keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 62/03.08.2012 privind trecerea imobilului situat în Timişoara Bv. Gen. Dragalina nr. 2, înscris în CF nr.427521 Timişoara, CF vechi 30 cu top nr.17156, 17157, din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara în vederea efectuării unui schimb de proprietăţi

03.08.2012

Hotararea Consiliului Local 62/03.08.2012
privind trecerea imobilului situat în Timişoara Bv. Gen. Dragalina nr. 2, înscris în CF nr.427521 Timişoara, CF vechi 30 cu top nr.17156, 17157, din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara în vederea efectuării unui schimb de proprietăţi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2012-18449/31.07.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Episcopiei Romano -Catolice de Timişoara cu nr. SC2011-13590/24.06.2011;
Având în vedere adresa cu nr. 8382/20.07.2012 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. DP2012-4462/20.07.2012 - a Consiliului Judeţean Timiş;
Având în vedere prevederile art.112 alin 6 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 7/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 10 alin 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a imobilului situat în Timişoara în Bv. Gen. Dragalina nr. 2, înscris în CF nr.427521 Timişoara, CF vechi 30 cu top nr.17156,17157;
Art. 2: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 7/26.06.2012, să negocieze cu Ordinul Călugăriţelor de la Notre - Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, schimbul de proprietăţi constând în imobile - construcţii şi teren situate in Timişoara Bv. Gen. Dragalina nr. 2 proprietatea privată a Municipiului Timişoara respectiv Bv. Gen. Dragalina nr. 8 proprietatea privată Ordinului Călugăriţelor de la Notre Dame.

Art. 3: Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea avizului conform al Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 7/26.06.2012.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş- hotărârea în original;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Episcopiei Romano-Catolică de Timişoara;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU NICOLAE ROBU BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE Nr. ………………………………………..

REFERAT

Privind trecerea imobilului situat în Timişoara Bv. Gen. Dragalina nr. 2, înscris în CF nr.427521Timişoara, CF vechi 30 cu top nr.17156, 17157, din domeniul public al Municipiului

Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara în vederea efectuări unui schimb de proprietăţii

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Direcţia Patrimoniu privind posibilitatea efectuări unui schimb de proprietăţi între Municipiul Timişoara şi Ordinul Călugăriţelor de la Notre Dame prin Episcopia Romano Catolică Timişoara, constând în următoarele imobile: 1. Imobilul situat în Bv. Gen. Dragalina nr. 8- clădire D+P+2E cu 42% pci şi 911/3745 mp teren construit şi 667/3745mp teren neconstruit înscris în CF nr.425407-C1-U2 Timişoara CF vechi nr. 145943 top. nr. 17150/2/I , proprietatea Ordinului Călugăriţelor de la Notre Dame, redobândit prin Decizia de restituire nr.1387/17.07.2007, emisă în baza O.U.G. nr. 94/2000 republicată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România. Pentru acest imobil a fost încheiat contract de închiriere pe perioada 17.07.2007-17.07.2012, între Colegiul Tehnic de Vest şi Episcopia Romano - Catolică de Timişoara cu chirie de 13844,00 lei/luna, calculată conform tarifelor prevăzute de HG nr. 1886/2006, modificată şi completată. 2. Imobilul situat în Bv. Gen. Dragalina nr. 2 – clădire D+P+2E şi terenul aferent în suprafaţă totală de 1485 mp, înscris în CF nr.427521Timişoara, CF vechi 30 cu top nr.17156, 17157, este proprietatea publică a municipiului Timişoara; În acest imobil se desfăşoară activitatea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „ Dumitru Ciumăgeanu „ Timişoara, a cărei finanţare se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetul local al Consiliului Judeţean, conform prevederilor art. 110 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Prin adresa nr. SC2011-13590/24.06.2011 Episcopia Romano –Catolică de Timişoara şi-a exprimat acordul de a purta discuţii cu reprezentanţii municipiului Timişoara în vederea perfectării unui schimb de proprietăţi constând în imobilele mai sus menţionate. Prin adresa cu nr. 8382/20.07.2012 înregistrată la municipiul Timişoara cu nr. DP2012- 4462/20.07.2012 Consiliul Judeţean Timiş a solicitat Municipiului Timişoara spaţii pentru mutarea activităţii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „ Dumitru Ciumăgeanu „ Timişoara, a cărei finanţare se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetul local al Consiliului Judeţean. În solicitare se menţionează faptul că au fost vizionate mai multe imobile din reţeaua şcolară aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara, considerând că în incinta Colegiului Tehnic „Ferdinand I”, Timişoara există Căminul nr. 2 cu P+2E cu adresa în str. Renaşteri nr. 24A şi Căminul cu P+4E cu adresa în str. Lorena nr. 35, care întrunesc condiţiile necesare desfăşurări activităţi Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „ Dumitru Ciumăgeanu „ Timişoara. Mutarea activităţi Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „ Dumitru Ciumăgeanu „ Timişoara din imobilul situat în Bv. Gen. Dragalina nr. 2 – teren cu clădire D+P+2E, se necesită pentru Cod.FP53-01, ver1

dezafectarea acestuia de activitatea de utilitate publică, în vederea treceri din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi efectuarea unui schimb de proprietăţi cu Ordinului Călugăriţelor de la Notre Dame care deţin în proprietate imobilul situat în Bv. Gen. Dragalina nr. 8. Având în vedere cele de mai sus;

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de consiliul local care să aprobe: 1. Trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a imobilului situat în Timişoara în Bv. Gen. Dragalina nr. 2, înscris în CF nr.427521Timişoara, CF vechi 30 cu top nr.17156,17157; 2. Împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 7/26.06.2012, să negocieze cu Ordinul Călugăriţelor de la Notre – Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, un schimb de proprietăţi constând în imobile – construcţii şi teren situate in Timişoara Bv. Gen. Dragalina nr. 2 proprietatea privată a Municipiului Timişoara respectiv Bv. Gen. Dragalina nr. 8 proprietatea privată Ordinului Călugăriţelor de la Notre Dame. 3. Hotărârea adoptată intră în vigoare după obţinerea avizului conform al Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului VICEPRIMAR, DIRECŢIA PATRIMONIU

DIRECTOR, Dan Diaconu Martin Staia

ŞEF BIROU ADM IMOBILE Călin Pîrva

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,

Cod.FP53-01, ver1