keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 560/16.12.2008 privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 560/16.12.2008
privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008-29120/16.12.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c şi alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se avizează oportunitatea elaborării unui număr de 15 documentaţii de tip Plan Urbanistic Zonal în conformitate cu Avizele Prealabile de Oportunitate întocmite de către Direcţia Urbanism.

Art. 2: Avizele Prealabile de Oportunitate aprobate sunt cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţia Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Cod FP-53-01,ver.1

ROMÂNIA ANEXA 1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA la H.C.L. nr. DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Avizele Prealabile de Oportunitate aprobate sunt: 1. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 01/09.12.2008

- beneficiari - Sfetcu Adrian Mircea, Sfetcu Marius Marcel, Birosek Elisabeta, Goia Gheorghe, Groza Victoria, Şerban Dorian Răzvan;

- proiectant - S.C. TECTONICS house S.R.L. 2. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 02/09.12.2008

- beneficiari Spinu Eugenia, Bihoi Ana, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Bihoi Nicolae Marian

- proiectant S.C. TECTONICS house S.R.L. 3. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 03/09.12.2008

- beneficiar S.C. PROPERTY SPV 2 S.R.L. - proiectant S.C. TECTONICS house S.R.L.

4. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 04/09.12.2008

- beneficiar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. - proiectant S.C. STUDIO ARCA S.R.L.

5. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 05/09.12.2008

- beneficiar Românu Remus - proiectant S.C. MODULUS ARHITECT S.R.L.

6. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 06/09.12.2008

- beneficiar S.C. SAIGEM S.R.L. - proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L

7. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 07/09.12.2008

- beneficiari S.C. MYTAY IMMOBILIARE S.R.L. - proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L.

8. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 08/09.12.2008

- beneficiari S.C. INVERSION CONSTRUCT S.R.L. - proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L.

9. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 09/09.12.2008

- beneficiari S.C. IMOBILIARA GIANNI TONELLI S.R.L. - proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L.

10. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 10/09.12.2008

- beneficiar IOVANOVICI CEDOMIR. - proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L.

11. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 11/09.12.2008

- beneficiari Jurj Petru şi Seifert Lucia - proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L.

Cod FP-53-01,ver.1

12. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 12/09.12.2008

- beneficiari S.C. PATROM S.R.L. - proiectant S.C. POLIFORM S.R.L.

13. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 13/09.12.2008

- beneficiari S.C. KAUFLAND Romania S.R.L. - proiectant B.I.A. Cristian Costache.

14. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 14/09.12.2008

- beneficiari Brege Florian şi Popovici Larisa. - proiectant S.D.R. PROJECT.

15. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 15/09.12.2008

- beneficiari S.C. DEZVOLT REZIDENTIAL S.R.L. - proiectant S.C. STUDIO 3D S.R.L.

DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA Red./Dact S.P.

Atasament: Referat.pdf

Cod FP-53-01,ver.1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. SC 2008-29120/16.12.2008

REFERAT privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de

urbanism Plan Urbanistic Zonal

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Ordonanţa nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere şedinţa C.T.A.T.U din data de 09.12.2008; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea

şi avizarea din punct de vedere urbanistic a următoarelor Avize Prealabile de Oportunitate: 1. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 01/09.12.2008

- beneficiari - Sfetcu Adrian Mircea, Sfetcu Marius Marcel, Birosek Elisabeta, Goia Gheorghe, Groza Victoria, Şerban Dorian Răzvan;

- proiectant - S.C. TECTONICS house S.R.L. 2. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 02/09.12.2008

- beneficiari Spinu Eugenia, Bihoi Ana, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Bihoi Nicolae Marian

- proiectant S.C. TECTONICS house S.R.L. 3. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 03/09.12.2008

- beneficiar S.C. PROPERTY SPV 2 S.R.L. - proiectant S.C. TECTONICS house S.R.L.

4. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 04/09.12.2008

- beneficiar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. - proiectant S.C. STUDIO ARCA S.R.L.

5. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 05/09.12.2008

- beneficiar Românu Remus - proiectant S.C. MODULUS ARHITECT S.R.L.

6. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 06/09.12.2008

- beneficiar S.C. SAIGEM S.R.L. - proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L

7. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 07/09.12.2008

- beneficiari S.C. MYTAY IMMOBILIARE S.R.L. - proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L.

8. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 08/09.12.2008

- beneficiari S.C. INVERSION CONSTRUCT S.R.L.

Cod FP-53-01,ver.1

- proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L. 9. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 09/09.12.2008

- beneficiari S.C. IMOBILIARA GIANNI TONELLI S.R.L. - proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L.

10. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 10/09.12.2008

- beneficiar IOVANOVICI CEDOMIR. - proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L.

11. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 11/09.12.2008

- beneficiari Jurj Petru şi Seifert Lucia - proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L.

12. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 12/09.12.2008

- beneficiari S.C. PATROM S.R.L. - proiectant S.C. POLIFORM S.R.L.

13. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 13/09.12.2008

- beneficiari S.C. KAUFLAND Romania S.R.L. - proiectant B.I.A. Cristian Costache.

14. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 14/09.12.2008

- beneficiari Brege Florian şi Popovici Larisa. - proiectant S.D.R. PROJECT.

15. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 15/09.12.2008

- beneficiari S.C. DEZVOLT REZIDENTIAL S.R.L. - proiectant S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiilor de tip Plan urbanistic zonal cu

respectarea condiţiilor din Avizele Prealabile de Oportunitate prezentate mai sus, cu respectarea legislaţiei în vigoare. DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA AVIZAT JURIDIC, Red./Dact

Atasament: Aviz_1.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 01/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92008-007522/21.11.2008 de

către beneficiari Sfetcu Adrian Mircea, Sfetcu Marius Marcel, Birosek Elisabeta, Goia Gheorghe, Groza Victoria, Şerban Dorian Răzvan, proiectant S.C. TECTONICS house S.R.L.

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Relaţionare cu artera principală Calea Torontalului 2. a) Categoria funcţională: - existentă – teren arabil - propusă – locuinţe, funcţiuni complementare şi dotări b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va corela cu prevederile şi reglementările din P.U.Z. cu caracter Director Nord aprobat cu H.C.L. 325/2005 privind aprobarea "Studiului privind dezvoltarea spaţială în Aglomerarea Urbană Timişoara"; - întru-cât structura majoră a zonei nu este definitivă, se va întocmi o documentaţie de tip P.U.Z. care va cuprinde atât o reglementare majoră de infrastructură tehnică (străzi, utilităţi) cât şi o reglementare corespunzătoare detaliată a proprietăţilor învecinate; - se va genera un domeniu public care să suporte reglementările propuse; - se vor prevedea instituţii şi dotări pentru educaţie, sănatate, sport, cultură, culte; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_2.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 02/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92008-007523/21.11.2008 de

către beneficiari Spinu Eugenia, Bihoi Ana, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Bihoi Nicolae Marian, proiectant S.C. TECTONICS house S.R.L.

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Relaţionare cu artera principală Calea Torontalului 2. a) Categoria funcţională: - existentă – teren arabil - propusă – locuinţe, funcţiuni complementare şi dotări b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va corela cu prevederile şi reglementările din P.U.Z. cu caracter Director Nord aprobat cu H.C.L. 325/2005 privind aprobarea "Studiului privind dezvoltarea spaţială în Aglomerarea Urbană Timişoara"; - întru-cât structura majoră a zonei nu este definitivă, se va întocmi o documentaţie de tip P.U.Z. care va cuprinde atât o reglementare majoră de infrastructură tehnică (străzi, utilităţi) cât şi o reglementare corespunzătoare detaliată a proprietăţilor învecinate; - se va genera un domeniu public care să suporte reglementările propuse; - se vor prevedea instituţii şi dotări pentru educaţie, sănatate, sport, cultură, culte; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_3.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM Nr. 03/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U32008-005958/25.11.2008 de

către beneficiar S.C. PROPERTY SPV 2 S.R.L., proiectant S.C. TECTONICS house S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins între calea ferată, Calea Circumvalaţiunii, str. Coriolan Brediceanu 2. a) Categoria funcţională: - existentă – interdicţie temporară de construire până la aprobarea

unui P.U.Z. - propusă – mixtă – comerţ, instituţii, servicii, birouri, educaţie, locuinţe;

b) servituţi: cale de acces publică adiacentă căii ferate 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - relaţionare transparentă cu limitele cvartalului; - realizarea acceselor conform planşelor prezentate în documentaţia întocmită pentru emiterea avizului prealabil de oportunitate; - analizarea posibilităţii creării unei reţele de drumuri interioare care să facă legătura cu drumul adiacent căii ferate; - drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale care să traverseze cvartalul; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25%; - terase înierbate; - locuri de joacă; - coeficienţi recomandaţi pe parcelă: POTmax= 60% CUTmax = 3,5

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_4.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM Nr. 04/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U22008-007040/28.11.2008 de

către beneficiar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L., proiectant S.C. STUDIO ARCA S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins între str. Armoniei, str. Gr. T. Popa, Unitatea Militară şi Inelul IV 2. a) Categoria funcţională: - existentă – locuinţe şi funcţiuni complementare

- propusă – locuinţe şi funcţiuni complementare şi dotări, locuinţe P+2E/ peste P+2E

b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se vor crea străzi de legătură între str. Armoniei şi str. Gr. T. Popa şi se va reglementa regimul de înălţime de-a lungul acestora; - drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25%; - locuri de joacă; - coeficienţi recomandaţi pe parcelă: POTmax= 40% CUTmax = 2,5

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu

respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit, DIRECŢIA URBANISM

DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_6.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 06/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U22008-006837/18.11.2008 de

către beneficiari S.C. SAIGEM S.R.L., proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins între Bv. Sudului şi Aleea Cristalului 2. a) Categoria funcţională: - existentă – zonă de locuinţe peste P+2E

- propusă – locuinţe peste P+2E, funcţiuni complementare, servicii şi dotări

b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se vor prevedea dotări, servicii şi funcţiuni complementare locuirii; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. - coeficienţi recomandaţi pe parcelă: POTmax= 40% CUTmax = 3

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu

respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit, DIRECŢIA URBANISM

DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_5.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 05/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U32008-005768/13.11.2008 de

către beneficiar Românu Remus, proiectant S.C. MODULUS ARHITECT S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins între str. Cosminului, dr. Ioan Mureşan, Intrarea Vişinului 2. a) Categoria funcţională: - existentă – zonă de locuinţe peste P+2E

- propusă – locuinţe peste P+2E, funcţiuni complementare, servicii şi dotări

b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se vor prevedea dotări, servicii şi funcţiuni complementare locuirii; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. - coeficienţi recomandaţi: POTmax= 40% Regim maxim de înălţime suprateran P+4E+M

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_7.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 07/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U32008-005851/18.11.2008 de

către beneficiari S.C. MYTAY IMMOBILIARE S.R.L., proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins între HC 1627, HPR 1593, str. Parâng, iar la sud terenurile reglementate prin PUD aprobat prin H.C.L. 346/2006 2. a) Categoria funcţională: - existentă – terenuri agricole, zonă inundabilă

- propusă – locuinţe şi funcţiuni complementare b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va corela cu reglementările aprobate prin H.C.L. 346/2006; - se vor reglementa accesele până la arterele principale existente şi vor avea caracter director; - prin P.U.Z. se va stabili oportunitatea echipării edilitare; - zona fiind inundabilă, se va întocmi o hartă de risc; - se vor prevedea dotări, servicii şi funcţiuni complementare locuirii; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. - coeficienţi recomandaţi pe parcelă: POTmax= 40% Regim maxim de înălţime P+2E/M

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu

respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit, DIRECŢIA URBANISM

DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_9.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 09/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92008-007751/05.12.2008 de

către beneficiari S.C. IMOBILIARA GIANNI TONELLI S.R.L., proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L.

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Terenul cuprins între str. Cehov, limita intravilanului municipiului Timişoara, parcela adiacentă la vest şi str. Dimineţii la nord. 2. a) Categoria funcţională: - existentă – locuinţe şi funcţiuni complementare, P – P+2E

- propusă – locuinţe şi funcţiuni complementare b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - deschiderea de noi accese în interiorul cvartalului; - drumurile vor fi domeniu public; - se vor prevedea dotări, servicii şi funcţiuni complementare locuirii, dotări pentru educaţie, sport, sănătate; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă; - coeficienţi recomandaţi pe parcelă: POTmax = 40%

Regim maxim P+2E+M Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu

respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit, DIRECŢIA URBANISM

DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_8.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 08/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92008-007663/02.12.2008 de

către beneficiari S.C. INVERSION CONSTRUCT S.R.L., proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Parcelele aflate la frontul stradal, între Bv. Iuliu Maniu şi str. Crizantemelor 2. a) Categoria funcţională: - existentă – locuinţe şi funcţiuni complementare, P – P+2E

- propusă – locuinţe şi funcţiuni complementare b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se vor reglementa parcelele aflate la frontul străzii Budai Deleanu; - se vor prevedea dotări, servicii şi funcţiuni complementare locuirii; - drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. - coeficienţi recomandaţi pe parcelă: POTmax = 40%

CUTmax = 2,5 Regim maxim P+4E

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu

respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit, DIRECŢIA URBANISM

DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_11.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 11/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92008-007779/08.12.2008 de

către beneficiari Jurj Petru şi Seifert Lucia, proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins între Piaţa Badea Cârţan, Splaiul Peneş Curcanul, zona industrială de la est, parcelele adiacente (inclusiv) spre nord. 2. a) Categoria funcţională: - existentă – locuinţe şi funcţiuni complementare, P – P+2E

- propusă – locuinţe şi funcţiuni complementare, P – P+2E+Er/M b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - drumurile vor fi domeniu public; - se vor prevedea dotări, comerţ, servicii şi funcţiuni complementare locuirii,; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă; - coeficienţi recomandaţi pe parcelă: POTmax = 40%

Regim maxim de înălţime P+2E+Er/M Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu

respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit, DIRECŢIA URBANISM

DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_10.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 10/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92008-007778/08.12.2008 de

către beneficiar IOVANOVICI CEDOMIR., proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins între str. Uzinei, str. Garofiţei, str. Lalelelor şi str. Prof. Ghe. Longinescu. 2. a) Categoria funcţională: - existentă – locuinţe şi funcţiuni complementare, P – P+2E

- propusă – locuinţe şi funcţiuni complementare, P – P+2E+Er/M b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - drumurile vor fi domeniu public; - se vor prevedea dotări, comerţ, servicii şi funcţiuni complementare locuirii; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă; - coeficienţi recomandaţi pe parcelă: POTmax = 40%

Regim maxim de înălţime P+2E+Er/M Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu

respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit, DIRECŢIA URBANISM

DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz14.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 14/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U22008-002175/16. 04.2008 de

către beneficiari Brege Florian şi Popovici Larisa., proiectant S.D.R. PROJECT. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Zona delimitată de terenurile vecine reglementate prin documentaţii de urbanism, respectiv: la vest H.C.L. 43/2005, la nord şi est H.C.L. 328/2005, la sud canalul HC 1498. 2. a) Categoria funcţională: - existentă – conform HCL 50/1999 este propusă zonă rezidenţială de

tip P, P+1E, P+2E - propusă – locuinţe şi funcţiuni complementare, servicii şi comerţ

b) servituţi: drumuri publice 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va corela cu prevederile documentaţiilor aprobate anterior în zonă, în ceea ce priveşte reţeaua de drumuri, utilităţi; - toate drumurile vor fi domeniu public; - se vor prevedea dotări, birouri, servicii şi funcţiuni complementare locuirii; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte min. 25%;. - locuri de joacă; - coeficienţi recomandaţi pe parcelă: POTmax = 40%;

Regim maxim de înălţime P+2E; Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu

respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit, DIRECŢIA URBANISM

DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_12.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 12/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U22008-007148/08.12.2008 de

către beneficiari S.C. PATROM S.R.L., proiectant S.C. POLIFORM S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal:

Cvartalul cuprins în documentaţia prezentată, respectiv între str. Arthur Rubinstein, Calea Torontalului, str. Aurel Pop. 2. a) Categoria funcţională: - existentă – locuinţe şi funcţiuni complementare

- propusă – locuinţe şi funcţiuni complementare, spaţii comerciale, birouri

b) servituţi: servitute de trecere cu autovehicole şi pietonal pe drumul nou, de legătură, dintre str. Aurel Pop şi str. Arthur Rubinstein 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va crea un drum nou, de legătură, dintre str. Aurel Pop şi str. Arthur Rubinstein; - se vor prevedea dotări, birouri, servicii şi funcţiuni complementare locuirii; - drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. - coeficienţi recomandaţi pe parcelă: POTmax locuinţe = 40%; CUTmax locuinţe = 3 POTmax servicii = 50%; CUTmax servicii = 3,5

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu

respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit, DIRECŢIA URBANISM

DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_15.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 15/09.12.2008

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U22008-006545/30.10.2008 de

către beneficiari S.C. DEZVOLT REZIDENTIAL S.R.L., proiectant S.C. STUDIO 3D S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins între str. Grigore Alexandrescu, Cimitirul Ortodox, Aleea Viilor, la vest terenul reglementat prin H.C.L. 333/2007. 2. a) Categoria funcţională: - existentă – terenuri agricole

- propusă – locuinţe şi funcţiuni complementare, spaţii comerciale, birouri

b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va corela cu prevederile documentaţiilor aprobate anterior în zonă, în ceea ce priveşte reţeaua de drumuri, utilităţi; - se vor prevedea dotări, birouri, servicii şi funcţiuni complementare locuirii; - drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. - coeficienţi recomandaţi pe parcelă: POTmax locuinţe = 40%; CUTmax locuinţe = 3 POTmax servicii = 50%; CUTmax servicii = 3,5

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu

respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. .

Intocmit, DIRECŢIA URBANISM

DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Aviz_13.pdf

ROMÂNIA JUDIȚUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIM DIRECȚIA URBANISM Nr. 13/09.12,2008 OARA DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare 1J22008-007|13/05.12.2008 de către beneficiari S.C. KAUFLAND Romania S.R.L., proiectant B.l.A. Cristian Costache. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 09.12.2008 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU, Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pontru modificarea și compleiatea Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Fiite următorul AVIZ PREALA! L DE OPORTUN CI În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în urmittoarele condiții 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul delimitat de str. Mihail Kogălniceanu, str. Virtuții, str. Infrățirii, str. Drăgăşani 2. 0) Categoria funcțională: - cxistontă — industrială = propusă — mixtă — comerț, service ii, industrie, locuire b) servituți 3. Reglementiiri obligatorii, dotări de interes public necosare - deschiderea mai multor accese auto în zona activităților comerciale; - se vor prevedeu dotări, birouri, servicii şi funcțiuni complementare locuirii - asigurarea locurilor de parcare necesare, conform reglementarilor in vigoare - drumurile vor fi domeniu public, daca este cazul; - parclri ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantații ornamentale şi spații verzi compacte, conform R.L.U. Timişoara locuri de joncă - se va studia punerea în valoare a fațadelor monumente istorice; - coeficienți rocomandați: POTmax comerț = 70% CUT max comerț = 3 Celelalte funcțiuni vor respecta indicii prevăzuţi în R.L.U. Timişoara Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARII. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Anexa_1.pdf

Cod FP-53-01,ver.1

ROMÂNIA ANEXA 1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA la H.C.L. nr. DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Avizele Prealabile de Oportunitate aprobate sunt: 1. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 01/09.12.2008

- beneficiari - Sfetcu Adrian Mircea, Sfetcu Marius Marcel, Birosek Elisabeta, Goia Gheorghe, Groza Victoria, Şerban Dorian Răzvan;

- proiectant - S.C. TECTONICS house S.R.L. 2. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 02/09.12.2008

- beneficiari Spinu Eugenia, Bihoi Ana, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Bihoi Nicolae Marian

- proiectant S.C. TECTONICS house S.R.L. 3. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 03/09.12.2008

- beneficiar S.C. PROPERTY SPV 2 S.R.L. - proiectant S.C. TECTONICS house S.R.L.

4. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 04/09.12.2008

- beneficiar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. - proiectant S.C. STUDIO ARCA S.R.L.

5. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 05/09.12.2008

- beneficiar Românu Remus - proiectant S.C. MODULUS ARHITECT S.R.L.

6. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 06/09.12.2008

- beneficiar S.C. SAIGEM S.R.L. - proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L

7. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 07/09.12.2008

- beneficiari S.C. MYTAY IMMOBILIARE S.R.L. - proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L.

8. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 08/09.12.2008

- beneficiari S.C. INVERSION CONSTRUCT S.R.L. - proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L.

9. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 09/09.12.2008

- beneficiari S.C. IMOBILIARA GIANNI TONELLI S.R.L. - proiectant S.C. AC TECTURA S.R.L.

10. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 10/09.12.2008

- beneficiar IOVANOVICI CEDOMIR. - proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L.

11. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 11/09.12.2008

- beneficiari Jurj Petru şi Seifert Lucia - proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L.

Cod FP-53-01,ver.1

12. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 12/09.12.2008

- beneficiari S.C. PATROM S.R.L. - proiectant S.C. POLIFORM S.R.L.

13. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 13/09.12.2008

- beneficiari S.C. KAUFLAND Romania S.R.L. - proiectant B.I.A. Cristian Costache.

14. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 14/09.12.2008

- beneficiari Brege Florian şi Popovici Larisa. - proiectant S.D.R. PROJECT.

15. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 15/09.12.2008

- beneficiari S.C. DEZVOLT REZIDENTIAL S.R.L. - proiectant S.C. STUDIO 3D S.R.L.

DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA Red./Dact S.P.