keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 18/27.01.2009 privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal

27.01.2009

Hotararea Consiliului Local 18/27.01.2009
privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-000835/16.01.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se avizează oportunitatea elaborării documentaţiilor de tip Plan Urbanistic Zonal în conformitate cu Avizele Prealabile de Oportunitate întocmite de către Direcţia Urbanism, in urma sedintei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism din luna ianuarie 2009.

Art. 2: Avizele Prealabile de Oportunitate aprobate sunt cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Aviz_3.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 03/20.01.2009 DIRECȚIA URBANISM În urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U32008-006347/12.12.2008 de către beneficiar S.C. MUNTANER S.R.L,, proiectant S.C. TECTONICS ART SR.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a HC.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU,; Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Teritoriul delimitat de constructiile realizate din jurul parcelei 2. a) Categoria funcțională: - existentă — zonă rezidențială cu clădiri P, P+1 - P+2+M, locuinţe individuale si colective, conform HCL 187/2003 - propusă — locuințe colective, funcțiuni complementare şi dotări b) servituți: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - respectarea reglementarilor din PUZ-ul aprobat cu HCL 187/2003 referitoare la aliniamente, retrageri, amplasare pe parcela pentru construcțiile de P+2+M - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantații ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SO! CIURARIU E /D L

Atasament: Aviz_2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 02/20.01.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U92008-007842/10.12.2008 de către beneficiar S.C. REVINVEST S.R.L., proiectant S.C. CD VILA DESIGN S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU:; Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Zona delimitata de str. Călan, Calea Aradului, str. Carei, str. Dej 2. a) Categoria funcțională: - existentă — zonă rezidențială cu clădiri P, P+I, P+2; - propusă — locuințe, funcțiuni complementare şi dotări b) servituți: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - regimul de înălțime se va corela pe întreg tronsonul de la Calea Aradului - imobilele se vor realiza pe limite, cu calcan, sau cu fatade pe toate laturile; - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsa, deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat - accesele vor fi din str. Călan sau str. Carei; - drumurile rezultate vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantații ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Intocmit, DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SO! CIURARIU

Atasament: Aviz_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 01/20.01.2009 DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U22008-006721/13.11.2008 de către beneficiar S.C. MONLANDYS S.R.L,, proiectant S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU,; Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Se va corela cu documentațiile aprobate, se va prezenta documentația in raport cu acestea, în zona cuprinsa intra Calea Lipovei, str. I. Ionescu de la Brad, str. Constructorilor şi prelungirea str. Holdelor prevăzuta prin P.U.G. 2. a) Categoria funcţională: - existentă — zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2, conform H.C.L. 186/2003 - propusă — locuințe, funcțiuni complementare şi dotări b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare in zona studiata: - se recomanda un regim de înălțime mai înalt spre str. Constructorilor, maxim P+4E+Er şi mai jos pe parcele — maxim P+2E; - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsa, deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_6.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 06/20.01.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare SC2008-029660/22.12.2008 de către beneficiar TW CONSTRUCT, proiectant S.C. ATELIER RGS S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea și completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare, în următoarele condiții: 1, Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Terenul delimitat de Calea Lipovei, I.Ionescu de la Brad, str. Horea Creanga 2. a) Categoria funcțională: - existentă — zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2, conform H.C.L. 186/2003 * - propusă — servicii de interes general și funcțiuni complementare locuirii b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - pozitionarea si rezolvarea intersecţiei si Calea Lipovei la patru benzi - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantații-ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus și cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU 3 Cod FP 47-03, ver.

Atasament: Aviz_12.pdf

asr ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 12/20.01.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare SC2009-000888/16.01.2009 de către beneficiar PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, proiectant S.C. DENKSTATT VIENA. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU:; Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic Zonal: Calea Sagului, Ovidiu Cotrus, pana la zonele reglementate de documentatiile aprobate anterior 2. a) Categoria funcțională: - existentă — zona unităţi industriale cu interdicţie temporară de construire până la aprobare PUZ; - propusă — zona industrială b) servituți: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU Cod FP 47-03. ver. l

Atasament: Aviz_11.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 11/20.01.2009 DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U22008-007409/18.12.2008 de către beneficiar S.C. EUROBANAT PETROCHEM-P SRL, SC RED TOP SRL si SC MOTUL SRL, proiectant S.C. ARH-ROM S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTA.TU; Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Terenul delimitat de DN6 Calea Torontalului şi terenurile vecine reglementate cu alte documentații de urbanism aprobate; 2. a) Categoria funcţională: - existentă — zona rezidențială si spaţii comerciale conform PUZ 519/2006 - propusă — servicii de interes general, activități economice industriale nepoluante, depozitare nepoluanta b) servituți: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - corelarea cu documentațiile existente in zona; - reglementarea acceselor si a circulaţiei; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantații ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU Cod FP 47-03. ver. |

Atasament: Aviz_10.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 10/20.01.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U22009-000109/15.01.2009 de către beneficiar S.C. CONSULTANS FOR MANAGEMENT AND INVESTMENT S.R.L., MURANY SANDOR si MURANY ANA, proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU; Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea și completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic Zonal: Cvartalul cuprins între str. Mureş, str. Anişoara Odeanu, str. Emil Cioran, str. Pius Brânzeu 2. a) Categoria funcțională: - existentă — zona de locuințe si funcțiuni complementare + - propusă — locuințe, funcțiuni complementare, servicii şi dotări b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii functiunilor publice lipsa, deficitare din cvartalul ce urmeaza a fi reglementat - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantații ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU 7 2 Cod FP 47-03, ver. |

Atasament: Aviz_9.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 09/20.01.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U92008-007750/05.12.2008 de către beneficiar S.C. The LIVING HOUSE QUALITY BUILDINGS S.R.L., proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU; Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții: 1, Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins intre str. Crizantemelor stânga — dreapta, Budai Deleanu si Tudor Vladimirescu 2.a) Categoria funcţională: - existentă — zona de locuințe si funcțiuni complementare - propusă — locuințe, funcțiuni complementare, servicii şi dotări b) servituţi: 3: Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - stabilirea limitelor de implantare a construcțiilor - zona de implantare nu va merge mai mult de jumătate din adâncimea parcelei - se va păstra atmosfera si tipologia zonei - se va realiza o analiza morfo-tipologica - se va analiza posibilitatea prevederii functiunilor publice lipsa, deficitare din cvartalul ce urmeaza a fi reglementat - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantații ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU TRI Cod FP 47 — 03. ver. 1

Atasament: Aviz_8.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 08/20.01.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U92008-007662/02.12.2008 de către beneficiar S.C. INVERSION CONSTRUCT S.R.L,, proiectant S.C. AC TECTURA SRL. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTA.TU; Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins intre str. Mures, Intrarea Jean Monet, str. Musicescu si Calea Martirilor 2. a) Categoria funcţională: - existentă — zona unitati industriale - propusă — locuințe, funcțiuni complementare, servicii şi dotări b) servituți: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - relaționare cu documentațiile aprobate în zonă - limitarea regimului de înălțime suprateran maxim P+4E+M pentru articularea cu vecinatatile stânga- dreapta; - se va analiza posibilitatea prevederii functiunilor publice lipsa, deficitare din cvartalul ce urmeaza a fi reglementat - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări.ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantații ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic Zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU Cod FP 47-03, ver. |

Atasament: Aviz_7.pdf

" ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 07/20.01.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U22008-007209/10.12.2008 de către beneficiar S.C. BOAVISTA SPORT, proiectant S.C. AEDIFICATORIA S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU; Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins intre Bd. Eroilor de la Tisa, Aleea Sportivilor, Bd. 1 Decembrie, la vest terenul ce urmează a fi trecut in domeniul public, pentru strada; 2, a) Categoria funcţională: - existentă — funcțiuni comerciale și servicii, spații verzi + - propusă — funcțiuni comerciale şi servicii, spații verzi b) servituți: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va studia zona ţinând cont de o posibila extindere, pe viitor, a Sălii de sport Olimpia; - Hotelul Boavista va fi extins cu o lamă in aliniamentul hotelului existent, cu păstrarea unei retrageri necesare pentru a proteja vizual Sala de sport Olimpia; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantații ornamentale și spații verzi compacte in corelare cu H.C.L. 171/2004 Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus și cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU 2 Cod FP 47 — 03. ver. l

Atasament: Aviz_13.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 13/20.01.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U32008-006384/16.12.2008 de către beneficiar CONSILIUL JUDETEAN TIMIS, proiectant S.C. POOLENG SPA Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea CTATU; Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Zona cuprinsă între străzile Paris, Brediceanu, Mărăşti, Bd. Republicii 2. a) Categoria funcţională: - existentă — zonă centrală cu funcțiuni complementare - propusă — instituții de cultura, învățământ, educație b) servituți: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - studierea si reglementarea circulației printr-un studiu de circulație; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU Cod FP 47 — 63, ver, |

Atasament: Aviz_5.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 05/20.01.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U32008-000134/16.01.2009 de către beneficiar BICA IOSIF şi BICA VICTORIA, proiectant S.C. POLIFORM S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTA.TU; Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: De 527/1/13, Inelul IV — Gr. Alexandrescu, la vest si la est relaționarea cu terenurile pentru care există documentații aprobate sau în curs de aprobare 2. a) Categoria funcțională: - existentă — arabil intravilan - propusă — locuințe, funcțiuni complementare, dotări si servicii b) servituţi: rezolvarea servituții acceselor din documentația cu care se invecineaza spre est, 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii functiunilor publice lipsa, deficitare din cvartalul ce urmeaza a fi reglementat - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantații ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. ÎIntocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU Cod FP 47-03, ver. |

Atasament: Aviz_4.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 04/20.01.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U32008-007930/12.12.2008 de către beneficiar S.C. POWERTEK TRAILERS S.R.L,, proiectant S.C. CONICFORM S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU; Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Teritoriul delimitat de DN 69 Calea Aradului la est, HC 290 la sud, De 301 la vest si HCN 109 la nord; 2. a) Categoria funcțională: - existentă — arabil extravilan; + - propusă — servicii, productie si depozitare nepoluanta b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - asigurarea acceselor la DN 69 Calea Aradului - asigurarea utilităţilor - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantații ornamentale şi spații verzi compacte 20% Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU > Cod FP 47 — 03, ver. l