keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 217/03.05.2012 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

03.05.2012

Hotararea Consiliului Local 217/03.05.2012
pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2012 - 10764/02.05.2012 - al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/22.07.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct. 7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SORIN CHIRA

Atasament: Anexa_referat.pdf

Anexă la Referat nr. SC 2012 -10764/02.05.2012

Pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

La art. 40 alin.1, după lit. c) se introduc literele (d) şi (e) cu următorul

cuprins: - lit. d) Lipirea sau distribuirea de către organizatorii de evenimente artistice,

culturale, sportive sau alte manifestări, persoane fizice sau juridice, direct sau prin intermediul altor persoane a posterelor, afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât cele autorizate.

- lit. e) Neîndepărtarea de către organizatorii de evenimente artistice, culturale, sportive sau alte manifestări, persoane fizice sau juridice, în termen de 15 zile după desfăşurarea evenimentului a posterelor, afişelor sau anunţurilor publicitare aplicate cu ocazia organizării evenimentului.

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMIŞOARA

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU

Serv. Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal Şef. Serv. MARIANA NAGY

Atasament: Anexa_HCL.pdf

Anexă la HCL nr._____/________

Pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

La art. 40 alin.1, după lit. c) se introduc literele (d) şi (e) cu următorul

cuprins: - lit. d) Lipirea sau distribuirea de către organizatorii de evenimente artistice,

culturale, sportive sau alte manifestări, persoane fizice sau juridice, direct sau prin intermediul altor persoane a posterelor, afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât cele autorizate.

- lit. e) Neîndepărtarea de către organizatorii de evenimente artistice, culturale, sportive sau alte manifestări, persoane fizice sau juridice, în termen de 15 zile după desfăşurarea evenimentului a posterelor, afişelor sau anunţurilor publicitare aplicate cu ocazia organizării evenimentului.

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMIŞOARA

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU

Serv. Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal Şef. Serv. MARIANA NAGY

Atasament: Referat.pdf

                                                                                                                                                   Cod   FP 53 – 01, ver.1 

ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA  DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082  Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311  Tel./Fax: +40‐256‐246112;  E‐mail : [email protected]  

Web : www.polcomtim.ro  

 

Nr. 1676/ 27.04. 2012   SC 2012 ‐   _______/___________2012                                                  A P R O B A T 

                                                                                                              PRIMAR                                                                                       DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU   

  R E F E R A T 

   

privind   completarea  Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.  371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul 

Municipiului Timişoara.   

  Prin Hotărârea  Consiliului  Local  al Municipiului  Timişoara  nr.  371,  adoptată  în 

data  de  30.10.2007  a  fost  reglementată  problematica  constatării  şi  sancționării  contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara. 

De  la  data  adoptării  hotărârii  şi  până  în  prezent,  au  apărut  situații  noi,  fapte  a  căror  săvârşire  pot  fi  considerate  contravenții  la  normele  care  reglementează  gospodărirea municipiului. 

O  situație  aparte  reprezintă  cazurile  în  care  cu  ocazia  organizării  unor  evenimente cultural‐artistice, sportive sau alte manifestări de amploare aspectul estetic   al oraşului este  afectat datorită numărului mare de afişe, postere, anunțuri publicitare   lipite în  diferite locuri neautorizate,  în principal în zonele centrale ale oraşului, afişe ce  promovează evenimentele  ce urmează a avea loc.  

Deşi  au  fost  organizate  din  partea  Direcției  Poliției  Locale  Timişoara  diverse  acțiuni  şi au fost aplicate sancțiuni persoanelor ce aplicau respectivele afişe şi postere,  fenomenul nu a putut fi stopat  întrucât  prevederile legale actuale  nu prevăd sancțiuni  pentru organizatorii de evenimente deşi   aceştia sunt   principalii   responsabili pentru  situația  creată  prin  promovarea  evenimentului.  Astfel  că  se  impune  de  urgență  adoptarea  unor  prevederi  legale  în  acest  sens  pentru  reglementarea  activității  de  publicitate şi responsabilizarea organizatorilor de evenimente.  

Având în vedere aceste aspecte,  şi ținând seama de prevederile art. 2 alin. 2 din  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, potrivit cărora „ prin hotărâri 

                                                                                                                                                   Cod   FP 53 – 01, ver.1 

ale  autorităților  administrației  publice  locale  sau  județene  se  stabilesc  şi  se  sancționează contravenții în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt  stabilite atribuții prin lege,  în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite  contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului”, propunem  completarea   Anexei  la  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  371/30.10.2007  privind  constatarea  şi  sancționarea  contravențiilor  pe  teritoriul  Municipiului  Timişoara,  conform  Anexei  prezentului referat. 

     

    DIRECTOR EXECUTIV                                                           Jr. DORU SPĂTARU                                                                                                                                                                                                                                     

        AVIZAT JURIDIC                                                                                                      MIRELA LASUSCHEVICI   

   

Întocmit           

               SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII                                  ŞI AFIŞAJ STRADAL                            Şef  Serv. MARIANA NAGY                                                                                                                                                                    COSILIER JURIDIC                                                                                                                         MARIN BLAJIN