keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 312/28.07.2009 pentru modificarea Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 01/20.01.2009 care face parte din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 18/ 27.01.2009

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 312/28.07.2009
pentru modificarea Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 01/20.01.2009 care face parte din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 18/ 27.01.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. U92009-001847/09.07.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere Procesul Verbal din sedinta Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din data de 08.07.2009.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 01/20.01.2009 care face parte din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 18/27.01.2009, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
MIHAI RITIVOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Aviz_oportunitate.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 01/20.01.2009_modificat

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U22008-006721/13.11.2008 de

către beneficiar S.C. MONLANDYS S.R.L., proiectant S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 20.01.2009 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completatea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Se va corela cu documentaţiile aprobate, se va prezenta documentaţia in raport cu acestea, in zona cuprinsa intra Calea Lipovei, str. I. Ionescu de la Brad, str. Constructorilor şi prelungirea str. Holdelor prevăzuta prin P.U.G. 2. a) Categoria funcţională: - existentă – zonă rezidenţială cu clădiri P, P+1, P+2, conform H.C.L. 186/2003 - propusă – locuinţe, funcţiuni complementare şi dotări b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare in zona studiata: - se recomanda un regim de înălţime mai înalt spre str. Constructorilor, maxim P+4E+Er şi mai jos pe parcele – maxim P+2E+Er; - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsa, deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Referat_Aviz_Oportunitate.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETUL TIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM U92009-0001847/09.07.2009

REFERAT

pentru modificarea Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 01/20.01.2009 care face parte din Anexa 1, aprobat prin Hotărârea nr. 18 din data de 27.01.2009

Prin documentaţia înregistrată la Direcţia Urbanism cu nr. U22008- 006721/13.11.2008, având ca beneficiar S.C. MONLANDYS S.R.L., proiectant S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. prin care se solicită emiterea Avizului Prealabil de Oportunitate în vederea întocmirii Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective cu servicii la parter – str. Constructorilor, Timişoara”, a fost introdusă în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din data de 20.01.2009. S-a întocmit Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 01/20.01.2009 care s-a înaintat spre aprobare în Plenul Consiliului Local Timişoara. In urma şedinţei Consiliului Local Timişoara din data de 27.01.2009 s-a emis H.C.L. 18 privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, Anexă ce conţine 13 Avize.

La solicitarea investitorului, înregistrată cu nr. U92009-001847/14.05.2009, Studiul de Oportunitate întocmit pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective cu servicii la parter – str. Constructorilor, Timişoara”, beneficiar S.C. MONLANDYS S.R.L., proiectant S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. a fost reintrodus în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, pentru a se modifica regimul de înălţime admis pentru parcelele din spate de la P+2E la P+2E+2Er.

In urma discuţiilor Comisia a emis Aviz Favorabil pentru modificarea regimului de înălţime admis pentru parcelele din spate de la P+2E la P+2E+2Er.

Având în vedere acestea,

Propunem

Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara modificarea Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 01/20.01.2009 care face parte din Anexa 1, aprobat prin Hotărârea nr. 18 din data de 27.01.2009, astfel că în loc de:

3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare in zona studiata: - se recomanda un regim de înălţime mai înalt spre str. Constructorilor, maxim P+4E+Er şi mai jos pe parcele – maxim P+2E; - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsa, deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. Se va scrie: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare in zona studiata:

Cod FP 47 – 03, ver. 1 2

- se recomanda un regim de înălţime mai înalt spre str. Constructorilor, maxim P+4E+Er şi mai jos pe parcele – maxim P+2E+Er; - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsa, deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, Ing. Sorina POPA AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. S.P. Dact.2 ex.