70 647.054,10

6. Împrăștiat manual material antiderapant (10% din anexa 1 si 100% din anexa 2)

mp 371.068,00 3.710.680,00

7. Împrăștiat mecanic material antiderapant (90% din anexa 1) mp 3.143.412,00 31.434.120,00

8. Încărcat și transportat zăpadă și gheață mc 5.000 10.000

9. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare mp 2.000 2.950

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

3

9.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de achizitor în Caietul de sarcini și anexele la acesta, cerinţele din contract şi reglementările tehnice în vigoare. 10. Caracterul confidenţial al contractului 10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 11. Obligaţiile principale ale prestatorului 11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prevăzute în Caietul de sarcini, anexă la contract; 11.2. Prestatorul se obligă să respecte indicatorii de performanţă precizați în Caietul de sarcini și să asigure îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate; 11.3. Prestatorul se obligă să furnizeze, în termenul solicitat, autorității contractante și A.N.R.S.C., informaţiile solicitate, accesul la documentele/documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de deszăpezire și combatere a poleiului, în condiţiile legii; 11.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, şi ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de achizitor. 11.5. Prestatorul se obligă să presteze activități specifice serviciului public de deszăpezire și combatere a poleiului în Municipiul Timișoara, cu respectarea prevederilor legislației specifice în vigoare, precum și a modificărilor și actualizărilor legislative care apar pe întreaga perioadă de derulare a contractului; 11.6. Prestatorul va face dovada deținerii și menținerii, pe toată perioada prestării activităţii, a următoarelor documente:

a. Licenţa pentru Activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – denumită A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b. Toate avizele, acordurile, alte permise, convenții, aprobări sau autorizaţii, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la activitatea specifică în domeniu.

11.7. Prestatorul are obligația de a respecta legislaţia, normele, prescripţiile şi regulamentele privind protecția sănătății publice, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; 11.8. Prestatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 11.9. Prestatorul va realiza un sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 11.10. Prestatorul va asigura conducerea operativă a activității, va asigura mijloacele tehnice şi a personalului de intervenţie; 11.11. Prestatorul trebuie să fie integral pregătit cu utilaje, materiale, forța de muncă, program de lucru, pentru a acoperi întreaga gamă de servicii ce urmează a fi prestate conform programului aprobat; 11.12. Prestatorul are obligația de a interveni prompt la solicitarea compartimentului de specialitate privind soluționarea oricăror probleme apărute în teren pe domeniul de activitate; 11.13. Prestatorul se obligă să respecte întocmai toate cerințele și obligațiile prevăzute în Caietul de sarcini și anexele la acesta - parte integrantă a acordului cadru, în condiții de calitate și eficiență.

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

4

11.14. Prestatorul/operatorul serviciilor de utilităţi publice aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 33 alin. 2 și 3 din L 51/2006 are obligaţia, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, de a asigura continuitatea furnizării/prestării serviciilor/activităţilor din sfera serviciilor de utilităţi publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile. 12. Obligaţiile principale ale achizitorului 12.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate, conform prevederilor Caietului de sarcini și anexelor la acesta, în momentul finalizării lor. 12.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, conform legislației specifice în vigoare. 12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 12.4. Achizitorul va urmări modul de realizare a lucrărilor şi va admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

13.1. Pentru neîndeplinirea obligațiilor privind prestarea serviciilor publice de deszăpezire și combatere a poleiului, prestatorul va fi sancționat după cum urmează: Se penalizează cu 0,5% pe zi din valoarea facturii lunare, nerespectarea obligațiilor după cum urmează:

a) neîntocmirea Jurnalului de activitate pe timp de iarnă; b) nerespectarea locurilor de depozitare și descărcare a zăpezii rezultate în urma îndepărtării

acesteia de pe căile publice; c) neasigurarea stocurilor de materiale antiderapante necesare activității de deszăpezire și

combaterea poleiului; 13.2. În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în termen, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea contractului. 13.3. Neachitarea facturii de către achizitor în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, pentru neplata la termen a obligațiilor bănești datorate, raportat la zilele de întârziere, până la efectuarea plății. Penalitățile se datorează, începând cu prima zi după data scadenței și sunt egale cu rata dobânzii legale penalizatoare, potrivit ratei dobânzii de referință a BNR la data respectivă.

CLAUZE SPECIFICE

14. Garanţia de bună execuţie a contractului 14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului. 14.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de ……………… lei, reprezentând 5% din valoarea fără TVA a contractului. 14.3. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie prin (operatorul va alega una din variante): - virament bancar - instrument de garantare, emis în condiţiile legii de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii și devine anexă la contract. sau - reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest sens contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

5

acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu cel puţin 0,5% din preţul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiinţa achizitorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. 14.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 14.5. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 15. Alte responsabilităţi ale prestatorului 15.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele, utilajele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de, şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 15.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 15.3. Foloasele necuvenite constatate vor fi suportate de către prestator.

16. Alte responsabilităţi ale achizitorului 16.1. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract, prin reprezentantul său din cadrul Biroului Salubrizare. 16.2. Reprezentantul achizitorului numit din cadrul Biroului Salubrizare are obligaţia de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a recepționa lucrările și a viza Jurnalul de activitate zilnic pe timp de iarnă, de a viza facturile emise şi de a restitui garanţia de bună execuţie.

17. Recepţie şi verificări 17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini și anexele la acesta. 17.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract, de către reprezentanți din cadrul Biroului Salubrizare. 17.3. Recepția lucrărilor se va realiza de către reprezentanți ai autorității contractante, prin semnarea Jurnalului de activitate zilnică pe timp de iarnă (anexa nr. 5 la caietul de sarcini). 17.4. În baza situațiilor de lucrări acceptate de achizitor, operatorul va emite lunar factura pentru serviciile prestate, cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată.

18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

18.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanţiei de bună execuţie;

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

6

18.2. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, conform graficelor de lucrări; 18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 18.4. Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

19. Ajustarea preţului contractului

19.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de către achizitor prestatorului, se determină pe baza preţurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarată în propunerea financiară, anexă la acordul - cadru. 19.2. Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de deszăpezire, la solicitarea fundamentată a prestatorului. 19.3. Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de deszăpezire se face în baza Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula:

[Delta (ct) + Delta (ct) x r%]

Delta (t) = ------------------------------------------ Q

Delta (ct) = creșterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri; r% = cota de profit a operatorului Q = cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual. 19.4. Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent, fără modificarea valorii acordului cadru.

20. Amendamente

20.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează intersele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21. Subcontractanţi / Asociaţi

21.1. Prestatorul se va achita de obligaţiile asumate, în mod direct şi nu prin subcontractanţi. Sau 21.1. (1) În aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia. (2) În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. 21.2. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile

în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

7

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 21.3. În situaţiile prevăzute la 21.2, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prezentarea

contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:

a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi. 21.4. În situaţiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe

propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

21.5. Contractele menţionate la art. 21.3 şi declaraţiile menţionate la art. 21.4 vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.

21.6. În situaţiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

21.7. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.

21.8. Situaţia prevăzută la art. 21.2 nu reprezintă modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016.

21.9. (1) În situaţia prevăzută la art. 21.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea preţurilor existente în contract.

(2) În situaţia prevăzută la art. 21.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate/serviciile prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.

21.10. În situaţia prevăzută la art. 21.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din L 98/2016.

21.11. Situaţia prevăzută la art. 21.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.

21.12. În situaţia prevăzută la art. 21.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 21.2 lit. a).

21.13. (1) În cazul în care executantul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de achiziţie publica, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor şi contractantul principal/executant vor asigura că achizitorul poate aplica această obligaţie.

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

8

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, să includă în contract, printr-un act aditional, clauze specifice care să permită autorităţii contractante să urmărească orice pretenţie la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanţie.

22. Cesiunea

22.1. – Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract numai cu acordul scris al achizitorului. 22.2. - Obligaţiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

23. Forţa majoră 23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 23.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 24. Încetarea, denunțarea unilaterală şi rezilierea contractului 24.1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea 98/2016; b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

24.2. (1) Orice modificare a unui contract de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 L 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. (2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică iniţial. 24.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, în mod culpabil repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune–interese.

25. Soluţionarea litigiilor 25.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

9

25.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi soluţionat de către instanţa competentă.

26. Limba care guvernează contractul 26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1. (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 27.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 28. Legea aplicabilă contractului 28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi.....................prezentul contract în 3 (trei) exemplare, două pentru achizitor și unul pentru prestator.

ACHIZITOR PRESTATOR

MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R NICOLAE ROBU ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ STELIANA STANCIU ȘEF BIROU SALUBRIZARE DANIEL CORAȘ

ŞEF SERVICIU JURIDIC

CAIUS ŞULI

AVIZAT JURIDIC CRISTINA BOZAN

Atasament: Anexa_2_CS.pdf

 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr..............

CAIET DE SARCINI pentru delegarea gestiunii serviciului public de

curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau

îngheț în Municipiul Timișoara

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE (1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, având la bază următoarele acte normative:

- Ordinul nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 454/2017; Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată; Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată; Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților; Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată; Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată; Ordinul nr. 109 /2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; Normativ unic republican pentru activitatea de salubrizare a localităților (1973).

(2) Caietul de sarcini și anexele la acesta, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

(3) Caietul de sarcini este anexă la Contractul pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara.

CAPITOLUL 2 OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI Art. 1. Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de curățare și transport al zăpezii și gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu, în condiții de eficiență și siguranță. Art. 2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. Art. 3. Această activitate presupune următoarele operații:

3.1. Curățat manual zăpadă 3.2. Curățat manual gheață

 

3.3. Curățat mecanizat zăpadă și gheață 3.4. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu (CaCl2) 3.5. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de sare (NaCl) cu inhibitor 3.6. Împrăștiat manual material antiderapant 3.7. Împrăștiat mecanic material antiderapant 3.8. Încărcat și transportat zăpadă și gheață 3.9. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

Art. 4. (1) Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț. (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității. Art. 5. Termenii și noțiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, Anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL 3 CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE Art. 6. (1) Operatorul serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, va asigura: a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind protecția sănătății publice, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor în aria de activitate; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanţă precizați în prezentul Caiet de sarcini și îmbunătățirea, în mod continuu, a calității serviciului prestat; d) furnizarea, în termenul solicitat, autorității administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate, accesul la documentele/documentaţiile şi la actele individuale, pe baza cărora prestează serviciul, în condiţiile legii; e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public de deszăpezire; f) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare; g) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii, executate cu forţe proprii şi cu terţi; h) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; i) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; j) întocmirea Jurnalului de activitate pe timp de iarnă și comunicarea acestuia autorității contractante; k) personalul de deservire operativă necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; l) conducerea operativă a activității şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; m) o dotare proprie cu utilaje şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor, în condiţiile stabilite prin contract; n) deține capacitatea tehnică minimă necesară, în vederea obținerii Licenței conform HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice; o) alte cerinţe specifice stabilite de către autoritatea contractantă.

 

CAPITOLUL 4 AUTORIZAȚII ȘI LICENȚE Art. 7. Operatorul va obține și va menține valabile, pe toată perioada prestării activităţii, a următoarelor documente: Licența necesară pentru prestarea activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (denumită A.N.R.S.C), în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Art. 8. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de salubrizare al Municipiului Timișoara, anexa nr. 4. la prezentul caiet de sarcini. CAPITOLUL 5 CURĂŢAREA ŞI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ŞI MENŢINEREA ÎN FUNCŢIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEŢ Art. 9. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al zăpezii și gheții de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de zăpadă, polei sau îngheţ, în condiţiile legii, în aria administrativ - teritorială a municipiului Timișoara. Art. 10. Numărul străzilor din Municipiul Timișoara, pe care urmează să se presteze serviciul de deszăpezire este de 1.227 străzi, conform Nomenclatorului stradal. Art. 11. Activitatea de curățare și transport al zăpezii se realizează în scopul menținerii în stare practicabilă a căilor de circulație. Art. 12. Căile de circulaţie pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. Art. 13. Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini. Art. 14. Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul caiet de sarcini. Art. 15. Căile de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. Art. 16. Activitatea de deszăpezire se prestează în funcție de necesitate, iar durata prestației este de la începerea acțiunilor preventive căderii zăpezii, până la topirea ei, pe toată durata sezonului, ținând cont de avertizările meteorologice. Art. 17. Operatorul va asigura, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a zăpezii, poleiului și a gheții după cum urmează:

- Clorură de sodiu (sare): minim 1000 tone de stoc; - Clorură de calciu: minim 100 tone de stoc.

Pe perioada prestării serviciului de deszăpezire stocul trebuie refăcut în permanență și menținut în așa fel încât să fie suficient pentru satisfacerea nevoilor prestării serviciului fără sincope datorate lipsei materialului antiderapant. Art. 18. (1) Activitatea de curăţare şi transport al zăpezii și gheții de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), constă în executarea unor servicii specifice sezonului de iarnă şi se desfăşoară de regulă în perioada 15 noiembrie - 15 martie. În cazul producerii fenomenelor specifice sezonului de iarnă și în afara acestei perioade, operatorul va interveni pentru prestarea acestui serviciu. (2) Curăţarea zăpezii și gheţii este operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor, în condiţii de siguranţă.

 

(3) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate, multifuncționale, echipamente specifice și forţă de muncă umană. (4) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotările minime cu mijloace mecanice de deszăpezire, trebuie îndeplinite următoarele relaţii: a) pentru operaţia de curăţare a zăpezii:

n

lvN S cc

 

5007.

b) pentru prevenirea poleiului:

n

lvN S pp

 

5005.

unde: Sc suprafaţa stradală de pe care se curăţă zăpada Sp suprafaţa stradală pe care se asigură curăţarea poleiului Nc numărul de utilaje folosite pentru curăţarea zăpezii Np numărul de utilaje folosite pentru prevenirea poleiului l lăţimea de acţiune a utilajului v viteza de deplasare a utilajului n numărul de treceri pe aceeaşi stradă/ schimb Art. 19. Dotări cu utilaje – personal (1) Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de utilaje, echipamentele pentru prestarea serviciului, în funcție de volumul de servicii estimat în capitolul 5 al prezentului caiet de sarcini, având în vedere ca suprafețele domeniului public, cuprinse în anexele la caietul de sarcini, să fie în stare practicabilă, prin executarea tuturor serviciilor necesare. (2) Operatorul își va asigura personalul necesar prestării serviciului după cum urmează: un responsabil de contract, personal calificat care va coordona activitatea muncitorilor, muncitori necalificați pentru prestarea muncilor manuale; personalul se va dimensiona raportat la prevederile caietului de sarcini, la suprafețele și frecvențele de lucru, în funcție de condițiile meteorologice pe timp de iarnă, astfel încât suprafețele domeniului public să fie în permanență în stare practicabilă. (3) Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie în detaliu privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de deszăpezire, combatere a poleiului și gheții, pe domeniul public, de încărcare și transport a zăpezii și gheții, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitățile oferite, etc. (4) Anexa nr. 1 la caietul de sarcini cuprinde numărul total de străzi pe care se va presta serviciul de deszăpezire în Municipiul Timisoara și este împărțit după cum urmează:

- Anexa nr. 1 - grad de prioritate 1: sunt cuprinse străzile pe care se va interveni, în prima etapă, cu utilaje multifuncționale de capacitate mare și cu utilaje de capacitate redusă;

- Anexa nr. 1 - grad de prioritate 2: sunt cuprinse străzile pe care se va interveni, în a doua etapă, cu utilaje multifuncționale de capacitate mare sau după caz de capacitate redusă;

Anexa nr. 2 – cuprinde stațiile mijloacelor de transport în comun, pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii

 

(5) Pentru prestarea serviciului se vor folosi următoarele tipuri de utilaje: utilaje multifuncționale de capacitate mare, utilaje multifuncționale de capacitate mică, utilaje cu încărcător frontal, utilaje de transport al zăpezii și gheții, autocisterne. Mijloacele mecanice folosite la deszăpezire trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului minim Euro 3, cu inspecția tehnică în termen.

Pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului sunt necesare minim următoarele utilaje: - 14 utilaje multifuncționale de capacitate mare; - 16 utilaje multifuncționale de capacitate mică; - 4 utilaje cu încărcător frontal; - 8 utilaje de transport al zăpezii și gheții; - 2 autocisterne. Total: 44 utilaje necesare pentru îndeplinirea contractului, cu respectarea art.18, alin.(4).

*Prin utilaje multifuncționale de capacitate mare se înțeleg utilajele folosite în activitatea mecanizată de deszăpezire și combatere a poleiului, a domeniului public, conform prevederilor caietului de sarcini, art. 18, alin. (4) și sunt utilajele dotate atât cu lamă, în cazul acesta cu lățimea lamei cuprinsă între 3-5 m cât și cu instalație de împrăștiat material antiderapant.

*Prin utilaje multifuncționale de capacitate mică se înțeleg utilajele folosite în activitatea mecanizată de deszăpezire și combatere a poleiului, a domeniului public, conform prevederilor caietului de sarcini, art. 18, alin. (4) și sunt utilajele dotate atât cu lamă, în cazul acesta cu lățimea lamei cuprinsă între 2-3 m cât și cu instalație de împrăștiat material antiderapant.

*Prin utilaje cu încărcător frontal se înțeleg utilajele folosite în activitatea mecanizată de deszăpezire și combatere a poleiului, a domeniului public și sunt utilajele folosite pentru încărcarea zăpezii și a gheții cu capacitatea cupei mai mare de 1,2 mc.

*Prin utilaje de transport al zăpezii se înțeleg utilajele folosite în activitatea mecanizată de deszăpezire și combatere a poleiului, a domeniului public și sunt utilajele folosite pentru transportul zăpezii și a gheții, cu capacitatea mai mare de 20 mc.

*Prin autocisterne se înțeleg utilajele folosite în activitatea mecanizată de combatere a poleiului prin stropire cu soluție de sare cu inhibitor și soluție de clorură de calciu, cu capacitatea rezervorului pentru soluție de minim 7 tone.

(6) Ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că va pune la dispoziție toate utilajele mai sus menționate (44 utilaje), pe întreaga perioadă de derulare a contractului. (7) Se vor folosi utilaje dotate cu sistem GPS, puse la dispoziția autorității contractante pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic. (8) Pentru recepții se va prezenta harta GPS a sectorului pe categorii de culori, pentru fiecare utilaj care deservește un traseu: roșu pentru întreg sectorul planificat, albastru pentru sectorul realizat. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj, în timp real, precum și istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. (9) Operatorul va dezvolta o aplicație prin care orice persoană interesată poate accesa aplicația pentru a vizualiza traseul de deplasare al utilajelor de deszăpezire, în timp real, locația exactă pentru fiecare utilaj care deservește un traseu: roșu pentru întreg sectorul planificat, violet pentru sectorul realizat. (10) In cadrul ofertei ofertanții vor completa tabelul de mai jos cu informatiile aferente:

 

Nr. crt.

Denumire utilaj Număr sasiu Norma de poluare (Euro 3/4/5/6)

Valabilitate Inspecție tehnică

Utilaje multifuncționale de capacitate mare 1 2 ... 14 Utilaje multifuncționale de capacitate mică 1 2 ... 16 Utilaje cu încărcător frontal 1 2 ... 4 Utlaje de transport al zăpezii și gheții 1 2 ... 8 Autocisterne 1 2

Pentru toate utilajele menționate în tabelul de mai sus, se vor prezenta documente relevante din care să rezulte încadrarea în norma de poluare precum și faptul că inspecția tehnică este în termen. (11) Din cadrul utilajelor enumerate în tabelul de la alin.(9), doar pentru utilajele multifuncționale (30 buc.): 14 utilaje multifuncționale de capacitate mare și 16 utilaje multifuncționale de capacitate mică, autoritatea contractantă va puncta performanța în funcție de norma de poluarea – emisiile de noxe ale acestora. CRITERII DE PUNCTARE A OFERTELOR

La evaluarea ofertelor comisia va atribui punctaje ofertelor prezentate pe baza următoarelor criterii:

1. Punctajul pentru factorul de evaluare „Preţul ofertei” se acordă astfel : a) pentru preţul minim ofertat care asigură nivelul calitativ, tehnic şi funcţional al

ofertei, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv: 70 puncte; b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel : Punctaj (n) = [preţ minim / preţ (n)] x punctajul maxim,unde Punctaj (n) = punctajul ofertei n; preţ (n) = preţul ofertei n; punctaj maxim = 70, punctajul pentru preţul minim, conform punctului a)

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile totale ofertate, exclusiv TVA. 2. Punctajul pentru factorul de evaluare “Norma de poluare – emisiile de noxe” se acordă astfel:

Numărul de utilaje multifuncționale care se punctează în funcție de norma de poluare este: - 14 utilaje multifuncționale de capacitate mare - 16 utilaje multifuncționale de capacitate mică Total 30 utilaje multifuncționale

 

Pentru fiecare din utilajele multifuncționale care se încadrează în norma de poluare, se acordă punctaje diferențiate, după cum urmează:

- 1 punct pentru utilaje multifuncționale cu norma de poluare Euro 6; - 0,50 puncte pentru utilaje multifuncționale cu norma de poluare Euro 5; - 0,25 punct pentru utilaje multifuncționale cu norma de poluare Euro 4; Utilajele multifuncționale care au norma de poluare Euro 3 sunt conforme, dar nu se

punctează. Punctajul maxim de 30 de puncte se acordă pentru numărul de 30 de utilaje multifuncționale menționate mai sus, care au cel mai redus nivel de emisii poluante (Euro 6) reprezentând ponderea și importanța cea mai mare în prestarea serviciului. În cazul în care, în cadrul unei oferte vor fi prezentate mai multe utilaje multifuncționale decât cele impuse de autoritatea contractantă, pentru punctare vor fi luate în calcul acele utilaje multifuncționale care corespund celui mai redus nivel de emisii poluante, cu condiția de a respecta numărul și tipul menționat.

Se vor prezenta documente relevante din care să rezulte norma de poluare. Art. 20. Serviciul de curăţare şi transport al zăpezii și gheții de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ se execută, în funcţie de necesitate, are ca scop menţinerea în stare practicabilă a căilor de circulaţie şi cuprinde următoarele activități: 20.1. Curăţatul manual al zăpezii (1) Activitatea se execută ziua și/sau noaptea, în funcţie de necesitate. Prestaţia constă în strângerea zăpezii în grămezi, la bordura carosabilului pe trotuare și parcările publice, în zone unde nu se stânjeneşte circulaţia auto sau pietonală şi nu sunt afectate utilităţile domeniului public. (2) Curăţarea manuală a zăpezii afânate se face cu: lopată, mătură, răzuitoare, târnăcop. (3) Activitatea se efectuează pe străzile, prevăzute în anexa nr. 1 la caietul de sarcini, precum și în stațiile mijloacelor de transport în comun, prevăzute în anexa nr. 2 la caietul de sarcini. (4) Unitatea de măsură este 1000 mp. 20.2. Curățatul manual al gheții (1) Activitatea se execută ziua și/sau noaptea, în funcţie de necesitate. Prestaţia constă în spargerea sau tăierea cu scule a gheții urmată de strângerea gheții în locuri unde nu se stânjeneşte circulaţia auto sau pietonală şi nu sunt afectate utilităţile domeniului public. (2) Curăţarea manuală a gheţii se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive, echipamente şi scule speciale. (3) Activitatea se efectuează pe străzile, prevăzute în anexa nr. 1 la caietul de sarcini precum și în stațiile mijloacelor de transport în comun, prevăzute în anexa nr. 2 la caietul de sarcini. (4) Unitatea de măsură este 1000 mp. 20.3. Curățat mecanizat zăpadă și gheață (cu lama de 1– 5 m) (1) Activitatea de curăţare mecanică a zăpezii de pe căile publice, cu utilaje cu lamă se execută când stratul de zăpadă are o grosime ce impune acest lucru. Activitatea se execută prin treceri succesive, începând de la axul drumului spre bordura carosabilului, până la îndepărtarea în totalitate a stratului de zăpadă. (2) Activitatea se desfăşoară ziua și/sau noaptea, în funcţie de necesităţi și se va realiza cu utilaje specifice de deszăpezire, care vor fi permanent în stare de funcţionare, pentru a interveni imediat. Activitatea se efectuează pe căile de circulație prevăzute în anexa nr. 1 la caietul de sarcini, acordându-se prioritate traseelor mijloacelor de transport în comun, școlilor, spitalelor, instituțiilor publice, unități de alimentație publică, aeroporturi, gări și penetrațiile în și din municipiul Timișoara. (3) Unitatea de măsură este 1000 mp. (4) Străzile pe care se curăță mecanizat zăpadă și gheață sunt cuprinse în anexa nr. 1 la caietul de sarcini. 20.4. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire

 

(1) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi soluții, în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile. (2) Împrăştierea materialelor antiderapante, în cazul în care prognoza meteorologică indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în cel mai scurt interval de timp posibil. În situațiile în care buletinele meteorologice vor indica o avertizare meteorologică, cu posibilitatea ca în perioada următoare să existe ninsori abundente, viscol, formare polei și gheață, la solicitarea autorității contractante operatorul va interveni preventiv în prestarea serviciului. (3) Operatorul îşi va asigura din timp, până cel târziu la data de 1 octombrie a fiecărui an, stocurile de materiale antiderapante necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ şi va transmite Primăriei Municipiului Timişoara – Biroul Salubrizare situaţia acestora, până la data de 5 octombrie. De asemena este obligatorie refacerea în permanență a stocului minim de material antiderapant. (4) Pentru combaterea poleiului şi a gheţii se utilizează următoarele materiale antiderapante:

a) soluţie de clorură de calciu de concentraţie 30% ; b) soluţie de clorură de sodiu în amestec cu inhibitori de coroziune;

(5) Activitatea se desfăşoară ziua și/sau noaptea, la solicitarea autorității contractante, sau din proprie inițiativă dacă situația o impune cu înștiințarea autorității contractante și se va realiza cu utilaje specifice de deszăpezire, care vor fi permanent în stare de funcţionare. (6) Activitatea se efectuează pe căile de circulație cuprinse în anexa nr. 1 la caietul de sarcini. 20.5. Împrăștiat manual material antiderapant (1) Activitatea se execută ziua și/sau noaptea, în funcţie de necesitate. (2) Activitatea, se desfăşoară în situaţii urgente pe străzile, trotuarele, parcările, intersecţii, pe traseele mijloacelor de transport în comun, pe treceri pietonale, pasarele, căi de acces la instituțiile publice, școli, spitale, unități de alimentație publică pentru restabilirea şi desfăşurarea în condiţii normale a circulaţiei auto şi pietonală și în locurile unde nu se poate efectua împrăștiatul mecanic de material antiderapant. (3) Materialul antiderapant care se folosește la împrăştiatul manual este clorura de sodiu (sare). (4) Unitatea de măsură este 1000 mp. (5) Străzile pe care se execută împrăștiatul manual de material antiderapant sunt cuprinse în anexa nr. 1 la caietul de sarcini și în stațiile mijloacelor de transport în comun cuprinse în anexa nr. 2 la caietul de sarcini. 20.6. Împrăștiat mecanic material antiderapant (1) Activitatea se execută ziua și/sau noaptea, în funcţie de necesitate. (2) Materialul antiderapant care se folosește la împrăştiatul mecanic este clorura de sodiu (sare). (3) Unitatea de măsură este 1000 mp. (4) Străzile pe care se execută împrăștiatul mecanic de material antiderapant sunt cuprinse în anexa nr. 1 la caietul de sarcini. 20.7. Încărcat și transportat zăpadă și gheață (1) Activitatea de încărcat şi transportat zăpadă şi gheaţă constă în umplerea a mijloacelor de transport, cu zăpada şi gheaţa rezultate din curăţarea căilor publice. (2) Încărcatul mecanic se realizează cu utilaje specifice, iar pentru transportul zăpezii şi gheţii se vor utiliza autovehicule speciale, de capacităţi diferite, funcţie de volumul de zăpadă şi gheaţă rezultat din curăţarea căilor publice. (3) Depozitarea zăpezii şi gheţii rezultate în urma curăţării căilor publice se va face pe amplasamentele cuprinse în anexa nr. 3 la caietul de sarcini. (4) Unitatea de măsură este 1 mc.

 

(5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii trebuie să se realizeze în maximum 24 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire. (6) Transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează concomitent cu operaţia de deszăpezire iar distanța medie la care se transportă zăpada în vederea depozitării este de 8 km. 20.8. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare (1) Operatorul va curăţa de zăpadă şi gheaţă gurile de scurgere din reţeaua de canalizare, pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii. (2) Unitatea de măsură este 1mp. Art. 21. Prestarea activităţii de curăţare şi transport al zăpezii, gheții de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se va efectua astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) controlul calităţii serviciului prestat; c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; e) respectarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, anexa nr. 4 la caietul de sarcini; f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a activităţii; g) asigurarea capacităţii de curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială a municipiului Timișoara încredințată; h) asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în locațiile stabilite în acest scop; i) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant solicitate în vederea combaterii poleiului de pe căile publice și menținerea în permanență a stocului de materiale antiderapante; j) îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de deszăpezire, specificaţi în caietul de sarcini; k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal în număr suficient. Art. 22. (1) Operatorul serviciului va avea obligatoriu contract/convenţie încheiată cu Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte prognoza și avertizările meteorologice privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă.   (2) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. (3) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun, a străzilor cu școli, spitale, instituții, unități de alimentație publică. (4) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea străzilor cuprinse în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini. (5) La nevoie va fi asigurată funcţionarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activităţii pe schimburi, până la restabilirea circulației normale pe toate străzile din municipiul Timișoara. (6) O dată cu îndepărtarea zăpezii de pe căile publice se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât, în urma topirii zăpezii, apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. (7) Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenţie directă (utilaje, echipamente, materiale, scule, forţă de muncă, programe de lucru) și să transmită Programul de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice, până

10 

 

cel târziu în data de 5 octombrie. Dotarea cu utilaje să acopere întreaga gamă de servicii ce urmează a fi executate conform programului aprobat. (8) Operatorul va ţine legătura permanent cu Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara şi va informa despre modul de acţiune şi intervenţie în caz de deszăpezire sau formare de polei, comunicând traseele şi străzile pe care se intervine, starea acestora, utilajele şi personalul disponibilizat pentru aceste activităţi, prin mijloacele de comunicare. (9) Operatorul va întocmi Jurnalul zilnic de activitate pe timp de iarnă pentru fiecare intervenție care poate să fie pe schimburi de 8 ore, 12 ore sau 24 de ore. Confirmarea prestaţiei de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se va face de către reprezentantul Primăriei Municipiului Timișoara prin verificarea și semnarea jurnalului. (10) Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara, conform anexei nr. 4 la caietul de sarcini. Art. 23. Verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor de deszăpezire

(1) Reprezentanţii autorității contractante vor verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei precum și volumul de servicii prestate, iar confirmarea prestației se va face conform Jurnalului de activitate zilnică pe timp de iarnă, anexa nr. 5, întocmit de operator și confirmat de autoritatea contractantă.

(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul operatorului și de reprezentantul autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

(3) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va fi întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(4) Tariful pentru activitatea de deszăpezire se exprimă în lei/1000 mp. (5) Tariful pentru operațiunea de transport, încărcat zăpada, gheață se exprimă în lei/mc. (6) Lunar, operatorul va întocmi, pe baza Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, situația de

lucrări cantitativă și valorică și o va prezenta beneficiarului în vederea confirmării. (7) Operatorul răspunde de buna desfășurare a prestației, de calitatea şi cantitatea serviciilor

prestate, în conformitate cu clauzele contractuale. (8) Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi

apărute și de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse, cu înștiințarea prealabilă a operatorului. (9) Operatorul serviciilor va încasa lunar de la autoritatea contractantă, în baza contractului de delegare, contravaloarea serviciilor prestate și confirmate de reprezentantul autoritatății contractante. (10) Operatorul are obligația de a pune la dispoziție un autoturism de control în vederea efectuării verificărilor zilnice, deplasărilor pe teren în interes de serviciu. Toate cheltuielile legate de întreținere, reparații, asigurare autoturism, parcare și asigurare combustibil, vor fi suportate de către operator. Art. 24. Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, anexa nr. 4. CAPITOLUL 6 DURATA CONTRACTULUI Art. 25. Durata acordului cadru de prestare a serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara este de 4 ani de la data semnării acestuia.

11 

 

Art. 26. Durata fiecărui contract subsecvent este de câte un an de zile calendaristic iar primul contract subsecvent va intra în vigoare de la data transmiterii ordinului de începere a prestării serviciului și constituirea garanției de bună execuție.

CAPITOLUL 7 MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OPERATORULUI Art. 27. Operatorul va prezenta în documentația de ofertă, concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a serviciului de deszăpezire, la utilajele din dotare, asigurarea cu personal, asigurarea intervențiilor rapide în maxim o oră de la sesizarea cazurilor speciale de urgență. (1) Operatorul va asigura intervențiile rapide în cazuri speciale de urgență (accidente rutiere, viscole, furtuni, etc.) cu anunțarea imediată a compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. Art. 28. Identitatea firmei şi identificarea personalului - Operatorul va funcţiona sub numele propriei firme, marcând tot echipamentul, autovehiculele cu acelaşi logo sau slogan. Personalul operaţional va purta, în timpul orelor de program, îmbrăcămintea inscripţionată cu numele operatorului. Art. 29. Echipament de protecţie şi siguranţă - Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecţie şi siguranţă în timpul programului de lucru şi de desfăşurarea tuturor operaţiunilor şi activităţilor în conformitate cu prevederile legale şi normelor privind sănatatea şi securitatea în muncă. Art. 30. Comunicarea (1) Operatorul va informa operativ autoritatea contractantă cu privire la orice problemă ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate prin orice mijloc de comunicare (telefonic, scris, electronic), împreună cu propunerile de rezolvare/remediere a situaţiei. (2) Dispoziţiile scrise date de autoritatea contractantă operatorului sunt obligatorii și se va prezenta modul de aducere la îndeplinire în format scris. (3) Operatorul va înregistra sesizările, reclamațiile primite, în timpul programului de lucru și va pune la dispoziția publicului un număr de telefon ca sursă de comunicare și informare. (4) Operatorul este pe deplin răspunzător de toate situaţiile care cad sub incidenţa Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător transpusă prin O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

În cazul în care operatorul nu va respecta prevederile caietului de sarcini, acordului cadru, contractului subsecvent, operatorul va plăti penalități/sancțiuni contravenționale astfel cum sunt stabilite prin contractul de delegare. CAPITOLUL 8 SANCȚIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CORESPUNZĂTOARE A SERVICIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACT Art. 31. Se vor aplica prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara aprobat prin HCLMT nr. 454/2017, prevederile HCLMT nr. 371/30.10.2007 modificată și completată, privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

(1) Pentru neîndeplinirea obligațiilor privind prestarea serviciilor publice de deszăpezire și combatere a poleiului, prestatorul va fi sancționat după cum urmează: Se penalizează cu 0,5% pe zi din valoarea facturii lunare, nerespectarea obligațiilor după cum urmează:

a) neîntocmirea Jurnalului de activitate pe timp de iarnă;

12 

 

b) nerespectarea locurilor de depozitare și descărcare a zăpezii rezultate în urma îndepărtării acesteia de pe căile publice;

c) neasigurarea stocurilor de materiale antiderapante necesare activității de deszăpezire și combatere a poleiului;

(2) În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în termen, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea contractului.

(3) Neachitarea facturii de către achizitor în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, pentru neplata la termen a obligațiilor bănești datorate, raportat la zilele de întârziere, până la efectuarea plății. Penalitățile se datorează, începând cu prima zi după data scadenței și sunt egale cu rata dobânzii legale penalizatoare, potrivit ratei dobânzii de referință a BNR la data respectivă. CAPITOLUL 9 GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE Art. 32.

(1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. (2) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent.

(3) Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, și devine anexă la contract.

(4) Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, contractantul având obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. (5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, prevăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. (6) Suma inițială care se depune de către contractant în contul disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) și (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică/contract subsecvent, fără TVA.

(7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. (5) pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.

(9) Contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

(10) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie public în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea

13 

 

contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

(11) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. CAPITOLUL 10 MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Art. 33.

a) Operatorul serviciului de deszăpezire are obligația de a respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și a H.G. nr. 1425/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

b) Operatorul serviciului de deszăpezire are obligația de a asigura curățarea, spălarea și dezinfectarea mașinilor și recipientelor folosite;

c) Operatorul este responsabil de eventualele incidente și accidente de muncă produse în timpul prestării serviciului.

CAPITOLUL 11 RISCURILE DELEGĂRII DE GESTIUNE Art. 34.

Operatorul are obligația să își asume toate riscurile alocate din Matricea riscurilor pentru organizarea activităților de deszăpezire a căilor publice, precum și răspunderea asupra desfășurării întregii activități ce face obiectul delegării de gestiune. Matricea riscurilor pentru prestarea activităților de deszăpezire a căilor publice 1 2 3 4 5 6 Nr crt

Categoria de risc Descrierea riscului Alocare Consecințe / managementul

riscului

Măsuri de eliminare / diminuare a

riscului

A ut

or it

at ea

co

nt ra

ct an

Îm pă

rț it

ă

P re

st at

or

Riscuri de proiectare/autorizare

1 Intârzieri în obținerea avizelor / autorizațiilor pentru prestarea serviciilor

Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau sunt înregistrate întârzieri în obținerea acestora pentru serviciul de deszăpezire căi publice

x Întârzieri în începerea prestării serviciilor

Operatorul va completa documentația de obținere a avizelor/autor izațiilor în concordanță cu cerințele autorității de reglementare

Riscuri de finanțare a serviciilor 2 Indisponibilitate

a finanțării Nu sunt asigurate resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut

x Lipsa finanțării pentru continuarea prestării serviciilor

Cuprinderea sumelor necesare derulării activității în bugetul autorității

14 

 

contractante/o peratorului

Riscuri aferente cererii și veniturilor 3 Schimbări

majore ale inflației

Rata actuală a inflației va depăși rata previzionată a inflației

x Depășirea costurilor de prestare a serviciilor

Ajustarea tarifelor conform prevederilor legale

Riscuri legislative/politice 4 Schimbări

legislative și/sau a politicii privind achizițiile publice și în privința prestării serviciului de salubrizare

Schimbare legislativă și/sau a politicii autorității contractante care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea operatorului

x O creștere semnificativă în costurile operaționale ale operatorului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Susținerea unor proiecte de hotărâri pentru ajustare de tarife

Riscuri naturale 5 Forța majoră Forța majoră așa cum

este definită prin lege impiedică executarea contractului

x Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului

Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate, pe toată perioada în care aceasta acționează

Riscuri de operare 6 Resurse de

intrare Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzatoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente

x Creșteri ale costurilor și în unele cazuri efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului

Dimensionare a resurselor, de către operator, astfel încât să poată presta un serviciu de calitate

7 Risc de disponibilitate specific

Operatorul nu cunoaște în detaliu zonele în care va presta serviciul și va suplimenta numărul de utilaje și de echipe în vederea executării cât mai eficient a acestuia

x Costuri suplimentare față de cele prevăzute în contract

Identificarea tuturor străzilor din aria de delegare

15 

 

8 Capacitate de management

Operatorul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului

x Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzător

Aplicare de sancțiuni conform prevederilor legale în vigoare (Regulament salubrizare, HCL 371/2007 modificat și completat )

Alte riscuri 9 Creșterea

costurilor cu forța de muncă

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul ca urmare a modificărilor legislative ulterioare aprobării contractului.

x Operatorul este obligat să ia în calcul toate creșterile de costuri cu personalul la momentul încheierii contractului

Asigurarea unui management corespunzător din partea operatorului

10 Creșterea costurilor cu prestarea serviciului

Depășirea costurilor cu realizarea serviciului

x Operatorul este obligat să ia în calcul toate creșterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul încheirii contractului

Asigurarea unui management corespunzător din partea operatorului

11 Servicii efectuate necorespunzător

Servicii nefinalizate, incomplete, parțiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ

x Neefectuarea în condiții optime a serviciului va duce la costuri suplimentare, iar lucrările vor fi refăcute pe cheltuiala operatorului.

Aplicarea de sancțiuni conform prevederilor legale în vigoare (Regulament salubrizare, HCL 371/2007 modificat și completat ), nerecepționar ea lucrărilor efectuate necorespunză tor

CAPITOLUL 12 INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE DESZĂPEZIRE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Trimestrul Total

an I II III IV 0 1 2 3 4 5 6 1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI 1.1 MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CALITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE

a) Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea % - - % %

16 

 

activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități

100 100 100

b) Ponderea din numărul de reclamații de la lit.a) care s- au dovedit justificate

% 5

- - % 5

% 5

c) Procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 12 de ore

% 90

- - % 90

% 90

1.2 MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE a) Numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de

servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate pe tipuri de activități

% 100

- - % 100

% 100

b) Procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în mai puţin de 12 ore

% 90

- - % 90

% 90

c) Penalităţile contractuale totale aplicate de autorităţile administraţiei publice locale, raportate la valoarea prestaţiei, pe activităţi

% 4

- - % 6

% 5

1.3 RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE CETĂȚENILOR a) Numărul de sesizări scrise din partea cetățenilor,

raportate la numărul total de sesizări înregistrate % 5

- - % 5

% 5

b) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într- un termen mai mic de 48 de ore

% 100

- - % 100

% 100

2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI 2.1 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE PRESTARE A SERVICIULUI a) Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de

către operator a obligaţiilor din licenţă nr. 3

- - nr. 3

nr. 6

b) Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate

nr. 1

- - nr. 1

nr. 2

2.2 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE

a) Numărul de cetățeni care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă au suferit accidentări din cauza nerespectării condiţiilor de prestare a activităţii

nr. 1

- - nr. 1

nr. 2

b) Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situaţiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată aferentă activităţii

% 50

- - % 50

% 50

c) Numărul de neconformităţi constatate de autoritatea administraţiei publice locale, pe tipuri de activităţi

nr. 2

- -

nr. 3

nr. 5

ȘEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CORAȘ DANIEL TRAPCEA CĂLINA

17 

 

LISTA ANEXE – la Caietul de sarcini deszăpezire

Anexa nr. 1 - Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii, gheții și combatere a poleiului și a înghețului Anexa nr. 2 - Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii Anexa nr. 3 - Amplasamentul spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire Anexa nr. 4 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara Anexa nr. 5 - Jurnal de activitate pe timp de iarnă  

Atasament: Anexa_2_Caiet_S.pdf

Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini

Nr. crt. Denumire tronson stradă Denumire staţie mijloc de transport în comun Suprafaţa deszăpezită (mp) Grad de prioritate 1 Pod Cl. Șagului 50 100% 2 Shopping City 50 100% 3 P-ța Veteranilor 50 100% 4 Bd. Dâmbovița 50 100% 5 P-ța I. Maniu 50 100% 6 Regele Carol 50 100% 7 Pop de Băsești 50 100% 8 Gara de Nord 50 100% 9 P-ța R. Maria 50 100% 10 Ghe. Lazăr 50 100% 11 Circumvalațiunii 50 100% 12 P-ța C. Europei 50 100% 13 Miresei 50 100% 14 Cl. Torontalului 50 100% 15 Liege 50 100% 16 U.T.T. 50 100% 17 Agronomie 50 100% 18 Selgros 50 100% 19 Continental 50 100% 20 Ghe. Domășnean 50 100%

Staţiile mijloacelor de transport în comun, pentru care urmează a se realiza

activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii

Traseul: Pod C. Sagului - Calea Sagului - bv. 16 Decembrie - Bv. Iuliu

Maniu -str. Pop de Basesti - str.Garii -

Bv.Republicii - str.Sf.Ioan - str.Ghe.

Lazar - Calea Circumvalatiunii - Calea Aradului - Giratie Selgros

si retur Traseul:Continental-

Calea Buziasului - P-ta

1/15

21 Bd. Sudului (buclă) 50 100% 22 Cvartal Sudului 50 100% 23 Spitalul Județean 50 100% 24 Cluj 50 100% 25 Complex Studențesc 50 100% 26 Hector 50 100% 27 P-ța C. Europei 50 100% 28 Dacia Service 50 100% 29 Div 9 Cavalerie 50 100% 30 Pomiculturii 50 100% 31 Ap. Petru și Pavel 50 100% 32 Stuparilor 50 100%

33 Apicultorilor 50 100% 34 Muzicescu 50 100% 35 Mureș 50 100% 36 M-șal C-tin Prezan 50 100% 37 Martir I. Stanciu 50 100% 38 Cl. Martirilor 50 100% 39 Cluj 50 100% 40 Complex Studențesc 50 100% 41 Univ. de Vest 50 100% 42 Pod Mit. Șaguna 50 100% 43 Jiul 50 100% 44 N.Titulescu 50 100% 45 Gara de Nord 50 100% 46 Bastion 50 100% 47 P-ța Badea Cârțan 50 100% 48 P-ța V. Economu 50 100% 49 Arena Aqua 50 100% 50 DN6 50 100% 51 Jumbo 50 100% 52 Hella 50 100%

Ghe. Domasnean- str. Venus - str. Maresal

Prezan Constantin - bv. Sudului - bv. Dr. Iosif

Bulbuca - str. Aries - str. Cluj -bv. Michelangelo - str. Hector -str. Oituz - P-

ta Marasti - Calea Alexandru Ioan Cuza - P-

ta Consiliul Europei - Calea Sever Bocu -str.

Sfintii Apostoli Petru si P l O i Traseul : Apicultorilor - Calea Martirilor 1989 -

str. Aries - str. Cluj - Bv. Vasile Parvan - Splai Tudor Vladimirescu -

Splai Nicolae Titulescu - Bv.Gen. I. Dragalina -

Gara de Nord - Bv. Republicii - Bv.Regele

Ferdinand - bv.V.Parvan - str.Cluj - Calea Martirilor -

Apicultorilor

Traseul: Bastion - str.Take Ionescu - Bv.

Simion Barnutiu - DN 6 - Real 3 - Aeroport Civil - Cartier Aeroport - UM

2/15

53 Aeroport Civil II 50 100% 54 Cartier Aeroport 50 100% 55 UM Aeroport 50 100% 56 Ghe. Barițiu 50 100% 57 Gara de Nord 50 100% 58 P-ța 700 50 100% 59 Bastion 50 100% 60 P-ța Badea Cârțan 50 100% 61 P-ța V. Economu 50 100% 62 Arena Aqua 50 100% 63 DN6 50 100% 64 Jumbo 50 100% 65 Aeroport Civil 50 100% 66 P-ța C. Europei 50 100% 67 Miresei 50 100% 68 Liege 50 100% 69 G. Alexandrescu 50 100% 70 Metro 50 100% 71 AGIL 50 100% 72 PITT 50 100% 73 T. Grozăvescu 50 100% 74 Parcul Copiilor 50 100% 75 Pasaj Michelangelo 50 100% 76 Univ. de Vest 50 100% 77 Pod Mit. Șaguna 50 100% 78 P-ța Mocioni 50 100% 79 Brâncoveanu 50 100% 80 P-ța I. Maniu 50 100% 81 Crizantemelor 50 100% 82 Bd. Dâmbovița 50 100% 83 Opre Gogu 50 100% 84 Păcii 50 100%

Aeroport si retur

Traseul: str.Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii -

str.Ghe Dima - P-ta Marasti - str.Oituz -

Bastion - str.Take Ionescu - Bv. Simion Barnutiu -

DN 6 - Aeroport Civil si retur

Traseul: P-ta Consiliul Europei -Calea Aradului -

str. Miresei - Calea Torontalului - Metro - Platforma Industriala (

PITT)

Traseul: P-ta Grozavescu - Bv. Michelangelo - Bv. Vasile Parvan - Splaiul

Tudor Vladimirescu - bv. 16 Decembrie - str. Budai Deleanu - str. Banatul -

str. Nicolae Andreescu - P- ta Petofi Sandor - str.

3/15

85 V. Simionescu 50 100% 86 Liceul Auto 50 100% 87 Podgoriei 50 100% 88 C.I. Nottara 50 100% 89 Răscoala din 1907 50 100% 90 F.Z.B. 50 100% 91 Abator 50 100% 92 Pod Cl. Șagului 50 100% 93 Izlaz 50 100% 94 Bujorilor 50 100% 95 P-ța Veteranilor 50 100% 96 Bd. Dâmbovița 50 100% 97 Brâncoveanu 50 100% 98 Porumbescu 50 100% 99 P-ța Bălcescu 50 100% 100 Fac. de Mecanică 50 100% 101 Fac. de Electrotehnică 50 100% 102 Univ. de Vest 50 100% 103 Pasaj Michelangelo 50 100% 104 Pestalozzi 50 100% 105 Radio Timișoara 50 100% 106 Iepurelui 50 100% 107 A Șaguna 50 100% 108 Iosif Vucan 50 100% 109 Uzina de apă 50 100% 110 Căprioarei 50 100% 111 Levănțica 50 100% 112 Apateu 50 100% 113 Azur 50 100% 114 Plastique Forme 50 100% 115 Albăstrelelor 50 100% 116 T.Demetrescu_ 50 100%

Traseul: Pod Calea Sagului - str. Izlaz - str.

Bujorilor - Calea Sagului - bv. 16 Decembrie - str.

Porumbescu - Bv. Mihai Viteazul - Bv. Vasile

Parvan - str. Pestalozzi - str. Iepurelui - str. Baba Dochia - str. A.Saguna -

str.I.Vulcan - Str.Campului - str.Torac -

Calea Mosnitei - str.Albastrelelor - str.Tata Oancea - str.Demetrescu

si retur

I.Slavici - str. Wilhelm Tell - str. Polona - Abator

si retur

4/15

117 Școala Plopi 50 100% 118 Gara Timişoara Nord 50 100% 119 Bv.Regele Carol I 50 100% 120 P-ta Al. Mocioni 50 100% 121 P-ţa Sf. Maria 50 100% 122 Catedrala Metropolitana 50 100% 123 Spitalul de Copii 50 100% 124 P-ta Timisoara 700 50 100% 125 P-ta Libertatii 50 100% 126 Hotel Continental 50 100% 127 Prefectura 50 100% 128 3 August 1919 50 100% 129 P-ţa Traian 50 100% 130 Prinţul Turcesc 50 100% 131 P-ţa Sarmisegetusa 50 100% 132 Lalelelor 50 100% 133 P-ţa Gen. V. Economu 50 100% 134 Spitalul Dr.V.Babeş 50 100% 135 Staţia Meteo 50 100% 136 Bd. Dâmbovița 50 100% 137 Crizantemelor 50 100% 138 Mangalia 50 100% 139 P-ța I. Maniu 50 100% 140 Regele Carol 50 100% 141 P-ța Mocioni 50 100% 142 P-ța Maria 50 100% 143 Catedrala Mit. 50 100% 144 Spitalul de Copii 50 100% 145 P-ța 700 50 100% 146 P-ța Libertății 50 100% 147 Hotel Continental 50 100% 148 Prefectură 50 100% 149 Bd. 3 August 1919 50 100%

Taseul: Gara de Nord - Bv.Gen. I. Dragalina -

Bv.Regele Carol I - P-ta Al. Mocioni - P-ta Maria - Bv. Carmen Sylva - str.

Dr. I.Nemoianu - P-ta 700 - Bv.Revolutiei 1989 - P- ta Traian - str. Mihalache Ioan - str. A.Saguna - str. Gh. Adam - Aleea CFR -

str. M. Kogalniceanu - str. Dacilor - P-ta Traian - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta 700 - str. Dr. I.Nemoianu - Bv. Carmen Sylva - P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni -

Bv.Regele Carol I - Bv.Gen. I. Dragalina -

Taseul: Bv.Dambovita - str.I.Preyer - Bv.Regele

Carol I - P-ta Al. Mocioni - P-ta Maria - Bv. Carmen

Sylva - str. Dr. I.Nemoianu - P-ta 700 -

Bv.Revolutiei 1989 - P-ta Traian - str. Dacilor - str.M.Kogalniceanu -

Aleea CFR - Str.Adam Gh - str.A.Saguna - str.

I.Mihalache - P-ta Traian - Bv.Revolutiei

1989 P ta 700 str Dr

5/15

150 P-ța Traian 50 100% 151 P-ța Badea Cârțan 50 100% 152 Gara de Est 50 100% 153 Arena Electrica 50 100% 154 U.M.T. 50 100% 155 Stația Meteo 50 100% 156 C.Torontalului 50 100% 157 Matei Basarab 50 100% 158 Amforei 50 100% 159 B-dul Cetăţii 50 100% 160 Balta Verde 50 100% 161 D.I.Mendeleev 50 100% 162 Calea Circumvalaţiunii 50 100% 163 P-ţa Timişoara 700 50 100% 164 P-ţa Libertăţii 50 100% 165 Hotel Continental 50 100% 166 Prefectură 50 100% 167 3 August 1919 50 100% 168 P-ţa Traian 50 100% 169 F-ca de Bere 50 100% 170 Banatim 50 100% 171 F-ca de Detergenţi 50 100% 172 Mecatim 50 100% 173 Spumotim 50 100% 174 P-ţa Gen.Ghe.Domăşnean 50 100% 175 Electrotimiş 50 100% 176 I.O.T. 50 100% 177 Ciarda Roşie 50 100% 178 Ronaț 50 100% 179 Războieni 50 100% 180 A. Guttenbrun 50 100% 181 Madona 50 100% 182 G. Alexandrescu 50 100%

1989 - P-ta 700 - str. Dr. I.Nemoianu - Bv. Carmen Sylva - P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni - Bv.Regele

Carol I - str.I.Preyer - Bv.Dambovita

Taseul: Calea Torontalului - Bv.Cetatii - P-ta 700 - Bv.Revolutiei

1989 - P-ta Traian - str.Stefan cel Mare -

Calea Stan Vidrighin - P- ta Ghe.Domasnean -

Calea Buziasului - Ciarda Rosie - Calea Buziasului -

P-ta Ghe.Domasnean - Calea Stan Vidrighin -

str.Stefan cel Mare - P- ta Traian - Bv.Revolutiei

1989 - P-ta 700 - Bv.Cetatii - Calea

Torontalului

Traseul : Ronat - calea Maresal I Antonescu

6/15

183 A. Lăpușneanu 50 100% 184 Macilor 50 100% 185 Zalău 50 100% 186 Balta Verde 50 100% 187 Mendeleev 50 100% 188 Circumvalațiunii 50 100% 189 P-ța 700 50 100% 190 P-ța Libertății 50 100% 191 Hotel Continental 50 100% 192 Prefectură 50 100% 193 Bd. 3 August 1919 50 100% 194 P-ța Traian 50 100% 195 Prințul Turcesc 50 100% 196 P-ța Sarmisegetusa 50 100% 197 Lalelelor 50 100% 198 P-ța V. Economu 50 100% 199 Spitalul V. Babeș 50 100% 200 Stația Meteo 50 100% 201 Bd. Dâmbovița 50 100% 202 Banatul 50 100% 203 Transilvania 50 100% 204 P-ța Veteranilor 50 100% 205 Chișodei 50 100% 206 Izlaz 50 100% 207 E. Zola 50 100% 208 Progresul 50 100% 209 Pavlov 50 100% 210 Mureș 50 100% 211 Lidia 50 100% 212 Drubeta 50 100% 213 Memorandului 50 100% 214 P-ța Bălcescu 50 100% 215 Parc Doina 50 100%

Maresal I.Antonescu - Bv.C.Brediceanu - P-ta

700 - Bv.Revolutiei 1989 - Bv. 3 August 1919 - P-ta Traian - str.Ion Mihalache

- str.A.Saguna - Calea Dorobantilor - str.Ghe

Adam - str.Avram Imbroane -

str.M.Kogalniceanu - str.Dacilor - Bv.3 August -

Bv.Revolutiei - Bv. C.Brediceanu - Calea Maresal I.Antonescu -

Ronat

Traseul : bv.Dambovita - str.Ana Ipatescu -

str.Victor Hugo - str. Drubeta -

str.Independentei - str.Gh.Doja - P-ta Maria -

Bv.16 Decembrie - bv.Regele Ferdinand -

7/15

216 P-ța Maria 50 100% 217 Catedrala Mit. 50 100% 218 Spitalul de Copii 50 100% 219 Brediceanu 50 100% 220 Circumvalațiunii 50 100% 221 Mendeleev 50 100% 222 Balta Verde 50 100% 223 Bd. Cetății 50 100% 224 Amforei 50 100% 225 M. Basarab 50 100% 226 Cl. Torontalului 50 100% 227 Gara de Nord 50 100% 228 Regele Carol 50 100% 229 P-ța Mocioni 50 100% 230 P-ța Maria 50 100% 231 Parc Doina 50 100% 232 P-ța Bălcescu 50 100% 233 P-ța Crucii 50 100% 234 Cluj 50 100% 235 Olimpia 50 100% 236 Deliblata 50 100% 237 Banatim 50 100% 238 Cimitir Buziaș 50 100% 239 F-ca de Detergenți 50 100% 240 Mecatim 50 100% 241 Spumotim 50 100% 242 Ghe. Domășnean 50 100% 243 Cl. Torontalului 50 100% 244 M. Basarab 50 100% 245 Amforei 50 100% 246 Bd. Cetății 50 100% 247 Balta Verde 50 100% 248 Mendeleev 50 100%

str.Nemoianu - str.Brediceanu -

Bv.Cetatii - Bucla C.Torontalului si retur

Traseul : Gara de Nord - Bv.Gen. I. Dragalina -

Bv.Regele Carol I - P-ta Al. Mocioni - P-ta Maria -

str.Gh.Doja - str.1 Decembrie - Calea Stan

Vidrighin - P-ta Ghe.Domasnean - Calea

Stan Vidrighin - str.1 Decembrie - str.Gh.Doja -

P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni - Bv.Regele Carol I - Bv.Gen. I.

Dragalina - Gara de Nord

8/15

249 Circumvalațiunii 50 100% 250 Brediceanu 50 100% 251 Spitalul de Copii 50 100% 252 Catedrala Mit. 50 100% 253 P-ța Maria 50 100% 254 Parc Doina 50 100% 255 P-ța Bălcescu 50 100% 256 P-ța Crucii 50 100% 257 Cluj 50 100% 258 Olimpia 50 100% 259 Deliblata 50 100% 260 Banatim 50 100% 261 F-ca de Bere 50 100% 262 P-ța Traian 50 100% 263 P-ța Badea Cârțan 50 100% 264 Gara de Est 50 100% 265 Arena Electrica 50 100% 266 U.M.T. 50 100% 267 Stația Meteo 50 100% 268 Ghe. Barițiu 50 100% 269 Pop de Băsești 50 100% 270 Gara de Nord 50 100% 271 Jiul 50 100% 272 P-ța R. Maria 50 100% 273 P-ța 700 50 100% 274 P-ța Mărăști 50 100% 275 Bastion 50 100% 276 Poliția Jud. Timiș 50 100% 277 RATT 50 100% 278 P-ța Badea Cârțan 50 100% 279 Samuil Micu 50 100% 280 Renașterii 50 100% 281 P-ța V. Economu 50 100%

Traseul : Gara de Nord - Bv.Gen.I.Dragalina -

Bv.Regele Carol -str.J. Preyer - Bv.Dambovita -

Bv.Liviu Rebreanu - Bv.Dr.Ioan Bulbuca - P-ta Ghe.Domasnean si retur

Traseu: Gh. Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. Ioan - str.Gh.Dima - P-ta Marasti - str.Oituz -

P-ta I.C.Bratianu - Bv.Tache Ionescu - Bv. S.

Barnutiu - C.Lugojului

9/15

282 Arena Aqua 50 100% 283 P-ța Mărăști 50 100% 284 P-ța 700 50 100% 285 Circumvalațiunii 50 100% 286 Timiș 50 100% 287 Bd. Cetății 50 100% 288 P-ța A. Iancu 50 100% 289 Vuk Karadjic 50 100% 290 G. Alexandrescu 50 100% 291 P-ța de Gros 50 100% 292 Pasaj C.F. 50 100% 293 Ghe. Barițiu 50 100% 294 Pop de Băsești 50 100% 295 Gara de Nord 50 100% 296 Jiul 50 100% 297 P-ța R. Maria 50 100% 298 P-ța 700 50 100% 299 P-ța Mărăști 50 100% 300 Iulius Mall 50 100% 301 Cimitirul Eroilor 50 100% 302 Div 9 Cavalerie 50 100% 303 Pomiculturii 50 100% 304 Ap. Petru și Pavel 50 100% 305 I.I.de la Brad 50 100% 306 Prezan (buclă) 50 100% 307 M-șal C-tin Prezan 50 100% 308 Martir I. Stanciu 50 100% 309 Cl. Martirilor 50 100% 310 Cluj 50 100% 311 Complex Studențesc 50 100% 312 Parcul Copiilor 50 100% 313 T. Grozăvescu 50 100% 314 Prezan (buclă) 50 100%

Traseu: Prezan (bucla) - str.Maresal C-tin Prezan - str. Aries - str. Cluj - P- ta Leonardo da Vinci - Bv. Michelangelo - Bv.

M. Eminescu - str. Traian Grozavescu - Bv.

Michelangelo - P-ta Traseu: Bv. Sudului - Bv.

Traseul:P-ta Marasti - str. G. Dima - str. Gh. Lazar -

str. Closca - str.Loc. Ovidiu Balea - Pasaj CF

si retur

Traseu: Gh.Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. Ioan - str.Gh.Dima -

P-ta Marasti - Calea Al.I.Cuza - P-ta

C.Europei - Calea Sever Bocu - I.I. de la Brad -

Calea Sever Bocu - str.Episcop V.Lazarescu -

Calea Aradului - P-ta C.Europei - Calea

Al.I.Cuza - P-ta Marasti - str.Gh.Dima - str.Paris -

10/15

315 M-șal C-tin Prezan 50 100% 316 Martir I. Stanciu 50 100% 317 Calea Martirilor 50 100% 318 Cluj 50 100% 319 Complex Studențesc 50 100% 320 Parcul Copiilor 50 100% 321 T. Grozăvescu 50 100% 322 Agronomie 50 100% 323 U.T.T. 50 100% 324 Liege 50 100% 325 Dacia Service 50 100% 326 P-ța C. Europei 50 100% 327 P-ța Mărăști 50 100% 328 Bastion 50 100% 329 Poliția Jud. Timiș 50 100% 330 Baader 50 100% 331 C.P. Solventul 50 100% 332 Gelu 50 100% 333 Pop de Băsești 50 100% 334 Gara de Nord 50 100% 335 Jiul 50 100% 336 P-ța R. Maria 50 100% 337 P-ța 700 50 100% 338 P-ța Mărăști 50 100% 339 P-ța C. Europei 50 100% 340 Remus Răduleț 50 100% 341 Liege 50 100% 342 Gara de Nord 50 100% 343 Pop de Băsești 50 100% 344 Regele Carol 50 100% 345 P-ța I. Maniu 50 100% 346 Crizantemelor 50 100% 347 Bd. Dâmbovița 50 100%

Traseu: Gara de Nord - Bv. Republicii - str. Garii - str. Ghe. Pop de Basesti -

Bv Iuliu Maniu str

Iosif Bulbuca - str. Aries - str. Cluj - P-ta

Leonardo da Vinci - Bv. Michelangelo - Bv. M.

Eminescu - Grozavescu - Bv. Eminescu - Bv. Michelangelo - P-ta

Traseu: str.Baader - Str. Infratirii - Bv.Tache

Ionescu - P-ta I.C.Bratianu - str.Oituz -

P-ta Marasti - Calea Al.I.Cuza - P-ta

C.Europei - Calea Aradului - Institutul Agronomic - Calea

Traseu: C.P. Solventul - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. Ioan - str.Gh.Dima -

P-ta Marasti - Calea Al.I.Cuza - P-ta

C.Europei - Calea Aradului - str.Liege -

Calea Torontalului - P-ta C.Europei - Calea

Al.I.Cuza - P-ta Marasti - str.Gh.Dima - str.Paris -

11/15

348 Opre Gogu 50 100% 349 Păcii 50 100% 350 Canton C.F.R. 50 100% 351 Liceul Auto 50 100% 352 Podgoriei 50 100% 353 C.I. Nottara 50 100% 354 Răscoala din 1907 50 100% 355 Polonă 50 100% 356 F.Z.B. 50 100% 357 Abator 50 100% 358 Cimitir Buziaș 50 100% 359 F-ca de Bere 50 100% 360 Iepurelui 50 100% 361 A Șaguna 50 100% 362 Iosif Vucan 50 100% 363 Uzina de apă 50 100% 364 Rudolf Walter 50 100% 365 Albăstrelelor 50 100% 366 Iokai Mor 50 100% 367 C. Popescu 50 100% 368 Parcului 50 100% 369 Cocorilor 50 100% 370 Calistrat Hogas 50 100% 371 Școala Plopi 50 100% 372 Electrotimiș 50 100% 373 C. Radu 50 100% 374 D. Dinicu 50 100% 375 Uzina Apă U. 50 100% 376 Tosca 50 100% 377 M. Sadoveanu 50 100% 378 Mureș 50 100% 379 M-șal C-tin Prezan 50 100% 380 Prezan (buclă) 50 100%

Bv. Iuliu Maniu - str. Budai Deleanu - str.

Prahova - str. Banatul - Bv. Dambovita - str. Ion Barac - str. Ardealullui -

str. Ioan Slavici - P-ta Ovidiu Codrus - str.

Polona - Abatorsi retur

Traseul: Garaj Auto- C.Stan Vivdrighin-

str.Stefan cel Mare-str. Iepurelui - str. Baba Dochia - str. Andrei

Saguna - Iosif Vulcan - str. Campului - str.

Rudolf Walter - Canal Bega - str. Martir Cornel Popescu -str.Parcului - str.Cocorilor - str.Martir

Cornel Popescu - str. Nicolae Tincu Velea - str.

Tata Oancea - str.

Traseul: str.Matei Millo - str. Nicolae D.Cocea - str.Martir Constantin

Radu - str.Iuliu Podlipny - Calea Urseni - str.Gavril

Muzicescu - Calea Martirilor - str.Maresal C-

tin Prezan si retur.

12/15

381 P-ța V. Economu 50 100% 382 Mătăsarilor 50 100% 383 Uzinei 50 100% 384 Pod Uzina de Apă 50 100% 385 Cometei 50 100% 386 Vălișoara 50 100% 387 Luncani 50 100% 388 Ismail 50 100% 389 Țițeica 50 100% 390 P-ța Mocioni 50 100% 391 Brâncoveanu 50 100% 392 Snagov 50 100% 393 Bd. L. Rebreanu 50 100% 394 Mureș 50 100% 395 Victor Hugo 50 100% 396 Herculane 50 100% 397 Chișodei 50 100% 398 Prefatim 50 100% 399 Bujorilor 50 100% 400 Eternității 50 100% 401 Gara de Sud 50 100% 402 Catedrala Mit. 50 100% 403 P-ța Mocioni 50 100% 404 Brâncoveanu 50 100% 405 P-ța I. Maniu 50 100% 406 Bd. Dâmbovița 50 100% 407 P-ța Veteranilor 50 100% 408 Shopping City 50 100% 409 Pod Cl. Șagului 50 100% 410 P-ța Mocioni 50 100% 411 Brâncoveanu 50 100% 412 P-ța I. Maniu 50 100% 413 Bd. Dâmbovița 50 100%

Traseul:P-ta Mocioni - Bv. 16 Decembrie 1989 -

bv. Brancoveanu - str. Emil Zola - str. Chisodei -

str. Bujorilor - str. Ceferistilor - Gara de Sud

si retur

Traseul: Calea Sagului - P- ta Iuliu Maniu - Bv. 16 Decembrie 1989 - Bv.

Regele Ferdinand - Catedrala Mitropolitana - Bv. Regele Ferdinand -

Splai Tudor Vladimirescu - Bv.16 Decembrie -

Traseul: P-ta Mocioni -

Traseul: P-ta V.Economu - str.Matasarilor - str.

Uzinei - str.Rozelor - str. Valisoara - str. Luncani -

str. Voda Tepes - str. Ismail - str. Titeica - str. Valisoara - str. Rozelor -

str.Uzinei - Calea Dorobantilor - p-ta

13/15

414 P-ța Veteranilor 50 100% 415 Mall Sud 50 100% 416 B.A.T.M.A. 50 100% 417 Linar 50 100% 418 O. Codruș 50 100% 419 Auchan 50 100% 420 Metro 50 100% 421 T. Grozăvescu 50 100% 422 Oituz 50 100% 423 Iulius Mall 50 100% 424 Cimitirul Eroilor 50 100% 425 Div 9 Cavalerie 50 100% 426 Complex Terra 50 100% 427 Gara de Est 50 100% 428 Stuparilor 50 100% 429 Bastion 50 100% 430 Poliția Jud. Timiș 50 100% 431 RATT 50 100% 432 Telegrafului 50 100% 433 Gara de Est 50 100% 434 U.M.T. 50 100% 435 Cvartal U.M.T. 50 100% 436 Muzeul Satului 50 100%

TOTAL (in metri patrati) : 21.800

ȘEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CORAȘ DANIEL ROMÎNU MARIUS

Traseul: str. Traian Grozavescu - Bv. I.C. Bratianu - str. Hector -

str. Oituz - P-ta Marasti - Calea A.I.Cuza - Calea

Sever Bocu - str. Divizia 9 Cavalerie -

str.Demetriade- str.

Traseul: P-ta I.C.Bratianu - Bv. Take Ionescu - str. Kogalniceanu - str. A.

Imbroane - Muzeul Satului - si retur

Bv. 16 Decembrie 1989 - Calea Sagului - DN59 - AUCHAN - METRO - INCONTRO si retur

14/15

Atasament: Anexa_1_grad_priorit_1.pdf

Anexa 1 - grad de prioritate 1 utilaje de capacitate mare

Lungime Lăţime Suprafata 1 1 DECEMBRIE (STR.) 1 2.359 4 9.436 100% 2 16 DECEMBRIE 1989 (BUL.) 1 1.380 14 19.320 100% 3 20 DECEMBRIE 1989 (STR.) 1 529 12 6.346 100% 4 3 AUGUST 1919 (BUL.) 1 666 12 7.994 100% 5 700 (P-TA.) 1 392 7 2.745 100% 6 9 MAI (STR.) 1 77 6 462 100% 7 ALBA IULIA (STR.) 1 151 9 1.362 100% 8 ALBĂSTRELELOR (STR.) 1 1.726 4 6.903 100% 9 ALBINELOR (STR.) 1 1.420 4 5.682 100%

10 ALEXANDRU IOAN CUZA (CAL.) 1 441 4 1.765 100% 11 ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.) 1 188 7 1.316 100% 12 ALPINIŞTILOR (STR.) 1 282 4 1.128 100% 13 ALUNIŞ (STR.) 1 939 4 3.756 100% 14 AMURGULUI (STR.) 1 571 12 6.848 100% 15 ANA IPĂTESCU (STR.) 1 1.224 7 8.568 100% 16 ANDREI MOCIONI (STR.) 1 383 7 2.678 100% 17 ANDREI ŞAGUNA (STR.) 1 415 14 5.809 100% 18 ANTENEI (BUL.) 1 643 12 7.721 100% 19 ANTON PAVLOVICI CEHOV (STR.) 1 786 4 3.143 100% 20 ARADULUI (CAL.) 1 6.020 14 84.280 100% 21 ARDEALULUI (STR.) 1 1.718 7 12.028 100% 22 ARIEŞ (STR.) 1 737 14 10.325 100% 23 ARISTIDE DEMETRIADE (STR.) 1 2.673 12 32.078 100% 24 ARMONIEI (STR.) 1 1.160 4 4.642 100% 25 ARON COTRUŞ (P-TA.) 1 176 6 1.056 100% 26 ATENA (P-TA.) 1 95 6 572 100% 27 AUREL VLAICU (P-TA.) 1 204 6 1.226 100% 28 AVRAM IANCU (P-TA.) 1 448 10 4.485 100% 29 AVRAM IMBROANE (STR.) 1 2.936 4 11.742 100% 30 AXENTE SEVER (P-TA.) 1 543 7 3.802 100% 31 BABA DOCHIA (STR.) 1 282 14 3.948 100% 32 BADEA CÂRŢAN (P-TA.) 1 238 12 2.857 100% 33 BANATUL (STR.) 1 875 14 12.247 100% 34 BATANIA (STR.) 1 918 4 3.671 100% 35 BISTREI (STR.) 1 688 4 2.753 100% 36 BOBÂLNA (STR.) 1 1.656 4 6.623 100%

37 BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU (BUL.) 1 513 7 3.593 100% 38 BOGDĂNEŞTILOR (CAL.) 1 2.863 7 20.043 100% 39 BRUMĂRELE (STR.) 1 162 4 649 100% 40 BUDAI DELEANU (STR.) 1 650 14 9.100 100% 41 BUJORILOR (STR.) 1 1.938 7 13.564 100% 42 BUZIAŞULUI (CAL.) 1 2.302 14 32.233 100% 43 C. A. ROSETTI (STR.) 1 684 6 4.103 100% 44 CÂMPULUI (STR.) 1 1.260 7 8.820 100% 45 CANALUL BEGA (STR.) 1 2.035 6 12.210 100% 46 CĂPITAN DAMŞESCU (STR.) 1 648 6 3.885 100% 47 CAROL TELBISZ (STR.) 1 302 7 2.113 100% 48 CERCULUI (STR.) 1 1.575 4 6.301 100% 49 CERNA (STR.) 1 1.002 6 6.010 100% 50 CETĂŢII (BUL.) 1 1.628 14 22.790 100% 51 CHEVEREŞULUI (STR.) 1 461 4 1.844 100% 52 CHIMIŞTILOR (STR.) 1 302 14 4.226 100% 53 CHIŞODEI (STR.) 1 1.750 7 12.250 100% 54 CIPRIAN PORUMBESCU (STR.) 1 1.329 7 9.304 100% 55 CIRCUMVALAŢIUNII (CAL.) 1 1.725 14 24.150 100%

la Caietul de sarcini nr. Anexa nr. 1

Căile de circulaţie pe care se execută activitățile de deszăpezire

NR. CRT Nume strada Dimensiuni tronson stradăGrad de

prioritate Grad de urmărire

1/5

56 CLOŞCA (STR.) 1 1.129 14 15.804 100% 57 CLUJ (STR.) 1 597 12 7.163 100% 58 COLONEL ENESCU (STR.) 1 243 7 1.699 100% 59 COMĂNEŞTI (STR.) 1 106 6 639 100% 60 CONSILIUL EUROPEI (P-TA.) 1 386 14 5.400 100% 61 CONSTANTIN BRĂILOIU (STR.) 1 247 6 1.484 100% 62 CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (BUL.) 1 1.958 14 27.418 100% 63 CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA (BUL.) 1 1.197 8 9.572 100% 64 CONSTRUCTORILOR (BUL.) 1 1.119 6 6.715 100% 65 CORBULUI (STR.) 1 349 7 2.445 100% 66 CORIOLAN BREDICEANU (STR.) 1 824 6 4.943 100% 67 CORNELIU COPOSU (BUL.) 1 949 14 13.291 100% 68 COSMINULUI (STR.) 1 840 7 5.877 100% 69 CRIŞAN (STR.) 1 1.170 6 7.022 100% 70 CRISTALULUI (ALEEA) 1 636 7 4.451 100% 71 CRUCII (P-TA.) 1 361 6 2.165 100% 72 DACILOR (STR.) 1 300 12 3.598 100% 73 DALIEI (STR.) 1 406 7 2.840 100% 74 DÂMBOVIŢA (BUL.) 1 1.604 14 22.461 100% 75 DELIBLATA (STR.) 1 189 6 1.135 100% 76 DIACONUL CORESI (STR.) 1 585 7 4.094 100% 77 DIMINEŢII (STR.) 1 908 4 3.633 100% 78 DIMITRIE CANTEMIR (STR.) 1 121 7 849 100% 79 DIMITRIE PACIUREA (STR.) 1 364 6 2.181 100% 80 DIVIZIA 9 CAVALERIE (STR.) 1 1.035 14 14.490 100% 81 DOROBANŢILOR (CAL.) 1 1.960 12 23.520 100% 82 DR. IOSIF BULBUCA (BUL.) 1 1.796 14 25.145 100% 83 DR. IOSIF NEMOIANU (STR.) 1 368 7 2.575 100%

84 DR. PAVEL VASICI UNGUREANU (STR.) 1 353 4 1.413 100% 85 DR. PIUS BRÂNZEU (STR.) 1 398 6 2.390 100% 86 DRUBETA (STR.) 1 1.504 7 10.526 100% 87 DUNĂREA (STR.) 1 1.556 7 10.892 100% 88 EFTIMIE MURGU (P-TA.) 1 405 4 1.621 100% 89 EMANUIL UNGUREANU (STR.) 1 345 10 3.450 100% 90 EMILE ZOLA (STR.) 1 1.715 6 10.290 100% 91 ENEAS (STR.) 1 1.744 7 12.206 100% 92 ENRIC BAADER (STR.) 1 527 7 3.689 100% 93 ENRICO CARUSO (STR.)* 1 55 10 550 100% 94 EPISCOP AUGUSTIN PACHA (STR.) 1 250 10 2.500 100% 95 EPISCOP IOSEPH LONOVICI (STR.) 1 122 7 851 100% 96 EPISCOP JOSEPH NISCHBACH (STR.) 1 80 6 479 100% 97 EROILOR DE LA TISA (BUL.) 1 1.397 7 9.779 100% 98 ETERNITĂŢII (STR.) 1 836 7 5.853 100% 99 EUGENIU DE SAVOIA (STR.)* 1 485 10 4.850 100% 100 F. C. RIPENSIA (ALEEA) 1 2.869 9 25.824 100% 101 FELIX (STR.) 1 620 6 3.720 100% 102 FLACĂRA (STR.) 1 504 6 3.025 100% 103 FLORIMUND MERCY (STR.)* 1 172 9 1.548 100% 104 FRANCESCO GRISELINI (STR.)* 1 70 9 630 100% 105 FREDERIC MISTRAL (STR.) 1 576 6 3.457 100% 106 FRIGULUI (STR.) 1 155 7 1.083 100% 107 GĂRII (STR.) 1 1.531 12 18.372 100% 108 GAVRIIL MUSICESCU (STR.) 1 4.578 6 27.466 100% 109 GENERAL GHEORGHE DOMĂŞNEAN (P-TA.) 1 460 12 5.516 100% 110 GENERAL ION DRAGALINA (BUL.) 1 905 12 10.860 100% 111 GENERAL MAGHERU (STR.) 1 738 6 4.428 100% 112 GENERAL PRAPORGESCU (STR.)* 1 89 10 890 100% 113 GENERAL TRAIAN DODA (STR.)* 1 95 10 950 100% 114 GENERAL VIRGIL ECONOMU (P-TA.) 1 84 6 506 100% 115 GEORGE COŞBUC (STR.) 1 149 6 895 100% 116 GEORGE ENESCU (STR.) 1 186 6 1.118 100% 117 GEORGE GEORGESCU (STR.) 1 418 6 2.507 100% 118 GEORGE POP DE BĂSEŞTI (STR.) 1 439 12 5.262 100%

2/5

119 GHEORGHE ADAM (STR.) 1 950 12 11.400 100% 120 GHEORGHE BARIŢIU (STR.) 1 490 6 2.943 100% 121 GHEORGHE DIMA (STR.) 1 491 12 5.890 100% 122 GHEORGHE DOJA (STR.) 1 952 12 11.419 100% 123 GHEORGHE LAZĂR (STR.) 1 1.499 17 25.488 100% 124 GHEORGHE ŢIŢEICA (STR.) 1 641 5 3.205 100% 125 GHIRODEI (CAL.) 1 1.761 6 10.567 100% 126 GLAD (STR.) 1 1.349 7 9.440 100% 127 GRĂDINII (STR.) 1 621 7 4.347 100% 128 GRIGORE ALEXANDRESCU (STR.) 1 3.726 7 26.081 100% 129 HECTOR (STR.) 1 273 4 1.091 100% 130 HERCULANE (STR.) 1 1.117 7 7.821 100% 131 HOLDELOR (STR.) 1 862 14 12.070 100% 132 IANCU HUNIADE (P-TA.) 1 350 6 2.100 100% 133 IANCU VĂCĂRESCU (STR.) 1 660 7 4.621 100% 134 IEPURELUI (STR.) 1 243 4 973 100% 135 INDEPENDENŢEI (STR.) 1 334 7 2.338 100% 136 INDUSTRIEI (BUL.) 1 650 6 3.900 100% 137 ÎNFRĂŢIRII (STR.) 1 316 6 1.898 100% 138 IOAN PLAVOŞIN (STR.) 1 350 7 2.450 100% 139 IOAN SLAVICI (STR.) 1 1.601 7 11.207 100% 140 ION BARAC (STR.) 1 571 14 8.001 100% 141 ION C. BRĂTIANU (BUL.) 1 600 14 8.400 100% 142 ION IONESCU DE LA BRAD (STR.) 1 1.387 7 9.707 100% 143 ION MIHALACHE (STR.) 1 456 7 3.194 100% 144 IONEL I. C. BRĂTIANU (P-TA.) 1 225 7 1.575 100% 145 IOSIF VULCAN (STR.) 1 518 6 3.108 100% 146 ISMAIL (STR.) 1 1.003 4 4.011 100% 147 IULIAN GROZESCU (STR.) 1 350 6 2.100 100% 148 IULIU MANIU (BUL.) 1 840 14 11.761 100% 149 IULIU MANIU (P-TA.) 1 138 7 963 100% 150 IZLAZ (STR.) 1 1.400 7 9.800 100% 151 J. H. PESTALOZZI (STR.) 1 692 14 9.695 100% 152 JIUL (STR.) 1 175 6 1.052 100% 153 JOHANN NEPOMUK PREYER (STR.) 1 656 6 3.937 100% 154 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (STR.)* 1 45 8 360 100% 155 KARLSRUHE (P-TA.) 1 280 6 1.680 100% 156 LACULUI (STR.) 1 847 6 5.085 100% 157 LAURIAN AUGUST TREBONIU (STR.) 1 250 7 1.750 100% 158 LEONARDO DA VINCI (P-TA.) 1 113 7 788 100% 159 LIBERTĂŢII (P-TA.)* 1 12.000 100% 160 LIEGE (STR.) 1 465 7 3.257 100% 161 LINIŞTEI (STR.) 1 850 7 5.950 100% 162 LIVIU REBREANU (BUL.) 1 4.100 14 57.400 100% 163 LORENA (STR.) 1 1.352 7 9.463 100% 164 LT. OVIDIU BALEA (STR.) 1 1.242 7 8.694 100% 165 LUCIAN BLAGA (STR.)* 1 162 11 1.706 100% 166 LUDWIG VAN BEETHOVEN (STR.) 1 222 6 1.332 100% 167 LUGOJULUI (STR.) 1 776 6 4.658 100% 168 LUGOJULUI (CAL.)** 1 4.601 14 64.414 100% 169 LUNCANI (STR.) 1 650 6 3.900 100% 170 MĂRĂŞEŞTI (STR.) 1 486 9 4.374 100% 171 MĂRĂŞTI (P-TA.) 1 192 11 2.016 100% 172 MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU (STR.) 1 1.439 7 10.076 100% 173 MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN (STR.) 1 1.431 7 10.014 100% 174 MARGINII (STR.) 1 1.458 4 5.830 100% 175 MARTIN LUTHER (STR.) 1 231 4 924 100% 176 MARTIR DUMITRU JUGĂNARU (STR.) 1 756 7 5.293 100% 177 MARTIR IANOŞ PARIS (INTR.) 1 267 7 1.868 100% 178 MARTIR IOAN STANCIU (STR.) 1 521 7 3.646 100% 179 MARTIR MARIUS CIOPEC (STR.) 1 349 7 2.446 100% 180 MARTIRILOR 1989 (CAL.) 1 2.300 14 32.200 100% 181 MĂTĂSARILOR (STR.) 1 635 6 3.812 100%

3/5

182 MEDICINEI (STR.) 1 170 6 1.020 100% 183 MICHELANGELO (STR.) 1 550 14 7.700 100% 184 MIHAI EMINESCU (BUL.) 1 1.144 6 6.866 100% 185 MIHAI VITEAZU (BUL.) 1 774 14 10.831 100% 186 MIHAIL KOGĂLNICEANU (STR.) 1 450 12 5.400 100% 187 MIRCEA ELIADE (P-TA.) 1 19 7 131 100% 188 MIRESEI (STR.) 1 263 7 1.839 100% 189 MOŞNIŢEI (CAL.) 1 1.400 6 8.400 100% 190 MUREŞ (STR.) 1 3.609 6 21.657 100% 191 NERA (STR.) 1 515 6 3.090 100% 192 NICOLAE ANDREESCU (STR.) 1 1.205 6 7.230 100% 193 NICOLAE BĂLCESCU (P-TA.) 1 215 14 3.010 100% 194 NICOLAE TITULESCU (SPL.) 1 3.447 7 24.132 100% 195 NICU FILIPESCU (STR.) 1 415 6 2.488 100% 196 NIKOLAUS LENAU (STR.) 1 166 6 994 100% 197 NISTRULUI (SPL.) 1 992 6 5.952 100% 198 NUFĂR (STR.) 1 543 4 2.171 100% 199 OFCEA (STR.) 1 314 6 1.886 100% 200 OGLINZILOR (STR.) 1 617 6 3.704 100% 201 OITUZ (STR.) 1 350 14 4.900 100% 202 ORĂŞTIE (STR.) 1 463 4 1.852 100% 203 ORAVIŢA (STR.) 1 218 4 871 100% 204 OVIDIU COTRUŞ (STR.) 1 2.760 6 16.558 100% 205 PĂDUREA VERDE (ALEEA) 1 1.644 6 9.866 100% 206 PALANCA (STR.) 1 63 6 377 100% 207 PALMIERILOR (STR.) 1 622 4 2.486 100% 208 PANSELELOR (STR.) 1 700 4 2.799 100% 209 PARIS (STR.) 1 303 7 2.121 100% 210 PAUL CHINEZUL (STR.) 1 191 6 1.145 100% 211 PELICANULUI (STR.) 1 545 4 2.180 100% 212 PENEŞ CURCANUL (SPL.) 1 417 6 2.501 100% 213 PETOFI SANDOR (P-TA.) 1 155 6 933 100% 214 PIATRA CRAIULUI (STR.) 1 209 6 1.254 100% 215 PINDULUI (STR.) 1 501 4 2.005 100% 216 POLONĂ (STR.) 1 3.853 6 23.118 100% 217 POMICULTURII (STR.) 1 867 7 6.071 100% 218 POPA ŞAPCĂ (STR.) 1 530 7 3.708 100% 219 PRAHOVA (STR.) 1 194 6 1.163 100% 220 PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA (STR.) 1 250 6 1.500 100% 221 PROF. ANTON KATHREIN (INTR.) 1 216 4 864 100%

222 PROF. DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU (STR.) 1 930 7 6.510 100% 223 PROTOPOP MELEŢIE DRĂGHICI (SPL.) 1 527 6 3.164 100% 224 REGELE CAROL I (BUL.) 1 708 7 4.958 100% 225 REGELE FERDINAND I (BUL.) 1 598 14 8.372 100% 226 REGINA MARIA (P-TA.) 1 174 6 1.045 100% 227 REPUBLICII (BUL.) 1 1.465 14 20.515 100% 228 REVOLUŢIEI DIN 1989 (BUL.) 1 729 14 10.211 100% 229 ROMANILOR (P-TA.) 1 254 6 1.524 100% 230 ROMULUS (STR.) 1 884 6 5.306 100% 231 ROZELOR (STR.) 1 957 6 5.745 100% 232 RUDOLF WALTER (STR.) 1 1.021 4 4.083 100% 233 RUSSU ŞIRIANU (STR.) 1 1.133 6 6.800 100% 234 ŞAGULUI (CAL.) 1 7.100 14 99.400 100% 235 SĂNĂTĂŢII (ALEEA) 1 528 6 3.168 100% 236 SEVER BOCU (CAL.) 1 2.708 14 37.911 100% 237 SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL (STR.) 1 1.092 14 15.290 100% 238 SFÂNTA MARIA (P-TA.) 1 185 12 2.215 100% 239 SFÂNTUL GHEORGHE (P-TA.)* 1 2.645 100% 240 SFÂNTUL IOAN (STR.) 1 210 7 1.470 100% 241 SIEMENS (STR.) 1 984 6 5.906 100% 242 SIMION BĂRNUŢIU (STR.) 1 1.061 18 19.093 100% 243 STAN VIDRIGHIN (CAL.) 1 1.770 14 24.780 100%

4/5

244 STEAUA (STR.) 1 643 6 3.860 100% 245 ŞTEFAN CEL MARE (STR.) 1 814 4 3.257 100% 246 ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF (STR.) 1 507 14 7.096 100% 247 STUDENŢILOR (ALEEA) 1 380 6 2.279 100% 248 SUDULUI (BUL.) 1 1.282 6 7.691 100% 249 SURORILE MARTIR CACEU (STR.) 1 1.102 7 7.713 100% 250 TAKE IONESCU (BUL.) 1 1.259 18 22.663 100% 251 TIBERIU BREDICEANU (ALEEA) 1 76 6 455 100% 252 TIGRULUI (STR.) 1 711 4 2.845 100% 253 TINERETULUI (P-TA.) 1 94 6 565 100% 254 TORAC (STR.) 1 1.200 7 8.400 100% 255 TORONTALULUI (CAL.) 1 5.605 12 67.261 100% 256 TRAIAN (P-TA.) 1 307 12 3.686 100% 257 TUDOR VLADIMIRESCU (SPL.) 1 2.145 12 25.740 100% 258 UNIRII (P-TA.)* 1 16.650 100% 259 URSENI (CAL.) 1 3.150 6 18.900 100% 260 UZINEI (STR.) 1 477 6 2.860 100% 261 VĂLIŞOARA (STR.) 1 796 6 4.773 100% 262 VASILE ALECSANDRI (STR.)* 1 1.843 100% 263 VASILE GOLDIŞ (STR.) 1 322 6 1.933 100% 264 VASILE PÂRVAN (BUL.) 1 814 14 11.398 100% 265 VENUS (STR.) 1 615 4 2.461 100% 266 VICTOR BABEŞ (BUL.) 1 808 6 4.850 100% 267 VICTOR HUGO (STR.) 1 942 6 5.652 100% 268 VICTORIEI (P-TA.) 1 48 14 675 100%

TOTAL (in metri patrati) : 242.472 2,156.847

ȘEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CORAS DANIEL ROMINU MARIUS

5/5

Atasament: Anexa_1.pdf

Page 1 of 6

Anexa nr. 1 la HCL nr. .................. MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL SALUBRIZARE

OPORTUNITATEA DECIZIEI DE DELEGARE

PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT AL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE

ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

1. Cerințele studiului de oportunitate Obiectul prezentului studiu de oportunitate îl constituie analiza situației actuale a

salubrizării componenta deszăpezire în municipiul Timișoara și oportunitatea deciziei de delegare a gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț. Rezultatele studiului de oportunitate vor stabili procedura de delegare a serviciului public de deszăpezire, beneficiarii serviciului fiind cetățenii municipiului Timișoara. Obiective ce se au în vedere:

a) Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor și protecția sănătății populației; b) Asigurarea calității și continuității serviciilor; c) Securitatea serviciului d) Dezvoltarea durabilă Promovarea delegării gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe

căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara, este determinată în principal de:

- necesitatea asigurării și îndeplinirii obiectivelor în materie; - identificarea și implementarea unor modalități eficiente (impuse în sarcina operatorilor economici responsabili) pentru îndeplinirea obiectivelor privind gestiunea serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara.

2. Descriere generală a municipiului Timișoara

Municipiul Timișoara reprezintă cel mai important pol economic, social și industrial din județ și din regiune, un oraș modern cu o intensă viață economică și culturală.

Populaţia stabilă în municipiul Timişoara, conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 2011 este de 319.279 locuitori.

Descrierea condițiilor climaterice: orașul Timișoara este situat în zona de câmpie-șes la altitudine de 90 m; este caracterizat de un climat dominant temperat continental moderat, cu ușoare influențe mediteraneene din sud-est. Temperatura medie anuală variază între 10°C și 11°C în zona joasă de câmpie, precipitațiile sunt mai abundente în perioadele mai-iulie și noiembrie-decembrie, cu o medie anuală de 649 l/mp.

3. Prezentarea situației actuale privind activitățile de salubrizare componenta

deszăpezire În cadrul UAT Municipiul Timișoara este organizat și funcționează Biroul Salubrizare

subordonat Administratorului Public, care acoperă totalitatea acțiunilor și activităților prin

Page 2 of 6

care se asigură salubrizarea stradală a domeniului public și activitățile de deszăpezire pe raza municipiului Timișoara.

În prezent contractele de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora pe timp de polei sau de îngheţ pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timişoara, încheiate între Municipiul Timișoara și Retim Ecologic Service SA, respectiv Drumuri Municipale SA au încetat la data de 30.04.2018. Următoarele activități constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază pentru prestarea serviciului de deszăpezire:

- Curățat manual zăpadă - Curățat manual gheață - Curățat mecanizat zăpadă și gheață - Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu

(CaCl2) - Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de clorură de sodiu -sare

(NaCl) cu inhibitor - Împrăștiat manual material antiderapant - Împrăștiat mecanic material antiderapant - Încărcat și transportat zăpadă și gheață - Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

Activitatea de deszăpezire în municipiul Timișoara, aglomerare urbană cu peste 300.000 de locuitori, trebuie să se desfășoare, în perioada sezonului de iarnă, în mod continuu, fără întreruperi, sincope în funcționare, pentru asigurarea și menținerea în stare practicabilă a căilor de circulație și a trotuarelor de pe raza Municipiului Timișoara, pe întreg parcursul iernii, în vederea satisfacerii nevoilor comunității locale.

Cheltuielile cu deszăpezirea variază funcție de cantitatea de precipitații căzute în fiecare an.

4. Cerințe organizatorice minimale Operatorul serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și

menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara, va asigura: a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind protecția sănătății publice, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor în aria de activitate; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanţă precizați în prezentul Caiet de sarcini și îmbunătățirea, în mod continuu, a calității serviciului prestat; d) furnizarea, în termenul solicitat, autorității administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate, accesul la documentele/documentaţiile şi la actele individuale, pe baza cărora prestează serviciul, în condiţiile legii; e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public de deszăpezire; f) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare; g) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii, executate cu forţe proprii şi cu terţi; h) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; i) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

Page 3 of 6

j) întocmirea Jurnalului de activitate pe timp de iarnă și comunicarea acestuia autorității contractante; k) personalul de deservire operativă necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; l) conducerea operativă a activității şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; m) o dotare proprie cu utilaje şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor, în condiţiile stabilite prin contract; n) deține capacitatea tehnică minimă necesară, în vederea obținerii Licenței conform HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice; o) alte cerinţe specifice stabilite de către autoritatea contractantă.

Obținerea și menținerea pe toată perioada prestării activităţii a următoarelor documente: - Licența necesară pentru prestarea activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (denumită A.N.R.S.C), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

5. Impactul social Principalii beneficiari direcți ai implementării prestării serviciului de deszăpezire sunt

cetățenii municipiului Timișoara. Activitatea de deszăpezire constituie unul dintre aspectele cu care se confruntă anual

municipalitatea. Timișoara se regăsește din punct de vedere geografic într-o zonă cu puține influențe extreme ale perioadei din sezonul rece.

Serviciile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara, are ca scop principal realizarea şi menţinerea în funcțiune a căilor publice de comunicaţie, în vederea ridicării gradului de confort citadin și evitării producerii unor evenimente nedorite datorate fenomenelor meteorologice din sezonul rece.

Prestatorul de servicii este încurajat să angajeze personal calificat și necalificat pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de șomeri și implicit, la o creștere a puterii de cumpărare în oraș.

Astfel, cetățenii vor beneficia de un sistem care reprezintă o serie de avantaje, și anume:

- Creșterea gradului de accesibilitate a drumurilor publice și căilor de cirulație; - Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia de o

îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populației; - În perioada operațională, impactul asupra mediului social și economic va fi

semnificativ pozitiv datorită creării de noi locuri de muncă; - Creșterea nivelului de trai și a calității vieții. Municipiul Timișoara, bine dezvoltat din punct de vedere economic, are un puternic

impact asupra circulației rutiere și pietonale pe parcursul întregului an, ca urmare, nivelul de curățare al zăpezii și de combatere a poleiului de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora, este determinat, într-o mare măsură, şi de agenţii economici, care au obligaţia să intervină și să asigure un grad de curățare optim al zonelor adiacente, de populaţie care reprezintă unul dintre cei mai importanţi actori în acest proces și a municipalității care trebuie să intervină prompt, fără sincope și intârzieri.

6. Impactul asupra mediului

Page 4 of 6

Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene și care să corespundă normelor naționale și ale UE referitoare la mediu, este posibilă numai cu investiții adecvate în dotări performante corespunzătoare și cu asigurarea de personal suficient și adecvat pregătit din punt de vedere profesional.

Dotarea cu utilaje performante va duce la scăderea nivelului de poluare a orașului contribuind astfel la protecția atmosferei. În plus, operatorii vor trebui să asigure întreținerea echipamentelor în stare bună de funcționare pe întreaga durată a contractelor.

Utilizarea unor materiale antiderapante precum clorură de sodiu (sare), clorura de calciu reprezintă cea mai bună alegere pentru menținerea în stare funcțională a drumurilor pe timpul iernii în acțiunile de deszăpezire, dar mai ales în protecția împotriva înghețului/poleiului. Acestea au o acțiune remanantă de cca. 72 ore și sunt eficiente la temperaturi scăzute până la -40°C.

Aceste materiale antiderapante topesc cu ușurintă gheața și zăpada de pe străzi, trotuare, parcări, alei, etc. și sunt ideale pentru parcări subterane, rampe, suprafețe în pantă.

Produsele sunt sigure și prietenoase cu mediul, fără restricții la transport și mult mai puțin corozive față de cele pe bază de clorura de sodiu.

Comparativ cu alte produse similare utilizate în procesul de deszăpezire clorura de calciu este mult mai bine tolerată de oameni (mâini, piele, îmbrăcăminte, încălţăminte), de mediul ambiant şi de echipamentele utilizate pentru împrăştierea acestora.

7. Aspecte instituționale Prin delegarea gestiunii prestării serviciului public de deszăpezire se urmărește

îmbunătățirea standardelor serviciilor publice locale, în special cele care privesc activitățile de deszăpezire a municipiului:

1. Curățatul manual al zăpezii 2. Curățatul manual al gheții 3. Curățatul mecanizat al zăpezii și al gheații 4. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de clorură de calciu 5. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de clorură de sodiu -sare cu

inhibitor 6. Împrăștiatul manual de material antiderapant 7. Împrăștiatul mecanic de material antiderapant 8. Încărcat și transportat zăpadă și gheață 9. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

Modalitatea de atribuire a Acordului – cadru privind ,,Delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoaraˮ este prin licitație deschisă (on-line). Această modalitate de atribuire respectă procedura de achiziție publică prevăzută de legislația în materie fiind considerată cea mai avantajoasă pentru autoritatea contractantă.

Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara, este de 4 ani numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

O caracteristică importantă pentru ”delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara”, prin acord cadru de servicii, o reprezintă cazul în care necesitatea autorităţii contractante are un caracter repetitiv, prevăzut cu limite minimale şi maximale pentru o perioadă determinată, de până la 4 ani, o soluţie comodă şi la îndemână ar fi aplicarea acestui tip de procedură specială de achiziţie publică. Acordul-cadru va permite autorităţilor contractante atribuirea de contracte subsecvente, în funcţie de necesităţile

Page 5 of 6

concrete ale autorităţilor contractante, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord. Prin această modalitate de achiziţionare, autoritatea, stabilindu-şi nişte limite de contractare, va elimina stresul iniţierii unei noi proceduri pentru cantităţile suplimentare. Un alt element specific este dat de posibilitatea semnării acordul-cadru, fără ca autoritarea să deţină resursele necesare achiziţionării.

8. Impactul financiar Durata de delegare a serviciului este de 4 ani, conform legislației în vigoare. Structura și nivelul tarifelor de de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și

menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara practicate de operator vor fi stabilite prin metode competitive (procedura de achiziţie publică) și vor reflecta costul efectiv al prestației.

a) Cantități previzionate În baza acordului-cadru vor fi prestate serviciile de de curățare și transport al zăpezii

de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara, în conformitate cu cerințele impuse în Caietul de sarcini și anexele la acesta. Cantitățile minime și maxime pe care urmează să se presteze serviciul, pe tipuri de activități, sunt prezentate în Tabelul nr. 1:

Tabel nr. 1 În calculul suprafețelor prevăzute în Tabelul nr. 1, coloanele 2 și 3, s-a folosit ca

documentație de bază Nomenclatorul stradal al Municipiului Timișoara din care s-au constituit anexele nr. 1 și nr. 2 la caietul de sarcini, care cuprind străzile și stațiile mijloacelor de transport în comun pe care se prestează serviciul. Străzile pe care se va presta serviciul de deszăpezire sunt defalcate în funcție de gradul de prioritate, după cum urmează:

Nr. crt.

Activitatea

Cantitate minimă contract

subsecvent (mp)

Cantitate maximă contract

subsecvent (mp)

0 1 2 3 1. Curățat manual zăpadă (10% din anexa 1 si

100% din anexa 2) 371.068,00 5.937.088,00

2. Curățat manual gheață (10% din anexa 1 si 100% din anexa 2)

371.068,00 2.226.408,00

3. Curățat mecanizat zăpadă și gheață (90% din anexa 1)

3.143.412,00 125.736.480,00

4. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de sare cu inhibitor (50% din anexa 1- grad de prioritate 1)

1.078.423,50 4.313.694,00

5. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de calciu (10% din anexa 1 - grad de prioritate 1)

215.684,70 647.054,10

6. Împrăștiat manual material antiderapant (10% din anexa 1 si 100% din anexa 2)

371.068,00 3.710.680,00

7. Împrăștiat mecanic material antiderapant (90% din anexa 1)

3.143.412,00 31.434.120,00

8. Încărcat și transportat zăpadă și gheață 5.000 10.000 9. Curățat guri de scurgere din rețeaua de

canalizare 2.000 2.950

Page 6 of 6

- Grad de prioritate 1: sunt cuprinse străzile pe care se va interveni în prima etapă cu utilaje multifuncționale de capacitate mare și cu utilaje de capacitate redusă

- Grad de prioritate 2: sunt cuprinse străzile pe care se va interveni în a doua etapă cu utilaje multifuncționale de capacitate mare sau după caz de capacitate redusă Cantitățile sunt calculate pentru fiecare activitate în parte, plecând de la suprafețele

prevăzute în anexele caietului de sarcini, ținându-se cont de perioada de desfășurare a lucrărilor și de frecvența acestora, după un anumit algoritm de calcul.

b) Tariful estimat, prevăzut în Tabelul nr. 2, s-a determinat pe baza tarifului practicat în anul 2017 de către operatorii de prestări servicii, la care s-a aplicat rata inflației corespunzătoare anului 2018, de 4,68%. Tarifele luate în calcul sunt tarifele practicate de operatorii economici: Drumuri Municipale Timișoara SA și Retim Ecologic Service SA care au avut încheiate contracte cu Municipiul Timișoara.

Tabel nr. 2

T1

2018 T2

2018 T3

2018 T4

2018 Media 2018

Ţinta 2,5 Efectiv/ Prognoză**(%) 5,0 5,2 4,9 3,6 4,68 taxe constante* (%) 4,7 4,9 4,8 3,5 Interval de incertitudine (%) - ±0,5 ±0,9 ±1,2

* Exclude impactul de runda I al modificărilor operate la nivelul cotei TVA, al accizelor și al unor taxe nefiscale ** sfârşit de perioadă Sursa: INS, calcule BNR

9. Concluzii Rezultatele studiului de oportunitate justifică necesitatea și oportunitatea deciziei de

delegare a gestiunii serviciului public de deszăpezire în municipiul Timișoara. Acordul-cadru va permite autorităţilor contractante atribuirea de contracte

subsecvente, în funcţie de necesităţile concrete ale municipalității, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord, fără iniţierea unei noi proceduri pentru cantităţile suplimentare și fără ca autoritarea să deţină resursele necesare achiziţionării.

Prin Acordul-cadru, se va realiza un raport calitate/preț cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului (4 ani) și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

Structura și nivelul tarifelor practicate de operator vor reflecta costul efectiv al prestației conform prevederilor legale în vigoare.

Decizia de delegare prin Acordul-cadru pentru serviciul public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timișoara astfel propus, este fezabil din punct de vedere economic, prin prisma celor enunțate anterior privind resursele financiare necesare derulării serviciului. ȘEF BIROU SALUBRIZARE, CONSILIER, CORAȘ DANIEL TRAPCEA CĂLINA