keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 311/28.07.2009 privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, urmare a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 08 iulie 2009

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 311/28.07.2009
privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, urmare a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 08 iulie 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-16315/17.07.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi alin.5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se avizeaza oportunitatea elaborarii documentatiilor de tip Plan Urbanistic Zonal in conformitate cu Avizele Prealabile de Oportunitate intocmite de catre Directia Urbanism, in urma sedintei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism din data de 08 iulie 2009, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
MIHAI RITIVOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA ANEXA 1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA la H.C.L. nr. DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE SPAȚIALĂ Avizele Prealabile de Oportunitate aprobate sunt: l. Aviz Prealabil de Oportunitate - UR2009-003424/03.06.2009 - Popa Laurenţiu nr. 15 - beneficiar— S.C. ATTRACTIV S.R.L. - proiectant— S.C. SDAC STUDIO S.R.L. 2. Aviz Prealabil de Oportunitate - UR2009-005283/24.06.2009 - Timişoara DN 59A, km 6+270 - beneficiar— S.C. FARMEXPERT D.C. S.R.L. - proiectant— S.C. SUBCONTROL S.R.L. 3. Aviz Prealabil de Oportunitate - UR2009-006141/03.07.2009 - Buziaşului nr. 25 - beneficiar— SC AB TRADE&CO SRL - proiectant — S.C. TAB SRL TIMISOARA 4. Aviz Prealabil de Oportunitate — - UR2009-006168/06.07.2009 - Mihail Jora nr.2 - beneficiar— S.C. ARHICENTER S.R.L. - proiectant — S.C. D-CONTEXT STUDIO TREI S.R.L. DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU ZT CONS CONSILIER Arh. Korddâna PĂLĂLĂU SE POPA l Cod FP-53-01,ver.1

Atasament: Aviz_4.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 04/08.07.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare UR2009-006168/06.07.2009 de către beneficiar S.C. ARHICENTER S.R.L,, proiectant S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 08.07.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU; Având în vedere prevederile Legii nr. 242/23.06.2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal este delimitat: - Cvartalul cuprins intre străzile: Cluj, Eroilor de la Tisa, Mihail Jora si Ion Vidu (Siret) 2. a) Categoria funcţională: - existentă — UTR 3 zonă cu funcţiune dominanta de locuințe si funcțiuni complementare, ce face parte din Campusul Universitar - propusă — zonă locuire — cămin studențesc b) servituți: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va reglementa cvartalul minim descris la punctul nr. 1; - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - spațiul verde va cuprinde plantaţii ornamentale şi spații verzi de min. 25% - se vor prevedea locuri de joacă pentru copii pentru funcțiunea de locuire Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU E

Atasament: Aviz_3.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 03/08.07.2009 DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare UR2009-006141/03.07.2009 de către beneficiar S.C. AB TRADE&CO S.R.L,, proiectant S.C. TAB S.R.L. Timişoara Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 08.07.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea Având în vedere prevederile Legii nr. 242/23.06.2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie analizat prin Planul urbanistic zonal este delimitat: - cvartalul delimitat de Calea Buziaşului, str. Chevereşului, str. Olarilor 2. a) Categoria funcţională: - existentă — zonă de locuințe şi funcțiuni complementare; - propusă — zonă pentru servicii, locuire colectivă şi individuală. b) servituți: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - toate drumurile vor fi domeniu public; - se vor prelua şi analiza propunerile din P.U.G. pentru zona studiată, referitoare la circulația pietonală şi cea auto; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - spațiul verde va cuprinde plantaţii ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25%; - se vor prevedea locuri de joacă pentru copii. Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare. Întocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU E Cod FP 47-03, ver. 1

Atasament: Aviz_2.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 02/08.07.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare UR2009-005283/24.06.2009 de către beneficiar S.C. FARMEXPERT DCI S.A,, proiectant S.C. SUBCONTROL S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 08.07.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea C.TATU:; Având în vedere prevederile Legii nr. 242/23.06.2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal este delimitat: - la vest — limita teritoriului administrativ al municipiului Timişoara; - la nord - DN 59A; - la est - Centura Vest Timişoara; - la sud - linia de cale ferată 2. a) Categoria funcţională: - existentă — teren nereglementat — arabil extravilan; - propusă — zonă pentru depozitare nepoluantă, service auto şi servicii; b) servituți: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - spațiul verde va cuprinde plantații ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25%; - se va respecta Avizul de principiu nr. 340/233 din 15 iunie 2009 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România; Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU ME " ) ZE di E Cod FP 47— 03, ver

Atasament: Aviz_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 01/08.07.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare UR2009-003424/03.06.2009 de către beneficiar S.C. ATTRACTIV S.R.L,, proiectant S.C. SDAC STUDIO S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 08.07.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU:; Având în vedere prevederile Legii nr. 242/23.06.2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: - cvartalul cuprins între străzile Popa Laurenţiu, Intrarea Zenit, Gheorghe Cucu, Mendeleev 2. a) Categoria funcțională: - existentă — zonă pentru locuințe şi funcțiuni complementare P, P+2E - propusă — zonă pentru locuințe individuale şi colective, servicii şi funcțiuni complementare maxim suprateran P+2E; b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - spațiul verde va cuprinde plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - se vor prevedea locuri de joacă pentru copii. Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU 7) A Cod FP 47 — 103, ver. 1

Atasament: Referat.pdf

Cod FP-53-01,ver.1 1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ SC 2009- 16315/17.07.2009

REFERAT privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de

urbanism Plan Urbanistic Zonal

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile Legii nr. 242/23.06.2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere şedinţele C.T.A.T.U din data de 08.07.2009; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi

avizarea din punct de vedere urbanistic a următoarelor Avize Prealabile de Oportunitate:

1. Aviz Prealabil de Oportunitate - UR2009-003424/03.06.2009 - Popa Laurenţiu nr. 15 - beneficiar – S.C. ATTRACTIV S.R.L. - proiectant – S.C. SDAC STUDIO S.R.L.

2. Aviz Prealabil de Oportunitate

- UR2009-005283/24.06.2009 - Timişoara DN 59A, km 6+270 - beneficiar – S.C. FARMEXPERT D.C.I. S.R.L. - proiectant – S.C. SUBCONTROL S.R.L.

3. Aviz Prealabil de Oportunitate

- UR2009-006141/03.07.2009 - Buziasului nr. 25 - beneficiar – SC AB TRADE&CO SRL - proiectant – S.C. TAB SRL TIMISOARA

Cod FP-53-01,ver.1 2

4. Aviz Prealabil de Oportunitate - UR2009-006168/06.07.2009 - Mihail Jora nr. 2 - beneficiar – S.C. ARHICENTER S.R.L. - proiectant – S.C. D-CONTEXT STUDIO TREI S.R.L.

DIRECTOR,

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC