keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 17/27.01.2009 privind aprobarea modificării Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 12/09.12.2008 care face parte din Anexa 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 560/ 16.12.2008

27.01.2009

Hotararea Consiliului Local 17/27.01.2009
privind aprobarea modificării Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 12/09.12.2008 care face parte din Anexa 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 560/ 16.12.2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. U22008-007148/14.01.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 560/16.12.2008 - privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal;
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În baza prevederilor art.25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 12/09.12.2008 care face parte din Anexa 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 560/16.12.2008, în sensul că teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul Urbanistic Zonal este cvartalul cuprins între str. Arthur Rubinstein, Calea Torontalului, str. Aurel Pop, conform Avizului Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. PATROM S.R.L.
- S.C. POLIFORM S.R.L.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETUL TIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM U22008-007148/14.01.2008

REFERAT pentru modificarea Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 12/09.12.2008 care face parte din

Anexa 1, aprobat prin Hotărârea nr. 560 din data de 16.12.2008

Documentaţia înregistrată la Direcţia Urbanism cu nr. U22008-007148/ 08.12.2008 având ca beneficiar pe S.C. PATROM S.R.L., proiectant S.C. POLIFORM S.R.L. prin care se solicită emiterea Avizului Prealabil de Oportunitate în vederea întocmirii Planului Urbanistic Zonal „Construcţii cu funcţiuni comasate: Locuinţe colective, birouri şi spaţii comerciale – Calea Torontalului, Timişoara”, a fost introdusă în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din data de 09.12.2008. S-a întocmit Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 12/09.12.2008 care s-a înaintat spre aprobare în Plenul Consiliului Local Timişoara. In urma şedinţei Consiliului Local Timişoara din data de 16.12.2008 s-a emis H.C.L. 560 privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, care conţine 15 Avize.

In conţinutul Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 12/09.12.2008 cuprins în Anexa 1 s-a strecurat o eroare de redactare referitor la teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal, astfel că în loc de „1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal:

Cvartalul cuprins în documentaţia prezentată, respectiv între str. Arthur Rubinstein, Calea Torontalului, str. Aurel Pop.” s-a scris „1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal:

Cvartalul cuprins între HC 1627, HPR 1593, str. Parâng, iar la sud terenurile reglementate prin PUD aprobat prin H.C.L. 346/2006” Având în vedere acestea,

Propunem

Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea modificării Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 12/09.12.2008 care face parte din Anexa 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 560 din data de 16.12.2008, astfel: „1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal:

Cvartalul cuprins în documentaţia prezentată, respectiv între str. Arthur Rubinstein, Calea Torontalului, str. Aurel Pop.” DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU Pentru ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact.S.P.. Dact.2exemplare

Atasament: Aviz_Oportunitate_12_09_dec_2008_POLIFORM.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 12/09.12.2008 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U22008-007148/08.12.2008 de către beneficiari S.C. PATROM S.R.L,, proiectant S.C. POLIFORM S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 09.12.2008 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea C.T.AA.T.U,; Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE E a ai EI n IONA În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic Zonal: Cvartalul cuprins în documentația prezentată, respectiv între str. Arthur Rubinstein, Calea Torontalului, str. Aurel Pop. 2. a) Categoria funcţională: - existentă — locuințe şi funcțiuni complementare - propusă — locuințe şi funcțiuni complementare, spații comerciale, birouri b) servituți: servitute de trecere cu autovehicole şi pietonal pe drumul nou, de legătură, dintre str. Aurel Pop şi str. Arthur Rubinstein 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va crea un drum nou, de legătură, dintre str. Aurel Pop şi str. Arthur Rubinstein; - se vor prevedea dotări, birouri, servicii şi funcțiuni complementare locuirii; - drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. - coeficienți recomandaţi pe parcelă: POTmax locuinţe = 40%; CUTmax locuinţe = 3 POTmax servicii = 50%; CUTmax servicii = 3,5 Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU IE Cod EP 47 -— 03. ver. |