keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 7/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

26.06.2012

Hotararea Consiliului Local 7/26.06.2012
privind constituirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2012 - 15184/26.06.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 350/29.07.2008 - privind constituirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Hotărârea Consiliului Local nr.66/24.02.2009 - privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 350/29.07.2008, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 379/30.09.2010;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.(c) şi alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se revocă Comisia de negociere cu terţii constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/29.07.2008, modificată succesiv prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/24.02.2009 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 379/30.09.2010.
Art. 2: Se constituie Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara în următoarea componenţă :
preşedinte: - Diaconu Dan Aurel - Viceprimarul Municipiului Timişoara;
membri: - Jenariu Alina - consilier juridic-Serviciul Juridic;
- Ciprian Silviu Cădariu - arhitect şef;
- Smaranda Haracicu - director Direcţia Economică;
- Culita Chis - director Direcţia Tehnica;
- Staia Martin - director Direcţia Patrimoniu;
- Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare;
- Jichici Ciprian - Corneliu - consilier municipal;
- Sandu Constantin - Ştefan - consilier municipal;
- Stoia Traian - Constantin - consilier municipal;
- Caprea Vasile - consilier municipal.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartiment Control Intern;
- Membrilor Comisiei;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU B.S. NR. Nicolae Robu

REFERAT privind constituirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 350/29.07.2008 modificată succesiv prin HCL nr. 66/24.02.2009 şi HCL nr. 379/30.09.2010. s-a aprobat constituirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara in urmatoarea componenta :

preşedinte: - Adrian Orza - viceprimarul Municipiului Timişoara; membrii : - Mirela Lasuschevici - şef Serviciul Juridic;

- Ciprian Silviu Cadariu – arhitect sef; - Smaranda Haracicu - director Direcţia Economică; - Culita Chis - director Direcţia Tehnica; - Nicuşor Constantin Miuţ - director Direcţia Patrimoniu; - Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare; - Smaranda Popa Radovan - consilier municipal; - Ciprian Jichici - consilier municipal; - Pau Radu - Adrian- consilier municipal; - Traian Stoia – consilier municipal.

Ca urmare a schimbărilor survenite în urma alegerilor locale din data de 10.06.2012 şi a schimbării

Viceprimarului Municipiului Timişoara care este şi Preşedintele comisiei, se impune revocarea Comisiei de negociere cu terţii constituită prin HCL nr. 350/29.07.2008, modificată succesiv prin HCL nr. 66/24.02.2009 şi HCL nr. 379/30.09.2010 şi emiterea unei noi Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care este numită Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara. îm următoarea componenţă :

preşedinte: - Diaconu Dan - Viceprimarul Municipiului Timişoara; membri: - Jenariu Alina – consilier juridic-Serviciul Juridic; - Ciprian Silviu Cădariu - arhitect şef; - Smaranda Haracicu - director Direcţia Economică; - Culita Chis - director Direcţia Tehnica; - Staia Martin - director Direcţia Patrimoniu; - Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare;

- ...........................................- consilier municipal; - .......................................... - consilier municipal;

- .......................................... - consilier municipal; -........................................... - consilier municipal;

VICEPRIMAR DIRECTOR Diaconu Dan Martin Staia

ŞEF BIROU A.I., Călin N. Pîrva

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC Cod FP52-02, ver.1