keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 264/30.06.2009 privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, urmare a şedinţelor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 10 iunie 2009

30.06.2009

Hotararea Consiliului Local 264/30.06.2009
privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, urmare a şedinţelor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 10 iunie 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-005255/18.06.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se avizeaza oportunitatea elaborarii documentatiilor de tip Plan Urbanistic Zonal in conformitate cu Avizele Prealabile de Oportunitate intocmite de catre Directia Urbanism, in urma sedintei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism din data de 10 iunie 2009, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Directia Dezvoltare;
-Directia Comunicare;
-Directia Mediu;
-Directia Drumuri si Transporturi;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;;
-Beneficiarului;
-Proiectantului;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 06_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_STANGACI_TEODOR_SC_PRO_ARH_SRL_Bujorilor.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/CC8E3FD9AF698931C22575D90034204B/06_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_STANGACI_TEODOR_SC_PRO_ARH_SRL_Bujorilor.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 05_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_UPT-FAC_DE_CHIMIE_INDUSTRIALA_SI_INGINERIE_A_MEDIULUI_ATELIERUL_ARHITEXT_Bd._Vasile_Parvan.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/CC8E3FD9AF698931C22575D90034204B/05_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_UPT-FAC_DE_CHIMIE_INDUSTRIALA_SI_INGINERIE_A_MEDIULUI_ATELIERUL_ARHITEXT_Bd._Vasile_Parvan.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 04_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_AMBALAJUL_METALIC_UNIDESIG_SRL_16_Decembrie_1989.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/CC8E3FD9AF698931C22575D90034204B/04_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_AMBALAJUL_METALIC_UNIDESIG_SRL_16_Decembrie_1989.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 03_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_DRAGHICI_CONSTANTIN_ART_PLAN_Cetatii.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/CC8E3FD9AF698931C22575D90034204B/03_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_DRAGHICI_CONSTANTIN_ART_PLAN_Cetatii.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 02_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_ARHICENTER_SRL_ATELIERELE_ARHITECH_Mihail_Jora.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/CC8E3FD9AF698931C22575D90034204B/02_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_ARHICENTER_SRL_ATELIERELE_ARHITECH_Mihail_Jora.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 01_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_Radutiu_Andreea_VITAMIN_ARHITECH_Calea_Aradului_km_6+500.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/CC8E3FD9AF698931C22575D90034204B/01_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_Radutiu_Andreea_VITAMIN_ARHITECH_Calea_Aradului_km_6+500.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 08_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_SC_DEZVOLT_SRL_SC_STUDIO_ARCA_SRL_Calea_Urseni.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/CC8E3FD9AF698931C22575D90034204B/08_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_SC_DEZVOLT_SRL_SC_STUDIO_ARCA_SRL_Calea_Urseni.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 07_Aviz_Oportunitate_10_iunie_2009_LUPASTEAN_MARCEL_SI_ASOC_ALETHEIA_STUDIO_ARCAL_Calea_Lugojului.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 07/10.06.2009

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92009-001651/29.04.2009 si

completata cu nr. UR2009-003822/05.06.2009, de către beneficiar LUPASTEAN MARCEL, ELVIRA SI ASOCIATIA CENTRUL CRESTIN ALETHEIA, proiectant S.C. STUDIO ARCA S.R.L.

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 10.06.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: 2. a) Categoria funcţională: - existentă – zona de circulatie rutiera si constructii aferente - propusă – zona de locuinte colective si functiuni complementare; b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va defini un anumit profil stradal al caracterului zonei; - pozitia si zona se vor intregi ca potential peisagistic cu Padurea Verde si se vor trata compact si unitar; - se vor crea accese bine ritmate; - spre artera Calea Lugojului, zona de trafic si poluare majora, se va prevedea o fasie de pomi (in zona de siguranta a D.N. – ului) cu care sa se inchida Padurea Verde; - proprietatile private trebuie tratate ca ,,luminisuri” in padure, cu apartamente de lux, POT max=25%.

Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările

ulterioare ale documentaţiilor de urbanism. Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu

respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit, DIRECŢIA URBANISM

DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Referat_Avize-oportunitate.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/CC8E3FD9AF698931C22575D90034204B/Referat_Avize-oportunitate.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Anexa_Avize-oportunitate.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/CC8E3FD9AF698931C22575D90034204B/Anexa_Avize-oportunitate.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443